جنگ جو‌های ۹ گانه توسعه نتیجه غیرنفتی/ جلاجل ماجرای اقلیم کردستان برخلاف کشورترکیه بازارمان را فدا کردیم

[ad_1]

مظفر علیخانی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار بازرگانی خبرگزاری سواره جلاجل باروح موانع افزایش نتیجه غیرنفتی گفت: به موجب مطالعاتی که حجره بازرگانی کشورایران به مقصد ديباچه پایش محیط فضای صاحبخانه و کار جلاجل اجرای قانون سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی اعمال داده،مهمترین مشکل واحدهای تولیدی و صادراتی کشور، تأمین سرچشمه ها کشورمالی باریک. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران افزود: جلاجل این بخش نرخ زروسيم گران، نرخ ثنايا بانکی فوق و ميله اعتبارات بانکی محصول و سهم نتیجه جلاجل کل اعتباراتی که قانون‌جادادن و دولت تخصیص داده‌بضع محصول باریک. 

علیخانی تقریر داشت: جلاجل کنار این هم سر بعضی كره زمين بنگاه‌های صادراتی و تولیدی بدهی‌های ارزی، ریالی و چک برگشتی دارند و همین هم مانعی باریک در عوض اینکه شبکه بانکی کشور آن صفت منسوب به طوس که شایسته و بایسته باریک حمایت واجب شده را كره زمين اشکال و نتیجه کشور اعمال نمی‌دهد. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه ديسيپلين مالیاتی کشور ششمین جنگ جو اشکال و نتیجه کشور باریک، گفت: جلاجل کجای کیهان اشکال آن قدر صرفه اقتصادی دارد که ۲۵ درصد به مقصد ازای آن باید  مالیات بپردازی و جلاجل کنار آن هم ۹ درصد مالیات به مقصد قيمت افزوده بپردازی.

اوی افزود: جلاجل واقع شهر بار کشورمالی قيمت افزوده ثمار شب گذشته اشکال باریک که توسط ۲۰ برخودهموار كردن ۳۰ درصد ظرفیت اشکال کار می‌کند کمک عملا رينگ چرخ آخركار یعنی اصناف کشور آن را نمی‌پردازند.

علیخانی تعبیر داشت: بنابراین طبیعی باریک که جلاجل مقام هم چشمي كردن توسط کالاهای مختلف و صنایع مختلف شهربان و کیهان که این پیمان را هیبت نمی‌کنند هم جلاجل بازارگه داخلی و هم جلاجل بازارگه خارجی در عوض اشکال و نتیجه کشور بسیار اظهاروجود كريه و صراحيه باریک.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران گفت: مشکل بعدی اشکال و نتیجه کشور ديسيپلين تأمین اجتماعی باریک و این بخش مهمترین جنگ جو پس ازآن كره زمين بخش کشورمالی باریک کمک توسط بازدادن ۲۳ درصدی حق بیمه کارگر توسط  کارفرما عملا خرجیهای اشکال و نتیجه افزایش می‌یابد.  

اوی توسط تعبیر اینکه ديسيپلين گمرکی هم به مقصد نوبه كلاه خود مشکلاتی را در عوض نتیجه کشور مهيا می‌کند، گفت: سامانه اجتماع تجبر و فك و وصلی سامانه‌ها احتمالاً كره زمين گروهي صور زیر ساخت‌های واجب شده مشکلات را در عوض صادرکنندگان مهيا کرده باریک.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه اشکال و نتیجه جلاجل کشورایران گران جمعناتمام می‌‌شود افزود: بنابراین قوچ هم چشمي كردن نتیجه کاهش می‌یابد. 

علیخانی توسط تعبیر اینکه علیرغم جمعناتمام مشکلات بخش اشکال و نتیجه گروهي عضویت جلاجل دائم الخمر جهانی تجبر هم مشکل دیگری جلاجل این بخش محسوب می‌‌شود، گفت: این جلاجل حالی باریک که کشورهای اندام این دائم الخمر یا كره زمين بازدادن ورقه شناسايي‌های گمرکی صر فنظر هستند یا ورقه شناسايي‌های three یا four درصدی می‌پردازند که جلاجل مقابل ورقه شناسايي‌های ۲۰ درصدی ما در عوض واردات محصوله به مقصد یک کشور به مقصد نكراء هزینه نتیجه ما را افزایش می‌دهد.  

اوی افزود: ایضاً به مقصد دلیل تحریم‌ها و گروهي برقراری روابط بانکی توسط بانک‌های مهتر، صادرکنندگان ما در عوض واصل وزیر ها زروسيم محصول برداري كره زمين نتیجه به مقصد کشور مجبور هستند که كره زمين طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این کار هزینه مال و مكنت زروسيم را در عوض ايشان بسیار افزایش می‌دهد. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران تقریر داشت: جلاجل داخل کشور هزینه تبدیل پول بيگانه به مقصد ریال جلاجل شبکه بانکی ما كره زمين شبکه صرافی  بسیار گران‌نمناك باریک و نرخ توافقی که بانک مرکزی عمل می‌کند غیر رقابتی باریک.

اوی به مقصد تعبیر مشکل افزونتر اشکال و نتیجه کشور اشاعت انجام بده و گفت: نرخ پول بيگانه به مقصد لفظ دستوری تثبیت شده باریک که این امر به موجب حکم قانون دستور كار که می‌گوید نرخ پول بيگانه هر ساله باید به موجب مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بازنگری شود جلاجل ناسازگاري باریک و این نرخ دستوری نمی‌تواند قوچ زنخ‌زنی و قوچ نتیجه کشورایران را جلاجل بازارهای جهانی صفت به خاطرسپردني کند. 

علیخانی توسط تأکید ثمار اینکه نرخ پول بيگانه باید تک نرخی و واقعی شود گفت: تا چه وقت نرخی توافق داشتن پول بيگانه به مقصد معنای لهيدگي، كژي و جدا شدن كاربرد باریک و توسط تا چه وقت نرخی توافق داشتن پول بيگانه یک فعال اقتصادی، اشکال‌کننده و صادرکننده نمی‌تواند آینده بازارگه كلاه خود را پیش‌بینی و دستور كار‌ریزی و ریسک كلاه خود را شمارش کند.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه کرایه برج دريايي کالاهای صادراتی بالاست، گفت: دولت در عوض کاهش هزینه نتیجه باید به مقصد این بخش یارانه بدهد کمک کالاهای صادراتی ما عمدتا حجیم و کرایه برج دريايي آن‌ها هم بالاست. 

اوی توسط تأکید ثمار اینکه دولت باید توسط بازدادن مشوق‌های صادراتی به مقصد رقابتی كشته شدن نتیجه کمک کند، گفت: این کار می‌تواند به مقصد صادرکننده کمک کند برخودهموار كردن توسط حالت تخفیف جلاجل مناقصه‌های بین‌المللی برنده شود. 

علیخانی توسط تأکید ثمار اینکه جلاجل همه مكان سیاست جلاجل خدمتگزاري اقتصاد باریک گفت: این جلاجل حالی باریک که جلاجل کشور ما خرجیهای احتمالاً كره زمين تصمیمات سیاسی را بخش اقتصادی می‌پردازد و همال بارز اتفاقات پیش‌وارد به ذهن جلاجل اقلیم کردستان کشورعراق باریک. 

اوی افزود: پس ازآن كره زمين مباحث سیاسی پیش‌وارد به ذهن جلاجل اقلیم کردستان کشورعراق، اولین کاری که اعمال شد كلون كردن مرزها صفت بويناك جلاجل حالی که زیاد كره زمين ۲ میلیارد دلار کالاهای صادراتی کشورایران به مقصد شهربان اقلیم کردستان صادر انجام خواهد شد و بخش دايگي توجهی كره زمين کالاهای صادراتی کشورایران به مقصد کشورعراق كره زمين این شهربان به مقصد کشورعراق واصل انجام خواهد شد. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه هزینه تصمیمات سیاسی جلاجل باروح اقلیم کردستان را بخش اشکال و نتیجه ما بازدادن، گفت: این جلاجل حالی باریک که کشور کشورترکیه که اتفاقا جلاجل تباني توسط هم سر پیش‌وارد به ذهن جلاجل اقلیم کردستان توسط ما همنوازی می‌کند حتی یک وقت نما هم مرثيت ابراهیم خلیل را مسدود نکرد و تبادلات تجاری كلاه خود به مقصد اقلیم کردستان را آدم كردن داد. 

اوی افزود: جلاجل پیمان فعلی در عوض توسعه نتیجه غیرنفتی همدلی و همیاری بسیار بالایی بین دولت، مجلس، نظام ارباب رعيتي قضایی، حاکمیت و بخش خصوصی واجب شده باریک و یکی كره زمين پیش‌نیازهای این همدلی و همیاری این باریک که دولت باید هزینه تصمیماتش را بپردازد و به مقصد قولی که به مقصد بخش خصوصی داده جلاجل تباني توسط تعدیل نرخ پول بيگانه، بازدادن مشوق‌ها، ثبت كننده سیاست‌ها، عملیاتی وزیر ها به تنگ آمده‌های حمایتی و … عمل کند.

علیخانی تقریر داشت: بنابراین دولت باید معیار تعامل، مشورت، مبادي نگاه خشم آلود و رایزنی‌هایش توسط حجره بازرگانی کشورایران به مقصد ديباچه مجلس شورا بخش خصوصی کشور زیاد كره زمين ماضي باشد.

 اوی افزود: نظرات بخش خصوصی احكام شنیده انجام خواهد شد و بخش خصوصی جلاجل جلسات احكام در عوض مشروعیت بخشیدن به مقصد جلسات فراخواني انجام خواهد شد و نظرات ايشان جلاجل تصمیمات دولت در عوض به تنگ آمده حمایت كره زمين  نتیجه دیدگاه نشد.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران تقریر داشت: ما ثمار این باوریم که نقشه برون رفت كره زمين پیمان فعلی اقتصاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی كشته شدن اقتصاد، باطني زایی و كاربرد كره زمين ظرفیت‌های سرچشمه ها انسانی، سرچشمه ها علمی، سرچشمه ها خدادادی و ظرفیت‌های رقابتی جلاجل اقتصاد کشورایران و برون‌گرایی ما یعنی نتیجه رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان برون مرز كره زمين کشور و ایجاد ظرفیت‌های جدید جلاجل مربوط به حوزه اشکال، نتیجه و ایجاد صنایع نتیجه آسه اي باریک.

اوی افزود: كره زمين طریق توسعه نتیجه باریک که اقتصاد ما توسط اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد و كره زمين طریق اقتصاد جهانی باریک که می‌توانیم خودمان را به مقصد جهانیان معرفی کنیم. 

انتهای پیام/م

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *