«ترمینولوژی اجساد، سایه‌ها و روح الله زم»/ شرکت سهامی «سرویس‌های جاسوسی»

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری سواره، سيني شيوه تفكر كورس بخش شهر پیشین كره زمين قبيله شرح احوال های موجودي، اوباشيگري نگاهی داریم به مقصد بیانات روح الله زم (قومگرايي به مقصد نیما) به مقصد شرح احوال قبلی. نامبرده پشت بام كره زمين برخوردهای عصبی و شتاب آميز نسبت به مقصد شرح احوال سایت رولی تهنووار و دریافت تذکر كره زمين دائم الخمر جاسوسی میت کشورترکیه، این شهرستان بار تاکتیک نادیده انگاری را اتخاذ نمود و تاکنون موضع مستقیمی حوالی شرح احوال قبلی اتخاذ نکرده باریک. 

علاوه ثمار آن پخش یکی كره زمين تصاویر اوی جلاجل قطع شده عزايم اختلالات روانی‌اش و جلاجل شرایطی که توهم «سامورائی توافق داشتن» به مقصد او دستگاه بافندگي داده صفت بويناك، هرگونه تکذیب را برایش ناممکن ساخت.

شایان ذکر باریک که هربار توسط عزايم خوگرفتن اختلالات روانی روح الله زم که همين توسط افزایش همزمان اسم پري زده داروهای آرامبخش و موردها پرده نشينيان شیشه و گراس هم مقام هم پياله باریک، او به مقصد یک آیین یا طريقه ها یا گروهی نامتعارف و عجیب گرایش پیدا کرده و به مقصد حرکات و آیین‌های ايشان روی می‌آورد.

به مقصد‌ديباچه همال، نامبرده مدتی به مقصد طريقه ها ای جلاجل کشورهند گرایش پیدا انجام بده که احترام خصوصی‌ای تعدادی اندام بخصوصی كره زمين بدن مردان قائل هستند و مراسم خاصی تعدادی احترام‌گذاری به مقصد نمادهای ذیربط برگزار می‌کنند. روح الله زم جلاجل آن قطع شده اشارتاً تقرير علاقه به مقصد آن قسم مراسم غیرقابل توصیف، تصاویری نیز كره زمين كلاه خود توسط نمادگرا‌های شنیع باروح احترام آن طريقه ها تجهیز و حتی ايشان را تعدادی بعضی كره زمين اعضای خانواده و دوستانش فرستادن انجام بده!

گرچه آميختگي ها و قرائن فراوانی حکایت كره زمين ناپاکی اطلاعاتی روح الله زم و گرفتاری‌اش جلاجل جال دانسته ها سرویس‌های جاسوسی بیگانه داشت، اما اولین شهرستان بار، این سایت امنیتی روسی تهنووار صفت بويناك که نبا ملاقات روح الله زم و بابک اجلالی را جلاجل کشورمالزی توسط نمایندگان كورس سرویس اطلاعاتی منتشر نمود. مع الاسف سایت مذکور پشت بام كره زمين سرايت آن نبا، دانسته ها تکمیلی را ارائه نکرد و  اکنون مشخص نیست که دانسته ها بیشتری حوالی ملاقات‌های باروح نگاه خشم آلود و مناسبت ها مانند آن افزونتر را منتشر می‌کند یا خیر. بنابراین خبرگزاری سواره به مقصد جمعيت‌آوری‌های مستقل كلاه خود جلاجل این باروح آدم كردن داد و كلكسيون یافته‌ها برخودهموار كردن اینجا دربردارنده اطلاعاتی باریک که فعلاً جلاجل حدی که ملاحظات مختلف اجازه می‌دهند، به مقصد بخشی كره زمين ايشان اشارت می‌گردد.

آنچه که تقریباً بذال باریک اینکه اولین جال اطلاعاتی تعدادی شکار زم را دائم الخمر جاسوسی کشورترکیه گستراند و این شکار به مقصد دلیل كلكسيون دسترسی‌های زم به مقصد شايعه و دانسته ها کشور كره زمين طریق چندی نزدیکانش جلاجل کشورایران و بعضی «پرسپكتيو خاص» و چندی نظام ارباب رعيتي‌ها که نزدیکان زم توسط‌ ايشان تباني داشتند، صفت بويناك. كره زمين صیانت افزونتر اختلالات شدید روانی، اعتیاد به مقصد شیشه و گراس و ردوبدل كردن به مقصد خرید و فروش آن جلاجل استانبول و هرزگی‌هایی که پشت بام كره زمين رسیدن به مقصد استانبول كره زمين كلاه خود به مقصد نمایش گذاشته صفت بويناك، راه‌کارهای متعددی را تعدادی شانتاژ اطلاعاتی و استخدام او فراروی هر سرویس عربي زبان‌کاری هم می‌گذاشت. اولین تصویری که روح الله زم پشت بام كره زمين رسیدن به مقصد استانبول كره زمين كلاه خود به مقصد نمایش گذاشت، تصویر هرزگی آشکار و بی پروا صفت بويناك و چون هنوز به مقصد «گَلّه چندکاره‌ها» دسترسی پیدا نکرده صفت بويناك (تعبیری که زم و بابک اجلالی تعدادی زنان و دختران بالنتيجه همپیشه كلاه خود بکار می‌برند) لذا به مقصد روابط غیراخلاقی مثلثی روی آورد که طی آن كورس نامويه و یک نسا (یا بالعکس) به مقصد‌صفت منسوب به طوس آشکار توسط هم اخبار برپا می‌کنند. سانسورشدن روح الله زم، آقای اس… و سيده سپ….. ازجمله مصادیق قومگرايي و آشکار جلاجل جمعيت اطرافیان ايشان صفت بويناك. جلاجل کنار آن، روح الله زم علاوه ثمار اعتیاد به مقصد شیشه و گراس، به مقصد خرید و فروش این مخدرهای خانمان‌برانداز نیز روی آورد[۱] و همچنانکه جلاجل شرح احوال قبلی اشارت شد، این کار كشيده شده به مقصد توقيف او توسط پلیس مبارزه توسط موردها پرده نشينيان کشورترکیه شد. كره زمين اینجا صفت بويناك که دائم الخمر جاسوسی میت کشورترکیه جلاجل وعاء منجی واصل شد و كره زمين این سابقه به مقصد‌ديباچه عملي ساختن فشاری تعدادی استخدام، بلکه تعدادی بردگی همه جانبه اطلاعاتی و اعمال جاسوسی و به مقصد نژنگ نارايج كردن دیگران تعدادی میت ثنايا سرما. كره زمين چشم افزونتر، روح الله زم که قید و آكروبات و به هدف نخوردن قرمزی را تعدادی خویش باقی نگذاشته صفت بويناك، توسط فعال‌سازی کانال‌های اطلاعاتی و خبری نزدیکان خویش جلاجل کشورایران و كره زمين طریق ايشان، وصل كشته شدن مستقیم به مقصد چندی‌ نظام ارباب رعيتي‌ها و پرسپكتيو خاص و چندی فصل نامه های زنجیره‌ای كام روا كره زمين رانت سیاسیِ جایگاه فعلی مدیران و رئيس ديوان امتیازشان، به مقصد ثور شیرده پرثمری تعدادی میت تبدیل شد. توسط ابتر شدن فعالیت‌های رسانه‌ای – اطلاعاتی زم جلاجل استانبول و مانورهای خودنمایانه اوی تعدادی نمایش دسترسی اطلاعاتی نسبت به مقصد هم سر کشور، پيوندها او توسط طیف های مختلفی كره زمين عناصر خرابكاري‌دار ايمن سازي شورش، كره زمين صاف شاهنشاهی برخودهموار كردن يسار مارکسیستی برخودهموار كردن التقاط دائم الخمر منافقین و نیز توسط عناصر آشوب به پا كردن ۸۸ و دوم خردادی‌های فراری مقیم بيرون و جاسوسان  اثر داغ‌دار برپا شد. كره زمين يكباره افرادی که جلاجل قطع شده کوتاهی توسط روح الله زم تباني مستقیم برپا کردند، می‌توان به مقصد نامبردگان ذیل اشارت نمود:

علیرضا نوری‌زاده، ناهید فرهاد، محمدتقی کروبی، اردشیر امیرارجمند، امیر عباس فخر آور، احمد باطبی، بابک اجلالی، پیمان صوفي، عطاء ا… مهاجرانی، علی اصغر رمضانپور، حسین باستانی، بهروز آفاق، زيبايي- ی، مهدی مهدوی آزاد، سعید کریمیان، هوشنگ امیر احمدی، مهدی خزعلی و ….

علاوه ثمار طیف مذکور، تباني روح الله زم توسط چندی نظام ارباب رعيتي‌ها و «پرسپكتيو خاص» و بعضی فرزند‌ها و «شبکه خبرنگاران داخلی» توسط تمرکز ثمار كورس فصل نامه زنجیره‌ای و تعدادی سایت و … برپا شد که كلاه خود سرگذشت مشروحی دارد و انشاء ا… جلاجل شماره های بعدی باروح اشارت آرامش طلب خواهد گرفت.

موضوعی که باید باروح توجه خصوصی آرامش طلب گیرد، اینکه تعدادی كره زمين بيگانگان پیشگفته، به مقصد تعادل شخصی كلاه خود توسط نامبرده تباني برپا نکردند؛ بلکه حامل ماموریتی كره زمين چشم سرویس جاسوسی دیگری  که توسط آن تباني داشته یا كره زمين چشم یک جریان یا گروهک ايمن سازي انقلابی ماموریت داشتند و به مقصد بهيمه ها اعمال همراهی توسط روح الله  زم، او را به مقصد سرویس جاسوسی دوم و سوم و … یا به مقصد گروهکی بدنام وصل کردند. به مقصد ديباچه همال باید كره زمين علیرضا نوری زاده غيرماذون سرما که جرثوم‌ای باریک بی‌نظیر او به مقصد‌تنهایی نقال همه قسم میکروب و پلشتی و حامل همال‌هایی كره زمين کل کثافات موجود جلاجل كره ارض جلاجل این زمینه‌هاست.

نوری‌زاده بدون شك عنصر کثیفی باریک که مشوق و حامی تروریست معدوم، «عبدالمالک ریگی» صفت بويناك و جلاجل عربستان توسط او ملاقات کرده و به مقصد اوی به هدف نخوردن داده صفت بويناك و مبارزه می انجام بده كره زمين او یک عنصر تودار مبارز و آزادیبخش بسازد و شکل کند! كره زمين آنجا که وابستگی علیرضا نوری زاده به مقصد بیگانگان، موضوعی نیست که بتواند آن را پنهان کند، لذا او وابستگی خویش به مقصد سرویس اطلاعاتی خاندان ها سعود را آشکار کرده برخودهموار كردن وابستگی همزمانش به مقصد سرویس های افزونتر (به مقصد خصوصی به مقصد موساد) علنی نشود! این بَطبقه اطلاعاتی خاندان ها سعود (و شرکاء) عملي ساختن ارتباط داشتن بینهایت كره زمين عناصر ايمن سازي شورش و آشوب به پا كردن و تنقیح طلبان فراری به مقصد سرویس‌های جاسوسی عربستان (همچون عطاء ا… مهاجرانی) و موساد و سیا بوده باریک و حكماً توسط هزاران تاسف باید گفت که چنین عنصر خبیثی علاوه ثمار طیف پیشگفته، هم اکنون توسط چندی دستگاه بافندگي اندرکاران بعضی كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های بااستعداد کشور نیز تباني دارد که جلاجل شماره‌های بعدی شرح احوال موجودي، جلاجل حدی که دايگي مدل باریک، باروح اشارت آرامش طلب خواهد گرفت.

علیرضا نوری زاده ماهها پیش اشارتاً مراوده توسط روح الله زم، پیشنهاد اغواکننده‌ای مبنی ثمار ابتر شدن کاری مشترک تعدادی تاسیس یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان توسط حمایت و سرمایه گذاری کشورعربستان سعودی، هم مقام هم پياله توسط بي پروايي كردن و امکانات نامحدود و صفت پست و مزایای تا چه وقت مواجه نزد شبکه‌های مانند آن فارسی زبان را مطرح می‌کند. این سرآغاز تطمیع و به مقصد نژنگ نارايج كردن روح الله زم تعدادی وصل كشته شدن به مقصد سرویس اطلاعاتی خاندان ها سعود صفت بويناك. جلاجل همین راستا و جلاجل مدتی کوتاه او را دوبار متوالی به مقصد عربستان سرما و ارتباطش را توسط سرویس جاسوسی خاندان ها سعود برپا انجام بده برخودهموار كردن توسط دریافت وجه کلانی، رسماً به مقصد استخدام نظام ارباب رعيتي جاسوسی خاندان ها سعود جلاجل آمد. جالب آنکه سعودی‌ها علاوه ثمار تعیین نوری‌زاده به مقصد ديباچه رابط، كره زمين زم می‌خواهند که توسط رابطین دائم الخمر تروریستی منافقین نیز همراهی نماید! (فهمید تاسیس تلویزیون جدیدالتاسیس فارسی زبان جلاجل لندن و وعاء علیرضا نوری‌زاده و سرمایه‌گذاری کشورعربستان سعودی و همراهی عناصر شاخص بی‌بی‌سی فارسی توسط آن و ارتباطش توسط شبکه‌ای كره زمين خبرنگاران رسانه‌های زنجیره‌ای و همزمانی آن توسط صفت آدم كش سعید کریمیان جلاجل استانبول، سرگذشت دیگری باریک که جلاجل شماره‌های آتی باروح اشارت آرامش طلب خواهد گرفت.)

اما كره زمين صیانت افزونتر، توسط توجه به مقصد مامور دوبل توافق داشتن علیرضا نوری زاده، او چندی كره زمين ماموریت‌هایش را توسط تابلوی عربستان و جلاجل مايه تعدادی موساد اعمال می دهد؛ یا كره زمين مأموریت‌هایی که تعدادی خاندان ها سعود اعمال می‌دهد،گزارشی نیز به مقصد موساد تحویل می دهد. جلاجل باروح زم نیز گزارشی حوالی دسترسی ها و ارتباطاتش توسط چندی مسئولین، پرسپكتيو خاص و نظام ارباب رعيتي‌های بااستعداد کشورایران به مقصد موساد تحویل می دهد و آن دائم الخمر جاسوسی سوا توجه به مقصد حق مالکیتی (!) که تعدادی میت و خاندان ها سعود نسبت به مقصد زم ایجاد شده صفت بويناك، اوی را به مقصد امارات می کشاند و اولین آرامش طلب اطلاعاتی را توسط او ايفا کرده و عملاً زم را استخدام می کند!

روح الله زم کارش را جلاجل استانبول توسط کانال و سایت آمدنیوز و توسط كاربرد كره زمين زیرساخت ها و پيوندها و دانسته ها سایت های آشوب به پا كردن‌گران كره زمين قبیل رهانیوز و سحام نیوز ابتر شدن می‌کند. جلاجل این محب تآميز، پیشانی فعالیت ها، دفاع كره زمين سران آشوب به پا كردن ۸۸ صفت بويناك. لذا محمدتقی کروبی (ابن لندن نشین یکی كره زمين سران آشوب به پا كردن) و اردشیر امیر شناختگي (مشاور پاریس‌نشین یکی افزونتر كره زمين سران آشوب به پا كردن، برادروار یکی كره زمين سران دائم الخمر تروریستی منافقین و عملي ساختن کددار سرویس جاسوسی کشورفرانسه)به مقصد ديباچه حامیان محتوایی و فراریانی همچون حسین باستانی (مزدبگیر بی‌بی‌سی)، بابک اجلالی، زيبايي- ی، مهدی مهدوی آزاد و افرادی كره زمين این دستگاه بافندگي، به مقصد ديباچه همپیشه او واصل گود شدند. (شایان ذکر باریک که مهدی مهدوی آزاد جلاجل قطع شده حاکمیت دوم خردادی‌ها جلاجل کشور، بخاطر دوستی‌اش توسط یکی كره زمين معاونین هنگام ولادت یک وزارتخانه امنیتی کشور، مسئولیت موسسه‌ای غيرمشدد به مقصد آن وزارتخانه را به مقصد كفالت داشت. هم اکنون وظيفه مند امنیتی سابق،  مسئولیت نظام ارباب رعيتي فرهنگی مهمی را به مقصد كفالت دارد و مهدی مهدوی آزاد جلاجل قد كشيدن یک ايمن سازي شورش جیره‌خوار و معاند، به مقصد مزدوری بی‌بی‌سی فارسی درآمده و علیه منفعل و مصلحت ها کشور فعالیت می‌کند.)

اما توسط آلات لهو كشته شدن میت كره زمين همدستی زم توسط موساد و پشت بام كره زمين مناقشه‌ای مسدود بین كورس سرویس، نهایتاً تعدادی پروژه‌ای مشترک و هم‌پوشان به مقصد سازواري می‌رسند و همین سازواري، مبنای ملاقات كورس سرویس جاسوسی توسط زم جلاجل کشورمالزی انجام خواهد شد.

بدین ترتیب فردی آلوده و معتاد و رنجور كره زمين اختلالات شدید روانی، همچون روح الله زم، توسط همدستی افرادی آلوده‌نمناك كره زمين خوش خدمتي كردن که توسط چندین سرویس جاسوسی کار می‌کردند، واقعیت عجیب «شرکت سهامی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» را رقم زدند.

زوایای افزونتر این همدستی را انشاءا… جلاجل شماره‌های آتی باروح مناقشه آرامش طلب خواهیم داد.

انتهای پیام/

[ad_2]

چندی شکایات و تخلفات انتخابات ریاست جمهوری محرز و به مقصد تاييد كردن رسیده باریک/ مناسبت ها تخلفات تعدادی برخورد به مقصد قوه قضاییه فرستادن انجام خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه پارلمانی خبرگزاری پارس، شورای مامومي درزمينه نتیجه برگزاری انتخابات دوازدهمین دورودورنگ ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر انجام بده که اسم ستيزه گر آن به مقصد گزارش ها زیر باریک:

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ

انتخابات دوازدهمین دورودورنگ ریاست جمهوری که به مقصد مثابت اعلام تعادل، اعتماد و اطمینان مردم عزیز میهن اسلامی به مقصد ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی کشورایران صفت بويناك، كله دار اعمال به مقصد تندرستي پایان یافت.  

توسط سپاس بیکران به مقصد درگاه داروي تقويتي قادر متعال بخاطر محضر مردم بصیر و ولایت نرمي كردن که به مقصد حق نعمت الهی شمرده می شوند و جلاجل همه كنترات دادن تاریخی و حیاتی توسط مشي نهادن جلاجل میدان محضر، وعاء اصلی و تعیین کننده كلاه خود را جلاجل تحکیم بنیاد های حکومت اسلامی، این شجره طیبه و یادگار حاضربودن ولايت راحل(ره) ایفا می نمایند و توسط تشکر كره زمين مردم مسلمان بودن و شریف کشورایران اسلامی که توسط حساسیت نسبت به مقصد آینده جامعه كلاه خود گامهای اساسی را جلاجل تعیین سرنوشت خویش برداشتند.

خدمتگزاري گزاران شما ملت غیور جلاجل شورای مامومي جلاجل اعمال وظایف قانونی و شرعی كلاه خود  محکم و مسلمان جلاجل صوب پاسداری كره زمين آرای مردم به مقصد ديباچه حق الناس توسط چشمانی بیدار مراقبت کرده و كره زمين این امانات الهی همانگونه که جلاجل صندوقها ریخته شده صفت بويناك صیانت کردند. 

انتخابات دوازدهمین دورودورنگ ریاست جمهوری، سنگ محکی دوباره تعدادی آزمایش مردمان مؤمن و محب به مقصد میهن اسلامی كره زمين یک سون و پوشيدگي آزمونی بس سنگین تعدادی دستگاه بافندگي اندرکاران امر انتخابات كره زمين سویی افزونتر آشکارایی. مشارکت گسترده مردم متدین و انقلابی جلاجل انتخابات دوازدهمین دورودورنگ ریاست جمهوری و علاقه آنان جلاجل این امر، كلاه خود نشانه ای باریک كره زمين عزايم اطمینان، اعتماد و ایثار به مقصد ديسيپلين دموكراسي دینی و پاسخی باریک جلاجل شهر خور به مقصد بیگانگان بدنهاد که هر دوال توقف افول این شجره طیبه را دارند. غافل كره زمين اینکه ديسيپلين اسلامی و مردمی ریشه جلاجل هوايي ها دارد و توسط کینه ورزی و کینه توزی دشمنان سست بنیان خير مهجور هراسان نمی شود، که چون کوهی مسلمان جلاجل پاسداری كره زمين آرمانهای رسا مردم مسلمان بودن ایستادگی می نماید.

محضر تعیین کننده مردم، به مقصد تعبیر رهبر قيد جوان مردانه شورش اسلامی موجب شده مادام عدو كره زمين هیبت جمهوری اسلامی کشورایران خوف داشتن کند، چريدن که این محضر به مقصد مفهوم صفت به خاطرسپردني اقتدار، صفت به خاطرسپردني ابهت، و صفت به خاطرسپردني مصونیت کشور باریک. 

همه می‌دانیم که انتخابات به مقصد منزله حمایت كره زمين اسلام و وفاداری و بیعت مردم توسط ديسيپلين اسلامی باریک و به مقصد نیکی می‌دانیم که این کنش سیاسی اجتماعی به مقصد منزله مهمترین عنصر قوچ باریک. جمهوری اسلامی کشورایران توسط ایمان به مقصد قوچ مردم انتخابات را به مقصد مثابت نعمتی الهی عمداً و اکنون که بحمدلله این محب تآميز كره زمين آزمون الهی به مقصد پایان رسیده، شورای مامومي مفتخر باریک که اقدامات اعمال گرفته جلاجل راستای صیانت كره زمين آرای مردم را كره زمين تیر ماه ۱۳۹۵ مادام به مقصد پسفردا، به مقصد اقرار اعلام نماید: 

۱- هم‌پیشه وهماهنگی توسط وزارت کشور و تشکیل جلسات مختلف کارشناسی جلاجل مربوط به حوزه های مرتبط. 

۲- هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک توسط وزرای حرمت‌داشته کشور، مفروضات و سایر مسئولین پيوسته كاري. 

Three- آموزش و ساماندهی ناظرین و سرناظرین تعدادی مراقبت و نظارت ثمار روند اجرای انتخابات 

Four- اعزام تیمهای بازرسی جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف تعدادی رسیدگی فوری به مقصد اعتراضات و شکایت‌ها جلاجل دوال رای‌گیری 

۵- پاسخگویی به مقصد سوالات مردمی جلاجل به دفعات انتخابات جلاجل دوال رای‌گیری 

۶- هماهنگی توسط قوه قضاییه و پیگیری تخلفات قبل كره زمين دوال رای گیری كره زمين صیانت محاکم دادگستری و هم‌پیشه توسط ستاد پیشگیری كره زمين جرایم انتخاباتی 

۷- نظارت ثمار شمارشگر آراء و تجمیع ايشان توسط ثنايا‌گیری كره زمين امکانات مستقل

Eight- مهيا وزیر ها امکان محضر نمایندگان نامزدهای حرمت‌داشته تعدادی محضر جلاجل شورای مامومي

۹- تجمیع آرا جلاجل سامانه ناظر

۱۰- نظارت سیستمی ثمار تجمیع آرای ستاد انتخابات کشور 

۱۱- تطبیق تجمیع آرای شورای مامومي توسط آرای وزارت کشور 

۱۲- دریافت و پالایش شرح احوال‌ها و شکایات پيوسته كاري به مقصد انتخابات و رسیدگی به مقصد آن جلاجل جلسات شورای مامومي

رسیدگی به مقصد شکایات و شرح احوال ها: 

شرح احوال‌های واصله جلاجل دوال رأی‌گیری و روزهای پس ازآن كره زمين آن حاکی كره زمين جلي تخلفات انتخاباتی جلاجل روند برگزاری انتخابات صفت بويناك که توسط هدایت ناظرین مستقر جلاجل شعب حتی‌المقدور مبارزه شد نسبت به مقصد رفع اشکالات و نهی كره زمين استمرار تخلفات اقدام سریع و به مقصد وقت گذراني به مقصد عمل آید و جلاجل صوب اجرای این فریضه قانونی متخلفین به مقصد قوه قضائیه معرفی شدند. 

توسط این حلول كننده جلاجل مجال مهلت قانونی باقی مابقي کارشناسان شورای مامومي توسط پالایش و ردياب بندی شرح احوال های دریافتی كره زمين تخلفات مبارزه نمودند مادام تصویری واقعی كره زمين روند برگزاری انتخابات و تخلفات مرتبط توسط آن را به مقصد جوارح حرمت‌داشته شورای مامومي ارائه دهند. 

محورهای بااستعداد باروح شکایت و ادعای نامزدها به مقصد گزارش ها زیر تعیین آشکارایی: 

۱٫ کمبود ورقه شناسايي 

۲٫ تاخیر جلاجل سرخرگ رأی‌گیری 

Three. اخلال جلاجل روند رای‌گیری به مقصد دلیل توقف یا کندی نظام ارباب رعيتي باخبرشدن هویت

Four. گروهي صدور کارت نماینده نامزدها 

۵٫ گروهي رعایت بی طرفی جلاجل آگهی نمايش دادن اسامی نامزدها 

۶٫ تعطیلی گاه هنگام شعب 

۷٫ تبلیغ به مقصد آما نامزدها 

Eight. كاربرد كره زمين امکانات دولتی 

۹٫ جانبداری و دخول چندی مقامات جلاجل امر انتخابات 

۱۰٫ تطمیع، تهدید، خرید و فروش آراء  

۱۱٫ دست خورده وجود داشتن ورقه شناسايي‌ها جلاجل چندی صندوقها ( غير مهر وجود داشتن ورقه شناسايي‌ها، گروهي درج مشخصه ها رای دهنده و یا فقدان اجاره دهنده كليك و… 

۱۲٫ برترشدن كره زمين محضر نماینده نامزدها جلاجل شعب و….. 

شورای مامومي پس ازآن كره زمين بررسی این شرح احوال‌ها و شکایات به مقصد این نتیجه رسید که جلاجل چندی مناسبت ها رويداد تخلفات یا جرایم جلاجل چندی مناسبت ها كره زمين بندهای باروح شکایت محرز می‌باشد و رويداد تخلفاتی به مقصد تاييد كردن رسیده باریک و لذا علاوه ثمار اقدامات و پیگیری‌های قضائی قبلی، جلاجل مناسبت ها اخیر نیز به مقصد منظور برخورد توسط متخلفین مراتب صوب رسیدگی قضائی به مقصد قوه قضائیه فرستادن خواهد شد. 

اکنون و پشت بام كره زمين بررسی مناسبت ها فوق جلاجل جلسات شورای مامومي و توجه به مقصد شکایات مطروحه این شورا جلاجل مجموع شفا انتخابات دوازدهمین دورودورنگ ریاست جمهوری را اعلام می‌نماید. امیدواریم که رسیدگی قاطع، دقیق، سریع و عادلانه به مقصد تخلفات ارسالی به مقصد قوه قضاییه به مقصد نوع‌ای باشد که جلاجل آینده مثال چنین رفتارهایی جلاجل نمایش اقتدار مردم عزیز و شریف کشورایران اسلامی نباشیم. 

مجال مهلت را انرژي دار شمرده كره زمين هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جلاجل كنترات دادن مختلف صوب برگزاری انتخاباتی پرشور، گسترده و صفت پير تشکر و قدردانی می‌نماییم. 

ایضاً كره زمين کلیه مدیران، کارشناسان و هیاتهای اجرایی وزارت کشور و سایر نظام ارباب رعيتي‌های ذی‌شهرستان ربط و رسانه‌های گروهی به مقصد‌ خصوصی شرفه و سیما و نیز كره زمين کلیه اعضای هیات‌های نظارت و ناظرین شورای مامومي تشکر و قدردانی می‌گردد. 

كره زمين کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که جلاجل ايمن ساختن تشكيل شدن انتخابات مبارزه‌های جهادی و موثری داشته‌بضع نیز تشکر و قدردانی انجام خواهد شد. 

انتهای پیام/

[ad_2]

نقاط بي زوري جلاجل برگزاری انتخابات را باید آسیب‌شناسی کنیم/ یکی كره زمين نواقص بلاتكليف گذاشتن مردم در عوض رأی وام گذاردن صفت بويناك

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه دولت رديف نظامي سیاسی خبرگزاری پارس، «اسحاق جهانگیری» معاف اولا رئیس‌خلق عصر فردا (دوشنبه) جلاجل گردهمایی سراسری استانداران کشور توسط تبریک برگزاری پرشکوه انتخابات جرم بخش به مقصد استانداران و دستگاه بافندگي اندرکاران وزارت کشور، تقریر داشت: انصافاً زحمات فراوانی را متحمل شدید و توسط نترسي كره زمين کیان انتخابات و برگزاری قانونمند آن و نیز كره زمين صفت پست مردم دفاع کردید و سيني فرموده مقام معظم رهبری مردانه پای کار ایستادید که واجب شده باریک كره زمين همه مسئولین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، نیروهای شمخالچي و نیروی انتظامی و همه کسانی که به مقصد برگزاری انتخابات کمک کردند، قدردانی کنیم.

معاف اولا رییس خلق آدم كردن داد: پوشيدگي جلاجل ایام انتخابات و پشت بام كره زمين آن مجموعه‌ای که توسط تصوری غلط واصل اظهاروجود انتخابات شده بودند، اقدام به مقصد بداخلاقی‌هایی کردند که پوشيدگي این نوع هم تراز و هم سان جلاجل فضای انتخابات طبیعی باریک اما ما هم اکنون واصل دورودورنگ مهمی شده‌ایم و نباید هنگام ولادت کشور را در عوض پاسخگویی به مقصد این نوع ظن افکنی‌ها محض اين كه کنیم و هوش كلاه خود را به مقصد این عرض‌ها و هم تراز و هم سان مشغول سازیم. فردا دغدغه ما باید گدازش هم تراز و هم سان کشور باشد و به مقصد مشکلات مردم بپردازیم.

اوی اضافه انجام بده: کسانی که برخورد نادرستی توسط رأی ملت دارند، حتماً اثرات این روال كلاه خود را خواهند دید به چه جهت که مردم به مقصد یاد می‌سپارند که چون كه کسانی توسط ايشان روال توهین‌آمیز داشته باریک.

جهانگیری توسط تبیین اینکه پوشيدگي جلاجل برگزاری هر انتخابات نقاط بي زوري و اشکالاتی نیز صور دارد تاکید انجام بده: باید نقاط بي زوري را به مقصد لفظ دقیق آسیب شناسی کنیم و در عوض تعمیر آن راهکار و تدابیری بیندیشیم. یکی كره زمين این نواقص بلاتكليف گذاشتن مردم در عوض رأی وام گذاردن صفت بويناك که در عوض گدازش این اسم مكلف نیازمند ويد اندیشی و تعمیر قانون انتخابات هستیم.

معاف اولا رییس خلق توسط یادآوری اینکه انتخابات ۲۹ اردیبهشت مجموعه سيارات هماهنگی كره زمين برندگان را جلاجل برداشت، گفت: این انتخابات جلاجل شهربان ای پرمخاطره، کشورایران را سر به زير شدن انجام بده و به مقصد کشور ایمنی،‌كرنش و اقتدار بخشید و نخستین برنده انتخابات ملت کشورایران بودند که به مقصد تعبیر ولايت خمینی (ره)‌به مقصد صندوق‌های رأی هجوم آوردند و حرکتی تاریخی را به مقصد مندرج رساندند.

اوی در عرض مقام معظم رهبری را یکی افزونتر كره زمين برندگان انتخابات توصیف انجام بده و گفت: رهبر معظم شورش توسط درایت و پيرامون‌اندیشی، مشارکت مردم جلاجل انتخابات را جشن ملی کشورایران نامیدند و پیش كره زمين انتخابات كره زمين مردم خواستند که ارچه ديسيپلين را هم قبول ندارید اما به مقصد خاطره ها کشور و ایمنی آن جلاجل انتخابات شرکت کنید.

جهانگیری جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه دولت نیز جلاجل انتخابات كره زمين این آزمون سر به زير شدن بیرون آمد، تقریر داشت: جلاجل این میان كس دکتر روحانی به مقصد ديباچه رئیس خلق برگزيني پیروز افزونتر این میدان صفت بويناك که توانست توسط صور بداخلاقی های فراوان رأی معناداری كره زمين مردم کشور دریافت کند.

معاف اولا رئیس خلق توسط تاکید ثمار اینکه این قسم مشارکت و محضر چشمگیر جلاجل انتخابات جلاجل شهربان پرسوزوگداز خاورمیانه اتفاقی استثنایی باریک، گفت: همه ما مسئولیت سنگینی كره زمين صیانت مردم ثمار شب گذشته داریم و هم دولت و هم سایر قوا و نهادهای حاکمیتی و جریان های سیاسی بایست باید جلاجل این میان در عوض اعمال وظایف كلاه خود عاطل مسئولیت داشته باشند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه باید تجريد مردم را پاس بداریم و مطالبات آنان را كنار زدن کنیم، تاکید انجام بده: ما باید كره زمين صفت پست شهروندان دفاع کنیم و جلاجل این پیمان رئیس خلق متعلق به مقصد همه ملت باریک و ما باید مطالبات کل ملت را كنار زدن کنیم.

معاف اولا رئیس خلق توسط اشارت به مقصد اینکه مردم توسط محضر كلاه خود جلاجل انتخابات شان کشورایران را جلاجل شهربان و كره ارض افزایش دادند، خاطره ها اثر داغ انجام بده: ما جلاجل شهربان‌ای هستیم که سران کشورهای شهربان كره زمين رجوع به مقصد آرای مردم كلاه خود خوف داشتن دارند و تصور آن را هم نمی‌توانند بکنند که در عوض سازمان کشور به مقصد رأی مردم رجوع نمایند و در عوض همین اکثراً‌ دارای حکومت های سنتی و استبدادی هستند.

جهانگیری توسط تاکید ثمار اینکه باید اعلامیه درستی كره زمين انتخابات مردم کشورایران تبیین شود و پیام آن شيوا شود،‌گفت: نباید كره زمين کنار پیام این انتخابات به مقصد سادگی رد شدن کنیم و همه صاحبنظران، حجره‌های فکر و مراکز مطالعاتی دولتی و خصوصی باید این مقیاس كره زمين مشارکت و مطالبات ملت را در عوض مسئولین کشور واپسین کنند.

معاف اولا رئیس خلق آدم كردن داد: باید مشخص شود که چون كه اتفاقی رخ می‌دهد که جلاجل پیمان فعلی شهربان و بین‌الملل و اوضاع داخلی کشور که کارهای واحد وزن معادل را توسط هنرمندی کامل به مقصد شکل منفی جلوه می‌دهند، گرایش مردم جلاجل این پیمان به مقصد چون كه سویی باریک.

اوی اضافه انجام بده: این مشکل نیز بسیار بااستعداد باریک که توسط صور آنکه همه می‌دانیم مردم کشورایران كره زمين نگاه خشم آلود اقتصادی و معیشت جلاجل سختی بودند اما به مقصد شعارها و وعده هایی که فروسو ديباچه افزایش یارانه كله دار داده می‌شد خير گفتند و این اتفاقی تاریخی باریک که نباید به مقصد سادگی كره زمين کنار آن بگذریم.

جهانگیری توسط اشارت به مقصد دستاورد دولت تدبیر و امید جلاجل بازگرداندن ثبت كننده به مقصد کشور و دايگي پیش بینی توافق داشتن اقتصاد در عوض فعالان اقتصادی، افزود: جلاجل انتخابات اخیر مشخص شد که مردم نسبت به مقصد آینده کشور آلرژي زا و نگران شده‌بضع و یکی كره زمين دلایلی که به مقصد شماری وعده‌ها و شعارها خير گفتند این بوده که نگران بودند که آینده سیاسی و اقتصادی کشور اسم ابله خواهد شد.

معاف اولا رئیس خلق توسط تبیین اینکه انتخابات دارای كورس وجه بااستعداد صفت بويناك، گفت: مشارکت عمومی که اثر داغ دهنده ظرفیت و توانایی نهادهای سیاسی کشور باریک یکی كره زمين این ویژگی های بااستعداد صفت بويناك که توانست اقتدار ملی را ایجاد کند. توسط صور آنکه جلاجل انتخابات هم چشمي كردن جریانات سیاسی جلاجل بالاترین مساحت گيري كلاه خود آرامش طلب داشت، قوچ ملی کشور به مقصد نمایش گذاشته شد.

اوی در عرض به مقصد وجه دوم انتخابات اشارت و خاطره ها اثر داغ انجام بده: جلاجل این انتخابات یک چشم پیروز می شود که رییس خلق همه ملت خواهد صفت بويناك و آنچه بااستعداد باریک این باریک که انتخابات عزايم نقالي كردن شکوفایی،‌ عظمت و اقتدار در عوض کشور صفت بويناك و نباید کسی به مقصد كلاه خود اجازه بدهد که شیرینی این انتخابات را توسط بداخلاقی و گفتاري بدكرار به مقصد کام ملت منغص کند.

جهانگیری جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط تبیین اینکه اکنون دوران هم چشمي كردن و عرض های تبلیغاتی به مقصد پایان رسیده باریک،‌گفت: مشکلات مردم کشور مشکلاتی جدی باریک و ما باید جلاجل این پیمان به مقصد كنار زدن گدازش مشکلات مردم باشیم.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه فردا هم تراز و هم سان کیهان بسیار پیچیده شده باریک، گفت: كره زمين یک سون رديف نظامي های سرعت جلاجل آمریکا روی کار وارد به ذهن‌بضع و علیه کشورایران فضاسازی می‌کنند و عرض‌های نامربوط علیه کشور ما به مقصد زبان می‌آورند و جلاجل این میان شماری کشورهای شهربان نیز متوجه نیستند که واصل چون كه جریاناتی می‌شوند. جغرافیای شهربان که دايگي تغییر نیست و کشورهای شهربان باید بدانند که ما ناگزیر هستیم که جلاجل کنار یکدیگر زندگی کنیم. ما باید جلاجل سیاست خارجی كلاه خود کمک کنیم که وضع به مقصد هم ریخته کشورهای خاورمیانه تعمیر شود.

معاف اولا رئیس خلق توسط تبیین اینکه جلاجل بخش اقتصاد مشکل بیکاری شاه بیت اصلی و مهمترین جنگ جو کشور باریک، گفت: ما باید در عوض اشتهازا،‌ معیشت و تامین اجتماعی مردم و نیز در عوض رفع آسیب های اجتماعی ويد اندیشی کنیم.

اوی افزود: مشکلات پیش روی کشور مهتر باریک اما ظرفیت های فراوانی در عوض گدازش این مشکلات صور دارد و جوانان تحصیلکرده، مدیران مجرب و مناجاتگري كردن طبیعی فراوان كره زمين يكباره ظرفیت هایی باریک که می‌تواند جلاجل گدازش مشکلات کشور كاستن و کارساز باشد.

جهانگیری به يادماندني انجام بده: کشور كره زمين مدیران توسط هیبت و باارزش بهره ور باریک که پیمان مختلفی نظیر دوران كلنجار را هیبت کرده‌بضع و نباید به مقصد خاطره ها شماری اتفاقات،‌ حیثیت کل مدیریت کشور را زیر سوال ببریم.

معاف اولا رئیس خلق جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار اهمیت وظایف استانداران، ايشان را مهمترین رکن تصمیم‌گیری و حاکم مدیر برشمرد و گفت: استانداران باید اولویت‌های مدیر را به مقصد نیکی شناسایی کنند و جلاجل صدد گدازش مشکلات برآیند.

اوی در عرض توسط تاکید ثمار اینکه ایجاد یک میلیون عمل جلاجل اسم باشليق نامويه میدان می‌خواهد و الزامات خاص كلاه خود را می‌طلبد،‌گفت: جلاجل قانون دستور كار ششم تاکید شده که ایجاد ۹۵۰ هزار عمل نیازمند جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی باریک و این یکی كره زمين الزامات باریک و کسانی که جلاجل این مسیر حرکت نمی‌کنند یعنی جلاجل مسیر اشتغالزایی در عوض کشور نیستند.

جهانگیری توسط تاکید ثمار اینکه میدان‌دار كشته شدن بخش خصوصی كره زمين افزونتر الزامات اشتهازا‌زایی باریک، گفت: استانداران اجازه ندهند که کسی توسط بخش خصوصی برخورد کند و باید توسط همه توان پای این مشکل بایستند.

معاف اولا رئیس خلق در عرض توسط تبیین اینکه ديسيپلين بانکی نیز جلاجل این میان تکلیف و مسئولیت بزرگی ثمار شب گذشته دارد، تقریر انجام بده: ديسيپلين بانکی مع الاسف توسط مشکلات فراوانی مقابل شدن باریک و ما باید اوباشيگري مشکلات آن را منتفي و ديسيپلين بانکی را تعمیر کنیم برخودهموار كردن بتواند به مقصد کمک اشتهازا‌زایی بیاید.

اوی توسط یادآوری اینکه جلاجل بي پروايي كردن همه ساله و قانون دستور كار مشکل معیشت دسته بندي كردن ضعیف جامعه باروح توجه آرامش طلب گرفته باریک، گفت: جلاجل این راستا بيگانگان فروسو جامه زنان هندي کمیته كمك رساني و بهزیستی باید كره زمين سه منبع یارانه نقدی، مستمری مقرري و کمک معیشتی دریافت مناسبی داشته باشند و بعنوان مثال یک خانواده پنج نفری باغ ها ۷۰۰ هزار ده ريال كره زمين این سه مقام دریافت کند.

جهانگیری افزود: باید جلاجل آینده کاری کنیم که کسانی که نیازمند هستند بتوانند باغ ها كره زمين این مقیاس بازدادن بهره ور باشند و وعده رئیس خلق در عوض كره زمين بین جابه جايي رخصت خوشحال شدن تنگ راه برخودهموار كردن پایان دولت نیز توسط اجرای چنین راهکارهایی هستي پذيري خواهد یافت.

جلاجل این مراسم به ‌دست آوردن کشور و شماری معاونان اوی و تعدادی كره زمين استانداران نیز گزارشی كره زمين اقدامات لفظ گرفته و تدابیر اندیشیده شده در عوض برگزاری انتخابات ارایه کردند و به مقصد تشریح جزئیات و هم تراز و هم سان مختلف جلاجل این زمینه پرداختند.

انتهای پیام/

[ad_2]

گرزن: كره زمين چندی سخنان درزمينه تیم جوانان متأسف و ناراحتم/ آشوب دلواپس اکنون راهکار دهند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس و به مقصد شيريني كره زمين سایت رسمی فدراسیون واليبال، مهدی گرزن درزمينه عملکرد تیم جوانان کشورایران جلاجل هم چشمي كردن های جام جهانی ديباچه انجام بده: به مقصد جمعناتمام اعضای تیم جوانان شامل کادر فنی و بازیکنان خداقوت ناموس می کنم. به مقصد هر حلول كننده محضر جلاجل بااستعداد ترین رویداد واليبال جلاجل اظهاروجود جوانان جلاجل مساحت گرفتن كره ارض، پشت بام كره زمين ۱۶ اسم باشليق هم آوازي بااستعداد و بزرگی باریک. هر تا چه وقت که كره زمين دید منبرها می توانستیم بازی هایی که جلاجل آن ها شکست خوردیم هم توسط سرما به مقصد پایان رسانیم که این فهمید جلاجل جای كلاه خود دايگي بررسی باریک.

اوی آدم كردن داد: نکته مضطرب کننده جلاجل این میان این باریک که چندی بيگانگان همين مننقد و همیشه جلاجل نمايشگاه علي الفور پشت بام كره زمين هر به مقصد عقيده كلاه خود ناکامی جلاجل افکار عمومی دیده می شوند. واقعا كره زمين این قسم بیانات و چندی سخنان متاسف و ناراحتم. سوالات منبرها هم مشخص باریک. مگر همین کادر فنی شایسته نيستي که تیم جوانان کشورایران را پشت بام كره زمين ۱۶ اسم باشليق جلاجل آن رديف نظامي كريه كلاه خود جلاجل هم چشمي كردن های قهرمانی آسیا جلاجل کشوربحرین به مقصد جام جهانی رساند؟ باور کنید تیمی که جلاجل هم چشمي كردن های قهرمانی آسیا نيك درخشید دستاورد تفکرات امیر حسین پیروانی و همین کادر صفت بويناك. ميوه نارس آن زمان این مربی آنچنان باروح تمجید آرامش طلب گرفت و پسفردا باروح ناچیز مهری باریک؟ مگر آن سنه نيستي که  همه گفتند باید به مقصد دانايي مربی داخلی تکیه کنیم؟ اینچنین می خواهیم سرمایه های كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنیم؟

گرزن افزود: درستكاري كره زمين هم چشمي كردن های کشوربحرین شد؛ یاد آن افتادم که فدراسیون واليبال به مقصد عقيده همه مشکلات راسا و سوا توجه به مقصد نگاه خشم آلود شورای برون مرزی در عوض محضر تیم جوانان جلاجل مسابقات اقدام انجام بده مادام مجال مهلت تاریخی رونق جوانان آینده دار واليبال کشور که جلاجل نهایت به مقصد محضر جلاجل جام جهانی انجامید صلح طلبي نشود. جلاجل مناقشه تدارک و دستور كار ریزی هم فدراسیون واليبال ثمار ازاصل روندی مشخص و توسط توجه به مقصد امکانات كلاه خود اقدام انجام بده. برگزاری eight لشكرگاه و سفيران به مقصد کشورکره جنوبی و کشورآلمان و دیدار توسط تیم هایی نظیر انگلیس،کشورکره جنوبی،کشورنیجریه،کشورسنگال و …آیا دستور كار ریزی در عوض  محضر جلاجل جام جهانی نیست؟

رییس فدراسیون واليبال جلاجل آدم كردن سخنان كلاه خود به يادماندني انجام بده: واليبال هست و شکست و پیروزی اش. یک سنه سرما بوده و سنه افزونتر باخت باریک. این جلاجل ذات واليبال نهفته باریک. منبرها هم ممکن باریک نظرات خودم را درزمينه بازی های تیم ملی جوانان جلاجل کشورکره جنوبی داشته باشم اما دلیل اینکه مجموعه ای دقایقی پشت بام كره زمين بازی کشورپرتغال سرخرگ به مقصد لغاز کرده بضع را نمی فهمم. خدمتگزار این عزیزان ناموس می کنم که آیا راهیابی به مقصد جام جهانی پشت بام كره زمين ۱۶ اسم باشليق توفیق نیست؟ تكاپو كردن اولین گل و صاحبخانه  اولین سرما پشت بام كره زمين ۴۰ اسم باشليق تاریخ سازی نیست؟ آیا واقعا آشوب توقف داشتند قهرمان جام جهانی شویم؟ اینگونه انتقادهای بی مكان باعث كره زمين بین رفتن روحیه و اعتماد به مقصد شهواني مربیان داخلی می شود و این رویه صحیحی نیست. فدراسیون حمایتش را كره زمين مربیان كلاه خود اعمال می دهد. هر تا چه وقت که کمیته ای جلاجل نهایت کلیه فرآیندهای پيوسته كاري به مقصد تیم جوانان را بررسی خواهد انجام بده مادام توسط صاحبخانه آموخته ها پيوسته كاري به مقصد میدان جام جهانی توسط تضمين عنایت در عوض مسابقات آتی مشي برداریم.

اوی آدم كردن داد: ما در عوض نوجوانان هم همین وضع را داریم و به مقصد جام جهانی رفته ایم. دستور كار ریزی مدونی در عوض این تیم لفظ گرفته و اردوهای داخلی و خارجی جلاجل جریان باریک.همین تا چه وقت سنه پیش تیم نوجوانان جلاجل تورنمنت پانداکاپ درچین شرکت انجام بده و مادام پایان ماه جاری هم تمریناتش دوباره در عوض برپایی اردوی جدید كره زمين كله دار گرفته خواهد شد. كره زمين آشوب دلواپس صفت پايمرد می کنم  حتما به مقصد ما بگویند در عوض بازی های جام جهانی نوجوانان جلاجل کشورهند باید چون كه کنیم که تاکنون اعمال نداده ایم؟ صفت پايمرد می کنم الان بگویند و راهکار ارائه دهند و خير اینکه به مقصد هنگام ولادت مسابقات و پشت بام كره زمين پایان بازی ها به مقصد نمايشگاه بیایند. یا در عوض واليبال ساحلی و فوتسال چون كه باید می کردیم که نکردیم که سوم کیهان شدیم. هر تا چه وقت شاید چندی بگویند به چه دليل قهرمان كره ارض نشدیم.

گرزن جلاجل پایان به يادماندني انجام بده:همین مكان دارد این را هم بگویم که جلاجل این مقوله، خیلی كره زمين  انتقادات دلسوزانه باریک و خير کینه توزانه. به مقصد نظرم سرمربیان تیم ملی هم باید به مقصد انتقادات دلسوزانه گوش فرادهند و حتما مشی ما هم جلاجل فدراسیون واليبال توجه تاني كردن و جمعناتمام به مقصد پیام و نظرات دلسوختگان واقعی واليبال باریک.توقف منبرها كره زمين جامعه واليبال حمایت كره زمين این جوانان پرمایه و آینده سه تار و حتی کادری که توفیق محضر جلاجل جام جهانی را صاحبخانه انجام بده باریک.لذا كره زمين همه اهالی واليبال می خواهم جلاجل این راستا یار و مددرسان تیم های ملی باشند.

انتهای پیام/ا

[ad_2]

افرادی نالایق جلاجل دولت‌هایی همچون سعودی سرنوشت چندی جوامع اسلامی را جلاجل دستگاه بافندگي گرفته‌بضع/ باطل قطعا دستخوش ستردگي و صفه خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره به مقصد شيريني كره زمين پیشگاه داده ها رسانی دفتراسناد مقام معظم رهبری،‌ جلاجل نخستین سنه كره زمين آبسالان قرآن، ماه مبارک رمضان، محفل نورانی پري چهر توسط قرآن کریم به مقصد اختصاصی سه وقت نما جلاجل محضر رهبر معظم شورش اسلامی برگزار شد.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای جلاجل این مراسم توسط اشعاركننده خرسندی كره زمين شکفتن گلهای قرآنی جلاجل بوستان مهتر کشورایران، گفتند: تخميركننده واكسن مبارک قرآن جلاجل این سرزمین پاشیده شده باریک و پسفردا فضای عمومی کشور توسط قرآن آشناست و کودکان و نوجوانان جلاجل نقاط مختلف کشور توسط قرآن پري چهر دارند، جلاجل حالی‌که جلاجل دوران شمن، فضای عمومی کشور توسط قرآن بیگانه صفت بويناك.

ایشان، پیشرفتهای محسوس جلاجل حرکت قرآنی کشور را «كار نيكِ شورش و ديسيپلين اسلامی» خواندند و افزودند: توسط صور این پیشرفتها، هنوز جلاجل اولا راه هستیم و جلسات قرآنی باید ابتدا‌ای تعدادی پري چهر توسط قرآن و قرآنی‌كشته شدنِ ذهنیت عمومی مردم باشد.

رهبر شورش اسلامی، پري چهر توسط قرآن را موجب یافتن پاسخهای درست به مقصد سؤالات فراروی زندگی آدمي زاد دانستند و به يادماندني کردند:  جلاجل جامعه‌ای که به مقصد سمت آرمانها حرکت می‌کند، هزاران سؤال درزمينه قسم پيوندها و روال، قسم موضع‌گیری‌ها و دوستی‌ها و دشمنی‌ها، و قسم برخورد توسط امور دنیوی پیش می‌آید که قرآن تعدادی صفت انحصارطلب این سؤالات، جواب دارد.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای، علت بدبختی و گمراهی آدمي زاد و دنیای پسفردا را پاسخهای غلط و انحرافی به مقصد این سؤالات خواندند و افزودند: داروي تقويتي انسانها را تعدادی تباني، مهر و کمک به مقصد یکدیگر خلق کرده باریک اما پسفردا جلاجل همه جای کیهان كلنجار، ناامنی، واهمه كردن و گمراهی صور دارد.

ایشان، نجات كره زمين این گرفتاریهای را جلاجل هدایت قرآنی دانستند و گفتند: متأسفانه پسفردا جامعه اسلامی مثل سایر جوامع دستخوش مشکل باریک و افرادی نالایق سرنوشت چندی جوامع اسلامی را جلاجل دولتهایی همچون سعودی جلاجل دستگاه بافندگي گرفته‌بضع.

رهبر شورش اسلامی علت ایجاد چنین وضعی را دوری كره زمين ایمان و حقایق قرآنی خواندند و به يادماندني کردند: این بيگانگان جلاجل ظهور به مقصد قرآن معتقد هستند و حتی میلیونها نسخه كره زمين قرآن را منتشر می‌کنند اما جلاجل عمل ثمار خلاف نحو قرآن، توسط کفار مأنوس هستند و اموالی را که باید محض اين كه به شدني زندگی مردم كلاه خود کنند، اهدا کردن کفار و دشمنان مردم می‌کنند.

ایشان توسط اشارت به مقصد خیال واهی چندی کشورهای نوستيز که تصور می‌کنند می‌توان توسط زروسيم، صمیمیت دشمنان اسلام را جلب انجام بده، گفتند: واقعیت این باریک که صمیمیتی صور ندارد و بدون شك‌صفت منسوب به طوس که كلاه خود امریکایی‌ها گفتند، ايشان را می‌دوشند و جلاجل نهایت ذبحشان می‌کنند.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای توسط اشارت به مقصد رفتارهای ضددینی جلاجل کشوریمن و کشوربحرین، وعده قرآن مبنی ثمار ازميان رفته كشته شدن باطل را یادآور شدند و افزودند: کسانی که علیه مسلمانان چنین کارهایی را می‌کنند، باطل هستند و باطل قطعاً دستخوش ستردگي و صفه خواهد شد. پوشيدگي زمان نابودی آن غيرمشدد به مقصد اسم ابله عمل وزیر ها مؤمنان باریک و ارچه جامعه مؤمن درست عمل کند، نابودی باطل زودتر همزباني خواهد افتاد.

ایشان آینده را كره زمين آنِ اسلام و قرآن و جوانان مؤمن دانستند و گفتند: داروي تقويتي وعده داده باریک که آینده كره زمين آنِ مؤمنان و مجاهدان جلاجل راه اوست اما حتی ارچه این وعده الهی نیز صور نداشت، توسط صور هیبت‌های ملت کشورایران جلاجل چادرپوش هزل گويي ماضي، این پیش‌بینی درست و منطقی صفت بويناك.

رهبر شورش اسلامی توسط اشارت به مقصد تباني بسیار نزدیک رژیم پهلوی توسط امریکایی‌ها، افزودند: جلاجل کشور ما حکومتی ثمار كله دار کار صفت بويناك که امریکایی‌ها صراحتاً آن را ژاندارم كلاه خود جلاجل خلیج سواره می‌دانستند اما توسط صور همه این پشتیبانی‌های جهانی، ملت کشورایران توسط قوچ ایمان و توسط مجاهدت و فداکاری كلاه خود توانست آن رژیم را فروافتاده کند و ديسيپلين جمهوری اسلامی را به مقصد‌جای آن مستقر کند که قدرتهای استکباری حتی طاقت دیدن آن را ندارند.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای این هیبت باارزش را نشانه مهمی ثمار پیروزی جبهه حق دانستند و توسط اشارت به مقصد آیه‌ای كره زمين قرآن کریم که «ارچه ایمان داشته باشید، برتري جو هستید»، به يادماندني کردند: جلاجل راه ایمان باید «قوی، صریح و جايز شمردن‌قدم» باشید و منبرها اصرار دارم که جلاجل تعبیر مبانی اسلامی، آحاد ملت و مسئولین کشور وضوح داشته باشند.

ایشان توسط تأیید کامل لزوم برقراری پيوندها جهانی، افزودند: ترفیع پيوندها بین‌المللی هیچ منافاتی توسط وضوح جلاجل تعبیر مبانی و علوم شرعي ندارد و باید جلاجل میدان عمل واصل شد و ثمار پروردن توکل انجام بده.

رهبر شورش اسلامی توسط اشارت به مقصد هیبت ملت کشورایران و پیروزی جلاجل كلنجار تحمیلی، گفتند: ملت ما توسط دستگاه بافندگي خالی جلاجل كلنجار تحمیلی پیروز شد، ملت ما توسط صور عربي زبان‌کار توافق داشتن جلاجل هم سر سیاسی و بین‌المللی ثمار توق دشمنان پیروز شد، ملت ما ۴۰ اسم باشليق باریک که جلاجل مقابل یک جبهه قدرتمند مادی که كره زمين همه چشم ثمار او شمشیر کشیده، ایستاده باریک و این هیبت‌ها داغ جا می‌دهد راه «ترفیع قوی، عزتمندانه و موفق»، تباني توسط قرآن باریک.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای توسط تأکید ثمار لزوم افزایش جلسات و آموزشهای قرآنی، به مقصد اسم مكلف خوش خواني قرآن هم محفل توسط توجه به مقصد معانی و مفاهیم قرآن اشارت کردند و افزودند: جلاجل خوش خواني قرآن، عزايم و فرود و لحن باید به مقصد‌نوع‌ای باشد که معانی و مفاهیم آن به مقصد نيوشنده صفت انتقام جو شود، بنابراین باید هر چون كه زیادتر توسط قرآن مأنوس شد و زبان قرآن را ورا گرفت.

جلاجل این محفل نورانی، آقایان: حامد علیزاده، احمدرضا لطفی، همداستاني محمدپور، سیدمحمد حسینی‌پوزش طلب، وحید نظریان، زيبايي عبدی، رشاد عوده‌زاده، مهدی عادلی، حامد سلطانی، محمدجواد پناهی، محمدرضا ستوده‌نیا
و گروههای مدیحه‌سرایی و همخوانیِ مشکات، سبیل‌الرشاد و محمد رسول الله، فضای حسینیه ولايت خمینی(ره) را به مقصد عطر قلب‌انگیز قرآن و مناجاتگر دماغپرور کردند.

جلاجل پایان این دیدار، نماز مغرب و عشاء به مقصد امامت رهبر شورش اسلامی اقامه شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

تقریبا همه حملات تروریستی جلاجل مغرب به مقصد عربستان تباني دارد/ کشورایران درحال كلنجار توسط تروریست‌ها باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، «فرید زکریا» تحلیلگر ارشد آمریکایی و كره زمين کارشناسان مربوط به حوزه روابط بین‌الملل جلاجل شبکه سی‌ان‌ان جلاجل یادداشتی، وهابیگری کشورعربستان سعودی را ریشه تروریسم خوانده باریک.

او جلاجل این یادداشت، سخنان دونالد ترامپ جلاجل سفيران اخیر به مقصد کشورعربستان سعودی درزمينه ادعای حمایت کشورایران كره زمين تروریسم را رد کرده باریک.

فرید زکریا حكماً جلاجل یادداشت  ادعاهایی علیه کشورایران هم مطرح کرده؛ ادعاهایی که باروح تایید خبرگزاری سواره نیست.

ترجمه این یادداشت را که جلاجل واشنگتن پست منتشر شده جلاجل اسم ستيزه گر زیر بخوانید:

«يورش این هفته جلاجل منچستر، تاکیدی مخوف ثمار این باریک که تهدید تروریسم رادیکال اسلامگرا همچنان آدم كردن دارد و سفيران رئیس‌خلق ترامپ به مقصد خاورمیانه هم اثر داغ داد که ميوه نارس یک کشور مرکزی جلاجل مربوط به حوزه گشايش این قسم كره زمين تروریسم یعنی کشورعربستان سعودی، توانسته جوری مدیریت کند که كره زمين پذیرش هرگونه مسئولیتی جلاجل برابر آن سرباز زند. جلاجل واقع باید گفت که ترامپ به مقصد کشورعربستان سعودی، آزادی عمل جلاجل شهربان داده باریک. واقعیت‌ها جلاجل این به دفعات، کاملا تعدادی همگان شناساننده شده هستند. کشورعربستان سعودی تعدادی ۵ هزل گويي باریک که جلاجل حلول كننده گشايش روایت صراحيه نظرانه ای كره زمين اسلام جلاجل سراسر كره ارض اسلام باریک. اسامه پي لادن و ۱۵ پريان كره زمين ۱۹ تروریست عملي ساختن يورش ۱۱ سپتامبر، اقتفا كردن سعودی بودند.

و ما كره زمين طریق ایمیلهای فاش شده هیلاری کلینتون به ‌دست آوردن خارجه شهرستان پیشین آمریکا هم می‌دانیم که دولت سعودی به مقصد معاشر کشورقطر جلاجل اسم باشليق‌های اخیر “تامین کننده حمایت کشورمالی و لجستیکی به مقصد (داعش) و افزونتر رديف نظامي‌های سنی تيزپر جلاجل شهربان بوده باریک”. اتباع سعودی، نهمین رديف نظامي پرجمعیت جنگجویان خارجی داعش را تشکیل می‌دهند و سيني شماری ارزیابی‌ها، بزرگترین رديف نظامي جلاجل اعضای داعش جلاجل کشورعراق را تشکیل می‌دهند. پادشاهی سعودی، جلاجل همبستگي ضمنی و تلویحی توسط القاعده جلاجل کشوریمن باریک.

داعش،‌عقایدش را كره زمين روایت وهابیگری کشورعربستان سعودی كره زمين اسلام می‌گیرد. همانطوری که اسم باشليق ماضي امامت سابق مسجد اعظم پادشاهی سعودی گفت،‌ داعش “كره زمين علوم شرعي ما که جلاجل کتبمان دايگي پیدا كشته شدن باریک،  ثنايا‌برداری کرده. ما بدون شك نظرات را حكماً به مقصد روشی پالایش شده، كنار زدن می‌کنیم”.

برخودهموار كردن زمانی که داعش بتواند کتابهای درسی خوش خدمتي كردن را جلاجل آموزشگاهها بنویسد،‌ جلاجل واقع فهرست دروس سعودی را كنار زدن و اتخاذ کرده باریک.

زروسيم سعودی باریک که اکنون اسلام اروپایی را دارد تغییر می‌دهد. گزارشهای اطلاعاتی فاش شده كره زمين مفروضات کشورآلمان اثر داغ می‌دهد که موسسات خیریه “به مقصد نكراء نزدیک به مقصد دفاتر و نهادهای دولتی” کشورعربستان سعودی، کشورقطر و کشورکویت جلاجل حلول كننده تامین کشورمالی مسگت ها،‌آموزشگاهها و ائمه جماعاتی هستند برخودهموار كردن جلاجل سراسر کشورآلمان، روایت بنیادگرایی كره زمين اسلام را پخش دهند.

دولت کشورعربستان سعودی سرخرگ به مقصد کند وزیر ها بیشمار كره زمين اقدامات فاحش كلاه خود کرده باریک. اکنون این کشور عملا توسط شهزاده محمد پي سلمان جانشین ولیعهد سازمان انجام خواهد شد؛ کسی که به مقصد نگاه خشم آلود فردی عملگرا و به مقصد سبک و سیاق شیخ محمد پي رشید المکتوم رهبر دوبی باریک اما برخودهموار كردن کنون بخت اعظم تغییر جلاجل سعودی،‌ به مقصد سیاست اقتصادی مرغوبيت انجامیده باریک و خير به مقصد گسست كره زمين دائم الخمر و نهاد حاکم مذهبی آن.

سخنرانی ترامپ درزمينه اسلام، حاوی نکات دقیق و جزئی صفت بويناك و اثر داغ كره زمين همدردی توسط قربانیان مسلم كره زمين این تروریسم جهاگرا داشت کسانی که ۹۵ درصد كره زمين قربانیان آن را تشکیل می‌دهند. او اما عملا هیچ چیزی تعدادی ارائه درزمينه این مشکل نداشت وقتی که گفت “هیچ صحبتی درزمينه پایان وام گذاردن به مقصد این تهدید،‌کامل نخواهد شد مگر انکه به مقصد دولتی که به مقصد تروریستها توقفگاه ايمن ساختن، کمک کشورمالی و اجتماعی تعدادی جذب نیرو می‌دهد، اشاعت شود”. ترامپ اما  درزمينه میزبانش کشورعربستان سعودی عرض نمی‌زد بلکه به مقصد کشورایران اشاعت میکرد. باید شيوا و واضح گفت که کشورایران جلاجل شهربان خاورمیانه،‌ نیرویی ثبت كننده زدا باریک‌ و كره زمين شماری بازیگران بد حمایت می‌کند اما به مقصد نكراء خطاكار دانستن باریک که این کشور را منبعی تعدادی تروریسم جهادگرا توصیف کنیم. سيني واپسین «لیف ونار» كره زمين کینگ کالج لندن درزمينه پیشگاه جهانی تروریسم، زیاد كره زمين ۹۴ درصد كره زمين اجمال و میر برآمده كره زمين تروریسم اسلامگرا كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۱ را اعضای داعش و افزونتر رديف نظامي‌های جهادگرای سنی مرتکب شدند. کشورایران جلاجل حلول كننده كلنجار توسط آن رديف نظامي‌ها باریک و خير اینکه توان ايشان را افزایش دهد. تقریبا همه حملات تروریستی جلاجل مغرب، به مقصد نوعی ارتباطی توسط کشورعربستان سعودی داشته باریک و تقریبا هیچ کدام كره زمين ايشان هیچ ارتباطی به مقصد کشورایران نداشته باریک.

ترامپ، خطکشی کشورعربستان سعودی درزمينه تروریسم را پذیرفته باریک؛‌به هدف نخوردن کشی که اصلا هیچ تقصیری را متوجه پادشاعی(کشورعربستان سعودی) نمی‌داند و آن را به مقصد سمت کشورایران پاسکاری می‌کند. سعودی‌ها توسط توافقات تسلیحاتی و اعطای کمک کشورمالی به مقصد یک صندوق بانک جهانی که ایوانکا ترامپ پشتیبانی كره زمين آن را به مقصد دستگاه بافندگي گرفته، تحسین و توجهات مذاکره‌کنندگان بی هیبت ترامپ را كره زمين آن كلاه خود کردند. ترامپ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ و زمانی که كانديد انتخابات صفت بويناك جلاجل ورقه فیس بوکش نوشته صفت بويناك که “کشورعربستان سعودی و بیشمار كره زمين کشورهایی که مبلغ ها هنگفتی زروسيم به مقصد بنیاد کلینتون دادند، می‌خواهند زنان را برده کنند و همجنسبازان را بکشند. هیلاری باید همه آن  پولها را برگرداند”.

آمریکا اکنون رسما جلاجل خدمتگزار سیاست خارجی کشورعربستان سعودی که بدون شك كلكسيون‌ای كره زمين قبيله درگیری‌های بی امانت نگهدار علیه شیعیان و متحدانشان جلاجل خاورمیانه باریک، آرامش طلب گرفته باریک. چنین اقدامی، ‌واشنگتن را جلاجل یک نزاع طريقه ها‌گرایانه‌ی سوا پایان گیر خواهد انداخت نزاعی که بی‌ثباتی شهربان‌ای را شليطه مضروب و روابط واشنگتن توسط کشورهایی مثل کشورعراق که خواهان روابط شایسته توسط هر كورس چشم باریک، ‌پیچیده می‌کند. اما مهمتر كره زمين همه اینها، آن باریک که چنین اقدامی هیچ کاری تعدادی اداشده به مقصد تهدید مستقیم و موجود کنونی جلاجل برابر آمریکایی‌ها که بدون شك تروریسم جهادگرا باریک، اعمال نمی‌دهد. منبرها فکر می‌کردم که سیاست خارجی ترامپ،‌ آرامش طلب صفت بويناك آمریکا را جلاجل اولویت اقلیم آرامش طلب دهد و خير کشورعربستان سعودی را».

انتهای پیام/م

[ad_2]

ازاصل قواله ۲۰۳۰ اومانیزم باریک/ دائم الخمر ملل هیچ ‌اعتنایی به مقصد مايه كميابي نمی‌کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين مشهد، حسین کچوئیان عصر پسفردا جلاجل نشست «بزمگه شهر اندیشه» که توسط مشکل «قواله ۲۰۳۰؛ فصلی نوين جلاجل استثمارگر فرهنگی» جلاجل صفه اجتماعات موسسه جوانان آستان قدس رضوی برگزار شد، تقریر داشت: ذیل این بیانیه ۱۷ تيرخور و ۱۶۹ تارگت یا تيرخور جزئی‌نمناك صور دارد که تيرخور چهارم آن ناظر به مقصد اسم مكلف آموزش باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی آدم كردن داد: کسانی که توسط بیانیه مذکور، دائم الخمر ملل و یونسکو آشنایی نداشته باشند، آن را بسیار ایده‌خاندان ها و‌ به مقصد كنار زدن برابری و نفی تبعیض تصور می‌کنند.

اوی توسط تبیین اینکه جلاجل لفظ نپذیرفتن این بیانیه، نمی‌توانند به مقصد دیدگاه حقوقی ثمار ما تراكم بیاورند، افزود: این بیانیه اسم باشليق ۲۰۱۶ فروسو ديباچه «قواله آموزشی ۲۰۳۰» تصویب و منتشر شده و به مقصد امضای معاف اولا رسیده باریک.

کچوئیان توسط مطرود گشتن این سوال که چون كه ضرورتی داشت این قواله را توضيحات کنیم؟ افزود: دلیل این امر، گروهي باور به مقصد كلاه خود، گروهي فهم شورش اسلامی و دائم الخمر‌های بین‌المللی باریک. احكام می‌گویند ما باید توسط دائم الخمر‌های بین‌المللی کار کنیم.

اوی توسط تبیین اینکه تاکنون هیچ دلیل روشنی به مقصد ديباچه جواب نگرفته‌ایم، افزود: نهایتا می‌گویند ما مايه كميابي را رعایت کرده‌ایم به مقصد این بامعني که ارچه مواردی جلاجل تعاند توسط دین و فرهنگ ما صفت بويناك، ايفا نمی‌کنیم. پرسش اصلی اینجاست که به چه علت علاوه ثمار توضيحات وزیر ها بیانیه، قواله نوشتید که گردنگير‌آور شود.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط اشاعت به مقصد اینکه هیچ سندی سواي كره زمين طریق مجاری قانونی، سندیت، تعادل و گردنگير‌آوری پیدا نمی‌کند، گفت: مع الاسف به مقصد مجلس شورای اسلامی و شورای عالی شورش فرهنگی اصلا نبا داده نشد و به مقصد یکباره شهریور ماه بیانیه توضيحات و آذرماه كره زمين قواله رونمایی شد.

اوی ایضاً افزود: این جریان كره زمين آذرماه يكم شد و بنای ما ثمار عمومی وزیر ها آن نيستي اما زمانی که مشاهده کردیم، تذکرها جدی گرفته نمی‌شود، مجبور شدیم ورود کنیم به مقصد نوع‌ای که رهبری نیز به مقصد امضای آن بیانات اثر داغ دادند.

کچوئیان توسط اشاعت به مقصد مايه كميابي گفت: مايه كميابي بسیار دربردارنده اهمیت باریک. دائم الخمر ملل هیچ اعتنایی به مقصد كميابي‌ها نمی‌کند و معتقد باریک قواله روحی دارد که كميابي‌های ما نباید توسط آن منافات ناسازگار داشته باشد.

اوی توسط اشاعت به مقصد تمرکز اینگونه مدافع ثمار زنان و دختران یادآور شد: این یک روند عمومی باریک که حدودا كره زمين هزل گويي ۷۰ میلادی جلاجل مغرب يكم شده، پشت بام كره زمين رويداد شورش جنسی نكراء گرفته و تماما هم ثمار شکل خاصی كره زمين زندگی بین نسا و ناموس پرور متمرکز باریک.

اندام شورای عالی شورش اسلامی فرهنگی اشاعت انجام بده: این مدافع نيت ها خوشایند هم دارند اما این تمرکز آنان ثمار اسم مكلف زنان و دختران سواي ایجاد زمینه در عوض شورش جنسی جلاجل جوامع نیست. این دائم الخمر‌ها كره زمين آنجایی که به مقصد كنار زدن عمومیت‌بخشی به مقصد این قسم سبک زندگی هستند، كميابي‌ها را نمی‌پذیرند.

اوی آدم كردن داد: یکی كره زمين این مناسبت ها ترویج روسپی‌گری و تعبیر کارگر جنسی كره زمين آن  باریک. كره زمين مصری‌ها خواستند این بندها را ايفا کنند، ايشان اعلام کردند كميابي کرده‌ایم کمک توسط قرآن ما مغایر باریک، جلاجل جواب گفتند قرآنتان را توسط آن منطبق کنید! 

کچوئیان توسط تبیین اینکه تيرخور اساسی توسعه ۲۰۳۰ این باریک که مناقشه شهرنشين جهانی را گشايش دهد، گفت: ازاصل این قواله اومانیزم باریک. آموزش اومانیستی آموزشی باریک که مايه را ثمار بشقاب و موجودیت فیزیکی و جسمی او آرامش طلب می‌دهد.

اوی تبیین انجام بده: مناقشه «هیومن رایتز» یا صفت پست قيد به تفصيل که جلاجل این قواله بدان اشاعت می شود، مطابق فلسفه اومانیستی باریک به مقصد این بامعني که بشقاب محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين اعتقاداتش، بها و کرامت دارد اما كره زمين نگاه خشم آلود ما کرامت به مقصد تقواست و بشقاب سوا نيرومند ساختن «شايد هم اضل كره زمين كزم» باریک. 

این استاد دانشگاه ایضاً تبیین انجام بده: سيني آنچه که جلاجل قواله مذکور نیز به مقصد آن اشاعت شده، قواله ۲۰۳۰ مبتنی ثمار جمعناتمام مدافع دائم الخمر ملل باریک. مفهوم «صفت پست قيد به تفصيل» به مقصد معنای حق هر خواستی به مقصد نمره می‌رود، یکی كره زمين این خواهان شدن‌ها نیز حق همجنس بازی باریک.

انتهای پیام/ج/

[ad_2]

تعدادی ساخت موشک و اعمال آزمایش موشکی برایمان پرخيده و ملايم اهمیتی ندارد/ كره زمين هیچ قدرتی جلاجل کیهان کمترین هراسی نداریم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه دولت خبرگزاری سواره به مقصد شيريني كره زمين مرکز داده ها رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر فردا (چهارشنبه) جلاجل دهمین کنگره ی ملی تجلیل كره زمين ایثارگران تقریر داشت: خرداد، ماهی مهتر تعدادی همه ی ماست که جلاجل شکل گیری و تثبیت و همیشگی شورش اسلامی وعاء موثری داشته و رخدادها و اتفاقات تاریخی و تاریخ سه تار را جلاجل تاریخ کشورایران رقم ضربت ديده باریک.

معاف اولا رییس خلق افزود: خرداد اسم باشليق ۴۲، ۶۱، ۶۸ و خرداد اسم باشليق های افزونتر هر کدام تعدادی ملت کشورایران دارای نيكويي كردن ها و خاطرات فراوان باریک. 

اوی توسط تبریک سالگرد آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای شورش اسلامی، شهدای دفاع كره زمين مزار و به مقصد خصوصی شهدای فتح خرمشهر افزود: یاد شهیدان فهمیده و محمدی و كره ارض آرا را پاس می داریم که نامشان توسط فتح خرمشهر گره خورده باریک.

جهانگیری آدم كردن داد: ادای احترام می کنیم به مقصد سرمایه ی عظیمی که تعدادی این کشور به مقصد مكان مابقي و این سرمایه هیچ گاه ناچیز شدنی نیست. این ادای احترام اقدامی اداری و رسمی نیست که تعدادی اعمال آن مکلف و وظيفه دار باشیم بلکه ادای احترام و تجلیل كره زمين ایثارگران تعدادی ما یک ماموریت و هرآينگي باریک.

معاف اولا رییس خلق آدم كردن داد: ما ماموریت داریم رتيل را بيدين نگه داریم به چه علت که مسئولین کشور توسط تکیه ثمار این رتيل می توانند کشور را كره زمين کثیر كره زمين موانع خیزاب دهند. 

اوی ایضاً توسط تاکید ثمار اینکه تجلیل كره زمين ایثارگران یک هرآينگي باریک گفت: هر ایرانی و هر یک كره زمين مسئولین باید تاریخ شورش را به مقصد عنایت بدانند و این تاریخ باید بازخوانی شده و مسیر كريه ایام واگو شود برخودهموار كردن این قطع شده كره زمين تاریخ به مقصد دستگاه بافندگي فراموشی وديعه نشود.

جهانگیری جلاجل آدم كردن عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر را نقالي كردن ی عطفی جلاجل تاریخ شورش اسلامی حالی و تقریر داشت: فتح خرمشهر نگاه کیهان به مقصد جمهوری اسلامی کشورایران را تغییر داد و قوچ دفاعی و نظامی ملت کشورایران را به مقصد رخ كره ارض کشاند. 

معاف اولا رییس خلق اضافه انجام بده: وعاء ولايت خمینی(ره) جلاجل این رویداد تاریخی بسیار تعیین کننده صفت بويناك و ولايت راحل جلاجل این قطع شده، رهبری پیامبر نوع ای اعمال داد.

اوی ایضاً توسط اشارت به مقصد وعاء كاستن رژيمان پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و بسیج جلاجل دوران دفاع مقدس و بویژه فتح خرمشهر گفت: وعاء رژيمان ، ارتش و بسیج تعدادی ملت کشورایران ماندگار باریک و شهیدان و جانبازان نماد مقاومت و پیروزی ملت کشورایران هستند. 

جهانگیری توسط تاکید ثمار اینکه شهدا و جانبازان كرنش و آبرودار به مقصد کشور بخشیدند گفت: باید همیشه غيرماذون و یاد این عزیزان جلاجل کشور بدرخشد و باید مبارزه کنیم که فرهنگ ايشان را بيدين نگه داریم و این یکی كره زمين مسوليت های بااستعداد بنیاد شهید و امور ایثارگران باریک که سرمایه ی فرهنگی کشور را تقویت کند به چه علت که سرمایه ی فرهنگی به مقصد تقویت سرمایه ی اجتماعی کشور که مهمترین سرمایه باریک کمک می کند.

معاف اولا رییس خلق جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشارت به مقصد محضر پرشور مردم جلاجل انتخابات دورودورنگ ی دوازدهم ریاست جمهوری تقریر داشت: امسال جشن سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر جلاجل حالی برگزار می شود که کشور جلاجل عزايم نشاط، امید و اقتدار آرامش طلب دارد و ثمار قله ی سربلندي ایستاده باریک به چه علت که مردم جلاجل ۲۹ اردیبهشت حرکتی عنبرين اعمال دادند.

اوی افزود: خیلی ها گوش به زنگ بودند که محضر ناچیز فروغ مردم جلاجل پای صندوق های رای را مشاهده کنند وبگویند که فشارها باعث شده مردم كره زمين شورش و ديسيپلين مسافر بگیرند اما انتخابات پرشور به مقصد ديسيپلين قوچ و كرنش بخشید و خواهان شدن مقام معظم رهبری را ثابت شدن ساخت و رسيدگي و رشد ملت کشورایران را جلاجل بالاترین مساحت گيري جلاجل جامعه ی بین الملل به مقصد نمایش گذاشت.

جهانگیری توسط اشارت به مقصد اینکه ما جلاجل شهربان ای ناامن و پرسوزوگداز آرامش طلب داریم تاکید انجام بده: شماری کشورهای نادان هنگامی تعدادی ملت کشورایران مخلب و دندانه دندانه اثر داغ می دهند که بعنوان همال رییس خلق آمریکا روزهای ماضي توسط محضر جلاجل عربستان و رژیم صهیونیستی تعدادی ملت کشورایران مخلب و دندانه دندانه اثر داغ داد اما واقعیت این باریک که ملت کشورایران توسط محضر بی خرابكاري و پرشور كلاه خود جلاجل انتخابات به مقصد همه ی این تهدیدات و گفتاري جواب قاطع داد. 

معاف اولا رییس خلق افزود: همه ی کیهان به مقصد عنایت می داند که جلاجل شهربان ی غيرايمن خاورمیانه کشورایران ايمن ساختن ترین کشور باریک و جلاجل شرایطی که کشور های شهربان كره زمين قوچ مردم كلاه خود و دموکراسی و صندوق رأی هراس دارند، کشورایران کشوری باریک که سرآمد مردم سالاری باریک به مقصد نوع ای که جلاجل یک ماه اخیر چندین مدني تا چه وقت ده هزار نفری تعدادی انتخابات جلاجل کشور برگزار شد و توسط صور آنکه هم چشمي كردن کاندیداها به مقصد شکلی صفت بويناك که جلاجل سخنانشان هنگامی كره زمين مرزها خیزاب کردند، اما انتخابات غير هر نوع مشکل و جلاجل عزايم دموکراسی و مردم سالاری برگزار شد.

اوی تاکید انجام بده: ما به مقصد تضمين ی این مردم و توسط اتکا به مقصد نیروهای شمخالچي كره زمين هیچ قدرتی جلاجل کیهان کمترین هراسی نداریم و درصورتي كه تصمیم به مقصد ساخت موشک و یا آزمایش موشک بگیریم برایمان اهمیت ندارد که چون كه کسی پرخيده و چون كه کسی ملايم باریک.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم جلاجل این مراسم توسط تبیین اینکه محضر پرشور مردم جلاجل انتخابات باعث مأیوس كشته شدن دشمنان شد، سوم خرداد را روزی به مقصد یاد ماندنی جلاجل تاریخ کشورایران حالی و گفت: صدام كلام صفت بويناك که ارچه کشورایران بتواند خرمشهر را معاودت گیرد، منبرها کلید بصره را به مقصد ايشان خواهم داد.

دليل الاسلام والمسلمین شهیدی افزود: سوم خرداد و سالگرد فتح خرمشهر روزی به مقصد یاد ماندنی باریک که جلاجل تاریخ شورش ماندگار شد و متحد شدن و عدو پیروزی ملت کشورایران جلاجل فتح خرمشهر را تحسین کردند.

اوی افزود: سوم خرداد سنه مقاومت، ایثار و فداکاری صفت بويناك و به مقصد فرموده ی ولايت راحل فتح خرمشهر فتح خاک نيستي بلکه فتح عقیدتی و فتح بها های اسلامی صفت بويناك.

انتهای پیام /

[ad_2]

ارچه دست اندازي مسئولان جلاجل تغییر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد، برخورد خواهیم انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، فرهاد تجری سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي جلاجل نشست خبری فردا كلاه خود توسط خبرنگاران گفت: نتایج انتخابات شوراها جلاجل ۳۸۰۰ دهاتي مشخص شده باریک. 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه به مقصد به استثناي شهر شهر اهواز که مثال اختلالاتی جلاجل جمهور‌بندی آرا صفت بويناك، سرنوشت سایر ۱۲۴۰ مربوط به حوزه شهری شيوا شده باریک، تقریر داشت: جلاجل ۱۴۱ شهر انتخابات به مقصد لفظ الکترونیکی برگزار شد که هیبت نیکی صفت بويناك. 

تجری، علت تأخیر اندک جلاجل اعلام نتایج انتخابات شوراها را اولویت توافق داشتن شمارشگر بالای انتخابات ریاست‌جمهوری برشمرد و توسط ذکر این نکته ۹۹ درصد كره زمين شرکت‌کنندگان جلاجل مربوط به حوزه‌هایی که انتخابات به مقصد لفظ مکانیزه برگزار شد، اعلام رضایت وزیر ها کردند، گفت: صرفاً كره زمين آنجا که چندی كره زمين مردم نسبت به مقصد نحوه كاربرد كره زمين سیستم‌ها آگاه كردن نبودند و نیز هرآينگي تأیید كشته شدن باخبرشدن هویت همه رأی‌دهندگان، كاربرد كره زمين سیستم الکترونیکی کمی زمان‌ثمار شد که مهمترین نقالي كردن طفره این طوق صفت بويناك و امیدواریم که مشکل منتفي شود. 

سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي توسط اشارت به مقصد محضر ۱۳۰ هزار ناظر جلاجل انتخابات شوراها و ۶۲۰۰ نفر جلاجل هیأت شهر‌ها و نیز رصد انتخابات كره زمين صیانت ۴۰ نماینده مجلس جلاجل شکل بازرس به يادماندني انجام بده: پس ازآن كره زمين اعلام صلاحیت‌های استانی، ۱۴۰۰ نفر به مقصد هیأت مرکزی نظارت ثمار انتخابات شوراها شکایت کردند. 

اوی توسط تأکید ثمار اینکه قانون انتخابات شوراها یکی كره زمين پرضعف‌ترین قوانین کشور بوده که مجریان و معاون و تجريد‌کنندگان را توسط مشکل مواجه می‌سازد، گفت: ۱۴۰۰ نفری که به مقصد هیأت مرکزی شکایت کردند ۷۰۰ نفر تأیید صلاحیت شدند که زمینه حضورشان جلاجل انتخابات مهيا شد. 

تجری توسط محضر ۵ هزار ناظر و یک‌هزار بازرس ثمار ۳۹۰۰ شاخه ادراك پذير كردن رأی جلاجل شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: چندی آشوب اندک‌لطفی کردند و اعلام کردند هیأت‌های نظارت ثمار روند شمارشگر آرا نظارت کردند، جلاجل حالی که هیأت‌های مرکزی شهرستان تهران و شهر‌ها جملگی كره زمين آن گونه سرخرگ انتخابات برخودهموار كردن هنگام تجمیع آرا و صورتجلسه حضوری فعال داشتند. 

سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي توسط ذکر این نکته که تعدادی كره زمين صندوق‌ها به مقصد لفظ تصادفی تجريد شده و آمار ايشان توسط آمار وزارت کشور، هیأت مرکزی نظارت و صورتجلسه‌هایی که به مقصد لفظ دستی پیشبینی شده صفت بويناك مكرر چک شد و به مقصد یک مشکل هم برنخورد، تقریر داشت: توقف ما این باریک که آشوب، کارشناسانه تقریر نگاه خشم آلود کرده و انتخاباتی را که مردم توسط علم و آگاهی و نشاط جلاجل آن محضر پیدا کرده‌بضع، به مقصد ناحق و بیهوده زیر سؤال نبرند. 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه هیأت مرکزی نظارت ثمار انتخابات، سرپيچي را وعاء نمی‌کند، ديباچه داشت: شاید جلاجل مصادیق تخلفی رخ داده باشد، اما نباید کلیات انتخابات را زیر سؤال سرما.

تجری توسط ذکر این نکته که مبنا آرای مأخوذه ۳۸ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۶۹ رأی صفت بويناك، تقریر داشت: مبنا آرای صحیح ۳۶ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۴۵ رأی و مبنا آرای باطل یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۲۴ رأی صفت بويناك که بیشترین آرا كره زمين مدیر‌های شهرستان تهران، زخمي شدن رضوی، پارس و مازندران صفت بويناك. 

سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي توسط اشارت به مقصد اینکه كره زمين تاریخ اعلام نتایج، همه کاندیداها ۴۸ ساق دست مجال مهلت دارند برخودهموار كردن شکایات و اعتراض كلاه خود را به مقصد هیأت‌های بخش شهر و مدیر و نیز هیأت مرکزی اعلام کنند، جلاجل رسیدگی به مقصد این شکایات تأکید انجام بده و توسط اعلام نتایج این شکایات توسط هماهنگی هیأت مرکزی اعلام خواهد شد، گفت: ارچه جلاجل مربوط به حوزه‌ای تخلفات، منتهی به مقصد ابطال صندوق شود، این مشکل باید باروح تأیید هیأت مرکزی نظارت آرامش طلب گیرد.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط تبیین اینکه درصورتي كه هیأت نظارت بخش، شهر و مدیر بررسی صلاحیت‌ها را باروح تأیید آرامش طلب دادند، موردی كره زمين صیانت هیأت‌های پيش ازين و بالادستی صور نخواهد داشت، به يادماندني انجام بده: تاکنون ۱۱۳ شکایت به مقصد هیأت مرکزی نظارت ثمار انتخابات شرح احوال شده که ۷۰ باروح آن بايسته بازشماری آرا بوده که این بدان معناست که بيگانگان اعتراضی به مقصد روند برگزاری انتخابات نداشته بلکه صرفاً به مقصد تجمیع و شمارشگر آرا معترض بودند. 

تجری جلاجل آدم كردن كره زمين بررسی ۴۳ شکایت جلاجل مربوط به حوزه خرید و فروش رأی و كاربرد كره زمين شناسنامه دیگران جلاجل انتخابات نبا داد و توسط تأکید ثمار اینکه هر شکایتی که كشيده شده به مقصد تغییر سرنوشت آراء و بيگانگان شود، به مقصد تصمیم هماهنگ هیأت مرکزی جلاجل این زمینه كشيده شده خواهد شد، تقریر داشت: امکان دارد جلاجل شمارشگر آرا ابل لفظ گیرد، اما جلاجل نتیجه انتخابات تأثیری نداشته باشد، حكماً ارچه عاطل کنیم تخلفات و جرایم و دست اندازي مقامات وظيفه مند جلاجل تغییر سرنوشت انتخابات اثرگذار بوده، قطعاً هیأت مرکزی نظارت توسط آن برخورد می‌کند. 

سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي جلاجل جواب به مقصد سؤال خبرنگار معهد خبرنگاران بالنتيجه که كره زمين ارائه شرح احوال به مقصد هیأت مرکزی نظارت نسبت به مقصد خرید و فروش آرا و امکان ابطال آرا پرسیده صفت بويناك، گفت: مسولیت معاون و مجریان انتخابات، اعلام تخلفات به مقصد بازگشتن قضایی بوده برخودهموار كردن ايشان به موجب قانون، برخورد کنند، یکی كره زمين این تخلفات خرید و فروش آرا باریک.

اوی بیشترین تخلفات جلاجل انتخابات را جلاجل مربوط به حوزه خرید و فروش آرا برشمرد و توسط تاکید ثمار اینکه مستنداتی جلاجل این به دفعات ارائه شده که جلاجل حلول كننده بررسی باریک، گفت: صوب تاييد كردن سرپيچي خرید و فروش آرا جلاجل انتخابات باید مدارک قانونی به مقصد بازگشتن مربوطه فرستادن شود و کلی‌گویی و یا درست انگاري جلاجل این به دفعات پذیرفتنی نیست، حكماً ارچه خرید و فروش رأی جلاجل بدون شك آن گونه و پای صندوق‌ها توسط مأموران انتظامی مقبره هاي شهيدان شود، دايگي انکار نیست و به مقصد بازگشتن قضایی ارائه انجام خواهد شد. 

تجری توسط تاکید ثمار اینکه توسط متخلف و هر قسم تخلفی جلاجل انتخابات باید برخورد لفظ گیرد، گفت: ارچه تخلفی جلاجل فرایند انتخابات مؤثر باشد، توسط فرد متخلف برخورد قضایی انجام خواهد شد و جلاجل باروح آرای اوی نیز تصمیم‌گیری خواهیم انجام بده.

سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي توسط ذکر این نکته که ارچه در عوض چادرپوش یا پنج تكه كاغذ سرپيچي لفظ نگرفت آیا نمی‌توان آرای آن مربوط به حوزه باطل انجام بده، تاکید انجام بده: ارچه سرپيچي جلاجل مساحت گرفتن گسترده‌ای اعمال و منتجه به مقصد تغییر سرنوشت انتخابات شود، در عوض فرد متخلف و آرای مربوطه تصمیم واجب شده گرفته خواهد شد.

اوی جلاجل جواب به مقصد پرسش دیگری جلاجل باروح محضر نمایندگان کاندیداها جلاجل زمان شمارشگر آرا و اعتراض اعضای فهرست خدمتگزار و امید مبنی ثمار اینکه جلاجل زمان شمارشگر آرا محضر نداشتند ديباچه داشت: محضر نمایندگان كره زمين صیانت کاندیداها هنگام رأی‌گیری و شمارشگر آرا حق قانونی باریک و مرغوبيت صفت بويناك پیش كره زمين انتخابات و اعلام نتایج، اشکالات را مطرح می‌کردند. 

تجری توسط تأکید ثمار اینکه پیش كره زمين برگزاری انتخابات، یک هفته زمان صفت بويناك برخودهموار كردن نامزدها نمایندگانشان را به مقصد فرمانداری‌ها و هیأت‌های نظارت معرفی کنند، گفت: ما هیچ شرح احوال درخواستی كره زمين ناحیه هیچ فردی جلاجل این به دفعات نداشتیم و جلاجل درافتادن ایام انتخابات و پشت بام كره زمين شمارشگر آرا هیچ فردی جلاجل این باروح به مقصد ما مرحله ها نکرد، جلاجل حالی که آشوب به مقصد راحتی به مقصد ما دسترسی داشتند و ما نیز كره زمين صبح برخودهموار كردن ليمو جلاجل مقام هیأت مرکزی محضر داشتیم، كره زمين این رو، اینکه اعتراض كلاه خود را جلاجل این به دفعات پشت بام كره زمين انتخابات مطرح می‌کنند، فرایندی بدكرار بوده و اندک‌لطفی باریک.

سخنگوی هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراهای شهر و دهاتي توسط تأکید ثمار اینکه مشکل نظارت ثمار انتخابات اسم متكلف‌بردار نبوده و همه مکلفند كره زمين ابتر شدن برخودهموار كردن پایان آن را رصد کنند، به يادماندني انجام بده: جمعناتمام مقام ها انتخابات به مقصد لفظ دستی صورتجلسه انجام خواهد شد و برخودهموار كردن چالاک كره زمين صیانت هیچ جناحی بايسته یا اعتراضی در عوض معرفی نمایندگان نداشتیم و به مقصد تازگی این امر كره زمين صیانت چندی آشوب مطرح شده باریک.

اوی توسط ذکر این احيانا که کاندیداها و جریانات تبعيت شده‌كندو كلاه خود جلاجل این زمینه مرتکب قصور شده‌بضع، گفت: آرای مأخوذه لیست‌های صورتجلسه که آمار الکترونیکی تجمیعی جلاجل وزارت کشور موجود باریک. 

تجری درزمينه برگزاری جلسه توسط چندی اعضای فهرست خدمتگزار ديباچه داشت: چندی كره زمين اعضای این فهرست اعلام داشتند که جلاجل بخری صندوق‌ها رأی ما تلخه اعلام شده باریک، جلاجل حالی که تلخه نبوده باریک که ما این مشکل را بررسی کرده و توسط صورتجلسات مطابقت دادیم، جلاجل نتیجه قريب ۱۵ صندوق را که رأی بيگانگان جلاجل آن تلخه اعلام شده صفت بويناك دوباره بررسی کردیم که عددی اضافه نشد، هر تاچند جلاجل چندی مربوط به حوزه‌ها مقیاس آرای هر كورس فهرست تلخه صفت بويناك.

نماینده مردم قصرشیرین جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تأکید براینکه باید گوناگوني سلیقه‌ای مردم را که توسط پیمان خاص سیاسی تصمیم گرفته و جلاجل هر انتخابات تعیین‌کننده هستند، پذیرفت، تقریر داشت: جلاجل ۵۰۰ صندوق رأی ۵۰ نفر اولا برگزيني شهر شهرستان تهران را توسط فهرست‌‌  بازشماری مطابقت دادیم که تخلفی مشاهده نشد. حكماً آرای مأخوذه جلاجل صندوق‌ها موجود باریک و درصورتي كه مستندات ارائه شود ما هم آمادگی داریم که جلاجل محضر صادر كردن رسانه اسم مكلف را بررسی کنیم.

اوی جلاجل جواب به مقصد سؤال یکی كره زمين خبرنگاران درزمينه اینکه به مقصد چون كه علت وزارت کشور كلاه خود مستقیماً به مقصد جای فرمانداران شمارشگر آرا را اعمال داده باریک، به يادماندني انجام بده: سامانه اجتماع انتخاباتی جلاجل وزارت کشور طراحی شده و کل کشور را پایش می‌کند برخودهموار كردن درآمد و آشكارگفتن‌های شهربان‌ای و خطاهای انسانی جلاجل مربوط به حوزه‌ها رخ ندهد و قاعدتاً‌ كره زمين طریق كلاه خود سامانه فرمانداری، دانسته ها به مقصد وزارت کشور نقل مكان انجام خواهد شد و حكماً ما منکر ایراد یا كاستي جلاجل این سامانه نمی‌شویم.

تجری جلاجل آدم كردن جلاجل جواب به مقصد این سؤال که آیا آرای اسکن شده جلاجل صندوق‌های شهر اهواز انداخته شده باریک یا خير، ديباچه داشت: نظارت ثمار انتخابات مسولیت‌ای بااستعداد باریک که توصيه كردن آن به مقصد نهادی موقتی پسندیده نبوده و موجب كره زمين بین رفتن صفت پست مردم و اشخاص حقیقی انجام خواهد شد.

اوی توسط تأکید ثمار لزوم نظارت شورای مامومي و نهادهای نظارتی متشکل كره زمين سه قوه ثمار انتخابات شوراها گفت: پیگیری منفعل شخصی نمایندگان و تعیین‌کننده توافق داشتن ايشان جلاجل انتخابات شوراها جلاجل مربوط به حوزه انتخابیه كلاه خود پيرامون كره زمين شأن نمایندگان و مجلس باریک اما متأسفانه جلاجل ادوار شهرستان پیشین و جلاجل مربوط به حوزه‌های اندکی مثال این مشکل بوده‌ایم که امیدواریم جلاجل این دورودورنگ به مقصد رويداد نپیوندد.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت ثمار انتخابات شوراها توسط تاکید براینکه باید واقعیات و امکان ابل را جلاجل فرایند نظارت ثمار انتخابات شوراها پذیرفت، تقریر داشت:‌ شورای مامومي جلاجل اکثر مدیر ثمار اقدامات مراکز رأی‌گیری نظارت دارد و در عوض هر کاندیدا سابقه‌ای مستند تشکیل شده باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه بيگانگان صالحی صور دارند که بنابه دلایلی كره زمين حركت دوراني داشتن انتخابات برون مرز می‌مثل و بالعکس افرادی که صلاحیت ندارند موجب می‌شوند که افرادی به مقصد ناحق تأیید شوند، به يادماندني انجام بده: به موجب قانون اساسی مجلس مسولیت نظارت ثمار اجرای قانون را دارد و ديباچه نشده باید واصل امور اجرایی و انتخابات شود. جلاجل حالی که به مقصد نام نظارت به مقصد این اسم مكلف ورود می‌کنند ولی اقدامات ايشان کاملاً اجرایی باریک و جلاجل واقع بخشی كره زمين انتخابات را نمایندگان مجلس اعمال می‌دهند که توسط قانون مطابقت ندارد و ۲ الی ۳ ماه كره زمين هنگام ولادت مجلس را می‌گیرد.

تجری فرایند مذکور را موجب نارضایتی نمایندگان مجلس و مردم خواند و توسط اشارت به مقصد اینکه نظارت‌های کافی جلاجل این به دفعات اعمال نمی‌گیرد، گفت: جلاجل چندی مربوط به حوزه‌ها به مقصد علت همین فقدان نظارت کافی کلان كره زمين اعضای شورای شهر‌ها جلاجل دورودورنگ انتخابات یا جلاجل توقيف هستند و یا سابقه‌های مختلف قضایی و کیفری دارند.

اوی توسط ذکر این نکته جلاجل حین انتخابات و پشت بام كره زمين آن نظارتی ثمار شوراها لفظ نمی‌گیرد، ديباچه داشت: فردا جلاجل صحن علنی مجلس طرحی به مقصد مناقشه گذاشته شد که امیدواریم به مقصد موجب آن قانون‌گذاری درخور اطفال را جلاجل این به دفعات اعمال دادیم برخودهموار كردن انتخابات شوراها توسط شفا و ایمنی بیشتری برگزار شود و پشت بام كره زمين انتخابات نیز نظارت‌های بیشتری ثمار شورای شهر رقم بخورد.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت ثمار انتخابات شوراها درزمينه انتخابات شوراها جلاجل شهر شهر اهواز توسط اشارت به مقصد اینکه درزمينه نحوه نظارت و ورقه شناسايي‌هایی که جلاجل این صندوق‌ها ریخته شده به مقصد یقین نرسیده باریک، به يادماندني انجام بده: جلاجل حلول كننده بررسی اسم مكلف هستیم و هیأت عالی نظارت مدیر خوزستان جلاجل همه ستادهای مستقر صندوق‌ها را رصد می‌کند برخودهموار كردن بتوانند نتیجه را توسط تمركزفكر اعلام کنند.

اوی توسط اعلام اینکه ظرف ۴۸ ساق دست آینده نتایج مشخص شده و به مقصد رسانه‌ها اعلام انجام خواهد شد، جلاجل جواب به مقصد سؤال دیگری تقریر داشت: رئیس مجلس جلاجل این دورودورنگ کمترین دست اندازي را جلاجل هیأت نظارت ثمار انتخابات شوراها داشته باریک و صرفاً به مقصد ارجاع موضوع ها مطرح شده كره زمين ناحیه اشخاص می‌پردازد.

تجری جلاجل جواب به مقصد سؤال دیگری درزمينه تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش آرا تبیین داشت: پروسه انتخابات شوراها گسترده بوده و به مقصد بدون شك مقیاس که جلاجل کشور ما پراکندگی صور دارد جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف نیز ممکن باریک تخلفاتی لفظ گیرد و ما گوش به زنگ لفظ جلسه و شرح احوال‌های بازرسان هیأت هستیم برخودهموار كردن به مقصد ايشان رسیدگی کنیم. هرچند که توسط توجه به مقصد گستردگی انتخابات آمار کلی درزمينه آن نمی‌توان داد.

اوی تاکید انجام بده: برخورد توسط متخلفین قضایی توسط نظام ارباب رعيتي داوري اعمال خواهد شد ازچه که ايشان ضابطین این امر هستند.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت ثمار انتخابات شوراها توسط اشارت به مقصد اینکه تخلفات انتخاباتی جلاجل بخش CMC جلاجل سیستم قضایی تجمیع انجام خواهد شد، تبیین داشت:‌ این تخلفات به مقصد لفظ اجتماع جلاجل اختیار ما نیست و جزو وظایف قوه قضاییه باریک که به مقصد آن ورود کند.

اوی درزمينه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و دهاتي به مقصد لفظ الکترونیکی تقریر داشت:‌ اشکالات این هیبت را نمی‌توان به مقصد همه مربوط به حوزه تعمیم داد و به مقصد كنار زدن آن هستیم که نقایص را منتفي کرده و سیستمی بی‌كاستي ارائه کنیم. ولی درزمينه سیستم اجتماع وزارت کشور باید كره زمين مربوط به حوزه IT سؤال شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

اجتماع نمایشی در عربستان سعودی هیچ ارزشی نداشت/ دولت آمریکا هیچ‌وقت با تروریسم مقابله نکرده است/ برای تست موشک‌هایمان منتظر اجازه آمریکایی‌ها نخواهیم بود/ برخی وزرا می‌گفتند سن ما مناسب کار نیست

[ad_1]

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی که در سالن اجلاس سران با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، اظهارداشت: ملت بزرگ ایران بزرگ‌ترین حضور خود را در انتخابات به نمایش گذاشت. ۴۲ میلیون جمعیت که اگر می‌توانستند رأی همه آنهایی که در صف بودند اخذ کنند به ۴۵ میلیون هم می‌رسید و من می‌خواهم بگویم حضور ۴۵ میلیونی ملت ایران پای صندوق‌های رأی یک حضور بی‌نظیر در ایران است.

وی افزود: مردم با این حضور و انتخاب خواستند بگویند در کشور ما تکثر به رسمیت شناخته شده، هیچ گروه تفکر، جناح و ایده‌ای قابل هضم نیست. همه حضور دارند و از همه باید برای ساخت ایران پرآوازه بهره بگیریم.

مردم در این انتخابات در تراز بالاترین دموکراسی‌های جهان حضور پیدا کردند

رئیس‌جمهور تأکید کرد: مردم ایران در این انتخابات در تراز بالاترین دموکراسی‌های جهان حضور پیدا کردند. مردمی که دارای مشکلات اقتصادی هستند، مردمی که در روستاها با مشکلات زندگی می‌کنند، اما به پول نه گفتند.

روحانی یادآور شد: مردم به خوبی اعلام کردند که ما می‌فهمیم که آب شور عطش را رفع نمی‌کند. مردمی که به فکر انتخاب هستند به درآمد ۲٫۵ برابری تخیلی نه گفتند.

وی خاطرنشان کرد: نه‌ مردم به فریبکاران، مهم‌ترین بخش بود. تلاش کردند به مردم بگویند دین آنها در خطر است. می‌خواستند بگویند سند ۲۰۳۰ علیه دین مردم است، سندی که نه ما نه هیچ کشوری آن را امضا نکرده است. سندی که به عنوان یک توصیه است، سندی که دولت یازدهم به‌‌صراحت نوشته است با قانون، دین، اخلاق و فرهنگ ما سازگار نیست. ما نمی‌پذیریم و کن لم یکن است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مردم ما به دین و فرهنگ خود بسیار حساس هستند، اما دروغ‌هایی که گفته شد کارساز نبود. مردم به تخریب سخنان غیردقیق نه گفتند و به وحدت، اتحاد، تعامل، تعادل، عقلانیت و اعتدال آری گفتند.

روحانی خاطرنشان کرد: مردم ما به رسانه‌ها و قوای دیگر علاقمند هستند اما نمی‌پذیرند یک نهاد ملی و یا حتی فراملی به فروملی و جناح تبدیل شود.

وی تصریح کرد: مردم گفتند ما احترام نهادهای خودمان را حفظ خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد یک گروه اندک یک نهادی را که متعلق به همه مردم است صاحب شود. ولایت فقیه متعلق به همه مردم است نه یک گروه خاص. مردم پایین آوردن مقام رهبری، سپاه، بسیج و نیروهای مسلح را نه گفتند.

رئیس‌جمهور گفت: سپاه، بسیج و نیروهای مسلح به کل ملت ایران تعلق دارند. مردم خواستند اعلام کنند ما یک ملت هستیم و صدای ما باید شنیده شود. ترانه و صدای موسیقی همه مردم ایران یکسان بود. همه اقوام، روستایی و شهری مثل هم رأی دادند و گفتند ما برای پیشرفت کشور و اقتصاد کشور عقلانیت و اعتدال را انتخاب کردیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مردم می‌دانند اقتصاد ما بدون رقابت معقول اقتصادی که رقابت بر مبنای کیفیت محصول باشد، نه بر مبنای قدرت سیاسی یا امنیتی آنگاه است، پیشرفت می‌کند.

سرمایه‌گذاری در سایه امنیت و آرامش و آزادی امکانپذیر می‌شود

وی افزود: مردم ما به برنامه رأی دادند و می‌دانستند که اقتصاد و اشتغال در سایه سرمایه‌گذاری امکانپذیر است و سرمایه‌گذاری در سایه امنیت و آرامش و آزادی امکانپذیر می‌شود. 

روحانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تعامل سازنده با جهان امکانپذیر است، ادامه داد: مردم ما خواستند بگویند هیچکس حق ندارد سلیقه خود را به دیگران تحمیل کند همه باید تابع قانون باشیم هیچ فرد و نهادی برای قانون نمی‌شناسیم.

وی بر همین اساس اضافه کرد: سلیقه‌ها به جای خودش محترم است اما تحمیل سلیقه معنا و مفهومی ندارد. مردم ما انقلاب کردند و از ما بهتر معنی  انقلاب را می‌فهمند. این مردم ما بودند که در انقلاب همه در کنار هم در خیابان‌ها گفتند استقلال آزادی جمهوری اسلامی و انقلاب غیر از این سه کلمه نیست.

وی خاطرنشان کرد: همه مردم ما انقلابی هستند هیچکس حق ندارد که انقلاب را به درون خیمه خود بکشاند انقلاب آسمانی است بر سر همه ما، دین و اعتقادات آسمانی بر سر همه ما است همه ملت ما نسبت به دین و اعتقاداتشان و فرهنگ ملی‌شان حساس هستند.

روحانی ادامه داد:‌ انتخابات ما یک پیام داشت و مردم ما خواستند بگویند که ای همه مسئولان! مردم را باور کنید. مردم قدرت ملی هستند، مردم یعنی فرهنگ ایرانیت و اسلامیت، مردم یعنی انقلاب اسلامی و دموکراسی، لذا باید جوان‌ها را باور کنیم و زنان‌مان‌ را قبول داشته باشیم. اقوام را هم همینگونه.

مردم خواستند بگویند پیشاپیش ۴۰ سال انقلاب را جشن گرفتیم

وی بر همین اساس اضافه کرد: باید مرزنشین‌هایمان را باور کنیم و رأی مرزنشین‌ها و روستائیان و حاشیه‌نشین‌های کلانشهرها را ببینید و آنکه در فشار و زحمت هستند و برای آینده خود و سرنوشتشان پای صندوق آمدند مردم خواستند بگویند پیشاپیش ۴۰ سال انقلاب را جشن گرفتیم.

در طول ۴ سال آینده ثبات را به منطقه برمی‌گردانیم

وی تصریح کرد: مردم خواستند بگویند ما برای قرن آینده یعنی سال ۱۴۰۰ خود را آماده کرده‌ایم و به ملت‌های منطقه بگویند ما در کنار شما هستیم. دولت دوازدهم در کنار شماست،و تروریسم را به حول و قوه الهی ریشه‌کن خواهیم کرد. ما در طول ۴ سال آینده ثبات را به منطقه برمی‌گردانیم.

روحانی ادامه داد: ملت ایران این را برمی‌گرداند، ما خواستیم به جهانیان بگوییم ما با احترام متقابل و منافع مشترک حاضریم با هم تعامل و همکاری کنیم و به دنیا بگوییم که پیشرفت منطقه بدون وحدت و هماهنگی امکانپذیر نیست.

وی افزود: پیام انتخابات ما در مجموع همبستگی ملی و گفت‌وگوی بین‌المللی بود. 

رئیس‌جمهور در بخش پاسخ به سوالات خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه ۴ سال گذشته شما خود را حقوقدان نامیدید و اینکه گفتید وکیل ملت هستیم، منظور شما از این عبارت چیست و اینکه آیا می‌توانید نماد این تعبیر را احقاق کامل حقوق مصرح در قانون بدانید، گفت: یکی از اهداف ما در گذشته و امروز احقاق حقوق مردم در همه زمینه‌ها بوده است و این احقاق حقوق را ما باید در سایه انسجام ملی و اجماع ملی به دست آوریم.

وی افزود: ما اگر در زمینه هسته‌ای توانستیم موفق شویم، همه مردم ما پشت سر رهبری جمع شدند یک انسجام ملی و اجماع ایجاد شد و دولت توانست از قدرت ملی مردم در صحنه بین‌المللی به خوبی استفاده کند.

توانستیم از تحریم هسته‌ای عبور کنیم 

وی همچنین تصریح کرد: ما توانستیم از تحریم هسته‌ای عبور کنیم برای اینکه سایر حقوق ملت را هم پاس بداریم راهش همان انسجام ملی و اجماع همه قوایی کشور پشت رهبری است که ان‌شاءالله این راه را ادامه خواهیم داد.

اجتماع عربستان نمایشی بود و ارزش سیاسی و عملی نداشت

رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه  در دیدار اخیری که بین سران کشورهای عربی و اسلامی و ترامپ بود، ایران مجدداً به حمایت از تروریسم متهم شد آنها شرط گذاشتند که بازگشت ایران به جامعه جهانی در این نهفته است که ایران از حمایتش از جبهه مقاومت به ویژه از حزب‌الله دست بردارد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟، عنوان کرد: اجتماع در عربستان به اعتقاد من یک اجتماع نمایشی بود و هیچ ارزش سیاسی و عملی نداشت از این نمایش‌ها قبلا هم عربستان سعودی درست کرده بود برای مبارزه با تروریسم جلسه و اینکه پول ملتی را به یک ابرقدرتی دادند مسئله تروریسم حل نمی‌شود. 

وی ادامه داد: آن کسی که در این منطقه توانسته در برابر تروریسم بایستد ملت عراق، سوریه و لبنان بوده است و همچنین ملت ایران از طریق دیپلمات‌هایش و مستشاران نظامی خود به این دو ملت بزرگ و سایر ملل کمک کرده است و خواهد کرد.

رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد: چه کسی باعث شد که امروز داعش در شهرهای بزرگ عراق، مستقر نباشد جزء ملت عراق؟ چه کسی باعث شد که امروز داعش در دمشق نباشد جزء ملت سوریه؟ ملت‌های منطقه در برابر تروریسم ایستادگی کردند و البته ایران در کنار آنها بوده و خواهد بود. 

وی با طرح این سوال که چه کسی می‌تواند در این منطقه ادعا کند که بدون ایران ثبات منطقه حفظ خواهد شد و بدون ایران در این منطقه امنیت کامل مستقر خواهد شد، تصریح کرد:  چه کسانی به تروریست‌ها جنگیدند، سوری‌ها، عراقی‌ها،‌ایرانی‌ها و آنهایی که لازم بود مستشاری کنند مانند حزب‌الله و در کنار این‌ها روسیه اما بقیه چه کردند؟ چه کسانی به تروریست‌ها پول دادند و می‌دهند و از آنها حمایت می‌کنند؟‌آنهایی که از تروریست حمایت کردند نمی‌توانند ادعای مبارزه با تروریست بکنند فکر هم نمی‌کنم مردم آمریکا حاضر باشند خونی که در ۱۱ سپتامبر دادند با میلیاردهایی که از خرید اسلحه است مبارزه کنند حتما مردم آمریکا با تروریست‌ها مخالفند و می‌خواهند تروریست نباشد.

وی خاطرنشان کرد: حزب‌الله یک گروه است که قابل قبول و مورد اعتماد مردم لبنان که در مجلس و  دولت لبنان با رأی مردم حضور دارد و مورد احترام همه مردم لبنان است حتی غیرمسلمانان و مسیحیان بنابر این با اتهام زدن کاری حل نمی‌شود ما باید صادقانه با تروریست مبارزه کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در وعده‌های انتخاباتی اخیر وعده‌های متنوعی برای بهتر شدن اوضاع کشور دادید از جمله اینکه وعده دادید طرح کارورزی در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم اجرا شود، وام مسکن زوجین را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهید، به بیکاران هم وعده دادید که در طرح کارورزی یک سوم حقوق را پرداخت می‌کنید، سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ایجاد خواهید کرد، فقر مطلق را تا پایان این دولت برطرف خواهید کرد همچنین وعده دادید برای محرومان مسکن اجتماعی می‌سازید و تورم تک‌رقمی را در این دولت حفظ خواهید کرد، ماهانه به ۸ تا ۱۰ میلیون نفر سبد غذایی بدهید و یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستایی هزینه می‌کنید و همچنین با ریشه فساد در این دولت مبارزه خواهید کرد و تا پایان دولت دوازدهم قاچاق را حذف خواهید کرد و صادرات غیرنفتی را دو برابر می‌کنید و سالیانه ۹۵ هزار شغل ثابت و پایدار ایجاد می‌کنید.

روحانی در جواب گفت: آیا شما همه اینها را می‌گویید که من جواب دهم؟ حالا سؤالتان را بفرمایید؟

همه تلاشم این است که به وعده‌هایم عمل کنم

خببرنگار پرسید: سوال من این است که چقدر در این وعده‌ها جدی هستید و چه موقع به مردم گزارش خواهید داد که به این وعده‌های خود عمل کرد‌ه‌اید؟ که روحانی گفت: متشکرم که برخی از وعده‌های مرا که در دوران انتخاباتی گفته بودم تکرار کردید البته بعضی‌هایش هم دقیق نبود. البته من کاری به کلیت بحث‌ها ندارم ولی من وعده‌هایی در انتخابات دادم و درست می‌فرمایید و همه تلاشم این است که به وعده‌هایم عمل کنم.

رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در دولت یازدهم به مردم وعده دادم کوشیدم که به آنها عمل کنم و به حمدالله تا حد بسیار زیادی موفق بودم البته می‌دانید که در آن دوره ما دچار کاهش قیمت نفت شدیم و مشکلاتی هم داشتیم اما در عین حال مردم کمک کردند و قدم‌های خوبی را برداشتیم. 

روحانی با تأکید بر این که حتماً در این دولت موارد مطرح شده در سؤال این خبرنگار از جمله درباره صادرات غیرنفتی را برنامه‌ریزی و تلاش خواهد کرد، گفت: برنامه ما این است که سالانه ۲۵ درصد یعنی در طول ۴ سال صد درصد به دو برابر برسد و یک چنین هدف‌گذاری در ذهن دولت است که امیدواریم بتوانیم ‌آن را محقق کنیم و به اعتقاد من با شرایطش شدنی است.

وی، خاطرنشان کرد: بله ما به دنبال اشتغال هستیم البته شما درباره عدد اشتباه لپی کردید و فرمودید ۹۵ که درست آن ۹۵۰ هزار است یعنی سالانه ۹۵۰ هزار شغل که در برنامه ۵ ساله‌ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است آمده است. البته آنجا آمده است به شرط‌ها و شروط‌ها و شرایط آن ذکر شده است.

رئیس جمهور، عنوان داشت: در برنامه گفته است که چه مقدار ما باید در سال سرمایه‌گذاری بکنیم تا بتوانیم ۹۵۰ هزار شغل را به دست بیاوریم. در آنجا گفته است که ۷۷۰ هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری شود تا این شغل به دست بیاید.

روحانی افزود: همچنین در آنجا گفته شده است که از این ۷۷۰ هزار میلیارد تومان ۶۵ هزار میلیارد تومان باید سالانه سرمایه‌گذاری خارجی شود. بنابراین شروط آن ذکر شده است و همه تلاش ما این است که جامعه و روابطمان را با جهان به گونه‌ای نگه داریم که بتوانیم سرمایه داخلی و خارجی را جذب کنیم.

وی گفت: البته هر کاری دولت انجام می‌دهد با کمک و تلاش مردم امکانپذیر خواهد بود و بدون حضور و تلاش آنها امکانپذیر نخواهد بود. 

رئیس جمهور، بیان داشت: بله ما نسبت به افرادی که در فشار اقتصادی هستند یعنی همان ۸ تا ۱۰ میلیونی که گفته شد تلاشمان این است که مستمری‌شان را به سه برابر برسانیم که این کار را کرده‌ایم و شروع کرده‌ایم و در سال‌های آینده آن را بالاتر خواهیم برد. 

هدف ما این است فقر مطلق را در پایان دولت دوازدهم یعنی سال ۱۴۰۰ از بین ببریم

روحانی با اشاره به اینکه هدف ما این است که فقر مطلق را در پایان دولت دوازدهم یعنی سال ۱۴۰۰ ان‌شاءالله از بین ببریم، اضافه کرد: بر این مبنا تلاش خواهیم کرد و آنچه گفته‌ایم بر مبنای کارشناسی و برنامه‌ای بوده که به مجلس داده‌ایم و برمبنای برنامه‌ای بوده است که من به دولت دوازدهم داده‌ام.

وی گفت: من خودم را متعهد می‌دانم به برنامه‌ای که اعلام کردم و برای اجرای آن همه تلاشم را به کار می‌گیرم و از همه کمک می‌خواهم از همه رقبا کمک می‌خواهم و از همه آنهایی که در انتخابات رقیب من بوده‌اند از شخص آنها تشکر می‌کنم و از شخص آنها کمک می‌خواهم.

رئیس جمهور ادامه داد: از همه احزاب کمک می‌خواهم، از تمامی جناح‌ها کمک می‌خواهم، از همه آنهایی که مخالف من بوده‌اند و مخالف من هستند کمک می‌خواهم، چرا که ما برای ملتمان و کشورمان می‌خواهیم کار کنیم و همانطور که رهبری معظم در انتخابات فرمودند که اگر کسی نظام را هم قبول ندارد به خاطر کشورش پای صندوق بیاید، حال اگر کسی این دولت را هم قبول ندارد به خاطر ملت و کشورش بیاید تا همه به هم کمک کنیم و دست یکدیگر را بگیریم. حتماً آنچه من وعده‌ داده‌ام می‌کوشم با همه وجودم وعده‌هایم را محقق کنم.

روحانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از موضوعاتی که توسط ترامپ علیه ایران درباره فعالیت‌های ایران در سوریه، یمن و نیز موشک‌های بالستیک ایران و سخنانی که امروز در عربستان سعودی در مورد کشورمان مطرح شد، پرسید و واکنش رئیس جمهور را نسبت به این مسائل خواستار شد و نیز از احتمال گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری روحانی سؤال کرد، خاطرنشان کرد: ایران و آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته مسیر پرپیچ و خمی را با هم طی کردند.

آمریکایی‌ها از انواع شیوه‌ها علیه ایران استفاده کرده‌ و شکست خورده‌اند

وی اضافه کرد: آمریکایی‌ها از انواع شیوه‌ها علیه ایران استفاده کرده‌اند و همواره هم شکست خورده‌اند و ناموفق بوده‌‌اند از داستان طبس گرفته تا مداخلاتشان در جنگ هشت ساله و تا همه موارد از جمله فشارشان به ملت ایران از طریق تحریم.

رئیس جمهور عنوان داشت: شاید یک جا موفقیت نسبی به دست آوردند، آنجایی که در برابر ملت ایران سر فرود آ‌وردند و پای میز مذاکره با احترام با نمایندگان ملت ایران حرف زدند، آنجا ما به یک نتیجه برد – بردی رسیدیم که به اعتقاد من به نفع ایران، ‌آمریکا، ۵+۱ و به نفع جهان بود.

روحانی در ادامه گفت: آمریکا اگر راه دیگری را انتخاب کند دو مرتبه شکست خواهد خورد و هیچ تردیدی در این نیست.

وی تصریح کرد: دو نکته نسبت به دولت جدید آمریکا است یکی اینکه ما منتظریم این دولت یک استقراری از نظر فکری، موضع‌گیری و برنامه آینده استقرار پیدا کند و امیدوارم که بتواند به یک استقراری برسد تا ما بتوانیم دقیق‌تر نسبت به گروه حاکم در واشنگتن قضاوتی داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت: نکته بعدی آن است که آمریکایی‌ها متأسفانه نسبت به منطقه ما اشتباه کرده‌اند؛ آن وقت که به  افغانستان، عراق حمله کردند اشتباه کردند و آن زمان که ما را تحریم کردند هم اشتباه کردند.

روحانی گفت: در سوریه، در یمن اشتباه کردند و اگر یک موردی آمریکا درست عمل کرده است شما بفرمایید چرا که من سراغ ندارم؛ آمریکایی‌ها منطقه ما را نمی‌شناسند و اشکال این است و آنهایی که به آمریکایی‌ها مشورت می‌دهند متأسفانه  حاکمانی هستند یا منحرف می‌کنند آمریکا را و یا با پول افرادی را در آمریکا خریداری می‌کنند. 

وی گفت: من امیدوارم دولت آمریکا به فکر منافع مردم آمریکا باشد حتی اگر به فکر منافع آمریکا نیست. 

رئیس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید برای خروج از رکود که از مهمترین مباحث مناظرات انتخاباتی بود چه برنامه‌ای دارد و آیا در این راستا تغییراتی در کابینه خواهد داد یا نه، خاطرنشان کرد: من در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی گفتم که الان به کار بردن واژه رکود دقیق نیست برای اینکه در کشور وقتی دو فصل پشت سر هم رشد مثبت اقتصادی داریم دیگر رکود معنی ندارد.

روحانی بیان داشت: ما در سال گذشته در همه فصل‌ها شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم و برای اولین بار پس از چشم‌انداز که مربوط می‌شود به سال ۸۴ یعنی ۱۲ سال پیش، ما برای اولین بار به همان رشدی رسیدیم که چشم‌انداز می‌گوید یعنی ۸ درصد. 

وی با تأکید بر اینکه همه بخش‌های ما از رکود خارج شده است، بیان داشت: البته فقط در بخش مسکن در مشکل هستیم که باید از رکود خارج بشود.

رئیس جمهور عنوان داشت: برای رکود من هم در برنامه دولت دوازدهم نکاتی را ذکر کردم و هم اصولاً ما برای اقتصاد دو برنامه مهم داریم یکی برای توسعه و یکی دیگر برای حمایت.

روحانی افزود: در بخش توسعه می‌خواهیم اقتصاد کشور را بزرگتر کنیم و در این زمینه نیاز به سرمایه، مدیریت، تکنولوژی، روابط با جهان و صادرات غیرنفتی داریم که در همه این زمینه‌ها  دولت به برنامه‌هایش ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: به همان صورتی که دولت توانست در سال ۹۳ رکود را برای اولین بار بشکند بعد از دو سال رکودی که در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و توانست رشد اقتصادی را تا امروز ادامه دهد، حتماً با برنامه‌هایش موفق خواهد بود که ما به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم. 

رئیس جمهور، تصریح کرد: ما اضافه درآمدهایی که در سایه برجام به دست آورد را تقسیم می‌کنیم و بخشی را برای بخش حمایتی و بخشی را برای بخش توسعه خواهیم گذاشت؛ ما راه‌حل را در این می‌بینیم که صندوق توسعه‌، بانک‌ها، بودجه و سرمایه خارجی در کنار هم قرار گیرد تا بتواند تحولی بزرگ در زمینه سرمایه‌گذاری و رشد به وجود بیاورد.

روحانی اظهار داشت: البته بخش دانش‌بنیان ما به طور مستقل کار خوبی تا به حال انجام داده و آن را تقویت خواهیم کرد و در زمینه حمایتی هم تلاشمان بر این است که فقر مطلق را تا پایان دولت دوازدهم از بین ببریم و نگذاریم آنهایی که حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر هستند حقوق و یا مستمری‌شان کمتر از تورم سالانه باشد و می‌کوشیم بیشتر از این میزان باشد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری برنا مبنی بر برنامه‌های رئیس جمهور برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوانان، خاطرنشان کرد: مسئله جوانان مسئله مهمی است و در انتخابات اخیر شور انتخاباتی را جوانان ما در سراسر کشور آفریدند،‌ البته همه مردم سهیم بودند و هرچه ما به این مردم خدمت کنیم کم است.

وی افزود: ما مردم بزرگ و دارای افکار و آرمان‌های بلندی داریم. امیدوارم ما بتوانیم پیرو راه این مردم و جوانان باشیم. اشتغال جوانان یکی از مهم‌ترین مسائل است به ویژه در مورد جوانان تحصیل‌کرده.

رئیس جمهور اظهار داشت: همان‌طور که من قول دادم در صد روز اول،‌شاید هم زودتر از صد روز یکی از طرح‌هایی را در زمینه کارورزی حتماً آغاز می‌کنیم و طرح‌های وعده داده‌شده یا قبل از صد روز یا در زمان صد روز شروع خواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: من امیدوارم بتوانیم حرکت خوبی را در زمینه اشتغال جوانان به وجود آوریم. ما در هر استانی که طرح‌هایی را افتتاح کردیم، در همان‌جا استانداران ما اشتغال سال گذشته را نیز اعلام کردند که در یک سال گذشته اشتغال خالص چه مقدار بوده است.

وی افزود: ما امیدواریم که بتوانیم در همه استان‌ها به ایجاد اشتغال که در برنامه به میزان ۹۵۵ هزار است، دست یابیم، البته اشتغال تنها دغدغه جوانان ما نیست بلکه مسکن، ازدواج، آزادی‌های اجتماعی و مسائل فرهنگی از دیگر دغدغه‌های جوانان ما است و تلاش ما این خواهد بود به آنچه خواست ملت است عمل کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مکانیسم شما برای تغییر چهره‌ای که برای ایران مبنی بر هسته تروریسم ایجاد شده است، چیست، گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم ما به دنیا اعلام کردیم ما جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری را می‌خواهیم و این مورد پذیرش جهانیان قرار گرفت و گفتیم خشونت و افراط یکی از خطرات بزرگ برای منطقه ما و جهان است.

روحانی خاطرنشان کرد: آنهایی هم که در عربستان جمع شده‌اند، ظاهراً به همین نتیجه رسیده‌اند که باید مرکز اعتدال درست کنند و مبارزه با افراطی‌گری یعنی همان شعاری که ملت ایران در سال ۹۲ برای اعتدال سر دادند و آنها به همین شعار ملت ایران رسیده‌اند که راهی جز اعتدال وجود ندارد.

وی افزود: دوران دخالت در امور داخلی دیگران و دوران جنگ علیه کشورهای دیگر، پول دادن به گروه‌های تروریستی به پایان رسیده و در طول چند سال گذشته نشان داده شده که تروریسم چگونه قدم به قدم در مسیر اضمحلال قرار گرفته است. البته هنوز برای از بین بردن این پدیده شوم در جهان زمان لازم است، اما امروز همه متوجه شده‌اند که راه، راه وحدت و اتحاد در برابر تروریست‌ها است.

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز ایران سردمدار مبارزه با تروریسم بوده و امروز هم هست. چهره ایران در سطح جهان به خوبی نمایان است. ما از ابتدا گفته بودیم به دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم. سال‌ها آنها گفتند که ایران راست نمی‌گوید و بعد معلوم شد که آنچه ما گفتیم درست بوده و همه مجامع بین‌المللی و آژانس نیز این موضوع را تأیید کرد که ما در مسیر صلح‌آمیز حرکت می‌کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ما گفتیم در برابر تروریسم ایستادگی می‌کنیم و می‌جنگیم و دیدیم که ما نسبت به همه ملت‌ها در برابر تروریست‌ها کمک کردیم، بنابراین چهره جمهوری اسلامی ایران، چهره مبارزه با تروریسم، ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه است و ما این راه را در دولت دوازدهم با قدرت بیشتر با همکاری ملت‌های منطقه و کشورهای علاقمند برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدام ایران در مقابله با خرید چند ده میلیاردی سلاح توسط عربستان از آمریکا طبق اظهارات ترامپ گفت: عربستان سعودی پیش از این و در دوران جنگ هشت‌ساله و در دوران دفاع مقدس عربستان سعودی ۹۷ میلیارد دلار به صدام کمک کرد و از این تجربیات زیاد دارد که صد میلیارد صد میلیارد خرج کند و نتیجه اقدام خود در آن دوره را دید و امروز هم اشکالی ندارد، صد میلیارد از پول مردم عربستان را برای خرید تسلیحات به جیب آمریکایی‌ها می‌ریزد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: عربستان شاید فکر می‌کند سلاح باید بخرد، ما که نیازی نداریم سلاح بخریم، ما سلاح می‌سازیم. ما هر سلاحی که مورد نیازمان باشد، قدرت ساخت آن را داریم و می‌سازیم و مشکلی برای ما در این زمینه وجود ندارد.

روحانی خاطرنشان کرد: به نظر من عربستان از این سلاح‌ها نمی‌تواند استفاده کند و ناچار است که مستشاران نظامی آمریکا را به منطقه خود بیاورد.

وی افزود: نکته‌ای که من می‌خواهم در اینجا به عربستان و دولت‌های دیگر منطقه بگویم، این است که مردم عربستان دوست و همسایه ما هستند. ما همیشه آنها را دوست داشته و داریم و امیدواریم دولت عربستان هم راه صحیح را انتخاب کند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: راه قدرت سلاح نیست، آن‌هم خرید سلاح از دیگران، حتی راه قدرت درست کردن سلاح هم نیست و البته بخشی از قدرت، قدرت نظامی است که حواس ما در این زمینه جمع است، اساس قدرت، قدرت ملی است و این قدرت با انتخابات و حضور مردم پای صندوق‌های رأی ایجاد می‌شود.

روحانی خاطرنشان کرد: آقای ترامپ در زمانی به منطقه آمد که حضور ۴۵ میلیونی مردم ایران را پای صندوق انتخابات دید و به کشوری رفت که فکر می‌کنم هیچ‌وقت معنای انتخابات و کلمه انتخابات برای مفهوم نیست و هیچ‌وقت صندوق رأی را ندیدند.

وی افزود: امیدوارم یک روزی هم عربستان در پی قدرت ملی باشد و این راه را انتخاب کند. صندوق رأی را برای مردم بگذارد، حاکمانش به صورت موروثی نباشند و توسط خود مردم انتخاب شوند و آن روز قدرت عربستان به‌مراتب بیشتر از امروز خواهد بود.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران باید دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارد، گفت: قرار ما با آنها این نیست که به دنبال رویاهای خودشان باشند و این مطالب رویا و خیال‌پردازی است.

روحانی خاطرنشان کرد: مردم ایران برای دفاع از خودشان برای تسلیحات خودشان و برای نیازمندی‌های خودشان نه از کسی سوال خواهند کرد و نه از کسی اجازه خواهند گرفت. ملت همیشه تصمیم خود را گرفته که قدرتمند و توانمند باشد.

وی افزود: سلاح ما برای صلح است،‌ اگر ایران سلاح نداشته باشد و اگر موشک‌های ما ساخته نشود، عده‌ای هستند که دچار اشتباهات محاسباتی می‌شوند و پیش از این هم دچار این اشتباهات شدند و منطقه را به جنگ و آشوب کشاندند.

رئیس جمهور اظهار داشت: موشک ما برای صلح است و برای تهاجم نیست، موشک ما برای دفاع است، مقامات آمریکایی بدانند هر زمانی که از لحاظ فنی ما نیاز به تست موشک داشته باشیم، این کار را انجام خواهیم داد و منتظر آنها و اجازه آنها نخواهیم ماند.

روحانی خاطرنشان کرد: ما در مورد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کرده و آنها را پذیرفتیم برای اینکه بتوانیم قدرت دفاعی خودمان را تقویت کنیم و این قدرت دفاعی هم به‌صراحت و هم به‌اشاره به اشکال مختلف در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است و من آن آقای محترم را ارجاع می‌دهم که قطعنامه ۲۲۳۱ را یکبار دیگر بخواند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌هایش برای رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای گفت: من در دولت قبل به مردم وعده داده بودم که دیوار تحریم فرو ریخته شود، این کار بحمدالله انجام شد، البته دولت‌هایی که طرف تعهد ما هستند، بعضی‌ها خوب عمل کردند و بعضی‌ها عملکردشان حداقلی بود، اما به هر حال ما در چارچوب توافق به پیش می‌رویم و ان‌شاءالله به پیش خواهیم رفت.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: در خصوص سایر تحریم‌ها نیز من گفتم اگر خواست ملت ایران چنین باشد و اگر همه به یک اجماع ملی برسند (همه ارکان قدرت) و اگر مقام معظم رهبری هدایت این امر را برعهده بگیرند، ما همه پشت سر مقام معظم رهبری خواهیم بود و این کار را انجام می‌دهیم.

روحانی خاطرنشان کرد: این کار سخت است، اما شدنی است و اگر هم اراده همه ما این باشد و حرکت کنیم، قدم به قدم می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: تحریم کار غلطی است، تحریم ظالمانه است و برخلاف اصول زندگی جوامع بشری است، تحریم به ضرر همه است و به‌نفع کسی نیست و چون ما تحریم را نادرست می‌دانیم، در برابر عمل غلط و نادرست همیشه آماده‌ایم که ایستادگی کنیم و آن عمل نادرست را از بین ببریم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت:‌ دولت دوازدهم این آمادگی را دارد و امیدوارم شرایط لازم برای چنین حرکتی آماده شود.

** طرحی برای استخدام جوانان نخبه در همه وزارتخانه‌ها در سطح کشور به عنوان مشاورین وزرا مشخص کردیم

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگاری، با طرح این سؤال که انتخابات به چه دلیل در کشور برگزار می‌شود؟‌ گفت: ما در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظرات یکسانی در کشور نداریم، در کشور ما ۸۰ میلیون جمعیت زندگی می‌کنند و نظرات متفاوتی دارند، اما بالاخره یکسری مسائل جزو اصول، فرهنگ، دین و قانون اساسی ماست و همه آن را قبول داریم.

وی اضافه کرد: اما یکسری موارد وجود دارد که ملت نظرات واحدی درباره آن ندارند، انتخابات به همین دلیل در کشور برگزار می‌شود، انتخابات برای این است که مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و بگویند در ۴ سال آینده چه راهی را اکثریت قبول کردند، در اینجا بحث من رأی ۲۴ میلیون نفری که به بنده دادند یا آن ۴ میلیون نفری که در صف‌ها ایستاده بودند و نتوانستند رأی دهند، نیست.

روحانی یادآور شد: بحث این است که اکثریت قاطع مردم ایران یک راهی را برای ۴ سال آینده انتخاب کردند، این به آن معناست که همه این راه را پذیرفتیم، همانطور که بنده امروز رئیس‌جمهور همه مردم ایران هستم، همه مردم ایران هم این را پذیرفتند، نه اینکه به این راه معتقد باشند و مخالف نباشند، اما اجرا بر این مبناست، یعنی باید بر مبنای رأی اکثریت، جامعه اداره شو؛ البته به منافع اقلیت هم باید توجه شود، حتما منافع جمعی و منافع ملی باید مورد توجه قرار گیرد، ما ادراه کشور بر مبنای نظر اکثریتی است که به بنده رأی دادند.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی درباره کارآمدی بیشتر دولت دوازدهم، توضیح داد: ما نیاز به نیروی جوان‌تری برای اداره کشور داریم، ما در دولت یازدهم در یک شرایطی قرار داشتیم‌، البته کلمه بحران خیلی تعبیر درستی نیست، اما ۴ سال قبل تحریم‌ها و مشکلات وجود داشتند، با رشد منفی اقتصادی مواجه بودیم، خزانه خالی بود و انبارها خالی بودند فلذا شرایط خاصی داشتیم و ما نیاز بود از همه تجربه مدیریت کشور برای حل مشکلات استفاده کنیم.

برخی وزرا می‌گفتند سن ما مناسب کار نیست

رئیس‌جمهور متذکر شد: در اینجا می‌خواهم به ملت ایران بگویم برخی از وزرایی که با بنده کار کردند، دو بار یا سه بار آنان را خواستم و از آنان خواهش کردم که بمانند، خودشان می‌گفتند دیگر سن ما اجازه نمی‌دهد و مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کنید، اما بنده به خاطر تجربه‌ای که آنان داشتند و می‌دانستم آنان در این شرایط حساس باید کار را به دست گیرند، از آنان خواستم که بمانند.

وی تأکید کرد: اما امروز دیگر شرایط کشور تغییر کرده و معتقدم نه در دولت بلکه کلاً سن مدیریت در کشور باید کاهش یابد، به سازمان اداری و استخدامی کشور هم چند ماه قبل دستور دادم در این زمینه کار کند، برای اینکه بتوانیم سن مدیریت در کشور را ۵ سال کاهش دهیم.

رئیس‌جمهور متذکر شد: طرحی برای استخدام جوانان نخبه در همه وزارتخانه‌ها در سطح کشور به عنوان مشاورین وزرا مشخص کردیم تا در آینده مسئولیت را بر عهده بگیرند و روز گذشته در اولین جلسه هیأت دولت پس از برگزاری انتخابات به همه وزرا و معاونان ۲ توصیه کردم، یکی به کار گرفتن جوانان و دیگری به کار گرفتن بانوان،

روحانی همچنین گفت: این ۲ مورد توصیه اصلی بنده در هیأت دولت بود و امیدوارم با نیروی جوان و فعال و با حضور همه ملت در سراسر کشور بتوانیم هم دولت کارآمدتر و هم حرکت پرشتاب‌تری به سمت اهداف ملی‌مان داشته باشیم و همانطور که گفتم امیدواریم در دولت آینده کم‌اشتباه‌تر هم باشیم.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی به دنبال افزایش سطح توقعات از دولت دوازدهم هستند، ارزیابی شما چیست؟ توضیح داد: اولاً وعده‌هایی که بنده داده‌ام،‌ تلاش خواهم کرد به آن وعده‌ها  عمل کنم و اولویت‌ هم با همین است که بنده به وعده‌های خودم عمل کنم؛ برنامه‌ای که به مردم اعلام کردم و در اختیار مردم است نیز باید بر اساس آن باشد و این بدان معنا نیست که ما از نظرات کاندیداهای دیگر یا گروه‌های دیگر یا احزاب دیگر استفاده نکنیم، ما باید همه نظرات را مرور کنیم، حتماً در میان حرف‌های کاندیداهای دیگر حرف‌هایی است که ما باید بهره‌برداری و استفاده کنیم، به هر حال آنان هم جمعی بودند و نشستند و برای آینده کشور فکر کردند.

وی تصریح کرد: ما از نظرات بقیه کاندیداها استفاده می‌کنیم و خواهش می‌کنم همه مردم و همه احزاب به کشور خودشان کمک کنند و اصلاً به این فکر نباشیم که چه کسی انتخاب شده است، واقعاً فرد را به عنوان منتخب مردم در نظر بگیریم، نه به عنوان حسن روحانی، دست به دست هم دهیم تا بتوانیم کشورمان را آبادتر کنیم، خواهش می‌کنم از تمام احزاب و همه گروه‌ها و همه تفکرات، والله و بالله نشاط نه با انقلاب مخالف است، نه با دین مخالف است و نه با منافع ملی مخالف است، اجازه دهیم مردم ما با نشاط باشند؛ بنده می‌خواهم یک جمله بگویم و خواهش می‌کنم از این جمله سوءاستفاده نشود، همانطور که در هفته آخر با مردم رفتار کردیم در ۴ سال آینده هم همانگونه با مردم رفتار کنیم.

روحانی متذکر شد: ما در این هفته با مردم به چه دلیل رفتار خوشی داشتیم، برای این بود که همه پای صندوق آرا حاضر شوند، درست هم هست، به هر حال صندوق رأی صندوق سرنوشت است و مربوط به سرنوشت ملی است، بالاخره همین مردم باید کشور را بسازند و آینده مملکت را درست کنند، همین‌گونه با مردم رفتار کنیم و همین‌گونه به مردم احترام بگذاریم،‌ مردم مراقب دین خودشان، اخلاق خودشان، اخلاق خانواده‌اشان هستند، مردم را باور کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره مکانیزم و راهکارهای دولت آینده برای توسعه روابط با آمریکای لاتین توضیح داد: در زمینه مسائل اقتصادی ما می‌خواهیم با همه کشورهای مختلف بر اساس منافع مشترک کار کنیم، با آمریکای لاتین هم کار می‌کنیم، در سفری که هم بنده و هم معاون اولم به آمریکای لاتین داشتم و هم وزیر خارجه و سایر وزرایم به آمریکای لاتین داشته‌اند، یک پتانسیل بسیار ارزشمندی است، آمریکای لاتین مردم بسیار خوبی دارد و استعدادهای بسیار فراوانی از لحاظ اقتصادی در این منطقه وجود دارد که باید استفاده کنیم و برنامه‌هایمان را ادامه دهیم.

روحانی یادآور شد: اینکه در ونزوئلا عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق هستند، این موضوع در همه کشورها اینگونه است، به هر حال تصمیم‌گیر ملت هستند و همه حرف ما در دنیا و منطقه همین است، ما درباره سوریه، یمن و عراق می‌گوییم راجع به ملت‌های منطقه تصمیم نگیرید، اجازه دهید ملت‌های منطقه خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و مردم عراق خودشان تصمیم بگیرند، مردم سوریه خودشان تصمیم بگیرند، مردم ونزوئلا هم همین‌طور و هر آنچه که خواست اکثریت قاطع مردم باشد، به طور طبیعی اساس مردم‌سالاری و دموکراسی بر همین مبناست و دولت ونزوئلا هم یک دولت استثناء نخواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حصر، گفت: کشور دارای چارچوب و مقررات است و ما همه باید در پی اجرای مقررات در کشور باشیم، قوه قضائیه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد، همچنین قوه مجریه هم مسئولیت‌هایی دارد، قوه مقننه نیز مسئولیت‌هایی دارد، ما در چارچوب قانون اساسی حرکت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بنده نسبت به حقوق تک‌تک شهروندان ایرانی بدون استثنا مسئول هستم، حتی حقوق ایرانیان خارج از کشور؛ بنده هر کجا ببینم و احساس کنم حق یک ایرانی در داخل یا خارج از کشور مورد تعرض قرار گرفته یا اجحافی در حق وی شده در حد توانم این کار را خواهم کرد، در مواردی که مربوط به قوه قضائیه هم می‌شود، از طریق وزیر دادگستری یا از طریق مکاتبه مستقیم با دستگاه قضایی و از طریق جلسات قوای سه‌گانه حقوق ملت ایران را دنبال می‌کنم.

روحانی یادآور شد: یکی از اهداف ما در دولت دوازدهم اجرای منشور حقوق شهروندی است و همه باید دست به دست هم دهیم که حقوق شهروندی را اجرایی کنیم و در این زمینه حق همه مردم برای ما حائز اهمیت است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه سند ۲۰۳۰، گفت: راجع به سند ۲۰۳۰ باید بگویم وزاری ما نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند، وزیر خارجه، وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش ما به طور مفصل مسئله سند ۲۰۳۰ را توضیح دادند که جمهوری اسلامی ایران مواضع خودش را از ابتدا حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما و مغایر ارزش‌های ملی ما باشد، ما به آن توجه نخواهیم کرد و بنده قبلاً هم گفته‌ام که علی‌الظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده شده بود که ایشان را نگران کردند.

روحانی گفت: بنده در سخنرانی‌هایم به ایشان این اطمینان را دادم و الآن هم به همه ملت ایران اطمینان می‌دهم که نه تنها بحث سند ۲۰۳۰ بلکه هر آنچه در دنیا به عنوان مقررات بین‌المللی وجود دارد، آنچه باید در مجلس تصویب شود، آن را به مجلس خواهم داد و آنچه که لازم به تصویب مجلس نیست، دولت در چارچوب اسناد بالادستی اقدام می‌کند، فرهنگ برای ما امر بسیار مهمی است، آموزش و پرورش برای ما بسیار مهم است و بحث یک نفر یا دو نفر نیست، بحث ۱۱ الی ۱۲ میلیون دانش‌آموز است، ما همه توانمان را در این راه بکار خواهیم گرفت، بسیار متأسف هستم از آنانی که در انتخابات از این موضوع سوءاستفاده کردند، این خیلی بد است، بنده در سخنرانی‌هایم گفتم هر کسی به شخص بنده تهمت زد، بنده حاضرم بگذرم و می‌گذرم، به هر حال خداوند از گناه ما می‌گذرد و ما هم باید از غیبت و تهمت دیگران علیه خودمان بگذریم.

وی تصریح کرد: ولی نسبت به ۲۰۳۰ بنده نمی‌گذرم، به خاطر اینکه به معلمین ما توهین کردند، به آموزش و رورش ما توهین کردند، به دین اسلام توهین کردند، رفتند در روستاها و حاشیه‌ شهرهای کوچک و بزرگ کشور در همه خانه‌ها اعلامیه انداختند و دروغ گفتند، بنده می‌دانم طلبه‌ها چقدر خوبند و حوزه علمیه یعنی چه، بنده در حوزه زندگی کردم، بزرگ شدم، عده‌ای رفتند و طلبه‌های جوان ما را تحریک کردند و همه آنها را به عنوان رسالت اسلام به روستاها فرستادند و بلندگو دستشان دادند و در روستاها تبلیغ کردند و گفتند به این دولت رأی ندهید چون دین شما از دست می‌رود، فریاد «وا دینا» و «وا اسلاما» سر دادند.

رئیس‌جمهور همچنین گفت: این افراد خیلی کار زشت و بدی انجام دادند، خدا از گناهشان بگذرد، ان‌شاالله و مردم هم از گناهشان بگذرند، معلمان هم خودشان می‌دانند و من هم به سهم خودم نمی‌‌گذرم.

وی ادامه داد: ما ۲ کار اساسی باید انجام دهیم که تاکنون راه ما در این موارد کامل نبوده است، یکی اینکه اقتصاد را باید به دست مردم بدهیم، البته من معتقدم فرهنگ را هم باید به مردم بدهیم، مسائل و خدمات اجتماعی را هم باید به دست مردم بدهیم، دولت باید وظایف خودش را انجام دهد، آن هم در حدی که موظف است و قانون مشخص کرده است؛ مردم همه جا بهتر از دولت عمل می‌کنند، بهتر از بخش‌های خصولتی عمل می‌کنند، ما این شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی را باید در رقابت آزاد بگذاریم و به مردم بدهیم، در این دولت باید این تلاش به صورت مضاعف انجام شود.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: کار دوم مسئله «شفافیت» است، همه چیز باید شفاف شود، بنده اگر مالیات پرداخت می‌کنم، باید معلوم شود که چقدر مالیات می‌دهم و اگر مالیات نمی‌دهم هم باید به مردم بگویم که مالیات نمی‌دهم و چرا نمی‌‌دهم، اگر من به عنوان یک شرکت عمومی غیردولتی هستم باید تکلیف آن هم مشخص شود، هر چند باید همه این موارد تعریف شود، بنده نمی‌دانم در دنیا خصولتی داریم یا نه؛ باید فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها شفاف شود و به مردم گزارش دهند که سودشان چقدر است و کجا سرمایه‌گذاری کردند و چقدر سرمایه‌گذاری کردند، بگویند حقوق‌شان چقدر بوده است.

وی افزود: یک جایی می‌بایست ما می‌گفتیم این نهادهای غیردولتی و این خصولتی‌ها حقوق‌هایشان چقدر بود و چقدر گرفتند و چه کار کردند؛ بنده حرف‌هایی را در ۴ سال گذشته نگفتم و در انتخابات هم مطرح نکردم و مطرح نخواهم کرد، به خاطر آرامش جامعه به خاطر اینکه ما کشورمان را پیش ببریم، اما خواهش می‌کنم به خاطر دین، همه چیز را شفاف اعلام کنیم، شفافیت یک اصل است و ان‌شاالله لوایح مربوطه در این زمینه به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

ادامه دارد…

[ad_2]