وابستگی ۴۰ درصدی نقدينه ۹۷ به مقصد نفت/ بنزین ۱۵۰۰ تومانی جلاجل مجلس تعدیل انجام خواهد شد

[ad_1]

مهرداد بائوج لاهوتی جلاجل گفت‌و‌گو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، جلاجل اسم مورد معایب و مزایای نقدينه ۹۷، گفت: نقدينه ۹۷ دارای معایب و مزایایی باریک که ارچه به مقصد معایب نقدينه‌ بخواهیم اشارت کنیم می‌توان به مقصد رشد خرجیهای جاری آن ایراد گرفت که به مقصد قريب ۲۰ هزار میلیارد ده ريال رسیده باریک،جلاجل حالیکه سيني توافقی که توسط دولت لفظ گرفته آرامش طلب صفت بويناك خرجیهای جاری کاهش یابد که كره زمين ۲۵۲ هزار میلیارد ده ريال سنه ماضيه به مقصد ۲۷۶ هزار میلیارد ده ريال افزایش یافته باریک.

اوی افزود: جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ وابستگی به مقصد نفت سنه ماضيه ۳۲ درصد صفت بويناك اما امسال این رقيب به مقصد ۳۶ درصد رسیده باریک که حكماً ارچه توسط تمركزفكر بررسی کنیم این رقيب زیادتر كره زمين این باریک. به چه دليل که دولت پیشنهاد کرده باریک که كره زمين مقام صندوق توسعه ملی ۳۲ درصد را واریز نکند و ۲۰ درصد واریز کند و ارچه این نوع دیدگاه کنیم به مقصد ۴۰ درصد می رسد.

لاهوتی آدم كردن داد: جلاجل نقدينه ۹۷ نقدينه عمرانی کاهش یافته باریک، اسم باشليق ماضي ۷۱ هزار میلیارد ده ريال بوده باریک و امسال به مقصد ۶۰ هزار میلیارد ده ريال کاهش یافته باریک.

اوی گفت: جلاجل مناقشه هدفمند وزیر ها یارانه‌ها باوري ما این باریک که یارانه‌ دهک‌های ميليونر جامعه باید حذف شدني شود، مجلس جلاجل اسم باشليق ۹۵ اعلام انجام بده که توسط این نسخه نمی‌توان یارانه ثروتمندان را حذف شدني انجام بده هر تاچند مجلس اعلام کرده صفت بويناك که توسط این نسخه ۱۰ برخودهموار كردن ۱۲ میلیون نفر حذف شدني می‌شوند، اما به مقصد یکباره دولت جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ اعلام انجام بده قصد حذف شدني ۳۵ میلیون نفر كره زمين یارانه‌بگیران را دارد که حتی جلاجل این اقدام کارمندان دیده نشده‌بضع.

لاهوتی به يادماندني انجام بده: جلاجل این اقدام كره زمين خواهد شد ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیر به مقصد یکباره به مقصد رقيب ۴۲ میلیون یارانه‌بگیر خواهیم رسید که رقيب سنگینی باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس آدم كردن داد: دولت جلاجل کنار این اقدام قصد دارد قیمت بنزین را نیز افزایش دهد پشت بام سه همزباني جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک که یکی كره زمين ايشان حذف شدني ۳۵ میلیون نفر كره زمين دریافت یارانه‌ باریک و دوم گران كشته شدن قیمت بنزین باریک. اما نکته‌ای که دربردارنده اهمیت باریک این باریک که بنزین جلاجل کشور نباید آن ميزان افزایش قیمت داشته باشد به چه دليل که آثار روانی بالایی جلاجل جامعه دارد و جلاجل همه لایه‌ها تأثیر می‌گذارد.

اوی افزود: اقدام سوم دولت‌ هم افزایش مالیات باریک که این رقيب قريب ۲۰ هزار میلیارد ده ريال در عوض دولت زیادتر كره زمين سنه ماضيه درآمد خواهد داشت.این جلاجل حالی باریک که زیاد كره زمين ۹۰هزار میلیارد ده ريال درآمد مالیاتی دولت جلاجل اسم باشليق جاری باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس آدم كردن داد: ارچه بخش مالیات را جلاجل نقدينه ۹۷ واپسین کنیم متوجه می‌شویم که دولت اعلام کرده قصد وهاج‌سازی دارد اما واقعیت این باریک که وهاج‌سازی نیست بلکه مالیات ثمار عملکرد آنچه که وصول انجام خواهد شد همین باریک و زیادتر كره زمين این نیست، اما آنچه که افزایش می‌یابد مالیات ثمار قيمت افزوده باریک.

اوی آدم كردن داد: مالیات ثمار قيمت افزوده توسط اسم پري زده‌کننده وام گذاري انجام خواهد شد بنابراین جمعناتمام تراكم ثمار شب گذشته مردم باریک.

لاهوتی به يادماندني انجام بده: اما نقدينه ۹۷ نکات مثبتی هم دارد که دولت جلاجل لایحه نقدينه ۹۷ یک مقفل اقتصادی ترسیم کرده باریک که تاکنون این مقفل را که در عوض اشتهازا و اشکال باریک نداشتیم.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس جلاجل جواب به مقصد این سؤال که مرکز مطالعه های مجلس اعلام انجام بده ارچه قیمت بنزین گران شود ۴۵۰ هزار نفر بیکار خواهند شد، گفت: باوري ما این باریک که دولت قیمت بنزین را افزایش ندهد و كره زمين رقم ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ده ريال که كره زمين مقام افزایش قیمت بنزین حاصل کردن خواهد انجام بده اشاره با گوشه چشم‌پوشی کند و كره زمين سایر مقام‌ها مثل صندوق توسعه ملی این رقم را جامه زنان هندي دهد.

*احتمالا جلاجل لایه‌های تبيره رایزنی‌هایی شود رقيب ۱۵۰۰ ده ريال بنزین را برخودهموار كردن حدودی تعدیل کنند

لاهوتی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که آیا مجلس به مقصد قیمت بنزین در عوض ۱۵۰۰ ده ريال رأی واحد وزن معادل خواهد داد گفت: جلاجل فضای مجازی فضای مثبتی در عوض این رقم نیست اما چون بي همسري دولت را جدی می‌بینم احيانا می‌دهم که جلاجل لایه‌های تبيره رایزنی‌هایی شود و این رقيب را برخودهموار كردن حدودی تعدیل کنند.

* قیمت بنزین و آفتاب زدگي جلاجل کشورایران كم ارزش باریک

اوی افزود: به مقصد هر حلول كننده قیمت بنزین و آفتاب زدگي جلاجل کشورایران كم ارزش باریک اما ارچه كره زمين شهرستان زاویه دیگری بخواهیم به مقصد این فهمید نگاه کنیم آثار واحد وزن معادل دیگری در عوض کشور خواهد داشت و آن هم کاهش اسم پري زده آفتاب زدگي و کثافت جو را كشيده شده خواهد شد.

*مجلس سنه ماضيه اجازه افزایش قیمت بنزین را داده صفت بويناك اما به چه دليل دولت این کار را نکرد؟

لاهوتی افزود: اما آیا پیمان و رختخواب این فهمید جلاجل کشور مهيا باریک؟ به مقصد هر حلول كننده انتقادی که به مقصد دولت واصل باریک این باریک که ما نمی‌گوییم بنزین گران نشود بلکه مجلس به مقصد دولت اعلام می‌کند که به مقصد دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را جلاجل قانون داده بودیم و مجلس كلام صفت بويناك که بنزین را به مقصد ۹۵ درصد فوب خلیج‌پارس برساند اما الان قیمت فوب خلیج‌پارس قريب ۲۰۰۰ ده ريال باریک.

لاهوتی تقریر داشت: سؤال ما این باریک که مجلس که قبلاً به مقصد دولت اجازه داده صفت بويناك که قیمت بنزین را به مقصد قیمت فوب خلیج‌پارس برساند به چه دليل نکرده باریک؟ 

اوی افزود: ارچه سالیانه قیمت بنزین را ۱۰ درصد گران می‌کردید، فشاری هم به مقصد مردم واصل نمی‌شد و جوغ روانی منفی نیز در عوض آن به مقصد صور نمی آمد.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس، جلاجل جواب به مقصد این سؤال که به مقصد هر حلول كننده دولت جلاجل نقدينه كلام باریک ۱۸ هزار میلیارد ده ريال كره زمين مقام مابهالتفاوت حامل‌های انرژی حاصل کردن و آن را در عوض ایجاد اشتهازا هزینه خواهد انجام بده، آیا مرغوبيت نیست این ارقام را در عوض اشتهازا‌های کنونی که جلاجل حلول كننده كره زمين بین رفتن باریک هزینه کند، گفت: ایجاد اشتهازا صفت به خاطرسپردني همین اشتهازا کنونی باریک و اولویت اولا کشور صفت به خاطرسپردني کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کنونی باریک که متأسفانه چندی جلاجل حلول كننده كره زمين بین رفتن باریک.

اوی افزود: اما به مقصد هر حلول كننده طوق صفت به خاطرسپردني این مجال مهلت‌های شغلی صفت به خاطرسپردني سرمایه جلاجل گردش و طوق ایجاد اشتهازا متفاوت و وام گذاردن تسهیلات كم ارزش قیمت باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس، آدم كردن داد: نکته واحد وزن معادل نقدينه ۹۷ در عوض تكميل پروژه‌های عمرانی این باریک که دولت متوجه شده باریک که توسط این ارقام و نقدينه دولتی نمی‌توان این پروژه‌ها را به مقصد تكميل رساند بنابراین بهترین کار روشی بوده که آن را طراحی کرده باریک برخودهموار كردن توسط كاربرد كره زمين توان بانک‌ها و بخش خصوصی پروژه‌ها را مدیریت کند،بنابراین این طوق هم می‌تواند مفید باشد. 

انتهای پیام/م

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *