چريدن کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی برخودهموار كردن ۵۱درصد گران شدند؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی كلوپ خبری توانا خبرگزاری سواره، به مقصد تازگی توسط نحو به ‌دست آوردن صنعت، كان‌ و تجبر ۷۵ خامه پیشنهاد افزونتر به مقصد بها سالیانه، زیاد كره زمين یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به مقصد لیست واردات کالاهای اساسی افزوده شد. پیش كره زمين این نیز، سيني سیاست ارزی ۱۶مردادماه امسال، دریافت سعر ۴۲۰۰تومانی در عوض واردات ۲۵ خامه پیشنهاد اساسی اختصاص یافته صفت بويناك.

شاید بااستعداد‌ترین عاملی که در عوض دست اندازي دولت جلاجل قیمت‌گذاری کالاهای اساسی ديباچه انجام خواهد شد، صفت به خاطرسپردني قوچ خرید اهل خانه و حمایت كره زمين مربوط به سفر ايشان باریک. به مقصد تصور دولت جلاجل پیمان تورمی وسايل اصلی وقايه كره زمين اسم پري زده‌کننده ‌نهایی، تخصیص سعر دولتی به مقصد واردکننده در عوض واردات کالاهای ضرروی مردم باریک.

توسط این صور، تاکیدات مکرر مسئولان مبنی ثمار تامین سعر دولتی در عوض واردات کالاهای اساسی برخودهموار كردن اردیبهشت ماه اسم باشليق آینده درحالی باریک که آمارها داغ جا می‌دهد یارانه ارزی جلاجل خودداری كره زمين افزایش مساحت گرفتن عمومی قیمت‌ها ناكامروا بوده باریک. در عوض بررسی این سیاست حمایتی که دولت آن را جلاجل پیش گرفته، اول باید به مقصد كورس سوال جواب داده شود؛ در‌آغاز آنکه این سیاست به مقصد چون كه معیار منفعل اسم پري زده‌کننده نهایی را تأمین می‌کند؟ و نیز آنکه آثار واردات كم ارزش این کالاهای استراتژیک ثمار اشکال کشور به چه طريق باریک؟

*توهم حمایت كره زمين اسم پري زده کننده نهایی

ثمار این ازاصل، سيني كلام محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «قريب ۵٫۵میلیارد دلار در عوض واردات کالاهای اساسی كره زمين اولا امسال تاکنون اختصاص یافته باریک»؛ در عرض بررسی‌ها داغ جا می‌دهد توسط صور آنکه جلاجل ۵ماه ماضي نزدیک به مقصد ۲۱هزار میلیارد ده ريال یارانه ارزی در عوض واردات کالاهای اساسی وام گذاري شده اما نرخ‌‌ شماری كره زمين این کالاها جلاجل مسافر‌ ۲۱هفته‌ای كره زمين سرخرگ سیاست‌های ارزی به مقصد زیاد كره زمين ۳۰درصد افزایش یافته باریک.

ثمار ازاصل داده‌های بانک مرکزی، مقایسه آمار شرح احوال ميانه قیمت خرده‌فروشی جلاجل شهر شهر تهران جلاجل سومین هفته امسال یعنی بدون شك هفته سرخرگ سیاست ارزی فرودین ماه توسط چهارمین هفته شهریورماه داغ جا می‌دهد پشت بام كره زمين ۱۵۰سنه، قیمت‌ کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت ثور، گوشت طير، تخمچه طير، شکر و چای که وعاء مهمی جلاجل سله مصرفی اهل خانه دارند به مقصد ترتیب  توسط  ۲۵، ۳۱، ۳۷،‌ ۲۸، ۳۰ و ۱۴ درصد افزایش هم مقام هم پياله بوده باریک.

ارزیابی شاخص قیمت هرسال این کالاها نیز آمارهای امیدوارکننده‌ای را منعکس نمی‌کند باآنكه که واردات این کالاها برخودهموار كردن پیش كره زمين سیاست ارزی نیز كره زمين سعر یارانه‌ای ثنايا می‌بردند. بدین ترتیب خانوارهای ایرانی در عوض تنظیم سله معینی كره زمين برنج خارجی، تخمچه طير، گوشت ثور، گوشت گوسفند، گوشت طير، شکر و چای جلاجل هفته منتهی به مقصد نهم شهریورماه اسم باشليق‌جاری نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي به مقصد ترتیب ۴۰، ۵۱، ۳۷، ۳۶، ۳۴، ۲۱ و ۲۲ درصد هزینه بیشتری وام گذاري کرده‌بضع.

*مهر تأیید آمار بانک مرکزی ثمار كژي مناجاتگري كردن ارزی

 به مقصد شرح احوال سواره، طی ۵ماه ماضي برخودهموار كردن کنون، ۲۱هزار میلیارد ده ريال یارانه ارزی در عوض واردات کالاهای اساسی وام گذاري شده که توسط معیار یارانه نقدی خانوارها برابری می‌کند اما توسط این حلول كننده و به مقصد رغم سیاست‌های حمایتی دولت، خير مهجور تراكم خرجیای ثمار روی دهک‌های ناچیز‌درآمد بعضی نشده بلکه همچنان روند صعودی‌ نرخ‌ها آدم كردن دارد که جلاجل بهم نماه زیر وارد به ذهن باریک:

 

* ناتوانی ديسيپلين توزیع جلاجل هدایت یارانه به مقصد اسم پري زده‌کننده نهایی

آنچه بذال باریک، سیاست تأمین کالاهای اساسی توسط سعر كم ارزش نفتی نتواسته یارانه‌ها را به مقصد صیانت اسم پري زده‌کننده نهایی هدایت کند کمک  اجامر‌ای در عوض ثنايا برداری كره زمين مکانیسم‌های سیستمی موجود جلاجل بخش تجبر داخلی صوب رصد کالاها كره زمين نخست ورود به مقصد کشور برخودهموار كردن مساحت گرفتن خرده فروشی‌ها صور ندارد.

به مقصد شرح احوال سواره، بررسی خبرنگار ما داغ جا می دهد که مهجور زنجیره تامین و توزیع ۳گروه کالایی دخانیات، تایر و تلفن هم مقام هم پياله به مقصد لفظ یکپارچه تکمیل شده و توسط سیاستگذار امکان ثنايا‌برداری كره زمين آن صور دارد اما توسط این صور وزارت صنعت، كان و تجبر به مقصد امید آنکه شاید کالاهای اساسی به مقصد قیمت كم ارزش به مقصد دستگاه بافندگي اسم پري زده کننده نهایی برسند، تصمیم گرفته برخودهموار كردن قیمت ۱۰۰خامه محصوله اساسی را برخودهموار كردن اردیبهشت‌ماه اسم باشليق آینده ، توسط تکرار طوق‌های تعزیراتی و وام گذاري یارانه ارزی پيوست ها کند. كره زمين این رو  شاید كلام‌های روزهای اخیر «رئیس تين تولیدکنندگان قند و شکر»، «رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز» و «مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورایران» شنیدنی باشد.

به مقصد كلام كولاك دانایی، رئیس تين تولیدکنندگان قند و شکر « هر اسم باشليق جلاجل کشور ۲میلیون و ۲۰۰هزار پريان شکر اسم پري زده انجام خواهد شد که ۲میلیون پريان آن اسم باشليق ماضي كره زمين مقام اشکال داخل تامین شد، مضمون ها ثمار آنکه دولت شکر را جزو ۲۵ خامه پیشنهاد اساسی جلاجل نظرگرفته که در عوض واردات آن سعر یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد اما مجموعه‌ای كره زمين این چشم اشکال داخل را صادر می‌کنند و زروسيم آن را جلاجل جیب می‌گذارند و كره زمين آن چشم باید دولت سعر یارانه‌ای بدهد برخودهموار كردن شکر واصل شود و ثمار این ازاصل توسط ممنوعیت نتیجه آ‌ن سعی جلاجل تنظیم بازارگه داخل داریم».

علی عیوضی، رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز توسط اعلام اینکه هر ۱۰ سنه، ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، كلام باریک: «فرآورده‌های گوشتی كره زمين اولا مرداد تاکنون ۴۰ درصد گران‌نمناك شده باریک و توسط آدم كردن این روند فعالیت کارخانه‌های تولیدی به دنياآمدن خواهد شد».

خارج شدن چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورایران نیز گفت: «دست اندازي دولت جلاجل قیمت‌گذاری، معضل اصلی تولیدکنندگان باریک که به مقصد فعالان اقتصادی سیگنال توقف اشکال می‌دهد.»

اوی افزود: «نهادن‌های تولیدی طير گوشتی جلاجل حالی توسط افزایش بالای ۵۰درصدی مواجه بوده‌بضع که وزارت صنعت به مقصد تولیدکنندگان مهجور زردتشتي افزایش قیمت ۹درصدی را داده که این فهمید ثمار انگیزه فعالیت تولیدکنندگان تاثیرگذار بوده باریک».

مضمون ها ثمار آن می‌توان توسط یک جستجوی جنون مردم آزاري جلاجل اینترنت، خبرهای روزهای اخیر پيوسته كاري به مقصد «احتکار»، «اختفاء»، «نتیجه مكرر»، «كالاي ممنوع معکوس کالاهای وارداتی» و «کمبود موردها اولیه» جلاجل کالاهای اساسی را به مقصد درستكاري‌های كلام شده فوق اضافه انجام بده و نتیجه گرفت که تکرار سیاست وام گذاري یارانه ارزی به مقصد سمت هدیه سوا  توسعه و ارتباط داشتن رينگ چرخ‌های زنجیره تامین و توزیع تجبر داخلی كره زمين يكباره ترخیص محصوله، برج دريايي‌ونقل، انبارش کالاها و فروش محصوله جلاجل مساحت گرفتن هدیه معنایی سواي  توزیع رانت و  نواختن ساقه درخت مزيت ها ثمار مناجاتگري كردن کشور را نخواهد داشت.

*توسل جستن دولت به مقصد ممنوعیت‌های صادراتی

فهمید وقتی عجیب‌نمناك انجام خواهد شد که بدانیم محمدرضا مودودی، معاف توسعه نتیجه دائم الخمر توسعه تجبر کشورایران كلام باریک: «برخودهموار كردن زمانیکه کالاها سعر ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، صادراتشان ممنوع باریک». این فهمید موجب خواهد شد برخودهموار كردن جلاجل بلندمدت، منفعل تولیدکننده كره زمين دستگاه بافندگي برود چراکه قادر نیست تعهدات كلاه خود را جلاجل برابر خریداران خارجی اعمال دهد و به مقصد این ترتیب بازارهای خارجی در عوض نتیجه را كره زمين دستگاه بافندگي خواهد داد. این فهمید حاکی كره زمين آن باریک که دولت به مقصد دلیل «اصرار ثمار وام گذاري یارانه ارزی به مقصد واردات کالاهای اساسی» و «نيستي ديسيپلين توزیع یکپارچه کالاها»، متوسل به مقصد سیاست‌ ممنوعیت صادراتی شده باریک.

*سیگنال غلط به مقصد تولیدکننده

سیاستگذار علاوه ثمار آنکه به مقصد بهيمه ها حمایت كره زمين اسم پري زده کننده نهایی موجب كژي مناجاتگري كردن ارزی شده، به مقصد نوعی توسط فرستادن سیگنال قیمتی غلط به مقصد اشکال کننده نیز پیمان را در عوض تعمیق معضلات اقتصادی مهيا می‌کند.

به مقصد باور کارشناسان، اصولاَ قیمت‌گذاری جلاجل بازارگه کالاها توسط دولت به مقصد نوعی سیگنال‌‌ به مقصد کارگزاران اقتصادی باریک برخودهموار كردن فعالیت‌كندو را سيني آن قیمت‌ها هماهنگ کنند. بدین ترتیب صفت دوده دولت جلاجل مکانیسم قیمت‌گذاری آنهم در عوض پیشنهاد استراتژیک نوعی سیگنال غلط به مقصد اشکال‌کننده باریک برخودهموار كردن جلاجل پیمان تحریمی به مقصد مفتخرشدن اشکال و هدیه کالاهای استراتژیک نرود و به مقصد معنای افزونتر  دولت توسط وام گذاري یارانه كره زمين مقام درآمدهای نفتی در عوض واردات، ظرفیت اشکال کالاهای استراتژیک را ازميان رفته می‌کند و به مقصد تعبیری جلاجل رسا اختصاصی، یعنی وابستگی زیادتر کشور به مقصد واردات کالاهای اساسی.

*نتیجه سیاست‌های تعزیراتی چیست؟

به مقصد شرح احوال سواره،  سیاست‌های تعزیراتی جلاجل کنار کنترل قیمت کالاها مينيمم تاکنون سیاست‌های موفقی نبوده‌بضع. جلاجل صورتی که این سیاست‌ها سوا استقرار سامانه‌های شفافیت‌زا آدم كردن پیدا کنند، بخش کثیری كره زمين فعالان اقتصادی كره زمين آدم كردن فعالیت نيرنگ ساز می‌مثل و توسط مشکلاتی نظیر ورشکستگی و کاهش فروش مواجه خواهند شد و غیرمولدها سوا اعمال زحمتی خاص به مقصد درآمدهای هنگفت دستگاه بافندگي پیدا خواهند انجام بده.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *