نگاهی به مقصد بیانات رهبر شورش و سران قوا جرم بخش به مقصد دیپلمات‌ها

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری سواره، نخستین سمینار ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور جلاجل دولت دوازدهم، كره زمين پسفردا یکشنبه ۳۱ تیر ماه جلاجل شهر تهران يكم به مقصد کار انجام بده.

ايلچيان و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی چالاک شنبه ۳۰ تیر ماه نیز به مقصد محضر مقام معظم رهبری رفتند و توسط ایشان دیدار کردند.

جلاجل این دیدار که محمدجواد ظریف، معاونان و مدیران وزارت امور خارجه نیز محضر داشتند، حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل فرمایشاتی جرم بخش به مقصد حاضران گفتند: صفت به خاطرسپردني صحت دینی و طهارت روحی و معنوی كلاه خود و خانواده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مقصد هم تراز و هم سان شرعی كره زمين مهمترین وظایف مسئولان و کارکنان وزارت امور خارجه به مقصد‌خصوصی ايلچيان و اعضای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز باریک.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه نظام ارباب رعيتي دیپلماسی بخش اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی ديسيپلين جمهوری اسلامی باریک، به يادماندني کردند: وزارت امور خارجه و به مقصد‌ خصوصی ايلچيان باید عمیقاً به مقصد قيمت‌های اسلام و شورش پایبند باشند و روال و كلامي آنان، منعکس کننده این قيمت‌ها باشد.

 

 

رهبر شورش اسلامی جلاجل آدم كردن تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسی ديسيپلين اسلامی، شرط واجب شده در عوض نمایندگان دیپلماسی را برخورداری كره زمين روحیه قوی و مستحکم، امید به مقصد آینده و ثنايا مندی كره زمين عاطل حقانیت برشمردند و توسط اشاعت به مقصد مشکل بااستعداد بهره ها ملی، گفتند: تيرخور اصلی و واقعی دیپلماسی، صفت به خاطرسپردني بهره ها ملی باریک و تعامل یا رويارويي، مهجور طوق‌هایی در عوض تأمین بهره ها ملی هستند.

رهبر معظم شورش جلاجل این دیدار كمال يابي و جلي روحیه انقلابی را جلاجل تعاملات و رویکردهای دیپلماتیک ضروری دانستند و افزودند: دیپلمات ایرانی باید به مقصد شورش سربلندي کند و جلاجل تعاملات کاری او، «كرنش، عاطل اقتدار و اعتماد به مقصد شهواني» به مقصد روشنی مشاهده شود که حكماً این روال و منش انقلابی توسط تعبیر شغل هامشاغل‌های نامعقول و ایجاد هیاهو کاملاً متفاوت باریک.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای جلاجل تبیین هرآينگي برخورداری سفیران و دیپلمات‌های ایرانی كره زمين عاطل حقانیت، به مقصد مشکل كلنجار روانی بی‌وقفه دشمنان اشاعت کردند و افزودند: باید توسط عاطل حقانیت و توسط آگاهی و تسلط جلاجل مباحث چالشی، جواب‌های قاطع و منطقی به مقصد اتهامات بیگانگان داد.

ایشان، داراي اتهام وزیر ها دائم کشورایران به مقصد یک اسم مكلف منفی را نحو کار اصلی كلنجار روانی مستمر دشمنان خواندند و افزودند: در عوض كمال يابي این تيرخور، «کشورایران هراسی، کشورایران ستیزی، کشورایران گریزی، اتهام نقض دموکراسی، نيستي آزادی و نقض صفت پست آدمي زاد» همواره جلاجل تبلیغات بیگانگان تکرار انجام خواهد شد.

رهبر شورش توسط اشاعت به مقصد تعبیر مکرر غیر دايگي اعتماد وجود داشتن آمریکا كره زمين زبان مسئولان کشور افزودند: بنده كره زمين قدیم این نکته را به يادماندني می‌کردم که روی شغل هامشاغل و حتی امضای آمریکایی‌ها نمی‌توان شمار انجام بده، بنابراین مذاکره توسط آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد.

ایشان فعال وزیر ها ظرفیت‌های كاربرد‌ نشده یا اندک كاربرد شده جلاجل کشور را بااستعداد دانستند و افزودند: مذاکرات توسط اروپایی‌ها فك نشود، اما نباید معطل مقفل اروپایی ماند، بلکه باید کارهای فراوان واجب شده جلاجل داخل کشور را كنار زدن انجام بده.

رهبر شورش اسلامی، گشايش پيوندها تا چه وقت جانبه و به مقصد‌خصوصی دوجانبه و توجه خاص به مقصد تشکل‌های شهربان‌ای را ضروری خواندند و افزودند: ايلچيان و نمایندگان کشورایران جلاجل برون مرز باید به مقصد ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملت و کشور کاملاً واقف باشند.

*محضر جلاجل اسم پاره مطهر ولايت راحل 

 پشت بام كره زمين این دیدار، به ‌دست آوردن و مدیران وزارت امور خارجه و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور جلاجل اسم پاره حاضربودن ولايت خمینی (ره) محضر یافتند و توسط پاشيدن گرزن گل و فاتحه به مقصد مقام عالي بنیانگذار جمهوری اسلامی ادای احترام کردند.

 

 

*ظریف: معطل اروپا نخواهیم شد

پشت بام كره زمين آن ظریف جلاجل نشستی توسط محضر سید زيبايي خمینی تولیت آستان ولايت راحل طی سخنانی به مقصد تشریح اوضاع کنونی بازدادن و گفت:  امسال سمینار ايلچيان جلاجل پیمان خطیری برگزار انجام خواهد شد که به مقصد لطف پروردن و توسط هدایت رهبری و حمایت همه توانستیم سیاست کشورایران ستیزی و کشورایران هراسی رژیم صهیونیستی را توسط مذاکرات برجام شکست دهیم.

رئیس نظام ارباب رعيتي دیپلماسی ديباچه انجام بده: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها دستاورد راهبردی ما جلاجل برجام کاملا جلاجل شکست و انزوای رژیم صهیونیستی و نتانیاهو مشهود صفت بويناك که اخیرا نتانیاهو اذعان کرده در عوض اختصاصی‌ها منبرها مهجور فردی بودم که مجبور بودم جلاجل مقابل برجام بایستم.

 

 

اوی آدم كردن داد: پسفردا هم که نتانیاهو توانسته آمریکا را توسط كلاه خود معاشر کند، کماکان آمریکا و رژیم صهیونیستی جلاجل سیاست کشورایران هراسی منزوی هستند و نزدیکترین متحدانشان جلاجل این زمینه توسط ايشان همدستی ندارند.

ظریف در عرض گفت: ما هنوز جلاجل مربوط به حوزه عملیاتی به مقصد اندازه کافی اقدامی كره زمين صیانت مغرب و اعضای باقیمانده برجام که شامل اروپا، کشورچین و کشورروسیه می شود، ندیدیم.

اوی گفت: سمینار ما یک تيرخور افزونتر دارد و همانطور که رهبری پسفردا فرمودند ما گرچه مذاکرات را توسط اروپا آدم كردن می‌دهیم ولی معطل اروپا نخواهیم شد.
به ‌دست آوردن خارجه تعبیر انجام بده: آرامش طلب باریک جلاجل سمینار ايلچيان توسط همکاران همفکری و مبادي نگاه خشم آلود کنیم که به چه طريق انجام خواهد شد كره زمين این اجماع بین‌المللی علیه قانون گریزی آمریکا بهترین كاربرد را در عوض صفت به خاطرسپردني روابط اقتصادی توسط افزونتر کشورهای كره ارض، تقویت نتیجه غیرنفتی در عوض صفت به خاطرسپردني بازارهای صادراتی و تامین نیازهای کشور کنیم.
ظریف افزود: ما چندین اسم باشليق باریک به مقصد مربوط به حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه خصوصی کرده و بدي ها دیپلماسی اقتصادی را ایجاد کردیم و تمرکز ثمار امور اقتصادی جدی نمناك شده باریک و امیدواریم فعالیت دايگي قبولی داشته باشیم و دین كلاه خود را به مقصد مردم، شهدا و ولايت شهدا گزارش رسم کنیم.

*سید زيبايي خمینی: ايلچيان مربوط به حوزه مطالعاتی كلاه خود را گشايش دهند

سید زيبايي خمینی نیز طی سخنانی جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور گفت: جمهوری اسلامی پس ازآن كره زمين ۴۰ اسم باشليق دارای یک چارچوبه خردمند باریک. رهبر معظم شورش توسط هیبت‌ای ۴۰ ساله‌ که جلاجل کشورهای افزونتر این هیبت باید ۴۰۰ ساله ذخيره می‌شده باریک، رئیس خلق و به ‌دست آوردن خارجه نیز همین صفت منسوب به طوس. ما حدثان بزرگی را خلف وعده كله دار گذاشته‌ایم. كلكسيون کسانی که بودند دن و چم جامعه جهانی را می‌شناسند و به مقصد جامعه خودمان آشنا هستند.

 

 

اوی افزود: ظریف به ‌دست آوردن خارجه هیبت بسیار گرانقدری دارد، باید حتما نسل‌های بعدی را دارای این هیبت کنیم و جمهوری اسلامی خدای نکرده پیر نشود. اما همه اینها به مقصد آن خردی که كره زمين كلكسيون مدیریت ديسيپلين مفتخرشدن داریم، در عوض منبرها تردید باقی نمی‌گذارد که ما كره زمين این گردنه‌ها خیزاب می‌کنیم.

زيبايي خمینی ثمار آشنا ايلچيان و روسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور كره زمين کشور و جامعه‌ای که جلاجل آن مشغول به مقصد فعالیت هستند تأکید انجام بده و افزود: مربوط به حوزه مطالعاتی كلاه خود را گشايش دهید.

سید زيبايي خمینی در عرض به مقصد حاضران جلاجل نشست توصیه انجام بده که گريبانگير دگماتیسم نشوند و اضافه انجام بده: یک دیپلمات یک حيات تازه يافتن كله دار مربوط به سفر مردم نغن می‌خورد مادام لمحه‌ای که واجب شده باشد نگاه خشم آلود كلاه خود را توسط شهامت جمعناتمام به مقصد لفظ کارشناسی بدهد و خودسانسوری نکند. 

*روحانی: ايلچيان جلاجل روبه رو تک تک شهروندان مسئولند

به مقصد شرح احوال سواره، پسفردا (یکشنبه) سمینار ايلچيان توسط سخنرانی زيبايي روحانی رسما واگشايي شد و رئیس جمهوری جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور جلاجل مقام دفتراسناد مطالعه ها سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه گفت: دیپلمات‌ها سفیر ديسيپلين و نماینده تاریخ، فرهنگ و ملت کشورایران جلاجل برون مرز کشور هستند، ايلچيان جلاجل روبه رو تک تک شهروندان مسئولند. سفارت‌های ما متعلق به مقصد همه ایرانیانی باریک که عشيق وطن هستند.

اوی دیپلماسی را پیشتاز نگاهباني كره زمين ایمنی و بهره ها ملی خواند و افزود: مجال مهلت در عوض تباني ايلچيان توسط افکار عمومی و جوانان كره ارض جلاجل فضای حقیقی و مجازی گسترده باریک. وظایف دیپلمات‌های توانمند و عزیز سنگین‌نمناك كره زمين هر زمان دیگری باریک.

 

 

رئیس جمهوری کشورایران جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش توسط تعبیر اینکه بهترین روابط را توسط همسایگان خواهانیم، ديباچه انجام بده که جلاجل پیمان جدید به مقصد كنار زدن تعمیر روابط عربستان، امارات و کشوربحرین توسط کشورایران هستیم.

روحانی جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور توسط ذکر این نکته که دوال طلایی دیپلمات‌هاست؛ كره زمين دیپلمات‌های جمهوری اسلامی خواهان شدن که توسط جمعناتمام شرکت‌های کوچک مادام مهتر تباني بگیرند.

اوی ديباچه انجام بده: درب‌های کشورایران به مقصد روی فناوری و سرمایه نيرنگ ساز باریک؛ ايلچيان تحرک جدید يكم کنند.

رئیس قوه مجریه تعبیر انجام بده: پیمان جدید در عوض روابط توسط کیهان، نتیجه و اشکال داخل مجال مهلت باریک. كله دار سفرای ملت کشورایران كره زمين هر زمان دیگری برافراشته نمناك باریک. ايلچيان به مقصد ملت گفت بدهند که نمی‌گذارند قلدرها به مقصد کشورایران تراكم آورند. 

* مدعا‌های رئیس قوه قضاییه كره زمين ايلچيان

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز جلاجل نشستی توسط ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور كره زمين مبارزه‌های ايلچيان جلاجل سراسر کیهان كره زمين صوب اینکه خوشنامي‌ایی كره زمين ديسيپلين را نمایندگی می‌کنند، قدردانی انجام بده و كره زمين ايشان خواهان شدن که جلاجل کنار همه کارهایشان به مقصد مناقشه‌های نظری ماهیت ديسيپلين هم توجه داشته باشند و جلاجل کشورهای افزونتر این را به مقصد گوش آن طرفی‌ها برسانند و به مقصد ايشان بگویند این ديسيپلين چون كه ديسيپلين بی بدیلی باریک.

 

 

* علی لاریجانی: وعاء چریک کت و شلواری را ایفا کنید

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پسفردا (یکشنبه)‌ جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور محضر یافت و به مقصد ایراد سخنرانی بازدادن.

 

 

اوی جرم بخش به مقصد ايلچيان گفت: دیپلماسی پیش‌روی ما باید کارآمدی زيبا توسط این زمان را داشته باشد و كره زمين جنس دیپلماسی کلاسیک نباشد. همانطور که جلاجل کتاب كار نيك تحریم‌ها وارد به ذهن باریک باید چریک کت و شلواری باشیم. توسط بخش‌های كاستن مثل نشريات ادواري‌نگاران، سیاستمداران و بيگانگان كاستن کشورها تباني ثابت کنیم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به مقصد دلیل نفوذی که جلاجل کشورها دارند روی بيگانگان و شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند، شما هم باید این مربوط به حوزه را فعال کنید. ستاد وزارت خارجه جلاجل مربوط به حوزه اقتصاد باید قوی‌نمناك كره زمين ماضي شود و آسه اي این مربوط به حوزه نیز ايلچيان هستند.

لاریجانی اضافه انجام بده:‌ آشوب جلاجل وزارت خارجه سرمایه ایرانیان برون مرز كره زمين کشور را ۲۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کردند، ارچه ۱۰ درصد این صفت تبليغاتچي جذب کشور شود تحول نیکی را گواهي نامه خواهیم صفت بويناك. باید رفت و آمد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور به مقصد داخل کشور تسهیل شود. جلاجل نشست سران قوا نیز جلاجل این به دفعات مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود شد هر تا چه وقت که ترقی دايگي قبولی جلاجل این مربوط به حوزه مشاهده نمی‌شود. حكماً آقای خوشرو (نماینده دائم کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل جلاجل نیویورک) جلاجل این زمینه می‌تواند پسندیده کار کند.

اوی توسط تعبیر اینکه گفت‌وگوها توسط کشورهند پسندیده، توسط کشورروسیه خیلی پسندیده و کشورچین هم شریک اولا تجاری اقتصادی کشورایران باریک، ديباچه انجام بده: سفرای کشورایران ارچه هوش اقتصادی داشته باشند می‌توانند روابط اقتصادی کشور را تقویت کنند.

به مقصد شرح احوال سواره، آنگونه که بهرام قاسمی سخنگوی نظام ارباب رعيتي دیپلماسی پیش كره زمين این درزمينه سمینار سراسری ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور كلام صفت بويناك، معاف اولا رئیس خلق، و شماری كره زمين وزرا و افزونتر مقامات اقتصادی نیز كره زمين يكباره مهمانان و سخنرانان این گردهمایی تخصصی خواهند صفت بويناك.

سخنگوی وزارت امور خارجه به يادماندني انجام بده: بررسی آخری تحولات شهربان‌ای و بین المللی و رویکرد جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برابر این تحولات جلاجل چهارچوبه «گشايش هدفمند دیپلماسی و پيوندها خارجی» كره زمين محورهای اصلی نشست‌های سمینار باریک. علاوه ثمار کارگروه‌های طراحی شده در عوض اعمال نشست‌های تخصصی و موضوعی، جلاجل تعدادی كره زمين جلسات این سمینار تا چه وقت پريان كره زمين وزرا و افزونتر مقامات کشور محضر یافته و طي  ایراد سخنرانی حوالی وطن اختيار كردن بااستعداد شهربان‌ای و افزونتر مباحث تخصصی تعیین شده در عوض این گردهمایی سراسری به مقصد مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود خواهند بازدادن. 
 
قاسمی ديباچه انجام بده: توسط توجه به مقصد اهمیت دیپلماسی اقتصادی جلاجل چهارچوبه اقتصاد مقاومتی و توسط مد نگاه خشم آلود آرامش طلب وام گذاردن پیمان جدید کشور و تحولات جهانی و لزوم توجه زیاد كره زمين پیش به مقصد مباحث اقتصادی،  بخش به عمد‌ای كره زمين نشست‌ها،  مبادي نظرها و دیدارهای این سمینار جلاجل مقایسه توسط سمینارهای ماضي به مقصد وطن اختيار كردن اقتصادی و نحوه تعامل سفارتخانه‌های کشورایران توسط بخش های خصوصی و دولتی کشور به دنياآمدن‌فیه و برقراری تباني توسط همتایان داخلی ايشان به مقصد منظور وجدها توسط پیمان جدید اختصاص خواهد یافت.

به مقصد شرح احوال سواره، سمینار سراسری ايلچيان هر ساله جلاجل تابستانه و وافراً اوقات جلاجل مرداد ماه برگزار انجام خواهد شد. تابستانه در عرض فصل شيريني و تبرئه شماری كره زمين ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور باریک که ماموریتشان پایان یافته و آرامش طلب باریک توسط نیروهای جدید جایگزین شوند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *