به چه جهت تاریخ را تحریف می‌کنید؟

[ad_1]

«محمدکاظم انبارلویی» تحلیلگر هم تراز و هم سان سیاسی، جلاجل یادداشتی نوشت:

مسیح مهاجری، مدیرمسئول گرامی فصل نامه جمهوری اسلامی جلاجل سرمقاله چالاک این فصل نامه نوشت :”کسانی که محصورین را كره زمين نزدیک می شناسند، همچون رئيس ديوان این خامه توسط ايشان زندگی کرده‌بضع، می‌دانند که ايشان عمیقاً به مقصد ديسيپلين جمهوری اسلامی علاقه‌مند و وفاخواه هستند. قانون اساسی را میثاق ملی و پایبندی به مقصد آن را واجب شده می دانند، سرگذشتها و کارنامه ايشان داغ جا می دهد که مطالبه ايشان عمل به مقصد تمامی علوم شرعي قانون اساسی غير استثناء باریک، راه صحیح تقویت ديسيپلين و ولایت فقیه همین باریک.”

واقعاً آقای مسیح مهاجری شعور مردم را نادیده گرفته و توسط جرأت، واقعیت‌های تاریخ هم عصر جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ را انکار می کند. ارچه تعفن شیعه جلاجل صفت به خاطرسپردني شعائر الهی عاشورا و کربلا نيستي بدون شك تردستی‌ای که جلاجل انکار غدیر جلاجل تاریخ اسلام لفظ گرفت، جلاجل فهمید کربلا و پردل وجرات ولايت حسین (ع) هم آوازي می‌افتاد و جای دژها و شهید بديل می شد.

آقای مهاجری چون كه صفت منسوب به طوس پردل وجرات می دهد محصورین به مقصد ديسيپلين علاقه‌مند هستند جلاجل حالی‌که توسط بیانیه‌های ساختارشکن ايشان eight ماه کشور جلاجل اسم باشليق ۸۸ دستخوش ازدحام و آشوب به پا كردن صفت بويناك. چون كه صفت منسوب به طوس

ايشان به مقصد ديسيپلين علاقه‌مند بودند، بدون شك مردانّه‌هایی که ايشان به مقصد خیابان در عوض اعتراض فراخواني می کردند، شعار می دادند : “انتخابات بهيمه ها باریک، مايه ديسيپلين نشانه باریک.” مگر ایشان فیلم و عکس این نمايشگاه ها را بارها جلاجل شبکه‌های داخلی و خارجی ندیده باریک؟ مگر جلاجل سنه عاشورای ۸۸ همین منافقین و ايمن سازي شورش و بهائیان و… به مقصد بهيمه ها دفاع كره زمين موسوی و کروبی و نیز بهيمه ها تقلب به مقصد خیابان نیامدند و شعار “اجمال ثمار مايه ولایت فقیه” كله دار ندادند و به مقصد هیئت عزاداری يورش نکردند؟!

به چه جهت آقای مسیح مهاجری این گواه ها تاریخی را انکار می کند؟ ارچه محصورین به مقصد قانون اساسی وفاخواه بودند به چه جهت وعاء نهادهای فیصله بخش مثل شورای مامومي را نادیده گرفتند؟ به چه جهت وعاء ولایت فقیه را به مقصد ديباچه فصل الخطاب جلاجل قانون اساسی منکر شدند و به مقصد روی “اسلامیت” و “جمهوریت” ديسيپلين تیغ کشیدند؟!

ارچه اینها باوري به مقصد ديسيپلين داشتند به چه جهت می خواستند كره زمين ظرفیت هواداران كلاه خود به مقصد بهيمه ها نوبهار عربی، نوبهار ایرانی، راه را در عوض حرکت تروریست‌های داعش جلاجل کشور همچنين کنند؟ محدوديت، یک اقدام تأمینی در عوض حرکت‌های داعشی ايشان صفت بويناك. آقای مسیح مهاجری برود مصوبه شورای ایمنی ملی را ببیند.

به چه جهت توسط پردل وجرات دروغ باف، تاریخ را تحریف می‌کنید؟ ارچه این پردل وجرات دروغ باف نیست، به چه جهت موسوی پشت بام كره زمين اوراق عاشورای ۸۸ که منافقین شعار می دادند؛ “اجمال ثمار مايه ولایت فقیه” – “انتخابات بهيمه ها باریک، مايه ديسيپلين نشانه باریک” بیانیه صادر انجام بده و ايشان را “مردان خداجوی” نامید؟ شما به مقصد ديباچه متحد شدن محصورین جلاجل این ۷ اسم باشليق نتوانستید یک بیانیه حاکی كره زمين التزام به مقصد ديسيپلين قانون اساسی و ولایت فقیه كره زمين ايشان بگیرید و غائله محدوديت را فیصله بدهید. فعلاً غيرماذون این ناکامی را گذاشته اید: “عدو ظاهر كردن متحد شدن”. ارچه ايشان متحد شدن بودند به چه جهت یک کلمه جلاجل تبری كره زمين دشمنان ديسيپلين و تولی به مقصد ولایت نطاق نگفتند؟! هنوز محصورین روی موضع كلاه خود هستند. نامه اخیر کروبی که كره زمين بلندگوی “بی بی سی” و رادیو ‌آمریکا به مقصد گوش مردم رسید، داغ جا داد ايشان كره زمين موضع اپوزیسیون ديسيپلين شغل هامشاغل می زنند، هنوز جلاجل كله دار سودای مبارزه توسط مايه ديسيپلين را دارند. آقای مهاجری باید جانب داد و منصفي را جلاجل این پردل وجرات رعایت کند، کافی باریک نامه اخیر کروبی را که كره زمين محدوديت بیرون داد و مدتی خوراکی در عوض “بی بی سی” و رادیو آمریکا و رسانه‌های معاند تامین انجام بده، بخواند. آیا این نامه نشانه پایبندی او به مقصد ديسيپلين و قانون اساسی باریک؟ منبرها به مقصد ایشان توصیه می کنم تمييز استاد مسعود رضایی به مقصد این نامه را مطالعه کنند و به مقصد این ادراک برسند که باغ ها معیار پایبندی یکی كره زمين محصورین به مقصد شورش و ديسيپلين و قانون اساسی، توهّمی زیاد نیست. ايشان اجازه ندادند همه صندوق‌ها شمرده شود برخودهموار كردن ناآشكار كله دار به مقصد مهر “دروغ باف تقلب” مستند آشکار شود. کروبی هنوز معتقد باریک حتی جلاجل اسم باشليق ۸۴ که مورد بحث طلبان سرکار بودند تقلب شد و او را كره زمين رئیس خلق كشته شدن محروم کردند. این آقا کجا به مقصد ديسيپلين، ولایت فقیه و قانون اساسی باوري دارد؟ بهيمه ها آقای مسیح مهاجری در عوض این “پردل وجرات دروغ باف” کج تابی و کج راهه رفتن احمدی‌نسمت و بی‌مهری‌های او به مقصد ديسيپلين و رهبری باریک. حلول كننده آنکه ارچه او جلاجل اسم رواني اتفاقات درست و عادلانه آرامش طلب می گرفت، به مقصد این نتیجه می رسید که چالاک رفقای او (محصورین) به مقصد بهيمه ها “تقلب” و گروهي دسترسی ايشان به مقصد قوچ به مقصد دلیل واپسي ملت التزام عملی به مقصد ديسيپلين و قانون اساسی را كره زمين دستگاه بافندگي دادند و كله دار كره زمين بغی و محاربه درآوردند و او باید ايشان را به مقصد این جرایم محکوم می انجام بده که نکرد. احمدی نسمت هم

پسفردا به مقصد بهيمه ها اینکه یکی كره زمين اهالی قبیله او محبوس حق ستان و داوري كردن و پاسخگویی باریک تیغ نامهربانی ثمار ديسيپلين و مردم می کشد. هر دوی اینها جلاجل ترازوی اعمالشان محکوم هستند. به چه جهت که ولايت (ره) فرمود؛ معیار، حلول كننده فعلی بيگانگان باریک. بلانسبت هر كورس معشر شمر موجودي جلاجل معرکه نبرد صفین را نمی شود توسط شمر موجودي جلاجل صحرای کربلا یکی حالی. هر کدام درجه خاص كلاه خود را دارد و نباید اینها را توسط هم قاطی انجام بده و پردل وجرات دروغ باف داد که شمر صحرای کربلا بدون شك شمر میدان صفین به مقصد ديباچه یکی كره زمين یاران علی (ع) باریک.

آقای مهاجری نباید فراموش کند انتهایی مکتوب ولايت (ره) جلاجل صحیفه فروغ لمعان جماع ۲۱ ورقه ۴۵۲ این يكباره حکیمانه و تاریخی باریک؛ “معیار جلاجل هر کس، حلول كننده فعلی اوست.” ولايت جلاجل روزهای پایانی حيات تازه يافتن كلاه خود مجبور ساختن شد متحد شدن ۵۰ ساله كلاه خود را به مقصد خاطره ها خیانت به مقصد شورش و همراهی توسط منافقین کنار بگذارد. ولايت (ره) جلاجل قضیه منتظری در عوض پروردن و شورش و مردم كره زمين عزیزترین متحد شدن كلاه خود تبری جست. به چه جهت آقای مهاجری هنوز علقه‌های هموثاقي كلاه خود توسط محصورین را نمی تواند فك کند و به مقصد ناحق، شهادتی جلاجل باروح ايشان می دهد که جلاجل مجتهد واقع صور ندارد. مگر اینکه ایشان جمعناتمام مدافع خیانت و جنایت سران آشوب به پا كردن جلاجل همراهی ايشان توسط آمریکا و کشوراسرائیل و انگلیس خيانت كار را به مقصد برخود هموار كردن نسیان بکوبد، كلاه خود ايشان این کار را نکردند و الّا می‌توانستند توسط كورس به هدف نخوردن بیانیه التزام به مقصد ديسيپلين و شورش را مکتوب کنند.

به مقصد گفت ولايت (ره) جلاجل همین مکتوب انزواطلب منتظری؛ “تاریخ اسلام مالامال باریک كره زمين خیانت بزرگانش به مقصد اسلام.” به چه جهت آقای مهاجری این خیانت را انکار می کند؟ قصور پسفردا احمدی نسمت به مقصد نوعی شبیه بدون شك قصور چالاک سران آشوب به پا كردن باریک. گروهي التزام به مقصد ديسيپلين، قانون اساسی و … اجاره دهنده بیرونی دارد، می شود آن را توسط مكانها سران آشوب به پا كردن محک زد، نمی شود توسط زير لب خنديدن یکی، دیگری را محکوم انجام بده. طي اینکه شعارهای ايمن سازي انقلابی شهر اهل آشوب به پا كردن جلاجل ازدحام جلاجل اسم باشليق ۸۸ علیه احمدی نسمت نيستي بلکه علیه مايه شورش و اسلام و جمهوریت ديسيپلين صفت بويناك.

انتهای پیام/ز

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *