تکنوکرات‌ها توسط تفکر لیبرالی اقتصاد کشورایران را به مقصد این دوال انداختند/ چون كه کسی شرمسار لشکر بیکار جوانان باریک؟/ بابک زنجانی بانک می‌خرید!/ ماجرای دکل نفتی هدر و جنجال سیاسی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شیراز، رستم قاسمی امشب جلاجل جمعيت تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مدیر سواره توسط اشارت به مقصد تنش زايي اقتصادی کشور تقریر داشت: توسط این ‌همه مناجاتگري كردن خدادادی جلاجل کشور، جلاجل شأن مردم ما نیست که این‌نوع زندگی کرده و این‌ همه بالنتيجه بیکار داشته باشیم.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه ۷۸ درصد مردم، معتقد به مقصد صور مشکلات اقتصادی جلاجل کشور هستند، گفت: پیمان اقتصادی کشور به مقصد‌نوع‌ای باریک که حتی اقتصاد‌ دانان نیز می‌دانند که کشور دستخوش تنش زايي باریک که یکی كره زمين عوامل این تنش زايي، واردات بی‌رویه باریک.

به ‌دست آوردن سابق نفت آدم كردن داد: جلاجل کشوری که دانشجویش به مقصد دلیل واهمه كردن كره زمين بیکاری نمی‌خواهد فارغ‌التحصیل شده و سربازش به مقصد دلیل بدون شك دریافتی اندکی که دارد، نمی‌خواهد پایان خدمتگزار بگیرد، مشخص باریک که کیفیت مناسبی حاکم نیست و این پیمان جلاجل شأن و شان مردم کشورایران نمی‌باشد.

قاسمی توسط اشارت به مقصد اینکه اقتصاد کشورایران پشت بام كره زمين شورش به مقصد دستگاه بافندگي تکنوکرات‌ها توسط تفکر لیبرالی بوده باریک، تقریر داشت: متأسفانه پشت بام كره زمين شورش اقتصاد کشورایران جلاجل دستگاه بافندگي بيگانگان انقلابی نبوده باریک، چراکه انقلابی‌ها باید جلاجل میدان دفاع مقدس كره زمين کشور دفاع می‌کردند و همین خلأ اقتصاد را به مقصد دستگاه بافندگي لیبرال‌ها داد که ریشه بیاندازه كره زمين مشکلات پسفردا و تبعیض و بی‌عدالتی‌ها جلاجل این اسم مكلف نهفته باریک.

اوی توسط ديباچه اینکه نمی‌شود مجموعه‌ای هم‌زمان به مقصد كنار زدن تجبر بوده و مسؤولیت دولتی نیز داشته باشند، تاکید انجام بده: پسفردا مگر جلاجل این کشور غلا‌الرجال باریک که مهجور باید یک خانواده امور کشور را به مقصد دستگاه بافندگي‌ گیرند و احكام جایشان بديل شود؟ و یا اینکه مگر نخبه جلاجل این مملکت اندک داریم که شخصی باید چندین دورودورنگ به ‌دست آوردن باشد؟ که بی‌گمان یکی كره زمين آفتاب تابيدن مهتر کشور همین انحصاری وزیر ها پست و مقام‌ها باریک.

به ‌دست آوردن سابق نفت افزود: پسفردا آقایان می‌گویند که دولت تعهدات كلاه خود را به مقصد مردم اعمال داده باریک، ارچه این‌نوع باریک پشت بام ازچه هنوز مردم نیازمند به مقصد یارانه ۴۵ هزارتومانی هستند؟ چون كه کسی باید شرمسار این لشکر بیکار جوانان تحصیل‌کرده باشد؟ که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد توسط پیمان فعلی و ناکارآمدی موجود و سیاسی‌کاری وزیر ها صفت انحصارطلب هم سر، به شدني کیفیت کشور غیرممکن باریک.

قاسمی ایضاً گفت: مشکل اقتصادی و تنگ راه مردم توسط منسوب وزیر ها ماضي و آینده مملکت به مقصد عقوبت الهی گدازش نخواهد شد و کسانی که معتقدند تحریم‌ها واي شده ابل می‌کنند چراکه ارچه این‌نوع صفت بويناك، این کیفیت اسقاط اقتصادی را مثال نبودیم.

به ‌دست آوردن سابق نفت واردات بی‌رویه به مقصد کشور را یکی كره زمين مهتر‌ترین مشکلات معرفی انجام بده و گفت: جلاجل دورودورنگ تحریم‌ها که خارجی‌ها نیز موجودي به مقصد هم‌پیشگی نبودند و کشور را شهرستان ترک کردند، تعالی متوسطه ۵/۱ درصدی را جلاجل صنعت نفت داشتیم به مقصد‌طوری‌که توسط همتی که جلاجل پالایشگاه‌سازی به مقصد صور آمد خودمان بنزین اشکال کردیم، درحالی‌که آقایان می‌گفتند چون كه نیازی به مقصد اشکال بنزین باریک وقتی‌که می‌توانیم نفت بفروشیم و بنزین واصل کنیم.

اوی تکیه‌ثمار توان داخلی و اعتماد به مقصد متخصصان کشور را راه نجات كره زمين تنش زايي اقتصادی مملکت ديباچه انجام بده و تقریر داشت: ما نیاز به مقصد دولتی داریم که توسط تفکر انقلابی منصفي اجتماعی را جلاجل کشور ایجاد کند.

قاسمی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود جلاجل جواب به مقصد پرسشی درزمينه شایعه دکل هدر نفتی نیز گفت: یکی كره زمين افتخارات ما باوجود تحریم‌های صنایع نفتی و پتروشیمی این صفت بويناك که ۲۰ نظام ارباب رعيتي دکل حفاری را توسط شرکت‌های ایرانی به مقصد کار گرفتیم درصورتی‌که جلاجل ۵۰ اسم باشليق ماضي یک دکل حفاری جلاجل مملکت نداشتیم و آن دکلی که به مقصد‌ دروغ باف جلاجل رسانه‌ها شایعه گم‌كشته شدن آن مطرح شد توسط یکی كره زمين صندوق‌ها خریداری‌ شده صفت بويناك که به مقصد دلیل بازدادن نشدن زروسيم آن و سرپيچي ميانجي‌ها این دکل تحویل داده نشد و شماری رسانه‌ها این مشکل را سیاسی کردند.

به ‌دست آوردن سابق نفت جلاجل جواب به مقصد پرسش دیگری درزمينه تباني بابک زنجانی توسط وزارت نفت و خرید و فروش نفتی اوی به يادماندني انجام بده: زمانی که جلاجل تحریم‌ها نفت کشورایران به مقصد‌لفظ(ال سی) که سندی بین‌المللی در عوض تجبر باریک به مقصد فروش می‌رسید ما مجبور بودیم شرکت‌هایی خصوصی را جلاجل بيرون كره زمين کشور تأسیس کنیم برخودهموار كردن نفت را كره زمين این طریق به مقصد فروش برسانیم چراکه كره زمين طریق دولت امکان‌پذیر نيستي.

اوی افزود: بابک زنجانی جلاجل آن پیمان نفت را می‌خرید و زمانی که باید(ال سی) كلاه خود را بازدادن می‌انجام بده، این کار را نکرده و می‌رود بانک را می‌دانسته انجام دادن! و وقتی بانک را می‌دانسته انجام دادن افزونتر(ال سی) را نیز بازدادن نمی‌کند که ما جلاجل بدون شك زمان اوی را ممنوع‌الخروج کرده و به مقصد حق ستان معرفی کردیم و جلاجل این سابقه هیچ مسؤول نفتی لهيدگي نکرده باریک.

انتهای پیام/۲۴۴۸/پ۴۰/

[ad_2]

نماینده سعودی مقابل خودمختاري سه‌تایی شد/ صدرنشینی شاگردان منصوریان

[ad_1]

  

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، دیدار تیم های خودمختاري شهرستان تهران و التعاون  كره زمين ساق دست ۱۹ جلاجل ورزشگاه  خديو قابوس مسقط  ابتر شدن شد و جلاجل پایان توسط نتیجه سه ثمار تلخه به مقصد سود آبی‌های کشورایران به مقصد پایان رسید.

 

 کیمورا هیرویاکی

  ناگی توشی واکی و ائچی شینجی

قهار انصاری(خودمختاري)،ستايش شده عذرها(التعاون)، صحنه‌مارتین(التعاون)

 

کاوه رضایی(دقیقه یک در عوض خودمختاري)، محسن کریمی(در عوض خودمختاري جلاجل دقیقه۶۹)، پادوانی(در عوض خودمختاري جلاجل دقیقه ۸۸)

سید مهدی رحمتی، لئوناردو پادوانی، رابسون جانواریو، صفت پادشاهانه حیدری، میلاد زکی پوزش طلب، امید ابراهیمی، امید نورافکن، کاوه رضایی، قهار انصاری، محسن کریمی و وریا غفوری 

سرمربی:علیرضا منصوریان

صفت پادشاهانه حیدری( علی قربانی ۶۳)، جبر انصاری(فرشید اسماعیلی۷۶)، محسن کریمی(بهنام برزای ۸۱)

خديو الغامدی، ماچادو، نم بارش العبسی، عبدالرحمان البرکه، مقاتل الحسین، محمد ابو سبعان، نایف موسی، ستايش شده عذرها، حسین ندیای، لوئیس صحنه مارتین، احمد الزین.

سرمربی: کنستانتین گالچا

احمد الزین(محمد سیاری ۶۳)،‌نایف موسی(ابراهیم الزبیدی۶۹)، عبدالرحمان البرکه(سعید الدوسری۷۱)

 

شاگردان علیرضا منصوریان توسط این پیروزی توسط فال گرفتن گل+۲ جلاجل رئيس بهم نماه رديف نظامي A لیگ قهرمانان آسیا آرامش طلب گرفتند.


دقیقه ۸۹

 

فرستادن بازیکنان التعاون توسط ضربه كله دار مهاجم این تیم به مقصد بیرون رفت.این دیدار توسط پیروزی سه ثمار تلخه خودمختاري ه پایان رسید.
 

 


دقیقه ۸۸

 

فرستادن دیدنی امید ابراهیمی توسط ضربه كله دار پادووانی گل سوم خودمختاري را رقم زد.
 

 


دقیقه ۸۱

 

موقعیت درخور اطفال و پسندیده در عوض بازیکنان التعاون جلاجل مقابل قاپو توسط بی دقتی محض مهاجم حریف باعث شد مادام درشتي كردن كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون برود.
 

 


دقیقه ۷۳

 

ضربه عجیب بازیکن التعاون كره زمين مسافر پيرامون توسط وازدن نامطمئن رحمتی نزدیک صفت بويناك مهاجم حریف را جلاجل اعراض كننده گلزنی آرامش طلب بدهد اما درشتي كردن توسط وازدن مدافعان خودمختاري پيرامون شد.
 

 


دقیقه ۶۹

 

محسن کریمی روی رفت و عقب گرد و ضربات پیاپی جلاجل خلف وعده مدافعات نماینده عربستان توسط ضربه‌ای دیدنی گل دوم خودمختاري را رقم زد.
 

 

هواداران عربستانی جلاجل کنار جایگاه استقلالی‌ها نشسته‌بضع و یکی كره زمين همین هواداران جلاجل کنار پرچم‌های برافراشته شده التعاون جلاجل حالی که الهلالی باریک، اما مقابل خودمختاري تیم التعاون را باروح حمایت آرامش طلب داد.


دقیقه ۵۹
فرستادن بازیکنان التعاون توسط برون داد رحمتی نزدیک صفت بويناك تبدیل به مقصد موقعیت شود اما مهاجم حریف راه به مقصد جایی پیدا نکرد.
 


نیمه دوم/ دقیقه ۴۷

 

پاس خلف وعده پای محسن کریمی می‌توانست رضایی را جلاجل موقعیت آرامش طلب بدهد که مدافعان حریف درشتي كردن را پيرامون کردند.
 

 


 


دقیقه ۴۵+۱

 

فرستادن خطرناک ابراهیمی كره زمين روی پای پادووانی رد شدن انجام بده مادام گلر حریف این درشتي كردن را مهار کند.
 

 


دقیقه ۳۷

 

ضربه خطرناک بازیکن التعاون كره زمين روی حروف کرنر توسط ضربه روپای نم بارش توسط کاوه رضایی به مقصد شکلی جالب عقب گرد داده شد.
 

 


دقیقه ۳۲

 

فرستادن خطرناک بازیکنان التعاون را بازیکنان خودمختاري راهی کرنر کردند.
 

 


دقیقه ۲۲

 

نم بارش العبسی مدافع التعاون به مقصد دلیل آسیب دیدگی كره زمين زمین بیرون رفت.
 

 


دقیقه ۲۱

 

پرگره رسا غفوری جلاجل شلوغی مدافعان التعاون نزدیک صفت بويناك دوباره توسط رضایی تبدیل به مقصد گلش شود که مدافعان حریف سراسیمه درشتي كردن را وازدن کردند.

 

علیرضا منصوریان تیمش را توسط three تغییر نسبت به مقصد بازی توسط الاهلی به مقصد مصاف التعاون فرستاده باریک. قهار انصاری، محسن کریمی و ووریا غفوری جلاجل ترکیب اصلی آرامش طلب گرفته‌بضع و جلاجل مقابل علی قربانی، فرشید اسماعیلی و بهنام برزای روی نیمکت نشسته‌بضع.

 


دقیقه ۱۵

 

ضربه محکم امید نورافکن توسط مسافر زیاد كره زمين بالای قاپو التعاون به مقصد بیرون رفت.
 

 


دقیقه three

 

لوئیز صحنه مارتین توسط ضربه‌ای بی تمركزفكر درشتي كردن را توسط مسافر كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون زد.
 

 


دقیقه ۱

 

پرگره رسا وریا غفوری توسط ابل محرز بازیکنان التعاون باعث شد مادام کاوه رضایی قاپو حریف عربستانی را نيرنگ ساز کند.
 

 

[ad_2]

۴۰۰ شرکت به مقصد خاطره ها مقابله توسط واگذاری‌ها روی دستگاه بافندگي‌ مابقي باریک/ مال و مكنت الباقی سهام منصفي به مقصد دولت جلاجل نيستي مسئلت

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، میر علی اشرف عبداله پوری حسینی پسفردا جلاجل نشست خبری كلاه خود پشت بام كره زمين تشریح آخری اقدام ها در عوض آزاد سازی سهام منصفي، جلاجل یاسخ به مقصد پرسش خبرنگاران گفت: جلاجل فرایند واگذاری سهام پالایشگاه شهر کرمانشاه جلاجل اسم باشليق های ۹۳ و ۹۴ این پالایشگاه که كره زمين زیان ۳۰۰ میلیارد تومانی كام روا صفت بويناك، طی four محب تآميز مزایده روی میز فروش گذاشته شد. قيمت گذاری هایی همچون قيمت خصوصی دفتری،قيمت سودآوری و سایر محرزشدن های قيمت‌گذاری که جلاجل نهایت توسط هیچ روشی فروش نرفت.

دائم الخمر خصوصی سازی جلاجل فرآیند واگذاری ها توسط تهدید مواجه باریک، جلاجل حالی که چنین اقدام هایی جلاجل اختلاط كردن توسط منویات رهبری، مجلس شورای اسلامی و نهاد های قانونی و نظارتی کشور باریک.

پشت بام كره زمين گذشت ۲۳ ماه وقتی عاقبت الامر سهام آلومینیوم المهدی و مدل هرمزال واگذار شد، توسط حق ستان و شکایت هایی مواجه شدیم که جلاجل حق ستان تجدید نگاه خشم آلود همه دعواهای اولیه رد شد.

آیا کشور نباید در عوض خصوصی سازی و اجرای مايه چهل و چادرپوش زمینه سازی کند؟

اوی ديباچه انجام بده: روند خصوصی سازی جلاجل فرایندی بسیار لبخند هزینه جلاجل حلول كننده اعمال باریک که نتیجه آن باعث شده مادام ۴۰۰ بنگاه روی دستگاه بافندگي‌مان همچنان باقی بماند. نزدیک ۳۰۰ بنگاه نیز كره زمين فهرست واگذاری‌ها بيرون شده باریک.

اوی افزود: شورای مايه ۴۴ قانون اساسی جلاجل مصوبه ای وزارت اقتصاد را در عوض شناسایی مقاومت‌های جلاجل مواجه نزد واگذاری های مايه ۴۴ مامور کرده و این جلاجل حالی باریک که دائم الخمر خصوصی سازی جلاجل هر جایی که اقدام به مقصد واگذاری دارایی ها می‌کند، داراي اتهام به مقصد فروش دارایی‌ها به مقصد ثمن بخس انجام خواهد شد. « مگر منبرها ثروت می‌فروشم؟»

آیا انجام خواهد شد، جلاجل این کشور دارایی ها را به مقصد یک ریال یا یک مارک باروح ادعا که مثال کشورآلمان را می زنند بفروشیم؟ المهدی پشت بام كره زمين ۲۳ ماه واگذار شد، آیا می گذاشتند آن را به مقصد یک ریال واگذار کنیم؟ بطور حتم آنجا را به مقصد آذريون می‌کشیدند.

پوری حسینی توسط لغاز كره زمين تقریر نگاه خشم آلود شماری كره زمين نمایندگان مجلس كره زمين عملکرد دائم الخمر خصوصی سازی گفت: شماری نمایندگان جدید الورود مجلس که هیبت چندانی ندارند و كره زمين سیاست‌های مايه ۴۴ قانون اساسی داده ها ندارند، جلاجل حالی كره زمين عملکرد دائم الخمر خصوصی سازی لغاز می‌کنند که شماری نیز كره زمين به مقصد آذريون کشیدن كلاه خود جلاجل لفظ واگذاری‌ها نطاق می‌گویند. این کارها به مقصد چون كه معنی باریک؟

اوی یادآور شد، ارچه قانون بد باریک بروند قانون را تعمیر کنند و مايه ۴۴ را حذف شدني کنند. قبول می کنم که شرکت‌های اندک تعدادی واگذار شده، ولی دلیل آن مقاومت ها باریک و نمی گذارند.

اوی توسط تبیین اینکه جلاجل راه اجرای قانون می‌جنگیم، ديباچه انجام بده: ديباچه می شود که به چه جهت قیمت زیرساخت را توسط این صفت منسوب به طوس ارقام و محاسبات تصویب می کنید. باید حالی جلاجل این زمینه مصوبه شورای عالی مايه ۴۴ را به مقصد هیات واگذاری بردیم، توسط این تفاوت که فعالیت بنگاه تمدید داشته باشد.

پوری حسینی جلاجل جواب به مقصد پرسشی مبنی ثمار اینکه به چه جهت سهام منصفي در عوض سایر مشمولان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته نمی‌شود، گفت: جلاجل قانون ديباچه شده که سهام منصفي مهجور به مقصد اتباع ایرانی داخل کشور علاقه می‌گیرد و جلاجل این محب تآميز پاخيره زن داریم کسانی که بطور قطعی مشمول این سهام شده‌بضع، بتوانند دریافت کنند. پشت بام كره زمين آن دولت می‌تواند در عوض مابقی بيگانگان ثمار ازاصل آتشمزاج كندو تصمیم گیری و سهام منصفي تخصیص دهد.

به مقصد كلام رئیس دائم الخمر خصوصی سازی، هم اکنون قيمت سهام منصفي جلاجل بازارگه قريب ۲ میلیون ده قران باریک و منبرها دفاعی كره زمين اینکه به مقصد سواي ۴۹ میلیون مشمول سهم منصفي سایرافراد وضع کشورمالی بهتری خواهند داشت، ندارم.

اوی جلاجل باروح دلیل برون داد ۲۰ درصد كره زمين سهام ۷ پالایشگاه بورسی و غیر بورسی كره زمين پرتفوی سهام منصفي و جایگزینی آن توسط سهام كورس پالایشگاه دولتی گفت: اساساً این جابجایی ثمار ازاصل مصوبه هیات وزیران لفظ گرفته باریک.

اوی جلاجل مواجه نزد این پرسش پارس که توسط توجه به مقصد تسویه زیاد كره زمين ۵۰ درصد قيمت سهام منصفي كره زمين مقام تسویه اقساط توسط خزينه ها کل کشور ، آیا جلاجل لفظ گروهي مسئلت ۴۸ درصد مابقی به مقصد دولت نيرنگ ساز خواهد گشت؟ جواب داد: جلاجل کنار آزاد سازی بخشی كره زمين سهام منصفي  بخش افزونتر این دارایی كره زمين مقام تخفیف و یا آورده نقدی سهامداران تسویه خواهد شد که جلاجل لفظ گروهي مسئلت به مقصد دولت نيرنگ ساز خواهد گشت.

منتهی جلاجل این زمنیه مبارزه می شود آندسته كره زمين شرکت هایی که قیمت گذاری نشده و یا زیانده هستند به مقصد دولت نيرنگ ساز گردانده شود.

اوی جلاجل مواجه نزد سوال افزونتر پارس مبنی ثمار اینکه آیا برون داد شرکت های بورسی كره زمين سله دارایی های سهام منصفي غیر قانونی نیست؟ گفت: قانون و قوانين حاکی كره زمين این صفت بويناك که همه شرکت ها بورسی و جزء رديف نظامي ۲ فهرست واگذاری ها باشند، اما جلاجل جایی افزونتر سهام غیر بورسی و جلاجل جای دیگری سهام شرکت های رديف نظامي یک نیز به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد. جلاجل شناسایی دارایی ها بيهوشي رعایت نشده باریک، بنابراین جلاجل شورای عالی مايه ۴۴ توسط یک مصوبه کلی جلاجل باب شناسایی مشمولان و هم جلاجل باب برون داد شرکت ها كره زمين فهرست سله دارایی های سهام منصفي این اقدام قانون مند شد.

اوی درعین حلول كننده جلاجل جواب به مقصد پارس، هر نوع  تقریر نگاه خشم آلود جلاجل به دفعات قيمت غيرمخلوط دارایی های سهام منصفي را به مقصد زمان رونمایی كره زمين سامانه سهام منصفي موکول انجام بده و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي چیزی به مقصد غيرماذون آزاد سازی سهام منصفي مطرح نیست و احكام زمینه صدور لفظ شمار دارایی مشمولان مهيا شده باریک.

به مقصد كلام پوری حسینی، دستکم باید مادام مهر ماه اسم باشليق آینده صبر انجام بده و دید  که آیا سهام منصفي آزاد می شود و یا مشمولان پولی در عوض الباقی این سهام خواهند داد یا خير. لذا محاسبات کنونی مادام قبل كره زمين مهر ۹۶ به مقصد آزاد سازی سهام منصفي نخواهد انجامید. در عرض هزینه حمل و تبرئه سهام به مقصد مشمولان سهام منصفي صر فنظر كره زمين مالیات باریک.

رییس دائم الخمر خصوصی سازی جلاجل جواب به مقصد پرسش خبرنگار پارس مبنی ثمار آخری کیفیت مالکیتی و واگذاری سهام شرکت های هپکو،شوق زده اهن شهرستان اصفهان و پلی اکریل گفت: شرکت هپکو جلاجل اسم باشليق ۸۶ فروخته شد، اما خریدار به مقصد اقساط عمل نکرد که شکایت دائم الخمر خصوصی سازی رادر پی داشت. توسط صور صدور حکم به مقصد آما اسم مورد سازی اما جلاجل وصول مطالبات موفقیتی محصول برداري نشد و جلاجل چندین محب تآميز این دارایی دوباره در عوض فروش آگهی شد که خریداری در عوض آن صور نداشت.

اوی گفت: توسط توجه به مقصد تمدید وکالت خریدار در عوض دائم الخمر خصوصی سازی و گروهي موفقیت جلاجل هدیه سهام جلاجل چندین محب تآميز مزایده جلاجل نهایت توانستیم كره زمين طریق مذاکره خریداری در عوض این شرکت پیدا کنیم که به مقصد بدون شك قیمت زیرساخت و توسط پیمان متفاوت نيرنگ ساز بازدادن اقساط امیدورایم به مقصد زودی به مقصد نتیجه برسد.

پوری حسینی توسط تبیین اینکه سهام شرکت پلی اکریل هیچ گاه كره زمين صیانت دائم الخمر خصوصی سازی واگذار نشده مادام متولی کیفیت پسفردا آن باشد، گفت: جلاجل باروح شرکت شوق زده اهن شهرستان اصفهان اشخاصی که این دارایی را خریداری کرده بوند، به مقصد تعهدات كلاه خود جلاجل موعد زمانی قانونی عمل نکردند و دائم الخمر خصوصی سازی مبارزه انجام بده، مادام بدون شك اقدامی که جلاجل زمان فسخ آرامش طلب داد مخابرات اعمال داد، را نیز توسط این شرکت اعمال دهد، اما توسط دمساز شدن مصوبه ای كره زمين هیات دولت این مطالبات كره زمين مقام بدهی دولت تسویه و تهاتر شد. این جلاجل حالی باریک که دائم الخمر خصوصی سازی توسط توجه به مقصد تعویق تعهدات صندوق فولاد همچنان به مقصد كنار زدن واگذاری بلوکی شوق زده پولادين شهرستان اصفهان كره زمين پرتفوی این صندوق باریک.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

کشورایران جلاجل مربوط به حوزه دفاعی و امنیتی ترفیع‌های بازدارندگی عنایت داشته باریک/ احقاق حق كره زمين کشته‌شدگان فاجعه منا نشد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شهر تبریز، اميرالجيشي رمضان شریف پس ازآن كره زمين ه مبستر شدن فردا جلاجل نشست خبری توسط خبرنگاران تقریر انجام بده: کار نسل ماضي جلاجل این باریک که حقایق آشکار را به مقصد نسل جدید تبرئه دهند و در عوض این منظور رسانه‌ها و افکار عمومی اهمیت خصوصی داشته و می‌توانند کاه را کوه و کوه را کاه جلوه دهند.

اوی توسط تبیین اینکه چادرپوش نکته جلاجل مربوط به حوزه نرمي كردن داده ها‌رسانی و مبادي افکار عمومی صور دارد، گفت: یکی كره زمين محورها تبرئه پیام و مشخص كشته شدن شغل هامشاغل شمار و محتوای پیام باریک و باید شغل هامشاغل جدید و قسم پیام جلاجل آن مشخص شود.

سخنگوی رژيمان، آسه اي دوم را مشخص وزیر ها جغرافیای مخاطبات حالی و افزود: آسه اي سوم نیز وسايل تبرئه پیام باریک.

اوی افزود: آسه اي چهارم بازخورد کار لفظ گرفته و شناسایی و تبرئه پیام جلاجل راستایی مشخص باریک و باید بدانیم این پیام چون كه مقدار سرما داشته و باروح توجه آرامش طلب گرفته باریک.

اميرالجيشي شریف توسط اشارت به مقصد اینکه معتقد هستیم جلاجل مربوط به حوزه پیام، خاص بوده‌ایم، گفت: این ادعا احتمالاً كره زمين این باریک که اظهارداشتن اسلام و پیامبر، خاص و كره زمين ناحیه داروي تقويتي بوده باریک.

اوی تاکید انجام بده: کسی نمی‌تواند بگوید اظهارداشتن و پیام قوی‌تری كره زمين ما دارد.

 اظهارداشتن اسلام جلاجل روبه رو اظهارداشتن کمونیسیم 

اميرالجيشي شریف، پیام اصیل تبیین شده توسط پیامبر و قرآن را موثرترین، بیشترین و گسترده‌ترین اقدام تبیین انجام بده و گفت: مصداق بارز آن اظهارداشتن حکومت اسلامی توسط ولايت راحل باریک که این اظهارداشتن جلاجل روبه رو اظهارداشتن کمونیسیم آرامش طلب گرفت و اثرات آن را دیدیم.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه جلاجل یک مربوط به حوزه مشکل اساسی صور دارد، گفت: توسط توجه به مقصد اینکه دنیای فردا جلاجل اختیار امپراطوری‌های خبری، شبکه‌هایی توسط نفوذ تبيره و کادرهای ورزیده ایضاً کانال‌های تبرئه پیام آرامش طلب دارد، نیاز به مقصد هوشیاری کامل صور دارد.

سخنگوی رژيمان افزود: همال آن کشورعربستان سعودی باریک که هیچ آثاری كره زمين دموکراسی را نداشته و زیاد كره زمين۸۰ اسم باشليق ثمار كله دار حکومت بوده، به مقصد راحتی كلنجار راه می‌اندازد جلاجل حالی که رئیس خلق عربي زبان‌کار آمریکا این کشور را جلاجل لیست کشور تروریستی آرامش طلب نداده و نمی‌دهد.

اميرالجيشي شریف افزود: زیاد كره زمين پنج اسم باشليق باریک که جلاجل کشورسوریه هزاران فرد را کشته و بي ماوا کرده‌بضع ولی توسط کمال وقاحت حق گستر الجبیر جلاجل کنفرانس امنیتی جلاجل مونیخ، جمهوری اسلامی کشور را حامی تروریست می‌خواند و این قوچ رسانه جلاجل تصویرسازی غیرواقعی را اثر داغ می‌دهد.

اوی به يادماندني انجام بده: تمركزفكر کنید شورش جلاجل همه این اسم باشليق‌ها توسط توجه به مقصد روحیه مردم‌سالاری و استکبارستیزی توسط برگزاری انتخابات و توجه به مقصد مردم و حجم عظیمی كره زمين دستاوردها چون كه تصویری جلاجل كره ارض دارد؟

سخنگوی رژيمان توسط تبیین اینکه این بزرگترین توهین باریک که رئیس خلق آمریکا بگوید، کشورهای جهات خلیج سواره احكام زروسيم دارند، این یعنی عقلايي ندارند، می‌خواهند توسط زروسيم اعراب جلاجل کشورسوریه اقدامات تروریستی اعمال دهند.

اوی توسط تبیین اینکه دستگاه بافندگي خاندان ها‌سعود جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل دستگاه بافندگي کشوراسرائیل بوده و توسط کمک ايشان جنایت می‌کند، گفت: رسانه‌ها، قدرتی جلاجل زمینه اینکه تصویر واقعی یک رژیم متغلب را اثر داغ دهند، نداشته و به مقصد تصویرسازی می‌پردازند.

اميرالجيشي شریف افزود: وقتی آمریکا اعلام می‌کند ایمنی رژیم صهیونیستی ایمنی ماست و مع الاسف چندی کشورهای اسلامی نیز همگاني ايشان می‌شوند، آنچه نباید همزباني افتاده و این اثر داغ كره زمين جهالت آنهاست.

 احقاق حق كره زمين کشته‌شدگان فاجعه منا نشد

اوی تاکید انجام بده: محصول کارکرد رسانه‌ و زروسيم تازي‌ها كشيده شده به مقصد حمایت كره زمين صهیونیست‌ها شده باریک.

اميرالجيشي شریف توسط اشارت به مقصد اینکه احقاق حق كره زمين کشته‌شدگان فاجعه منا نشد، افزود: عربستان خیلی آسوده بودن توسط این فاجعه برخورد انجام بده.

اوی به يادماندني انجام بده: رسانه‌های مغرب خير مهجور داده ها‌رسانی دقیق نمی‌کنند بلکه ایده‌سازی نیز اعمال داده و این رسانه‌ها قدرتشان را به مقصد حدی رسانده‌بضع که جلاجل كلنجار هر چون كه بخواهند، ايفا می‌کنند.

اميرالجيشي شریف توسط تاکید ثمار اینکه باید توانايي خواندن ونوشتن رسانه‌ای را تبيره ببریم، گفت: زمانی خاکریز ما خاکریز شلمچه صفت بويناك و مردان كلنجار ما باکری‌ها بودند و توانستند توسط قوچ وجبی كره زمين کشور را به مقصد عدو ندهند ولی آیا جلاجل مربوط به حوزه دفاع كره زمين منوي‌های مقدس ولايت و شهدا موفق بودیم؟

سخنگوی رژيمان توسط تبیین اینکه جلاجل سی و نهمین سالگرد پیروزی شورش، مردم كلاه خود را که صاحبان اصلی شورش بودند به مقصد عنایت جلاجل راهپیمایی ۲۲ كولاك اثر داغ دادند، افزود: شورش ما جلاجل حلول كننده موجودي جوانه‌های كلاه خود را نموكننده کرده و کار ياران رسانه جلاجل این باریک که غافل كردن نکرده و عملکرد واقعی را اثر داغ دهند، پوشيدگي باید اهمیت سیاسی و خودمختاري حلول كننده موجودي کشور را به مقصد جهانیان برسانیم.

 توسط مبارزه زبدگان ایرانی به مقصد صادرکننده بنزین تبدیل شده‌ایم

اوی جلاجل اسم مورد واگشايي پالایشگاه صددرصد بومی «ستاره خلیج سواره» گفت: این پالایشگاه جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل كورس شیفت توسط فعالیت کادر ۱۳ هزار نفری صنع شده که پس ازآن كره زمين ۱۰۰ اسم باشليق ماضي که نفت داشته‌ایم و توسط صور واردات بنزین جلاجل عزايم تحریم‌ها، توسط مبارزه زبدگان ایرانی به مقصد صادرکننده بنزین تبدیل شده‌ایم.

اميرالجيشي شریف یادآور شد: آیا جوانان ما می‌دانند که زیاد كره زمين ۷۰ درصد کشور جلاجل روستاهای زمان پهلوی صاعقه و پيمان نداشتند ولی به مقصد برکت ديسيپلين جمهوری اسلامی، روستای محرومی كره زمين صاعقه و پيمان نداریم.

اوی توسط تقرير اینکه فردا بیشترین مهندس تحصیل کرده جلاجل کشور را داریم جلاجل حالی که جلاجل چندی مدیر‌ها مبنا لیسانس‌ها به مقصد مبنا انگشتان دستگاه بافندگي نمی‌رسید، گفت: اینک جلاجل بدون شك مدیر تا چه وقت دانشگاه توسط زیاد كره زمين ۲۰ هزار دانشجو فعالیت می‌کنند.

اميرالجيشي شریف توسط تبیین اینکه ما را در معرض اتهام می‌کنند که انتخابات جلاجل کشورایران به مقصد درستی برگزار نمی‌شود، تاکید انجام بده: این تاريكي ها بزرگی در عوض کشوری مثل کشورایران باریک کمک همه می‌دانیم دلیل اصلی عدو كره زمين تخریب کشورایران و نقالي كردن تمرکز عدو به موجب واهمه كردن كره زمين اله‌بخش توافق داشتن کشورایران اسلامی باریک.

اوی افزود: به مقصد برکت شورش اسلامی و رهبری‌های آگاهانه مقام معظم رهبری قادر نخواهند صفت بويناك ثمار ما تسلط پیدا کنند باید بدانند گردنه‌های كريه زیادی را خلف وعده كله دار گذاشته‌ایم و جلاجل بخش‌های علمی به مقصد قله‌های زیادی رسیدیم و آدم كردن این ترفیع‌ها به مقصد نوع‌ای خواهد صفت بويناك که خير جلاجل مربوط به حوزه تمدن و خير فرهنگ به مقصد گرد ما نخواهند رسید.

اميرالجيشي شریف تاکید انجام بده: به مقصد وضوح می‌توان گفت که جلاجل مربوط به حوزه دفاعی و امنیتی به مقصد موفقیت رسیدیم و كره زمين جامعه به مقصد عنایت دفاع می‌کنیم.

منکر نارسایی‌ها و نامهربانی‌های موجود جلاجل کشور نیستیم

اوی توسط تبیین اینکه منکر نارسایی‌ها و نامهربانی‌های موجود جلاجل کشور نیستیم، افزود: باید توسط دید کلان نگاه کنیم، جلاجل این لفظ متوجه می‌شویم که جلاجل مربوط به حوزه ایجاد عمل و معیشت توسط بي همسري ثابت قدم فرماندهان رژيمان به مقصد اسم مورد جلاجل مربوط به حوزه کارآفرینی و ایجاد زیرساخت‌ها مبارزه زیاد داشتیم برخودهموار كردن استحکام عمومی ایجاد شود.

اجرای ۳۴ هزار پروژه محرومیت‌زدایی استانی

اوی یادآور شد: جلاجل تا چه وقت ماه ماضي ۳۴ هزار پروژه محرومیت‌زدایی استانی و ۱۵۰ پروژه مهتر در عوض خودداری كره زمين فرار مغزها ايفا کردیم و هزاران پروژه جلاجل حلول كننده اعمال باریک و می‌دانیم که جلاجل شأن کشور ما نیست که جلاجل خانواده‌ای بیکار داشته باشیم.

شریف تبیین داشت: دنیای آینده، دنیای افرادی باریک که رئيس ديوان اجامر محکم باشند و می‌بینیم که فردا كره زمين تشكيلات سياسي تلريگ، نفوذی تلريگ، صدام و بيگانگان نفوذی آمریکا خبری نیست و سازمان کشور جلاجل دستگاه بافندگي زبدگان و مسؤولان انقلابی آرامش طلب دارد، به مقصد همین دلیل باریک که به مقصد ترفیع‌های چشمگیر علمی و فرهنگی دستگاه بافندگي یافته‌ایم.

اوی توسط اشارت به مقصد تفکر و ایده‌سازی چندی كره زمين بيگانگان جلاجل اسم مورد قرادادبستن انگشتري که همه كره زمين نیروهای رژيمان هستند و قوچ و ميليونر کشور، گفت: ۲۲ هزار نیروی انسانی جلاجل قرادادبستن رژيمان فعالیت می‌کنند که کمتر كره زمين ۲ هزار نفر پاسدار رسمی بوده و بقیه نیروهای بالنتيجه و مطلع کشورایران هستند.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱/چ

[ad_2]

حسینی: چندی به مقصد كنار زدن ایجاد دوگانگی جلاجل کشور هستند/ حاجی بابایی: دولت باوري نداشت به مقصد مجلس دستور كار بدهد/محمدیان: آن‌هایی که می‌گویند برجام سایه كلنجار را كره زمين كله دار کشور برداشت دروغ باف می‌گویند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری سواره، پنجمین مجمع کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی جلاجل رياورزيدن باضافه امینی شهر تهران برگزار شد و برازيدن‌پوزش طلب دبیر پنجمین مجمع عمومی کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی توسط تعبیر اینکه این کنگره توسط شعار کشورایران سرافراز جلاجل پرتو دانشگاه انقلابی جلاجل دانشگاه شهر تهران جلاجل حلول كننده برگزاری باریک، گفت: اخیر مجمع این کانون به مقصد دلیل مشکلات کشورمالی و رخوت حاکم ثمار فضای سیاسی و جریان اصولگرایی كورس ماه پیش كره زمين انتخابات اسم باشليق ۹۲ برگزار شد.

اوی افزود: امیدواریم این مجمع جلاجل زمینه بازسازی و احیاء کانون دانشگاهیان اثرگذار باشد.

دبیر پنجمین مجمع عمومی کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی طي گرامیداشت یاد و ياد بخشوده محمد علی حسین زاده و ابوالحسن شهواری كره زمين اعضای این کانون افزود: جلاجل این مجمع جلاجل باروح هم سر مختلف کشور مبادي نگاه خشم آلود انجام خواهد شد.

 

* حسینی: چندی به مقصد كنار زدن ایجاد دوگانگی جلاجل کشور هستند

سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی جلاجل این کنگره گفت: توسط ثنايا‌گیری كره زمين عبرت‌ها و نيكويي كردن‌ها كره زمين زندگی حاضربودن صدیقه کبری (س) جلاجل هم سر فردی و اجتماعی قطعاً می‌توانیم نيكويي كردن‌های فراوانی بیاموزیم. 

اوی جرم بخش به مقصد اساتید موجودي جلاجل کنگره گفت: فروغ لمعان فاطمی و علوی سربه زير شدنی نیست. محضر شما اساتید دانشگاه‌ها داغ جا می‌دهد که نسبت به مقصد هم سر کشور حساسیت دارید. دانشگاهیان به مقصد ديباچه قشر تأثیرگذار كره زمين این روحیه كام روا هستند. جلاجل انتخابات اسم باشليق‌های ۸۴، ۸۸ و ۹۲ آشوب فعال بودند اما چنین به مقصد ظهور نتیجه حاصل کردن نمی‌شد. اما مبارزه مأجور نزد داروي تقويتي باریک و بسامان جلسات شورای مرکزی برگزار می‌شد. 

اوی درزمينه محضر دانشگاهیان و اساتید جلاجل جبهه مردمی شورش، گفت: چالاک جلاجل اولین نشست جبهه مردمی نیروهای شورش برگزار شد که ۱۰ کاندیدا تجريد شد.  آشوب جلاجل کمیته‌ها و مدیر‌ها جلاجل این جبهه فعال بودند اما به مقصد ديباچه کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی باید موضع‌گیری كلاه خود را مشخص کنیم.

حسینی به يادماندني انجام بده: ارچه این وضع جلاجل هم سر سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی آدم كردن پیدا کند می‌تواند تعدادی کشور زیانبار باشد، توسط یک دستور كار اجتماع و تیم قدرتمند و قوی و تدوین دستور كار‌ها می‌توان کمک انجام بده مادام جلاجل این واقعه بااستعداد تأثیرگذار باشیم. ما تضمين‌ای نداریم خير صفت پست نجومی، خير نسيه‌های کلان، خير خودروهای تاچند صد میلیونی و خير کاخهای ویلایی؛ به مقصد خاطره ها همین توسط چندی مشکلات روبه‌رو هستیم.

 

به ‌دست آوردن سابق هدايت تاکید انجام بده: كره زمين نزدیک جلاجل بعضی مدیر‌ها گواهي نامه هستم اقدامات نیکی را اعمال می‌دهند، تشکل‌های دانشجویی توسط دستگاه بافندگي خالی فعالیت می‌کنند و توسط تشکل‌های دولت‌سه تار که مثل قارچ ایجاد و فعال می‌شوند مقابله می‌کنند لذا كره زمين اساتید توقف بیشتری باریک کمک جلاجل دانشگاه‌ها توسط مشکلات جدی مواجه هستیم.

اوی آدم كردن داد: مقام معظم رهبری آگهی می‌دهند که جلاجل باروح توقف رشد علمی و مدل‌های مهتر به دنياآمدن نشوند، جلاجل هوافضا نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی جلاجل ماضي به مقصد ايشان بهای بیشتری می‌دادند. ماموریت باریک این هم سر كلام و تبیین شود و جامعه ايشان را بداند. 

دبیر کانون دانشگاهیان  کشورایران اسلامی، گفت: فرد نگاه به مقصد بیرون باعث انجام خواهد شد شعار «ما می‌توانیم» ناچیز‌ناچیز، ناچیز‌فروغ شود، بيوس باریک كلاه خود دانشگاهیان جواب يابي این هم سر را بدهند. موقعیت کشورایران موقعیت ممتازی باریک که آن هم به مقصد خاطره ها هدایت و سکانداری رهبری باریک چون كه چه بسيار ارچه به مقصد دستگاه بافندگي مدیریت دولتی‌ها صفت بويناك مشکلات زیادی را به مقصد هم محفل داشتیم. 

اوی توسط اشاعت به مقصد نگاه خشم آلود مناجاتگري كردن غربی نسبت به مقصد کشورایران، گفت: غربی‌ها جلاجل مناجاتگري كردن كلاه خود می‌گویند خنثی وزیر ها مبارزه‌های کشورایران جلاجل شهربان تيرخور آمریکاست. جلاجل این مسیر اعراب و کشوراسرائیل ترامپ را تعدادی كريه‌گیری علیه کشورایران تشویق می‌کنند. کشورایران چالشی‌ترین کشور باریک که آمریکا توسط ‌آن روبه‌رو باریک و معتقدند که مرغوبيت باریک ترامپ كره زمين هر اقدام معجلانه علیه کشورایران اجتناب کند.

حسینی توسط اشاعت به مقصد اینکه تهدیدات علیه کشورایران تاثير ندارد، به يادماندني انجام بده: توقف داریم مسئولان سیاست خارجی دستگاه بافندگي برتري جو را داشته باشند و كره زمين دید بي قوتي عمل نکنند. جلاجل همین گردهم آيي مونیخ گواهي نامه بودیم که رژیم صهیونیستی و به ‌دست آوردن خارجه عربستان و به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه علیه کشورایران مكانها توهین‌آمیزی داشتند. حق گستر‌الجبیر به ‌دست آوردن خارجه عربستان كلام باریک که کشورایران باید بین شعارهای فرامرزی و درنگ كردن خلف وعده مرزهایش یکی را تجريد کند اما به ‌دست آوردن امور خارجه و رئیس خلق ما كره زمين درگيري بعضی کشورها، یا فلان کشورها كاربرد می‌کنند جلاجل حالی که ايشان مستقیماً غيرماذون کشورایران را به مقصد کار می‌برند. اینکه محکم نطاق بگوییم درست نیست.

اوی اضافه انجام بده: جلاجل مقابل لحن یکسان رژیم صهیونیستی و عربستان، مسئولان ما هم قاطع عمل کنند و توسط وضوح درستكاري کنند. به مقصد تعبیر سیدحسن نصرالله غربی‌ها كورس رنگی را کنار گذاشتند و عذار خودشان را داغ جا می‌دهند و عذار‌كندو آشکار شده باریک.

دبیر کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی، تقریر داشت: جلاجل همین سفرهای رئیس خلق به مقصد کشورکویت و کشورعمان، رئیس خلق سابق کشوریمن اعلام کرده که کشورایران كلام باریک که جلاجل ازای کاهش تراكم آمریکا و کشورهای عربی به مقصد شهر تهران حمایت كره زمين حوثی‌ها را کاهش می‌دهد، امیدوارم این موضوع بحث شفا نداشته باشد. 

حسینی تاکید انجام بده: می‌گویند کشورایران فرد ۹ درصد سرمایه‌گذاری خارجی‌اش كمال يابي یافته و تعدادی به مقصد دستگاه بافندگي رساندن بقیه سرمایه‌گذاری باید کشورایران جلاجل سیاست‌های شهربان‌ای كلاه خود تجدیدنظر کند و سرنوشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مقصد چگونگی تحولات داخلی كره زمين يكباره نتیجه انتخابات و تعامل حاکمیت توسط سایر کشورهای كره ارض گره خورده باریک.

دبیر کانون دانشگاهیان  کشورایران اسلامی، گفت: هیبت ما كره زمين غربی‌ها این باریک که هم سر جدیدی را مطرح می‌کنند و امتیاز هم نمی‌دهند جلاجل چنین وضعی ماموریت ما باریک که روشنگری کنیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد هم سر فرهنگی جلاجل کشور، تقریر داشت: امسال كلاه خود منبرها چندی فیلم‌ها جلاجل جشنواره فیلم فجر را دیدم بعضی كره زمين این فیلم‌ها به مقصد این شکل باریک که مثل اين كه بشقاب كورس زمان سنج حيات تازه يافتن كلاه خود را هدر می‌دهد.

حسینی اضافه انجام بده: چندی به مقصد كنار زدن این هستند که دوگانگی جلاجل کشور ایجاد کنند به طورمثالً یک حد یک استاندار مدیر محروم به مقصد جای فکر خدمتگزاري به مقصد مردم می‌گوید رقصیدن نسا و نامويه به مقصد اسلام مضرت واصل نمی‌کند، اینها به مقصد كنار زدن این هستند که کنار درست کنند کمک کارنامه‌ای تعدادی ارائه ندارند. جلاجل جایی که ناآرامي مدیریت داریم نمی‌شود توقف داشت اقدام آن چنانی لفظ گیرد. 

دبیر کانون دانشگاهیان  کشورایران اسلامی، توسط اشاعت به مقصد ۵ رينگ چرخ مدنظر ولايت جلاجل تشکیل تمدن اسلامی تعبیر داشت: شورش، ديسيپلين، دولت، جامعه و تمدن اسلامی كره زمين ۵ رينگ چرخ مدنظر ولايت (ره) صفت بويناك. تعدادی شکل‌گیری دولت اسلامی نیازمند کارگزاران مسئول و انقلابی هستیم که حتماً دانشگاهیان جلاجل این باروح می‌توانند جلاجل یک ديسيپلين مردم‌سالاری تأثیرگذار باشند.

* محمدیان: آن‌هایی که می‌گویند برجام سایه كلنجار را كره زمين كله دار کشور برداشت دروغ باف می‌گویند

دليل‌الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌های سراسر کشور نیز تاکید انجام بده: گياه کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی به مقصد ۵ سالگی كلاه خود رسیده باریک و جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد شجره طیبه باریک، اما آدم كردن راه كريه‌نمناك كره زمين يكم کار باریک.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه راهی را که يكم می‌کنید باید مراقبت کنید، به يادماندني انجام بده: باید روحیات اولیه كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنید. یکی كره زمين ویژگی‌هایی که مقام معظم رهبری جلاجل باروح شخصیت ولايت(ره) تعبیر می‌دارند و آن را یکی كره زمين محوری‌ترین شخصیت‌های ولايت(ره) تعبیر می‌کنند این باریک که ولايت(ره) روحیه كرنش‌خواهی و كرنش‌مندی را جلاجل میان ملت احیا کردند. ملتی که سالیان اسم باشليق توسط سلاطین و قوچ‌های جهانی تحقیر شده بودند و صفت غذاخور منغص تيز را به مقصد دلیل حاکمان بی‌هدیه چشیده بودند، توسط ولايت(ره) به مقصد میدان آمدند.

محمدیان افزود: یکی كره زمين دلایل محضر ملی مردم، عاطل كرنش صفت بويناك که جلاجل معاذ اسلام به مقصد مردم دستگاه بافندگي داده صفت بويناك. الان هم شاید تعدادی آدم كردن مسیر شورش اسلامی جلاجل رسیدن به مقصد قله‌های آرمانی باغ ها یکی كره زمين نهال نورسته‌های بااستعداد و سرنوشت‌سه تار، توجه مردم به مقصد مفهوم كرنش باریک.

 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌های سراسر کشور توسط تأکید ثمار اینکه یکی كره زمين وظایف مؤمنان صفت به خاطرسپردني كرنش باریک، تعبیر داشت: داروي تقويتي به مقصد مؤمنان اجازه نداده که ذلیل باشند و حق ندارند مادام زمانی که جلاجل چارچوبه ایمان عمل می‌کنند، انتخابی داشته باشند که به مقصد كرنش‌كندو مضرت بخورد. مؤمن واقعی کسی که كره زمين کوه‌ها استوارتر باریک و مؤمن نمی‌تواند تيز را بپذیرد.

این استاد دانشگاه آدم كردن داد: کسانی که به مقصد كنار زدن كرنش غیرخدا هستند، صفت انحصارطلب سنجش هواهایشان ازميان رفته خواهد شد. فردا شورش جلاجل شرایطی آرامش طلب گرفته که بااستعداد‌ترین عاملی که می‌تواند ما را كره زمين سختی‌ها خیزاب دهد، توجه به مقصد كرنش‌طلبی باریک و توجه به مقصد كرنش ملی تاکنون صفت به خاطرسپردني شده را مراقبت کنید.

محمدیان به يادماندني انجام بده:‌ کسانی که جلاجل راهپیمایی‌هایی مثل ۲۲ كولاك شرکت می‌کنند، بدون شك افرادی هستند که بیشترین شهر بار مشکلات روی شب گذشته‌كندو باریک. ايشان که انواع نجومی‌ها جلاجل اختیارشان باریک، خیلی جاها خودشان را داغ جا نمی‌دهند، اما مردم که بیشترین مشکلات نجومی روی شب گذشته‌كندو باریک، چون عاطل می‌کنند سربلندی و كرنش جلاجل آدم كردن همین مسیر باریک، توسط روح‌ودل محضر پیدا می‌کنند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی تعبیر داشت: جریان سازشی را همیشه جلاجل اوباشيگري جلاجل شورش داشتیم، ايشان کسانی بودند که یا كره زمين اوباشيگري اعتقادی به مقصد ایستادگی جلاجل مقابل ديسيپلين اسم پيش خر نداشتند یا جلاجل درافتادن مسیر اعتراف كننده شده‌بضع. این خستگی ايشان به مقصد‌نوعی باعث شده که مشکل ملايمت و تيز را تئوریزه کنند.

اوی آدم كردن داد: چندی جلاجل خاطراتشان نیز مکتوب نوشته‌بضع؛ به مقصد ولايت(ره) گفتیم مادام هست هستید اسم مكلف تباني توسط آمریکا را گدازش کنید، اما نمی‌گویند ولايت(ره) چون كه پاسخی به مقصد ايشان داد، حكماً ولايت(ره) جواب كلاه خود را جلاجل یادداشت‌های كلاه خود آورده‌بضع. راه شورش توسط راه ملايمت توسط آمریکا كورس چیز متفاوت باریک. اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکا كره زمين نگاه خشم آلود ولايت(ره) هیچ تلاقی پیدا نمی‌کنند. ولايت(ره) جواب اینها را داده باریک.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: فردا دوقطبی كلنجار و آرامش را مطرح می‌کنند که به طورمثالً یا باید جلاجل مقابل آمریکا كلنجار کنیم یا توسط ملايمت مردم به مقصد آمریکا جلاجل آرامش باشیم. این دوقطبی ايشان باریک، اما ما معتقدیم باید همیشه جلاجل مقابل آمریکا دردسترس باشیم و جلاجل توان ایستادگی جلاجل مقابل عدو اجازه کمترین کوتاهی را نمی‌دهیم.

محمدیان آدم كردن داد:‌ آمریکا پشت بام كره زمين كلنجار eight ساله توسط کشورایران و تجربیات آن باید بسیار مهمل بافي باشد که كلنجار توسط ملت کشورایران را هیبت کند، احيانا كلنجار كره زمين صیانت آمریکا بسیار اندک باریک.

اوی افزود: ارچه آمریکا بخواهد كلب شهربان‌ای كلاه خود یعنی کشوراسرائیل را تعدادی كلنجار توسط کشورایران بفرستد، صفت انحصارطلب زحمات ۷۰ ساله‌كندو ثمار گوز خواهد رفت و كره زمين تلاویو و حیفا اثری باقی نخواهد ماند. کسانی که دوقطبی كلنجار و آرامش را مطرح می‌کنند،‌خیانت کرده‌بضع که كره زمين مهتر‌ترین خیانت‌هاست.

اندام شورای عالی شورش اسلامی توسط تأکید ثمار اینکه مردم ما تعدادی كلنجار توسط آمریکا روزشماری می‌کنند، تقریر داشت: آمریکا چنین جرأت و ریسکی نمی‌کند، حتی ارچه مهمل بافي‌ترین ثمار كله دار کار بیاید. فردا اقتدار جمهوری اسلامی دايگي‌مقایسه توسط زمان كلنجار نیست. این كورس قطبی كلنجار و آرامش نیاز به مقصد تبیین دارد. کسانی که می‌گویند برجام سایه كلنجار را كره زمين كله دار کشور برداشت، دروغ باف می‌گویند. اینکه جلاجل برجام تاچند ضربه ما زدیم و تاچند ضربه ايشان به مقصد ما زدند نیاز به مقصد داوری دارد. زمان مشخص می‌کند تاچند گل ما زدیم و تاچند گل ايشان زدند.

محمدیان آدم كردن داد: آمریکایی‌ها جلاجل کشورعراق توسط آن تيز كره زمين این کشور بيرون شدند. جلاجل کشورسوریه که صفت انحصارطلب امکاناتشان را پای کار آوردند، بشاراسد باقی ماند، اما اوباما رفت. مگر می‌توانند سایه كلنجار را ثمار كله دار جمهوری اسلامی بیاورند. مادام زمانی که جلاجل آسه اي كرنش حرکت می‌کنیم، مطمئناً‌ آینده ما شيوا باریک.

* حاجی‌بابایی: دولت باوري نداشت که به مقصد مجلس دستور كار بدهد

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صبح فردا جلاجل پنجمین کنگره کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی که به مقصد میزبانی دانشگاه شهر تهران برگزار شد، تاکید انجام بده: دستور كار ششم یک دستور كار پرفرازونشیب صفت بويناك، این دستور كار جلاجل مجلس قبل هم باروح بررسی آرامش طلب گرفته صفت بويناك و ثمار ازاصل لایحه‌ای که دولت فروسو ديباچه «بعضی احکام موردنیاز دستور كار ششم» ارائه می‌انجام بده، به مقصد عقبه نرسید. اوی افزود: جلاجل مجلس فعلی نیز دولت لایحه‌ای فروسو بدون شك ديباچه ارائه داد، اصلاً دولت باوري نداشت به مقصد مجلس دستور كار دهد.

 

حاجی‌بابایی‌ تعبیر داشت: این احکام اصلاً دستور كار نبودند و باید می‌نشستیم و یک دستور كار‌ای می‌نوشتیم، اما به مقصد‌خاطره ها احيانا ایرادگیری توسط شورای مامومي، مکتوبای به مقصد مقام معظم رهبری نوشتیم که لایحه دولت دستور كار نیست و كره زمين طرفی کشور نیاز به مقصد دستور كار دارد یا خير، مقام معظم رهبری مرقوم فرموده بودند کشور نیاز به مقصد دستور كار دارد و اولی این باریک که لایحه دولت باشد و ارچه به مقصد مجلس ارائه نشد، شکل دوم اعمال شود.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آدم كردن داد:‌ وقتی دیدگاه مقام معظم رهبری به مقصد مجلس آمد، منبرها توسط ریاست دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن جلسه تشکیل دادیم و دیدگاه آشوب این صفت بويناك که مجلس دستور كار را بنویسد. توسط توجه به مقصد آنچه که دولت نگاه خشم آلود داشت ۲۲ اولویت را جلاجل دستور كار ششم دیدگاه کردیم که فروسو ديباچه «۲۲ مشکل» جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفت و تعدادی هر مشکل یک به تنگ آمده جداگانه تعریف شد.

اوی تعبیر داشت: جلاجل مجموع جلاجل یک مجال مهلت ۶ ماهه به مقصد لفظ شب هنگام‌دوال بنده و آشوب پای این کار ایستادیم مادام دستور كار دايگي اعتنایی که موقعیت کشور را كره زمين وضع کنونی بیرون آورد، نقش شده شود. جلاجل این دستور كار هم نوآوری صور دارد و هم شيوه تفكر دستور كار‌های قبل را ندارد.

حاجی‌بابایی آدم كردن داد: همه ساله ۷۷۰ هزار میلیارد ده هزار دينار توسط سرمایه‌گذاری کشور توسط رشد eight درصد حرکت می‌کند. ۲٫eight درصد كره زمين این رشد باید كره زمين ثنايا‌وری شکل گیرد و وعاء دانشگاهیان جلاجل آن بیاندازه زیاد باریک. باید به مقصد سمتی حرکت کنیم که پیوند دانشگاه توسط صنعت و اشکال شکل گیرد و كره زمين سرمایه‌گذاری خارجی ۲۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار و كاربرد كره زمين مناجاتگري كردن بانکی ۱۹۰ هزار میلیارد داشته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: نقدینگی کشور كره زمين اسم باشليق ۹۲ که ۴۹۴ هزار میلیارد بوده به مقصد هزار و ۲۳۹ هزار میلیارد افزایش یافته باریک که ۴۵ درصد نقدینگی يخ زده باریک، اما دستور كار ششم یک پتانسیل قدرتمندی می‌خواهد مادام آن را ايفا کند که غير شک تحولات عظیمی جلاجل کشور همزباني خواهد افتاد. دستور كار ششم كره زمين دستور كار‌هایی صفت بويناك که كريه باروح تمييز و لغاز آرامش طلب گرفت و فشارهای سنگینی كره زمين بیرون و داخل مجلس به مقصد آن واصل آمد که دستور كار كره زمين مسیر كلاه خود بيرون شود، اما به مقصد لطف داروي تقويتي و آشوب مجلس توسط ۱۵۴ رأی سليم النفس و ۷۷ رأی پرخيده تصویب شد.

اوی آدم كردن داد: اما بي پروايي كردن کشور كره زمين ۲۰۲ رأی فرد ۱۱۱ رأی سليم النفس داشت، دستور كار چهارم که توسط دولت تغییر به مقصد مجلس آمد و دارای ۱۶۱ هيئت صفت بويناك، وقتی توسط مجلس به تصويب رسيده شد، شورای مامومي ۱۰۸ رأی اساسی به مقصد آن گرفت. جلاجل دستور كار پنجم که ۲۳۵ هيئت داشت، ۱۱۴ ایراد گرفته شد، اما دستور كار ششم فرد ۳۶ ایراد توسط شورای مامومي گرفته شد که ۱۸ ایراد مورد بحث عبارت‌ها صفت بويناك، كره زمين ۲۰ باروح باقی‌مابقي ۶ باروح پيوسته كاري به مقصد لایحه‌ای که دولت ارائه داده صفت بويناك،می‌شد و ۱۴ باروح هم اصرار جلاجل مورادی باریک که سرمایه‌گذاری باید كره زمين طریق فاینانس اعمال شود.

حاجی‌بابایی افزود: نظارت جلاجل این دستور كار قدرتمند باریک، شفافیت و پاسخگویی دارد و اولین دستور كار‌ای باریک که توسط مجلس ارائه شده و شفافیت‌آسه اي باریک و علاوه ثمار اینها توسط اقشار مختلف جامعه گره خورده باریک. وقتی مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين این دستور كار را توسط اقتصاد مقاومتی مطابقت دادند، فرد یک آكروبات را مطابق توسط اقتصاد مقاومتی ندانستند که اصلاً ما به مقصد آن مناقشه ورود پیدا نکرده بودیم.

* زاهدی: دولت چندی آئین‌مکتوبهای اقتصاد دانايي‌بنیان را ايفا نمی‌کند

محمدمهدی زاهدی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز تاکید انجام بده: دولت آینده باید جلاجل ۲ مربوط به حوزه اقتدار به مقصد معنای همه و یکی هم معیشت به مقصد معنای همه کار جدی کند.

اوی آدم كردن داد: جلاجل اوباشيگري جایگاه ولایت مطلقه فقیه ديسيپلين اسلامی حکومت اسلامی و اقتدار جلاجل مربوط به حوزه وحدت ملی و استحکام درونی اقتدار جلاجل مربوط به حوزه علم و فناوری به مقصد خصوصی جلاجل فناوری‌ها و بالاخص جلاجل مربوط به حوزه‌های مرتبط توسط هسته‌ای نانو و زیست‌فناوری اهمیت دارد. ایضاً اقتدار جلاجل مربوط به حوزه‌های دفاعی و نظامی نیز جلاجل مربوط به حوزه اقتدار می‌گنجد.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی گفت: جلاجل مناقشه‌های معیشتی هم عوامل زیادی مثل رکود و بیکاری صور دارد، بی‌شک جلاجل اقتصاد مقاومتی رکن اساسی اقتصاد دانايي‌بنیان باریک. پیشران و موتور محرکه اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانايي‌بنیان باریک. 

 

زاهدی تعبیر داشت: جلاجل دورودورنگ مجلس قبل بسترهای بسیار نیکی ریل‌گذاری شد و توانستیم تعدادی اقتصاد دانايي‌بنیان قوانینی را به تصويب رسيده کنیم، جلاجل اواخر اسم باشليق ۹۳ و ابتدای ۹۴ این قوانین به مقصد تصویب مجلس رسید و به مقصد دولت نیز ارجاع شد. باید بگویم چندی آئین‌مکتوبهای اجرایی‌اش را دولت اجرایی نمی‌کند. 

اوی تعبیر داشت: جلاجل مورد بحث قانون رفع موانع اشکال و تنظیم دستورالعمل ها کشورمالی دولت توسط تعدادی كره زمين اربابان مجلس قريب ۲ اسم باشليق و نیم کار پیوسته کردیم، باید پیوند تنگاتنگی بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود. 

اوی آدم كردن داد:‌ جلاجل چندی احکام تلخه وزیر ها مالیات‌‌ها صنعت به مقصد سمت دانشگاه و دانشگاه به مقصد صنعت برود. جلاجل دستور كار ششم توسعه جلاجل ۲ هيئت ۸۰ و ۸۱ همه‌اش راجع به مقصد این اسم مكلف مناقشه شده باریک، جلاجل مربوط به حوزه نفت چون كه زروسيم‌های زیادی را به مقصد شرکت‌های خارجی می‌دهیم مادام جلاجل کشور ما کار کنند و نفت را كره زمين مربوط به حوزه‌های مشترک برگيري کنند، جلاجل حالی که ما می‌گوییم شرکت‌های خارجی توسط محضر شرکت‌های دانايي‌بنیان توسط سرمایه ایرانی به مقصد کشور بیایند مادام فناوری را به مقصد دستگاه بافندگي آوریم.

* شاطرزاده: مدیریت غيرمشدد توسط خوی اشرافی‌گری نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی را ثابت شدن کند

محسن شاطرزاده اندام هیأت موسس کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی طي مدل این سوال که ما جلاجل مربوط به حوزه داخلی توسط چون كه تهدیدی مواجه هستیم، تاکید انجام بده: جلاجل داخل کشور توسط كلنجار اقتصادی مواجه هستیم، سه اسم باشليق باریک که رهبر معظم شورش شعار اسم باشليق را «اقتصاد مقاومتی»‌ مطرح می‌کنند و كلنجار را هم كلنجار اقتصادی می‌نامند.

اوی آدم كردن داد:‌ راه‌گدازش این اسم مكلف را مقام معظم رهبری فرموده‌بضع که بدون شك مدیریت جهادی باریک که باید اقتصاد مقاومتی را سازمان کنند.

سفیر سابق کشورایران جلاجل کشوربرزیل طي تأکید ثمار اینکه توسط پیمان اسفناکی جلاجل اقتصاد مقابل شدن هستیم، تقریر داشت:‌ زیاد كره زمين ۶۰ درصد كره زمين ظرفیت صنایع ما خالی باریک، بانک‌های ما جلاجل عسرالنفس ورشکستگی هستند. بانک ملت three هزار میلیارد ده هزار دينار و بانک شهر پارسیان هزار و ۲۰۰ میلیارد ده هزار دينار توسط بدهی انباشته مواجه هستند.

شاطرزاده تعبیر داشت: جلاجل دولت کنونی سه مواجه نزد نقدینگی انباشته شده باریک، وقتی افزایش نقدینگی داریم، توسط تورم و کاهش بها زروسيم وحشتناک مقابل شدن خواهیم شد. همه بایستی ويد بیندیشیم که كلنجار جدی باریک.

اوی آدم كردن داد: تحریم‌ها برداشته نشده باریک و یک دلار زروسيم نفت هم پشت بام كره زمين برجام به مقصد کشورایران برنگشته باریک. هنوز یک بانک مهتر خارجی تعدادی فاینانس به مقصد کشورایران نیامده باریک. این همه هیأت‌ اروپایی که به مقصد کشورایران وارد به ذهن‌بضع، تعدادی سرمایه‌گذاری یک دلار هم واصل نکرده‌بضع، بلکه عشيق بازارگاه مصرفی کشورایران هستند.

 

سفیر سابق کشورایران جلاجل کشوربرزیل به يادماندني انجام بده: جلاجل اقتصاد مقاومتی باید به مقصد ظرفیت‌های خودمان برمی‌گردیم و ايشان را احیا می‌کنیم. مدیریت لیبرال، غيرمشدد، بلندپايگان‌ضربت ديده و هزار میلیاردی نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی را روبروي هم قرار گرفتن ببرد. این مدیریت غيرمشدد به مقصد کدخدا باریک که فردا هم گواهي نامه هستیم کدخدا همه را كله دارِ کار گذاشته باریک.

شاطرزاده به يادماندني انجام بده: جلاجل مربوط به حوزه فضایی جوانان‌مان داشتند پس ازآن كره زمين هسته‌ای، اقتدار می‌آفریدند که متأسفانه تعطیل شد.

اوی جلاجل باروح ویژگی‌های مدیریت جهادی، تقریر داشت: اخلاص و ایمان، ایثار و ازخودگذشتگی، جسارت و نترسي، اخفاك به مقصد خدمتگزاري، ورود به مقصد مربوط به حوزه‌های ناممکن، امید به مقصد آینده شيوا، خستگی‌ناپذیر وجود داشتن، خلاقه و نوآور وجود داشتن، شکوفایی و تعالی را كنار زدن وزیر ها و توسعه مدیریت جهادی كره زمين ویژگی‌های این مدیریت باریک.

سفیر سابق کشورایران جلاجل کشوربرزیل افزود: مدیریتی که جلاجل شهر تهران بنشینند و بخواهند سیل سیستان را مدیریت کنند، این مدیریت جهادی نیست. اقتصاد توسط مدیریت لیبرالی، هرگز به مقصد جایی نخواهد رسید. زیاد كره زمين هزار و ۹۰۰ هیأت دانشگاهی و فرهنگی به مقصد داخل کشور وارد به ذهن‌بضع. این سوال مطرح انجام خواهد شد که آیا اینها عشيق تعالی و توسعه کشور کشورایران هستند؟! آنچه حاج قاسم سلیمانی را حاج قاسم انجام بده، مدیریت جهادی‌اش صفت بويناك. ما باید جلاجل کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی جریان گردش خبرگان را شکل دهیم.

شایان ذکر باریک، پنجمین کنگره کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی عصر فردا نیز آدم كردن دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]

زیادتر نسخه‌هایی که در عوض اقتصاد کشورایران می‌نویسند در عوض جلب آرا باریک/ دولت‌ها جلاجل نپخته‌فروشی و خلف راه پيمايي اقتصاد کشور رکورد مضروب‌بضع!/ اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری علم چندانی نسبت به مقصد اقتصاد کشور ندارند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شیراز، محمد نيك‌رخصت پسينگاه فردا جلاجل آیین پایانی سیزدهمین جشنواره فعالیت‌های برتري جو علمی دانشجویان بسیجی مدیر پارس توسط اشارت به مقصد بلا نپخته‌فروشی جلاجل اقتصاد کشور، تقریر داشت: اقتصاد توسط بالابردن اشکال ملی فروغ می‌گیرد خير اینکه همواره نپخته‌فروشی نفت کنیم و توقف داشته باشیم مشکلات گدازش شود.

اوی آدم كردن داد: اقتصاد ما یک اقتصاد شکننده باریک چراکه غيرمشدد به مقصد عوامل برون‌زا بوده و این بدترین قسم اقتصاد باریک چراکه وقتی اقتصاد به مقصد متغیر برون‌زا غيرمشدد صفت بويناك، دستور كار‌ریزی آن افزونتر جلاجل دستگاه بافندگي خودمان نیست و هرچه عوامل خارجی تصمیم بگیرند، اینجا حالت انجام خواهد شد و بی‌ثباتی اقتصادی نیز به مقصد همین دلیل باریک.

این اقتصاددان برجسته کشور افزود: فروغ اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که اشکال ملی فوق رود و توسط بالارفتن اشکال ملی درآمد کشور نیز افزایش خواهد یافت و توسط این افزایش مساحت گيري نازپروردگي مردم فوق خواهد رفت که متأسفانه دولت‌ها به مقصد‌جای بالابردن اشکال ملی كره زمين دوپینگ نپخته فروشی نفت كاربرد کرده و اقتصاد کشور را به مقصد این سنه انداخته‌بضع.

نيك‌رخصت تاکید انجام بده: زمانی که اسم پيش خر‌گران خارجی این وابستگی ما را به مقصد نپخته‌فروشی نفت می‌بینند كره زمين این اسم مكلف نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و توسط مکانیزم‌هایی که دارند فشارها را ثمار کشور زیادتر می‌کنند که زیادتر این تراكم بارش ثمار شب گذشته مردم خواهد صفت بويناك.

اوی توسط اشارت به مقصد این نکته که اقتصاد ما توسط کمک و قرض خارجی درست نخواهد شد، افزود: فردا محصولاتی مثل روغن و چای و میوه و… را كره زمين بيرون واصل می‌کنیم و توقف داریم اشکال ملی نیز افزایش یابد که این یک آرزوی نامناسب باریک.

این نماینده مجلس افزود: پیش كره زمين آنکه به مقصد نسخه‌نویسی غربی‌ها در عوض علاج بخش اقتصاد کشور مرحله ها کنیم باید دردها را آشنا و توسط یک نگاه علمی و بنیانی ریشه بیماری اقتصاد را خشکاند خير اینکه احكام بیاییم به مقصد نیت‌های انتخاباتی، عارضه‌ها را اعلام کنیم و راهکاری در عوض رفع آن بلند نباشیم.

نيك‌رخصت توسط اشارت به مقصد اینکه اکثر آقایانی که در عوض انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند كره زمين بنده می‌خواهند مشورت اقتصادی بگیرند، تاکید انجام بده: زمانی که توسط این اشخاص درستكاري می‌کنم، می‌بینم این بيگانگان علم چندانی راجع به مقصد اقتصاد ندارند، آن‌هنگام ولادت متوجه می‌مصابرت که ارچه جلاجل رأس دولت آرامش طلب بگیرند چون كه اتفاقات ناخوشایندی خواهد افتاد که جلاجل همین دورودورنگ قبل ریاست جمهوری زیادتر نامزدها زن خواهي مشورت كره زمين بنده بودند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه یکی كره زمين اشکال‌های ما جلاجل کشور شیوه نامناسب آسیب‌شناسی مشکلات موجود باریک، تاکید انجام بده: جلاجل اشعاركننده مشکلات اقتصادی زیادتر به مقصد عارضه‌ها تاديه شده انجام خواهد شد و ما می‌بینیم که جلاجل زمان انتخابات همه می‌آیند و مشکلاتی مثل بیکاری و شکاف طبقاتی و… را تبیین می‌کنند اما این احكام اشعاركننده عارضه‌ها باریک درصورتی‌که باید به مقصد كنار زدن آشنا عوامل بنیادی به مقصد صور انرژي يافتن این عارضه‌ها صفت بويناك.

نيك‌رخصت افزود: کسی که ریشه‌های مشکلات اقتصادی را خیر بشناسد باید این عوامل را توسط اسب باركش‌های علمی تبیین کند و پشت بام‌ازآن توسط اولویت مباحث را مطرح کند برخودهموار كردن به مقصد علاج بخش برسد که متأسفانه زیادتر سیاسیون فرد ادعای آشنا دلایل را دارند.

این نماینده سابق مجلس توسط اشارت به مقصد اینکه باید جلاجل جمعناتمام کارها به مقصد كنار زدن ترویج احسان یعنی کار را به مقصد بهترین وجه ممکن اعمال وام گذاردن صفت بويناك، تقریر داشت: تا چه وقت هنگام ولادت پیش دولتی‌ها می‌گفتند جلاجل کشور رکود هست پشت بام باید نسيه بدهیم و… که متأسفانه این‌ها تشخیص درستی نیست چراکه ما احكام عارضه‌ها را می‌بینیم درحالی‌که باید ریشه رکود جلاجل اقتصاد را پیدا انجام بده.

اوی افزود: زیادتر نسخه‌هایی که در عوض اقتصاد کشورایران می‌نویسند به مقصد‌هیچ‌ديباچه توسط موقعیت مملکت ما تطبیق ندارد و زیادتر کیلویی و احساسی و متأسفانه در عوض جلب آرا بوده و كره زمين علم و حکمت تهی باریک.

نيك‌رخصت آدم كردن داد: آن آقایی که می‌گوید یک‌ساله یا ۶ ماهه اقتصاد را درست می‌کند، بنده هر هنگام ولادت به مقصد این حرفه ها اوی فکر می‌کنم به مقصد‌ديباچه یک معلم دانشگاه دلم می‌لرزد که به چه طريق این فرد به مقصد كلاه خود وثبه می‌دهد جلاجل باروح اقتصادی که مشکلات بغایت دارد به مقصد همین راحتی حرفه ها مضروب و ادعای گدازش مشکل را دارد! درصورتی‌که عالمان می‌دانند که کار به مقصد همین راحتی‌ها نیست.

این اقتصاددان برجسته کشور افزود: متأسفانه جلاجل ديسيپلين سیاسی و اجتماعی سازمان کشور توسط یک آب سوار و هم بستر عجیبی بین بيگانگان روبه‌رو هستیم، یعنی حاضریم کسی را که حرفه ها درستی نیز می‌زند به مقصد دلیل اینکه همفکر و هم شهرستان جناح ما نیست، خرابش کنیم، درحالی‌که راه و شهر اندیشه ولايت به مقصد ما یاد داد که ما درستی یا نادرستی کار را ببینیم خير اینکه چون فلان آقا جلاجل تشكيلات سياسي مقابل منبرها باریک، حرفه ها درست او را نیز قبول نکنیم.

نيك‌رخصت افزود: این دعواهای جناحی هیچ سودی در عوض مملکت و مردم ندارد و این ميان بند مردم مابقي‌بضع که به مقصد حرفه ها چون كه کسی گوش دهند و دستخوش تحیر شده‌بضع و واقعیت این باریک که زیادتر این سیاسیون نیز علمی حرفه ها نمی‌زنند و زیادتر به مقصد كنار زدن منفعل فردی و گروهی كلاه خود هستند.

اوی آدم كردن داد: این نشناختن دردهای اقتصادی به مقصد‌لفظ علمی و ریشه‌ای ضربه‌های سنگینی به مقصد مردم واصل می‌کند که به مقصد‌ديباچه همال جلاجل همین مناقشه ديسيپلين مالیاتی به مقصد دلیل طفره ساختارها وسيله و سوداگر و غنودن که باید مالیات بیشتری نیز بدهد، به مقصد‌راحتی كره زمين زیر شهرستان بار مالیات فرار کرده و فرد تا چه وقت کارمند و… می‌مثل که حقوقشان را دولت می‌دهد که این به مقصد‌هیچ‌ديباچه توسط منصفي جور جلاجل نمی‌آید.

این استاد دانشگاه توسط ذکر مكرر این نکته که توسط کمک خارجی این اقتصاد درست نخواهد شد، افزود: برخودهموار كردن زمانی که علمی توسط مشکلات اقتصادی برخورد نکرده و فرد عارضه‌ها را فهرست کنیم و به مقصد مردم اعلام کنیم سوا اینکه ریشه‌های وجع را بشناسیم، اقتصاد مملکت درست نمی‌شود و جلاجل این راه تکیه‌ثمار توان داخلی و بالابردن اشکال ملی سوا نپخته فروشی نفت، یک راه برون‌رفت كره زمين مشکلات عدیده فعلی باریک و باید به مقصد کارآفرینان واقعی مملکت و نیروهای صفت ابتكارآميز بها داد و كره زمين آن‌ها حمایت انجام بده.

انتهای پیام/۲۴۴۸/ج۴۰/

[ad_2]

نحر عزتّت ملی و پتواز ایرانی مقابل چشمان متحیر دیپلمات‌های نيك خنده زدن

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری سواره، محمد مهدی زاهدی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل کشور کشورمالزی طی یادداشتی تاکید انجام بده: باآنكه جلاجل کنفرانس مونیخ مثال نحر عزتّت ملی و پتواز ایرانی مقابل چشمان متحیر دیپلمات‌های نيك خنده زدن بودیم؛ لیکن این هم آوازي نامبارک فرصتی خواهد صفت بويناك تعدادی تجدید نگاه خشم آلود جلاجل سیاست‌های خارجی دولت.

اسم ستيزه گر کامل این یادداشت به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

« روزهای ماضي مثال برگزاری کنفرانس مونیخ و تشکیل پنل تخصصی نازخرامي های خاورمیانه بودیم که چاوش اوغلو به ‌دست آوردن امور خارجه کشورترکیه، حق گستر الجبیر به ‌دست آوردن امور خارجه عربستان، آویگدور لیبرمن به ‌دست آوردن كلنجار رژیم کشوراسرائیل و مایک پنس معاف اولا دولت دونالد ترامپ جلاجل اظهاراتی مشترک جمهوری اسلامی کشورایران را عملي ساختن ناامنی و تنش زايي‌های شهربان دانستند.

به ‌دست آوردن امور خارجه کشورترکیه جلاجل حالی کشورایران را عملي ساختن تفرقه جلاجل کشورهای شهربان نامید که عملکرد ابل کشورترکیه جلاجل برابر هم تراز و هم سان کشورسوریه و اعتماد زیاد كره زمين حد به مقصد مغرب دولت اردوغان را مادام سو گسرود سرنگونی پیش سرما.  اما نکته دايگي توجه سخنان چندی پیش تیم دیپلماسی کشور و نبا كره زمين دورودورنگ جدیدی كره زمين روابط فی مابین توسط کشورترکیه صفت بويناك. به مقصد نگاه خشم آلود می رسد گروهي استراتژی مشخص و كاربرد كره زمين جمعناتمام ظرفیت‌های ملی و تمرکز ثمار فهمید برجام، نظام ارباب رعيتي دیپلماسی کشور را كره زمين توجه به مقصد  همسایگان غافل کرده باریک.

تاکید ثمار محدودسازی دستور كار‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیکی و تحریم و تخریب رژيمان پاسداران شورش اسلامی به مقصد ديباچه یک نیروی اثرگذار جلاجل تحولات شهربان كره زمين افزونتر مسایل مطرح شده جلاجل این نشست صفت بويناك که به مقصد نگاه خشم آلود می رسد جریان “ايمن سازي مقاومت” جلاجل ماه‌های پیش روی تمرکز بیشتری تعدادی اجرایی نمايش دادن این دستور كار ها داشته باشد.

به ‌دست آوردن امور خارجه عربستان نیز توسط تکرار گفتاري بی زیرساخت كلاه خود جمهوری اسلامی کشورایران را به مقصد ديباچه بزرگترین حامی دولتی تروریسم حالی؛ جلاجل حالیکه همگان ثمار وعاء کشورعربستان سعودی و هم پیمانانش جلاجل تشکیل و پشتیبانی کشورمالی و معنوی كره زمين جریان‌های تکفیری همچون داعش اذعان دارند.

نکته دايگي توجه جلاجل درستكاري‌های حق گستر الجبیر پیشنهاد اوی تعدادی سرنگونی جمهوری اسلامی کشورایران توسط كاربرد كره زمين وسايل فك سیستم بانکی و تجاری باریک. این سخنان زیاد كره زمين پیش ثمار لزوم دستور كار ریزی داخلی تعدادی استحکام زیرساخت‌های کشورمالی، تجاری و اقتصادی تاکید می‌کند.

دولتمردان باید دستور كار های كلاه خود را ثمار آسه اي حمایت كره زمين اشکال ملی و بومی سازی فناوری های نوین بنیان نهند. به مقصد نگاه خشم آلود می رسد جلاجل پیمان موجودي جلاجل کنار خرید هواپیما یا هر چیز دیگری، تبرئه تکنولوژی به مقصد داخل زیادتر باید جلاجل اولویت آرامش طلب گیرد. باوري به مقصد اقتصاد غير نفت باید اوباشيگري جلاجل باور مسئولان شکل گرفته و پس ازآن جلاجل دستور كار های دولت باروح توجه آرامش طلب گیرد. لیکن مع الاسف انتهایی آمار ارایه شده توسط وزارت نفت حکایت كره زمين افزایش بی دستور كار مقیاس نتیجه نفت خمود دارد و گویی که سرگذشت نفت را بفروش و پولش را مصرف آبادی شهرستان بار افزونتر جلاجل حلول كننده تکرار باریک.

معاف اولا دولت دونالد آمریکا نیز به مقصد تبعیت كره زمين ترامپ توسط تکرار ادعای واهی حمایت کشورایران كره زمين تروریسم جلاجل كره ارض و شهربان خاورمیانه، كره زمين گروهي ضمانت نامه چشم آمریکایی به مقصد اجرای برجام نبا داد و ديباچه داشت که برداشتن تحریم های اقتصادی جلاجل شکل برجام موجب خواهد شد که کشورایران سرچشمه ها کشورمالی جلاجل اختیار گیرد و بتواند زیادتر كره زمين جریانات تروریسم حمایت کند.

ذکر این نکته هم خالی كره زمين لطف نیست که بدانیم آمریکایی‌ها كلاه خود زیادتر كره زمين هر کس دیگری ثمار قوچ دفاعی و نفوذ جمهوری اسلامی کشورایران واقفند و هرگز برخلاف آنچه بعضا جلاجل شماری رسانه های داخلی و خارجی وانمود انجام خواهد شد هیچگاه به مقصد گزینه نظامی حتی جلاجل زیر میز هم فکر نمی کنند.

آمریکایی ها هنوز پس ازآن كره زمين گذشت قریب به مقصد ۱۶ اسم باشليق جلاجل کشورافغانستان دستاوردی نداشتند. اشارتاً اینکه پیوند عمیق مردم توسط حاکمیت و محضر توانمند نیروهای شمخالچي و قوچ بی بدیل رژيمان و بسیج، اقتدار ملی کشورایران عزیز اسلامی را به مقصد رخ جهانیان کشانده باریک.

باآنكه جلاجل کنفرانس مونیخ مثال نحر عزتّت ملی و پتواز ایرانی مقابل چشمان متحیر دیپلمات های نيك خنده زدن بودیم؛ لیکن این هم آوازي نامبارک فرصتی خواهد صفت بويناك تعدادی تجدید نگاه خشم آلود جلاجل سیاست های خارجی دولت.

جمعيت بندی همه این سخنان، حکایت كره زمين وعاء بی بدیل جمهوری اسلامی کشورایران خير فرد جلاجل شهربان بلکه به مقصد ديباچه قدرتی تاثیر جادادن جلاجل کیهان دارد. لذا بردولتمردان باریک که جلاجل کنار توجه به مقصد گدازش مشکلات اقتصادی و معیشت مردم و تحکیم ساختارهای داخلی و دستور كار ریزی تعدادی حمایت كره زمين محصولات و تولیدات داخلی و شرکت‌های دانايي بنیان، همچنان تقویت جبهه مقاومت جلاجل شهربان را به مقصد ديباچه راهبردی استراتژی پیش ببرند.

توجه به مقصد ظرفیت همسایگان و مبارزه تعدادی تقویت روابط توسط کشورهای كره ارض اسلام كره زمين يكباره کشورهای جنوب‌شروق آسیا، کشورهای آسیای میانه و آفریقا می تواند راهبردی استراتژیک جلاجل مربوط به حوزه روابط بین الملل باشد.»

انتهای پیام/

[ad_2]

اجرای مسکن حمایتی و اجتماعی رسمأ کلید خورد/ تشریح پیمان متقاضیان كاربرد كره زمين مسکن اجتماعی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه دولت خبرگزاری پارس، هیات وزیران جلاجل جلسه ۲۷ كولاك ماه توسط تيرخور حمایت دولت كره زمين تأمین مسکن رديف نظامي‌های اندک‌درآمد مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را به مقصد تصویب رساند.

جلاجل این مصوبه نیز مسکن حمایتی به مقصد ديباچه کمک به مقصد ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک مفتي و ایضاً مسکن اجتماعی نیز به مقصد ديباچه کمک به مقصد ساخت مسکن استیجاری، وام گذاري کمک دربست و نسيه قرض الحسنه تاکید شده‌بضع.

جزئیات این مدل بااستعداد دولت که جلاجل راستای فروغ بخشیدن به مقصد بخش مسکن کشور بوده و توسط جهانگیری معاف اولا رئیس خلق تعدادی ايفا يادآوري كردن شده به مقصد گزارش ها زیر باریک:

بسمه‌تعالی

توسط دعاها ثمار محمد و خاندان ها محمد

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی

دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور ـ بنیاد مسکن شورش اسلامی

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی

هیأت وزیران جلاجل جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به مقصد پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ ناقل ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور و به مقصد پشت دادن مايه یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشورایران تصویب انجام بده:

اقدامات زیر توسط تيرخور حمایت دولت كره زمين تأمین مسکن رديف نظامي‌های اندک‌درآمد جلاجل كورس شکل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به مقصد گزارش ها بهم نماه پیوست که تأییدشده به مقصد مهر دفتراسناد هیأت دولت باریک. توسط مسئولیت اجرایی بنیاد مسکن اسلامی که جلاجل این تصویب‌نامه «بنیاد» نامیده انجام خواهد شد، اعمال انجام خواهد شد:

هزار‌ـ مسکن حمایتی (کمک به مقصد ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک مفتي»

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران وظيفه دار باریک نسبت به مقصد تعیین بانک عملي ساختن صوب تأمین تسهیلات جلاجل ميله صفت تبليغاتچي اعلامی جلاجل تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳ ت ۵۱۱۶۶ هـ ناقل ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ اقدام نماید. كاربرد كره زمين این تسهیلات تعدادی خرید بناهای مادام حيات تازه يافتن بیست اسم باشليق بدون اشكال باریک.

۲- جلاجل لفظ صور متقاضیان كره زمين رديف نظامي‌های اندک‌درآمد مشکل جزء (۶) آكروبات (ب) این تصویب‌نامه، تعدادی خرید واحدهای مسکن مهر سوا متقاضی، به مقصد‌ازای هر يك جهت مسکونی هفتاد میلیون ریال کمک مفتي وام گذاري انجام خواهد شد.

ب‌ـ مسکن اجتماعی (کمک به مقصد ساخت مسکن استیجاری، وام گذاري کمک دربست و نسيه قرض‌الحسنه):

۱- به مقصد‌منظور کمک به مقصد ساخت مسکن استیجاری:

هزار‌ـ به مقصد اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به مقصد صنع واحدهای مسکونی استیجاری توسط نرخ‌های دربست ترجیحی و جلاجل شکل تناقض توسط بنیاد داشته باشند، به مقصد‌ازای هر يك جهت استیجاری مادام كورس روبه رو ميله تسهیلات جزء(۱) آكروبات (هزار) این تصویب‌نامه تسهیلات اعطا انجام خواهد شد.

ب‌ـ وزارت راه و شهرسازی وظيفه دار باریک نسبت به مقصد تأمین زمین و جلاجل حيطه نفوذ شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی پيمان، صاعقه و رخت شو) و یا شهرهای جدید تعدادی ساخت يك جهت استیجاری كره زمين طریق واگذاری به مقصد سازندگانی که تمایل به مقصد ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری توسط رعایت باغ ها چهل درصد دربست‌ای دارند، اقدام نماید. سازمان واحدهای استیجاری، ثمار ازاصل هماهنگی توسط بنیاد و به مقصد كفالت سازندگان خواهد صفت بويناك و کلیه واحدها اعم كره زمين ملکی و دربست‌ای به مقصد سازندگان علاقه خواهد داشت. به مقصد واحدهای مشمول این آكروبات، تسهیلات مشکل این تصویب‌نامه علاقه نمی‌گیرد.

پيروي ۱- سازندگان وظيفه دار‌بضع واحدهای استیجاری را باغ ها به مقصد اختصاصی (۱۰) اسم باشليق به مقصد متقاضیان معرفی‌شده واگذار نمایند. جلاجل صفت حرام زاده واحدهای استیجاری ديباچه غیرقابل‌فروش و استیجاری به مقصد اختصاصی معین درج خواهد شد.

پيروي ۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز باریک نسبت به مقصد واگذاری زمین‌های جلاجل اختیار، به مقصد سازندگانی که اقدام به مقصد ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری می‌کنند، اقدام نمایند.

پيروي Three- وزارت راه و شهرسازی مجاز باریک واحدهای مسکن مهر سوا متقاضی را كره زمين طریق مزایده به مقصد بخش خصوصی که متمایل به مقصد تملک این واحدها توسط رعایت نسبت این آكروبات می‌باشند، واگذار نماید.

۲- کمک‌هزینه دربست خانوارهای اندک‌درآمد مشکل جزء (۶) آكروبات (ب) این تصویب‌نامه مقرري به مقصد ترتیب مادام كورس میلیون ریال تعدادی شهرهای زیر (۵۰۰) هزار نفر و مادام چادرپوش میلیون ریال (توسط افزایش سالیانه ۱۰ درصد) تعدادی شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر تعیین انجام خواهد شد که پشت بام كره زمين تأیید قرارداد دربست جلاجل اختیار مالکین آرامش طلب داده انجام خواهد شد. خانوارهای شامل این آكروبات مادام پنج اسم باشليق جلاجل لفظ تأیید آدم كردن موقعیت درآمدی توسط بازگشتن ذی‌شهرستان ربط، مجاز به مقصد كاربرد كره زمين این کمک‌هزینه می‌باشند.

Three- نسيه قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تعدادی حمایت كره زمين خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به مقصد‌ازای هر يك جهت هفتاد و پنج میلیون ریال توسط بازپرداخت (۶۰) ماهه تعیین انجام خواهد شد. سرچشمه ها واجب شده توسط دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور و جلاجل شکل پويايي سازمان شده جلاجل لوایح بي پروايي كردن سنواتی، كره زمين طریق بانک عملي ساختن تعیین‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران تأمین می‌گردد.

Four- وام گذاري پنج درصد كره زمين سود تسهیلات مشکل جزء(۱) آكروبات (هزار) و جزء (۱) آكروبات (ب) این تصویب‌نامه ثمار كفالت متقاضی باریک و دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور وام گذاري مابه‌التفاوت مادام ميله به تصويب رسيده شورای زروسيم و تعادل را پشتیبان و عهده داري می‌نماید.

۵- وزارت تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی وظيفه دار باریک توسط هم‌پیشگی کمیته مددرساني ولايت خمینی(ره)، دائم الخمر بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به مقصد اولویت‌بندی و شناسایی رديف نظامي‌های تيرخور اقدام نماید.

۶- جلاجل معرفی متقاضیان دیدگاه پیمان زیر الزامی باریک:

هزار‌ـ بيگانگان مدير خانوارهای اندک‌درآمد که كلاه خود و بيگانگان فروسو‌تکفل آنان كره زمين تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ فاقد يك جهت مسکونی مستدام مسکن بوده و كره زمين تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ كره زمين هیچ‌یک كره زمين امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی پيوسته كاري به مقصد تأمین مسکن شامل زمین، يك جهت مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت يك جهت مسکونی كاربرد نکرده باشند.

ب‌ـ متقاضیان باید دارای باغ ها پنج اسم باشليق پيشينه پیشگیری جلاجل شهر موردتقاضا باشند.

۷- سرچشمه ها موردنیاز اجرای این تصویب‌نامه كره زمين مقام سرچشمه ها جزء(۲) آكروبات (ب) هيئت (۷) قانون هدفمند وزیر ها یارانه‌ها ـ‌به تصويب رسيده ۱۳۸۸‌ـ توسط دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور تأمین و جلاجل لوایح بي پروايي كردن سنواتی پیش‌بینی و منظور انجام خواهد شد.

Eight- اجرای این تصویب‌نامه كره زمين طریق مبادله موافقت‌نامه توسط دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور برعهده بنیاد می‌باشد. بنیاد باید جلاجل ايفا كره زمين ظرفیت‌های بخش خصوصی، تين خیرین مسکن‌سه تار و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی استانی حداکثر ثنايا‌برداری را به مقصد عمل آورد. بنیاد وظيفه دار باریک نسبت به مقصد تجهیز بانک مفروضات خانوارهای مشکل این تصویب‌نامه اقدام کند.

اسحاق جهانگیری

معاف اولا رئیس‌خلق

انتهای پیام/

[ad_2]

علت ریزش آرای روحانی كره زمين نگاه فصل نامه تنقیح‌بستگاه

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های خبرگزاری پارس، منصور مظفری، مدیرمسئول فصل نامه هور‌یزد طی یادداشتی جلاجل این فصل نامه نوشت: فقدان تیم داده ها رسانی پویا جلاجل دولت سنه به مقصد سنه زیادتر عاطل می شود. جلاجل واقع اکنون که جلاجل وصيد انتخابات اردیبهشت ۹۶ هستیم و زمان برداشت رسیده، تیم فوق زیاد كره زمين پیش جلاجل لاک كلاه خود فرو رفته باریک. بنده نمی دانم رییس دولت امید به چه طريق و ثمار چون كه اساسی به مقصد این تیم امید مقفل باریک. این پرسش حتی باطني پاستور هم نفوذ کرده و چندی وزرای کابینه هم جلاجل این به دفعات جلاجل پيچيدگي بسر می برند. یحتمل سمبه تیم داده ها رسانی دولت زيبايي روحانی بسیار پرسان بوده باریک که توانسته علیرغم صفت انحصارطلب توصیه ها، نصایح، نقدها، اعتراض و جلاجل آخركار هشدارها برپا و مسلمان باقی بماند و همچنان ذره ذره كره زمين ادا و قرب این دولت بکاهد!
هرچند میخ آهنی نرود جلاجل سنگ اما بنده هم قصد اعلام یک سریع صریح را به مقصد دولت دارم. شاید پشت بام كره زمين انتخابات آتی بتوان كره زمين آن به مقصد ديباچه یک قواله سود سرما. سندی که داغ جا می دهد یکی كره زمين عوامل گروهي کامیابی زيبايي روحانی و یا ریزش رای او همین تیم داده ها رسانی دولت توسط ترکیب و ساختارگرايي عجیب و غریبش باریک.
القصه اینکه اکنون هر بنی بشری می داند جلاجل شهر اهواز چون كه می گذرد و مردم این مدیر چون كه می کشند.
انصافا هم دولت ناچیز نگذاشته باریک. بزودی جلاجل گزارشی مبسوط خواهیم گفت که به چه طريق دولت تدبیرو امید علیرغم صفت انحصارطلب تبلیغات منفی جلاجل این زمینه عملکرد دايگي دفاعی داشته و هم هوشيارانه تصمیم گرفته و هم مدیریت میدانی را عملیاتی نموده باریک.توسط این صور گواهي نامه هستیم نیروهای رادیکال توسط ثنايا دمساز شدن كره زمين رانت های رسانه ای به چه طريق جوغ عمومی را علیه دولت روحانی کرده بضع.
جلاجل حقیقت نیروهای فوق که دارای هم بستر سیاسی هستند توسط موج سواری ثمار روی وجع و آلام مردم شهر اهواز و احساسات ایرانی‌ها مبارزه دارند كره زمين این نمد تعدادی كلاه خود کلاهی بسازند.مع الاسف باید گفت موج آلوده ای که این معشر سرخرگ کرده بضع توانسته بخش اعظم نیروهای سلبریتی جامعه را توسط كلاه خود هم محفل سازد و آنان نیز به مقصد تصور اینکه دولت جلاجل این مشکل عملکرد دايگي دفاعی نداشته به مقصد لغاز كره زمين كس زيبايي روحانی می‌پردازند.کامنت اخیر علی کریمی‌ستاره سابق ورزشی جلاجل تمييز شدید كره زمين رئیس خلق،مصداق بارز این قصه پرغصه باریک.این مشکل باید تعدادی زيبايي روحانی به مقصد مثابت ناقوس هشداری پرمعنا باشد.
لیکن پرسش اینجاست به چه جهت و به چه طريق نیروهایی که حداکثر رای كندو نزد مردم ۴میلیون باریک توانسته بضع اینچنین جوغ را علیه دولت مستقر کنند.جواب یک يكباره زیادتر نیست؛تیم داده ها‌رسانی دولت فشل باریک.ارچه این تیم شش دانگ صفت بويناك باید توسط یک بازیخوانی جنون مردم آزاري نقشه مخالفان دولت را برآب می‌انجام بده.صرفا تعدادی مثال ناموس می‌کنم؛ مگر چون كه مبنا ما سلبریتی داریم که جلاجل جامعه كاستن هستند؟ قطعا آنچنان دارای کثرت نیستند. فلذا می‌شد توسط فراخواني كره زمين ایشان تعدادی محضر جلاجل پاستور و جلاجل محضر رئیس خلق گلایه‌های آنان را شنید و تعدادی كندو تشریح انجام بده که جلاجل درافتادن ناآرامي شهر اهواز دولت چون كه خدماتی را ارائه داده باریک. اما این راهکار خیلی جنون مردم آزاري و ابتدایی هم كره زمين صیانت تیم داده ها رسانی اعمال نشده باریک. قطعا کارکرد چنین جلسه ای تعدادی زيبايي روحانی و تاييد كردن حقانیت او صد‌ها روبه رو کار رسانه‌ای باریک به چه جهت که وقتی علی کریمی‌پستی منتشر می‌کند بسیار كاستن‌نمناك كره زمين تیتر یک فلان فصل نامه‌ای باریک که كره زمين الطاف خاص دولت ثنايا می‌سرما و یا اینکه ارچه مبنا كنار زدن کنندگان صفحات مجازی و اجتماعی سلبریتی‌ها را جمهور بزنید رقيب دايگي توجهی باریک. الغرض اینکه نیروهای تیم داده ها رسانی دولت بی‌توانايي خواندن ونوشتن و ناچیز توانايي خواندن ونوشتن نیستند .فی‌المثل یکی كره زمين آنان سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف (!) مدعی زيبايي روحانی و دیگری جزو ژورنالیست‌های نامي اصولگراست (!) فلذا به چه طريق ممکن باریک چنین راهکارهای پیش پايين آمدن افتاده ای به مقصد هوش كندو خطور نکند؟به مقصد‌هرحال یا خیلی به مقصد پیروزی زيبايي روحانی اطمینان دارند که تعدادی كندو بااستعداد نیست چنین تحرکاتی یا میلی به مقصد پلیدی ریاست جمهوری اوی ندارند.الله و اعلم.

 

موضوع بحث فوق پيوسته كاري به مقصد سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری پارس صرفا آن را بازنشر کرده باریک.

مال و مكنت به مقصد ورقه بار اول رديف نظامي فضای مجازی

انتهای پیام/


http://fna.ir/2KCGLI
[ad_2]

كلاه: كره زمين صیانت فیفا تهدید نشدیم و تیم ملی هم كره زمين مقدماتی جام جهانی آن جهاني نمی‌شود/به مقصد ساکت پست جدیدی ندادیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، حواشی پيوسته كاري به مقصد واليبال کشورایران همين طی این اسم باشليق‌ها صور داشته و ثمار مايه آن سایه افکنده باریک. موضوعاتی مثل درگیری بین کی‌طوق و برانکو، شایعه تهدید فدراسیون واليبال توسط فیفا و آن جهاني تیم ملی كره زمين هم چشمي كردن‌های مقدماتی جام جهانی، محضر محمدرضا ساکت جلاجل پست‌های جدید جلاجل واليبال کشور و … باعث شد مادام تعدادی وهاج‌سازی این هم تراز و هم سان به مقصد مفتخرشدن  مهدی كلاه رفته و گفت‌وگویی را توسط رئیس فدراسیون واليبال اعمال دهیم:

پارس: گویا جلاجل همایش استعدادیاب‌های بالاتر محضر داشتید و جلاجل این باروح درستكاري‌هایی را هم تعدادی استعدادیا‌ب‌ها اعمال دادید. فدراسیون واليبال چون كه دستور كار‌هایی را تعدادی طبقه‌های زیرساخت جلاجل واليبال کشور دارد؟ 

کشور ما بسیار وسیع و گسترده باریک و ۸۰ میلیون نفر خواهد شد دارد. بزرگوار ثمار این زمین‌های خاکی جلاجل کنار آشیانهها آرامش طلب داشت و همه كره زمين نزدیک واليبال را می‌دیدند و مثل فعلاً خرجیهای زیادی نمی‌شد و جالب اینکه جلاجل بدون شك بخش بهترین‌ها كره زمين قلب زمین‌های خاکی تعدادی كلوپ‌ها و تیم‌های ملی بیرون می‌آمدند اما فعلاً افزونتر این صفت منسوب به طوس هم تراز و هم سان مثل قبل خیلی باشهامت نیست و باغ ها اینکه مثل قبل خروجی ندارد. كره زمين eight اسم باشليق پیش که نایب رئیس فدراسیون واليبال شدم عاطل می‌کردم که وضع موجود یک مكان می‌لنگد و یک همال آن موقعیت تحصیل بحرها‌هایی صفت بويناك که به مقصد خاطره ها تعدد مسافرت‌ها تقریباً داشتیم، یکسری فوتبالیست بی‌صفت باسواد را تحویل می‌دادیم جلاجل حالی که آدم باسواد جلاجل همه اوضاع توسط بشقاب بی‌صفت باسواد فرق می‌کند و حتماً كره زمين این فضا حتی فوتبالیست مهتر هم بیرون می‌آید بنابراین تصمیم گرفتیم که واليبال زیرساخت را جلاجل ۹ شهربان تقسیم کنیم که اقدام درستی هم صفت بويناك. هر تاچند که باید جلاجل این زمینه ۳۶ كنكور نیز جلاجل درافتادن اسم باشليق تعدادی تیم‌ها تدارک ببینیم چون گروهي برگزاری كنكور هم باعث انجام خواهد شد مادام انگیزه‌ها كره زمين بین برود اما توسط این کار خرجیها را کاهش دادیم و حتی مشکلات عبورومرور و تصادفات را هم ناچیز کردیم که این مشکل آخری نیز باعث هم تراز و هم سان مضطرب‌کننده‌ای می‌شد و بعضاً نقصان‌های غیرقابل جبرانی را به مقصد شهرستان بار می‌آورد. پشت بام توسط ۹ شهربان‌ای وزیر ها کشور، استعدادها هم دیده می‌شوند و فدراسیون باید همین مسیر را آدم كردن دهد هم فعلاً و هم پس ازآن و این مشکل باید آسه اي جریان فدراسیون واليبال باشد و این ۹ شهربان باید به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد.

پارس: پس ازآن كره زمين جلسه امیدوارکننده سنه ماضي برانکو و طاهری و خروجی آنچه داغ جا می‌داد تیم ملی مهمتر كره زمين هر چیزی باریک به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد یک آشتی ملی اعمال شده و فعلاً هنگام ولادت آن باریک که کی‌طوق هم كره زمين موضع كلاه خود کوتاه بیاید و همه چیز به مقصد سود واليبال کشور دوباره گدازش و فصل شود. 

ان‌شاءالله که همه چیز به مقصد خیر و خوشی بگذرد و ما نیاز داریم مادام دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم بدهیم و یک واليبال پسندیده و روح‌دار را درست کنیم که كشيده شده به مقصد خردسالي دوباره تیم ملی به مقصد جام جهانی و موفقیت كلوپ‌ها به مقصد اسم مورد جلاجل لیگ قهرمانان آسیا بشود. جلاجل هر لفظ فضا مهیا شده و می‌توان به مقصد اتفاقات آینده نيك‌بین صفت بويناك.

پارس: جلاجل خبرها وارد به ذهن صفت بويناك که فیفا فدراسیون واليبال کشورایران را به مقصد خاطره ها گروهي بازدادن بدهی‌های كلوپ‌ها تهدید کرده و حتی شنیده می‌شد که شاید به مقصد همین دلیل تیم ملی كره زمين هم چشمي كردن‌های مقدماتی جام جهانی آن جهاني شود.

خیر. این مشکل اصلا شفا ندارد اتفاقاً جلاجل جلسه‌ای که جلاجل کشورقطر توسط اینفانتینیو رئیس فیفا داشتیم درستكاري‌های واجب شده را جلاجل این زمینه اعمال دادیم. بنابراین این تهدید و اینکه تیم ملی كره زمين مقدماتی جام جهانی آن جهاني انجام خواهد شد شفا ندارد.

پارس: كره زمين نيت ها سفيران به مقصد کشورقطر و جلسه‌ای که داشتید می‌گویید؟

همایشی تعدادی توسعه واليبال جلاجل کیهان برگزار شد و جلاجل این همایش تعدادی آنکه جلاجل شماری نيت ها تسریع ایجاد شود کشورها به مقصد تاچند رديف نظامي تقسیم شدند که کشورایران توسط کشورهای کشورسوئد، کشورسوئیس، کشورقطر و تاچند کشور آفریقایی جلاجل یک رديف نظامي آرامش طلب گرفت. اتفاقاً جلاجل پانویس این همایش درستكاري‌هایی را توسط دبیر کل فیفا و شماری مقامات افزونتر اعمال دادیم و به مقصد نگاه خشم آلود درستكاري‌های نیکویی صفت بويناك که می‌تواند دستاوردهای مفیدی را تعدادی واليبال کشورایران به مقصد معاشر داشته باشد. 

پارس: مناقشه محضر محمدرضا ساکت جلاجل ریاست مرکز ملی واليبال پانویس‌هایی را ایجاد انجام بده و شماری منتقدان این مشکل را دستمایه لغاز كلاه خود آرامش طلب دادند.

مرکز ملی واليبال پست جدیدی نیست که شماری لغاز کردند. اتفاقاً چون آکادمی و  تیم‌های ملی جلاجل یک مكان هستند و به مقصد هم چسبیده و جلاجل یک راستا کار می‌کنند این سمت را به مقصد آقای ساکت دادیم و نيرنگ ساز هم تأکید می‌کنم این پست جدیدی نیست. صفت انحصارطلب تیم‌های ملی و امکانات تیم ملی جلاجل کمپ آرامش طلب دارند و دائم الخمر تیم‌های ملی باریک که ايشان همه به مقصد هم سرویس می‌دهند.

پارس: كلام انجام خواهد شد پرسپولیسی‌ها كره زمين فدراسیون مدعا‌بضع مادام بستگاه فدراسیون به مقصد ژوزه‌مانوئل سرمربی سابق پرتغالی این تیم كره زمين مقام مطالبات واليبال کشورایران جلاجل فیفا بازدادن شود.

ما هفته ماضي ۳۸۰ هزار فرانک کشورسوئیس به مقصد كلوپ‌های خودمختاري و پرسپولیس که بافيض این مشکل طلبکار بودند بازدادن کردیم.

پارس: مشکل دستیاران ایرانی کی‌طوق و آدم كردن همدستی ايشان توسط تیم ملی به مقصد کجا رسید.

موردی صور ندارد و کارها به مقصد زودی ابتر شدن انجام خواهد شد.

پارس: آقای كلاه به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد دوگانگی اجرای قوانین جلاجل فیفا كره زمين صیانت افزونتر جلاجل کشورایران باعث شده مادام فردا مشکل بدهی كلوپ ایرانی تعدادی ايشان دردسرساز شود. به مقصد این شکل که جلاجل اینجا شما قبل كره زمين لیگ كلوپ‌های بدهکار را كره زمين محضر جلاجل لیگ محروم می‌کنید اما توسط لابی مقامات سیاسی این محرومیت برداشته انجام خواهد شد ولی فیفا داغ جا داده که جلاجل این اسم مورد اصلاً توسط کسی شوخی ندارد.

درست باریک و ثمار همین ازاصل ما TMS داخلی را فعال کردیم اما همانطور که اشاعت کردید اتفاقی افتاد که واقعاً منغص صفت بويناك و كلوپ‌ها زيان رسيده شدند اما فدراسیون به مقصد هیچ وجه جلاجل تصمیمات قبلی و آینده که كره زمين صیانت فیفا حالت انجام خواهد شد مؤثر نیست و ما تأثیری نداریم. ارچه کسی پولش را بدهد خوش خدمتي كردن داده و ارچه کسی بخشیده شود خوش خدمتي كردن مشکل را گدازش کرده و ارچه هم جریمه شود خوش خدمتي كردن مقصر بوده و فدراسیون بافيض كلوپ‌ها جلاجل تشکیلات فیفا مؤثر نیست و هر كلوپ چون هیأت مدیره و ساختارگرايي خوش خدمتي كردن را دارد جلاجل این زمینه كره زمين نگاه فیفا مستقل محسوب انجام خواهد شد. توسط این حلول كننده فدراسیون تعدادی اینکه هم تراز و هم سان را گوشزد کند همه سابقه‌ها را بررسی کرده و سنه ماضي هم آقای اسدی دبیر کل فدراسیون واليبال ثمار روی همین سابقه‌ها درستكاري‌های واجب شده را اعمال داد.

پارس: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد مشکل تاچند كلوپ جلاجل حلول كننده به جواب رسيدن باریک.

درست باریک، پرسپولیسی‌ها اعلام کردند که خیلی كره زمين سابقه‌ها را گدازش کرده‌بضع که هر تاچند ما اطلاعی نداریم که ميوه نارس ايشان را گدازش کرده‌بضع. كلوپ ملوان می‌گوید مشکلش را گدازش کرده و توسط صور ‌آنکه جلاجل اسم مورد کسر امتیاز كره زمين این تیم نامه وارد به ذهن اما همین که گفتند مشکلشان جلاجل حلول كننده به جواب رسيدن باریک بافيض این مشکل  گشاده رو شدیم. خودمختاري می‌گوید كورس، سه باروح كره زمين سابقه‌هایش را به تنگ آمده که خیلی پسندیده باریک و سپاهان و شوق زده پولادين هم می‌گویند جلاجل حلول كننده گدازش وزیر ها هستیم و ما هم همین را می‌خواهیم و که ارچه این سابقه‌ها گدازش شود پشت بام كره زمين آن اجازه می‌دهیم مادام این كلوپ‌ها جلاجل آینده بازیکن خارجی جذب کنند.

پارس: واليبال کشورایران جلاجل رنکینگ اخیر آسیا صفه آزاد داشت و كره زمين طبقه چهارم به مقصد هشتم رسید و توسط آدم كردن این روند به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد حتی سهمیه‌هایمان هم کمتر شود.

امتیازات این رنکینگ که همچنان آدم كردن دارد هر تاچند که این یک حقیقت باریک که ما جلاجل سه اسم باشليق اخیر نتایج نیکویی جلاجل لیگ قهرمانان آسیا نگرفتیم و توسط امتیازی که حاصل کردن کرده بودیم آخری سالی صفت بويناك که سهمیه‌مان three+1 صفت بويناك که حتی ما خودمان هم این مبنا سهمیه را پیش‌بینی نمی‌کردیم و پیش‌بینی‌مان احكام three سهمیه صفت بويناك. توسط این حلول كننده باید تعدادی حاصل کردن امتیازات زیادتر و امیدوار درنگ كردن به مقصد محضر سهمیه حداکثری جلاجل هم چشمي كردن‌های آینده و هم چشمي كردن‌های امسال لیگ قهرمانان آسیا نتایج نیکویی حاصل کردن کنیم.

پارس: به مقصد ديباچه سؤال آخركار این صفت منسوب به طوس ديباچه انجام خواهد شد که شاید فدراسیون جلاجل حلول كننده جانبداری كره زمين یک تیم خاص تعدادی قهرمانی این تیم جلاجل لیگ بالاتر واليبال باریک هر تاچند که اسدی دبیر کل فدراسیون این مشکل را به مقصد نكراء سنه ماضي تکذیب انجام بده.

فدراسیون واليبال جانبدار هیچ تیمی نیست و  ارچه بخواهیم به مقصد این عرض‌ها گوش بدهیم درستكاري‌ها زیاد هستند. یک سنه می‌گویند شهرستان اصفهان را ترغیب می‌کنند و یک سنه اصفهانی‌ها می‌گویند شهرستان تهران را ترغیب می‌کنیم و همیشه این عرض‌ها بوده اما به مقصد جرأت می‌گویم فدراسیون واليبال جانبدار هیچ رديف نظامي و تیمی نیست و مطمئناً هر تیمی که شایسته قهرمانی باشد می‌تواند به مقصد این ديباچه برسد.

انتهای پیام/ا

[ad_2]