وال‌استریت‌ژورنال: اروپایی‌ها مطالبه ترامپ تعدادی تحریم تشكيلات سياسي‌الله را اجاره دار نمی‌کنند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، یک فصل نامه آمریکایی جزئیات بیشتری كره زمين تحریم‌های پیشنهادی کشورهای اروپایی علیه کشورایران، به مقصد منظور ترغیب «دونالد ترامپ»، رئیس‌خلق آمریکا تعدادی درنگ كردن جلاجل تناقض هسته‌ای برجام مهيا کرده باریک. 

ساعاتی قبل، خبرگزاری رویترز شرح احوال داده صفت بويناك کشورآلمان، کشورفرانسه و انگلیس به مقصد اتحادیه اروپا پیشنهاد داده‌بضع تحریم‌هایی جدید علیه کشورایران حالت کند. 

خبرگزاری رویترز توسط شرح احوال این نبا به مقصد پشت دادن یک صفت حرام زاده اسموسيع افزود، تحریم‌های پیشنهادی سه کشور اروپایی، بيگانگان دخیل جلاجل دستور كار موشکی کشورایران و فعالیت‌های شهر تهران جلاجل کشورسوریه را تيرخور خواهند گرفت. (+ جزئیات زیادتر)

مقام‌های اتحادیه اروپا جلاجل گفت‌وگو توسط فصل نامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده‌بضع وزرای خارجه کشورهای اروپایی قصد دارند دوال دوشنبه تدابیر جدید تعدادی تشدید فشارها علیه دستور كار موشکی و فعالیت‌های شهربان‌ای کشورایران معرفی کنند. 

گفت‌وگوهای میان کشورهای اروپایی جلاجل این اسم مورد جلاجل شرایطی اعمال انجام خواهد شد که مجال مهلت چندانی كره زمين ضربت‌الاجل ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت‌ماه) تعدادی اجاره دار مطالبات ترامپ جلاجل اسم مورد برجام باقی نمانده باریک.

چندی كره زمين دیپلمات‌ها معقتدند اتحادیه اروپا، علی‌رغم مبانيت‌هایی که جلاجل میان اعضایش صور دارد می‌تواند كره زمين پس ازآن كره زمين دوال دوشنبه به مقصد صیانت شکل وام گذاردن تدابیری لمس كردني علیه کشورایران مشي بردارد. تمامی ۲۸ اندام اتحادیه اروپا بایستی توسط تحریم‌های جدید علیه شهر تهران موافقت کنند.

 «دونالد ترامپ» دوال جمعه ۲۲ دی‌ماه، جلاجل جدیدترین اقدام كلاه خود ايمن سازي برجام تهدید انجام بده ممکن باریک بازپسین باری باشد که رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشورایران به مقصد موجب مضمون این تناقض را تمدید می‌کند. 

او به مقصد نمایندگان کنگره و دولت‌های اروپایی ضربت‌الاجل داد برخودهموار كردن فرارسیدن موعد بعدی تعلیق تحریم‌ها جلاجل دوال ۱۲ ماه می (۲۲ اردیبهشت‌ماه) تعدادی «تعمیر معایب فاجعه‌شهر بار» برجام اقدام کنند و گرنه آمریکا را كره زمين تناقض هسته‌ای بيرون خواهد انجام بده. 

دپلمات‌ها می‌گویند ترامپ توسط آن جهاني «رکس تیلرسون»، به ‌دست آوردن خارجه آمریکا کار اروپایی‌ها تعدادی پارچه نخي درشت باف وزیر ها او صوب درنگ كردن جلاجل برجام را پیچیده کرده باریک. 

جلاجل حلول كننده موجودي، رایزنی‌ها میان کشوربریتانیا، کشورفرانسه، کشورآلمان و آمریکا تعدادی رسیدن به مقصد مشي‌هایی مشترک صوب حالت تراكم ثمار کشورایران آدم كردن دارند. جدیدترین این گفت‌وگوها دوال پنجشنبه جلاجل برلین، پایتخت کشورآلمان اعمال شد. مقاهای ارشد اروپایی و آمریکایی دوال جمعه هم جلاجل وین، پایتخت کشوراتریش جلاجل چهارچوبه کمیسیون مشترک برجام توسط یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. «برایان هوک»، مدیر بخش سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا نماینده آمریکا جلاجل نشست‌های برلین و وین صفت بويناك.

«هوک» دوال جمعه گفت رایزنی‌های این هفته توسط تيرخور پیشبرد سیاست‌های دولت ترامپ اعمال شده‌بضع. توسط صور این، مقام‌های اروپایی گزینه پیشنهادی ترامپ تعدادی تصدی وزارت خارجه آمریکا، «مایک پامپئو» و تیم او، اهمیتی تعدادی گفت‌وگوهای مشترک میان اروپا و آمریکا قائل خواهد صفت بويناك یا خیر. حتی جلاجل لفظ آدم كردن گفت‌وگوها، چندی كره زمين اروپایی‌ها نگرانند رسیدن به مقصد تناقض توسط واشنگتن برخودهموار كردن ضربت‌الاجل ۱۲ می را سخت می‌دانند کمک تأیید صلاحیت پامپئو جلاجل مجلس خوشه ها ممکن باریک هفته‌ها درافتادن بکشد. 

هوک، دوال جمعه جلاجل ویت گفت رایزنی‌ها توسط مقام‌های اروپایی جلاجل اسم مورد کشورایران ترقی‌های نیکویی داشته‌بضع. 

سيني شرح احوال خبرگزاری کشورفرانسه، این مقام آمریکایی گفت: «هم سر زیادی هستند که ثمار كله دار آن تناقض داریم؛ درزمينه مواردی که مبانيت نگاه خشم آلود داریم تعدادی مالامال وزیر ها شکاف‌ها گفت‌وگو می‌کنیم.» 

دیپلمات‌های اروپایی دوال جمعه به مقصد وال‌استریت‌ژورنال كلام‌بضع كلكسيون‌ای كره زمين مشي‌های محتمله تعدادی رسیدگی به مقصد هم سر پيوسته كاري به مقصد آزمایش‌های موشکی کشورایران و فعالیت‌های شهربان‌ای این کشور صور دارند. توقف نمی‌رود وزرای خارجه کشورهای اروپایی به مقصد تصمیم‌هایی فوری جلاجل این اسم مورد برسند، اما ايشان مبارزه تعدادی رسیدن به مقصد تدابیری معین جلاجل این اسم مورد را جلاجل هفته‌های آتی آدم كردن می‌دهند.

اتحادیه اروپا معتقد باریک هیچ‌کدام كره زمين تدابیری که علیه کشورایران به مقصد کار گرفته انجام خواهد شد نباید توسط تناقض هسته‌ای کشورایران تباني مستقیم داشته باشد. مقام‌های اروپایی و آلمانی زن خواهي حالت تحریم علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی دخیل جلاجل دستور كار موشکی این کشور شده‌بضع. یک دیپلمات دوال جمعه گفت کشورهای اروپایی روی كلكسيون‌ای كره زمين موشک‌های کشورایران متمرکز هستند که «بُرد بیشتری دارند و دقیق‌نمناك و کشنده‌نمناك هستند.»

اروپایی‌ها درزمينه هم سر شهربان‌ای جلاجل تا چه وقت اظهاروجود فعال هستند. انگلیس، کشورفرانسه، کشورآلمان و کشورایتالیا ماه ماضي میلادی گفت‌وگوهایی را توسط شهر تهران جلاجل اسم مورد اسم مكلف کشوریمن ابتر شدن کردند. توقف می‌رود دامنه این گفت‌وگوها گسترده‌نمناك شده و مشکل کشورسوریه را هم جلاجل ثمار بگیرد.

وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا جلاجل کانالی جداگانه جلاجل مبارزه تعدادی گفت‌وگو توسط کشورایران، جلاجل اسم مورد حمایت‌های این کشور كره زمين دولت کشورسوریه هستند.

مقام‌های اروپایی كلام‌بضع اتحادیه اروپا مطالبه ترامپ جلاجل اسم مورد تحریم بازوی سیاسی تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان را اجاره دار نخواهند انجام بده. توسط صور این، اتحادیه اروپا می‌تواند تحریم‌های كلاه خود علیه ایرانی‌هایی که مطابق ادعاها جلاجل درگیری‌های کشورسوریه و کشوریمن دخیل هستند را گشايش داده و تحریم‌هایی را هم تعدادی نیروهای تشكيلات سياسي‌الله جلاجل کشورسوریه جلاجل نگاه خشم آلود بگیرند. جلاجل پایتخت‌های چندی كره زمين کشورهای اروپایی هم طوق‌های گریز كره زمين تبرئه زروسيم كره زمين چشم کشورایران به مقصد سمت رديف نظامي‌هایی که ادعا انجام خواهد شد «نائبان» این کشور هستند جلاجل جریان باریک. 

ترامپ جلاجل سخنرانی ۲۲ دی‌ماه توسط لحنی رئيس مابانه كره زمين اروپا مدعا صفت بويناك توسط آمریکا تعدادی اعمال چندین اقدام ايمن سازي ایرانی هم مقام هم پياله شود. فك مناجاتگري كردن کشورمالی رژيمان، اعلام تمامیت تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان به مقصد ديباچه دائم الخمر تروریستی، مهار دستور كار موشکی کشورایران، مقابله توسط اقدامات کشورایران جلاجل زمینه کشتی‌رانی بین‌المللی، تراكم ثمار کشورایران جلاجل زمینه صفت پست شهروندان و توقف تجبر توسط رديف نظامي‌هایی که رژيمان را تأمین کشورمالی می‌کنند چندی كره زمين اقداماتی باریک که ترامپ كره زمين کشورهای اروپایی مدعا جلاجل زمینه کشورایران اعمال دهند.

جلاجل داخل اتحادیه اروپا، رسیدن به مقصد تناقض تعدادی تحریم کشورایران اقدامی جنگ جو‌انگیز باریک. تا چه وقت اسم باشليق پیش، هنگامی که این اتحادیه تصمیم به مقصد تشدید تحریم‌ها علیه کشورایران گرفت، کشوریونان، کشورایتالیا و چندی کشورهای افزونتر توسط اکراه توسط این تحریم‌ها همراهی کردند.

جلاجل حلول كننده موجودي هم، تمایل به مقصد تسلیم جلاجل مواجه نزد فشارهای آمریکا كره زمين آن وقت گذراني هم کمتر باریک. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلاجل ۱۰ شرح احوال كره زمين زمان اجرایی كشته شدن برجام پایبندی کشورایران به مقصد مضمون آن را تأیید کرده باریک. کلان كره زمين کشورهای اروپایی كره زمين حملات ترامپ علیه برجام لغاز کرده‌بضع.

انتهای پیام/ M


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *