کی‌طوق: شاید بازیکنانم مثل اسپانیایی‌ها نباشند اما راه فداکاری را می‌دانیم/ رویارویی منبرها توسط هیرو خنده زدن‌دار باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اعزامی پارس كره زمين کشورروسیه، کارلوس کی‌طوق جلاجل نشست خبری قبل كره زمين دیدار مقابل کشوراسپانیا جلاجل جام جهانی، گفت: به مقصد ياران رسانه خوشامد می‌گویم. احساسات عمیق خودمان را تعدادی تیم ملی اشعاركننده می‌کنم. محضر جلاجل اینجا برایمان یک سربلندي باریک. کشوراسپانیا یکی كره زمين کاندیدهای جدی قهرمانی باریک.

* همین که توسط کشوراسپانیا بازی می‌کنیم، یعنی برنده‌ایم

سرمربی تیم ملی گفت: جوغ تیم بسیار شایسته باریک و مسعود می تواند این مشكل سازي را تایید کند و بازیکنان هیجان ضربت ديده هستند که مقابل یک تیم شایسته بازی کنند. ما جلاجل اینجا برنده ایم به دلیل اینکه یک مجال مهلت انحصار يافتن به مقصد فرد تعدادی تیم ملی باریک که زیادتر بیاموزند و رشد کنند. جلاجل جام جهانی هیچ چیز تعدادی ما جنون مردم آزاري نیست و ما وارد به ذهن ایم که مرغوبيت شویم. همین که توسط کشوراسپانیا بازی می کنیم تعدادی ما سرما تلقی می شود.

* مبارزه می کنیم بازی عنایت مقابل کشوراسپانیا اعمال دهیم

کی طوق جلاجل باروح اینکه به مقصد بازیکنان‌تان كلام اید که ممکن باریک کیهان را متعجب کنند یک یا سه امتیاز كره زمين این بازی بگیرند، گفت: فردا ما مبارزه می کنیم بازی عنایت اعمال بدهیم و توسط توجه به مقصد اینکه می دانیم باید حداکثر مبارزه كلاه خود را اعمال بدهیم و باید به مقصد هندبال احترام بگذاریم و این علوم شرعي باارزش باریک.

* بازیکنان کشوراسپانیا سبک خودشان را دارند، اما ما هم راه بازی فداکارانه را می‌دانیم

اوی افزود: هرچیز تعدادی هندبال شایسته باریک، تعدادی زندگی هم شایسته باریک. کشوراسپانیا تیم عنایت باریک که بازیکنان این تیم شتاب بازی را می توانند کنترل کنند و سبک خودشان را دارند اما نگرش ما به مقصد این بازی این باریک که كره زمين هر فرصتی كاربرد می کنیم و هر هنگام ولادت که توانستیم درشتي كردن را جلاجل اختیار می گیریم. هر امکانی صور دارد. ما یکسری استادي های مشخصی داریم و بازیکنان عنایت هم داریم باآنكه مثل بازیکنان کشوراسپانیا ممکن باریک نباشند اما این مجال مهلت تعدادی ما صور دارد که بتوانیم توانایی مان را داغ جا دهیم. ما می دانیم به چه نحو باید فداکاری کنیم و به چه نحو بازی کنیم. هرچه بازیکنان ما زیادتر فداکاری کنندو زیادتر هم مبارزه می کنیم. خوشحالیم که اینجا محضر داریم و باید توسط احترام بازی کنیم. تعدادی سرما هم مبارزه می کنیم. پس ازآن كره زمين ۹۰ دقیقه باید دید چون كه اتفاقی رخ می دهد. آنچه جلاجل بازی قبل رخ داد بااستعداد نیست اکنون مقابل کشوراسپانیا بازی داریم که یک بلد دیگری دارد.

* ارچه هیرو بازیکنم صفت بويناك چون كه می‌شد؟

سرمربی تیم ملی جلاجل باروح تقابلش توسط هیرو و برکناری لوپتگی گفت: آنهایی که تعدادی اختصاصی طولانی هندبال بازی کرده‌بضع، می دانند که هندبال مالامال كره زمين عجله كردن و سورپرایز باریک و پیمان خاصی جلاجل آن صور دارد. باید توجه داشته باشیم که این فهمید تعدادی منبرها کنایه آمیز باریک. منبرها خیلی فکر کردم ارچه هیرو بازیکن صفت بويناك تعدادی منبرها چون كه اتفاقی رخ می‌داد؟

* رویارویی منبرها توسط هیرو خنده زدن‌دار باریک

اوی آدم كردن داد: خنده زدن دار باریک که هیرو که بازیکن منبرها بوده اکنون مربی مدعی منبرها شده باریک. او را شایسته می شناسم او تصمیم های عنایت می گیرد. او مبارزه می کند کشوراسپانیا را متحد کند و داغ جا داد که به مقصد ديباچه یک مربی چقدر اررزشمند باریک. جلاجل بازی توسط کشورپرتغال داغ جا داد که کشوراسپانیا چقدر متحد باریک و گوئيا اتفاقی رخ نداده باریک.

* هر ۲۳ بازیکن کشوراسپانیا نگرانم می‌کند
کی طوق جلاجل باروح رويارويي توسط بازیکنان کشوراسپانیا، گفت:هر ۲۳ غيرماذون کشوراسپانیا منبرها را نگران می کند. همانطور که گفتم کوسه های قوی جلاجل مقام ها آخركار جام جهانی باشد به دلیل اینکه باید جلاجل آنجا باشند و ايشان تیم هایی هستند که استادي های واجب شده را تعدادی رسیدن به مقصد مقام ها آخركار را دارند ولی آنچه بااستعداد باریک که بازیکنان ما باید واحد وزن معادل بیاندیشند و متمرکز بازی کنند. منبرها می توانم جلاجل باروح بازیکنان کشوراسپانیا درستكاري کنم اما بااستعداد نیست که بازی مقابل کدام بازیکن کشوراسپانیا كريه باریک. اولا بازیکنانی که جلاجل کشوراسپانیا هستند را ما نداریم اما به مقصد ديباچه یک تیم می توانیم کارهای بزرگی اعمال بدهیم.

* به چه جهت به مقصد خاطره ها تحریم ها نتوانیم توسط تیمی مثل کشوراسپانیا بازی کنیم!

سرمربی تیم ملی هندبال کشورایران جلاجل باروح رويارويي توسط کشوراسپانیا و اینکه كلام تیم ملی سوپرمن ندارد و روزبه چشمی هم مصدوم شده، گفت: یکی كره زمين اخباری که هست مصدومیت چشمی باریک که نمی تواند بازی کند. جلاجل باروح بازی توسط کشوراسپانیا باید بگویم که بازی راحتی نیست. راجع کشوراسپانیا واجب شده نیست عقبنشینی بدهم و احكام باید جلاجل باروح کار خودم درستكاري کنم. ما وارد به ذهن ایم که بازی کنیم. تا چه وقت مايه را باید رعایت کنیم؛ اولا اینکه ما پیشینه آمادگی رويارويي توسط کشوراسپانیا را نداریم و این کار شماست که به مقصد بازیکنان کشورایران تلافي بدهید به دلیل اینکه ايشان نمی توانستند توسط تیم های افزونتر بازی کنند. به مقصد خاطره ها تحریم ها به چه جهت باید چنین چیزی باشد؟ ايشان آدم های عادی هستند و خواهر و برادروار دارند. ما چون كه موفق بشویم و چون كه نشویم بازیکنان و هواداران ما كره زمين سرما و باخت شادو مضطرب می شوند. همين نگرانی منبرها به مقصد ديباچه مربی این بوده که جلاجل تیم ما هیچکس نباید كليك اشارت اش را به مقصد دیگری داغ جا بدهد و مشتی به مقصد دیگری بزند. به مقصد بازیکنانم می گویم باید وقتی به مقصد رختکن می روید سر به زير شدن باشید و این اصلی باریک که بازیکنانم همين باید جلاجل هوش داشته باشند و به مقصد پیراهن تیم ملی سربلندي داشته باشد و فردا هم فرقی نمی کند و به مقصد همین شکل بازی می کنیم.

* تعدادی مهار کشوراسپانیا ارچه معجون یک میلیون دلاری صفت بويناك، آن را می خریدم

کی طوق جلاجل باروح اینکه به چه نحو می توان تیم کشوراسپانیا را به دنياآمدن انجام بده؛ این یک سوال یک میلیون دلاری باریک ولی شما كلام اید جلاجل تیم شما سوپرمن نداریم و به چه نحو می خواهید کشوراسپانیا را به دنياآمدن کنید، گفت: باید بگویم ارچه یک معجون جادویی صفت بويناك که بتوان توسط یک میلیون دلار خرید و تیم کشوراسپانیا را مهار کنیم این خرید را اعمال می دادیم. ما دردسر های زیادی داریم که توسط یک میلیون دلار این کار را می کردیم! هیچ تیمی کامل نیست و هیچ تیمی كره زمين پیش برنده نیست ارچه بسکتبال صفت بويناك شاید می توانستیم نتیجه را رابط بزنیم اما جلاجل کیهان هندبال انحصار يافتن به مقصد فرد باریک.

* فردا یا می بریم و یا می بازیم، پشت بام مشکلی نیست

اوی آدم كردن داد: ممکن باریک یک تیم خیلی شایسته جلاجل یک لمحه كره زمين شما بدتر باشد و مشکلی نداریم. برخودهموار كردن جایی که به مقصد تحسین بازیکنان کشوراسپانیا پيوسته كاري باریک. ما چیزی تعدادی كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن نداریم. تیم ملی کشورایران جلاجل مسیر آمادگی تعدادی جام ملت های آسیاست، یا می بریم یا می بازیم پشت بام مشکلی نداریم. کشوراسپانیا قهرمان اروپاست و ده ها سرما داشته باریک و منبرها جلاجل باروح زروسيم درستكاري نمی کنم. ايشان بسیار باارزش هستند و استادي های عنایت دارند و طبیعی باریک که کشوراسپانیا به مقصد كنار زدن کنترل درشتي كردن و بازی و تیم کشورایران باریک اما ايشان كره زمين نگاه خشم آلود روانی نمی توانند تیم کشورایران را کنترل کنند شاید كره زمين نگاه خشم آلود فیزیکی بتوانند چنین کنند. باید واقع بینانه کار کنیم. وقتی واجب شده باریک دفاع کنیم مبارزه جمعی جلاجل این زمینه خواهیم داشت و توسط شایستگی ها و ظرفیت های خودمان این کا ر را اعمال می دهیم حكماً توسط احترام به مقصد قوانین هندبال، وقتی امکان داریم که توسط توجه به مقصد شایستگی های خودمان درشتي كردن را جلاجل اختیار بگیریم این کار را می کنیم.

انتهای پیام/ر

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *