نیازی به مقصد واردات تخمچه‌طير كره زمين ابتدای اسم باشليق صور ندارد/ شرکت پشتیبانی امور نژنگ باید واردات را مدیریت کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سواره، همداستاني ترکاشوند پسينگاه پسفردا جلاجل نشست خبری به مقصد اقدامات اعمال شده در عوض ارتقاء کیفیت مرغداری‌های تولیدکننده تخمچه‌طير جلاجل کشور به يادماندني انجام بده: صنعت طير تخمچه‌جادادن جلاجل كورس اسم باشليق اخیر توسط معضل جدی به مقصد غيرماذون آنفلوانزای حاد پرندگان مواجه شده که آسیب‌های زیادی به مقصد این صنعت واصل کرده باریک. 

اوی اضافه انجام بده:‌ كره زمين اسم باشليق ۹۴ که ما توسط شیوع آنفلوانزای پرندگان جلاجل مرغداری‌ها مواجه شدیم ۵ مادام ۶ میلیون قطعه طير معدوم شد که بیشترین آن جلاجل مدیر قم و بخشی هم جلاجل مدیر شهرستان تهران صفت بويناك و به مقصد باده بي درد جلاجل اسم باشليق ۹۵ ثمار اجاره دهنده همین بیماری ۱۲ میلیون قطعه طير تخمچه‌جادادن معدوم كشته شدن که استانهای بیشتری را دربرگرفت و جلاجل اسم باشليق ۹۶ احكام ۲۵ میلیون قطعه طير تخمچه‌جادادن ثمار اجاره دهنده آنفلوانزا كره زمين بین رفت که جلاجل این پروسه ۵۶۰ مادام ۵۷۰ يك جهت درگیر شدند. 

اوی در عرض به مقصد زیانی که ثمار اجاره دهنده آنفلوانزا به مقصد مرغداری‌های تخمچه‌جادادن کشور واصل شده اشارت انجام بده و گفت: زیاد كره زمين ۲ هزار میلیارد ده ريال زیان اقتصادی به مقصد صنعت اشکال تخمچه‌طير به مقصد صنعت کشور واصل شد که ۷۰۰ میلیارد ده ريال آن به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم پيوسته كاري به مقصد معدوم كشته شدن طير‌های درگیر بیماری بوده و الباقی پيوسته كاري به مقصد یک اسم باشليق اشکال تخمچه‌طير یعنی زیاد كره زمين ۲۰۰ هزار پريان تولیدی که می‌توانست ثابت شدن شود، ولی به مقصد دلیل بیماری و كره زمين بین رفتن طير‌های تخمچه‌جادادن يكدلي نیفتاد. 

اوی در عرض به مقصد کارهای اعمال شده جلاجل مربوط به حوزه بیمه محصولات کشاورزی اشارت انجام بده و گفت:‌ طی سه اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۳۵۰ میلیارد ده ريال اضرار كره زمين طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مقصد مرغداران بازدادن شده، ولی توسط توجه به مقصد محرزشدن‌های بیمه‌ای، بازدادن صددرصد اضرار تولیدکنندگان تخمچه طير مقدور نیست، اما مبارزه کرده‌ایم که ارچه به مقصد ديباچه مثال بیمه به مقصد ازای هر قطعه طير معدوم شده ۱۰ هزار ده ريال بازدادن می‌کردند آن را به مقصد رقم ۱۵ هزار و ۵۰۰ ده ريال رساندیم. 

اوی جلاجل جواب به مقصد خبرنگار سواره مبنی ثمار اینک مرغداران نسبت به مقصد گروهي بازدادن لطمه معدوم‌سازی جلاجل مناسبت ها کنار‌ای مرغداری‌ها كره زمين يكباره تخمچه‌طير، دان، ملفوفه و كول‌های تخمچه‌طير که جلاجل حین معدوم سازی كره زمين بین می‌روند، اما غرامتی توسط بیمه به خاطر آن بازدادن نمی‌شود، گفت:‌ این اسم مكلف باید توسط دائم الخمر دامپزشکی اعمال شود که كره زمين مقام اعتبارت كلاه خود آن را بپردازد و ارچه این فهمید يكدلي نمی‌افتد، باید پیگیری انجام بده و ما انتظارمان این باریک که صددرصد لطمه تولیدکنندگان جلاجل این بخت بازدادن شود. 

اوی در عرض كره زمين رایزنی توسط بیمه محصولات کشاورزی جلاجل راستای بازنگری ورقه شناسايي‌ها و بازدادن معیار لطمه نبا داد و گفت:‌ یکی كره زمين عواملی که جلاجل پخش ویروس بیماری آنفلوانزا جلاجل کشور مؤثر باریک، شیوه جمعيت‌آوری و برج دريايي و حمل کود مرغی باریک که توسط هم‌پیشگی دائم الخمر دامپزشکی سعی کردیم، بخشنامه جابجایی و جمعيت‌آوری، عقیم‌سازی و برج دريايي و حمل کود مرغی را ساماندهی کنیم. 

ترکاشوند در عرض كره زمين مبارزه در عوض واکسیناسیون واحدهای طير تخمچه‌جادادن که امر اشکال تخمچهطير را برعهده دارند نبا داد و افزود: توسط این کار ایمنی زیستی طير را تبيره می‌بریم و کارشناسان می‌گویند بالای ۹۰ درصد ایمنی و تندرستي طير را تأمین می‌کند. 

اوی در عرض جلاجل باروح موقعیت بازارگاه تخمچه‌طير و واردات تخمچه‌طير كره زمين کشورهایی همچون کشورترکیه گفت: یک زمانی به مقصد دلیل كره زمين بین رفتن واحدهای طير تخمچه‌جادادن و به مقصد پيامدها آن کاهش اشکال نیاز به مقصد واردات تخمچه‌طير صفت بويناك ولی كره زمين ابتدای امسال اعلام کردیم که افزونتر نیازی به مقصد واردات تخمچه‌طير نیست و امکان تأمین نیاز داخل كره زمين مقام اشکال داخلی صور دارد، اما اخیراً متوجه شدیم یکسری تخمچه‌طير‌های وارداتی واصل بازارگاه شده باریک. 

اوی به يادماندني انجام بده: فهمید را توسط مدیر شرکت پشتیبانی امور نژنگ جلاجل میان گذاشتیم و ايشان اعلام کردند که این تخمچه‌طير پيوسته كاري به مقصد این شرکت نیست، بلکه كره زمين طریق تاچند واردکننده‌ای که قبلا مندرج سفارش را اعمال داده‌بضع، واصل کشور شده باریک، جلاجل حالی که شرکت پشتیبانی امور نژنگ وظيفه مند مدیریت واردات باریک. 

اوی به مقصد کاهش قیمت فروش تخمچه‌طير درب مرغداری طی تاچند دوال ماضي اشارت انجام بده و افزود: هر کیلوگرم تخمچه‌طير كره زمين مرغداری درب مرغداری ۵ هزار ده ريال می‌خرند جلاجل حالی که هزینه اشکال یک کیلوگرم تخمچه طير نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۴۰ درصد افزایش یافته باریک و ما اکنون توسط مازاد اشکال تخمچه‌طير مواجهیم و ارچه تخمچه‌طير وارداتی همین صفت منسوب به طوس واصل بازارگاه شود مشخص نیست که باید اشکال مازاد را چون كه انجام بده، پوشيدگي باید به مقصد فکر بازارهای صادراتی هم هستیم. 

رئیس اتحادیه طير تخمچه‌جادادن میهن جلاجل باروح تغییر قیمت نهادن‌های اصلی که ۸۰ درصد هزینه اشکال تخمچه طير را تشکیل می‌دهد،؛ گفت:‌کنجاله سویا اسم باشليق ماضي جلاجل همین اختصاصی کیلویی ۱۳۰۰مادام ۱۵۰۰ ده ريال صفت بويناك که امسال به مقصد ۲۴۰۰ مادام ۲۸۰۰ ده ريال رسیده باریک، در عرض هر کیلوگرم ذر كره زمين ۸۰۰ ده ريال جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي به مقصد ۱۲۰۰ ده ريال رسیده که جلاجل کنار آن افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگری باریک و نرخ پول بيگانه هم باید جلاجل نگاه خشم آلود گرفت، ازچه که حتی همین پول بيگانه مبادله‌ای هم اسم باشليق ماضي جلاجل این زمان ۳۳۰۰ ده ريال که اکنون به مقصد ۳۸۰۰ ده ريال رسیده باریک. 

اوی ثمار این نکته تأکید انجام بده: توسط توجه به مقصد پولت‌های تخمچه‌جادادن اکنون به مقصد صحنه بازدهی رسیده‌بضع، معیار اشکال تخمچه طير كره زمين این به مقصد پس ازآن هم زیادتر هم انجام خواهد شد و باید قبل كره زمين آنکه فاجعه‌ای يكدلي بیفتد، به مقصد فکر راه گدازش اساسی صفت بويناك که هم كره زمين اشکال داخل حمایت شود و هم بازارگاه صادراتی را فروغ دهیم. 

ترکاشوند جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد موقعیت کنجاله سویا جلاجل بازارگاه اشارت انجام بده و گفت: سيني پول بيگانه یارانه‌ای که در عوض واردات محصولات اساسی كره زمين يكباره کنجاله سویا اختصاص می‌یابد، قیمت به تصويب رسيده این محصول ۲۲۰۰ ده ريال باید دراختیار تولیدکنندگان آرامش طلب گیرد که شرکت پشتیبانی امور نژنگ هفته ماضي یک کشتی كره زمين این محصول را واصل کرده و به مقصد نرخ ۱۹۵۰ ده ريال دراختیار تولیدکنندگان آرامش طلب داده باریک،‌ اما نیاز زیاد كره زمين اینهاست و اجاره دهنده چندانی بین تولیدکنندگان نداشته باریک. 

اوی به مقصد بي قوتي سیستم‌های نظارتی كره زمين يكباره دائم الخمر تعزیرات حکومتی و نظارت ثمار قیمت‌ها اشارت انجام بده و گفت:‌ ارچه کنجاله سویا بالاتر كره زمين نرخ به تصويب رسيده جلاجل بازارگاه آزاد فروخته انجام خواهد شد، توسط صور آنکه پول بيگانه یارانه‌ای به مقصد واردکننده اختصاص می‌یابد، این دائم الخمر‌های نظارتی هستند که باید علت را بررسی و توسط بيگانگان خاطی برخورد کنند. 

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *