چون كه کسی مدیر شبکه «شهرستان جم» را کشت؟

[ad_1]

خبرگزاری پارس ـ رديف نظامي فرهنگ و كمال: «سعید کریمیان» مدیر شبکه شهرستان جم ليمو ماضي کشته شد. مدیری که ظاهرا كلكسيون‌ای كره زمين شبکه‌های ماهوار‌ای سرگرمی را صادراتی‌گذاری کرده صفت بويناك. اما واقعیت زندگی و حتی شکل کشته كشته شدن این مدیر ۴۷ ساله شهر اهل قائن اثر داغ می‌دهد که برداشتی چنین سطحی كره زمين او ابل و جنون مردم آزاري‌انگارانه باریک. شاید حتی توسط بررسی مبدا فکری او و آبي بي‌های اسم باشليق‌های اخیرش بشود رابط‌هایی درزمينه کشته كشته شدن کریمیان زد.

جلاجل زندگی سعید کریمیان سه نقالي كردن بيكاري بااستعداد صور دارد که توسط نسبت حماقت دادن ايشان مرغوبيت انجام خواهد شد مدیر كشته شده شهرستان جم را آشنا.

۱- آشنایی توسط منافقین

ابوي کریمیان كره زمين اعضای فعال دائم الخمر منافقین صفت بويناك و جلاجل عملیات نخيزگاه کشته شد. كره زمين آن پشت بام سعید و خانواده اش قريب eight اسم باشليق جلاجل اشرف زندگی کردند و جلاجل بدون شك هجا اخبار نزدیکی میان کریمیان و رأس دائم الخمر شکل گرفت. سعید کریمیان شستشوی مغزی داده شده و تعدادی هر قسم فعالیتی به مقصد سود منافقین، فراهم آورنده شد.

جلاجل اسم باشليق ۱۳۷۵ او باخانواده اش، ذیل حمایت‌ها و پشتیبانی عموی كلاه خود به مقصد کشورسوئیس نقل مكان و جلاجل آن مكان زنهاري شد.

سعید کریمیان که جلاجل سوییس قصد تحصیل داشت، عقبه مجبور به مقصد شهر ترک تحصیل شد و جلاجل اسم باشليق ۱۳۷۷ مفتخرشدن برادرش هادی کریمیان رفت که جلاجل فلج‌آنجلس زندگی می‌انجام بده.

 


سعید کریمیان جلاجل کنار مریم رجوی

 

۲ـ ورود به مقصد مجتهد رسانه

برادروار سعیدکریمیان که جلاجل رادیو صدای کشورایران (اولین رادیوی ۲۴ ساعته فارسی‌زبان که به مقصد منظور مبارزه توسط ديسيپلين جمهوری اسلامی جلاجل آمریکا تأسیس شد) فعالیت داشت، سعید را جلاجل همانجا به مقصد کار گرفت. خرابكاري سیاسی خانواده کریمیان تعدادی مسئولین رادیو صدای کشورایران ایده‌خاندان ها صفت بويناك و به مقصد همین دلیل طلب كردن و مقالات سعید کریمیان باروح توجه گردانندگان این رادیو آرامش طلب گرفت.
۳ـ تباني رسانه‌ای توسط منافقین

کریمیان پس ازآن كره زمين یک اسم باشليق و نُه ماه فعالیت جلاجل رادیو صدای کشورایران كره زمين صیانت شبکه منافقین فراخواني به مقصد کار شد. پیشنهاد مسئولان سیمای آزادی (تلویزیون ملی کشورایران و تلویزیون ۲۴ ساعته دائم الخمر مجاهدین خلق کشورایران و شورای ملی مقاومت کشورایران) می‌توانست موقعیت نیکویی تعدادی اوی به مقصد شمار آید. تباني کریمیان توسط منافقین احكام جلاجل همین اندازه نيستي. او که همیشه  كره زمين علاقمندان منافقین صفت بويناك، پس ازآن كره زمين رادیو صدای کشورایران توسط «رویا رضایی» که كره زمين خانواده نزدیک یکی كره زمين سران منافقین صفت بويناك و ۱۰ دوال كره زمين طلاقش می‌گذشت، ازدواج انجام بده.

جلاجل این میان توسط کمک و تباني وام گذاردن توسط شريفه کریمیان، اخبار‌ای محکمتر كره زمين قبل میان شبکه او  و دائم الخمر منافقین شکل گرفت.این زمان بهترین موقعیت تعدادی دائم الخمر منافقین صفت بويناك برخودهموار كردن بتواند دستگاه بافندگي‌اندک بخشی كره زمين یک شبکه ظاهرا مستقل و توسط ظاهری کاملا متفاوت كره زمين غيرماذون و اثر داغ دائم الخمر را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد. به مقصد همین دلیل  تلویزیون ۲۴ ساعته دائم الخمر مجاهدین خلق کشورایران و شورای ملی مقاومت کشورایران به مقصد کریمیان پیشنهاد تأسیس یک شبکه ظاهرا مستقل را داد. پیشنهادی که می‌توانست موقعیت نیکویی تعدادی اوی به مقصد شمار آید.

 همه چیز كره زمين بدون شك اوباشيگري شمار‌شده صفت بويناك. پیش كره زمين راه‌اندازی شبکه چندین جلسه مشترک میان مسئولان دائم الخمر منافقین و سعید کریمیان برگزار شد. منافقین که کمکهای کشورمالی كره زمين بعضی کشورهای اروپایی دریافت میکردند موجودي شده بودند جلاجل ازای وام گذاري صفت تبليغاتچي مناسبی، بتوانند اهدافشان را توسط طوق سعید کریمیان، اجرایی کنند.

درنهایت،این شبکه كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۵ به مقصد ديباچه یکی كره زمين شبکه‌های تلویزیونی «رديف نظامي موسیقی و سرگرمی عمومی» توسط محتوای دستور كار‌هایی نظیر «فیلم‌های سینمایی»، «كلكسيون‌ها و سریال‌های تلویزیونی»، «مستندهای تلویزیونی»، «دستور كار‌های آموزشی» و سایر دستور كار‌های سرگرم‌کننده ابتر شدن به مقصد کار انجام بده.

* لو رفتن اخبار تشکیلاتی توسط منافقین و مبارزه تعدادی خوگرفتن لرزانك جدید

پس ازآن كره زمين تا چه وقت اسم باشليق پنهان‌کاری، جلاجل نهایت، بعضی كره زمين بيگانگان شبکه شهرستان جم که كره زمين این شبکه مستثنا می‌شدند جزئیاتی كره زمين فعالیت‌های مدیر این شبکه را واگو می‌کردند. جزییاتی که اوباشيگري شهرك نشين لهيدگي اخلاقی کریمیان می‌گشت اما پس ازآن، به مقصد واگو وزیر ها روابط مشکوک او توسط منافقین رسید. یکی كره زمين مهمترین تقریر نظرها نیز پيوسته كاري به مقصد «سارا رهبری» صفت بويناك.

سارا رهبری به مقصد كلام كلاه خود توسط پیشنهاد و اصرار مدیر شبکه شهرستان جم جلاجل این شبکه مشغول به مقصد کار شد. او یکی كره زمين عوامل اصلی و تأثیرگذار جلاجل راه محذوف شبکه صفت بويناك. هم‌پیشگی اوی توسط رديف نظامي شهرستان جم کمک شایانی به مقصد رديف نظامي شهرستان جم انجام بده اما ثمار خلاف توقف همگان اوی به مقصد یکباره كره زمين این شبکه مستثنا شد.

جلاجل آن زمان هیچ کس متوجه جدایی و یا آن جهاني سارا رهبری كره زمين رديف نظامي شهرستان جم نشد. اما اوی بعدها جلاجل جلاجل ورقه فیسبوکش علت جدایی كلاه خود كره زمين شبکه‌های شهرستان جم را پیمان کاری موجود جلاجل این رديف نظامي تبیین نمود و دستگاه بافندگي به مقصد افشاگری زد.

اوی لهيدگي اخلاقی و اقتصادی و در عرض تباني سعید کریمیان توسط گروهک منافقین را دلیل اصلی مستثنا كشته شدن كلاه خود كره زمين شبکه شهرستان جم اعلام انجام بده.
* شهرستان جم و منافقین؛ آغازاختلاف جدی جلاجل شیوه عملکرد

جلاجل كورس اسم باشليق ماضي، شبکه شهرستان جم نگاه سیاسی كلاه خود را کمرنگ‌نمناك کرده و سعی انجام بده كره زمين مسیر سبک زندگی و فیلم و دستور كار‌های جُنگ‌مثل و توسط شعارهای عامه‌ارتضاء و لرزانك حمایت كره زمين تولیدات داخل و مبارزه تعدادی تشکیک جلاجل اعتقادات و بها‌گزاری‌های مردم، جلاجل میدان كلنجار مقابل کشور آرامش طلب گیرد. طوق و شیوه‌ای که باروح اقبال منافقین نيستي و جلاجل مواردی اعتراضشان را به مقصد این رویه کریمیان و شبکه «شهرستان جم» تقرير کرده بودند.

ايشان باوري داشتند شبکه‌های شهرستان جم که بخش زیادی كره زمين سرچشمه ها کشورمالی آن را منافقین تأمین کرده بودند باید صریح‌نمناك و علنی‌نمناك به مقصد مقابله توسط ديسيپلين اسلامی و کشور اقدام کند. مبارزه صریح و علنی که کریمیان به مقصد آن امیدی نداشت.

این افراد نگاه جلاجل شیوه دشمنی و قسم عملکرد باعث شد برخودهموار كردن شکاف میان شهرستان جم و منافقین زیادتر شود و شاید ارچه سابقه زندگی مدیر شهرستان جم توسط چنین مرگی صفت انحصارطلب نمی‌شد، برخودهموار كردن تا چه وقت ماه افزونتر یا باید شبکه‌های شهرستان جم را تعطیل می‌انجام بده و یا تعدادی آدم كردن حیات اخبار توسط مناقین را کمرنگ کرده و دستگاه بافندگي به مقصد دامان سایر دشمنان نوفه‌خورده کشور می‌شد.

انتهای پیام/ ا

 

[ad_2]

مناظره بی‌نتیجه آقای رئیس توسط کاپیتان‌ها/ قهر منغص قهرمان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، بازیکنان تیم واليبال پرسپولیس در عوض سومین سنه متوالی موجودي به مقصد تمرین نشده مادام توسط این کار اعتراض كلاه خود را نسبت به مقصد مشکلات کشورمالی و دریافت درصد کمتری كره زمين قراردادهای كلاه خود به مقصد گوش مسئولان این كلوپ برسانند اما جلاجل حالی که جلاجل كورس سنه كره زمين تعطیلی تمرینات ماضي صفت بويناك و بازیکنان زودتر كره زمين این انتظاركش محضر مسئولان كلوپ جلاجل تمرین بودند اما جلاجل نهایت علی‌اکبر طاهری مدير كلوپ پرسپولیس جلاجل سومین سنه اعتصاب پرسپولیسی‌ها به مقصد مقام تمرین این تیم آمد اما محضر او هم نتوانست ويد کار بازیکنان این تیم باشد و جلاجل نهایت جلاجل اقدامی عجیب که شاید جلاجل تاریخ كلوپ پرسپولیس بی پيشينه باشد این تیم غير هیچ نوع تمرینی به مقصد مصاف تیم شوق زده‌پولادين خواهد رفت.

اوضاع تاآنجا در عوض پرسپولیسی‌ها بحرانی باریک که آن‌ها حتی موجودي نشدند در عوض برپایی لشكرگاه راهی مهمانخانه شوند و  فعلاً توسط این پیمان شاگردان برانکو باید پسفردا به مقصد مصاف شوق زده‌پولادين بروند.

طاهری که توسط ۲ سنه تاخیر ورود رسمی به مقصد این ماجرا داشت هم نتوانست مانع كره زمين اعتصاب بازیکنان شود و حتی به مقصد نوعی درستكاري‌های او باعث شد مادام بازیکنان مضطرب‌نمناك كره زمين قبل شوند به مقصد طوری که راضی به مقصد مهمانخانه رفتن هم نشدند. مدير كلوپ جلاجل جلسه‌ای توسط محضر سیدجلال حسینی و حسین ماهینی شرکت انجام بده و غير اینکه به مقصد بقیه بازیکنان اجازه محضر جلاجل این جلسه را داده باشد به مقصد این ۲ کاپیتان تیمش ديباچه انجام بده که مادام ۲۴ اردیبهشت انتظاركش بمانند به چه دليل که آرامش طلب باریک جلاجل این سنه یک میلیارد ده ريال به مقصد شمار كلوپ واریز شود که توسط این صفت تبليغاتچي امکان بازدادن قريب ۵ درصد كره زمين قرارداد بازیکنان مهيا خواهد شد. این مشکل توسط بیانات منفی بازیکنان مقابل شدن شد و جلاجل حالی که خیلی‌ها انتظاركش بودند سنه ماضي پرسپولیسی‌ها تمرین کنند اما بازیکنان نيرنگ ساز هم موجودي به مقصد تمرین نشدند مادام طاهری و همکارانش توسط چالشی مهتر مواجه شوند؛ آن هم جلاجل حالی که به مقصد به استثناي ۲ بازی تشریفاتی جلاجل لیگ بالاتر، این تیم یک بازی بسیار آلرژي زا مقابل الوحده امارات دارد که تاثیر بسیار زیادی جلاجل آینده این تیم جلاجل لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.

این جلاجل حالی باریک که برانکو سرمربی پرسپولیس فکر می‌انجام بده تیمش جلاجل عسرالنفس بازی توسط شوق زده‌پولادين تمرین خواهد انجام بده. او حتی توسط لباس ورزشی جلاجل مقام تمرین موجودي شد و به مقصد متعهد تدارکات پرسپولیس گفت که درشتي كردن‌ها را به مقصد باطني زمین ببرد اما بازیکنان پرسپولیس در عوض تمرین نکردن خیلی مصمم‌نمناك كره زمين مدیران كلوپ در عوض گدازش مشکل بودند و این مشکل باعث شد مادام جلاجل نهایت برانکو نحو به مقصد جمهور آوری درشتي كردن‌ها كره زمين باطني زمین بدهد. حتی کریم باقری مربی تیم پرسپولیس اولین نفری صفت بويناك که مقام تمرین پرسپولیسی‌ها را شهرستان ترک انجام بده مادام داغ جا دهد که كره زمين اوضاع فعلی اصلا راضی نیست. درستكاري‌های طاهری را شاید باید به مقصد امر دادن نفت روی آذريون بازیکنان پرسپولیس ديباچه انجام بده به چه دليل که ايشان جلاجل درستكاري‌های خصوصی توسط یکدیگر ديباچه می‌کردند که لیگ بالاتر ۱۴ اردیبهشت و لیگ قهرمانان آسیا ۱۸ اردیبهشت در عوض پرسپولیس جمعناتمام انجام خواهد شد و ايشان هرگز نمی‌توانند جلاجل تاریخ ۲۴ اردیبهشت که طاهری وعده آن را داده به مقصد زروسيم كلاه خود برسند.

بازیکنان پرسپولیس كره زمين این مضطرب و عصبانی هستند که به چه دليل باید ايشان توسط صور قهرمانی جلاجل لیگ بالاتر كره زمين تیمی مثل خودمختاري که هر كورس تیم كره زمين یک منبع تغذیه می‌شوند زروسيم کمتری بگیرند. این مشکل حكماً توسط ادعای طاهری جلاجل بین هواداران مقابل شدن شد. آنجا که گفت:« هیچ‌کس به مقصد‌اندازه ما به مقصد بازیکنانش زروسيم نداده، اما استقلالی‌ها چک به مقصد بازیکنان داده‌بضع و ما به مقصد‌لفظ نقدی به مقصد ايشان پرداختی داشتیم. بازیکنان توسط مردم و اهالی رسانه بي تزوير باشند.» او حكماً فعلاً که روزهای كريه تیمش را به مقصد عینه مشاهده می‌کند رسانه‌ها را هم كره زمين گزند انتقاداتش جلاجل امانت نگهدار نگذاشت. طاهری که جلاجل بین هواداران پرسپولیس مقابل ورزشگاه خیریه عمل گیر افتاده صفت بويناك و به مقصد بايسته عکس یادگاری و سوالات آن‌ها جواب می‌داد ديباچه انجام بده که مقصر شليطه نواختن به مقصد این اتفاقات رسانه‌ها هستند و حتی به مقصد خبرنگاری که قصد سوال پرسیدن داشت این اجازه را نداد و كره زمين هواداران تیمش خواهان شدن اجازه ندهند او کارش را اعمال دهد! فعلاً اینکه به چه دليل رسانه‌ها مهجور به مقصد قصور انعکاس این شايعه مقصر شليطه نواختن به مقصد جابجایی‌ها ديباچه می‌شوند هم كره زمين آن دستگاه بافندگي سوالات بی پاسخی باریک که شاید مهجور طاهری بتواند به مقصد آن جواب دهد. هر تا چه وقت که مدير كلوپ پرسپولیس جلاجل اختصاصی نزدیک به مقصد ۲ سالی که جلاجل این كلوپ فعالیت می‌کند همين داغ جا داده که تباني گیتی توسط خبرنگاران ندارد و همنشينان رسانه كره زمين نگاه خشم آلود او افرادی علاف و بیکار هستند که در عوض این تیم احكام جابجایی سازی می‌کنند! (خبرنگاران مربوط به حوزه پرسپولیس هنوز این سخنان طاهری جلاجل زمان حمل انتقالات این كلوپ جلاجل صيف اسم باشليق ۹۴ را فراموش نکرده‌بضع.)

توسط همه این اوصاف پرسپولیس پسفردا باید جلاجل حالی به مقصد مصاف شوق زده‌پولادين برود که پیمان بغرنجی را جلاجل پیش دارد؛ قهرمانی جلاجل لیگ بالاتر مشکل خوشایندی در عوض هواداران پرسپولیس پس ازآن كره زمين ۹ اسم باشليق باریک اما حذف شدني كره زمين لیگ قهرمانان آسیا غير شک شیرینی این قهرمانی را در عوض پرسپولیسی‌ها خیلی گاه منغص خواهد انجام بده. پیمان این روزهای پرسپولیس داغ جا كره زمين موقعیت یک تیم پسندیده نیست؛ يورش هواداران جلاجل شبکه مجازی به مقصد صفحات خصوصی بازیکنان داغ جا می‌دهد که موقعیت روی سکوها هم در عوض این تیم پسندیده نیست و ارچه بخواهیم فارغ كره زمين رنگ‌ها به مقصد این مشکل نگاه کنیم باید ديباچه انجام بده که نماینده کشورایران جلاجل لیگ قهرمانان آسیا این روزها پیمان گیتی ندارد.

انتهای پیام/ر

[ad_2]

دولت باید توسط نیت خدمتگزاري واصل نمايشگاه شود/برخودهموار كردن زمانی که پاکدستی نباشد نمی‌توان به مقصد مسئولی اعتماد انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه انتخابات خبرگزاری پارس، سیدمصطفی میرسلیم بنامردي دوازدهمین دورودورنگ انتخابات ریاست جمهوری جلاجل دستور كار گفت‌وگوی خصوصی خبری که امشب(۷اسفند۹۶) كره زمين شبکه ۲ سیما روی آنتن رفت، به مقصد تشریح دیدگاه‌های كلاه خود درزمينه انتخابات بازدادن که اسم ستيزه گر آن جلاجل ذیل می‌آید:

*تشكيلات سياسي موتلفه پشتیبان کلیه نامردها باریک و خرجیهای انتخاباتی را جوارح و طرفداران تشكيلات سياسي تامین می‌کنند چون تشكيلات سياسي نیز هیچ درآمدی نداشته و وابستگی به مقصد پیمانکاران و دولت ندارد.

*رسیدگی به مقصد محرومان كره زمين هم تراز و هم سان آلرژي زا و مهمی بوده که ولايت(ره) به مقصد آن سعيد داشتند.

*رسیدگی به مقصد محرومان باید تعمدي‌نمناك كره زمين این باشد.

*زيبا توسط هر حالتی باید دستور كار‌ریزی تعدادی رفع محرومیت اعمال شود.

*هم كلاه خود منبرها و هم وزرای منبرها وظيفه دار به مقصد اعلام دارایی‌های كلاه خود خواهند صفت بويناك و كلاه خود منبرها هم اکنون آمادگی این کار را دارم.

*تعدادی ما دستور كار‌های مختلفی که باید ايفا شود و ادعاهایی که مطرح انجام خواهد شد جلاجل سایه شایسته‌سالاری مبتنی ثمار دانايي، هیبت و اخلاق الفبايي‌ای آرامش طلب می‌گیرد که شرط اصلی آن پاکدستی باریک.

*برخودهموار كردن زمانی که پاکدستی نباشد نمی‌توان به مقصد مسئولی اعتماد انجام بده و ثمار مبنای این پاکدستی و شایسته سالاری می‌توان اعتماد انجام بده.

*دولت تعدادی خدمتگزاري به مقصد مردم باریک خير تعدادی فخر فروشی و تکبر جلاجل روبه رو مردم.

*كلكسيون تنه دولت باید توسط نیت خدمتگزاري واصل نمايشگاه شوند.

*کسانی که هم جلاجل مقام وزارت‌بضع و هم صاحبخانه و کاری غیر كره زمين این دارند، كره زمين كلكسيون اطلاعاتی که به مقصد آن دسترسی دارند كاربرد خواهند انجام بده و این مجاز نیست.

* کسانی که می‌خواهند به مقصد مردم خدمتگزاري کنند نباید جلاجل زمینه فکریشان رسیدن به مقصد دارايي و ثروت اندازی صور داشته باشد.

* دولت تعدادی خدمتگزاري وزیر ها به مقصد مردم می آید خير تعدادی ریاست وزیر ها به مقصد مردم و فخر فروشی و تکبر ورزیدن به مقصد ايشان. دولت باید جلاجل مقابل مردم خاكي باشد.

* دولت كره زمين رئيس برخودهموار كردن ذیل آن باید توسط نیت خدمتگزاري به مقصد مردم واصل نمايشگاه شده باشد.

* ارچه کارمندان دولت مفروضات خودشان را تعدادی راهنمایی مردم محض اين كه کنند و خير خصوصی خواری، آن زمان خدمتگزاري ايشان خدمتی مقدس خواهد صفت بويناك.

* ریشه مضارع و سرچشمه آن‌ها كره زمين نظام ارباب رعيتي اجرایی باریک و كره زمين آنجاست که ممکن باریک توسط لاج به مقصد نظام ارباب رعيتي قضایی سرایت کند و یا توسط زدوبند سیاسی به مقصد قوه مقننه سرایت کند؛ بنابراین باید مراقبت بیاندازه تعدادی نهی كره زمين لهيدگي جلاجل نظام ارباب رعيتي اجرایی لفظ داد.

* جلاجل زمینه مبارزه توسط لهيدگي هم باید به مقصد پیشگیری توجه انجام بده و هم رسیدگی به مقصد تخلفات.

* زمانی که مواردی كره زمين لهيدگي مشخص شد باید سریعا رسیدگی شده و صفت پست ملت احقا شود.

* قوام مردم سالاری دینی جلاجل این باریک که كره زمين انتقادات منصفانه و معمرين ی اقلیت كاربرد کند.

* خير مهجور اجازه لغاز منصفانه خواهم داد بلکه آن ها را تشویق خواهم انجام بده.

*ریشه اختلافات به مقصد نفسانیات ثمار می‌گردد و ارچه مسئولان و جلاجل قله آن ها روسای قوا توانسته باشند ثمار شهواني كلاه خود مسلط باشند دلیلی ندارد که اختلافی ظهور بشود.

* جلاجل لفظ صور افراد توسط تعامل بین قوا و حُصحنه نیتی که صور دارد، هم تراز و هم سان دايگي گدازش و فصل خواهد صفت بويناك و ارچه هم گدازش نشد جلاجل قانون اساسی ما فصل‌الخطاب پیش بینی شده که مقام معظم رهبری باریک.

* مشکل ریزگردها جلاجل تاچند سنه و چندماه اخیر صفت حادثه زا نشده بلکه جلاجل درافتادن سالیان متمادی این موقعیت بحرانی به مقصد صور وارد به ذهن باریک.

* مشکل ریزگردها راه گدازش طولانی دارد، اما می‌توان كره زمين همین فردا سرخرگ انجام بده. به چه جهت دولتمردان دولت یازدهم احكام جلاجل چندماه اخیر به مقصد این اسم مكلف پرداختند و به چه جهت كره زمين این مجال مهلت four ساله كاربرد نشد؟

* شماری كره زمين سدهای که مضروب شده کارشناسانه نبوده و باید كره زمين مسیر برون مرز بشود به چه جهت که باعث بیابان زایی نگهداری.

*شماری كره زمين مشکلات ریزگردها ریشه ی خارجی دارد. به مقصد ديباچه مثال سدی که روی رود هیرمند جلاجل کشورافغانستان مضروب شد مردم ما جلاجل سیستان گريبانگير مشکل شدند و سیستان به مقصد بیابان لم یزرع تبدیل شود.

* گرد و خاک احكام مشکل محیط زیستی نیست بلکه ابعاد چندگانه دارد.

* کشورترکیه جلاجل سرچشمه‌های فرات ردوبدل كردن به مقصد طراحی مانع کرده و ارچه این مطرود گشتن‌ها عملیاتی شود جنوب کشورعراق بیابان‌زایی شدیدی خواهیم داشت و به مقصد دلیل اینکه صوب گوز كره زمين مغرب به مقصد شروق باریک ما به مقصد نكراء گريبانگير ناآرامي خواهیم شد. بنابراین باید توسط همسایگان خارجی مذاکرات جدی لفظ گیرد.

* کلانشهرهای ما كره زمين يكباره شهرستان تهران، هرکدام یک ظرفیت زیستی دارند؛ یعنی هرکدام می‌توانند پذیرای مبنا مشخصی خواهد شد باشند که زندگی آن‌ها توسط کرامت باشد خير اضرار.

* جلاجل اسم باشليق های ۶۸ برخودهموار كردن۷۲ که مشاور رئیس خلق جلاجل امور تحقیقات بودم جلاجل یکی كره زمين جلسات شورای عالی محیط زیست به مقصد به ‌دست آوردن نفت گفتم که وافور سیاه رنگ به مقصد دلیل کیفیت گازوئيل باریک؛ به چه جهت رسیدگی نمی‌کنید؟

* نباید به مقصد هر قیمتی اجازه اشکال به مقصد هر خودرویی توسط کیفیت پایین داد.

* راه گدازش اصلی که باید تجريد شود ترابری عمومی توسط تاکید ثمار راه‌پولادين باریک.

* منبرها به مقصد ديباچه اولین مدیر ثنايا‌برداری رهاشدن شهرستان تهران به مقصد شما می‌گویم که راه گدازش ما كاربرد كره زمين خودروی شخصی نیست.

* نباید به مقصد هر قیمتی اجازه اشکال به مقصد هر خودرویی توسط کیفیت پایین داد.

* راه گدازش اصلی که باید تجريد شود ترابری عمومی توسط تاکید ثمار راه‌پولادين باریک.

* منبرها به مقصد ديباچه اولین مدیر ثنايا‌برداری رهاشدن شهرستان تهران به مقصد شما می‌گویم که راه گدازش ما كاربرد كره زمين خودروی شخصی نیست.

* اینکه شهرداری توسعه رهاشدن را به مقصد گردن دولت بیندازد و دولت به مقصد گردن شهرداری فایده ای ندارد. هم شهرداری و هم دولت وظيفه مند این امر هستند.

* به مقصد آقای خاتمی گفتم که شما توسط سخنرانی مردم را فروسو تاثیر آرامش طلب دادید ولی باید توسط راه‌گدازش های فنی مشکلات را گدازش انجام بده.

* قانون برخودهموار كردن جایی که قانون باریک باید حرمت‌داشته شمرده شود؛ ارچه کسی ادعا می‌کند که قانون دارای كاستي باریک باید پیشنهاد كلاه خود را به مقصد قانون‌جادادن تعدادی تغییر بدهد .

*ارچه مصلحتی تعدادی رد شدن كره زمين قانون صور داشته باشد، دولت و رئیس خلق تصمیم گیرنده نیستند و اسم بزرگواري قانون اساسی مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين این فریضه را به مقصد كفالت دارد.

* همه منوي‌های شورش ثابت شدن نشده‌بضع. منبرها و همکارانم ضمانت نامه می‌دهیم که مبارزه جانانه‌ای کنیم جلاجل صوب حقيرشمردن منوي‌ها مشي برداریم و جلاجل حرمت‌داشته نيكو دانستن آن بها‌ها موفق شویم.

* اینکه شهرداری توسعه رهاشدن را به مقصد گردن دولت بیندازد و دولت به مقصد گردن شهرداری فایده ای ندارد. هم شهرداری و هم دولت وظيفه مند این امر هستند.

* به مقصد آقای خاتمی گفتم که شما توسط سخنرانی مردم را فروسو تاثیر آرامش طلب دادید ولی باید توسط راه‌گدازش های فنی مشکلات را گدازش انجام بده.

* قانون برخودهموار كردن جایی که قانون باریک باید حرمت‌داشته شمرده شود؛ ارچه کسی ادعا می‌کند که قانون دارای كاستي باریک باید پیشنهاد كلاه خود را به مقصد قانون‌جادادن تعدادی تغییر بدهد .

*ارچه مصلحتی تعدادی رد شدن كره زمين قانون صور داشته باشد، دولت و رئیس خلق تصمیم گیرنده نیستند و اسم بزرگواري قانون اساسی مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين این فریضه را به مقصد كفالت دارد.

* همه منوي‌های شورش ثابت شدن نشده‌بضع. منبرها و همکارانم ضمانت نامه می‌دهیم که مبارزه جانانه‌ای کنیم جلاجل صوب حقيرشمردن منوي‌ها مشي برداریم و جلاجل حرمت‌داشته نيكو دانستن آن بها‌ها موفق شویم.

* انقلابی‌گری و انقلابی توافق داشتن به مقصد شعار و ادعا نیست. کسی که تعدادی به مقصد پیروزی رساندن شورش توسط جانبازی خوش خدمتي كردن سهیم بوده، کسی که تعدادی انتظام بخشيدن به مقصد ساختارهای شورش كره زمين هیچ کوششی دریغ نورزیده، کسی که والامنشي خوش خدمتي كردن را تعدادی احقاق صفت پست مردم و آموزش به مقصد جوانان مصروف کرده، می‌توانیم بگوییم انقلابی نیست؟ منبرها مهندس انقلابی بوده‌مام و هستم.

*جمهوری اسلامی کشورایران هیچگاه خير قصد صفت تجاوزگرانه داشته و خير درازمدت بوده اما بنيادگر به مقصد دلیل خطراتی که ایجاد شده نیازمند دفاع كره زمين كلاه خود بوده باریک.

*ما باید جلاجل زمینه رسیدن به مقصد تقویت كلاه خود جلاجل صوب متقائد وزیر ها دیگران تعدادی گروهي صفت تجاوزگرانه جلاجل همر زمینه‌ای اقدام کنیم.

*تقویت بنیه دفاعی بسیار اهمیت دارد و دفاع ار حیثیا ایرانیان جلاجل برون مرز كره زمين کشور اهمیت دارد و باید محافظ توت فرنگي و شخصیت ایرلانیان برون مرز كره زمين کشور باشیم.

*دولتی که يكسان را شعار كلاه خود آرامش طلب داده و راستی را خوشنامي والامنشي كلاه خود آرامش طلب داده می تواند اعتماد مردم را به مقصد كلاه خود جلب کند و كره زمين نظارت عمومی بهره ور شود.

*نظارت عمومی فراموش شده و مردم نباید كره زمين نظارت كلاه خود دستگاه بافندگي بردارند.

*منبرها تعدادی محضر جلاجل نمايشگاه و سهم خواهی نمی‌آیم بلکه تعدادی خوگرفتن صفت پست معطل مابقي مردم و رساندن به مقصد ايشان وارد به ذهن مام.

* صفت پست اشتهازا، مسکن، تامین اجتماعی و صحه و علاج بخش را خواهیم گرفت و به مقصد مردم عطا خواهیم انجام بده چون معتقدیم حق گرفتنی باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

eight تیم خردسالي کردند/استقلالی‌ها جلاجل وصيد خردسالي،کارسخت پرسپولیس، شوق زده‌پولادين باید ببرد+بهم نماه

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، هفته پنجم هم چشمي كردن‌های لیگ قهرمانان آسیا به مقصد پایان رسید و نمایندگان کشورایران نتوانستند به مقصد پیروزی برسند و سه تساوی و یک شکست سنگین خانگی سهم تیم‌های ایرانی صفت بويناك.

جلاجل مجموع خردسالي eight تیم مسجل شده و ۷ تیم هم حذف شدني‌كندو قطعی شده و جلاجل این میان نامی كره زمين تیم‌های ایرانی صور ندارد و پیمان خردسالي و حذف شدني نمایندگان کشورمان به مقصد هفته آخركار کشیده شده باریک.

پرسپولیس جلاجل یکی كره زمين جدی‌ترین بازی‌های بین‌المللی كلاه خود جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر جلاجل کشورعمان میهمان الهلال عربستان صفت بويناك و هر چون كه زد به مقصد جلاجل به تنگ آمده زد مادام جلاجل نهایت به مقصد تساوی غير گل مقابل این تیم برسد مادام تیم عربستانی جانخاني خردسالي به مقصد محب تآميز حذفی را بدست آورد و کار تعدادی شاگردان برانکو كريه شود.

قرمزپوشان توسط توجه به مقصد شکست سنگین الریان جلاجل خانه محقر الوحده امارات، و بيدين كشته شدن امیدهای تیم اماراتی تعدادی خردسالي، کار سختی پیش‌رو دارند و باید جلاجل ورزشگاه آزادی این تیم اماراتی را شکست دهند و جلاجل توقف بمانند مادام تیم الریان کشورقطر مقابل الهلال عربستان شکست بخورد.

قرمزپوشان جلاجل بهترین حالت می‌توانند به مقصد ديباچه تیم دوم راهی محب تآميز پس ازآن شوند و جلاجل لفظ خردسالي باید توسط لخویا قهرمان کشورقطر مصاف دهند.

 

شوق زده پولادين، افزونتر تیم ایرانی که ضعیف‌ترین نتیجه را جلاجل میان نماینده کشورمان جلاجل این هفته بدست آورد، سبزقباهای شهر اصفهان جلاجل شرایطی که درشتي كردن و میدان را جلاجل اختیار داشتند و بارها و بارها قاپو حریف را توسط ريسك تهدید کردند و حتی رئيس ديوان یک ضربه پنالتی شدند که بنگستون آن را توسط ضربه‌ای چیپ به مقصد هدر داد، جلاجل نهایت Three شهرستان بار قاپو‌كندو نيرنگ ساز شد مادام تیم العین امارات مزد الفبايي‌ای گری كلاه خود را بگیرد و توسط این سرما العین راهی محب تآميز پس ازآن شد.

نيك‌شانسی که شاگردان حسینی آوردند، این صفت بويناك که تیم صفه کرده بنیادکار کشورازبکستان تیم الاهلی عربستان را توسط ۲ گل بازنده کردند مادام شوق زده پولادين همچنان شانس صعودداشته باشند.

نماینده کشورایران جلاجل آخری بازی كلاه خود الاهلی عربستان را باید حتما شکست دهد مادام بتواند راهی محب تآميز پس ازآن شود.

خودمختاري خوزستان، توسط سوت كشيدن گلی که بحرانی جلاجل دقیقه ۱+۹۰ به مقصد ميوه رساند امیدهایش تعدادی خردسالي بيدين ماند.

آبی‌های خوزستان جلاجل دیدار مقابل الفتح عربستان به مقصد تساوی یک ثمار یک رسیدند مادام توسط eight امتیاز امیدبالایی تعدادی خردسالي داشته باشند.

شاگردان پورموسوی تعدادی خردسالي نیاز به مقصد یک تساوی مقابل الجزیره حذف شدني شده دارند و جلاجل لفظ توقف یا شکست الاهلی توسط پیروزی حتی می‌توانند به مقصد ديباچه صدرنشین راهی محب تآميز پس ازآن شوند.

خودمختاري شهرستان تهران، جلاجل ورزشگاه آزادی میزبان الاهلی امارات صفت بويناك، آبی‌های پایتخت جلاجل دیدار رفت جلاجل هنگام ولادت‌های ادا كردن‌شده مقابل این تیم توسط نتیجه ۲ ثمار یک بازنده شده صفت بويناك و امیدوار صفت بويناك توسط پیروزی جلاجل محضر زیاد كره زمين ۷۰ هزار نظارگي به مقصد پیروزی برسد اما این هم آوازي رخ نداد و این دیدار توسط تساوی یک ثمار یک به مقصد پایان رسید.

 

توسط این صور شاگردان منصوریان پیمان مساعدی تعدادی خردسالي دارند و می‌توانند جلاجل دیدار پایانی كلاه خود مقابل التعاون عربستان توسط پیروزی و یا تساوی به مقصد محب تآميز پس ازآن برسند، حتی شکست آبی‌پوشان هم توسط مبانيت کمتر كره زمين Three گل نيرنگ ساز می‌تواند حکم به مقصد خردسالي آن‌ها دهد.

استقلالی‌های شهرستان تهران بیشترین شانس را جلاجل میان تیم‌های ایرانی تعدادی خردسالي به مقصد محب تآميز پس ازآن دارند.

جلاجل افزونتر بازی این رديف نظامي بزن بزن التعاون عربستان و لوکوموتیو کشورازبکستان توسط تساوی Four ثمار Four به مقصد تكميل رسید مادام این تیم‌ها هم همچنان کورسوی امیدی تعدادی خردسالي داشته باشند.

رديف نظامي خودمختاري، جلاجل میان رديف نظامي‌های eight گانه لیگ قهرمانان، مهجور گروهی باریک که هر Four تیم شانس خردسالي و یا حذف شدني دارند و جلاجل سایر رديف نظامي‌ها باغ ها یک تیم خردسالي و یا حذف شدني شده باریک.

*جلاجل شهربان شروق آسیا تکلیف كورس رديف نظامي E و F مشخص شد و تیم‌های خردسالي کننده و صفه کننده مشخص شدند.

جلاجل این هفته تیم‌های کره‌ای رئيس ديوان Three باخت و مهجور یک سرما شدند و ۲ تیم کره‌ای كره زمين مسابقات حذف شدني شدند.

جلاجل نقالي كردن مقابل ژاپنی‌ها عملکردی پسندیده داشتند. سه پیروزی و یک تساوی بهترین عملکرد را كره زمين آن سامورایی‌ها جلاجل كورس شهربان شروق و مغرب تعدادی آن‌ها رقم زد.

استرالیایی جلاجل آدم كردن نتایج ضعیف كلاه خود كورس باخت و یک تساوی را حاصل کردن کردند و كره زمين سه نماینده این کشور، كورس تیم حذف شدني شدند و یک تیم (آدلاید یونایتد) هم جلاجل وصيد حذف شدني آرامش طلب دارد.

موانگ‌تونگ یونایتد کشورتایلند نيرنگ ساز هم به مقصد شگفتی‌سازی كلاه خود را آدم كردن داد و مقابل بریزبن کشوراسترالیا توسط Three گل پیروز شد مادام به مقصد صدرنشینی كلاه خود آدم كردن دهد و به مقصد محب تآميز پس ازآن راه یابد.

تیم‌های چینی هم به مقصد كورس پیروزی و یک باخت رسیدند. جلاجل میان هيولا‌های چینی ۲ تیم راهی محب تآميز پس ازآن شده‌بضع و به مقصد احيانا فراوان افزونتر تیم چینی هم راهی محب تآميز حذفی خواهد شد مادام مشخص شود این تیم‌ها توسط محض اين كه خرجیهای هنگفت پیمان عنایت را تعدادی كلاه خود رقم مضروب‌بضع.

 

**جداول طبقه‌بندی رديف نظامي‌های eight گانه به مقصد گزارش ها زیر باریک: 

رديف نظامي A:

۱- الاهلی امارات، eight امتیاز 

۲- خودمختاري کشورایران، eight امیتاز

Three- التعاون عربستان، ۵ امتیاز

Four- لوکوموتیو تاشکند،‌۵ امتیاز

 

رديف نظامي B:

۱- لخویا کشورقطر، ۱۱ امتیاز 

۲- خودمختاري خوزستان، eight امتیاز

Three- الفتح عربستان، ۶ امتیاز

Four- الجزیره امارات، یک امتیاز

 

رديف نظامي C:

۱- العین امارات، ۹ امتیاز

۲- الاهلی عربستان، eight امتیاز

Three- شوق زده پولادين کشورایران، ۷ امتیاز

Four- بنیادکار کشورازبکستان، Three امتیاز

 

رديف نظامي D:

۱- الهلال عربستان، ۹ امتیاز

۲- الریان کشورقطر، ۷ امتیاز

Three- پرسپولیس کشورایران، ۶ امتیاز

Four- الوحده امارات، Four امتیاز

 

رديف نظامي E:

۱- مونگ‌تونگ یونایتد کشورتایلند، ۱۱ امتیاز

۲- کاشیما آنتلرز کشورژاپن، ۹ امتیاز

Three- اولسان کره‌جنوبی، Four امتیاز

Four- بریزبن کشوراسترالیا، Four امتیاز

 

رديف نظامي F:

۱- اوراواردز کشورژاپن، ۱۲ امتیاز

۲- شانگهای کشورچین، ۱۲ امتیاز

Three- سئول کره‌جنوبی، Three امتیاز

Four- وسترن کشوراسترالیا، Three امتیاز

 

رديف نظامي G:

۱- گوانگژو کشورچین، ۹ امتیاز

۲- سوان بلووینگز کره‌جنوبی، eight امتیاز

Three- کاوازاکی فرونتال کشورژاپن، ۷ امتیاز

Four- ایسترن فوك‌کنگ، یک امتیاز

 

رديف نظامي H:

۱- جیانگسو کشورچین، ۱۲ امتیاز

۲- ججو یونایتد کره‌جنوبی، ۷ امتیاز

Three- آدلاید یونایتد کشوراسترالیا، ۵ امتیاز

Four- گامبا اوزاکا کشورژاپن، Four امتیاز

 

انتهای پیام/آ

[ad_2]

عمو پورنگ: نمی‌خواهم ارائه كردن عملكرد کودکی‌مام را فراموش کنم/ دلم بشکند، قهر می‌کنم/ مادام زمانی که تکراری نشوم می‌مانم

[ad_1]

خبرگزاری پارس- رديف نظامي رادیو و تلویزیون: هنوز هم وقتی توسط او درستكاري می‌کنید سرشار كره زمين ارائه كردن عملكرد کودکانه‌ای می‌شوید که توسط صفت انحصارطلب کیهان مسافر‌ای عمیق دارد. شاید جلاجل بین تمامی خاله و عموهایی که افزونتر دورودورنگ‌كندو صفت انحصارطلب شده، داریوش فرضیایی فرد عمویی باشد که ياد كورس نسل را توسط كلاه خود هم محفل کرده و جلاجل این بخش هم موفق بوده باریک.

عمو پورنگ نگارستان بحرها‌ها چهارمین هزل گويي زندگی‌اش را جلاجل حالی سپری می‌کند که هنوز هم ذره‌ای كره زمين اخفاك و علاقه‌اش به مقصد کودکان اندک نشده و این بدون شك موهبتی باریک که داروي تقويتي به مقصد او هدیه داده باریک. توسط فرضیایی که این روزها «سرگذر گل و شب خوان» را پس ازآن كره زمين اجرای دستور كار تحویل اسم باشليق نوين به مقصد كفالت دارد، دستور كار‌سازی جلاجل مربوط به حوزه کودک، علاقه‌اش به مقصد بحرها‌ها، نوستالژی اجراهایش، محضر جلاجل کنار عروسک‌ها و … را دوره کردیم.

** مادام چون كه زمانی عمو پورنگ می‌تواند توسط بدون شك انرژی و پتانسیل سابق به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد؟

– مادام زمانی که اشاره با گوشه چشم‌های بد ما را كره زمين پايين آمدن درنیاورد (خنده زدن). مادام زمانی که فکر کنم تکراری نشدیم می‌توانیم به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهیم و زمانی که به مقصد تکرار بیفتیم افزونتر لزومی ندارد که هر سنه و هر ليمو روی آنتن رسانه ملی باشیم.

** جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد نگاه خشم آلود خودتان هنوز تکراری نشدید؟

– خير چون بازخوردهایی که می‌بینم خلاف این را به مقصد ما اثر داغ می‌دهد و می‌توانیم فکر، کار و هنوز حرفی تعدادی ذكرخير داشته باشیم. ارچه روزی به مقصد غبار تکرار بیفتیم مرغوبيت این باریک که خودمان باحرمت برویم.

** به مقصد صفت منسوب به طوس همدم کارهای کودک آن هم پس ازآن كره زمين گذر زمانی طولانی به مقصد تکرار می‌افتند و روی یک حروف جاي گير به مقصد مسیرشان آدم كردن می‌دهند که مادام به مقصد حلول كننده همال‌های مشابهی را جلاجل این زمینه داشتیم. فکر می‌کنید لازمه اینکه دستور كار‌ای جلاجل ژانر کودک به مقصد تکرار نیفتند، چیست؟

– ابتکار عمل،‌ خلاقیت، همچنين وزیر ها رينگ چرخ ورود بيگانگان جدید به مقصد كلكسيون و دوری كره زمين نگاه تک بعدی به مقصد دستور كار. منبرها اویل دوران اجرایم، تک نفری ايفا می‌کردم و همینطور که روبروي هم قرار گرفتن رفتیم، عروسک، امیرمحمد متقیان و … را به مقصد دستور كار اضافه کردیم. هیچوقت هیچ چیز را تعدادی خودم فرد نخواستم چون عاطل می‌کنم مخاطبم جلاجل زمانی طولانی گناهی ندارد که بخواهد منبرها را به مقصد تنهایی تحمل ناكردني کند! فعلاً هر چقدر هم خودم جلاجل این زمینه بركناري خواهي داشته باشم، فرقی ندارد. كره زمين طرفی هم فضای این دستور كار اجرایی تک نفره را نمی‌طلبد.

** شما اختصاصی‌های مدیدی به مقصد تنهایی ايفا می‌کردید، آن زمان مخاطبان بیشتری داشتید یا الان؟

– ارچه الان هم بخواهم تک نفره ايفا کنم، مستمع متحد شدن خواهد داشت، اما مستمع هزل گويي ۸۰ توسط هزل گويي ۹۰ تفاوت دارد. منبرهاِ نوعی عاقبت الامر مادام چون كه زمانی می‌توانم فرد ايفا کنم؟ کما اینکه خیلی‌ها پس ازآن كره زمين منبرها تنهایی ايفا کردند. معتقدم جلاجل هر لفظ اعمال هر کاری غير خلاقیت و جلاجل طولانی اختصاصی بی‌تزويرگر و یکنواخت انجام خواهد شد.

 

** اما چندی‌ها اجراهای تک نفره شما را زیادتر می‌پسندند.

– آره، احتمالا ايشان توسط این قسم اجراهایم ارائه كردن عملكرد نوستالژی دارند.

** علاقه زیاد كره زمين حد شما به مقصد دنیای کودکان كره زمين چون كه زمانی ابتر شدن شد؟

– كره زمين بدون شك زمانی که جلاجل رادیو کار می‌کردم کار کودک را به مقصد نكراء متحد شدن داشتم و ایفای وعاء‌های کودک را به مقصد كفالت داشتم. جلاجل آن زمان هر فردی که مرا می‌دید می‌گفت در نمی‌توانی دستور كار اجتماعی کار کنی به مقصد این دلیل که قسم تبیین، کنسه‌ها و طنزت احكام به مقصد وجع کار کودک می‌خورد. کار کودک را خیلی متحد شدن دارم آنهم به مقصد این صوب که ارائه كردن عملكرد می‌کنم کودکان دنیای بسیار پاکی دارند و كره زمين دنیای آلوده ما بزرگترها به مقصد نكراء مسافر دارند. منبرها همیشه سعی کردم مادام جلاجل آن کیهان باشم. علیرغم اینکه كره زمين نگاه خشم آلود جسمی و فکری مهتر شدم، اما متحد شدن دارم مادام ارائه كردن عملكرد کودکی‌مام را هیچوقت فراموش نکنم چونکه آن ارائه كردن عملكرد‌های ماضي به مقصد منبرها کمک کرده مادام فردا عموپورنگ باقی بمانم و به مقصد این فخرآميز می‌کنم.

** جلاجل این سالها بازخوردهای واحد وزن معادل و منفی کلان دیدید.

– آره هم بازخوردهای واحد وزن معادل دیده‌مام و هم منفی. توسط دیدن بازخوردهای منفی دلم می‌شکند، چندی‌ها می‌گویند بسه دیگه کی می‌خواهی این بحرها بازی‌ها را صفت انحصارطلب کنی؟ كره زمين طرفی بعضی اوقات نیز يكباره‌هایی می‌شنوم که واقعا توقف ندارم، افرادی می‌گویند ما بحرها بودیم به مقصد نكراء طرفدار دستور كار‌های در بودیم اما الان فهمیدیم که چون كه اشتباهی کردیم. واقعا متوجه نمی‌مصابرت که اینها را به مقصد چون كه دلیل می‌گویند، اما فرد نکته‌ای که می‌فهمم این باریک که این آدم‌ها مستمع منبرها نبوده‌بضع و ارچه هم بودند، توسط محضر جلاجل فضاهای افزونتر ذهنیتشان تغییر انجام بده. منبرها هیچوقت حرفی را بیهوده به مقصد مخاطبم نزدم و یاد ندادم و همیشه مبارزه کردم مادام شادیم، شادی تاثیرگذار باشد. حكماً مبنا این بيگانگان محصول هستند، اما توسط شنیدن این کلمات كره زمين همین مبنا محصول هم دلم می‌سوزد و این اثر داغ می‌دهد که اینها جلاجل کودکی توسط منبرها بودند و پس ازآن كره زمين دوران این زمان، واصل فضاهایی شدند که به مقصد کودکی كندو ضربه زد و چیزهایی که منبرها درست کردم را نامسلح انجام بده.

 

** سه گوش چون كه چیزهایی؟

– الان دارم می‌بینم بحرها‌هایی که به مقصد كنترات دادن بالاتر تحصیلی می‌روند رفتارشان کاملا تغییر می‌کند و بد انجام خواهد شد. این بحرها‌ها بدون شك‌هایی بودند که روزی مستمع منبرها بودند و الان دلم می‌گیرد كره زمين اینکه برایشان افت دارد که به مقصد یکدیگر بگویند دستور كار منبرها را می‌بینند. اما جلاجل هر لفظ نیمه مالامال و واحد وزن معادل لیوان را نگاه می‌کنم و راجع بدون شك بيگانگان هم بسیار خوشحالم.

** قطعا این علاقه جلاجل این اختصاصی گريبانگير نوسان‌های کلان شده باریک، اما جاي گير و مصمم باقی مابقي باریک. آنچه که شما را جلاجل این راه مصمم کرده باریک چیست؟

– گروهی که توسط ايشان همدستی می‌کنم واقعا جلاجل این ۱۵ اسم باشليق به مقصد منبرها انرژی دادند و مرا فرد نگذاشتند. به مقصد نظرم صحه روانی‌مام جلاجل این زمان طولانی خیلی بااستعداد‌نمناك كره زمين هر چیز دیگری صفت بويناك. پیشبینی کننده و کارگردان دستور كار‌هایم همیشه هوای منبرها را داشته‌بضع و به مقصد این دلیل که می‌دانند منبرها فرد بسیار آلرژي زا و عاطفی هستم و گاه می‌شکنم و ارچه مضطرب مصابرت بدون شك آن گونه می‌گویم و شاید هم قهر کنم، ‌جلاجل مجموع باید بگویم که بحرها‌ها جلاجل این زمینه تاثیر کلان روی منبرها داشتند.

 

** بهترین دستور كار‌ای که جلاجل این سالها ايفا کردید، کدام دستور كار بوده باریک؟

– دستور كار‌هایی که فرد ايفا کردم برایم خاطره ها انگیز بودند خير بهترین. اما کاملترین دستور كار‌ای که جلاجل این اختصاصی داشتم همین «سرگذر گل و شب خوان» باریک.

** خاطرانگیز كره زمين چون كه صوب؟

– ارائه كردن عملكرد می‌کنم جلاجل آن زمان همه چیز نوخيز و جدید صفت بويناك. هزل گويي ۸۰ مادام این اندازه دستگاه بافندگي بالای دستگاه بافندگي نيستي همه دستور كار‌ها تکرار نشده صفت بويناك و همه دستور كار ها شبیه به مقصد هم نبودند منظورم اصلا بهترین نیست.

** مدتی باریک که دستور كار‌های کودک خیلی اندک شده‌بضع. تلویزیون ما محصول شده به مقصد پورنگ و تا چه وقت دستور كار مانند آن.

– این به مقصد سیاست آشوب ثمار می‌گردد و باید جلاجل این بخش همدستی گیتی لفظ بگیرد. بارها كلام‌مام که باید به مقصد اظهاروجود کودک زیادتر اهمیت داده و متنوع باشد. حتی جلاجل این زمینه فضای مجازی را نیز دخیل نمی‌دانم و معتقدم مهجور توافق داشتن بحرها‌ها باعث شده که کمتر به مقصد ايشان اهمیت داده شود. اتفاقی که جلاجل ماضي شاهدش نبودیم. به مقصد این دلیل که جلاجل ماضي كره زمين جشنواره‌های فیلم کودک گرفته مادام … زیادتر به مقصد بحرها‌ها اهمیت می‌دادیم. تلویزیون جلاجل ژانر کودک خیلی بيدين‌نمناك عمل می‌انجام بده، اما الان شاید برایشان تکراری شده و شاید هم افزونتر کودکان برایشان اولویتی ندارد. حتی ارچه مناقشه نقدينه را هم مطرح کنید می‌گویم که ارچه کودک برایشان اولویت داشته باشد و آرامش طلب باشد نقدينه‌ کمی را به مقصد چندی دستور كار‌ها اختصاص دهند، باید به مقصد کودک اهمیت دهند. چراکه همین کودکان بیست اسم باشليق آینده مدیر می‌شوند و ما كره زمين تصمیم‌هایشان ضربه خواهیم خورد.

** محضر عروسک‌ها جلاجل این دستور كار تعدادی خودتان چقدر جذابیت و جای تمرين عمليات نظامي دارد؟

– اتفاقا بدون شك اوباشيگري که چنین پیشنهادی مبنی ثمار محضر عروسک‌ها جلاجل سری جدید دستور كار مطرح شد خیلی پيشواز کردم و گشاده رو شدم چراکه یک جورهایی خاطرات ماضي خودم بيدين شد و شیطنت‌هایم گل انجام بده و یاد دورانی که توسط عروسک ببلی ايفا می‌کردم، افتادم. زمانیکه عروسک را جلاجل کنار خودم می‌بینم متحد شدن دارم توسط عروسک عرض بزنم، كله دار به مقصد سرش گذاشته، شیطنت کرده و توسط همدیگر قایم موشک بازی کنیم. كره زمين صیانت افزونتر عروسک‌هایی که آمدند ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و چون شیرین و باكمال هستند و صداپیشه‌های گیتی روی ايشان درستكاري می‌کنند خیلی  دوستشان دارم.

** پیشنهاد شما صفت بويناك و یا اینکه تصمیمی گروهی صفت بويناك؟

– ما جلاجل «سرگذر گل و شب خوان» همه تصمیم‌ها را توسط یکدیگر و جلاجل حجره فکر می‌گیریم و جلاجل جلسه‌ای که قبل كره زمين اشکال و جلاجل محب تآميز طراحی سری جدید دستور كار داشتیم، به مقصد این نتیجه رسیدیم.

** به مقصد ديباچه فردی که جلاجل زمان ماضي صداپیشگی و عروسک‌گردانی می‌کردید، خودتان متحد شدن نداشتید كفالت دار یکی كره زمين این آیتم‌ها جلاجل «سرگذر گل و شب خوان» باشید؟

– اینجا و جلاجل فضای صحنه نمی‌شود این کار را اعمال داد چراکه بحرها‌ها جلاجل کنار ما محضر دارند. ارچه به مقصد تنهایی دستور كار را ايفا می‌کردم این همزباني شدنی صفت بويناك اما الان واقعا نمی‌شود. پس ازآن هم لزومی به مقصد این کار نیست آنهم به مقصد این دلیل که این عروسک‌ها فرزندان گلدون خان هستند و مثل پدرشان سرتق هستند و تعدادی اذیت ما آمدند (خنده زدن).

 

** عروسک‌ها چقدر جلاجل مناقشه آموزش و فرهنگ‌سازی تعدادی دستور كار‌های کودک می‌توانند كاستن باشند؟

– توسط توجه به مقصد اینکه «سرگذر گل و شب خوان» مختص کودک و بزرگسال باریک،‌ عروسک‌ها یک جورهایی بخش کودک را كره زمين بزرگسال مستثنا می‌کنند و جلاجل این بخش کاملا کودکانگی را اثر داغ می‌دهد. بخش‌های داخل كاشانه توسط بیرون فرق دارد، اما بخش‌هایی که جلاجل استودیو هستند کاملا توسط محضر عروسک‌ها این تفاوت عاطل انجام خواهد شد.

** يكباره پایانی…

– تعدادی همه مردم کشورم آرزوی سلامتی دارم و می‌خواهم که برایمان دعا کنند. متحد شدن دارم مردم این را بدانند که همیشه دغدغه ما کار کودک بوده و هست.

انتهای پیام/

[ad_2]

رسانه‌های دولتی كره زمين تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری کنند/ تهدیدها زیاد‌نمناك اقتصادمحور باریک/ صحت انتخابات، توقف به مقصد حق مردم/ راهبرد دادستانی، مبارزه توسط لهيدگي اقتصادی و پرهیز كره زمين سیاه‌نمایی باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار قضایی پارس، نخستین شورای معاونان دادسرای عمومی و شورش شهر تهران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶، دوال شنبه دوم اردیبهشت ماه به مقصد ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی و توسط محضر معاونان دادستان و سرپرستان پذیرایی دادسرای شهر تهران برگزار آشکارایی.

 اختصاص كورس شاخه بازپرسی در عوض رسیدگی به مقصد جرایم انتخاباتی

جعفری دولت‌آبادی كره زمين همیشگی بازدیدهای كلاه خود كره زمين پذیرایی دادسرای شهر تهران نبا داد.

دادستان شهر تهران توسط اشاعت به مقصد این که تاچند روزی باریک کشور واصل فضای انتخابات شده و توسط نزدیک كشته شدن به مقصد دوال رأی‌گیری، فضای انتخاباتی پررنگ‌نمناك خواهد شد، اعلام نمود: نظام ارباب رعيتي قضایی آمادگی برگزاری انتخابات را توسط شکوهِ هر چون كه جمعناتمام‌نمناك دارد و جلاجل دادسرای شهر تهران، كورس شاخه‌ بازپرسی جلاجل دادسرای فرهنگ و رسانه در عوض رسیدگی به مقصد جرایم انتخاباتی اختصاص یافته باریک.

 اولویت اقدامات پیشگیرانه جلاجل صفت به خاطرسپردني ایمنی انتخابات

نکته دیگری که باروح تاکید دادستان شهر تهران آرامش طلب گرفت، هرآينگي صفت به خاطرسپردني ایمنی انتخابات صفت بويناك. اوی جلاجل ارزیابی موقعیت فعلی تقریر داشت: توسط توجه به مقصد اقدامات و تدابیر اتخاذی توسط نظام ارباب رعيتي‌های مسوول، جلاجل حلول كننده موجودي توسط مشکل خاصی مواجه نیستیم و نظام ارباب رعيتي‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی كره زمين يكباره دادسرای شهر تهران آمادگی واجب شده جلاجل تامین ایمنی کشور را توسط اولویت اقدامات پیش‌گیرانه دارد و جلاجل مناسبت ها هرآينگي، اقدامات مقابله‌ای باروح توجه آرامش طلب خواهد گرفت.

جعفری توسط اشاعت به مقصد پیشینه‌ برگزاری انتخابات جلاجل جمهوری اسلامی که بایست به مقصد نحو مقبول و سوا مشکل برگزار گردیده و اعلام این که جلاجل باروح رخدادها منغص اسم باشليق ۱۳۸۸ هم مدیریت شد، كره زمين سرپرستان پذیرایی دادسرای شهر تهران خواهان شدن توسط مدير دادسرای فرهنگ و رسانه همیاری واجب شده را داشته باشند.

اوی جرم بخش به مقصد معاونان دادسرا افزود: واجب شده باریک طي محضر جلاجل دستور كار‌های کشیک جلاجل این ایام؛ سوا دخول جلاجل امر انتخابات، ثمار این روند نظارت داشته باشید و توسط توجه به مقصد احيانا تشدید تخلفات و جرایم انتخاباتی جلاجل روزهای منتهی به مقصد انتخابات، یعنی ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه، نظارت‌ها جلاجل این ایام تشدید شود.

 کاندیداهای انتخابات، منطبق توسط قانون تبلیغات نمایند

دادستان شهر تهران كره زمين کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواهان شدن مادام منطبق توسط قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز مطابقت هيئت‌ی ۶۸ این قانون، كره زمين تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

اوی توسط اعلام رصد هم سر انتخابات جلاجل دادستانی شهر تهران تقرير صاحبدیوان انجام بده که جلاجل انتخابات توسط رعایت دستورالعمل ها، هم چشمي كردن مناسبی برپا شود و مشارکت مردم گسترده باشد.

اوی صحت انتخابات را توقف به مقصد حق مردم حالی و توسط اشاعت به مقصد بیانات مقام معظم رهبری مبنی ثمار این که آراء مردم امانتی نزد مسوولان باریک، همه‌ی نظام ارباب رعيتي‌ها را وظيفه دار به مقصد تمركزفكر جلاجل صفت به خاطرسپردني این امانت حالی.

دادستان شهر تهران بیمه كشته شدن کشور در عوض آینده را ادامه دار حرکت جلاجل مسیر كمال يابي ایمنی، مشارکت گسترده مردم، هم چشمي كردن صفت پير و صحت انتخابات حالی.

 همایش قضات دادسراهای مدیر شهر تهران جلاجل راستای كمال يابي اقتصاد مقاومتی

جعفری دولت‌آبادی كره زمين برگزاری همایش قضات دادسراهای مدیر شهر تهران جلاجل اردیبهشت ماه اسم باشليق جاری نبا داد که توسط توجه به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق ۱۳۹۶ فروسو ديباچه «اقتصاد مقاومتی: اشکال یا اشتهازا» توسط فهمید «وعاء دادسراها جلاجل تامین ایمنی اقتصادی و كمال يابي اقتصاد مقاومتی» و توسط محضر رییس قوه قضاییه برگزار انجام خواهد شد.

 جلاجل اسم باشليق جدید، تهدیدها زیاد‌نمناك اقتصادمحور باریک

دادستان شهر تهران كره زمين معاونان دادستان به مقصد خصوصی سرپرستان سه ناحیه‌ شامل کارکنان دولت، پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواهان شدن توسط حمایت كره زمين سرمایه‌گذاری صحیح، همزمان مقابله توسط لهيدگي اقتصادی را جلاجل دستور كار کاری كلاه خود آرامش طلب دهند و افزود: جلاجل اسم باشليق جدید، تهدیدها زیاد‌نمناك اقتصادمحور باریک؛ هر تاچند به مقصد تهدیدها جلاجل مربوط به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بی توجه نخواهیم صفت بويناك.

جعفری دولت‌آبادی مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله را بُعد دیگری كره زمين اقدامات دادستانی در عوض حمایت كره زمين اشکال ملی حالی.

 پیشبینی‌ بخشنامه اقتصاد مقاومتی جلاجل قوه قضاییه

دادستان شهر تهران سیاست‌های قوه قضاییه جلاجل اسم باشليق جاری را ثمار آسه اي تامین ایمنی اقتصادی مسلمان حالی و جلاجل این راستا كره زمين تدوین بخشنامه اقتصاد مقاومتی جلاجل قوه قضاییه نبا داد و گفت: تامین ایمنی سرمایه‌گذاری به مقصد ديباچه یک سیاست بااستعداد جلاجل قوه قضاییه محسوب انجام خواهد شد و راهبرد نظام ارباب رعيتي قضایی جلاجل این زمینه، مبارزه توسط لهيدگي اقتصادی و پرهیز كره زمين سیاه‌نمایی باریک.

دکتر جعفری دولت‌آبادی توسط لغاز كره زمين شماری رویه‌ها و این که مجموعه‌ای به مقصد عقيده كلاه خود مصداقی كره زمين لهيدگي اقتصادی را ثمار ملا نموده و به مقصد جای تبیین واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی می‌کنند، افزود: باید میان تبیین واقعیت‌ها و سیاه‌نمایی که نتیجه آن غيرايمن وزیر ها جامعه و وحشتزده نمايش دادن ذهن ها مردم باریک، تفاوت قائل شد و واجب شده باریک سرپرستان پذیرایی مرتبط توسط سابقه‌های لهيدگي اداری و اقتصادی، به مقصد این سیاست توجه داشته باشند.

 نباید راه فريادخواهي‌خواهی را مسدود نمود

اوی كره زمين افزونتر سیاست‌های باروح نگاه خشم آلود قوه قضاییه را خدمتگزار‌رسانی به مقصد مردم و روال درخور اطفال توسط مراجعین به مقصد دادگستری اعلام انجام بده و افزود: نظام ارباب رعيتي قضایی به مقصد دیدگاه وظایف ذاتی كلاه خود، نباید راه فريادخواهي‌خواهی را مسدود نماید و وصول به مقصد این مقبول، وابسته شدن به مقصد نيرنگ ساز توافق داشتن درب حجره دادستان‌ها و بازگشتن قضایی به مقصد روی مردم، برخورد درخور اطفال توسط مراجعین و اجتناب كره زمين رفتارهای توهین‌آمیز باریک.

دادستان شهر تهران توسط اعلام «تشدید نظارت» به مقصد ديباچه یکی كره زمين دستور كار‌های دادستانی جلاجل اسم باشليق جاری توسط تاکید ثمار اندک هزینه توافق داشتن نظارت‌ها، افزود: سرپرستان توسط سرکشی نوبه‌ای به مقصد کلانتری‌ها، توقيفگاه ها و بازدید كره زمين شعب تحقیق ثمار نحوه تحقیقات مكاشفه پیدا کنند.

 اولویت پیش‌گیری كره زمين ساخت و سازهای غیرمجاز ثمار تخریب بنيادگر

كره زمين وطن اختيار كردن دیگری که باروح توجه دادستان شهر تهران آرامش طلب گرفت، مقابله توسط زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی صفت بويناك. اوی توسط تاکید مكرر ثمار اولویت اقدامات پیشگیرانه تقریر داشت: جلاجل این زمینه باید كره زمين ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری شود.

 دستور كار‌های دادستانی شهر تهران جلاجل اسم باشليق جدید

دادستان شهر تهران توسط دوره بخشی كره زمين سیاست‌ها و دستور كار‌های دادستانی شهر تهران در عوض اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد مواردی شامل پیش‌گیری كره زمين رويداد قصور، نظارت ثمار ضابطان و تحقیقات قضایی، کاهش خواهد شد کیفری، کاهش موجودی شعب تحقیق و کاهش سابقه‌های قدیمی مبارزه توسط لهيدگي اقتصادی و حمایت كره زمين سرمایه‌گذاری و ایمنی اقتصادی اشاعت نمود.

جعفری دولت‌آبادی جلاجل هزیمت دستور كار‌های دادسرای شهر تهران در عوض اسم باشليق ۱۳۹۶ تقریر داشت: امسال تاچند دستور كار را به مقصد صفت منسوب به طوس جدی پیگیری خواهیم انجام بده که كره زمين آن يكباره شتاب جلاجل رسیدگی‌ و كاربرد كره زمين قلق‌آوری‌های نوین به مقصد منظور وصول به مقصد این تيرخور می‌باشد. لذا توسط توجه به مقصد دستور كار‌ریزی بدي ها آمار و انفورماتیک قوه قضاییه مبنی ثمار این که يادآوري كردن‌ اوراق قضایی كره زمين طریق الکترونیکی فرستادن شود و سيني ارزیابی به مقصد عمل وارد به ذهن، كمال يابي این مقبول، کاهش خرجیهای جاری دادگستری مدیر شهر تهران را جلاجل پی خواهد داشت.

دادستان شهر تهران كره زمين سرپرستان پذیرایی خواهان شدن طي پاسخگویی به مقصد مردم، كره زمين اقداماتی که موجب سرگردانی آنان بین بازگشتن قضایی می‌گردد، اجتناب شود و به مقصد نوع‌ای تدبیر شود که جلاجل تامین قرارهای کیفری، آزادی‌ زندانیان، اعمال استعلامات و مثل آن تسریع به مقصد عمل آید.

اوی بااستعداد‌ترین فهمید پیش رو را کارآمدی دادستانی شهر تهران حالی و جرم بخش به مقصد معاونان كلاه خود تقریر داشت: ارچه می‌خواهیم عملکرد قوی‌تری داشته باشیم تحول جلاجل عملکرد دادسرا ضروری باریک. پوشيدگي این امر به مقصد معنای نفی زحمات همکاران نیست و در عوض به شدني سیستم واجب شده باریک نواقص آن را بررسی و رفع نماییم و كره زمين میان بازگشتن قضایی، دادسراها که جلاجل صف مقدم بضع، در عوض ایجاد تحول كره زمين يكباره كاربرد زیادتر كره زمين سیستم سمپ جلاجل اقدامات قضایی دستور كار‌ریزی نمایند.

جعفری دولت‌آبادی معاف اولا دادسرای شهر تهران را مکلف نمود جلاجل اسم باشليق جاری شرح احوال کمی و کیفی مقرري پذیرایی دادسرا را جلاجل پایان هر ماه ارائه دهد. 

میانگین رسیدگی به مقصد سابقه‌های كالاي ممنوع محصوله

دادستان شهر تهران به مقصد جلسه ریاست باشخصیت قوه قضاییه توسط مسوولین اجرایی کشور جلاجل اسم مورد كالاي ممنوع محصوله اشاعت انجام بده و پیرو نحو صادره حوالی بررسی ادعای شماری مسوولین مبنی ثمار طولانی توافق داشتن رسیدگی‌های قضایی جلاجل سابقه‌های كالاي ممنوع محصوله به مقصد نوع‌ای که میانگین رسیدگی‌ها four مادام eight اسم باشليق باریک؛ و هم‌چنین لغاز كره زمين تغییر قضات شاخه تخصصی دادسرا، تقریر داشت: تبار بررسی آمار شعب خصوصی رسیدگی به مقصد جرایم كالاي ممنوع محصوله جلاجل دادسرای اقتصادی، میانگین رسیدگی به مقصد این ردياب كره زمين سابقه‌ها جلاجل دادسرای شهر تهران ۶۰ دوال باریک؛ طي این که زیاد كره زمين چادرپوش اسم باشليق باریک که داديار شاخه اختصاصی كالاي ممنوع محصوله جلاجل دادسرای شهر تهران جابجا نشده باریک.

 الزامات قضایی جلاجل دستور كار ششم توسعه

فرخزاد جهانی معاف دادستان، الزامات قضایی مقرر جلاجل دستور كار ششم توسعه را باروح توجه آرامش طلب داد که كره زمين آن يكباره عبارت صفت بويناك كره زمين اولویت دوایر مندرج در عوض اجرای مضمون مدافع رسمی، امکان كاربرد كره زمين ظرفیت بخش خصوصی جلاجل امر الفبايي‌آموزی و صحت زندانیان، تدوین دستور كار اجتماع پیشگیری و صحت و کاهش ده درصدی آمار جرایم طی اختصاصی اجرای دستور كار، تکلیف قوه قضاییه به مقصد شناسایی علل جرایم، تدوین لوایح توسط تيرخور قصور‌زدایی، تکلیف دائم الخمر مندرج به مقصد راه‌اندازی سامانه معاملات املاک، تکلیف مقامات فهمید مايه ۱۴۲ قانون اساسی به مقصد ارائه‌ی فهرست اموال كلاه خود و پیش‌بینی كيفر يافتن تعزیری در عوض مستنکفین و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اموال محکومان جلاجل قوه قضاییه.

انتهای پیام/

[ad_2]

بهم نماه توزيع شدن دستور كار‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری كره زمين صداوسیما

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه انتخابات خبرگزاری سواره، جلاجل مراسم قرعه کشی که توسط محضر نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، بهم نماه زمان توزيع شدن دستور كار‌های تبلیغی نامزدها شامل مناظره‌های مشترک، گفت‌وگوهای رادیویی و مستندهای تبلیغاتی ايشان كره زمين شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مشخص شد.

سيني دستور كار‌ریزی اعمال شده به مقصد هریک ازنامزدهای انتخاباتی یک هزار و ۴۷۰ دقیقه مجال مهلت داده انجام خواهد شد که ۵۵۵ دقیقه كره زمين این زمان پيوسته كاري به مقصد دستور كار رادیویی و ۵۵۵ دقیقه افزونتر پيوسته كاري به مقصد دستور كار تلوزیونی و ۳۶۰ دقیقه نیز پيوسته كاري به مقصد مناظره‌های بيدين انتخاباتی باریک.

ثمار ازاصل این شرح احوال، سيني قرعه‌کشی اعمال‌شده، شماره خصوصی هر کاندیدا توسط محضر نماینده قانونی‌اش بنيادگر ثمار بهم نماه زیر مشخص شد.

صوب دسترسی سریع به مقصد دستور كار زمانبدی هرکاندیدا كره زمين بهم نماه زیر كاربرد کنید.

مطابق قرعه‌کشی اعمال‌شده، سیدمصطفی هاشمی‌طبا توسط شماره «۱۱»، «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)» توسط شماره «۱۲»، محمدباقر قالیباف توسط شماره «۱۳»، «سیدمصطفی آقامیرسلیم» توسط شماره «۱۴»،«زيبايي روحانی» توسط شماره «۱۵»، اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی» توسط شماره «۱۶»، شناساننده شدند.

 

دستور كار تبلیغاتی «سیدمصطفی هاشمی طبا»
ردیف تاریخ شبکه دستور كار زمان سنج
۱ ۲/۰۶ شبکه یک
 

توسط دوربین

۲۲:۰۰
۲/۱۲ مستندنامزدها ۱ ۱۸:۳۰
۲/۲۵ مستندنامزدها۲ ۲۲:۰۰
۲ ۲/۱۴ شبکه كورس گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
۲/۱۹ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
three ۲/۲۰ شبکه سه جواب به مقصد سوال جوانان ۱۹:۱۰
four ۲/۲۷ شبکه چادرپوش جواب هرنامزد به مقصد three کارشناس ۱۷:۰۰
۵ ۲/۰۹ شبکه نبا گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۲/۲۱ گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۶ ۲/۱۰ جام‌شهر جم جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۲۳ جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۱۲ تکرار مستند ۲ نامزدها ۰۱:۳۰
۲/۲۵ تکرار مستند ۱ نامزدها ۰۱:۳۰
۷ ۲/۱۴ رادیو کشورایران

گفتگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
۲/۱۲

معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۱۷:۳۰
۲/۱۳ معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۰۷:۱۰

۲/۱۹

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
eight ۲/۲۰ رادیو بالنتيجه

ضبط كردن هرنامزد

۱۹:۰۰
۲/۲۱ ضبط كردن هرنامزد ۱۰:۰۰
۹ ۲/۱۴ رادیو وزنه بردار ضبط كردن هرنامزد ۱۶:۰۰
۲/۱۵ ضبط كردن هرنامزد ۰۹:۰۰
۱۰ ۲/۲۵ رادیو معارف ضبط كردن هرنامزد ۱۸:۰۰
۲/۲۶ ضبط كردن هرنامزد ۱۱:۰۰
 

دستور كار تبلیغاتی «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)»
ردیف تاریخ شبکه دستور كار زمان سنج
۱ ۲/۱۰ شبکه یک
 

توسط دوربین

۲۲:۰۰
۲/۱۳ مستندنامزدها ۱ ۱۸:۳۰
۲/۲۴ مستندنامزدها۲ ۲۲:۰۰
۲ ۲/۰۶ شبکه كورس گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
۲/۱۲ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
three ۲/۲۳ شبکه سه جواب به مقصد سوال جوانان ۱۹:۱۰
four ۲/۲۲ شبکه چادرپوش جواب هرنامزد به مقصد three کارشناس ۱۸:۰۰
۵ ۲/۲۰ شبکه نبا گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۲/۲۶ گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۶ ۲/۱۴ جام‌شهر جم جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۲۵ جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
  تکرار مستند ۲ نامزدها ۰۱:۳۰
  تکرار مستند ۱ نامزدها ۰۱:۳۰
۷ ۲/۰۶ رادیو کشورایران

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
۲/۱۱

معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۱۷:۳۰
۲/۱۲ معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۰۷:۱۰

۲/۱۷

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
eight ۲/۲۶ رادیو بالنتيجه

ضبط كردن هرنامزد

۱۹:۰۰
۲/۲۷ ضبط كردن هرنامزد ۱۰:۰۰
۹ ۲/۱۳ رادیو وزنه بردار ضبط كردن هرنامزد ۱۶:۰۰
۲/۱۴ ضبط كردن هرنامزد ۰۹:۰۰
۱۰ ۲/۱۹ رادیو معارف ضبط كردن هرنامزد ۱۸:۰۰
۲/۲۰ ضبط كردن هرنامزد ۱۱:۰۰
 

دستور كار تبلیغاتی «محمدباقر قالیباف»
ردیف تاریخ شبکه دستور كار زمان سنج
۱ ۲/۷ شبکه یک
 

توسط دوربین

۲۲:۰۰
۲/۱۸ مستندنامزدها ۱ ۱۸:۳۰
۲/۲۱ مستندنامزدها۲ ۲۲:۰۰
۲ ۲/۱۱ شبکه كورس گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
۲/۲۳ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
three ۲/۲۷ شبکه سه جواب به مقصد سوال جوانان ۲۲:۳۰
four ۲/۱۹ شبکه چادرپوش جواب هرنامزد به مقصد three کارشناس ۱۸:۰۰
۵ ۲/۱۳ شبکه نبا گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۲/۲۵ گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۶ ۲/۱۷ جام‌شهر جم جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۲۴ جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۱۸ تکرار مستند ۲ نامزدها ۰۱:۳۰
۲/۲۱ تکرار مستند ۱ نامزدها ۰۱:۳۰
۷ ۲/۱۱ رادیو کشورایران

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
۲/۱۰

معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۱۷:۳۰
۲/۱۱ معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۰۷:۱۰

۲/۲۳

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
eight ۲/۲۱ رادیو بالنتيجه

ضبط كردن هرنامزد

۱۹:۰۰
۲/۲۲ ضبط كردن هرنامزد ۱۰:۰۰
۹ ۲/۱۹ رادیو وزنه بردار ضبط كردن هرنامزد ۱۶:۰۰
۲/۲۰ ضبط كردن هرنامزد ۰۹:۰۰
۱۰ ۲/۲۴ رادیو معارف ضبط كردن هرنامزد ۱۸:۰۰
۲/۲۵ ضبط كردن هرنامزد ۱۱:۰۰
 

دستور كار تبلیغاتی «سیدمصطفی آقامیرسلیم»
ردیف تاریخ شبکه دستور كار زمان سنج
۱ ۲/۱۱ شبکه یک
 

توسط دوربین

۲۲:۰۰
۲/۱۴ مستندنامزدها ۱ ۱۸:۳۰
۲/۲۰ مستندنامزدها۲ ۲۲:۰۰
۲ ۲/۰۷ شبکه كورس گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
  ۲/۲۷ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
three ۲/۲۵ شبکه سه جواب به مقصد سوال جوانان ۱۹:۱۰
four ۲/۲۱ شبکه چادرپوش جواب هرنامزد به مقصد three کارشناس ۱۸:۰۰
۵ ۲/۱۸ شبکه نبا گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۲/۲۴ گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۶ ۲/۰۹ جام‌شهر جم جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۲۶ جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۱۴ تکرار مستند ۲ نامزدها ۰۱:۳۰
۲/۲۰ تکرار مستند ۱ نامزدها ۰۱:۳۰
۷ ۲/۰۷ رادیو کشورایران

گفتگوی خصوصی خبری شبکه كورس سیما

۲۲:۴۵
۲/۰۹

معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۱۷:۳۰
۲/۱۰ معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۰۷:۱۰

۲/۲۷

گفت‌وگوی خصوصی خبری شبکه كورس سیما

۲۲:۴۵
eight ۲/۲۵ رادیو بالنتيجه

ضبط كردن هرنامزد

۱۹:۰۰
۲/۲۶ ضبط كردن هرنامزد ۱۰:۰۰
۹ ۲/۱۸ رادیو وزنه بردار ضبط كردن هرنامزد ۱۶:۰۰
۲/۱۹ ضبط كردن هرنامزد ۰۹:۰۰
۱۰ ۲/۲۰ رادیو معارف ضبط كردن هرنامزد ۱۸:۰۰
۲/۲۱ ضبط كردن هرنامزد ۱۱:۰۰
 

دستور كار تبلیغاتی «زيبايي روحانی»
ردیف تاریخ شبکه دستور كار زمان سنج
۱ ۲/۰۹ شبکه یک
 

توسط دوربین

۲۲:۰۰
۲/۱۶ مستندنامزدها ۱ ۱۸:۳۰
۲/۱۹ مستندنامزدها۲ ۲۲:۰۰
۲ ۲/۱۳ شبکه كورس گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
۲/۲۱ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
three ۲/۲۷ شبکه سه جواب به مقصد سوال جوانان ۱۹:۱۰
four ۲/۲۴ شبکه چادرپوش جواب هرنامزد به مقصد three کارشناس ۱۸:۰۰
۵ ۲/۱۱ شبکه نبا گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۲/۲۳ گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۶ ۲/۱۲ جام‌شهر جم جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۲۰ جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور ۰۰:۳۰
۲/۱۶ تکرار مستند ۲ نامزدها ۰۱:۳۰
۲/۱۹ تکرار مستند ۱ نامزدها ۰۱:۳۰
۷ ۲/۱۳ رادیو کشورایران

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
۲/۰۷

معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۱۷:۳۰
۲/۰۸ معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد (متکلم وحده)

۰۷:۱۰

۲/۲۱

گفت‌وگوی خصوصی خبری

۲۲:۴۵
eight ۲/۲۳ رادیو بالنتيجه

ضبط كردن هرنامزد

۱۹:۰۰
۲/۲۴ ضبط كردن هرنامزد ۱۰:۰۰
۹ ۲/۱۷ رادیو وزنه بردار ضبط كردن هرنامزد ۱۶:۰۰
۲/۱۸ ضبط كردن هرنامزد ۰۹:۰۰
۱۰ ۲/۲۳ رادیو معارف ضبط كردن هرنامزد ۱۸:۰۰
۲/۲۴ ضبط كردن هرنامزد ۱۱:۰۰

 

دستور كار تبلیغاتی «اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی»
ردیف تاریخ شبکه دستور كار زمان سنج
۱ ۲/۱۲ شبکه یک بادوربین ۲۲:۰۰
۲/۱۷ مستندنامزدها۱ ۱۸:۳۰
۲/۲۳ مستندنامزدها۲ ۲۲:۰۰
۲ ۲/۰۹ شبکه كورس گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
۲/۲۵ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
three ۲/۱۸ شبکه سه جواب به مقصد سوال جوانان ۱۹:۱۰
four ۲/۲۶ شبکه چادرپوش جواب هرنامزد به مقصد three کارشناس ۱۸:۰۰
۵ ۲/۱۶ شبکه نبا گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۲/۲۷ گفت‌وگوی قبض شده ۲۱:۳۰
۶ ۲/۱۹ شبکه جام شهر جم

جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور

۰۰:۳۰
۲/۲۱

جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور

۰۰:۳۰
۲/۱۷ تکرار مستند ۲ نامزدها ۰۱:۳۰
۲/۲۳ تکرار مستند ۱ نامزدها ۰۱:۳۰
۷ ۲/۰۶ رادیو کشورایران معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد ۱۷:۳۰
۲/۰۷ معرفی كلاه خود و دستور كار‌های هر كانديد ۰۷:۱۰
۲/۰۹ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
۲/۲۵ گفت‌وگوی خصوصی خبری ۲۲:۴۵
eight ۲/۲۴ رادیو بالنتيجه ضبط كردن هر كانديد ۱۹:۰۰
۲/۲۵ ضبط كردن هر كانديد ۱۰:۰۰
۹ ۲/۱۶ رادیو وزنه بردار ضبط كردن هر كانديد ۱۶:۰۰
۲/۱۷ ضبط كردن هر كانديد ۰۹:۰۰
۱۰ ۲/۲۱ رادیو معارف ضبط كردن هر كانديد ۱۸:۰۰
۲/۲۲ ضبط كردن هر كانديد ۱۱:۰۰

انتهای پیام/

[ad_2]

«ماجرای نیمروز» نمایش ناامنی در جامعه براثر دعواهای سیاسی است/نگاه رسانه‌ای به سینما به بن‌بست رسیده است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس،  سینمای ایران از دهه شصت تا کنون تلاش کرده به موضوع فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین (منافقین)،واکنش نشان دهد مهدویان در فیلم «ماجرای نیمروز»  نمایش مبارزات گروه های انقلابی برای مقابله با این سازمان و جلوگیری از جنایات آن ها، قربانی خشونت و ترور شدن مردم و شخصیت های موثر در انقلاب اسلامی را دستمایه اثر خود قرارداده است.  فیلم وجه تاریخی کاملا قابل استنادی دارد اما  بازنمایی وقایع تاریخی از تفکر فیلمساز به شکلی دلچسب ارائه شده است. شیوه ترکیبی مستند و قصه‌گویی در دو اثر قبلی محمدحسین مهدویان سبکی بدیع را در سینمای ایران رقم زد که کارشناسان و منتقدان این نوآوری را تحسین کردند. درباره فیلم «ماجرای نیمروز» صحبت های زیادی مطرح شد در گفت وگو با محمد حسین مهدویان تلاش کردیم آنچه علائق او را در فیلمسازی رقم می زند و نکاتی که در اثر رعایت می کند تا بتواند مخاطب و کارشناسان را به وجد آورد و باعث وفاق در طیف های مختلف سیاسی شود مورد بررسی قراردهیم که از نظرتان می گذرد. 

نباید از فیلمساز توقع کنشگر اجتماعی و سیاسی داشت

فیلم «ماجرای نیمروز» شرایطی را رقم زد که همه کارشناسان و جناح‌ها از فیلم رضایت داشتند آن را موفقیت آمیز می‌دانستند و کارگردان را هوشمند و با ذکاوت. چگونه در اثری با موضوع ملتهب به شرایطی می‌رسید که باعث وفاق می‌شود؟

رویکردم، رویکرد سیاسی یا حتی اجتماعی و تاریخی نیست. تصمیم می‌گیرم فیلم بسازم. مردم چون سینما را دوست دارند از فیلم خوب خوششان می آید. وقتی فیلم می‌بینند اگر فیلم بیانیه اجتماعی یا سیاسی نباشد از بیان فیلم خوششان می‌آید و کار را دنبال می‌کنند. به نظرم خیلی ساده است.

اگر از فیلمساز توقع نداشته باشیم که کنشگر سیاسی باشد و فیلمساز در جایگاه خود بایستد به نظرم این اتفاق طبیعی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که وظیفه‌ای را به دوش فیلمساز می‌گذارند.

قرار نیست فیلمساز مانیفست ارائه دهد/ اساس پالایش جامعه، فرهنگ است

معمولاً سفارش دهنده‌ها این نوع نگاه را دارند. چطور از این فضای سفارش فارغ می‌شوید؟

مهم این است که فیلمساز خودش را اینگونه نبیند. فیلمساز از خودش هم وقتی سفارش می‌گیرد باید اینگونه رفتار کند. فیلمساز باورش نشود که قرار است یک پیام به مخاطب بدهد و حرفی به مخاطب بیاموزد، در قدم اول باید فیلم بسازد که مخاطب از فیلم لذت ببرد. خیلی ارتباطی به سفارش ندارد و فیلمسازها برای خودشان این وظیفه آموزش و پیام یا مانیفست قائل نباشند، این رویکرد در روند فیلم ساختن آسیب زننده است. من سعی می‌کنم از فیلمسازی لذت ببرم. فیلم ساختن، فیلم دیدن، سینما رفتن یک رفتار فرهنگی است و جامعه ای که رفتار فرهنگی می‌کند جامعه با فرهنگی است. به تبع آن وقتی جامعه با فرهنگ است رفتار اجتماعی درست انجام می‌دهد و تصمیم سیاسی درست می‌گیرد. اصولا افراطی در گرایش فرهنگی هستم. اصل و اساس هر نوع پالایشی در جامعه از فرهنگ شروع می‌شود و آثار هنری و مواجهه مخاطب با آثار  یک نقش تعیین کننده دارد در شکل دهی فضای فرهنگی جامعه است.

به نظرم فرهنگ اگر تنظیم شود و درست کار کند بقیه عوامل در جامعه سرجای خودش قرار می‌گیرد.

نباید به سینما ابزاری نگاه کرد

براساس موضوعات ملتهب آثار سینمایی‌تان را ساختید درباره آقای متوسلیان که تردید وجود دارد ایشان زنده است و فیلم اخیر که درباره مجاهدین است گرچه جامعه نسبت به آنها نظر خوبی ندارد اما برخی افراد به نوع تفکر ‌انها فکر می‌کنند اینکه چگونه  دست به اسلحه ‌بردند . این موضوعات علاوه بر اینکه بن‌مایه تاریخی دارد، تفکر برانگیز است و باید فیلمساز کارش را بلد باشد تا درست دربیاید. با توجه به صحبت‌های اولیه‌تان به  هنر برای هنر معتقد هستید یا رسالتی را برای هنر قایل می‌شوید پیرو کدامیک از این دو تفکر هستید که بعد از انقلاب درباره هنر شایع شد؟

هنری که ناب باشد تامل برانگیز هم هست. هنر را اگر خلق زیبایی بدانیم تفکربرانگیز است . هنر به ذات تامل برانگیز است. هنر ناب در درون خودش شیوه ای برای اندیشیدن است.

اگر منظور وجهی از هنر است که کارکرد رسانه ‌ای داشته باشد و پیام بدهد ، باشد آن دیگر هنر نیست مدیا است. اگر تلویزیون به دلیل وجه تصویری‌اش شبیه سینما است نباید آن را با سینما اشتباه بگیریم. تلویزیون رسانه است اما سینما هنر است و نوع عملکردش هم هنری است. اگر از هنر کارکرد رسانه‌ای توقع کنیم و به عنوان یک ابزار رسانه ای استفاده کنیم آن دیگر اسمش هنر نیست. یک پروپاگاند است و ابزاری نگاه کردن به سینما است که ثمره ندارد و نتیجه اش هم خیلی از فیلم هایی است که بعد از انقلاب ساخته شده و دیده نشده و رو به زوال است و کمترین اثری نمی‌گذارد و شرایط به گونه ای پیش رفته که موضوعات مهم  به مضحکه مردم تبدیل شده است. 

نگاه رسانه‌ای به سینما به بن بست رسیده است

بعد از جنگ هر چه جلوتر آمدیم بیشتر فهمیدیم که  این نگاهِ رسانه‌­ای و  القایی و نگاه پروپاگاندی به سینما به بن‌بست رسیده است یعنی ما فیلم بسازیم برای اینکه یک مفاهیمی را در جامعه زنده نگه داریم، فیلم خوب ممکن است یک مفاهیمی را در جامعه زنده نگه دارد ولی اینکه تصمیم بگیریم یکسری فیلم­هایی بسازیم مثلا با یک قواعد مشخصی، مطمئن  هستم نتیجه نمی­‌دهد.

حالا بدتر از آن در تلویزیون اتفاق افتاده است، سریال­های میلیاردی ساخته می­شود، ۵۰ قسمت، پخش می‌شودبا این مضمون که بعثی­ها آدم­های ظالمی بودند، یا شاه آدم فاسدی بوده است، اسرائیل حکومت فاشیستی است، نتیجه­اش شده است میلیاردها هزینه که دیده نشده یا اگر هم دیده شده اثرگذار نبوده بعضاً حتی تاثیر مخرب داشته است.

منافقین را  در فیلم «ماجرای نیمروز» می­‌بینیم در شرایطی که نوع فعالیت‌­هایشان (۸ ماه نفرت و ترورهایی که در دهه ۶۰ اتفاق می­‌افتد) کمتر در فیلم دیده می‌شود، البته سینما یک زمان‌بندی مشخص  دارد و باید روی یک تعداد شخصیت متمرکز شد. زمان تولید فیلم به این انتقادها فکر می‌­کردید یا تنها قصد شما ساخت فیلمی بود که  مخاطب را با  فضای ملتهب آن دوران روبرو کنید و به نوعی تا لحظه آخر فیلم با ترس و ترور و حمله درگیر باشد؟

من واقعاً هدفم این بود که مخاطبم زندگی در فضای ناامن و برآمده از خشونت را کمی تجربه کند.

 

نمایش ناامنی در جامعه، براثردعواهای سیاسی / سینما کلاس درس نیست 

زندگی در دهه ۶۰ …

 سال ۶۰ و وقایع این سال، این امکان را به من می­‌داد که این فضا را بسازم ولی هدف این بود که خشونت برآمده از اختلاف­‌نظرهای سیاسی، دعواهای سیاسی چطور می‌تواند ناامنی به وجود بیاورد. این وضعیت حاکم بر فیلم است، دنبالِ واکاوی یا فهمِ مثلاً عقاید سازمان مجاهدین خلق نبودم، کما اینکه خیلی هم دنبال واکاوی یا فهمِ قهرمانان داستان هم نبودم، مخاطب در فیلم خیلی دنبال این نیست که ایدئولوژی دو طرف را درک کند  این همان نکته‌ای است که باید از آن پرهیز کرد وقتی فیلمساز به این سمت می­روید، می­خواهید تحلیل ارائه بدهید، به تماشاگر یک چیزهایی یاد بدهید. من اصلاً دنبال این نبودم، اگر مخاطبِ امروز به دنبال ایدئولوژی است، برود و مطالعه کند. اما آن چیزی که من از سینما مطالبه می­‌کنم آن نیست، من بارها گفتم سینما که کلاس درس نیست تماشاچی بیایدو بیاموزد که مجاهدین چگونه فکر می­‌کردند یا چه کسی آدم خوبی بوده و چه کسی آدم بوده و یا به یک روایت منصفا‌نه‌ای از طرفین برسم و بگویم اینها اینطور فکر می‌کردند، به نظرم آمد این خیلی چیزی نیست که فیلم ساختن نیاز داشته باشد،

درباره جامعه‌ای فیلم ساختم که ممکن است خشونت را بازتولید کند

 من در مورد جامعه‌­ای که هر آینه ممکن است خشونت را بازتولید کند، فیلم ساختم و می­ خواستم یک تصویری از زندگیِ در میان خشونت را نشان بدهم و برای جامعه‌­ای که یکی از مسائلش امروز امنیت است، تصویری از ناامنی و امنیت به مخاطب نشان بدهم، ممکن است مخاطب از خشونت جاری در فیلم خوشش بیاید یا بدش بیاید من حتی خودم را ملتزم به آن هم نمی­دانم که بگویم فیلم پیام بیزاری از خشونت داشته باشد، من حتی داعیه آن را هم ندارم.

ممکن است کسانی فیلم را ببیند و خشونت جاری در فیلم را ببینند بدشان بیاید و بگویند نکند دوباره دچار چنین وضعی شویم یا ما بازیگران صحنه‌­ای نشویم که نتیجه­‌اش چنین خشونتی شود.

نمایش جامعه در شرایط دهه ۶۰ باعث یک تلنگر است.

بله یک تلنگر است، ممکن است یک نفر هم فیلم را ببیند بگوید من نمی­‌خواهم در این فضا زندگی کنم، نمی‌­دانم در ذهن مخاطب چه می­‌گذرد، به عنوان فیلمساز باید تصویری از این وضعیت خشونت‌­بار به مخاطب نشان بدهم. بسیاری از مخاطبان به من گفتند شخصیت کمال را دوست دارند، در حالی که شخصیتی خشن است، اینکه مخاطب خشونت را دوست دارد یک وجهی از وجود مخاطب است من باید آن را هم نشان بدهم یعنی بخش جذاب خشونت، اما اگر حتی دنبال این پیام بودم که خشونت بد است، باز یک پیام بود و  باید برای ارائه پیام یک تصویر خیلی بد از خشونت نشان می ‌دادم اما  کمال خشونت جذابی دارد.

لازم است وقتی مخاطب فیلمی درباره خشونت می­‌بیند، با وجه جذاب خشونت هم مواجه شود و ببیند خشونت اینطور نیست که فکر کنید خشونت چِندش‌­آور است، گاهی ممکن است مرتکب خشونت شود و از آن لذت ببرد.

تصویر ذهنی مخاطب را باید حدس زد

نگاه بی­طرفانه شما هم از همین فضا می­‌آید، از فضایی که اصلاً دلتان نمی­‌خواهد مخاطب رابه سمت پیام گرفتن از فیلم  هدایت کنید؟

بله. مخاطب امروز اصولاً خیلی پیا‌‌‌م‌­پذیر نیست، خودت را نباید سبک کنی [می­خندد] بهتر است برای مخاطبی که خیلی نصیحت ­پذیر نیست و در دنیای متکثری زندگی می ­کند که اطلاعات در آن جریان دارد و به روز است، دقیق است و به دقیقه تغییر می­ کند،  حرمت خودتان را نگه دارید و بیشتر با آنها دیالوگ برقرار کنید تا چیزی را به آنها دیکته کنید، خیلی مهم است که با تعاملِ به مخاطب در فیلم برسید، چون اساساً فیلم یک پدیدۀ تعاملی نیست، شما مخاطب را می‌­آورید داخل سینما، داخل یک اتاق تاریک، او را می­‌نشانید روی صندلی و مقابل چشمانش یک تصویری را به نمایش درمی­‌آورید می­‌گویید همین است ببین، شما فرآیندی که در ذات خودش به ظاهر تعاملی نیست را باید بتوانید تا حدی به یک پدیده تعاملی تبدیل کنید، در واقع آن بخشی که از ذهن تماشاگر بیرون می‌­آید باید زمان ساخت فیلم، حدس بزنید و فیلم­تان را براساس آن چیزی که ذهن مخاطب عمل می­‌کند، بچینید.  فیلمسازانی موفق­‌تر هستند که بهتر بتوانند تصویر ذهنی مخاطب را درک کنند و آن را حدس بزنند و بدانند مخاطب در لحظه چگونه فکر می­‌کند، چگونه در مورد فیلم شما قضاوت می­‌کند و سریع خود را با مخاطب تنظیم کنید، شما  به یک دیالوگ و گفتگو با مخاطب می‌­رسید بدون اینکه این گفتگو صورت بیرونی داشته باشد.

 

شیوه تحلیل فیلم باید رشد و تغییر کند

این وجهی است که این روزها به نظرم باید به تحلیل فیلم­‌ها اضافه شود. در حال حاضر تحلیل فیلم­‌ها متفاوت با ۳۰سال پیش شده، همانطور که سینما رشد می‌کند، شیوه­‌های تحلیل فیلم هم بایستی رشد کند، خیلی جالب است من وقتی فیلم می­‌سازم یک دامنۀ گسترده‌­ای از مخاطبانی که به لحاظ فکری احتمالاً با همدیگر در جامعه نمی‌­توانند کنار بیایند از فیلم من خوششان آمده و تماشا می‌کنند، از آن طرف منتقدان فیلم من هم طیفی از آدم‌هایی هستند که در دنیای واقعی خیلی بعید است که با هم همفکر و هم­نظر باشند، مثلاً آقای زیباکلام می‌گوید این فیلم یک فیلم حکومتی و سفارشی است، آقای نبوی می­ گوید این فیلمی است که به نفع مجاهدین خلق است و اصلاً سازندگان فیلم یک آدم­های خطرناکی هستند و دارند یکسری کارهای عجیب و غریبی می‌کنند و  باید حواستان باشد اینها شما را گول زدند و همه شما گول خوردید که اینها این فیلم را ساختند و فیلم خطرناکی است. به ظاهر این دو طیف از منتقدین هم نباید در مورد یک فیلم اتفاق­نظر داشته باشند ولی دو نگاه کاملاً متفاوت، دو تعبیر کاملاً متعارض یکدیگر از فیلم استخراج می­کنند، یعنی از یک فیلم یک نفر تعبیر سفارشی و حکومتی می­کند، یک نفر دیگر تعبیر به نفع مجاهدین بودن، می­ کند.

 نکته‌­ای که وجود دارد و به نظرم خیلی این روزها در موردش صحبت شد و همینطور منتقدان و طیف­‌های مختلف در موردش بحث کردند، نمایش زندان اوین بود، یک بحثی در خارج از کشور درباره موقعیت زندان اوین مطرح می‌­شود، یک بحثی داخل کشور، چقدر فکر می­‌کنید نمایش زندان باعث شده مناقشات و تعابیر مختلف از فیلم راایجاد کند؟

البته ممکن است اتفاقات دیگری هم در اوین اتفاق افتاده باشد، ما که به همه وقایع نپرداختیم و همه چیز را در اوین ندیدیم، اصلاً موضوع فیلم اوین نیست، یک صحنه بازجویی دارد که به تبع داستان ما وارد این مکان شدیم.

«مسعود» اهل تساهل است

موضوع بازجویی‌­ها مطرح بود و این که چقدر به امروز  تعمیم می­‌دهند.

مشکلی که اینطور مواقع به وجود می­آید، آدم­هایی هستند که خودشان تجربه­‌های مشابه دارند و به دنبال داستان خودشان هستند، ما در فیلم یک بازجو می­‌بینیم و دو صحنه بازجویی از آن بازجو، این فیلم قرار نیست تصویری از بازجویی­‌ها در زندان اوین نشان بدهد، مسعود یک بازجو است و در فیلم ما این شکلی است، ما قرار است یک آدمی داشته باشیم که سمبل تفکری باشد که  اهلِ تساهل است و آن‌را این‌گونه تصویر کردیم برای اینکه مراحل استحاله آن آدم به یک آدم خشن را هم بتوانیم بفهمیم.

افرادی که آن دوران را تجربه کردند به دنبال مشابه خودشان هستند

لذا فیلم دربارۀ بازجویی در اوین  نیست، این دقیقاً همان وجهی است که می­گویم، آدم­هایی که تجربه‌­های مشابه داشتند دنبال تجربه­‌های مشابه خودشان در فیلم هستند مثلا یک فرمانده­­ای که آن زمان فرمانده بوده فیلم را می­بیند و می­گوید اصلاً اینگونه نبوده، من آنجا بودم اصلاً اینها اینطوری نبودند، فرآیند چیزی که شما نشان می­دهید اصلاً این شکلی نبوده است!

شخصیت­های اصلی داستان چه ارتباطی با فیلم داشتند؟

شخصیت­های واقعی داستان هم واکنش­هایی نشان دادند یعنی یکی دو نفر خوششان آمده، یکی دو نفر گفتند اینجا ایراد داشته، شکل دیگری داشته.

 

 با کلیت فیلم موافق بودند؟

بله از کلیت فیلم خوششان آمده بود؛ ولی آدم­های دیگری بودند که به من می­‌گفتند من کجای فیلم هستم، من در آن سال چنین پست و جایگاهی داشتم! اصلاً چطور ممکن است شما چنین فیلمی بسازید،

ما  یک داستان تعریف می­‌کنیم درباره بروز خشونت، یک نیروهای محرکی هم در این داستان وجود دارد، این ممکن است اتفاق تاریخی نداشته باشد، ممکن است تغییرات تاریخی داشته باشد، جابجایی زمانی به لحاظ تاریخی داشته باشد

 زمانی که فیلم می‌سازم رگ بادکرده برخی آقایان را می‌بینم

خودتان را ملتزم نمی­‌دانید که عین واقعیت تاریخی کار را بسازید یک برش تاریخی رانشان دادید.

من مفهوم را در یک دوره‌­ای از تاریخ بردم که بیشترین زمینه­‌هایش فراهم است با یک تغییرات کوچک در داستان بهتر می­‌توانم به مخاطب این حس را منتقل کنم و این کار را کردم، حالا مثلاً یک نفر زندان رفته است، گفته است چه اتفاقاتی در آن موقعیت رخ داده و در فیلم  نیست.  من هنگام ساخت فیلم اول این افراد را کنار می­‌گذارم به این دلیل که این افراد اقل هستند و  نمی­‌توانند ترکیبی که از ذهن مخاطب در ذهن خودم تصور می­‌کنم را به خاطر تجربیات این افراد  بهم بریزم. کما اینکه زمانی که فیلم می‌سازم رگ باد کرده گردن بعضی از این آقایان را می­‌بینم که می‌­آیند می­‌گویند من کجا هستم؟ ولی چاره‌­ای نیست باید کارم را بکنم.

دغدغه تاریخ معاصر دارم/ وقتی به تاریخ اضافه می شوم تاریخ تغییر می‌کند

ـ ماجرای نیمروز چقدر در راستای فضای فیلمسازی یعنی دو فیلم قبلی شما، «ایستاده در غبار» و «آخرین روزهای زمستان»، است و چقدر فیلم بعدی شما در این مسیر حرکت می­‌کند؟

من یک دغدغۀ تاریخ معاصر دارم، برایم جذاب است، دیالوگ برقرار کردن با تاریخ را دوست دارم. علاقمندم در تاریخ قدم بزنم، وقتی من به تاریخ اضافه می­‌شوم تاریخ تغییر می­‌کند، نمی‌­توانید شما به تاریخ برگردید و داخل تاریخ شوید و چیزی تغییر نکند، من آدمی هستم که وقتی وارد یک داستانِ تاریخی می­‌شوم، ممکن است مخاطب من را نبیند ولی من وارد آن داستان شدم به محض اینکه وارد آن داستان شوم آن داستان دارد تغییر می­‌کند و من این تغییر را دوست دارم،  دوست دارم وارد بعضی از داستان­‌های تاریخی شوم. این یکی از علائق من است، اقلاً خیلی برایم جذاب است و راجع به آن حرف دارم، داستان­‌های زیادی که دوست دارم تعریف کنم، حداقل ۳، ۴ داستان خیلی خوب که فکر می­‌کنم لازم است تعریف شود. دو داستان مشخصاً در تاریخ معاصر است و یکی از آن‌ها را می‌­خواستم امسال بسازم و به دلایلی منصرف شدم، این داستانی که الان دارم کار می‌­کنم پیش آمد و به نظرم خیلی مهم است که الان ساخته شود، آنقدر به نظرم ضروری آمد که سه چهار سال بود می­‌خواستم آن را کار کنم و آن را کنار گذاشته بود و دوم اینکه انتخابات بود و نمی­‌دانستم سرنوشت مملکت چگونه می­‌شد به همین دلیل ترجیح دادم این کار را جلو ببرم زیرا بالاخره موضوع آن دو کار تاریخ معاصر است و تاریخ در این مملکت اساساً همیشه محل نزاع است.

اپوزیسیون خارج از کشور درباره متوسلیان به وفاق رسید

اما نکته اینجاست که در «ماجرای نیمروز» شما دو جریان توانستند به وفاق برسند.

بله، در فیلم قبلی‌­ام (ایستاده در غبار) اپوزیسیون خارج از کشور هم درباره حاج آقا متوسلیان به وفاق رسیده بودند [می­خندد]

 مجاهدین به فیلم  واکنشی نشان ندادند؟

نمی‌­دانم خیلی دنبالش نبودم.

عامل برخی از دعواهای سیاسی و سرخوردگی ها بی اطلاعی از تاریخ است

 چه چیزی بازاندیشی به تاریخ معاصر  را برای شما جذاب می­‌کند که  به تاریخ رجوع می‌­کنید؟ چرا به عنوان یک فیلمساز تاریخ برای شما مساله است؟  آیا تکرار تاریخ برای شما مهم است یا برشی که امروز با آن مواجه می‌­شوید؟

به عنوان کسی که همیشه تاریخ را دوست داشتم و می‌خوانم گاهی اوقات می‌بینم جامعه دارد کارهایی می­‌کند که مانند آن قبلاً اتفاق افتاده است، یا جامعه دچار سرخوردگی­‌ای شده است که قبلاً در نسل دیگری تجربه شده است، مثلا بعد از سال ۸۸ برخی احساس کردند مملکت دیگر جای زندگی کردن نیست،دیگر همه چیز خراب شده است، بعد جالب است خاطرات نسل­‌های گذشته را می‌خواندم می­‌دیدم بعد از ۲۸ مرداد عین همین سرخوردگی ایجاد شد و یک نسلی از نخبگان جامعه ما مهاجرت کردند و رفتند و زندگی بسیاری تباه شد، وقتی  با یکی از این پیرمردها صحبت می­‌کردم، می­‌گفت من بعد از ۲۸ مرداد احساس کردم همه چیز تمام شده است و کشور در کام یک دیکتاتوری تمام‌­ناشدنی فرو رفته است رها کرد و رفت آلمان، ۳۰ سال بعد که پیر شده بود بازگشت؛ می‌­خواهم بگویم همان زمان که آن را می­‌خواندم و با آن فرد صحبت می­‌کردم احساس می‌کردم این اتفاق  برای نسل دیگری می‌­افتد و من به این فکر می­‌کردم خب حالا آن اتفاق افتاد، یک تلخی‌­ای حاصل شد ولی جامعه دوباره خودش را می­‌­کند، به نظرم این از ندانستن تاریخ است، بخش زیادی از رفتارهای خشونت‌­آمیز ما، بخش زیادی از دعواهای سیاسی، بخش زیادی از سرخوردگی­‌های اجتماعی ما، ناامیدی­‌ها به خاطر ندانستن تاریخ است، قرآن یک آیه­‌ای دارد که می­فرماید: « أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ » نگاه کنید عاقبت آدم‌هایی که قبل از شما بودند.

 برای چه نگاه کنید؟ چون عاقبت شما شبیه یکی از همان­هاست، قرار نیست شما فکر کنید ما اولین کسانی هستیم که در عالم به دنیا آمدیم و ما اولین کسانی هستیم که داریم زندگی را تجربه می­‌کنیم، این وجه­ تاریخ حیرت­ انگیز است.

ما وقتی تاریخ می­‌خوانیم به حدی رشد می­‌کنیم و به حدی بالغ می­‌شویم که مثلاً در ۲۵ سالگی یا ۳۰ سالگی ممکن است مانند یک آدم ۶۰ ساله فکر کنیم این خیلی مهم است که شما فکر کنید، که چند بار زندگی کردید؟ وقتی آدم­ها می‌میرند دوست دارند دوباره زندگی کنند، «عمری دگر بباید بعد از وفات ما را»، وقتی تاریخ می‌خوانیم بارها زندگی می­کنیم، فرصت کوتاه زندگی برای ما بسیط می­‌شود،من دوست دارم در تاریخ قدم بزنم و در تاریخ زندگی کنم، حالا نگاه من به تاریخ به شیوه سینما است، یعنی چون سینما را یک تجربۀ خیلی شبیه زندگی می­‌دانم، یعنی احساس می­‌کنم وقتی شما می­‌روید سینما یکبار با یک دنیایی زندگی می­‌کنید.

مطالعه ترجیحی شما تاریخی است؟

بله، یا اگر یک رمانی می­خوانم رمانی باشد که در دل تاریخ اتفاق می­افتد، می­تواند داستانش تخیلی باشد ولی تاریخ باشد؛ چون سینما تجربه زندگی به ما می­دهد و با موقعیتی که یک فیلم به ما می­دهد ما زندگی می­کنیم، من خودم چون همیشه دوست داشتم مثلا سال ۱۳۲۰ بروم در خیابان لاله­‌زار قدم بزنم، چقدر تجربه جذابی است، سینما این شانس را به من می­­دهد، من اگر سال ۱۳۳۰ بروم در خیابان لاله‌­زار و یک بلیط بخرم و بروم یک فیلم ببینم، فروش آن فیلم به اندازه یک بلیط افزایش پیدا می­‌کند، تاریخ را تغییر می­‌دهم،وقتی فیلمساز می‌­رود سراغ موضوع تاریخی با تاریخ‌­نگار خیلی متفاوت است، فیلمساز دوباره آن زندگی را تجربه می‌کند در نتیجه زندگی تغییر می­ کند.

علاقمندم در شرایط آزاد فیلم دکتر مصدق وآیت الله طالقانی را بسازم

 به نظرم برخی از فیلمسازان وقتی در تاریخ معاصر به قول خودتان قدم می‌­زدند مخاطب خودشان را (عوام و خواص) از جریان­‌های مختلف مطلع می‌کنند و تلنگری برای جامعه است.  دوست دارید درباره کدام شخصیت تاریخی فیلم بسازید؟

اگر شرایط آزادی برای فیلم ساختن وجود داشته باشد و بتوان سرمایه فیلم را تامین کرد که به یک روایت مستقلی از آن برسم دوست دارم فیلم  دکتر مصدق یا آیت­ الله طالقانی را بسازم بخصوص شخصیت دوم.

 فیلمنامه جدید با چه موضوعی روایت می‌شود؟

فیلم اجتماعی است، تاریخی نیست .یک فیلم شهری که ۳ یا ۴ شخصیت اصلی دارد که بنظرم موضوع ملتهبی است. ذهنم را درگیر کرده و  باید درباره آن فیلم بسازم. موضوع برانگیزاننده ای دارد. جریانی که سالهاست شروع شده است.

 در کل فیلمنامه باز به تصویر ذهنی مخاطب فکر می­ کنید؟

حتما. فکر می‌کنم فیلمی شود که تماشاگران خیلی خوششان می­آید.

سخن آخر درباره «ماجرای نیمروز» …

اکران ماجرای نیمروز ادامه دارد و امیدوارم که در روزهای باقیمانده تماشاگران بیشتری فیلم را ببینند،  الان دیگر مطمئن هستم که تماشاگر فیلم از دیدن آن لذت می­ برد، البته هیچ چیزی هیچ ­وقت مطلق نیست یعنی ممکن است همیشه درصدی از مخاطبان به دلایلی از دیدن فیلم ناراضی باشند ولی« ماجرای نیمروز» از آن دست فیلم ­هایی بوده که ما واقعاً بالای ۹۰ درصد رضایت مخاطب را دیدیم که  مبتنی بر تجربه­‌های عینی واکنش­‌های مخاطب است و نظرسنجی­­‌هایی که انجام شده است، رای­گیری در جشنواره فجر، واکنش‌­­های مخاطب در فضای مجازی و…  وقتی ۹ نفر از تماشای فیلم تجربه خوشایندی داشتند و لذت بردند ، مثلا یک نفر هم بد و بیراه می‌­گوید این یعنی  قاطبۀ تماشاگران از تماشای فیلم لذت بردند.

انتهای پیام/

[ad_2]

دوم اردیبهشت روز تصویب اساسنامه سپاه نیست/ سپاه را از نفوذی‌ها پاکسازی کردیم/ سه نفری که بنی‌صدر نمی‌خواست در سپاه باشند

[ad_1]

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- هاجر تذری و مهدی بختیاری: دوم اردیبهشت ۵۸ با تعیین اعضای شورای اولیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اولین گام مهم برای شکل‌گیری انقلابی ترین نهاد کشور در حالی برداشته شد که نهادهای متعدد انقلابی دیگری مانند کمیته‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های انقلاب وجود داشت اما هیچکدام به اندازه سپاه تحت فشار و شبهات مخالفین نبود.

به عنوان مثال گروهی مدعی بودند  با وجود کمیته‌های انقلاب اسلامی، شهربانی، ژاندارمری، ارتش و حتی گروه‌های مسلح وفادار به انقلاب و غیر فعال دیگر چه نیازی به تأسیس نهاد جدیدی به نام «سپاه پاسداران» است.

از سوی دیگر سازمان‌های سیاسی- نظامی (مانند مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی، سازمان پیکار و…) برای حذف نیروهای مسلح به جا مانده از رژیم گذشته و مهار جهت‌گیری انقلاب، در گوشه و کنار کشور به سرعت فعالیت شدیدی را آغاز کردند و همزمان از حمایت طیف وسیعی از گروه‌های غیرمذهبی چپ بهره می‌بردند.

در آن وضعیت انقلاب، جایگزینی برای ارتش متصور نبود، لذا این تلاش‌ها می‌توانست به سادگی به انحلال ارتش منجر شود و برای همین بود که امام خمینی(ره) نیز تاکید بسیاری بر حفظ ارتش داشتند.

«سردار عبدالله محمودزاده» متولد سال ۱۳۲۹ یکی از موسسین اولیه سپاه؛ دانشجوی کامپیوتر و منطق ریاضیات دانشگاه «میدلزبورو» انگلستان است که در سال ۱۳۵۶ درس را رها کرد و به جریان انقلابی نزد امام در پاریس پیوست.

او به دلیل تحصیل در خارج از کشور با شخصیت‌های بسیاری از جمله ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، مرحوم حسن حبیبی، صادق طباطبایی پیش از انقلاب آشنایی داشت.

در  اعتصاب غذای کلیسای «سن موری» در پاریس که در ‎‏مهرماه سال ۱۳۵۶ بعد از زندانی و شکنجه شدن هفت نفر از روحانیون همچون آیت الله طالقانی، مرحوم منتظری، آیت الله ربانی توسط رژیم شاه برگزار شده بود شرکت کرد؛ البته همان زمان به شهید محمد منتظری بابت گنجاندن نام سید مهدی هاشمی در این لیست اعتراض کرد و گفت نباید سید مهدی هاشمی را جزو آن روحانیون حساب کنند چون او به شاه نامه نوشته و حتی تاریخ نامه را هم به تاریخ شاهنشاهی قید کرده است.

روایت‌های متفاوتی از چگونگی تشکیل سپاه و نحوه مدیریت آن در روزهای نخست وجود دارد و افراد زیادی که در آن سالها نقشی در شکل گیری سپاه داشتند، به بیان خاطرات خود پرداختند.

آنچه در زیر می‌خوانید گفتگوی تفصیلی خبرگزاری فارس با سردار عبدالله محمودزاده است که در آن سالها جزء موسسین و حلقه نخست کسانی بود که در تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش آفرینی کردند.

** فضای باز ابتدای انقلاب همه گروه‌ها را به صحنه آورد

* درخصوص تشکیل سپاه پاسداران و افراد موثر در آن و خصوصاً اعضای شورای مرکزی اولیه سپاه، روایات متعددی وجود دارد که گاهاً با یکدیگر همخوانی هم ندارد. یعنی هرکس از دیدگاه خودش به بازتعریف حوادث آن روزها می‌پردازد. شما به عنوان یکی از موثرین افراد در تشکیل سپاه روایت خود از آن مقطع را بفرمایید.

دوستان و افرادی که در این باره صحبت می‌کنند، هر کدام برخی موضوعات را از دیدگاه خودشان مطرح کردند که می‌تواند درست هم باشد اما ممکن است از برخی موارد دیگر بی‌اطلاع باشند هرچند گاهی برخی اشتباهات حتی در اسامی افراد هم دیده می‌شود.

وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، این پیروزی برخلاف بسیاری از انقلاب‌های دنیا، بدون درگیری‌های چند ساله، بدون خونریزی‌های زیاد و با خسارات کم به ثمر نشست و از آنجا که بر اساس آزادی برمبنای ارزش‌های الهی شکل گرفت، بستری را فراهم کرد که به واسطه آن، همه نیروها به صحنه آمدند. حتی کسانی که مخالف انقلاب بودند ازجمله چپی‌ها و راستی‌ها،یا موافق چین و شوروی و غیره. افرادی هم که سابقه نظامی و زندان داشتند از همه طیف‌ها به صحنه آمدند. میتینگ‌های زیادی برگزار می‌شد و هر کدام از اینها برای خود نشریه داشتند. 

برخی از این گروه‌ها مثل چریک‌های فدایی خلق، پیکاری‌ها، منافقین، حزب توده و غیره از همان اول، فعالیت خود را برمبنای نابودی انقلاب گذاشتند و حرفشان این بود که مسئولین انقلاب که الان روی کار آمدند سابقه کار سیاسی و کشورداری ندارند بنابراین ما که دارای سوابق سیاسی و مبارزاتی هستیم باید کار را به دست بگیریم.

اینها از همان اول به دنبال از بین بردن انقلاب بودند بنابراین شروع به جمع‌آوری سلاح کردند. در این مقطع نیروهای انقلاب احساس خطر کردند و به صورت خودجوش گروه‌هایی برای دفاع از انقلاب در برابر این توطئه‌ها تشکیل شد. ۷، ۸ گروه از مکان‌های مختلف جمع شده بودند که اینها سابقه فعالیت‌های نظامی هم داشتند.

** گروه‌ها و تشکل‌ها برای تشکیل سپاه متحد می‌شوند

* این گروه‌ها با یکدیگر ارتباط هم داشتند؟

لزوماً نه، برخی‌ با هم مرتبط بودند و برخی‌ هم نه اما اینها کم‌کم با یکدیگر مرتبط شدند، خصوصاً آنهایی که سابقه سیاسی و زندان در زمان شاه را داشتند و مذهبی هم بودند، آمدند و یکسری از جوان‌ها را آموزش نظامی دادند.

بعدها ۴ تشکل عمده که یکی در جمشیدیه، یکی در پاسداران، یکی در نیاوران و یکی هم در ستارخان بود با شروع توطئه‌ها به صورت منسجم‌تر با یکدیگر مرتبط شدند.

توطئه‌ها از همان اسفند ۵۷ در کردستان شروع شد که به خلع‌ سلاح پادگان مهاباد به دست چپی‌ها انجامید. البته آنها برای پادگان‌های شهرهای دیگر مثل مریوان، سنندج و سقز هم برنامه داشتند اما نتوانستند.

از این طرف، چریک‌های فدایی خلق، پیکاری‌ها و حزب توده هم شروع به فعالیت کردند که البته اطلاعات خوبی هم داشتند.

** حکم امام(ره) برای لاهوتی

در این مقطع، حضرت امام (ره) اولین حکم برای تشکیل سپاه را در اسفند ۵۷ برای آقای لاهوتی صادر کردند که به نوعی نماینده ایشان در سپاه باشد. بنابراین امام (ره) به جاهای دیگر هیچ نامه‌ای ننوشتند.

یکی از دوستان ما در آن مقطع (مرحوم آقای علی فرزین) پیش من آمد و گفت که من با آقای مطهری و بهشتی صحبت کرده‌ام و نظر اینها این است که بچه‌ها جمع شوند و یک سپاه تشکیل شود چرا که در آینده خطرهایی وجود دارد و ما به افراد مؤمن و انقلابی که آموزش نظامی دیده باشند نیاز داریم.

ما گفتیم حالا که آقای لاهوتی از امام(ره) حکم دارد، پیش ایشان برویم. آقای لاهوتی آن موقع در عباس‌آباد مستقر بود که بعد به پاسداران منتقل شد.

* شما خودتان عضو کدامیک از این گروه‌ها بودید؟

هیچ کدام. ما دانشجویانی بودیم که در انگلیس تحصیل می‌کردیم و آنجا یک انجمن داشتیم که خیلی هم فعال بود و با روحانیون ارتباط داشتیم. هر کس هم از ایران به انگلیس می‌آمد (مثل آقای بهشتی یا محمد منتظری و …) با ما مرتبط بود.

برای همین به همراه مرحوم آقای فرزین و مرحوم آ‌قای خلیل طباطبایی پیش آقای لاهوتی رفتیم. این دو نفر هم در خارج از کشور تحصیل کرده بودند و آقای طباطبایی دکترای خودش را پیش از انقلاب از انگلستان گرفته بود و به ایران آمده بود.

به هر حال رفتیم و صحبت کردیم، بعد قرار شد من و آقای فرزین برویم و با این گروه‌ها صحبت کنیم تا یکی شوند. تأکید شهید بهشتی هم بر یکی شدن این تشکل‌ها بود.

هم به جمشیدیه و هم به نیاوران و هم مراکز دیگر مثل خلیج رفتیم که محل استقرار آقای رفیق‌دوست بود. آقای رفیق‌دوست یک گروه داشت و تقریباً با تمام تشکل‌های موجود ارتباط داشت چون هم سابقه زندان داشت و هم سرشناس بود.

مرحوم ‌آقای فرزین یک ارتباطی هم با شورای انقلاب داشت و قرار بر این شد که با اجماع این گروه‌ها یک شورای واحد تشکیل شود.

نمایندگانی از این گروه‌ها جمع شدند که البته من در آن جلسه حضور نداشتم اما آقای فرزین بود و از میان آنها یک شورای ۷ نفره انتخاب شد.

* در انگلستان در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردید؟

من دانشجوی رشته کامپیوتر و منطق ریاضی بودم. که خودم برای تحصیل به انگلیس رفتم (بورسیه نبودم) و در دانشگاه «میدلزبورو» مشغول شدم. درسم هم خوب بود و در میان ۱۴-۱۵ نفر حاضر در کلاس (که اکثرا انگلیسی بودند) نمراتم از بقیه بهتر بود و حتی دو سال اول را باهم خواندم.

البته بعدها که به پاریس رفت و آمد داشتم، به من گفتند دیگر به انگلیس برنگردم چون پلیس دنبال ما بود.

حتی یک بار هم به صورت سرزده به منزل ما آمده و سراغ من را گرفته بودند. من خودم گفتم که رفته ایران. دفعه دوم با عکس آمدند و این بار یکی از بچه ها جلو رفت و گفت درسش تمام شده و برگشته ایران.

خانه‌ای هم که آنجا داشتم بعدا که آقای روحانی برای تحصیل به انگلیس آمد، در اختیار ایشان قرار گرفت و همه خانه و زندگی ما دست آقای روحانی بود.(خنده)

* بعدها در فرانسه با امام هم دیدار کردید؟

بله. حتی یک بار که خدمت ایشان رسیدم، امام می‌خواستند ناهار بخورند. من حدود ۲۰ سوال برده بودم تا بپرسم. امام فرمودند ۲۰تا زیاد است و من خسته‌ام. دو سه تا از سوال‌ها را بپرس. عرض کردم به همراه تعدادی از بچه‌ها قصد داریم برای آموزش چریکی به فلسطین برویم. امام اجازه ندادند و گفتند نیازی نیست، با همین اعتصاب‌ها و تظاهرات‌ها پیروز خواهیم شد. من چون دانشجو هم بودنم چند بار اصرار کردم. نهایتا اما فرمودند حالا که اصرار داری برو ولی بقیه لازم نیست بیایند.

من خوشحال شدم. موقع خداحافظی امام دو مرتبه فرمودند حالا می‌روی و آموزش هم می‌بینی ولی نیازی به این چیزها پیدا نخواهیم کرد و همین طور هم شد.

** شورای ۷ نفره سپاه تشکیل شد

* اعضای اولیه شورای فرماندهی سپاه دقیقا چه کسانی بودند؟ چون اسامی متعددی مطرح می‌شود.

آقای جواد منصوری (که هم خودش هم دو برادرش سابقه سیاسی داشتند)، به عنوان اولین فرمانده سپاه منصوب شد. افراد دیگر هم به این ترتیب منصوب شدند: آقای عباس آقازمانی (ابوشریف) به عنوان مسئول واحد عملیات، آقای داودی شمسی مسئول واحد مالی، آقای رفیق‌دوست مسئول واحد تدارکات، آقای الویری تبلیغات و روابط عمومی [شهید] کلاهدوز مسئول واحد آموزش و آقای بشارتی هم مسئول واحد اطلاعات و پرسنل.

این ۷ نفر، اولین شورای فرماندهی سپاه بودند که به شورای انقلاب معرفی شدند.

* ولی اسامی دیگری هم گفته شده است مثل آقایان دانش منفرد، غرضی، فروتن، محمدزاده و …

بعدها افراد دیگری هم به این شورا اضافه شدند و برای همین است که گاهی به اشتباه از برخی افراد به عنوان شورای اولیه سپاه نام برده می‌شوند.

مثلاً آقای الویری بعد از اولین جلسه شورا (که درست یادم نیست همان را هم آمد یا نه) دیگر نیامد و آقای دکتر افروز به جای ایشان در جلسات شرکت می‌کرد که حکم هم نداشت یعنی جزو شورا نبود و حکم به نام آقای الویری بود.

بعد که آقای الویری برای گرفتن دکترا به انگلستان رفتند، به جای ایشان آقای یوسف فروتن آمد که از بچه‌های انجمن آلمان بود. بعد هم نفرات دیگری اضافه شدند. مثلاً یک دفتر هماهنگی استان‌ها برای تشکیل سپاه در شهرها شکل گرفت و آقای ابراهیم محمدزاده مسئول آن شد. بعد که دفتر سیاسی درست شد، آقای محمدزاده را به دفتر سیاسی منتقل کرده و بنده مسئول دفتر هماهنگی استان‌ها شدم.

* حکم این افراد جدید را هم شورای انقلاب می‌زد؟

خیر. این احکام توسط آقای منصوری به عنوان فرمانده سپاه صادر می شد. مدتی بعد واحد اطلاعات و پرسنلی (که مسئول آن آقای بشارتی بود) هم از هم جدا شدند و آقای محسن رضایی به عنوان مسئول واحد اطلاعات انتخاب شد.

سپس واحد طرح و برنامه شکل گرفت که آقای دکتر احمد فرمد با کمک مرحوم آ‌قای خلیل طباطبایی و مرحوم آقای فرزین آن را اداره می‌کرد.

دو نفر از افراد هم در پاسداران مستقر بودند مثل آقای دانش منفرد و آقای غرضی. اینها در شورای فرمانده سپاه نبودند اما به هر حال جزو گروهی بودند که در تشکیل سپاه نقش داشت. البته آقای دانش استاندار شد و آقای غرضی هم به یک شورای ۳ نفره که برای گزینش افراد بودند اضافه شد که ۲ نفر دیگر، آقای ابراهیم محمدزاده و بنده بودیم.

آقای غرضی و آقای محمدزاده به لحاظ فکری با هم اختلاف داشتند و در واقع بنده را برای این گذاشته بودند که اینها با هم دعوا نکنند. دو، سه جلسه که گذشت، دیدیم این طور نمی‌شود.

نهایتاً آقای غرضی کنار رفت و بعدها در دولت شهید رجایی وزیر پست و تلگراف شد.
شورای سپاه هم به پاسداران (نگارستان هشتم) رفت که مرکز شنود ساواک بود.

** با حکم امام(ره)، سپاه زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت

* یکی از اختلاف‌های مهم در همان ابتدای کار، این بود که سپاه زیر نظر چه کسی اداره شود. چه دیدگاه‌هایی در این باره وجود داشت؟

دولت موقت و برخی بچه‌های انجمن آمریکا مثل سازگارا (که او هم از طرف ابراهیم یزدی برای خودش یک حکمی برای تشکیل سپاه گرفته بود) معتقد بودند سپاه باید زیرنظر دولت باشد. ما و برخی از نیروهای انقلابی معتقد بودیم سپاه باید زیرنظر امام (ره) اداره شود و تعداد کمی هم می‌گفتند باید زیرنظر شورای انقلاب باشد.

بحث‌های زیادی شد تا اینکه یک سفر به قم خدمت امام(ره) رفتیم و موضوع را مطرح کردیم و حضرت امام(ره) هم فرمودند که شورای انقلاب اقدام کند.

** دوم اردیبهشت روز تصویب اساسنامه سپاه نیست

بنابراین ۷ نفر شورای اولیه سپاه به شورای انقلاب معرفی شده و شورا در تاریخ ۵۸/۲/۲ برای این افراد حکم صادر کرد.

در واقع در ۲ اردیبهشت ۵۸ برای شورای فرماندهی سپاه حکم صادر شد نه اینکه اساسنامه‌ای تصویب شود چون اصلاً در آن موقع اساسنامه‌ای نداشتیم.

حکمی هم برای افراد صادر شد ۶ ماهه بود. نماینده امام(ره) هم که آقای لاهوتی بود.

** مخالفت لاهوتی با ادامه کار شورای سپاه

* با پایان مدت ۶ ماهه چه اتفاقاتی افتاد؟

بعد از ۶ ماه، بحث بر این بود که حالا چه کنیم. آقای لاهوتی که هم با حزب جمهوری مخالف بود و هم در شورای انقلاب عضویت نداشت و هم با آقای منصوری مشکل داشت، گفت شما دیگر مسئولیتی ندارید. بعد خدمت حضرت امام(ره) رفت و از ایشان حکمی به عنوان سرپرست سپاه گرفت.

این اختلاف‌ها کش پیدا کرد تا اینکه قرار بر این شد تا یک نفر از شورای انقلاب بیاید و در سپاه مستقر شود و کارها را پیش ببرند.

ابتدا آقای موسوی اردبیلی آمد. ایشان هفته‌ای یک ساعت یا ماهی یک بار می‌آمد و حضورشان منظم نبود و بعد به دلیل مشغله دیگر نیامدند.

بعد از آقای موسوی اردبیلی، آقای هاشمی رفسنجانی آمد اما ایشان هم بعد از مدتی دیگر نیامد و نفر سوم آیت‌الله خامنه‌ای بود که ایشان البته به صورت منظم هفته‌ای چند ساعت می‌آمدند و به کارها رسیدگی می‌کردند تا اینکه بنی‌صدر رئیس جمهور شد.

لاهوتی هم اگرچه حکم داشت اما موضوع سرپرستی ایشان تقریباً اجرایی نشد.

** دستور امام(ره) برای حزبی نبودن اعضای سپاه

یکی از موضوعات دیگر در آن مقطع، لزوم حزبی نبودن اعضا بود. به هرحال بسیاری از افراد قبل از ورود به سپاه عضو گروه‌های سیاسی بودند.

حضرت امام(ره) دستوری دادند مبنی بر اینکه هرکس می‌خواهد در سپاه فعالیت کند، باید از گروه‌های سیاسی استعفا بدهد یا از سپاه برود که برخی هم رفتند اما بعضی افراد مثل شهید محمد بروجردی، محسن رفیق‌دوست، محسن رضایی و چند نفر دیگر از گروه‌های سیاسی خودشان استعفا دادند و ماندند.

آقای جواد منصوری هم بعدها مسئولیت واحد جدیدالتأسیس فرهنگی را بر عهده گرفت. البته یک واحد دیگر هم به نام نهضت‌ها وجود داشت که مهدی هاشمی ملعون مسئول آن بود.

** اداره سپاه توسط دوزدوزانی به عنوان دومین فرمانده

* با انتخاب بنی‌صدر و انتصاب او به فرمانده کل قوا، احکام دیگر از طرف او صادر می‌شد. این موضوع حواشی ایجاد نمی‌کرد؟

با ریاست جمهوری بنی‌صدر امام (ره) او را به عنوان فرمانده کل قوا منصوب کرد که یعنی فرماندهان نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه باید توسط ایشان منصوب شود.

در این مقطع حضرت آقا هم گفتند که ماندن ایشان دیگر موضوعیت ندارد و چون بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا منصوب شده باید او حکم بدهد.

بنی‌صدر برای مدتی آقای عباس دوزدوزانی را منصوب کرد تا بتواند شخص دیگری را پیدا کند. البته آقای دوزدوزانی هیچ حکمی نداشت و هیچ کدام از ماها حکم او را ندیدیم هر چند خودش معتقد است که حکم داشته است.

همین چند وقت پیش هم باز با ایشان در این رابطه صحبت کردم اما او می‌گوید من حکم داشتم و برخی افراد به خاطر سیاسی‌کاری آن را کتمان می‌کنند.

مدتی گذشت تا اینکه آقای بنی‌صدر، آقای عباس آقازمانی (ابوشریف) را برای فرماندهی سپاه انتخاب کرد. با انتخاب ایشان اختلاف‌ها شروع شد.

* به دلیل اینکه گفته می‌شد آقای ابوشریف از طرفداران بنی‌صدر است؟

آقای ابوشریف تفکرات خاصی داشت و افراد خاصی هم دور ایشان بودند. مثلاً شورا می‌گفت برای تشکیل سپاه در شهرها باید دفتر هماهنگی و پرسنلی با هم بروند و ابتدا تحقیق کنند اما آقای ابوشریف می‌گفت لازم نیست، من خودم حکم می‌دهم. مثلاً سپاه تهران این طور تشکیل شد و یا ارومیه که البته بعدها سپاه ارومیه منحل شد و مجدداً این بار با تحقیق شکل گرفت.

از طرف دیگر می‌گفتند آقای ابوشریف بنی‌صدری است. خودش هم اجتهاد زیادی در موضوعات می‌کرد. مثلاً می‌گفتند امام فرموده است بجنگید اما شما می‌گویید نه. ما حرف چه کسی را گوش کنیم؟ ابوشریف می‌گفت باید به حرف من گوش بدهید چون من در مسأله جنگ اجتهاد دارم اما امام ندارد.

این رویکردها اختلاف‌ها را هم زیاد می‌کرد تا اینکه کار به بنی‌صدر کشید و قرار شد یک نفر دیگر به عنوان فرمانده سپاه معرفی شود.

چند نفر کاندیدا بودند از جمله [شهید] محمد بروجردی که از کرمانشاه آمد و با بنی‌صدر صحبت کرد اما خودش بعدا قبول نکرد تا اینکه آقای مرتضی رضایی به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شد که فرد بسیار خوبی بود.

* البته در مورد ایشان هم این شائبه بنی‌صدری بودن وجود داشت و گویا برخی مخالف او بودند.

آقا رضایی با بنی‌صدر مخالف بود اما به هر حال باید کار را پیش می‌برد. چون حکم فرمانده را بنی‌صدر صادر می‌کرد، به هرحال این موضوع مطرح می‌شد.

* خب هرکس که فرمانده می‌شد، باید از بنی‌صدر حکم می‌گرفت.

بله ولی اینجا کمی تفاوت داشت.

** گزینش در سپاه سخت و دقیق بود

* شما در ابتدای صحبتتان از لزوم تشکیل یک نهاد انقلابی برای دفاع از انقلاب در برابر توطئه‌ها صحبت کردید که منجر به تشکیل سپاه شد. ولی در آن مقطع کمیته هم فعال بود که قاطبه آن از بچه‌های مذهبی و انقلاب بودند. چرا همان کمیته گسترش پیدا نکرد و یک نهاد جدید تاسیس شد؟

کمیته پیش از انقلاب تشکیل شده بود و بعدها که ژاندارمری و شهربانی از هم پاشید، افراد زیادی از مساجد خصوصاً دور هم جمع می‌شدند و همه کاری می‌کردند.

این تشکل‌ها خودجوش بود و گزینش آنچنانی وجود نداشت بنابراین از همه طیف افراد در آن می‌توانستند عضو شوند اما سپاه این طور نبود که هر کس بخواهد وارد شود. مثلاً در گزینش سپاه یکی از شهرها، از میان ۵۰ نفر، تنها ۹ نفر انتخاب شدند.

** قرار بود کمیته در سپاه ادغام شود ولی در زمان وزارت آقای ناطق ملغی شد

* این موازی کاری گاها به بروز اختلافاتی هم بین سپاه و کمیته منجر می‌شد. برای رفع این مشکلات چه کردید؟

بعد قرار شد که سپاه از کمیته هم عضوگیری کند و چون جلسات مرتبی برگزار می‌کردیم سعی می‌شد اختلاف‌ها کم شود در حالی که کمیته یک نهاد مستقر بود اما سپاه تازه شکل گرفته بود.

سپاه تهران که تشکیل شد، این ارتباطات ضوابط بیشتری به خود گرفت تا اینکه قرار شد کمیته در سپاه ادغام شود.

ما رفتیم به کمیته مرکزی پیش مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی و برادرشان آیت‌الله باقری کنی رفتیم و توافق شد که هرجا سپاه تشکیل شد، کمیته منحل شود تا اینکه آقای ناطق نوری وزیر کشور شد.

آقای ناطق در مجلس از کمیته‌ها دفاع کرد و گفت اینها نباید منحل شود. مجلس هم رأی داد و کمیته زیرنظر وزارت کشور رفت و آن طرح ما هم به هم ریخت. البته کمیته در موضوعات مختلف حضور داشت مثل مقابله با ضدانقلاب و عملکرد خوبی هم داشتند اما گاهی هم باهم در سر برخی موضوعات درگیری پیش می‌آمد چون دو طرف همدیگر را نمی‌شناختند اما بعدها جلسات هماهنگی بیشتری برگزار شد.

** سپاه را از نفوذی‌ها پاکسازی کردیم

* یکی از چالش‌ها خصوصا در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب، موضوع نفوذ افراد وابسته به گروهک‌ها در نهادهای دولتی و انقلابی بود. این نفوذ در سپاه چقدر موضوعیت داشت و آنها چقدر توانستند در سپاه نفوذ کنند؟

نفوذی داشتیم خصوصاً از حزب توده و منافقین اما در سپاه بسیار کم و به ندرت بود. اینها به خوبی چهره خودشان را انقلابی و مؤمن نشان می‌دادند؛ از همه بهتر نماز می‌خواندند، از همه بهتر قرآن می‌خواندند و در مسابقات عقاید هم بهترین نمرات را می‌گرفتند اما مثلا توده‌ای بودند و اصلاً کسی فکرش را هم نمی‌کرد.

در سپاه به دلیل مراقبت‌های شدیدی که می‌شد این نفوذ‌ها بسیار به ندرت بود و اگر متوجه انحراف در کسی می‌شدیم سریعاً اقدام می‌کردیم.

ما حتی سپاه یکی از شهرها مثل ارومیه را کاملاً منحل کرده و دوباره تشکیل دادیم. ۲۰۰ نفر دراین موضوع اخراج شدند و آقای [حسین] علایی را به عنوان فرمانده سپاه ارومیه گذاشتیم تا دوباره عضوگیری شود و یا در سپاه‌ شهر الیگودرز که منافقین در آن نفوذ کرده بودند نیرو فرستادیم و حتی آنجا را محاصره کردیم.

این طور نبود که اگر گزارشی بیاید، یک ماه یا دو ماه بررسی آن طول بکشد. وقتی به نتیجه می‌رسیدیم و برایمان محرز می‌شد، با یک تلفن اقدام می‌کردیم. یعنی رفتار انقلابی می‌کردیم. لذا سپاه در همان مقطع از همه نفوذی‌ها پاکسازی شد و اگر امروز سپاه جزو سالم‌ترین ارگان‌ها و نهادهاست، به خاطر این است که در تشکیل آن و در گزینش هسته‌های اولیه آن دقت و سخت‌گیری زیادی می‌شد. 

** برخورد بنی‌صدر از موضع تکبر و بود

** شما پیش از پیروزی انقلاب و در خارج از کشور با بنی‌صدر برخورد داشتید و این اختلافات به بعد از تشکیل سپاه و انتصاب او به فرماندهی کل قوا هم کشید. برخورد بنی‌صدر در این موضوعات چطور بود؟

بنی‌صدر تکبر زیادی داشت، در اواخر سال ۵۶ یا اوایل ۵۷ (درست یادم نیست) بعد از زندانی شدن ۷ نفر از روحانیون، یک اعتصابی توسط دانشجویان در پاریس به طرفداری این افراد برگزار شد.

آن موقع محمد منتظری به انگلستان و پیش ما آمده بود و قرار بود ما هم به پاریس رفته و در این اعتصاب شرکت کنیم. البته ما همانجا به محمد منتظری اعتراض کردیم و گفتیم نباید سید مهدی هاشمی را جزو آن روحانیون حساب کنند چون او به شاه نامه نوشته و حتی تاریخ نامه را هم به تاریخ شاهنشاهی قید کرده.

در اعتصاب پاریس افراد زیادی بودند مثل مرحوم آقای دکتر حبیبی، بنی‌صدر، قطب‌زاده، مرحوم صادق طباطبایی و غیره. 

یک سمیناری آنجا برگزار شد که چند سخنران داشت از جمله آقای دکتر سروش که از انگلستان آمده بود. بعد از سخنرانی دکتر سروش و بنی‌صدر، یک تضاد در بین افراد ایجاد شد. بنی‌صدر گفت بعدازظهر جلسه‌ای بگذارید تا من با اینها بحث کنم.

اتاق من در کنار اتاق بنی‌صدر بود و یک در مشترک داشت. شنیدم که بنی‌صدر، آقای طباطبایی و مسئول جلسه را صدا کرد و گفت این جلسه را بگذارید تا من اینها را لجن‌مال کنم.

من در را باز کردم و وارد شدم و گفتم اجازه نمی‌دهم این جلسه برگزار شود چون شما می‌خواهید افراد را لجن‌مال کنید نه بحث علمی. افرادی مثل آقای سروش اهل بحث علمی هستند.

بحث بالا گرفت و بنی‌صدر به من گفت من قول می‌دهم که من هم بحث علمی کنم. خلاصه این جلسه برگزار شد اما بنی‌صدر نتوانست در سخنرانی از پس سروش بربیاید.

بعد از این سمینار من را صدا کرد و گفت حالا راضی شدید؟ من به او گفتم یک سؤال از شما دارم، شما گویا کتابی نوشته‌اید به نام «کیش شخصیت». گفت بله، کتاب زیر چاپ است. گفتم سؤال من این است که آیا این کتاب روی خودش شما هم تأثیر گذاشته است یا نه؟ یک نگاهی به من کرد و سه مرتبه گفت البته البته البته.

** بنی‌صدر گفت این ۳نفر باید از سپاه بروند

این گذشت تا اینکه ما به همراه اعضای شورای سپاه برای اولین بار پیش بنی‌صدر رفتیم.

البته قبل از آن، در سپاه‌ گرمسار مسائلی پیش آمده بود و ما هم نیروهایی برای اصلاح اعزام کردیم اما راهشان ندادند. ما هم در سپاه را بستیم و مجدداً عضوگیری کردیم.

گویا پیش از دیدار ما، مسئولان سابق سپاه گرمسار پیش بنی‌صدر رفته بودند و گفته بودند اینها با شما مخالفند و ما را از سپاه بیرون کردند. البته ما برای موضوع مرتبط با بنی‌صدر نرفته بودیم مسأله چیز دیگری بود.

بنی‌صدر بسیار متکبرانه برخورد کرد. مثلاً در همان دیدار، ابتدای همه شهید محلاتی که نماینده امام(ره) بود وارد شد اما بنی‌صدر نه از جایش بلند می‌شد و نه جواب سلام کسی را می‌داد. هر کسی هم سلام می‌کرد او فقط سرش را تکان می‌داد. خب این «کیش شخصیت» است دیگر.

بعد در صحبت‌هایش گفت این محمودزاده کیه که در سپاه فساد می‌کنه؟ گفتند ایشان. تا من را دید شناخت. گفت عبدالله؟

ما چندین بار در خارج با هم بحث کرده بودیم و بنی‌صدر در این جلسه گفت «این (یعنی من) عامل تفرقه است. من در خارج از کشور هر جا می‌رفتم وحدت ایجاد می‌کردم او اختلاف می‌انداخت و همه را به انجمن انگلیس دعوت می‌کرد جز من.» البته راست هم می‌گفت.

بعد گفت طرفداران من را هم اخراج می‌کند. خلاصه آن جلسه تمام شد. آقای سیدحسین خمینی (نوه حضرت امام (ره)) به من تلفن زد و گفت شورای سپاه را تشکیل دهید که می‌خواهم از طرف بنی‌صدر یک پیامی بیاورم.

جلسه تشکیل شد و در پیام بنی‌صدر آمده بود که ۳ نفر باید از سپاه بروند که من، محسن رضایی و یوسف فروتن بودیم. جلسه هم شب بود. افراد زیادی مخالفت کردند. من گفتم مشکلی با رفتن ندارم اما بقیه گفتند باید امام نظر بدهد و هر چه ایشان گفتند ما انجام می‌دهیم.

سیدحسین خمینی گفت من با امام صحبت می‌کنم. فردای آن روز تماس گرفت و گفت امام جواب دادند. آمد و اعلام کرد که امام گفتند اینها بمانند ولی با بنی‌صدر مخالفت نکنند.

** شهید محلاتی گفت اولین نفری خواهم بود که در مجلس علیه بنی‌صدر صحبت می‌کند

* گویا آقای شهید محلاتی هم ابتدا از طرفداران بنی‌صدر بود.

آقای محلاتی در حزب جمهوری، جزو کسانی بود که برای کاندیداتوری بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری رأی داده و از او طرفداری می‌کرد.

ایشان با پدر بنده صیغه برادری خوانده بودند و به همین دلیل من را می‌شناخت. من به ایشان گفتم شنیده‌ام شما از بنی‌صدر طرفداری کردید. بعد خواستم تا سوابق بنی‌صدر را برایش بگویم.

از او پرسیدم آیا کسی که گوشت ذبح شده غیرشرعی می‌خورد، می‌تواند رئیس جمهور باشد؟

البته خانواده آقای بنی‌صدر هم حجاب درستی نداشتند. مثلاً وقتی که حضرت امام(ره) به نوفل لوشاتو رفته بودند، ما آدرسی از ایشان نداشتیم. دو اتوبوس از انگلستان بودیم که می‌خواستیم خدمت امام(ره) برسیم. برای گرفتن ‌آدرس رفتیم به خانه آقای بنی‌صدر. در که زدیم یک دختر ۱۶، ۱۷ ساله بدون حجاب در را باز کرد ما ابتدا فکر کردیم اشتباه آمدیم ولی خودش را که معرفی کرد، دختر آقای بنی‌صدر بود (همان کسی که بعداً همسر مسعود رجوی شد). بعد من از آقای بنی‌صدر سؤال کردم که چرا دختر شما این طور است؟ او هم گفت خودشان باید به این نتیجه برسند.

به هر حال این موضوعات را که با آقای محلاتی مطرح کردم تعجب کرد و گفت الان که دیگر کار از کار گذشته اما من اولین کسی خواهم بود که در مجلس علیه بنی‌صدر سخنرانی خواهم کرد.

** ماجرای انتصاب محسن رضایی به فرماندهی سپاه

* در یکی از مستند‌هایی که از صداوسیما پخش شد، آقای محسن رضایی می‌گوید خودش به امام(ره) پیشنهاد داده تا فرمانده سپاه شود. ماجرای انتصاب ایشان چه بود؟ به هرحال محسن رضایی اولین فرمانده سپاه است که مستقیما از امام(ره) حکم گرفت.

بعد از عزل بنی‌صدر و استعفای آقای مرتضی رضایی، من عازم سفر حج بودم که آقای محلاتی تلفن زد و گفت سریع اعضای شورا را جمع کن، امام نظری دادند که باید فوراً پیگیری شود. البته موضوع را به خود من گفت که امام فرموده بودند خودتان یک نفر را معرفی کنید تا من حکم بدهم.

من گفتم عازم مکه هستم ولی آقای محلاتی گفتند حق نداری بروی مسأله مهم است و باید سریعاً انجام شود.

مرحوم احمد آقای خمینی، علاوه بر شهید محلاتی، با آقای رفیق‌دوست هم در این باره صحبت کرده بودند. ما در حال جمع کردن اعضا بودیم که آقای رفیق‌دوست خودش تلفنی با اکثر اعضا صحبت کرده و موافقت آنها با فرماندهی محسن رضایی را گرفته بود.

حالا نمی‌دانم به چه کسانی زنگ نزد و یا چه کسانی مخالفت کردند ولی به هر حال با ما که تماس گرفته نشد و آقای محلاتی هم اصلاً مخالف بود.

بعد آقای رفیق‌دوست با حاج احمد آقا تماس گرفته و گفته بود اکثر اعضا یا همه اعضا (فکر کنم گفته همه اعضا) با محسن رضایی موافقند.

هنوز جلسه تشکیل نشده بود که ساعت ۲ عصر، اخبار حکم امام برای آقای رضایی را اعلام کرد. همه تعجب کردیم ولی به هر حال کار انجام شده بود.

* شما تا سال ۷۷ در سپاه بودید و بعد به نیروی انتظامی رفتید. در این باره هم توضیح بفرمایید که ماجرا چه بود؟

نیمه دوم سال ۷۷، فرمانده نیروی انتظامی از حضرت آقا درخواست کردند که فلانی یعنی بنده به عنوان مسئول ارزیابی ناجا منصوب شوم اما رهبری موافقت نکردند و فرمودند جای او خوب است.

من هم در آن مقطع مسئول نظارت بر کل سپاه در حوزه نمایندگی بودم.

دو مرتبه فرمانده ناجا خدمت آقا رفت و گفت در نیروی انتظامی از ۴ ارگان نیرو داریم یعنی سپاه، ژاندارمری، کمیته و شهربانی و یک نفر را می‌خواهیم که بتواند مسئولیت نظارت را به خوبی انجام دهد که این بار آقا با مأموریت یک ساله بنده موافقت کردند که البته این مأموریت ۱۷، ۱۸ سال طول کشید و بعد از آن هم که من ۳۵ سال سابقه خدمت داشتم و مسئول مشاور و بازرس ویژه بودم، با دستور حضرت آقا به ستاد کل نیروهای مسلح آمدم.

انتهای پیام/

[ad_2]

عدو كره زمين صلابت و روحیه جهادی ملت کشورایران خوف داشتن دارد/توسط صور توق‌های دشمنان، شورش اسلامی جلاجل عزايم اقتدار باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شهر چالوس، دليل‌الاسلام علی شیرازی عصر فردا جلاجل مراسم نخستین سالگرد آسمانی كشته شدن شهید مدافع مزار شهید حسین بواس، شهدای بسته خان‌طومان و گرامی‌داشت شهدای مدافع مزار مدیر مازندران که توسط محضر پرشور خانواده‌های  شهدا، ایثارگران، جانبازان و مردم شهیدپرور جلاجل مسجد اجتماع این شهر برگزار شد، تقریر انجام بده: ماه رجب باریک و جلاجل دعای يوميه این ماه توسط خدای كلاه خود عرض ضربت ديده و عظمت داروي تقويتي سبحان را تبیین می‌کنیم.

اوی توسط تعبیر اینکه توسط تمركزفكر جلاجل معنای این دعا درمی‌یابیم که هنگامی بيگانگان كره زمين پروردن بايسته می‌کنند برخودهموار كردن ما را عنایت کند و هنگامی پروردن را نمی‌شناسد و درخواستی ندارد، اما مربوط به سفر عنایت داروي تقويتي نيرنگ ساز باریک، خاطره ها‌داغ جا انجام بده: اینکه كره زمين پروردن بخواهیم خیر کیهان و آخره را نصیب کند داغ جا می‌دهد که داروي تقويتي دارای لطف کبیر باریک و جلاجل مقابل پرسش هم  جواب می‌دهد و جلاجل غیر این‌لفظ نیز همچنان عنایت می‌کند.

نماینده ولی فقیه جلاجل نیروی قدس رژيمان توسط اعلام اینکه خیر کیهان و آخره ثمار مبنای چون كه فاکتورهایی باریک، اضافه انجام بده: داروي تقويتي کمال آدمی را تعدادی آدمي زاد ترسیم می‌کند و راه را به مقصد‌ شکلی تنظیم می‌کند که ما كرنش یافته جلاجل این کیهان بنده داروي تقويتي متعال شویم و پي رو اولیای الهی و پیامبر و ولی اسلام باشیم.

این مسؤول توسط برخودهموار كردنٔکید ثمار اینکه داروي تقويتي جلاجل قرآن کریم خیر آخره ما را همنشینی توسط پیامبران، اولیا، شهدا و صالحان ديباچه انجام بده، افزود: اینها بهترین رفیقان و آشوب هستند.

شیرازی توسط اشارت به مقصد اینکه كرنش کیهان و كرنش آخره جلاجل حقیقت همنشینی توسط اولیای پروردن باریک، تبیین انجام بده: درب خصوصی جنان مهجور به مقصد‌ روی آشوب خاص پروردن نيرنگ ساز انجام خواهد شد و جلاجل دعای ماه رجب كره زمين داروي تقويتي عنایت وزیر ها خیر کیهان و آخره را می‌خواهیم.

اوی توسط تعبیر اینکه شهدا توسط این دعاها و رازگويي توسط قرآن پري چهر گرفته و كلاه خود را تبيره کشیدند، عقبنشینی داد: شهدا كلاه خود را به مقصد رتبه کمال رساندند و وقتی به مقصد این درجه رسیدند چیزی به استثناي پروردن ندیدند، چراکه چیزی به استثناي خیر کیهان و آخره نخواستند.

نماینده ولی فقیه جلاجل نیروی قدس رژيمان توسط برخودهموار كردنٔکید ثمار اینکه جلاجل دعای يوميه ماه رجب كره زمين پروردن می‌خواهیم برخودهموار كردن فکر، ذکر، كلامي و عمل ما و پایان زندگی ما تعدادی داخل باشد، متذکر شد: اینها نيكويي كردن بزرگی صفت بويناك که شهدای ما كره زمين عيش شهیدان و الگوی شهدا به مقصد ارث بردند و به مقصد این بااستعداد رسیدند که وقتی پروردن اجامر کند که منبرها هستی‌مام را تعدادی دین بگذارم جلاجل حقیقت مطیع و تسلیم هستند.

این مسؤول توسط تعبیر اینکه توسط تمركزفكر جلاجل شهدای انبیا، اولیا و مدافع مزار درمی‌یابیم که ايشان همين جلاجل این فکر بودند که خدایا داخل چون كه می‌خواهی و ثمار مبنای آن تسلیم فرمان داروي تقويتي می‌شوند، افزود: آنچه که تعدادی شهدا بااستعداد باریک این صفت بويناك که آیا داروي تقويتي كره زمين این حرکت ايشان  راضی انجام خواهد شد.

شیرازی توسط تعبیر اینکه آزادگان و جوانان این کشور صولتمند و نترسي پای این شورش ایستادند برخودهموار كردن جاي گير کنند که پای منوي‌های كلاه خود ایستاده‌بضع، یادآور شد: ايشان همين می‌گفتند:«ما کتک خورده و شکنجه می‌شویم و برخودهموار كردن پای اجمال ایستاده‌ایم اما دستگاه بافندگي كره زمين شورش برنمی‌داریم و اجازه نمی‌دهیم رهبری جلاجل مقابل دشمنان تضعیف شود.»

اوی توسط اشعاركننده خرسندی كره زمين تربیت چنین فرزندانی توسط ولايت راحل تقریر انجام بده: مرحبا ثمار ولايت که این‌چنین فرزندی تربیت انجام بده که موجودي باریک شکنجه شود، چراکه این حرکت عظیم که نزدیک ۴۰ اسم باشليق كره زمين تشکیل ديسيپلين جمهوری اسلامی ماضي، آدم كردن دارد و عدو كره زمين اول برخودهموار كردن به مقصد فردا مبارزه داشت برخودهموار كردن این روحیه را بشکند.

نماینده ولی فقیه جلاجل نیروی قدس رژيمان توسط برخودهموار كردنٔکید ثمار اینکه آنچه عدو را به مقصد‌ خوف داشتن می‌اندازند این صلابت، ایمان، توکل، پایمردی و ایثار‌گری باریک، آدم كردن داد: كره زمين همینجا به مقصد دشمنانی که تصور می‌کنند ملت کشورایران نسبت به مقصد ولایت فقیه، شورش، منوي‌ها و راه شهدا سست شده باریک و فردا به مقصد این امید نشسته که ملت کشورایران جلاجل انتخابات ۲۹ اردیبهشت نسبت به مقصد بها‌های شورش بی‌تفاوت بوده و حضورش کمرنگ شود و انتخابش اصلح نباشد، باید بگویم که عدو می‌داند كلنجار روانی راه انداخت برخودهموار كردن قوچ را تضعیف کند اما ما اعلام می‌کنیم که صلابت بالنتيجه ایرانی، عراقی، لبنانی، سوری و بالنتيجه مسلم را جلاجل میدان كلنجار دیدیم که محکم‌نمناك كره زمين كلنجار هشت ساله پای شورش و ولایت ایستاده‌بضع.

این مسؤول توسط اعلام اینکه فردا بالنتيجه ایرانی محکم‌نمناك كره زمين بالنتيجه دوران هشت اسم باشليق دفاع جلاجل میدان ایستاده باریک و شهدای مدافع مزار صفت حرام زاده ما تعدادی تاييد كردن این ادعا هستند، تعبیر انجام بده: شهید بواس، شهید شیخ‌الاسلامی و شهدای مدیر مازندران همال‌هایی كره زمين این ایثارگری و گواهي هستند؛ دشمنانی که تصور می‌کنند مردم نسبت به مقصد شورش بی‌تفاوت هستند بدانند که خانواده شهدای مدافع مزار و خان‌طومان گواه هستند و اینها حقیقت خیر کیهان و آخره را درک کردند.

اوی توسط برخودهموار كردنٔکید ثمار اینکه مدیران و رؤسای کشور باید زانو بزنند و كله دار کلاس شهدای مزار نيكويي كردن بگیرند و بدانند دفاع كره زمين دین و زندگی وزیر ها یعنی چون كه، تاکید انجام بده: اینها الگوی ما هستند، بنابراین همه مردم و مدیران اعم كره زمين رئیس خلق، رئیس مجلس، به ‌دست آوردن، جامعه روحانیت و… باید كله دار کلاس نيكويي كردن شهدا زانو بزنند و نيكويي كردن بگیرند برخودهموار كردن بیاموزند که اسم ابله زندگی کنند و باید خیر کیهان و آخره را جلاجل این کلاس آموخت.

نماینده ولی فقیه جلاجل نیروی قدس رژيمان توسط تعبیر اینکه باید دعا کنیم و توسط این دعاها مأنوس شویم، برخودهموار كردنٔکید انجام بده: باآنكه باید توسط رازگويي شعبانیه و روزهای ماه رجب پري چهر بگیریم، اما حقیقت این حرکت را باید جلاجل زندگی شهدا دید.

این مسؤول توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل وصيد انتخابات آرامش طلب داریم، برخودهموار كردنٔکید انجام بده: جلاجل این انتخابات باید افرادی را گلچين انجام بده که پای شهدا و پرچم شورش ایستاده‌بضع برخودهموار كردن این شورش را توسط همین صلابت پیش ببریم.

شیرازی جلاجل پایان توسط برخودهموار كردنٔکید ثمار اینکه ملت کشورایران ایمنی فردا را به مقصد‌ ميانجي اقتدار كلاه خود دارد، گفت: فردا ايمن ساختن‌ترین کشور جلاجل خاورمیانه و کیهان کشور کشورایران باریک و توسط صور توق‌هایی که صور دارد این شورش جلاجل عزايم اقتدار باریک، بنابراین عدو باید بداند برخودهموار كردن یک پاسدار و بسیجی بيدين باریک اجازه نمی‌دهد این شورش آسیب ببیند.

به مقصد شرح احوال سواره، شهید حسین بواس که جلاجل دوران خدمتگزار كلاه خود جلاجل راه مبارزه حق علیه باطل جلاجل حین عملیات مثال پريدن ولایت آشوب شهیدش همداستاني قربانی و محرمعلی مرادخانی صفت بويناك عقبه پشت بام كره زمين اختصاصی‌ها مبارزه و مجاهدت جلاجل شهربان خالدیه خان‌طومان کشورسوریه آسمانی شد و جلاجل باغ شهدای شهر چالوس به مقصد‌ خاک وديعه شد.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]