به چه جهت كره ارض به مقصد دونالد ترامپ خندید؟

[ad_1]

روه مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری سواره: وقتی که دونالد ترامپ رئیس خلق ایالات متحده نطق كلاه خود را جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل سرخرگ انجام بده، صدای خنده زدن بلندی جلاجل سالون پیچید. ترامپ گفت: «ظرف کمتر كره زمين كورس اسم باشليق دولت منبرها زیادتر كره زمين تقریبا صفت انحصارطلب دولت های افزونتر جلاجل کل تاریخ کشورمان کار کرده باریک.» ترامپ مکثی انجام بده و آن هنگام آدم كردن داد: «آمریکا درست باریک…» اما صدای خنده زدن شهرنشيني گفتاري او را فك انجام بده.  خير اینکه ترامپ مزاح کرده باشد. این خنده زدن كره زمين این قبیل نيستي. خنده زدن متوجه كلاه خود او صفت بويناك. ترامپ گفت: «توقف چنین واکنشی را نداشتم. ولی اشکالی ندارد.» که نيرنگ ساز هم صدای خنده زدن زیادتر حتی خنده زدن ای ناخوش منظر رسا شد.
كره زمين نگاه نمایندگان ۱۹۲ کشور افزونتر اندام دائم الخمر ملل که جلاجل سالون مجمع عمومی نشسته بودند، ترامپ به مقصد شکل گستاخانه ای مضحک صفت بويناك. كورس نماینده كره زمين كورس کشور مختلف جلاجل آسیا به مقصد منبرها گفتند که جلاجل لاف زنی های ترامپ چیزی باریک که خیلی كره زمين ايشان را سرگرم می کند. یکی كره زمين این نمایندگان گفت «یک خرده، شبیه فرهنگ زیاد كره زمين اندازه مهتر» ایالات متحده باریک؛ همه چیز این کشور بزرگترين باریک، اسم آفريدن ها، فست فودها، فنجان های قهوه. نماینده افزونتر وقتی درزمينه خنده زدن شهرنشيني پرسیدم خندید  و جواب داد احساسی مسری جلاجل صفه سالون صور داشت. مثل این صفت بويناك که جلاجل یک معهد کمدی باشی. حتی قبل كره زمين آنکه لمحه خنده زدن آور شوخی ها كره زمين راه برسد، شادی محضر جلاجل آن مکان، هیجان جوکی که آرامش طلب باریک تعریف شود، خنده زدن ای پیش كره زمين موعد را جلاجل بشقاب برمی انگیزد. این اتفاقی صفت بويناك که هنگام سخنرانی ترامپ رخ داد.

ظهور یک نظم جهانی شکاف برداشته
این خنده زدن باید جلاجل درافتادن بقیه نطق ترامپ نیز آدم كردن پیدا می انجام بده ولی چنین نشد. خیلی كره زمين نمایندگان این نطق را خطرناک دیدند، نطقی كلنجار افروزانه توسط تسليحات های آمریکایی متمرکز شده برایران و کشورونزوئلا. نماینده یکی كره زمين کشورهای آسیایی گفت که آن همه حرفه ها كره زمين ناسیونالیسم اقتصادی و حق حاکمیت ملی منطقی به مقصد نگاه خشم آلود نمی آمد. این نماینده گفت ارچه ایالات متحده حقیقتا جلاجل حلول كننده مال و مكنت به مقصد باطني می صفت بويناك، جلاجل این لفظ نباید کشورها را توسط كلنجار نظامی و اقتصادی تهدید می انجام بده. کاری که این تهدیدات می کند ایجاد بی ثباتی و بی اعتمادی زیادتر باریک و این نظم جهانی شکاف برداشته را به مقصد صیانت قلمروی کشف ناشده سوق می دهد.
برخلاف اسم باشليق ۲۰۰۳ ایالات متحده افزونتر قدرتمندترین کشور كره ارض نیست، حتی توسط اینکه دارای مرگبارترین نیروی نظامی باریک. درستكاري كره زمين چندجانبه گرایی درشورای ایمنی دائم الخمر ملل که ثمار فضای سالون حاکم صفت بويناك خير كره زمين روی احساسات ایده خاندان ها گرایانه بلکه به مقصد این دلیل صفت بويناك که برداشتی قدرتمند كره زمين این صور دارد که افزونتر قوچ ها نیز اکنون جای كلاه خود را جلاجل نظم جهانی تثبیت کرده بضع.
تناقض آرامش توسط کره توسط صور مبارزه ترامپ تعدادی مصادره تعادل آن تعدادی خوش خدمتي كردن، نشانه ای باریک كره زمين  تحکیم پروژه مشترک کشورچین و کشورروسیه جلاجل جابجایی پاسیفیک آسیایی. جلاجل اسم مربوط به مطبوعات غربی طلب كردن اندکی درزمينه «کنفرانس اقتصادی شرقی» – که مدتی پیش جلاجل ولادی وستک کشورروسیه برگزار شد- مطرح شده باریک، کنفرانسی که جلاجل آن کشورچین، کشورروسیه، کره و کشورژاپن تعدادی رسیدن به مقصد درکی مشترک كره زمين راه پیش رو جلاجل شبه جزیره کره گرد هم وارد به ذهن بودند. ایالات متحده و اروپا هیچ نقشی جلاجل این نشست آلرژي زا نداشتند. ایضاً جلاجل آخری نشست بین کیم جونگ اون كره زمين کشورکره شمالی و مون جای این كره زمين کشورکره جنوبی. به مقصد همین ترتیب تناقض بین کشورروسیه و کشورترکیه تعدادی تعلیق عملیات گسترده جلاجل ادلب کشورسوریه كره زمين قلب گفتگوهایی بیرون آمد که شامل کشورسوریه و کشورایران صفت بويناك ولی آمریکایی ها و اروپایی ها جلاجل آن جایی نداشتند. این تحرکات – جلاجل کنار پروژه های اقتصادی چینی ها جلاجل مساحت گرفتن آسیا- حکایت كره زمين آن دارد که نظم جهانی جدید و شکاف برداشته ای جلاجل دستگاه بافندگي ایجاد باریک. ایالات متحده جلاجل این كره ارض جلاجل حلول كننده ظهور وعاء کوچک و اندکی دارد.

تحریم ها و بمباران ها
تا چه وقت سنه قبل كره زمين محضر جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل، ترامپ توسط شهرستان ایوان دوکو رئیس خلق کشورکلمبیا و روح کلی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید جلسه داشت. خوشبختانه لوهنیا ریورون فصل نامه نگار ونزوئلایی کل این سخنان زشت را قبض کرده باریک. جلاجل این جلسه ترامپ كره زمين هجوم بردن پهبادی به مقصد نیکولاس مادورو رئیس خلق کشورونزوئلا حرف كلام باریک. ترامپ و کلی جلاجل این به دفعات شوخی کرده بضع که به چه طريق وقتی یک پهباد ظهور می شود نظام نظامی ايشان كره زمين هم می پاشد. ترامپ كلام باریک: «اصلا برایشان خوشایند نیست.» او كلام که ارتش کشورونزوئلا روحیه پایینی دارد. و آدم كردن داده باریک که رک و صاف بگویم، به مقصد همین دلیل دولت کشورونزوئلا را خیلی سریع می شود توسط كاربرد كره زمين ارتش انتكاس انجام بده، ارچه ارتش تصمیم به مقصد این کار بگیرد.
سنه ۲۵ سپتامبر ترامپ این سخنان را تکرار انجام بده و گفت: «صفت انحصارطلب گزینه ها جلاجل تباني توسط کشورونزوئلا روی میز آرامش طلب دارد.» عبارت «صفت انحصارطلب گزینه ها» اشارت مستقیمی به مقصد صفت دوده نظامی دارد.
هجوم بردن به مقصد نظام نظامی جلاجل کشورونزوئلا جلاجل ۵ آگوست به مقصد هجوم بردن به مقصد نظام نظامی جلاجل کشورایران جلاجل ۲۲ سپتامبر شباهت داشت.هیچ یک كره زمين این حملات پیامدهای گسترده ای به مقصد كنار زدن نداشت.
جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل ترامپ كره زمين دولت کشورایران لغاز انجام بده، همچنان که کمی پیشتر دولت کشورونزوئلا را نیز باروح هجوم بردن آرامش طلب داد. او توسط در معرض اتهام وزیر ها کشورایران به مقصد «مرتبط بودن یک نحو کار تهاجم و توسعه طلبی» اعلام انجام بده که كره زمين ۵ نوامبر تحریم های جدیدی علیه کشورایران به مقصد ايفا گذاشته خواهد شد. دولت کشورایران برخودهموار كردن زمانی که آمریکا به مقصد قرارداد هسته ای که كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۵ اجرایی شده صفت بويناك احترام می گذاشت، تعدادی اعمال گفتگوهای همه جانبه توسط ایالات متحده آمادگی اثر داغ می داد. این آمریکا صفت بويناك که كره زمين این معاهده بيرون شد و این تیم ترامپ باریک که درزمينه کشورایران توسط پرخاشگری حرف می گویند.
ایالات متحده هیچ حرفی كره زمين همبستگی توسط مردم کشورونزوئلا و کشورایران یا حتی ارتش های این كورس کشور که جلاجل درافتادن كورس ماه ماضي باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفته بضع  به مقصد میان نیاورد. او قبلا ارتش کشورونزوئلا را باروح تمسخرآلود آرامش طلب داده صفت بويناك. او جلاجل برابر کشته كشته شدن قريب ۳۰ نفر جلاجل نظام نظامی جلاجل کشورایران سکوت اختیار انجام بده. احساسات انسانی جلاجل قلمرو ترامپ جایی ندارد. ثمار قلمرو او منطق پولادين حاکم باریک.
هیچ نقالي كردن امیدی جلاجل سخنرانی ترامپ دیده نمی شد. سخنرانی او زشتی به مقصد صفت انحصارطلب بامعني صفت بويناك؛ تهدیداتی علیه این قوچ و آن قوچ، بی اعتنا به مقصد روند دیپلماسی.

انزوای آمریکا
هر چون كه می گذرد یافتن  متحد تعدادی دولت ترامپ كريه نمناك می شود. او جلاجل سخنرانی كلاه خود کشورهند، کشوراسرائیل، کشورلهستان و کشورعربستان سعودی را  فهرست انجام بده. هیچ یک كره زمين این کشورها تمایلی به مقصد پیوستن مستقیم به مقصد یک ماجراجویی علیه کشورونزوئلا و حتی علیه کشورایران كره زمين صیانت آمریکا را ندارند. كلنجار ترامپ – ارچه جنگی لفظ گیرد- سربازان آمریکایی را  جلاجل حالی علیه این كورس کشور مبتلا خواهد انجام بده که هیچ حمایتی كره زمين صیانت کشورهای اندام دائم الخمر ملل دریافت نخواهند انجام بده.
قوچ های اروپایی تعدادی تاکید ثمار حمایت كلاه خود ثمار تناقض اتمی توسط کشورایران جلاجل جابجایی گردهم آيي دائم الخمر ملل توسط یکدیگر ملاقات کردند. ايشان – جلاجل کوششی  ناكامروا- مبارزه کردند سپری قانونی تعدادی وقايه كره زمين موسسات اروپایی در محاصره قرار گرفتن كيفر يافتن های آمریکا جلاجل لفظ پلیدی تجبر ايشان توسط کشورایران ایجاد کنند.  کشورچین جلاجل این مسیر هم محفل آمریکا نیست. این کشور علنا تحریم های آمریکا را زیرپا گذاشته و به مقصد این کار آدم كردن نیز خواهد داد. کشورچین و کشورامارات متحده عربی مهتر ترین شرکای تجاری کشورایران هستند و اتحادیه اروپا جلاجل ردیف سوم آرامش طلب دارد.(کشورایتالیا مهتر ترین شریک تجاری کشورایران كره زمين اتحادیه اروپاست). نزدیک به مقصد ۷۰۰ هزار بشکه كره زمين نفت کشورایران جلاجل هر سنه به مقصد کشورچین می رود. حاصل کردن و کارهای چینی سهم بزرگی جلاجل اقتصاد کشورایران دارند. جرثقیل های چینی ثمار برفراز هوايي شهرستان تهران جلاجل دوراني هستند که نشانگر وعاء کشورچین جلاجل اقتصاد کشورایران محسوب می شود. خير هیچ یک كره زمين کشورهای اروپایی و خير کشورچین به مقصد آمریکا اجازه نخواهند داد که اقدامی نظامی را علیه کشورایران کلید بزند. کاملا پیداست که این کار به مقصد آما آنان نیست.
هیچ یک كره زمين کشورهای آمریکای لاتین نیز خواهان هجوم بردن آمریکا به مقصد کشورونزوئلا نیستند. پس ازآن كره زمين تقرير آن سخنان كره زمين صیانت ترامپ، دبیرکل دائم الخمر کشورهای آمریکایی  – لوئیس آلماگرو- گفت که «جلاجل تباني توسط یک صفت دوده نظامی او عاطل می کند که هیچ گزینه ای نباید به مقصد ايفا گذاشته شود.» اما این سخنان جلاجل رديف نظامي لیما باروح قبول آرامش طلب نگرفت، گروهی مرکب كره زمين ۱۴ کشور اندام که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ توسط مرکزیت ایالات متحده تعدادی حالت تراكم ثمار دولت کشورونزوئلا تشکیل شد. دربیانیه رديف نظامي لیما وارد به ذهن صفت بويناك که این رديف نظامي خواهان یک راه گدازش مسالمت آمیز و كره زمين طریق مذاکره باریک خير صفت دوده نظامی. کشورکلمبیا این بیانیه را توضيحات نکرد و گفت که توسط روح حاکم ثمار آن هم رای نیست. چنین صفت دوده ای جلاجل آمریکای لاتین به مقصد هیچ روی محبوبیتی ندارد. ارچه يسار جلاجل انتخابات ۷ اکتبر جلاجل کشوربرزیل چشم پیروز باشد چنین امری غیرممکن خواهد صفت بويناك.

بوی موارد
جلاجل افتتاحیه مجمع عمومی اسم باشليق ۲۰۰۶ رئیس خلق کشورونزوئلا هوگو چاوز سنه پس ازآن كره زمين سخنرانی جرج دبلیو بوش خلف وعده تریبون آرامش طلب گرفت. كلنجار غیرقانونی آمریکا درعراق همچنان اسم مكلف ای آلرژي زا صفت بويناك و ایالات متحده تعدادی كلنجار علیه کشورایران و کشورعراق نیز تراكم می آورد. چاوز گفتاري كلاه خود را توسط این يكباره به مقصد یادماندنی سرخرگ انجام بده: «شیطان فوری به مقصد اینجا آمد و فردا هنوز دراینجا بوی موارد می آید.» نمایندگان خندیدند. شوخی مطایبه آمیزی صفت بويناك.
ترامپ توسط تعریف شیطان انطباقی ندارد. هیچ چیز شیطانی جلاجل تباني توسط او صور ندارد. او جلاجل کسوت یک دلقک باریک: او رهبر کشوری باریک که نفوذ آن جلاجل كره ارض به مقصد نكراء کاهش یافته باریک. توقف می رود که ترامپ همه را تهدید کند. حتی این نگرانی صور دارد که ترامپ – که فرماندهی چنین نیروی نظامی عظیم و قدرتمندی را جلاجل دستگاه بافندگي دارد- کسی را بمباران کند. اما بیاندازه ثمار این باورند که ایالات متحده افزونتر قادر به مقصد پیش جابه جايي نحو کاری كره زمين آن قسم که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۳ به مقصد ايفا گذاشت نیست.
نویسنده: ویجی پراشاد  (Vijay Prashad)  ناقل، فصل نامه نگار و مفسر هندی
منبع: yon.ir/kJvEV 

انتهای پیام. 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *