کوچه پي عقد كردن شورای پنجم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي اجتماعی خبرگزاری پارس، کرم همداستاني پیریایی، استاندار شهرستان پیشین  قم وهمدان جلاجل یادداشتی توسط ديباچه کوچه پي عقد كردن شورای پنجم نوشت:

کش و قوس های فراوان جلاجل روال سیاسی شورای شهر شهر تهران، هر تاچند جلاجل جلسه سنه سه شنبه عقبه  به مقصد  قبول استعفای شهردار انجامید، اما اثر داغ داد که شورا موجودي باریک به مقصد یکی كره زمين كورس دلیل ذیل ثمار كله دار  اعتماد  و رأی مردم توسط فرزند طرد شده  جناحی خویش خريطه کند:

-محافظه کاری  جلاجل گروهي اذعان به مقصد تجريد بدكرار هفت ماه  پیش
-مبارزه تعدادی قهرمان سازی كره زمين محمدعلی نجفی به مقصد ديباچه عنصری سیاسی تعدادی معادلات آینده جلاجل عین حلول كننده روال روزهای  ماضي شورای شهر شهر تهران اثر داغ داد که وزن  این شورا به مقصد نكراء جلاجل اعراض كننده تهدید باریک و ارچه روند کنونی آدم كردن یابد، باقی مابقي تعادل كلاه خود را نیز  كره زمين دستگاه بافندگي خواهد داد. 

نخستین خطای فاحش شورا جلاجل تجريد عذار همیشه مستعفی، محمدعلی نجفی جلي انجام بده. كره زمين شورایی که علی الاصول تعدادی به شدني دهها معضل منكر شهری ثمار كله دار کار وارد به ذهن و سرمایه عمومی مردم شهر تهران را جلاجل دستگاه بافندگي دارد، کمترین توقف این صفت بويناك که هنگام تجريد شهردار، توسط نظری به مقصد پيشينه اوی ، به مقصد اسم مورد  استعفای لبخند پانویس او جلاجل کمتر كره زمين پنج ماه ریاست دائم الخمر میراث فرهنگی و نیز مقایسه دشواری ها و پیچیدگی های مدیریت کلانشهر شهر تهران نسبت به مقصد ریاست دائم الخمر مذکور ، به مقصد طریق اولی ریسکی چنین مهتر را به مقصد شهروندان تهرانی تحمیل نمی انجام بده و موجبات مجال مهلت سوزی هفت ماهه و  هزینه ای کلان و غیر دايگي جاي دنج را جلاجل کسری دايگي توجه كره زمين حيات تازه يافتن  کاری كلاه خود مهيا نمی آورد. 

هر تاچند شهردار سابق شهر تهران مدعی باریک جلاجل  هفت ماه ماضي، شهر تهران را به مقصد شهری زیست آسه اي تبدیل کرده و زیرساخت های  شهری را مهيا نموده، اما کدام عاقلی باریک که نداند ادعایی چنین، آن هم جلاجل دورودورنگ کوتاه  مدیریت هفت ماهه، سنگی مهتر و لكه نزدن باریک؛ مادام آنجا که خير احكام کارشناسان و نظار بیرونی، بلکه  ریاست همین دورودورنگ كره زمين شورای شهر نیزاذعان می دارد:« باید معترف صفت بويناك جلاجل ۶ ماه سپری شده كره زمين دورودورنگ مسؤولیت شورای پنجم و شهردار برگزيني، توقف عمومی كره زمين تحول جلاجل مدیریت شهری برآورده نشده و مدیریت شهری جلاجل اعمال وظایف كلاه خود فعال عمل نکرده باریک».

وجودچنین فرمان هایی  كره زمين واقع بینی جلاجل شورای شهر ، هر تاچند کمرنگ ،حکایت كره زمين آن دارد که شورا توسط گذشت مدتی کوتاه كره زمين تجريد شهردار به مقصد ابل كلاه خود پی برده و  كره زمين « بی عملی»اوی جلاجل جلسات غیر رسمی كلاه خود شکایت داشته باریک.

جلاجل چنین شرایطی  كره زمين  اعضای شورای شهر شهر تهران توقف می رفت مادام  به مقصد رسم امانتداری و جلاجل مقام جواب به مقصد اعتماد مردم شهر تهران ، شهردار را باروح استیضاح و حتی انزواطلب آرامش طلب می دادند.

توسط صور این جلاجل کمال عجب، مثال مقاومتی کشدار و سؤال برانگیز  جلاجل قبول استعفای شهردار  شهر تهران آن هم توسط صور اعلام معذرت بیماری كره زمين صیانت كلاه خود ایشان  بودیم که سواي لجاجت جناحی ثمار كله دار انتخابی كره زمين ابتر شدن بدكرار یا مبارزه تعدادی ستم كشيده نمایی ،فرافکنی و قهرمان سازی، برداشتی كره زمين آن قابل تصور نیست.

جالب آن  که شهردار شهر تهران كره زمين پیش كره زمين عید نوروز،  اذعان داشته صفت بويناك علاوه ثمار بیماری قبلی که دلیل استعفای اوی جلاجل دولت یازدهم بوده، به مقصد بیماری كريه جدیدی مبتلاست و آدم كردن کار كلاه خود را خیانت جلاجل امانت  مردم شهر تهران می داند، اما شورا به مقصد جای قبول كلام صریح اوی و تجريد شهرداری باانگیزه ، خوشفکر و فعال، جلاجل نخستین جلسه امسال ثمار  امکان رويداد این خیانت هشياري گذاشت!

جلاجل واقع سناریوی اصرار كره زمين نجفی و انکار كره زمين شورا  جلاجل مقوله تقدم،   تصویری كره زمين مبارزه تعدادی قهرمان سازی كره زمين نجفی را اثر داغ داد.

نجفی به مقصد هزار زبان می گفت بیمار باریک ، اما شورای شهر  به مقصد جای نگرانی كره زمين سرنوشت مدیریت شهری، دغدغه تشكيلات سياسي و شهرستان جناح سیاسی كلاه خود را  جلاجل كله دار می پروراند و اصرار داشت بگوید استعفای نجفی،  خير کمتجربه كره زمين بیماری که عليل فشارهای شهرستان جناح مقابل و اثر داغ قهرمانی اوست! 
گویی شورای شهر شهر تهران نمی حالی که اولا قهرمان پروری جلاجل  تنه جناحی که ادعای ظاهری سران آن، تکیه ثمار سرمایه اجتماعی و پرهیز  كره زمين  کاریزماسازی تصنعی باریک، به مقصد سرخوردگی و بی اعتمادی می انجامد.

ثانیا توسط آدم كردن این روند، مردم شهر تهران توسط خلف وعده كله دار  درآمد داشتن هیبت تاریخی شورای اولا، فورسرين به مقصد انگیزه های غیر کاری و تقلیل گرایانه شورای پنجم ( که متأسفانه درجهت تنزل  این نهاد  به مقصد حزبی سیاسی باریک ) پی می برند و كره زمين آن روی ثمار می گردانند.

افکار عمومی جلاجل شورای شهر اولا اثر داغ داد که تعارفی توسط منتخبان كلاه خود ندارد  و هم تجريد  و هم عملکرد شهردار را معیار  اتفاقات درزمينه روال شورای شهر و درستی یا نادرستی رأی كلاه خود  به مقصد آنان قلمداد می کند. مردم  كره زمين شورا توقف عملگرایی و خدمتگزار بی وقفه  جلاجل برابر گشاده کلاف درهم مشکلات شهر تهران و تسهیل زندگی شهری كلاه خود را دارند، خير قهرمان سازی  یا ستم كشيده نمایی سیاسی.

تجريد  شهردار همیشه مستعفی،  ابل آغازین شورای شهر صفت بويناك که بومرنگ  هزینه های آن  به مقصد كلاه خود شورا مال و مكنت و تصویر  اولیه شورای پنجم را  که جلاجل ابتر شدن كره زمين شورای شهر اولا ، به مقصد مراتب مناسب نمناك می نمود،  تدريجاً به مقصد آن  پيشينه ناكامروا  شبیه و شبیه نمناك انجام بده.  

شورای پنجم پوشيدگي كره زمين ماضي گرایی  و تخریب قالیباف  نیز طرفی  نبست؛ کمک شهردار اسبق به مقصد رغم همه انتقادات و اتهامات  این شورا، کارنامه ای عینی و جسميت يافته جلاجل شهر داشت و آنچه ساخته و لادگر نهادن  صفت بويناك، تمييز بيدين عملکرد نوآمدگان می نمود.

كره زمين افزونتر سون، فرافکنی و ارجاع هزینه تقدم به مقصد شهرستان جناح مدعی و نهادهای باطني  ديسيپلين نیز  به مقصد باور  مردم نیامد که شهردار ، کارنامه ای سراسر تقدم جلاجل اشكاف داشت.

اکنون نجفی رفته باریک و سواي  آمدورفت شهرستان بار گمارش هایی بسیار روی  دستگاه بافندگي شهردار پس ازآن  و ایراد اتهام هایی فراوان به مقصد شهردار قبل ، کارنامه گویایی كره زمين او و شورای پنجم  جلاجل دستگاه بافندگي نیست.

كره زمين سویی توسط رفتن نجفی، ناقوس خطرساز تعدادی به جاي مانده  تعادل  شورای شهر شهر تهران رفيقه به مقصد شرفه جلاجل وارد به ذهن باریک؛ شورایی که ممکن باریک جلاجل تجريد شهردار جدید نیز به مقصد جای توجه به مقصد شاخص هایی چون کارآمدی، نوگرایی و سختکوشی، اعتماد مردم شهر تهران را توسط تأمین خواهان شدن پدرخوانده های سیاسی  كلاه خود به مقصد معاوضه بنشیند؛ اعتمادی که بسیار  گاه كره زمين دستگاه بافندگي رفته و بسیار دیر به مقصد دستگاه بافندگي خواهد آمد.

 

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *