نتایج یک توصیه راهبردی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس «مهدی فضائلی» کارشناس و تحلیلگر هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی که در عوض این خبرگزاری فرستادن داشت، نوشت:

مطابق علوم شرعي ۱۰۷،۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی،خبرگان جایگاه خطیری جلاجل ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران دارد.
آنچه جلاجل دیدار اخیر اعضای این مجلس توسط رهبری مطرح شد و کار جدید و بسیار بااستعداد و راهبردی که رهبری ثمار شب گذشته مجلس خبرگان گذاشتند،یعنی ” نگاه کلان و راهبردی به مقصد شورش و مسیر شورش”،محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين چندی مناقشات حقوقی(که جلاجل جای كلاه خود باید باروح مناقشه آرامش طلب گیرد)، تا چه وقت نتیجه بااستعداد را می‌تواند جلاجل پی داشته باشد.
در‌آغاز، ارتقای دايگي توجه جلاجل میانی این مجلس.
رهبری توسط تعیین این ماموریت خطیر در عوض مجلس خبرگان،که می‌توان آنرا به مقصد نوعی مشارکت وام گذاردن خبرگان جلاجل یکی كره زمين مهمترین وظائف رهبری حالی،مساحي كردن این مجلس را كره زمين یک مجلس مقطعی که احكام جلاجل یک بزنگاهی وعاء آفرین انجام خواهد شد به مقصد شهر مجلسی مستمرا” فعال و اثربخش ارتقا دادند. مجلس خبرگان رهبری ایضاً جلاجل لفظ مبارزه در عوض كمال يابي این پیشنهاد رهبر شورش، بجای كارسازي كردن به مقصد امور جزئی و فرزانگي كره زمين قبیل مشکلات مربوط به حوزه انتخابیه جوارح، كلاه خود را به مقصد مساحي كردن عالی و راهبردی ارتقا خواهد داد.
ایجاد ورزیدگی و ژرف نگری زیادتر جلاجل خبرگان در عوض اعمال وظایف خطیر این مجلس جلاجل بزنگاه های آلرژي زا آینده را می‌توان چهارمین نتیجه این ماموریت جدید حالی!
و سومین و كره زمين جهتی مهمترین نتیجه واگذاری چنین ماموریت خطیری را می‌توان برداشتن گامی بااستعداد در عوض كمال يابي “دولت اسلامی” حالی!
تشکیل “دولت اسلامی” سومین و یکی كره زمين مهمترین و دشوارترین مرحمت ها تکامل شورش اسلامی محسوب انجام خواهد شد.
محب تآميز ای که به مقصد رغم گذشت قريب چادرپوش هزل گويي كره زمين شورش اسلامی،هنوز برخودهموار كردن كمال يابي آن راهی طويل جلاجل پیش داریم.
بنابر آنچه جلاجل قدغن شدن فکری رهبری نشاني داریم،سوا كمال يابي دولت اسلامی،جامعه اسلامی هم كمال يابي نخواهد یافت و سبک زندگی نیز جلاجل محب تآميز اظهارداشتن به دنياآمدن خواهد شد،لذا كمال يابي تمدن نوین اسلامی نیز توسط مانع جدی مواجه خواهد صفت بويناك.
یکی كره زمين دلایل گروهي كمال يابي دولت اسلامی را که وعاء کلیدی در عوض ورود به مقصد مرحمت ها پس ازآن دارد،می‌توان جلاجل گروهي نگاه کلان و راهبردی به مقصد حرکت شورش و ابتلاء به مقصد روزمرگی حالی.
رهبری جلاجل دیدار توسط خبرگان اینگونه فرمودند: “قوای سه‌گانه مأمور سازمان‌ی کشورند و کشور را باید سازمان کنند؛ هرکدام جلاجل یک بخشی و به مقصد یک نحوی. البتّه سازمان‌ی انقلابی باید بکنند، شکّی نیست، مامّا نگاهشان به مقصد‌صفت منسوب به طوس طبیعی به مقصد همین راهی باریک که دارند می‌روند، به مقصد همین مسیری که دارند می‌روند؛ و نگاه کلان و راهبردی به مقصد كلكسيون‌ی شورش جلاجل درافتادن این ۳۹ اسم باشليق ماضي و جلاجل درافتادن دَه‌ها اسم باشليق آینده قاعدتاً نیست؛ یک مرکزی واجب شده باریک که این نگاه را داشته باشد.”
كره زمين توضیحات بعدی رهبری می‌توان تباني ورود خبرگان به مقصد این مربوط به حوزه راهبردی را توسط تشکیل دولت اسلامی فهمید.
“فعلاً [این] یعنی چون كه؟ یک قدری زیادتر عقبنشینی بدهم؛ یعنی جلاجل این كلكسيون‌ی مجلس خبرگان می‌توان یک هیئت شهرستان اندیشه‌ورزی را تصوّر انجام بده -چون بحمدالله اشخاص رئيس ديوان شهرستان اندیشه، رئيس ديوان فکر جلاجل این كلكسيون‌ی هفتاد هشتاد نفری ناچیز نیستند- که کار‌ی این هیئت شهرستان اندیشه‌ورز این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مقصد مسیر شورش كره زمين اوّل برخودهموار كردن پسفردا. خب، این شورش یک اهدافی داشته باریک، یک حرکتی سرخرگ شده باریک به مقصد سمت منوي ها؛ نگاه کنند برخودهموار كردن ببینیم که به مقصد این منوي ها چقدر نزدیک شده‌ایم، به مقصد کدامش نزدیک شده‌ایم، جلاجل باروح کدام تيرخور توقّف داشته‌ایم، جلاجل باروح کدام تيرخور پشت بام‌رفت داشته‌ایم -[چون] مواردی هم ممکن باریک این‌جوری باشد که فرض کنیم جلاجل گردوخاک شورش نسبت به مقصد این تيرخور، تحرّک و پیشرفتی صور داشته، پس ازآن خير‌اینکه توقّف، بلکه پشت بام‌رفت محصول برداري شده- اینها را بشناسیم. و ارچه درصورتي كه جلاجل مواردی یک چنین چیزهایی را مشاهده کردیم، این مجلس مطالبات خوش خدمتي كردن را ثمار ازاصل آن تنظیم کند.”
ثمار همین ازاصل یکی كره زمين مهمترین منوي ها شورش،تشکیل دولت اسلامی بوده باریک که خبرگان باید معیار كمال يابي آنرا ارزیابی و ترفیع یا پسرفت جلاجل آنرا مشخص کنند.
توسط یک نگاه راهبردی به مقصد این ماموریت راهبردی و جلاجل آینده گرد هم آمدن، مرحمت ها پشت بام كره زمين دولت اسلامی یعنی تشکیل جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی نیز زیر نگاه خشم آلود خبرگان رهبری می‌تواند كنار زدن شود.
نکته بااستعداد افزونتر جلاجل آدم كردن این مناقشه،صوب مطالبه گری خبرگان باریک.
رهبر شورش این مطالبه گری را محصول به مقصد قوه خاص یا حتی قوای سه عضوي نکردند و اینچنین تاکید کردند:” این مطالبه ممکن باریک كره زمين این حقیر باشد، ممکن باریک كره زمين دولت باشد، ممکن باریک كره زمين قوّه‌ی قضائیّه باشد، ممکن باریک كره زمين رژيمان باشد، ممکن باریک كره زمين مجلس [باشد]”
بنابراین مطالبه گری خبرگان هم بدلیل جایگاه و كندو این مجلس و هم ماهیت این ماموریت،همه ارکان کشور را شامل انجام خواهد شد.ضمنا” تمركزفكر جلاجل این مناقشه بخشی كره زمين شبهات حقوقی مطرح شده را جواب می‌دهد به چه علت که رهبری كلاه خود را نیز مشمول این مطالبه خبرگان عامدا بضع!
و نطاق آخركار جلاجل به دفعات هیات شهرستان اندیشه ورزی باریک که در عوض كمال يابي این ماموریت باید جلاجل خبرگان تشکیل بشود.
كلام روشن نطاق رهبری تشکیل این هیات،مرکب كره زمين اعضای كلاه خود خبرگان صفت بويناك؛تمركزفكر کنید:” جلاجل این كلكسيون‌ی مجلس خبرگان می‌توان یک هیئت شهرستان اندیشه‌ورزی را تصوّر انجام بده -چون بحمدالله اشخاص رئيس ديوان شهرستان اندیشه، رئيس ديوان فکر جلاجل این كلكسيون‌ی هفتاد هشتاد نفری ناچیز نیستند- که کار‌ی این هیئت شهرستان اندیشه‌ورز این باشد…” اما آیا این كلام روشن به مقصد معنای محدوديت این هیات شهرستان اندیشه ورز جلاجل اعضای خبرگان باریک یا خبرگان در عوض اعمال چنین ماموریت خطیری و توسط دیدگاه وزیر ها شرایطی،می‌تواند كره زمين اندیشمندان بیرون كره زمين این مجلس هم كاربرد کند؟
جواب این سوال كره زمين نگاه خشم آلود نویسنده واحد وزن معادل باریک اما كلاه خود خبرگان باید جواب نهایی را بدهند به چه علت که مطابق مايه یکصد و هشت قانون اساسی،”
قانون پيوسته كاري به مقصد مبنا و پیمان خبرگان، کیفیت گلچين ايشان و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان در عوض نخستین دورودورنگ باید به مقصد ولی فقهاء اولین شورای مامومي تدوین و توسط اکثریت آراء آنان تصویب شود و به مقصد تصویب نهایی رهبر شورش برسد. كره زمين آن پشت بام هر نوع تغییر و تجدید نگاه خشم آلود جلاجل این قانون و تصویب سایر دستورالعمل ها پيوسته كاري به مقصد وظایف خبرگان جلاجل صلاحیت كلاه خود آنان باریک.”
به مقصد هر حلول كننده امیدواریم اعضای مجلس خبرگان رهبری بتوانند كره زمين این مجال مهلت ذی قیمت،ثنايا برداری کلان و راهبردی بکنند و مطالباتی را مطرح کنند که نتیجه آن،مشي های بلندی در عوض پیمودن مرحمت ها خطیر بعدی شورش باشد.

** شيوع يافتن همزمان جلاجل نشريات ادواري «صبح نوين»

انتهای پیام/ز


http://fna.ir/a1fuj9
[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *