۸۵ درصد جرایم سایبری جلاجل یک پیام‌رسان بیگانه شکل می‌گیرد/۶ گردنگير شبکه ملی دانسته ها

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، فضای مجازی به مقصد اسم مورد پشت بام كره زمين ورود پیام‌رسان‌های موبایلی به مقصد آن واجد لطف‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی شده باریک. چنان که نحوه وجدها مردم و حاکمیت ملی جلاجل کشورهای مختلف كره ارض توسط این پدیده، آسه اي مباحثات و مبادي نگاه خشم آلود فراوانی جلاجل میان رئيس ديوان‌نظران شده باریک.

جلاجل این به دفعات توسط منصور امینی رئیس دائم الخمر زين ساز و یکی كره زمين مدیران فعال جلاجل فضای مجازی به مقصد گفت‌وگو نشستیم. دائم الخمر زين ساز وعاء كلاه خود را به مقصد ديباچه یک دائم الخمر حمایت‌جرقه و شتاب‌دهنده و نوعی انکوباتور در عوض فعالیت‌های فضای مجازی تعریف کرده باریک.

 امینی که مدتی باریک ریاست دائم الخمر زين ساز را ثمار كفالت دارد معتقد باریک مجال مهلت‌ها و تهدیدات فضای مجازی باید همزمان دیده شوند. اوی معتقد باریک علاوه ثمار كاربرد كره زمين مزایای فراوان این فضا، باید شبکه ملی دانسته ها جلاجل کشور ایجاد شود برخودهموار كردن كره زمين تهدیدات این فضا جلاجل امانت نگهدار بمانیم.

امینی طي اشارت به مقصد خطرها اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تکیه زیاد كره زمين حد به مقصد پیام‌رسان‌های خارجی، می‌گوید نگاه انقلابی به مقصد فضای مجازی یک نگاه مجال مهلت آسه اي باریک و سهم به عمد فعالیت‌ها جلاجل فضای مجازی را ثمار كفالت مردم و دائم الخمر های مردم نهاد می‌داند.

 

پارس: به مقصد ديباچه سوال در‌آغاز شما به مقصد ديباچه یک فعال فضای مجازی آینده فعالیت جلاجل این فضا را اسم ابله می‌بینید؟ نگاه های مختلف جلاجل اسم مورد اقدام مقبول درزمينه آینده فضای مجازی چیست؟

امینی: فضای مجازی جلاجل یک تعریف کلی، فضایی در عوض منازعه گفتمانی و كره ارض هوش‌هاست. نوعی زندگی دوم باریک که هرچند واقعیت نیست، ولی واقعیت‌عود باریک. یعنی جلاجل این فضا کوشش انجام خواهد شد برخودهموار كردن معانی عربي زبان ای به مقصد  عدیده كره زمين مشعر‌های زندگی روزمره ما داده شود که این معانی به مقصد خودی كلاه خود واقعیت را شکل می‌دهد. بنابراین ارچه بگوییم فضای مجازی مهمترین اظهاروجود در عوض كلنجار رقيق باریک، بیراه نگفته‌ایم چون اینجا زبان، هوش و شهر اندیشه دستگاه بافندگي برتري جو را داشته و هر گفتمانی که قوچ بیشتری در عوض خلق بامعني داشته باشد، برنده این كلنجار باریک.

جلاجل چنین اظهاروجود‌ای، نگاه انقلابی به مقصد فضای مجازی یک نگاه مجال مهلت آسه اي باریک. كره زمين یاد نبرید که شورش اسلامی یک شورش گفتمانی باریک. شورش شهر اندیشه باریک. بنابراین ما كره زمين هر فضایی که جلاجل آن بتوان پیام شورش را مرغوبيت نقل مكان انجام بده، حمایت می‌کنیم.

درزمينه اینکه آینده فضای مجازی چیست، هم تراز و هم سان مختلفی مطرح انجام خواهد شد. به طورمثال اینکه فضای مجازی درحال تولدی افزونتر باریک و توسط یک شورش عظیم روبروست. مناقشه‌های رایانش ابری و اینترنت اشیا و وعاء ايشان جلاجل آینده به مقصد‌صفت منسوب به طوس جدی هوش دانشمندان و شرکت‌های مربوط به حوزه آی‌تی را مشغول کرده و فراتر كره زمين آن مشکل هوش مصنوعی، آینده زیست بومهين فضای مجازی را رازبان کرده باریک. بنابراین ما باید كلاه خود را در عوض جهش‌های جدی جلاجل این اظهاروجود فراهم آورنده کنیم. اینجا بدون شك جایی باریک که ارچه نتوانیم خلف‌ماندگی‌های تاریخی را جاي دنج کنیم، حتما زمین می‌خوریم و جلاجل معنابخشی به مقصد زندگی انقلابی گريبانگير مشکل خواهیم شد. به طورمثال شما ببینید که اکنون مشکل پولهای مجازی، سرویسهای تجمیعی یا اینترنت پستي و بلندي‌ای مطرح باریک. ما باید بتوانیم ثمار دانايي مجازی تسلط یافته و جلاجل كلنجار آینده که نوعی كلنجار مجازی باریک، تکنولوژی‌های سنه را به مقصد خدمتگزاري تفکر انقلابی درآوریم برخودهموار كردن ديسيپلين سرمایه‌داری نتواند زیست مجازی و فکری ما را استثمار کند.

اما جلاجل تباني توسط اینکه چون كه نگاه‌هایی به مقصد فضای مجازی صور دارد، باید اشارت کنم که این اظهاروجود ‌هم نوعی اظهاروجود تفريغ محاسبه و تفریط و جلاجل عین حلول كننده فرصتی در عوض واقع‌گرایی باریک. جلاجل نگاه افراطی، فضای مجازی به مقصد صفت منسوب به طوس مطلق بد انگاشته شده و هرگونه كاربرد كره زمين آن نفی انجام خواهد شد. شبیه این تفکر جلاجل تاریخ صور داشته و اندک نبوده‌بضع ايشان که حتی تکنولوژی هایی مثل «صاعقه» را نفی می‌کرده بضع. این نگاه، نگاهی ارتجاعی باریک که شورش اسلامی توسط آن مقابله انجام بده. اما جلاجل صیانت افزونتر یک نگاه تفریطی هم هست که معتقد باریک فضای مجازی یک اظهاروجود کاملا آزاد باریک که بی‌هیچ وسواسی باید كره زمين همه دهش ها آن ثنايا سرما و اصلا خطری در عوض فرهنگ و هویت و اعتقادات ما ندارد. این، یک ابل تازهکار كره زمين مغرب‌زدگی باریک. ما باید كره زمين دمخوران هویتی كلاه خود دفاع کنیم. ما جلاجل دورودورنگ ای هستیم که بزن بزن‌ها ذهنی باریک و جلاجل اظهاروجود گفتمانی و معنابخشی جریان دارد. كره زمين این نگاه خشم آلود، فضای مجازی یک مجال مهلت در عوض تبرئه دیدگاه‌های انقلابی باریک و اما تهدید هم هست چون جریانات مدعی هم به مقصد مستحيل فرهنگی ما روی می‌آورند. بنابراین نگاه واقع‌بینانه به مقصد فضای مجازی، بدون شك نگاه انقلابی باریک. جلاجل این نگاه، انقلابیون جلاجل فضای مجازی پیام شورش را صادر می‌کنند و ديسيپلين اسم پيش خر جهانی را به مقصد جنگ جو می‌کشند و جلاجل بدون شك حلول كننده مراقب هستند که پیام‌های گفتمانی مدعی، هویت ایرانی و اسلامی ما را گريبانگير جنگ جو نکند.

پشت بام، كره زمين نگاه خشم آلود ما فضای مجازی هم مجال مهلت باریک و هم تهدید، جلاجل حالتی مجال مهلت باریک که ما بتوانیم یک شبکه ملی دانسته ها مبتنی ثمار نیازهای داخلی كلاه خود داشته باشیم و توسط كاربرد كره زمين تکنولوژی های سنه، این شبکه را کارآمد کنیم. اما جلاجل حالتی تهدید باریک که یک وادادگی یا فرار كره زمين واقعیت را جلاجل مدیریت فضای مجازی مثال بوده و ببینیم که اخلال جلاجل مدیریت فرهنگی ما، فضای مجازی را به مقصد اظهاروجود‌ای در عوض شکست جریان شورش تبدیل کرده باریک. بهترین معیار در عوض آنکه ببینیم مرزهای این وادادگی و یا تبدیل فضای مجازی به مقصد مجال مهلت چیست، بیانات رهبر شورش باریک. جلاجل کلام ایشان می‌بینیم که جلاجل عین حلول كننده که به مقصد زرگر توصیه انجام خواهد شد كره زمين ظرفیت‌های فضای مجازی كاربرد کنند، آژیر هم داده انجام خواهد شد که ما باید شبکه ملی مستقلی داشته باشیم که جلاجل آن بتوانیم طي مراقبت كره زمين تهدیدات، كره زمين ظرفیت‌های فضای مجازی كاربرد کنیم.

 

پارس: کیفیت فعل فضای مجازی را اسم ابله می‌بینید؟

امینی: درزمينه اینکه وضع پسفردا ما اسم ابله باریک، باید دید که كره زمين فضای مجازی ميوه نارس كاربرد می‌کنیم. اینکه جلاجل حلول كننده موجودي یک پیام‌رسان بیگانه ۴۵ میلیون کاربر جلاجل داخل کشور دارد، یک مصیبت باریک. اینکه ۸۵ درصد جرایم سایبری کشور جلاجل همین پیام‌رسان بیگانه شکل می‌گیرد، نيرنگ ساز یک مصیبت باریک. اینکه ما توسط تهدید اخلاقی و تهدید فرهنگی مواجه هستیم که به مقصد آژیر بازگشتن تقلید انجامیده باریک، همه اثر داغ می‌دهد که به مقصد تعبیر رهبر شورش، فضای مجازی تبدیل به مقصد یک قتلگاه شده باریک.

منبرها نمی‌خواهم عرض‌های مسئولان ذیربط درزمينه فضای مجازی را تکرار کنم اما به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی باید اشارت کنم که مطالعه‌های لفظ گرفته اثر داغ می‌دهد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خير احكام فرهنگ و ایمنی، بلکه حتی اقتصاد ما را تهدید می‌کند. درزمينه مشکلات فرهنگی می‌توان به مقصد افزایش متاركه، رشد شبکه‌های مستهجن و افزایش خبرسازی‌های دروغ باف اشارت انجام بده. جلاجل زمینه امنیتی هم که دیدیم جلاجل دیماه ميوه نارس عدو توسط تکیه ثمار فضای مجازی، بهم‌ریختگی سیاسی جلاجل داخل را كنار زدن می‌انجام بده. یا جلاجل بسته تروریستی شهرستان تهران، همه دستور كار‌ریزی‌ها ثمار ازاصل شبکه‌های اجتماعی صفت بويناك. اما جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی هم فضای مجازی توسط گشايش زروسيم مجازی دارد اقتصاد ما را نشانه می‌رود. اینها به مقصد هر دری می‌زنند برخودهموار كردن ریال کشورایران را بی‌بها کنند. زمانی توسط شبکه‌های هرمی، پس ازآن توسط تحریم، فعلاً توسط زروسيم مجازی می‌خواهند اقتصاد کشور را بهم ‌بریزند و نارضایتی ایجاد کنند که باید جلوی این اتفاقات را گرفت.

حكماً این را اشارت کنم که جلاجل مربوط به حوزه اشکال محتوا کارهای گیتی جلاجل فضای مجازی لفظ گرفته باریک. ادبیات انقلابی گشايش یافته و شفافیت سیاسی توسعه یافته باریک. توسط این صور هنوز جلاجل زیرساخت‌ها مشکل داریم و كره زمين نگاه خشم آلود فنی باید زیادتر بکوشیم.

 

پارس: توسط این تفاصیل، تصور می‌کنید جلاجل فضای مجازی جلاجل «میان اختصاصی» و «کوتاه اختصاصی» اسم ابله باید جلاجل مساحت گرفتن ملی تيرخور‌گذاری انجام بده؟ چون كه افقی را باید در عوض وجدها کشور توسط این فضا تصور کنیم؟

امینی: مشعر مرکزی تيرخور فعالیت جلاجل فضای مجازی (تيرخور دولت، دائم الخمر های رسمی،غیررسمی، مردم و …) باید شامل سه بخش باشد: اوباشيگري تحول و ورود جلاجل این فضا به مقصد منظور سروسامان دادن و تارصوتي عدو، پس ازآن پیاده سازی شبکه ملی دانسته ها و جلاجل نهایت دستیابی به مقصد فضای مجازی بومی.

ارچه این تيرخور را مدنظر آرامش طلب دهیم، توسط اشارت به مقصد وضع موجود کشور، ما باید جلاجل کوتاه اختصاصی عدو را كره زمين فضای مجازی برانیم و بتارانیم که لازمه آن تحول باریک که حاضربودن آقا هم فرمودند. جلاجل میان اختصاصی باید شبکه ملی دانسته ها پیاده شود و جلاجل رسا اختصاصی فضای مجازی بومی شورش اسلامی را طراحی کنیم؛ به طورمثال ما باید به مقصد این جمعيت‌بندی و اجماع نخبگانی برسیم که پیام رسان بومی زيبا توسط ارزشهای شورش اسلامی باید اسم ابله باشد. پیام‌رسان غیرانقلابی اسم ابله باریک و مرزبندی ما توسط فعالیت‌های ديسيپلين سرمایه‌داری جلاجل این اظهاروجود چیست؟ كره زمين یاد نبریم، هدفی که باید نهایت کار ما جلاجل فضای مجازی باشد، این باریک که باید کشور را مهیای وجدها درست و ایمن توسط شورش پیش رو جلاجل فضای مجازی بکنیم.

 

پارس: مناقشه شبکه ملی دانسته ها بسیار جلاجل کشور مطرح شده باریک. شما دقیق نمناك درزمينه شبکه ملی دانسته ها عقبنشینی بدهید؟ این شبکه چون كه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

امینی: جلاجل تباني توسط شبکه ملی دانسته ها كره زمين تاچند دورنما می‌توان عقبنشینی داد. یکی تعاریف رسمی باریک. بنابر تعریف به تصويب رسيده شورای عالی فضای مجازی عبارت باریک كره زمين «زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه‌ای مبتنی ثمار قرارداد اینترنت به مقصد معاشر سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای باریک به مقصد صورتی که بايسته‌های دسترسی داخلی در عوض ادراك پذير كردن اطلاعاتی که جلاجل مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به مقصد هیچ وجه كره زمين طریق بيرون کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و ايمن ساختن داخلی جلاجل آن مهيا شود.»

ثمار این ازاصل شبکه ملی دانسته ها الزاماتی دارد که سيني مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند كره زمين: ۱ـ شبکه‌ای متشکل كره زمين زیرساخت‌های ارتباطی توسط مدیریت مستقل کاملاً داخلی؛ ۲ـ شبکه‌ای کاملاً مستقل و وقايه شده نسبت به مقصد افزونتر شبکه‌ها (كره زمين يكباره اینترنت) توسط امکان تعامل مدیریت شده توسط ايشان؛ ۳ـ شبکه‌ای توسط امکان نمایش انواع محتوا و فعاليت ها ارتباطی سراسری در عوض آحاد مردم توسط پایندانی کیفیت كره زمين يكباره قابلیت تحرک؛ ۴ـ شبکه‌ای توسط قابلیت نمایش انواع فعاليت ها ايمن ساختن اعم كره زمين رمزنگاری و امضای دیجیتالی به مقصد کلیه کاربران؛ ۵ـ شبکه‌ای توسط قابلیت برقراری پيوندها ايمن ساختن و پایدار میان نظام ارباب رعيتي‌ها و مراکز حیاتی کشور؛ ۶ـ شبکه‌ای پرظرفیت، عريض سازي‌جماعت گريز و توسط ورقه شناسايي رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی.

یعنی هرگاه شبکه اطلاعاتی کشور واجد این الزامات باشد می توانیم بگوییم شبکه ملی دانسته ها داریم. این شبکه بایستی ازمنظرهای مختلف فناوری، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و … واجد الزامات مذکور باشد.

توسط این حلول كننده فراتر كره زمين این تعاریف، شبکه ملی دانسته ها باید زیست‌بومهين ما در عوض زندگی جلاجل اظهاروجود مجازی باشد. یک رختخواب فراهم آورنده ارائه فعاليت ها در عوض کارآمدسازی ديسيپلين و جلاجل عین حلول كننده مراقبت كره زمين تهدیدات عدو.

 

پارس: در عوض شكل پذيري این تيرخور، وعاء دولت و شورای عالی فضای مجازی و وعاء مردم و جریانات انقلابی چیست؟ هر یک چون كه سهمی دارند؟ و هر کدام برخودهموار كردن چون كه اندازه موفق بوده بضع؟

امینی: طبیعی باریک که چون کار جلاجل فضای مجازی یک فعالیت مدنی باریک، بخش اصلی برعهده نهادهای مدنی و مردمی باریک. توسط این حلول كننده زیرساخت ها و ضوابط گذاری ها جلاجل دستگاه بافندگي دولت و نهادهای حاکمیتی باریک. جلاجل واقع آتشباري اصلی آنجاست. ولی مردم و به مقصد اسم مورد تشکل های مردمی مثل بسیج باید جلاجل اشکال محتوا بکوشند و حتی آذريون به مقصد اختیار عمل کنند. ما نباید بگوییم چون دولت کاری نمی کند پشت بام ما هم کاری نداشته باشیم. خير، كاربرد كره زمين مجال مهلت‌های فضای مجازی و مقابله توسط تهدیدات آن برعهده ماست. جلاجل اظهاروجود اشکال محتوا جریان شورش ماموریت و وعاء اصلی را برعهده دارد و باید چنان جلاجل این زمینه قدرتمند فعالیت کند که جلاجل نهایت دولتی ها در عوض تامین بسترهای این اشکال محتوا آستین تبيره بزنند.

حكماً ما نسبت به مقصد دولت یک وعاء مطالبه گرایانه داریم. ما تمييز داریم که به چه جهت دولت نتوانسته هنوز پشت بام كره زمين چندین اسم باشليق که كره زمين تاکیدات رهبر شورش ماضي، جلاجل زمینه ایجاد شبکه ملی دانسته ها اقدام کند. به چه جهت ما نتوانسته‌ایم هنوز یک شبکه داخلی داشته باشیم؟ به چه جهت نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های واجب شده در عوض فعالیت جلاجل فضای مجازی را ایجاد کنیم؟ این نقدها جدی باریک.

 

پارس: كره زمين بین سه بخش دولت، شورا و مردم، می‌توانید درزمينه ابعاد فعالیت مختلف مردم و جوانان شورش توضیحاتی ارائه کنید؟ این جبهه جلاجل کدام لایه های فضای مجازی امکان ورود دارد؟

امینی: ارچه بخواهیم ردياب بندی کنیم، باید بگوییم جلاجل فضای مجازی هم مثل همه اظهاروجود های افزونتر جلاجل شورش اسلامی، مردم همه‌کاره‌بضع. مردم هستند که جلاجل مربوط به حوزه محتوا انواع بازی، انیمیشن، اپلیکیشن، رقيق افزار، اسم ستيزه گر، محصولات چندرسانه ای و… را اشکال می‌کنند. پس ازآن كره زمين آن تشکل‌های مردمی مثل بسیج و جریانات شورش در عوض انتظام بخشيدن به مقصد تولیدات مردمی واصل عمل می‌شوند و پشت بام كره زمين آن حاکمیت باید بتواند توسط سیاست گذاری و بسترسازی جریان اشکال محتوا، فضای مجازی را جلاجل مسیر درست هدایت کند. حكماً دولت نیز می بایست زیرساخت فعالیتها و شبکه ملی دانسته ها را مهيا نماید که ما جلاجل این بخش طفره داریم.

پارس: جلاجل این جبهه مردمی، وعاء دائم الخمر فضای مجازی زين ساز و دائم الخمر بسیج چیست؟

امینی: زين ساز یک كلكسيون حمایت‌جرقه كره زمين رديف نظامي های مردمی انقلابی باریک. بسیج هم جلاجل راستای اعمال ماموریت های ذاتی كلاه خود به مقصد آموزش و بکارگیری بسیجیان جلاجل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و … جلاجل فضای مجازی می پردازد. بنابراین مايه کار توسط مردم باریک و زين ساز و بسیج وعاء پشتیبان، حامی و شتاب دهنده را دارند. این كورس كلكسيون؛ تربیت، آموزش و سازماندهی فعالان را جلاجل نحو کار كلاه خود قرارداده بضع که كشيده شده به مقصد ارتقای کمی و کیفی محتوای تولیدی جلاجل فضای مجازی خواهد شد.

 

پارس: این جریان جلاجل فضای مجازی چون كه دستآوردهایی داشته باریک؟

امینی: دستاوردها زیاد باریک اما جلاجل مجموع انجام خواهد شد به مقصد مواردی چون تربیت و آموزش هزاران نیروی شورش جلاجل فضای مجازی، تربیت چندهزار نفر مربی صفت باسواد فضای مجازی و ابتر شدن نهضت صفت باسواد فضای مجازی، راه اندازی و طراحی کلینیک های صحت هوش جلاجل فضای مجازی، تربیت ۲۰۰ نفر مطلع جلاجل ۶ دپارتمان تخصصی تحقیقات و آینده پژوهی، اشکال زیاد كره زمين مبهوت اپلیکیشن جلاجل مربوط به حوزه های باروح نیاز جامعه مثل زنان و کودکان و مذهبی و…، اشکال زیاد كره زمين ده ها بازی، اشکال دستور كار های تلویزیونی و رادیویی جلاجل فضای مجازی، حمایت كره زمين ایده های نوین جلاجل مربوط به حوزه های تک، برگزاری مبهوت نشست و نمایشگاه های تخصصی جلاجل مربوط به حوزه های مختلف فضای مجازی و مهيا ترس دادن مقدمات محضر مردم جلاجل شبکه های اجتماعی به مقصد منظور بیرون سروسامان دادن عدو كره زمين این فضا، اشارت انجام بده.

 

پارس: به مقصد ديباچه سوال پایانی توسط توجه به مقصد ورود به مقصد هزل گويي پنجم شورش، تصور می‌کنید جلاجل این هزل گويي باید اسم ابله به مقصد فضای مجازی و جایگاه آن بنگریم؟

امینی: هزل گويي پنجم شورش باید هزل گويي بها وام گذاردن به مقصد تکنولوژی، دانايي و توسعه سرمایه‌های شورش جلاجل مربوط به حوزه اشکال محتوا و تقویت اظهارداشتن شورش باشد. ما جلاجل هزل گويي اولا درگیر كلنجار و مبارزه توسط تروریسم بودیم. جلاجل هزل گويي دوم موفق شدیم زیرساخت های فیزیکی کشور که كره زمين بین رفته صفت بويناك را بسازیم. جلاجل هزل گويي سوم درگیر تثبیت سیاسی و توسعه سیاست خارجی شدیم. جلاجل هزل گويي چهارم ترقی های علمی و مبارزه اقتصادی توسط عدو را مثال بودیم و جلاجل هزل گويي پنجم، مبارزه كره زمين جنس فضای مجازی باریک. ما باید بتوانیم جلاجل این اظهاروجود پیام شورش را صادر کنیم. این مهمترین مبارزه باریک که ارچه نيرنگ ساز هم پیروز شویم، افزونتر تهدیدات شورش ما بسیار سطحی خواهند صفت بويناك.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *