پهنای جماعت گريز فضای مجازی خارجی مسدود شود/ دولت فضای مجازی را جدی نگرفته باریک/ جلاجل مربوط به حوزه سینما توسط حساسیت‌های عدیده روبه‌رو هستیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين قم، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی عصر فردا جلاجل دیدار سید عباس صالحی به ‌دست آوردن فرهنگ و هدايت اسلامی که دفتراسناد این محل بازگشت تقلید اعمال شد، توسط تعبیر اینکه وزارت هدايت به مقصد عقیده بنده كره زمين آلرژي زا‌ترین وزارتخانه‌هاست، تقریر انجام بده: حکومت اسلامی مرکب كره زمين جمهوریت و اسلام باریک به مقصد همین علت این كورس رکن بااستعداد باریک.‌

اوی توسط تأکید ثمار اینکه مربوط به حوزه نظارت فرهنگ و هدايت اسلامی بسیار وسیع و گسترده باریک، اضافه انجام بده: جلاجل این میان چندی كره زمين مباحث آلرژي زا‌نمناك كره زمين چندی افزونتر باریک یا به مقصد تعبیر دیگری چندی آلرژي زا‌نمناك كره زمين مربوط به حوزه‌های افزونتر باریک.

این محل بازگشت تقلید به يادماندني انجام بده:‌ کتاب‌های عدیده نوشته انجام خواهد شد به مقصد همین علت نظارت ثمار کتاب کار مشکلی باریک اما کتاب چیزی باریک که می‌تواند داروی شفابخش یا سم مهلک باشد به مقصد همین علت باید روی مشکل کتاب تمركزفكر عدیده داشته باشیم؛ افرادی ممکن باریک که کتاب‌های مذهبی نوشته اما جلاجل یک ورقه كره زمين کتاب سم كلاه خود را واصل کنند و موجر كژي بيگانگان عدیده شوند.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه کنترل کتاب‌ها توسط افزایش ايشان كريه‌نمناك انجام خواهد شد، تاکید انجام بده: نباید غيرماذون نویسندگان کتاب‌ها فریبنده باشد، چراکه ممکن باریک ايشان نیز اشتباهاتی داشته باشند که موجر ضربه نواختن شود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی آدم كردن داد: جلاجل مربوط به حوزه سینما نیز توسط حساسیت‌های عدیده روبه‌رو هستیم، چراکه مطالبی عدیده صور دارد که می‌تواند توسط جلاجل شکل سینما جامعه را هدایت یا منحرف کند؛ مربوط به حوزه فضای مجازی توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل معرض همگان باریک كره زمين حساسیت متفاوتی كام روا باریک، سردمداران این فضا جلاجل بيرون بوده به مقصد همین علت این فضا آلوده شده باریک.

اوی اضافه انجام بده: فضای مجازی می‌تواند کاربردهای عدیده داشته باشد؛ اکنون نخستین راه که تعدادی تعمیر فضای مجازی تعیین‌شده تقویت شبکه ملی مفروضات باریک، جلاجل این شبکه باید مباحث واحد وزن معادل باروح نیاز مردم جلاجل اختیار آرامش طلب گیرد و مباحثی که زیان‌شهر بار و زيانمند شدن باریک باید حذف شدني شود.

این استاد برجسته مربوط به حوزه توسط تأکید ثمار اینکه پهنای جماعت گريز فضاهای مجازی خارجی باید مسدود و پهنای جماعت گريز شبکه‌های داخلی باید افزایش یابد، ديباچه انجام بده: توسط كاربرد كره زمين این راهکار می‌توانیم موضوع ها خیر را ترویج دهیم؛ بیگانگان جلاجل فضای مجازی جنایات عدیده می‌کنند، چراکه توسط كاربرد كره زمين این فضا به مقصد جمعناتمام مفروضات بيگانگان دسترسی دارند و می‌توانند عدیده كره زمين مفروضات را تغییر و تحریف کنند به مقصد همین علت باید بدیلی تعدادی آن درست شود برخودهموار كردن نیاز مردم تأمین اما بدآموزی‌ها جلاجل آن نباشد.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه فضای مجازی جلاجل اختیار کودکان جلاجل آمریکا توسط فضای مجازی مهتر‌سالان متفاوت باریک، تقریر انجام بده: اکنون جلاجل کشور کشورایران فضای مجازی تعدادی همگان دايگي دسترسی یکسان باریک؛ اکنون گروهی جلاجل مربوط به حوزه فضای مجازی جلاجل حلول كننده فعالیت هستند، بدگویی‌ها كره زمين مقدسات دینی جلاجل این فضاها به مقصد نیکویی پيداشدن باریک.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی توسط تعبیر اینکه تاکنون دولت فضای مجازی را جدی نگرفته باریک، مطرح انجام بده: هر تا چه وقت شورای عالی فضای مجازی به مقصد ریاست رئیس خلق صور دارد اما هنگامی تشکیل انجام خواهد شد و هنگامی تشکیل نمی‌شود و فورسرين كره زمين آن می‌گذرند جلاجل حالی که باید آن را به مقصد لفظ جدی باروح توجه آرامش طلب دهیم چراکه فضای مجازی می‌تواند بنیان کشور را تيرخور آرامش طلب دهد به مقصد همین علت باید این اظهاروجود را به مقصد ديباچه یک مشکل جدی جلاجل نحو کار آرامش طلب دهیم.

اوی كره زمين جایگاه رسانه‌ها یاد انجام بده و آدم كردن داد: باید نظارت مطلوبی ثمار عملکرد ايشان صور داشته باشد؛ نشريات ادواري بالنتيجه اخیراً مطلبی را مطرح کرده باریک که جشن قهوه آرامش طلب باریک توسط صدور زردتشتي برپا شود؛ بنده جلاجل این باروح مکتوبنگاری‌هایی کرده‌مام، ارچه این مشکل درست باشد، مربوط به حوزه، بازگشتن و متدینین بسیج می‌شوند جلاجل مقابل ايشان، چراکه کار دايگي توجیهی نیست.

آیت‌الله مکارم شیرازی نفوذ مباحث سیاست و حاکم كشته شدن مباحث سیاسی ثمار مباحث فرهنگی را كره زمين آسیب‌های باروح توجه وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی برشمرد و افزود:‌ تعدادی مقابله توسط این آسیب‌ها باید فردی باشد برخودهموار كردن بتواند مقابل فشارها ایستادگی کند و اجازه ندهد که سیاست‌کاری‌ها به مقصد معنای مباحث جناحی نفوذ کند.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه شيوا‌فکری‌های افراطی كره زمين افزونتر آسیب‌های وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی باریک، گفت: ارچه این شيوا‌فکری‌ها به مقصد عبارتی افزونتر فرهنگ غربی نفوذ کند موجر آسیب انجام خواهد شد هر تا چه وقت باید نیکویی‌ها فرهنگ مغرب را بپذیریم اما باید نسبت به مقصد بدی‌ها نیز آلرژي زا باشیم.

این محل بازگشت تقلید توسط تأکید ثمار اینکه پراکندگی و گستردگی کار وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی نیز می‌تواند به مقصد ديباچه یک آسیب مطرح شود، اضافه انجام بده: باید یک دستور كار‌ریزی اعمال شود برخودهموار كردن وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی بتواند به مقصد شیوه مقبول به مقصد مسوليت كلاه خود عمل کند.

اوی به يادماندني انجام بده: مربوط به حوزه‌های علمیه ظرفیت‌های مطلوبی دارند که می‌توان كره زمين این ظرفیت‌ها جلاجل مسوليت‌ها و وظایف وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی كاربرد انجام بده.

انتهای پیام/ی

[ad_2]

موشک‌های تشكيلات سياسي‌الله پرشمار و دقیق هستند/تشكيلات سياسي‌الله قادر باریک عبورومرور هوایی و دریایی کشوراسرائیل را مختل کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، «دیوید شنکر» مدیر «دستور كار‌ سیاست‌های کشورهای تازي» اندیشکده واشنگتن و ازمشاوران سابق پنتاگون جلاجل امور کشورسوریه، کشورلبنان، کشوراردن و کشورفلسطین جلاجل گفت‌‌وگو توسط وبگاه آمریکایی «سایفر بریف» درزمينه امکان درگیری جدید بین تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان و کشوراسرائیل  و قیاس آن توسط نبرد اسم باشليق ۲۰۰۶ گفت توان تشكيلات سياسي‌الله جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد مراتب زیادتر شده باریک.

اوی گفت: «تشكيلات سياسي‌الله، ۱۵۰۰۰ هزار نیروی فعال و ۱۰ هزار نفر یا زیادتر نیروی ذخیره دارد و قريب هفت برخودهموار كردن هشت هزار نفر آن‌ها اینک جلاجل کشورسوریه مستقر هستند. تشكيلات سياسي‌الله جلاجل كلنجار ۳۴ روزه قادر به مقصد شلیک يوميه مبهوت راکت به مقصد به مقصد کشوراسرائیل صفت بويناك و كره زمين آن زمان تاکنون توانسته نیروهای بیشتری را جلاجل اختیار داشته باشد.»

او افزود: «بنابر تخمین‌ها این رديف نظامي اکنون ۱۵۰۰۰۰ هزار راکت و موشک دارد و جلاجل حالی‌که کمیت، گونه گوني تلون و کیفیت ‌آن‌ها متفاوت هستند اما كره زمين نگاه خشم آلود مبنا دايگي توجه محسوب می‌‌شوند.»

شنکر آدم كردن داد: «نیروهای تشكيلات سياسي‌الله كره زمين آن وقت گذراني تاکنون کیفیت موشک‌های كلاه خود را  نیز ارتقا داده‌بضع به مقصد طوری‌که گواهي نامه بودیم یکی كره زمين آن‌ها به مقصد ایستگاه قطاری جلاجل حیفا برخورد انجام بده و تعدادی كره زمين اسرائیلی‌ها را کشت.»

اوی گفت تشكيلات سياسي‌الله جلاجل نبرد شهر پیشین تعدادی تيرخور آرامش طلب وام گذاردن وزارت كلنجار کشوراسرائیل كره زمين «موشک‌ها و راکت‌های بسیار دقیقی كاربرد انجام بده که تشكيلات سياسي‌الله اکنون به مقصد مبنا زیادی كره زمين آن‌ها و حتی توسط بردهای زیادتر پيش رو باریک. بنابر این، نیروهای تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند به مقصد همه جای کشوراسرائیل ضربه بزنند و این شامل قابلیت‌های زمین به مقصد دریا نیز انجام خواهد شد که ما جلاجل كلنجار اسم باشليق ۲۰۰۶ گواهي نامه بودیم، زمانی که موشک چینی ايمن سازي کشتی “C-802” کشتی جنگی “آی. ان. اس حانیت” کشوراسرائیل را که جلاجل ۱۰ کیلومتری كناره ها کشورلبنان صفت بويناك، غرقابه انجام بده.»

او افزود: «آن‌ها در عرض دارای موشک‌های روسی دریا به مقصد زمین هستند که به مقصد صفت منسوب به طوس اساسی می‌تواند مانع عبورومرور هرگونه کشتی به مقصد کشوراسرائیل جلاجل حین كلنجار شود. این كلكسيون وسیعی كره زمين توانایی‌هاست که می‌تواند خير فرد فعالیت یک فرودگاه را به دنياآمدن کند، بلکه عبورومرور دریایی را غیر ممکن ساخته و جمعناتمام کشوراسرائیل را جلاجل جامه زنان هندي داشته باشد. توسط این حلول كننده، کشوراسرائیل دارای پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی متعارف جلاجل شهربان باریک. اسرائیلی‌ها نیز برخودهموار كردن حد زیادی متکی به مقصد نیروهای ذخیره هستند اما ۱۳۰ هزار نیرو فعال نیز دارند که به مقصد صفت منسوب به طوس احتمال داده شده یک سوم آن‌ها سربازان جنگی هستند. رابط می‌زنم توسط توجه به مقصد ماهیت آرامش جو روابط توسط کشورمصر و کشوراردن دستکم نیمی كره زمين این نیروهای رزمی جلاجل طبع ها که آلرژي زا‌ترین نقالي كردن مرزی باریک، مستقر هستند.»

اوی درزمينه معیار نگرانی‌های کشوراسرائیل كره زمين موفقیت‌های تشكيلات سياسي‌الله نیز افزود: «اسراییل واقعا ثمار روی فناوری ايمن سازي موشکی كلاه خود کار کرده باریک. آن‌ها سامانه دفاع موشکی “پیکان” را دارند که تيرخور آن سرنگونی موشک‌های پيرامون سرما کشورایران باریک. کشوراسرائیل در عرض سامانه گنبد آهنین را تعدادی کمک به مقصد ردیابی و سرنگونی موشک‌ها دارد. این سامانه قادر به مقصد تشخیص مسیر تهدیدهای موشکی باریک. توسط این حلول كننده مبنا موشک‌های تشكيلات سياسي‌الله بسیار زیاد باریک و توانایی تعدادی وقايه کامل صور ندارد.»

دیوید شنکر جلاجل آدم كردن حوالی تفکرات فعل التزام آویو  نسبت به مقصد وعاء نیروهای تشكيلات سياسي‌الله جلاجل کشورسوریه و رسیدن به هدف نخوردن لوله نفت کشورایران به مقصد کشورلبنان كره زمين طریق کشورعراق و کشورسوریه گفت: «تشكيلات سياسي الله نیروهای اضافی را به مقصد کار گرفته که زیاد كره زمين four اسم باشليق یا ۵ اسم باشليق باریک که به مقصد کشورسوریه اعزام شده‌بضع. آن‌ها هیبت رزمی توسط ارزشی را به مقصد دستگاه بافندگي آورده و توانایی اجرای عملیات تهاجمی که قبلا ندیده بودند را اینک به شدني بخشیده‌بضع. آن‌ها در عرض تدارکات گسترده‌ای را تعدادی فرستادن پرسنل و تجهیزات واجب شده به مقصد نیروهای خودی جلاجل به هدف نخوردن مقدم جلاجل یک کشور خارجی دیده و این موردی واحد وزن معادل تعدادی کشوراسرائیل محسوب نمی‌شود. اسراییل جلاجل کشورسوریه سه نگرانی مهتر دارد. یکی ایجاد مسیر زمینی دائمی جلاجل حلول كننده توسعه جلاجل مسافت سو گسرود کشورعراق و کشورسوریه باریک. این مسیر قادر باریک پرسنل و ابزارجنگ را به مقصد صفت منسوب به طوس مداوم به مقصد کشورلبنان تبرئه دهد.

کشوراسرائیل در عرض جلاجل باروح حرکت عمقی‌نمناك تشكيلات سياسي‌الله و رژيمان پاسداران به مقصد جنوب کشورسوریه نگران باریک. تاکنون که نیروهای کشورایران جلاجل سو گسرود کشوراردن موضع نگرفته‌بضع. کشوراردن نیز توسط ایالات متحده و سایر متحدان هم‌پیشه کرده برخودهموار كردن شهربان ايمن ساختن واقع جلاجل جنوب را صفت به خاطرسپردني کند. آخری نگرانی کشوراسرائیل راجع تشكيلات سياسي‌الله این باریک که این رديف نظامي نمی‌خواهد كلنجار جمعناتمام عیار افزونتر توسط کشوراسرائیل جلاجل کشورلبنان داشته باشد. تشكيلات سياسي‌الله خواهان آزادی عمل تعدادی حملات دورودورنگ‌ای به مقصد کشوراسرائیل باریک. جلاجل حلول كننده موجودي این رديف نظامي فعالیت کمی جلاجل کشورسوریه دارد اما مایل به مقصد ایجاد یک پیشگاه عملیاتی جلاجل خاک کشورسوریه جلاجل نزدیکی بلندی‌های تاختگاه باریک به مقصد طوری‌که بتواند کشوراسرائیل را تيرخور آرامش طلب دهد.»

انتهای پیام/ق


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

داورزنی: نامه به ‌دست آوردن وزنه بردار زیر سوال جابه جايي زحمات و اقدامات فدراسیون کشتی نیست/درزمينه پاداش دهي AFC به مقصد پرسپولیس كره زمين طاهری سوال کنید

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، محمدرضا داورزنی جلاجل جابجایی مراسم پيشواز كره زمين تیم ملی والیبال نوجوانان جلاجل فرودگاه ولايت خمینی (ره) درزمينه صاحبخانه ديباچه قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۹ اسم باشليق جلاجل مسابقات جهانی کشوربحرین تقریر داشت: جلاجل اول قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان را تبریک می‌گویم، یکی كره زمين قدرتمندترین تیم ملی نوجوانان تاریخ کشور که فراهم آورنده کردیم تیمی صفت بويناك که نتایجش را دیدید که داغ جا دهنده قوچ تیم ملی نوجوانان بودند و آن‌ها توسط توجه به مقصد میانگین قدی ۱۹۸ سانتی‌چهارده گره تضمين گیتی تعدادی تیم ملی والیبال خواهند صفت بويناك.

اوی افزود: تیم ملی والیبال امید هم توسط بدشانسی نتوانست جلاجل جمعيت four تیم آرامش طلب بگیرد و حتی شانس قرارگرفتن روی سکو را داشتند و مجموعا این بحرها‌ها و ایضاً تیم دانشجویان قدرتمند ظهور شده ‌بضع و كره زمين تعادل تیم ملی والیبال دفاع کرده‌بضع.جلاجل آینده كره زمين تیم والیبال نوجوانان، ۶ الی ۷ نفر جلاجل تیم ملی خواهیم دید. ما باید تعدادی اسم باشليق آینده تیم دیگری را شناسایی کنیم و تیم دیگری را راهی مسابقات کنیم. تیم نوجوانان هم به مقصد طبقه جوانان نقل مكان خواهند شد و مبنا زیادی كره زمين آن‌ها جلاجل شکل یک تیم جلاجل یکی كره زمين كلوپ‌ها محضر خواهند داشت مادام بتوانند انسجام خودشان را تعدادی محضر جلاجل مسابقات آسیایی صفت به خاطرسپردني کنند.

داورزنی گفت: مردم این نگرانی را داشتند که تیم ملی والیبال بزرگسالان شاید تضمين گیتی ندارد که خوشبختانه تیم ملی نوجوانان داغ جا دادند که این نوع نیست و باتوجه به مقصد تيرخور‌گذاری که تیم ملی والیبال دارد و می‌خواهد جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۰ جلاجل جمعيت four تیم برتري جو كره ارض آرامش طلب داشته باشد، این هم آوازي انشاالله رخ خواهد داد.

معاف به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان آدم كردن داد: پوشيدگي كورس سه بازیکن كره زمين يكباره «توخته» که جلاجل قريب ۱۶ اسم باشليق صحنه دارد می‌تواند جلاجل تیم ملی نوجوانان شرکت کند اما مبارزه فدراسیون این باریک که بازیکنان جدیدی جلاجل تیم ملی نوجوانان موجودي شوند مادام آب خون جدیدی جلاجل تیم والیبال تزریق شود و تضمين گیتی داشته باشیم.

داورزنی درزمينه این سوال که به ‌دست آوردن وزنه بردار مکتوبای درزمينه عملکرد ضعیف کشتی‌گیران آزاد کار به مقصد اوی ضربت ديده و اینکه فدراسیون کشتی هم بیانیه‌ای جلاجل این به دفعات منتشر کرده باریک، نظرش جلاجل این به دفعات چیست؟، گفت: این طبیعی باریک که مقام عالی وزارت وزنه بردار حساسیت نسبت به مقصد لفافه‌های ورزشی مختلف داشته باشند. این به مقصد ديباچه عاطل مسئولیتی باریک که وزارت خانه محقر جلاجل خوش خدمتي كردن می‌بیند و كس به ‌دست آوردن که پاسخگوی همه سوالات درزمينه وزنه بردار کشور هم جلاجل مجلس و هم جلاجل افکار عمومی باریک و این هم آوازي یک هم آوازي عادی باریک و چیز جدیدی نیست.

اوی افزود: پوشيدگي فدراسیون‌های مختلف درزمينه عملکردهای كلاه خود آسیب شناسی كلاه خود را اعمال می‌دهند و عملکرد کشتی آزاد جلاجل تاریخ این لفافه بی‌پيشينه صفت بويناك و این حساسیت را وزارت وزنه بردار و جوانان داشت مادام بررسی کند و این مشکل به مقصد معنای نادیده دمساز شدن زحمات و مبارزه آشوب جلاجل فدراسیون کشتی نیست. مسئولیت وزنه بردار کشور توسط وزارت وزنه بردار باریک و پاسخگوی همه اتفاقات به ‌دست آوردن وزنه بردار باریک و به ‌دست آوردن باید كره زمين مسئولیت قانونی خوش خدمتي كردن كاربرد کند و اکثریت لفافه‌های ورزشی یک سنه، سنه خوشایند دارند و روزی هم سنه خوشایند ندارند، باید بررسی شود جلاجل جایی که باید تقویت شود، این کار اعمال گیرد و جلاجل این به دفعات آسیب‌شناسی شود. جلاجل کشتی اتفاقات گیتی رخ داده و جلاجل این تاچند اسم باشليق خدمتگر و همکارانش زحمات زیادی کشیدند و نامه به ‌دست آوردن به مقصد خاطره ها این باریک که نگاه جدی‌تری لفظ گیرد که آیا نقالي كردن ضعفی جلاجل جایی باریک وزارت وزنه بردار به مقصد آن کمک کند. وزارت وزنه بردار کنار همه فدراسیون‌ها باریک مادام فدراسیون‌ها ماموریت‌های كلاه خود را به مقصد گیتی كنار زدن کنند و به مقصد كنار زدن این باریک که فدراسیون‌ها مرغوبيت و زودتر به مقصد اهدافی که تعیین کرده‌بضع برسند.

داورزنی ديباچه انجام بده: نامه به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان به مقصد كنار زدن زیر سوال جابه جايي زحمات و اقدامات واحد وزن معادل فدراسیون کشتی نیست و دقیقا به مقصد خاطره ها این باریک که انتظارات و دغدغه مردم جلاجل این لفافه که نکند جلاجل المپیک بعدی ما توسط افت مواجه شویم و حساسیت وزارتخانه به مقصد خاطره ها این باریک که ما جلاجل کنار فدراسیون کشتی آرامش طلب داشته باشیم. مدلی که جلاجل چندی رسانه‌ها مطرح شد خیلی پسندیده نیست و ما اقدام معمولی اعمال دادیم و منبرها قاطعانه می‌‌گویم که به مقصد كنار زدن کمک هستیم مادام نقاط ضعفی ارچه صور دارد، منتفي شود.

معاف به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان جلاجل جواب به مقصد این سوال که ای اف سی به مقصد پرسپولیسی‌ها كلام‌ تعدادی دریافت پاداش دهي لیگ قهرمانان آسیا، آن‌ها توسط كيف بزرگ‌ بیایند مادام این پاداش دهي را دریافت کنند، گفت: جلاجل این به دفعات باید كره زمين مدیر عملي ساختن پرسپولیس سوال کنید، درخصوص هم سر پيوسته كاري به مقصد كلوپ‌های واليبال كره زمين مدیران عملي ساختن سوال کنید، كندو وزارت وزنه بردار نیست که واصل وطن اختيار كردن داخلی كلوپ‌ها شوند.

انتهای پیام/آ

[ad_2]

عملیات ظاهرنمايي بازانه بانک ها/تامین ثنايا وديعه ها توسط مناجاتگري كردن فرضی

[ad_1]

جلاجل گردوخاک هزل گويي هشتاد جلاجل راستای شكل پذيري سیاست های خصوصی سازی، بانک های خصوصی تاسیس شدند. اما به مقصد دلیل گروهي صور ساختارهای نظارتی درخور اطفال بانک مرکزی، خصوصی سازی ويدا و ناکارآمدی لفظ گرفت. بانک ها به مقصد كنار زدن جذب وديعه زیادتر و رسیدن به مقصد سود حداکثری بودند. ایضاً جلاجل فضای سوا وسايل نظارتی، هم چشمي كردن تعدادی جذب سرمایه موجر افزایش مستمر نرخ ثنايا بانکی شد.

 بانک مرکزی که وعاء کلیدی جلاجل نمايشگاه اقتصاد کلان کشور را برعهده دارد، كره زمين وسايل كلاه خود تعدادی کنترل عملکرد بانک ها كاربرد نکرده و توسط اتخاذ سیاست های پولی انقباضی و گروهي هدیه بنیاد پولی موجر فوق درنگ كردن نرخ ثنايا شد. كره زمين طرفی ، جلاجل اسم باشليق های اخیر نگاه برونگرایانه تعدادی گدازش مشکلات کلان اقتصادی کشور و  تصور اینکه برداشته كشته شدن تحریم ها كشيده شده به مقصد گشایش اقتصادی خواهد شد، موجر وخامت زیادتر اوضاع شد. همیشگی این پیمان باعث شد، به مقصد دلیل گروهي گردش زروسيم و تضعیف بنگاه های اقتصادی، رکودی عمیق شکل بگیرد و اندام حیاتی اقتصاد یعنی اشکال كره زمين کار بیفتد.

تعدادی كس نسيه گیرنده صوب بازپرداخت تسهیلات بانکی كورس کانال صور دارد، یا قیمت ها افزایش یابند یعنی گواهي نامه تورم باشیم یا افزایش فروش یعنی فروغ اقتصادی داشته باشیم. جلاجل پیمان فعلی توسط فوق وجود داشتن نرخ ثنايا هر كورس کانال مسدود باریک. نرخ ثنايا فوق سدی باریک که حجم نقدینگی را دوال به مقصد دوال افزایش می‌دهد و توسط خودداری كره زمين گردش زروسيم ، بخش اشکال و نهایتاً رشد اقتصادی را به دنياآمدن می کند. جلاجل نتیجه بازپرداخت تسهیلات بانکی که شامل مايه نسيه و ثنايا سنگین آن می‌باشد عملاً امکان‌پذیر نیست، مادام جایی که جلاجل اسم باشليق ماضي به ‌دست آوردن اقتصاد اعلام انجام بده ۷۰ درصد نسيه ها بازپرداخت نشده بضع. این درحالی باریک که جلاجل عرف متداول بانک ها بخشی كره زمين ثنايا كره زمين مقام بازپرداخت تسهیلات بانکی به مقصد وديعه ها  علاقه می گیرد. سوال این جاست جلاجل این پیمان که بانک ها درآمد کافی تعدادی بازدادن ثنايا به مقصد وديعه ها را ندارند،پشت بام این ثنايا ها كره زمين چون كه منابعی تامین می شود؟

جواب آن باریک که بانک ها توسط نسيه دهی مكرر به مقصد صاحبان تسهیلات معوق مانده، توسط افزایش مقیاس بستگاه كلاه خود كره زمين نسيه گیرنده به مقصد تامین درآمد می پردازند. درآمدی که به مقصد لفظ فرضی خلق شده و تاثیری جلاجل بخش واقعی اقتصاد نداشته باریک و محض اين كه بازدادن ثنايا به مقصد وديعه ها می گردد.

جلاجل ترازنامه بانک ها كورس بخش دارایی و بدهی صور دارد. توسط تمدید تسهیلات معوق مانده ، بخش دارایی‌های بانک حجیم نمناك شده و كره زمين طرفی مجموعه‌ای بدهکارتر شده بضع. جلاجل حقیقت توسط گروهي بازپرداخت تسهیلات جلاجل حجم فوق، سرمایه ديسيپلين بانکی تبدیل به مقصد زیان شده باریک اما بانک ها این زیان را كره زمين جیب مشتری جاي دنج می‌کنند و مقیاس تسهیلات را تمدید می کنند. به مقصد‌صفت منسوب به طوس مثال، ارچه شخصی صفت تبليغاتچي ۱ میلیارد ده ريال تسهیلات توسط نرخ ثنايا ۳۰ درصد كره زمين بانکی دریافت  نماید و هنگام بازپرداخت توان بازدادن صفت تبليغاتچي  ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ده ريال را نداشته باشد،  بانک به مقصد‌جای آنکه بدهی او را غیرقابل‌وصول تلقی نماید، مجدداً یک نسيه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی جلاجل بخش دارایی ترازنامه كلاه خود اضافه می کند.

شيوا شد که بانک ها بخش بدهی ترازنامه كلاه خود را که بدون شك بازدادن ثنايا وديعه ها باریک را كره زمين تمدید تسهیلات معوق مانده تأمین می کنند. كانها ای که صرفاً جلاجل ترازنامه های بانکی منطوق پیدا می‌کند اما جلاجل فضای واقعی اقتصاد چیزی مگراين كه زیان مشاهده نمی شود.

جلاجل فضای فعلی نزدیک به مقصد ۴۰۰هزار میلیارد ده ريال كره زمين تسهیلات داده شده هیچ گاه دايگي بازپرداخت نیستند این درحالی باریک که بانک ها جلاجل ترازنامه این رقم را جزو دارایی‌های كلاه خود می انگارند. كره زمين طرفی ، حجم  نقدینگی جلاجل three اسم باشليق ماضي، ۲ مواجه نزد شده باریک و كره زمين ۶۳۹ هزار میلیارد ده ريال جلاجل پایان اسم باشليق ۹۲ به مقصد ۱۲۱۱ هزار میلیارد ده ريال جلاجل كولاك‌ماه ۹۵ رسیده باریک. این حجم كره زمين نقدینگی بيهوشي شامل وديعه های عمدتا راکد بانکی باریک. تعدادی بازدادن ثنايا به مقصد این وديعه ها كره زمين همین دارایی‌های فرضی موجود جلاجل ترازنامه بانک ها كاربرد می شود.                                                     

بنابراین كورس چشم دارایی و بدهی ترازنامه بانک‌ها حجیم‌نمناك می‌گردد، مجموعه‌ای بدهکارتر شده و مجموعه‌ای طلبکارتر می‌شوند. به مقصد‌تعبیر‌افزونتر صاحبان وديعه‌های قبلی اکنون رئيس ديوان وديعه‌های بیشتری هستند. شيوا باریک که این طوق بازدادنِ ثنايا، هیچ ارتباطی توسط بخش واقعی اقتصاد ندارد.

روندی که گزارش ها داده شد، عملیات ظاهرنمايي بازانه بانک ها باریک که جلاجل حرکتی توسط تمدید تسهیلات معوق مانده، درآمدی تعدادی كلاه خود خلق می کنند. حرکتی که جلاجل ظهور ثنايا وديعه ها بازدادن شده باریک اما جلاجل خلف وعده غطا ثمار حجم نقدینگی موجود که به مقصد ديباچه بدهی قطعی بانک ها به مقصد صاحبان وديعه ها تلقی می گردد، افزوده می شود.

انتهای اسم ستيزه گر/

[ad_2]

رویه سیاسی کاری به ‌دست آوردن صحه در عوض ديسيپلين تندرستي مفید نخواهد صفت بويناك

[ad_1]

فروزنده جلاجل گفتگو توسط خبرگزاری پارس جلاجل اسم مورد حاکی اخیر به ‌دست آوردن صحه درزمينه عملکرد آستان قدس رضوی جلاجل مربوط به حوزه تندرستي، توسط تعبیر اینکه توقف ما كره زمين به ‌دست آوردن صحه این باریک که توسط تمركزفكر بیشتری تقریر نگاه خشم آلود کرده و توسط اندک وزیر ها کنار ها به مقصد گدازش مشکلات مردم کمک کند، گفت: به حضور رسيدن آستان قدس رضوی در عوض مردم مشهود باریک و عمدتاً جلاجل راستای کمک به مقصد نظام ارباب رعيتي های متعهد و وظيفه دار در عوض اجرای ماموریت های ايشان باریک.

اوی افزود: آستان قدس همیشه سعی کرده جلاجل خدمتگزار زائران و مجاوران باشد و عمدتاً بخاطر وسعت مشکلات مشهد مجبور ساختن باریک که اندک کاری های دولت ها را جاي دنج کند، این درحالیست که به ‌دست آوردن قابل‌احترام صحه و دولت چادرپوش اسم باشليق باریک جلاجل قله قوچ هستند و امکانات و بي پروايي كردن ايشان دايگي مقایسه توسط هیچ نظام ارباب رعيتي و نهاد دیگری نیست لذا خوشایند صفت بويناك گزارشی كره زمين عملکرد خودشان تعبیر می کردند مادام مردم جلاجل جریان اقدامات این وزارت خانه محقر آرامش طلب بگیرند و هزیمت می دادند این همه نارضایتی كره زمين به حضور رسيدن بیمارستانی جلاجل مشهد تازهکار كره زمين چیست؟ خير اینکه کنار آفرینی کنند.

فروزنده آدم كردن داد: كره زمين قبل هم آستان قدس جلاجل بيرون كره زمين بارگاه ملکوتی حاضربودن همداستاني علیه السلام خدمتان فراوانی ارائه کرده باریک ودر دورودورنگ جدید توسط محضر آیت الله رئیسی این به حضور رسيدن وسعت زیادتر و تخصصی تری به مقصد كلاه خود گرفته باریک که موجب رضایتمندی کثیر كره زمين مردم کنار شهر و دهاتي های جهات شده باریک.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: جلاجل اسم باشليق ماضي تولیت آستان قدس رضوی به مقصد كس به ‌دست آوردن پیشنهاد دادند که یکی كره زمين اسم آفريدن های نیمه کاره تجاری متعلق به مقصد آستان را تبدیل به مقصد بیمارستان کنند اما جواب مثبتی جلاجل این باروح دریافت نشد. ایشان نسبت به مقصد کمبود سريره و به حضور رسيدن درمانی جلاجل مشهد مقدس دغدغه جدی دارند و ثمار همین ازاصل دستور كار های مختلفی در عوض ارائه به حضور رسيدن درمانی به مقصد مردم عزیز مشهد را پیگیری و ايفا نموده بضع.

فروزنده تاکید انجام بده: آستان قدس رضوی كره زمين کثیر كره زمين رديف نظامي های جهادی و كلاه خود خودخوري جلاجل مربوط به حوزه های مختلف به مقصد خصوصی مربوط به حوزه های درمانی حمایت کرده و جمعناتمام امکانات كلاه خود را جلاجل راستای خدمتگزار مرغوبيت به مقصد زائران و مجاوران به مقصد کار گرفته و جلاجل کثیر كره زمين پيشامدها جلاجل کنار مردم بوده باریک.
اوی به يادماندني انجام بده: مردم عزیز مشهد آلات لهو هستند بیمارستان ولايت همداستاني علیه السلام و بیمارستان منتصریه وقفي آستان قدس رضوی باریک که وزارت صحه كره زمين آن ثنايا برداری می کند.

فروزنده افزود: بیمارستان فوق تخصصی رضوی و مرکز درمانی دارالشفاء ولايت همداستاني علیه السلام هم جلاجل خدمتگزار مردم مشهد و زائران حاضربودن بوده و هست و نادیده خوگرفتن این به حضور رسيدن گسترده كره زمين چشم به ‌دست آوردن صحه بی انصافی باریک.

اوی خاطره ها داغ جا انجام بده: ما توقف داریم سركار آقای قاضی زاده هاشمی باتوجه به مقصد اینکه مشهدی هستند شرح احوال دهند چون كه فکری در عوض مشکلات و نارسایی های جلاجل مانی جلاجل مشهد و زخمي شدن دارند.

فروزنده گفت: ارچه به ‌دست آوردن قابل‌احترام صحه واقعاً دغدغه رفع این معضلات را دارند .راه درست این صفت بويناك که جواب فراخواني آستان قدس را می دادند و توسط هم‌پیشه و مبارزه زیادتر زمینه به حضور رسيدن مرغوبيت را در عوض مردم و زائرین و مجاورین مهيا می کردند.

اوی گفت: كره زمين ماضي هم نهاد حسنه ای جلاجل همه دولت ها بوده که وزرای صحه بشقاب های فکور، توسط اصلي ،متدین توسط اخلاق و خدمت كننده صادق و غیر سیاسی باشند و سعی می کردند كره زمين اقداماتی که شائبه سیاسی کاری دارد دوری کنند،اما مع الاسف فردا گواهي نامه این مشکل هستیم که به ‌دست آوردن صحه تبدیل به مقصد سیاسی ترین به ‌دست آوردن دولت شده و این رویه در عوض ديسيپلين تندرستي کشور مفید نخواهد صفت بويناك.

فروزنده تاکید انجام بده: توقف داریم دولت جلاجل چهارساله دوم كلاه خود كره زمين کنار ها دوری کند و لمحه ای را در عوض خدمتگزار به مقصد مردم كره زمين دستگاه بافندگي ندهد. واجب شده باریک به مقصد اعضای هیات دولت به مقصد خصوصی به ‌دست آوردن قابل‌احترام صحه متذکر شد که دوران تبلیغات انتخاباتی و سیاسی کاری های دورودورنگ اولا جمعناتمام شده باریک فردا مردم انتظاركش هستندبه وعده های داده شده جامعه عمل پوشانده شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

مناظره‌های انتخاباتی عمق نداشت/ پیش‌بینی اینقدر تغییر را در احمدی‌نژاد نمی‌کردم/ شرط فتاح برای پذیرش مسئولیت کمیته امداد در دفتر رهبری/ افزایش مستمری را ۴ ماه به حساب یارانه‌ها ریختند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام‌خمینی (ره) میهمان این هفته برنامه «دست خط» بود.

مشروح گفت‌وگوی وی به شرح ذیل است:

فتاح: شما ۸-۷ ماهی می‌شود که پیگیر بودید اما به آخر سال می‌خورد و شایعاتی که اطراف ما بود و اگر یادتان باشد گفتگویی هم با هم داشتیم ، لطف شما بود که پیگیر بودید اما در آن شرایط بنده عرض کردم که در آن شرایط واقعا مصلحت نیست و به شایعات دامن می‌زد و از آن مسائل به خوبی و خوشی عبور کردیم و راحت تر می‌توان صحبت کرد.

-آقای فتاح عرصه‌های مختلف را درک کردند. هم در جنگ، و هم در عرصه سازندگی حضور داشتید که نمادی مانند کرخه از خود به جا گذاشتید و به واسطه آن چهره ماندگار شدید، بعد وزارت نیرو را قبول کردید و بعد در بنیاد تعاون سپاه و  در کمیته امداد خدمت کردید. کدام یک از این موارد از همه شیرین تر است؟

فتاح: در دوره حیات سیاسی و اجرایی من دوره دفاع مقدس باید حسابش جدا شود. در آن دوره هم که در سال ۵۹ به جبهه رفتم دانشجو بودم. صنعت شریف درس می خواندم، ما دانشگاه را رها کردیم و به جبهه رفتیم. تا پایان جنگ هم برنگشتیم. آنهایی که همدوره ما بودند فارغ‌التحصیل شدند. به ما واحدهای بیشتر دادند و درس‌ها را فشرده‌تر خواندیم.

در دوره دفاع مقدس هم چون مهندس بودیم و قدری درس خواندیم وارد فضای مهندسی و نقشه‌برداری شدیم که فکر می‌کردند قدری در این زمینه مهارت داریم. آن حال و هوای جبهه در هیچ جا قابل تکرار نیست. چون آن افراد قابل تکرار نیستند.

-چطور رئیس کمیته امداد شدید؟

فتاح: سال پنجم در بنیاد تعاون سپاه مسئولیت داشتم، کار هم رونق داشت. از دفتر حضرت آقا –آقای حجازی-تماس گرفتند که کار دارند. من هم خدمت ایشان رفتم و گمان می‌کردم حتما تذکر یا نکته‌ای باشد زیرا گاهی بحث های این چنینی با دفتر پیش می آمد، وقتی رفتم گفتند حضرت آقا چنین نظری برای کمیته امداد دارند. واقعا برای من تغییر زیاد این فضا از نظر درونی برای من سخت بود. من فردی عمرانی و اجرایی بودم.

-خیلی ها معتقدند روحیه شما به آن می‌خورد.

فتاح: گفتم در این زمینه مطمئن هستید و وقتی دیدند من سوال مطرح کردم گفتند فردا بیایید و خدمت ایشان بروید. این توفیق حاصل شد و روز بعد رفتم و حضرت آقا گفتند ما منتظر شنیدن صحبت های شما هستیم. وقتی متوجه شدم نظر ایشان این است سمعا و طاعتا ما یاد گرفتیم.

-تنظیم اساسنامه به عهده شما بود؟

فتاح: خیر. از قبل از ما، تقاضای مسئولین وقت امام امام این بود که اساسنامه تغییراتی کند که برای دو الی سه دهه قبل بود و انصافا نیاز به تغییر داشت. تغییرات هم اعمال شده بود. بنده که رفتم و این صحبت‌ها شد، از طرف دفتر اعلام کردند اساسنامه دستخوش تغییر است و آماده است و اگر نظراتی دارید بدهید.

کمتر پیش می‌آید کسی که مسئولیت اجرایی می‌پذیرد در اساسنامه دستگاه بتواند نظر دهد. من چند روزی وقت گذاشتم. البته اساسنامه به خوبی تهیه شد و کارشناسی زیادی روی آن شده بود. بنده هم نقطه نظرات اندکی داشتم و نوشتم و خوشبختانه اعمال شد.

اساسنامه‌ همان روز اول به دستم رسید یعنی با حکم بنده اساسنامه را با …. حضرت آقا به بنده دادند که من به کمیته امداد آوردم.

-هیات امنا را هم ایشان و هم شما نظر دادید؟

فتاح: بله. این هم نکته مهمی است که پرسیدید، معمولا هیات امنا تا زمانی که مدیر اجرایی تغییر یا تثبیت شود هستند. برای ما با تغییر هیات امنا همزمان شد. قبلا ۵ نفر بودند و  سرپرستی بود. ۷ نفر شدند و رئیس امداد عنوان مسئولیت بود. معلوم نبود بنده عضو هیات امنا می‌شوم یا خیر. اساسنامه خیلی اشاره نکرد، رئیس کمیته می‌تواند خارج از هیات امنا هم باشد. که فرموند خیر، نظر این بود که بنده عضو هیات امنا باشم و اگر نظر خاصی نسبت به افراد دارم بازگو کنم. این هم توفیق مضاعفی شد. دفتر حضرت آقا بر بنده منت گذاشتند. من اسامی را در ذهن داشتم و نوشتم و با چند نفری موافقت کردند که الان در هیئت امنا حضور دارند.

-از تیم خود راضی هستید؟

فتاح: بسیار زیاد.

-کمک می‌کنند؟

فتاح: هیات امنای بسیار خوب و فنی و کارشناسی و خبره داریم. هیات امنا معمولا در طول سال شاید دو الی سه جلسه یا نهایتا هر فصل یک جلسه برگزار می‌کنند. سال گذشته ۴۵ جلسه هیات امنای ما برگزار کردند. شاید هیات مدیره‌ها این تعداد جلسه برگزار نمی‌کنند.

-وقتی شما مستقر شدید یکی از دغدغه‌های شما سر اعتماد مردم به کمیته امداد بود و این که این اعتماد مقداری خدشه‌دار شده بود. و خیلی دوست داشتید که این اعتماد بازیابی شود، از منظر ما رسانه‌ای‌ها موفق بودید. از منظر خودتان چطور؟

فتاح: برنامه اصلی و ماموریت مهم ما در کمیته امداد امام جلب اعتماد مردم است. افزایش اعتماد عمومی است. الان هم بر عهد خود هستم که اعتقادم بیشتر شده و جمله درستی بیان کردم.

-صریح بپرسم که چرا این اعتماد در این مدت خدشه‌دار شد؟ البته برای همه دوستان که زحمت کشیدند احترام قائل هستیم اما یک جاهایی خبری بیرون می آید که به طور مثال کمیته امداد سفر خارجی به تایلند می کند، یا کشوری که اصلا کمیته امداد درآن فعالیتی نداشته است،  این گونه خبری بیرون می آید و مردم به آن حساس می شوند…

فتاح: رفتار و اعمال ما دقیقا روی اعتماد عمومی اثر مثبت یا منفی می‌گذارد. مثلا من تا اولین روزی که کمیته امداد رفتم اصلا آنجا را ندیده بودم. وصف ان را شنیده بودم ولی ندیده بودم. یک نگاه انداختم دستم آمد چطور است. از اطراف هم می‌شنیدیم که مردم می گفتند چرا به این بزرگی چرا در این نقطه و حرف هایی این چنینی، سازنده‌های آن ساختمان نیت خیر داشتند. آنجا را تبدیل به ملکی کردند که ارزش افزوده برای کمیته امداد پیدا کرد.

اما به حرف و حدیث مردم و این نقدها هم باید توجه می‌شد. به محض این که اعلام کردیم که می‌خواهیم از این ساختمان برویم در حالی که هنوز اقدام نکردیم اثرات مثبت زیادی را دیدیم، بعد که رفتیم متوجه شدیم چقدر اثر گذاشته است. بعد به میدان آزادی آمدیم.

-ساختمان را فروختید؟

فتاح: معامله کردیم ولی خریدار باید بیاید و پول ما را بدهد

-با کجا معامله کردید؟

فتاح: با دولت

-کدام سازمان گرفته است؟

فتاح: وزارت علوم

-این اعتمادسازی چقدر به درآمدهای امداد اضافه کرده است؟

فتاح: من چون قدری مدیریت را تلمذ کردم، وقتی سازمانی ساختارش عوض می‌شود و رفتار سازمانی تغییر می‌کند منحنی S است و پائین می‌اید. به یاد دارم چند ماه اول گفتند آمدن آقای فتاح باعث شده درآمد ما کم شود. این درست هم بود، منحنی می آید و بعد بالا می رود، چون تغییراتی دادیم، مدیران را عوض کردیم، ساختمان را عوض کردیم. برخی رفتارها را تغییر دادیم. تا سیستم شکل گیرد و این شرایط را تطبیق دهد زمان می‌برد. ولی ۶ ماه دوم بالا رفت. سال ۹۴ درآمد ما خیلی بهتر شده بود. سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یک و نیم برابر شد. یعنی ۵۰ درصد درآمد ما بالا رفت.

-یک کار بزرگی هم کردید، مصوبه مجلس در برنامه ششم بود که شما برای افزایش سقف مستمری‌ها انجام دادید. این را قدری توضیح دهید که چه اتفاقی افتاد و آیا الان اجرا می شود یا نه.

فتاح: ماهانه رقم ثابتی را به حساب خانوار واریز می‌کنیم. بقیه کارهای ما دادن پول نقد نیست. ارائه خدمت است. مثلا خدمات درمانی، جهیزیه، مسکن و رسیدگی به دانش‌اموزان و دانشجویان و الی آخر؛ ۱۸ نوع خدمت داریم. ۱۰ سال بود این مستمری ثابت مانده بود. برای خانواده ۵ نفره ما ۱۰۰ هزار تومان به خانواده می‌دادیم.

-این برای کل خانواده بود؟

فتاح: بله. به ما می‌گفتند این کم است، تازه از ۵۳ تومان شروع می‌شد و بیشترین میزان همین بود. با مجلس و دولت کل کل و خواهش می‌کردیم و بحث این بود که بار مالی این کار زیاد است و الان هم نفت چنین وضعیتی دارد و ما نمی‌توانیم. دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس – این نکته ظریفی است که عرض می‌کنم و قصد نقد هم ندارم- این را نیاورد.

ما ماندیم و مجلس! لذا دست به دامان کمیسیون برنامه و بودجه و غیره شدیم که فکری کنند. خوشبختانه آنها راضی شدند. بهزیستی هم چون با دولت بود نظرش این بود که اگر با ما بیاید می‌گویند دولت دور خورده است و همراه ما نشدند و ما را تنها گذاشتند. گلایه هم از دوستان خودمان بکنیم.

مجلس در کمیسیون موافتقت کرد و وارد صحن شد. گفتند جریان بودجه چنین است و اگر در لایحه نبوده باشد و دولت دست بلند کند و رد کند، مخالفت می‌شود و درست هم هست. ما خدمت دولتی‌ها رفتیم. آقای دژپسند، آقای نوبخت و هر کسی را می‌توانستیم صحبت و خواهش کردیم تا مخالفت نکنند.

گفتیم محض رضای خدا مخالفت نکنید، برای شما هم خوب است، اگر نگاه سیاسی دارید خوب است، اگر هم نگاه به محرومیت دارید، خوب است؛ لذا دولت راضی شد که مخالفت نکند و نکرد. اقدام مهمی بود.

-رقم به چه میزانی رسید؟

فتاح: این کار بزرگی بود که مجلس انجام داد و دولت اجرایی کرد. امسال ۴ هزار میلیارد تومان است، قرار بود به صورت مستمری پرداخت شود. یعنی پول را به ما بدهند و ما به حساب خانوارها مستمری واریز کنیم. دولت در این ۴ ماه این را به حساب یارانه واریز کرده است. این قانونی ایراد دارد و دولت هم قبول دارد. منتها نظر دولت این بود که آئین‌نامه می‌خواهد و این نظر دولت است.

آئین نامه تهیه شده است و مشترک بین ما و دولت است و نزدیک است که به دولت برود و تصویب شود.

-گفتید اصلی‌ترین کار امداد اشتغال آفرینی است. در این زمینه موفق بودید؟

فتاح: به صورت نسبی بله.

-چقدر اشتغال ایجاد کردید؟

فتاح: ما سال گذشته که سال دوم حضور ما بود هزار میلیارد تومان در تبصره بودجه برای اشتغال داشتیم. وام قرض‌الحسنه بانک‌ها برای اشتغال جامعه هدف بدهند. ما هزار و صد میلیارد تومان گرفتیم. یک چیز ناباورانه است در این کشور با این وضع بانک‌ها، ئولی با ما همکاری کردند. حقیقتاً بانک‌ها به بنده منت گذاشتند که خدمت همه رفتم و ۱۰۰ میلیارد هم بیشتر از آن تعهد دادند. ۱۱۰ درصد جذب شد.

-چند شغل ایجاد شده است؟

فتاح: ما ۳۰۰ میلیارد هم از کمیته امداد گذاشتیم. بقیه فعالیت‌هایمان را تبدیل به وام اشتغال کردیم. هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شد. حدود ۱۰۲ هزار فقره وام اشتغال برای جامعه هدف دادیم؛ یعنی ۱۰۲ هزار خانواده. خوشبختانه عدد با خروجی ما تطبیق دارد. سال گذشته ده درصد جامعه هدف را کاهش دادیم. ۱۷۵ هزار خانواده خروج پیدا کردند که ۱۰۰ هزار مورد آن مربوط به اشتغال بود.

چون دولت و مجلس مشترکاً این وضع را دیدند امسال در لایحه بودجه آن هزار را دو هزار ۱۰۰ میلیارد تومان کردند. این کار بی‌سابقه‌ای بود. این اواخر خبر خوبی دریافت کردیم و غافلگیر شدیم. دولت سال گذشته لایحه داده بود که یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی و مناطق محروم برداشت شود و این در مجلس ماند چون گفتند این ایراد دارد و شورای نگهبان رد می‌کند.

تا بالاخره آقای لاریجانی خدمت مقام معظم رهبری در ماه قبل نامه نوشتند و با اذن ایشان ایراد رفع شد و به لطف الهی حتما تصویب می‌شود. یک و نیم میلیارد دلار حدود ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

-اشتغال خیلی بیشتر خواهید داشت.

فتاح: این لطف خداوند بود. حضرت آقا امسال را به نام اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نامگذاری کردند. این را خدا رسانده و منابع را به لطف مجلس و دولت و بانک‌ها رساندند و من فکر می‌کنم بتوانیم یک رکوردی بزنیم.

-شما گفتید قبل از آن مصوبه برنامه ششم ۱۰۰ هزار تومان برای مستمری در نظر گرفته است. الان این میزان چقدر شده است؟

فتاح: علاوه بر آن ۱۰۰ تومان ۳۶۰ تومان هم اضافه شد. حدود ۴۶۰ تومان می‌شود.

-جهش فوق‌العاده ای است.

فتاح: این جدای از یارانه است. یعنی اگر ۵ نفر باشند ۲۲۰ هزار تومان هم یارانه دریافت می‌کنند و مستمری هم ۴۶۰ هزار تومان است.

-چه میزان مددجوی تحت پوشش داریم؟

فتاح: از نظر خانوار آخرین عدد ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار است.

-طرحی در زنجان برگزار می‌شود که طرح «شهر بدون مددجو» است.

فتاح: در استان‌های مختلف است. مسابقه در استان‌های مختلف کشور گذاشتیم. البته این ایده را از همشهری‌های عزیزم در تبریز و ارومیه و آن مناطق گرفتیم. من یک روزی تبریز رفتم و از فرودگاه بیرون می‌رویم روی تابلویی نوشته است به شهر بدون گدا تبریز خوش آمدید.

-این درست است؟

فتاح: بله. درست است. الان تابلویی زدند که به شهر بدون معتاد متجاهر خوش آمدید. این خیلی خوب است. تبریز یک شهر میلیونی است. چطور توانسته به چنین نکته برسد که تهران پایتخت نرسیده است؟ پس می‌توان حل کرد. اراده‌ای شکل گرفته است.

به استان‌ها گفته‌ایم که اگر هر استان یک شهر را همت کند و تابلو بزند که بدون تحت پوشش و می شود.

-این قضیه موسسات خیریه که به صورت موازی با شما کار می‌کردند، حل شد؟

فتاح: هم آره و هم نه. آره از این جهت که با خیلی از این موسسات صحبت کردیم و انهایی که هم‌سوتر بودند و ماموریت انها با ما انطباق داشت و می‌شناختیم واقعا از ما خوب‌تر عمل می‌کردند چون آنها خالصانه عمل می‌کنند و داوطلبانه می‌آیند. انها زندگی و مال خود را می‌آورند. ما مال خود را نبردیم، ما از دولت یا مردم می‌گیریم.

ولیکن آنهایی که اهل خیر هستند هستی خود را می‌آورند و ثواب برای آنها است. یک بار که خدمت حضرت آقا بودیم ایشان توصیه کردند که خیریه ها را دریابید. ما هم الان نه تنها مانع ایجاد نکردیم که نمی گوییم رقیب هستند، راه را باز کردیم. خیلی از خیریه‌ها با ما هم‌افزایی کردند، چون ثبت این را نیروی انتظامی و هم وزارت کشور و هم بهزیستی مجوز می‌دهند. ما مجوز نمی‌دهیم.

-این حل نشد که یک جا تنها مجوز بدهد؟

فتاح: خیر. نه تنها آن بخش حل نشده است که یک خلا قانونی است. معلوم نیست چه کسی باید اینها را سامان دهد.

-شما نمی‌توانید لایحه دهید؟

فتاح: خیر. دولت باید بدهد.

-دولت لایحه بدهد یا مجلس باید طرح دهند.

فتاح: بله. دقیقا. این خواهش را از مجلس و دولت داشتیم.

-شما در عین حال که روحیه لطیفی دارید در موارد لزوم قاطع عمل می‌کنید. سر قضیه انتخابات مجلس ابتدا تذکر به مدیران زیرمجموعه خود دادید.

فتاح: برای ریاست جمهوری اخیر بود.

-در انتخابات مجلس چند مورد برکناری هم داشتید، به خاطر فعالیت سیاسی که برخی از مدیران داشتند. در امداد، کارهای اقتصادی هم انجام می‌شود. در کارهای اقتصادی هم چنین حساسیتی دارید؟

فتاح: اولا مجتمع اقتصادی ما کلا طبق اساسنامه جدید از بخش حمایتی جدا شده است. البته ما درامدها را در این حوزه کاری بسیار محدود کردیم. مثلا در حوزه بازرگانی ورود ممنوع است. از این کارهای لوکسی که مجتمع تجاری ساخته شود و کالای خارجی اورده شود، ممنوع شده است.

-در این زمینه تخلف نداشتید؟

فتاح: بله، مواردی وجود داشته است و داخل سیستم ما نبود بلکه پیمانکاری که با ما قرارداد داشت در معدنی تخلف کرده بود و این قدری در سیستم ما سرایت کرده بود، که از سیستم اخراج شدند.

-قبلا بزرگانی که مسئولیت کمیته امداد را برعهده داشتند، می‌گفتند اکثراً بدنه مدیریتی از حزب موتلفه اسلامی است. کار هم کردند. مرحوم عسگراولادی و مرحوم نیری. الان یک چیزی را به شما منتسب می‌کنند که جبهه پایداری یک سایه روی کمیته امداد انداخته است. قبول دارید؟ خودتان عضو جبهه پایداری نیستید؟

فتاح: خیر. آنها اطلاعیه دادند که من نیستم. چنین بحثی نیست. بحث اول شما را اصلاح کنم که انصافا چنین نبوده است. از حزب موتلفه افرادی بودند ولی اینجا تحت قیمومیت آنجا نبوده است. درآمد و حساب و کتاب جداست.

-بله، قطعا چنین بود ولی منظور این است که حزب موتلفه سایه انداخته بود.

فتاح: ما موظف هستیم هر حزبی را محترم بشماریم، چه پایداری که دوستان خوب ما هستند، چه موتلفه که انسانهای متدین و بزرگواری هستند، بعضا یلی هستند در نظام ما مثل ممرحوم عسکراولادی. ولی حق دخالت را به کسی نمی دهیم. نه خودم و نه همکاران، بعضا دوستان خوب من هم بودند. دوستان یا از پایداری و موتلفه و از بقیه اصولراها و نیروها بودند که برخورد کردم.

-این را قبول دارید که خیلی از مدیران منصوب شما عضو جبهه پایداری هستند؟

فتاح: خیر. قبول ندارم. واقعا تعداد انها انگشت شمار است.

-در آغاز مدیریت خود در امداد یک دیداری با مرحوم هاشمی رفسنجانی داشتید. برخی از دوستانتان گلایه داشتند. چه قصدی از این دیدار داشتید؟ در آن دیدار چه صحبت‌هایی رد و بدل شد؟

فتاح: من در آن دو الی سه ماه اول با همه مسئولین نظام این دیدار را داشتم. در سطحی که به محضر مقام معظم رهبری رسیدیم و فرامین ایشان را دریافت کردیم، به تبع نزد مسئولین دیگر هم رفتیم. در آن دیدار فکر می‌کنم یک ساعتی به طول انجامید، من گزارشی از اوضاع دادم.

مرحوم هاشمی خیلی با دقت گوش کردند، بعد از اتمام گفتند همه حرف‌های شما را قبول دارم. بدانید ما حمایت می‌کنیم. یک بحث هم داشتیم که دانشگاه آزاد اسلامی کمک کند چون ما ۲۰ الی ۳۰ هزار نفر داشتیم که الان در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند. ایشان هم رئیس هیات امنا بودند. خواستم که به این افراد تخفیف داده شود.

همان جا تاکید کردند. آقای میرزاده تلفنی با مرحوم هاشمی صحبت کردند و بعد ما را خواستند و توافق‌نامه خوبی امضا کردیم و انصافا تخفیف دادند. اثر آن ملاقات بود.

-چیز دیگری مطرح نشد؟

فتاح: بحث ساختمان هم بود. به من گفتند شنیدم می خواهی آن ساختمان را بفروشی؛ گفتند من از اول مخالف بودم این را بسازند و به آنها هم گفته بودم. این نکته مهم بود که ایشان مخالف بودند. گفتند ولی اگر می‌فروشید ما هم می‌توانیم بررسی کنیم. گفتم خدمتتان هستیم، به آقا محسن ماموریت دادند و دو بار به دفتر ما آمدند و من نقشه‌ها را دادم و بررسی کردند منتها پیغام دادند پول ما نقد نیست. نقد و ملک با شما معامله می‌کنیم.

-در مورد فضای سیاسی صحبتی نشد؟

فتاح: در آن جلسه خیر.

-دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه زیاد دارید؟

فتاح: بله. ۵ هزار مورد هستند. ۷۲ هزار دانشجو تحت پوشش داریم که در دانشگاه‌های سراسری و دولتی و آزاد و پیام نور تحصیل می‌کنند. تمام حمایت اینها و هزینه تحصیلشان با ما است.

-دیداری که با آقا داشتید تاکید کردند دیدارهای سرزده را ادامه دهید.

فتاح: سرزده که چه عرض کنم، گفتند دیدارها را ادامه دهیم. فرمودند شنیده‌ایم به استان‌ها و خانه‌های محرومین می‌روید. عده‌ای از مسئولین هم نشسته بودند. رهبری هم با صدای رساتر فرمودند که من عرض می‌کنم هر کاری داشتید و سرتان شلوغ بود این کار را ترک نکنید.

-هفتگی می‌روید؟

فتاح: من هر هفته می‌روم. بعضا به من می‌گویند شما حتما قصد سیاسی دارید. من می‌گویم من در وزارت نیرو بودم و ۴ دور ایران را زدم. در بنیاد تعاون دور پنجم را می‌رفتیم. مدیر ناآرامی هستم. ایراد از من است. احساس می‌کنم باید برویم و میز و صندلی را رها کنیم.

-سجده شکر در ماه عسل از پیش طراحی شده بود؟ کار آقای علیخانی بود؟

فتاح: کار خودم بود. آقای علیخانی هم یکه خورد و گفت که من تعجب کردم که چه کار می‌کنید. من از سر صدق و نیت خودم چنین کردم. من احساس می‌کنم این باید باب شود. ما وقتی اعلام کردیم یک بنده کوچکی و حقیری، یک مدیری برای «طرح محسنین»… بعد از ماه عسل به قدری استقبال زیاد شد که به آقای علیخانی گفتم اعلام نکنید و کافی است! چون واقعا نمی‌توانستیم کنترل کنیم. هنوز هم دارند می آیند.

-از مرحوم نیری یاد کنیم. خاطره‌ای از ایشان دارید؟

فتاح: بله. من از طرف دفتر مقام معظم رهبری مامور شدم به کمیته امداد بیایم که دو ماه به طول انجامید. یعنی آن زمان که من متوجه شدم و مسلم شد که باید به کمیته امداد بیایم تا معارفه انجام شود، دو ماه طول کشید. در این دو ماه کمیته ای ها شایعاتی می‌شنیدند. نزد مرحوم نیری رفتم که مفصل صحبت کردیم. ابراز لطف کرد و تجربیات را بیان کرد.

اولین هماهنگی را با ایشان انجام دادم. وقتی معارفه شد، پیغام دادند که آقای نیری گفته نمی‌آیم. بنا به هر دلیلی دلگیر بودند. فرمودند من از وقتی که چندین سال قبل از کمیته امداد رفتم، پایم را در انجا نگذاشتم و نمی‌آیم. من خدمت مرحوم نیری رفتم. خواهش کردم و خیلی التماس کردم که بیایند که برای من منت بگذارید.

-دلخوری ایشان از چه چیزی بود؟

فتاح: نفرمودند. بزرگوار بودند و از نحوه رفتن خود دلخور بودند. من خواهش کردم و در نهایت قبول کردند تشریف بیاورند. به یاد دارم سالن پر بود. مرحوم نیری وارد شدند بیشتر سالن کمیته امدادی بودند و به احترام ایشان بلند شدند و کف زدند و صلوات فرستادند. خدا رحمتش کند.

(در این قسمت، سخنان فرزندان یکی از شهدای همرزم مهندس فتاح پخش شد)
 

-چطور به فکر ارتباط با اینها افتادید؟ خلایی وجود داشت که می‌خواستید پر کنید؟

فتاح: خیر. وقتی اینها را می‌بینم انگار پدرانشان را می‌بینید.

-چه کسانی هستند؟

فتاح: رفتار و منش و قیافه را به ارث می‌برند. برخی از رفتار و سکنات یادآور آن انسان های بزرگ است. چون رهبری هم این رویه را دارند و دست نوازش و پدرانه بر سر اینها می‌کشند و اینها هم به آقا علاقه‌مند هستند، باعث شده خیلی از این افراد در مرام خود سالم بمانند و یادگار درست عزیزان شهدا باشند.

-به غیر از آقا مهدی فرزندان کدام شهدا هستند؟

فتاح: آقا احسان باکری می اید. آقا رسول عاصمی و آقا محسن اندرزگو هستند. آقای عباسپور هستند.

-گله ندارند؟

فتاح: از برخی رفتارها در کشور دل خونی دارند. چپ و راست هم فرق ندارد. دید سیاسی ندارد. اینها انسان‌های ازاده‌ای هستند. چون پدران اینها آزاده هستند. انتظار دارند همین کاری که در مجلس اتفاق افتاد، آقای مهدی همت چه عکس‌العملی نشان داد. این در شان نظام نبود.

-سراغ زندگی خانوادگی برویم. چه سالی ازدواج کردید؟

فتاح: سال ۶۱ ازدواج کردم.

-چطور را انتخاب کردید؟

فتاح: مادرم پیشنهاد کردند و نظر من هم همان شد. من با دختر دایی خودم ازدواج کردم.

-عقد را چه کسی خواند؟

فتاح: یکی از علمای شهرستان ارومیه بود که ایشان مرحوم شدند. پدر شهید بودند. اهل جبهه بودند.

-مهریه چقدر بود؟

فتاح: ما ۵ سکه بهار آزادی و یک جلد کلام‌الله مجید مهر کردیم که من ۵ سکه را دادم. در ابتدای ازدواج این سکه‌ها را دادم چون دولت در آن زمان هر سال به عنوان عیدی سکه می‌داد و من اینها را به همسرم دادم.

-ترسیدید قیمت سکه بالا رود؟

فتاح: من گفتم اگر اتفاقی بیفتد و شهید شویم، حداقل این بر گردن ما نباشد.

-حاج خانم معلم بودند؟

فتاح: بله. به خاطر کار من چون جبهه رفتیم و چند سالی کرمانشاه و منطقه کردستان بودیم. صبوری ایشان از دفاع مقدس و عمری که گذاشتیم، ثواب بیشتری دارد.

-اخرین هدیه‌ای که برای ایشان گرفتید چه بود؟

فتاح: ما در کمیته امداد همانند جاهای دیگر رسمی گذاشتیم که به مناسبت اعیاد مختلف یک شاخه گل با ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان به همه می‌دهیم. هم بنده می‌گیرم و هم همه امداد در کل کشور می‌گیرند و این ثابت است. این شاخه گل را می‌برم و ایشان با خنده می‌گویند واقعا خودتان گرفتید؟ من هم می‌گویم برای خودم است. دروغ هم نگفتم چون امداد داده و برای من است.

این گل هم ارزش مادی ندارد ولی برای خانواده ها موثر است. سعی می‌کنم روز تولد ایشان را فراموش نکنم ولی واقعیت این است که چندین بار فراموش کردم. من شرمنده شدم و ایشان یادآوری کردند. سال‌هایی که در ذهنم بود دسته گل گرفتم.

-یک پسر و یک دختر دارید؟

فتاح: بله.

-هر دو ازدواج کردند؟

فتاح: بله. یک داماد داریم که فرزند شهید است. خواستگار برای دختر خانم ما بودند…

-حقوق هم خوانده‌اند؟

فتاح: رشته حقوق دانشگاه تهران خواندند.

-با بچه‌ها بحث‌های سیاسی می‌کنید؟

فتاح: خیلی. آنها از من تندتر هستند و من سعی می‌کنم آنها را آرام کنم. خیلی فهم سیاسی بالا دارند. خیلی ولایت‌مدار به لطف خداوند، هستند.

-چقدر حقوق می‌گیرید؟

فتاح: من از امداد حقوق نمی‌گیرم. از همانجایی که مامور هستم حقوق می‌گیرم.

-از سپاه.

فتاح: بله. وقتی خواستم بیاییم پرسیدم . ۳۵ سال کار من گذشته است و ما ورودی اول انقلاب هستیم. سال ۹۰ بازنشسته شدیم. من به آقای سردار جعفری گفتم من نمی‌خواهم بازنشسته شوم. قبول کردند که با این لباس بروم. من الان شاغل هستم. وقتی می‌خواستم به کمیته امداد بیایم دفتر آقا من را خواستند و گفتند مطلبی ندارید؟ گفتم من یک شرط دارم.

گفتم شرطم این است که من مامور بروم. دو هدف داشتم. یکی این که از امداد حقوق نگیرم و حقوق‌بگیر سپاه باشم. دوم این که همان بسیجی بمانم. الان حقوق سپاه من بعد از ۳۸-۳۷ سال با مدرک فوق لیسانس ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ناخالص است که قدری کسری می‌خورد و من فکر می‌کنم حدود ۷ تومان خالص برای من باقی بماند.

-حقوق‌های نجومی خیلی به اعتماد مردم لطمه زد.

فتاح: بسیار زیاد. شاید سخت‌ترین …

-با قشر محروم ارتباط دارید چیزی به شما گفتند؟

فتاح: انصافا به من نگفتند چون من همان موقع فیشم را بیرون دادم چون می‌دانستم دامن گیر ما هم می‌شود. فضا به گونه‌ای شد که تر و خشک با هم می‌سوختند. دادن فیش سپاه به بیرون خیلی کار درستی نبود و من انجام دادم. سپاه با من برخورد نکرد با این که تخلف کوچکی محسوب می شد چون فیش نباید بیرون برود. الحمدالله آن اقدام، یک حراستی برای ما ایجاد کرد.

-ایکاش معلوم می‌شد. چیزی هم از این حقوق های نجومی معلوم نشد!

فتاح: ان‌شاالله معلوم شود. امیدوار هستیم. مردم منتظر هستند.

-فکر نکنم معلوم شود. نه این حقوق‌های نجومی معلوم شد و نه املاک شهرداری معلوم شد. امیدواریم مشخص شود تا اعتماد مردم این چنین آسیب نبیند چون آقا هم چندین بار تاکید کردند.

فتاح: بله.

-شما از معدود وزیرانی هستید که هم وزیران سابق خود را به وزارتخانه دعوت کردید و هم برای وزیر بعدی خودتان کار کردید که رای بیاورد. این چه خصلتی است؟

فتاح: اولا قبل از من که مهندس بیطرف بودند و آقای زنگنه و شهید عباسپور بودند، انصافا خدمت کرده بودند. آن زمان نمی‌دانستم جمله ساده ای که می‌خواهم بیان کنم چقدر بازخورد خواهد داشت. من ناخودآگاه این جمله را گفتم. روی اعتقاد ساده‌ای که داشتم این جمله را گفتم که من جای آبادی آمدم، ولی اینجا می‌تواند آبادتر شود. تا زمانی که من بودم مهندس بیطرف وزارت نیرو باقی ماندند.

ما جا و شرایط ایشان را سعی کردیم نگه داریم. وزرای قبلی را دعوت کردیم و با هم نهار خوردیم. چند بار در آن دوره با آقای زنگنه مشورت کردم. با آقای بیطرف به صورت مکرر مشورت داشتم. برای دوره بعدی که آقای نامجو فرمودند و وقتی مشخص شد، با هم هم‌دوره‌ای بودیم. با هم جبهه بودیم. از ایشان من خواهش کردم به وزارت نیرو بیایند و مسئولیت آب و فاضلاب کل کشور را عهده‌دار شدند.

وقتی متوجه شدم ایشان کاندیدا شدند به مجلس رفتم. با این که وزیر نبودم. مجلس هم آن دوره نشان داد نسبت به ما لطفی دارد چون من خواستم بیرون بیایم ۲۳۰ نماینده امضا کردند که من بمانم. من صحبتی کردم و سعی کردیم از آقای نامجو سعی کردم دفاع کنم. الحمدالله ایشان رای آورد.

البته یک بار هم استیضاح می‌شد که من نامه‌ای نوشتم. نمی‌دانم موثر بود یا خیر.

-قطعا موثر بود.

فتاح: ایشان الحمدالله ۴ سال را ماندند.

-آن زمان که وزیر بودید نماینده‌ای در نمازخانه مجلس سیلی به گوش آقای نامجو زد. درست است؟

فتاح: خاطرات تلخ را مرور می‌کنید. بله درست است.

-قضیه چه بود؟

فتاح: من آن روز در کمیسیون‌ها سوال داشتم. آقای نامجو هم مدیر آب‌ و فاضلاب کل کشور بودند. ایشان با چند مدیر دیگر من را همراهی کردند. گفتیم نماز بخوانیم و بعد به کمیسیون برویم. یکی دو نماینده دور من را گرفتند که سوالاتی بپرسند. وضعیت خیلی عادی بود. یکباره صدای سیلی را شنیدم. خیلی بلند بود که همه برگشتیم و دیدیم آقای نامجو با نماینده‌ای بحثی داشتند و بگومگو می‌شود و سیلی آبدار به صورت مهندس نامجو می زند.

کاری که آقای نامجو انجام دادند –که قابل تقدیر هم هست و با طلا باید قاب گرفت- هیچ عکس‌العملی انجام ندادند و مهری برداشتند به سجده رفتند. صورت ایشان سرخ شده بود ولی کاملا عادی با این مسئله برخورد کردند. به گونه‌ای شد که وقتی صحنه را آقای ابوترابی دیدند دست آقای نامجو را بوسیدند. گفتند این دست را باید بوسید. همه تحت تاثیر قرار گرفتند.

به دفتر ایشان رفتیم و همان شب آقای لاریجانی به من نامه نوشتند که مجلس عذرخواهی می‌کند. همان شب آقای ابوترابی آن نماینده را با دسته گل به منزل آقای نامجو می برند.  

-شما دوران سختی را طی کردید که هم زمستان ۸۶ و هم تابستان ۸۷ که خشکسالی بود. به یاد دارم به حیاط می‌آمدید و دعا می‌کردید باران ببارد.

فتاح: من از جلسه دولت بیرون آمدم، شما آن صحنه را از ما گرفتید…

-بله. دیدید باران می‌آید شروع به شکرگذاری کردید. آن صحنه را گرفتیم. به نظر شما آن زمان سخت‌تر بود یا دوران الان آقای چیت‌چیان؟

فتاح: البته خشکسالی آن دوران و آن زمستان در وزارت نیرو رکورد زده است. زمستان سختی گذراندیم چون سرما بیداد می‌کرد و همه جا یخ زده بود. سرمای سراسری بود. مصرف گاز هم محدود شده بود. ترکمنستان هم گاز را قطع کرده بود که آن مصاحبه را کردم و به اهالی شمال و شاهرود و خیلی از جاهای کشور که گاز قطع بود گفتیم برق مصرف کنید که این از وزیر نیرو بعید بود چون اصولا به صرفه جویی توصیه می‌کنیم.

برق را در دولت با تخفیف حساب کردیم. آن مدتی که لوازم برقی برای گرمایش استفاده کرده بودند. تابستان هم شرایط سخت خاموشی بود. باز کار بی‌نظیری که کردیم این بود که گفتم به تهران هم خاموشی بدهید. به من گفتند تهران حساس است و سفارتخانه دارد. مسائلی ایجاد می‌شود.

یک بار قطع کردیم و آقای قالیباف از مشهد با من تماس گرفتند- خدا رحمتش کند، پدرشان بیمار بودند- به من گفتند مهندس مترو از کار افتاده یک کاری بکنید. سر این مسئله حساسیت داشتند. چراغ‌های راهنمایی، اینها… ولی گفتم نه! تهران با آبادان و خرمشهر و بوشهر و بندرعباس چه فرقی دارد؟ چرا نباید خاموشی بدهیم. خاموشی را دادیم و دل به دریا زدیم.

-به نظر شما آقای چیت‌چیان موفق بوده؟ مخصوصا سر قضیه خاموشی در خوزستان شرایط بدی به خاطر گردوغبار ایجاد شد. می‌شد به گونه ای مدیریت کرد چنین اتفاقی رخ ندهد؟

فتاح: من فکر می‌کنم حمایت لازم در دولت از حوزه نیرو صورت نگرفته است.

-بالادستی را مقصر می‌دانید.

فتاح: بله. من یکی دو بار ایشان و همکاران ایشان را دیدم و حمایت لازم صورت نگرفت. در اولویت دولت یازدهم نبود.

-در دولت اول آقای روحانی به شما پیشنهاد شد؟

فتاح: خیر. پیشنهاد رسمی نشده بود.

-غیررسمی بود؟

فتاح: غیررسمی بود، در حد وزارت نبود، ولی پائین بود.

-قبول نکردید؟

فتاح: شرایط طوری نبود که قبول کنم.

-برسیم به دوست صمیمی شما آقای احمدی‌نژاد؛ فکر این همه تغییر را می‌کردید؟

فتاح: بیشترین پیش‌بینی‌ها را در اواخر دولت نهم داشتیم. در آخرین جلسه دولت نهم که تلخ‌ترین جلسه دولت نهم بود که آن اتفاق افتاد و آن معاون اول علی‌رغم نظر آقا آنجا نشست و ما هم تاب نیاوردیم. قبل از آن هم تصمیم نداشتم در دولت بمانم و به آقای احمدی نژاد هم گفته بودم و صحبت کرده بودم و به توافق ضمنی رسیده بودیم. آن هم مزید بر علت شد که علاقه نسبی که وجود داشت هم حذف شد.

بعد از آن هم تقاضاهایی در دولت دهم شد که برگردم.

-پیشنهاد انرزی اتمی را داده بودند؟

فتاح: آنجا را دادند، راه آهن را حکم زدند. سفیر ایران در چین را پیشنهاد دادند.

-حکم زدند؟

فتاح: بله. دولت باید تصویب می‌کرد. راه‌آهن به گونه ای است که رئیس هیات امنا رئیس دولت است و باید در دولت تصویب شود. حکم ما را اعلام کردند که قائم مقام وزیر راه و رئیس راه آهن باشم. بنده نرفتم. برای سفارت ایران در چین پیشنهاد کردند و تصویب کردند و فرم را فرستادند. واقعا علاقه نداشتم برگردم.

-پیش بینی این اندازه تغییر را نمی‌کردید؟

فتاح: خیر.

-امسال فکر می‌کردید ثبت نام کند؟

فتاح: خیر. از من پرسیده بودند و من گفتم، بعید است ایشان ثبت نام کنند چون اعلام کرد و اطلاعیه داد که نمی‌آیند.

-بعد از انتخابات دیداری با هم داشتید؟

فتاح: من در مراسم مرحوم نیری ایشان را دیدم. حالشان را پرسیدم و احوالپرسی کردیم.

-صحبت خاصی نشد؟

فتاح: خیر.

-شما از معدود وزیرانی هستید که وقتی می‌خواستید وارد وزارت خانه شوید نگهبان شما را نمی‌شناسد و راه نمی‌دهد.

فتاح: روز اول بود.

-وقتی هم می‌خواستید بروید همان نگهبان و پرسنل گریه می‌کردند.

فتاح: بله. اولین جلسه هیات دولت در کنار جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد. به جمعه خورد و من شنبه صبح راننده‌ای دنبال من آمد که گفت من راننده آقای بیطرف هستم و می‌خواهم شما را ببرم. آدرس را دادیم و ما را برد. ما هم داخل رفتیم و این بنده خدا هم نشناخت و گفت شما؟

بنده گفتم آمدم ببینم. گفت آقای بیطرف نیست و به مرخصی رفته است. بگومگو کردیم و کسی آمد گفت این بنده خدا تازه حکم گرفته و وزیر شده است. گفت جدی وزیر است؟!

-مهم ترین نقدی که به دولت یازدهم دارید چیست؟

فتاح: به نظرم ثبات مدیریتی می تواند نقطه قوت باشد. آقای روحانی خیلی با احتیاط عمل کردند و ایشان خیلی ملاحظه وزیران را می‌کرد. در دوره های قبلی دیدیم که بعضا حرمت‌ها شکسته می‌شد. حالا یک نفر را می‌خواستند عوض کنند چرا حرمت او شکسته شود. ولی از این که در طول ۴ سال دولت بیشتر انرزی خود را روی برجام گذاشت و نتوانست کشور و اقتصاد را از رکود خارج کند قابل نقد است.

-در برجام ضرر کردیم؟

فتاح: نمی توانم بگویم. می خواهم بگویم بزرگ ترین دستاورد برجام این بود که خیلی از مردمی که به امریکا امیدی داشتند و دقیق همانند ما فکر نمی‌کردند، حتی مسئولین، الان دارند به نظر حضرت آقا برمی‌گردند که امریکا واقعا قابل اعتماد نیست. این دستاورد کمی نیست.

-در آغاز ریاست جمهوری اول آقای روحانی گفتید آقای روحانی می‌خواهد با روحیه تعاملی لطیف‌تر با دنیا صحبت کند. به نظر شما موفق بود؟

فتاح: ایشان عمل کردند. این جمله را به تاسی از حضرت آقا عرض کردم که فرمودند نرمش قهرمانانه. حرف من هم همین مضمون را منظور داشت. به نظر می رسد همین انرزی را برای همسایگان و کشورهای غیراروپائی و امریکا می‌گذاشتند شاید روابطی که با اطراف خود پیدا کردیم می‌توانست بهتر باشد.

-به بحث شیرین جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) برسیم.

فتاح: شیرینی آن کجا بود؟

-شیرین است دیگر؛ آقای فتاح قبول کرد جزو کاندیداهای جمنا باشد؟ چون از یک طرف مصاحبه‌های شما را می‌شنیدیم که من نیستم، از طرف دیگر شما را در لیست می گذاشتند.

فتاح: ما از یک سال قبل مرتب می‌گفتیم قصد ورود نداریم. بعید است کسی خلاف این را از من شنیده باشد. در مصاحبه رسمی و فردی همین گفته را بیان کردم. از دولت و از چپ و راست نزد من آمدند و من گفتم نیستیم. من این جمله را هم گفتم که خیالتان راحت من نمی‌آیم. همین را تیتر کردند.

جمنا هم نسبت به بنده لطف داشتند. خیلی از این افراد از دوستان صمیمی ما بودند و هستند. از روی لطفی که داشتند اسم ما را اضافه کردند. با من مشورتی نشده بود که اسم من جزو ده نفر باشد. رای‌گیری کردند و در همان جمع ۳-۲ هزار نفر من نفر دوم می‌شوم. چون نفر دوم شدم گفتند دیگر نمی‌شود ۵ نفر را حذف کرد. اگر ششم هفتم می‌شدم خودبخود حذف می‌شدم.

-می‌گفتید اسم من را نیاورید. برخی انتقاد می‌کنند که اسم آقای فتاح مطرح شد در عین حالی که نمی‌خواست گفت حالا ببینیم رای چه میزان می شود. انتظار هم داشت اول یا دوم شود.

فتاح: باور می کنید که روح من خبر نداشت، این را واقعا می‌گویم. آن روز در کمیته امداد همایش داشتیم. در حال سخنرانی بودم که این خبر را اوردند. به اندازه ای حالم بد شد و فشارم افتاد که دوستان خبر دارند. با خانم دکتر دستجردی که الان هیات امنای ما هم هستند و به ما هم لطف دارند، تماس گرفتم و صحبت کردیم و بگومگو هم کردیم.

-توجیح دوستان چه بود؟

فتاح: مجموعه جمنا این تصمیم را گرفته که آقای فتاح باشد. همه اتفاق نظر داشتند.

-چطور دوم به پنجم و بعد به ششم رسید؟

فتاح: ما نامه نوشتیم و من دستخط هم دارم که بعدا دستخط من هم بیرون آمد و پیامک دادم و زنگ زدم به همه و در نهایت رئیس جمنا آقای رحیمیان نزد من آمد. گفت از شما معذرت‌خواهی می‌کنم. خیلی بزرگواری کرد و من راضی نبودم. اما دوباره آوردند.

-برای چه؟

فتاح: این مزید بر علت قبلی شد که من ناراحت‌تر شدم. گفتند شما پنجم شدید. چوندر آن جلسه سخنگو گفته بود آقای فتاح نیست. خیلی از افراد که می‌خواستند رای بدهند …

-در کنگره آخر نبودید؟

فتاح: در هیچکدام حضور نداشتم. بعد هم نرفتم. این اتفاق رخ داد.

-سخنگو گفته بود شما نیستید؟

فتاح: بله. در جلسه گفته بودند نیست، ولی به رای‌گیری گذاشتند و من پنجم شدم. اعتراضی شد و بعد ششم شدیم.

-پیش بینی می‌کردید انتخابات ریاست جمهوری همین شود؟

فتاح: بله.

-در آن جمع گفته بودید؟

فتاح: خیر.

-برخی از دوستان شما می گویند همه چیز بسته شد که این اتفاق بیفتد. یکسری اسم ها مطرح شود و در انتها همین شود.

فتاح: من این قضاوت را نمی‌توانم بکنم چون خودم ناراحت هستم از آن قضایا، در دلم مانده است و صلاح نیست بین برادران چیزی بیفتد. شاید فرصت‌های دیگر و شرایطی که بتوان گلایه‌ها را مطرح کرد. من فکر می کنم محاسبات اشتباه بود. برای همه هم اتفاق می‌افتد.

-ترکیب اگر فرق می‌کرد ممکن بود رای آوری آقای روحانی کمتر می‌شد؟

فتاح: ممکن بود. اگر درست عمل می‌کردند و مهره درستی را قرار می‌دادند،‌ اگر در مناطرات به درستی عمل می‌کردند…

-همه مناظرات را دیدید؟

فتاح: بله. همه را با دقت دیدیم.

-چه حسی داشتید؟

فتاح: ناراحت بودم. احساس کردم مناظرات عمق ندارد. مردم نمی توانستند به مسائل عمیق توجه کنند و برنامه ها را بفهمند. روی همین بگومگوها و مچ گیری ها و رو کردن این و آن مسئله بود که خوب نبود.

-ادامه جمنا چه خواهد شد؟

فتاح: ما که عضو نیستیم و شرکت هم نکردیم، ولی برداشت من این است که توفیقی پیدا کردند و این که پراکندگی را به زعم خود به وحدت تبدیل کردند.

-به زعم خودشان؟ شما چنین چیزی را قبول ندارید؟

فتاح: این طور بیان می‌کنند چون اواخر دیدیم خیلی هم شرایط این طور نبود. ان شاالله بتوانند وحدت را حفظ کنند.

-کنار رفتن آقای قالیباف کار درستی بود؟

فتاح: آمدن ایشان را نادرست می‌دانم. من اگر بودم بعد از دو بار امدن و ان شرایط نمی‌آمدم.

-به ایشان نگفتید؟

فتاح: از من نپرسیدند.

-گفته اید قدر حکمی که آقا به من دادند را می‌دانم. برخی می‌گفتند کنایه‌ای به آقای رئیسی است.

فتاح: خیر. من واقعا چنین نیتی نداشتم و برای کار خود عرض کردم که این کار برای من چه چیزی کم دارد که بخواهم بروم کمبودم را جبران کنم و به مقامی برسم، من این کار را دوست دارم و شرفی برای خود می‌دانم و این را از دعای پدر و مادر ان خود می‌دانم. دعای فرزندان شهدا و همرزمان بود که کار به این خوبی در دایره قسمت نصیب ما شد.

-ممکن است سال ۱۴۰۰ آقای فتاح را در عرصه انتخابات ببینیم؟

فتاح: معلوم است که فردا زنده‌ایم؟ برای ۴ سال بعد نقشه می‌کشیم؟ چرا باید چنین چیزی را بیان کنم؟ بنده هم چنین نیتی داشته باشم و برای آن در کمیته امداد چنین اقداماتی کنم، مشمول این آیه می‌شوم «حبطت اعمالهم». برخی از مومنین کارهای زیادی می‌کنند اما پرونده خالی است. اگر چنین نیتی باشد خدا بر ما نبخشد.

-یک قولی هم به ما بدهید که در یکی از سفرها دوربین ما با شما همراه باشد.

فتاح: به شرطی که خسته نشوید. تا دوردست‌ها بیایید. چون برخی از دوستان شما با ما همراه شدند و بار دوم نیامدند. برای ما هم خوب است و بیایید و ببینید آنجاهایی که می‌رویم کجاست.

-برنامه با دستخط شما تمام می‌شود.

«بسم الله الرحمن الرحیم

و اما به نعمه ربک فحدث

این دست‌خط حکایت راه پر خون دل یک بسیجی دلباخته امام و انقلاب اسلامی است که از روز ازل عهدی را که بسته بود، هنوز از سر صدق و سویدای دل و با تمام وجود وفادار است. تمام مسئولیت‌های دوران ۳۸ سال خدمت را دعا می‌کنم خداوند متعال به کرم و لطف بی‌کرانش از این بنده بپذیرد و عاقبت عمرم را منتهی به شهادت در راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بفرماید و ما را با شهیدان و امام شهیدان محشور فرماید».

انتهای پیام/

[ad_2]

نصرالله: داعش محاصره باریک و هنگام ولادت زیادی ندارد؛ کار صفت انحصارطلب باریک؛ مردم کشورلبنان انتظاركش پیروزی جدید باشند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «سید زيبايي نصرالله» دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان پنجشنبه‌ليمو جلاجل سخنانی به مقصد مناسبت عملیات نظامی علیه داعش که جلاجل شروق کشورلبنان طی تاچند سنه ماضي جلاجل جریان صفت بويناك، گرد هم آمدن وزیر ها تهدید داعش كره زمين کشورلبنان را یکی كره زمين منوي ها بااستعداد این عملیات و دستاوردی بسیار بااستعداد برشمرد.

نصرالله توسط گرامیداشت یاد شهدای کشورلبنان و رزمندگان مقاومت تأکید انجام بده که ثمار همه کسانی که ثمار ثابت شدن كشته شدن منوي ها عملیات کمک کردند بخصوص مجروحان جنگی، دروگر می‌فرستد.

نصرالله گرد هم آمدن وزیر ها خطرساز داعش كره زمين مرثيت کشورلبنان را یکی كره زمين منوي ها بااستعداد ارتش کشورلبنان خواند و گفت که اصلی‌ترین تيرخور چشم لبنانی جلاجل عملیات مرثيت کشورسوریه و کشورلبنان، پاکسازی مرثيت کشورلبنان و تأمین ایمنی آن و شيوا وزیر ها سرنوشت نظامیانی باریک که ربوده شده‌بضع.

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله توسط تعبیر اینکه «تيرخور اصلی چشم سوری كره زمين عملیات هم، آن جهاني داعش كره زمين شهربان قلمون غربی» باریک. توسط پاکسازی قلمون غربی كره زمين صور داعش، مسیر [بیروت به] دمشق ايمن ساختن انجام خواهد شد بخصوص اینکه داعش برخودهموار كردن شروق کشورسوریه [از لبنان] گرد هم آمدن انجام خواهد شد.

نصرالله موفقیت‌های به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن طی شش سنه عملیات جلاجل مرثيت کشورلبنان و کشورسوریه را «مهتر» توصیف انجام بده و گفت که نمی‌توان عملیات جلاجل كورس صیانت مرثيت (فجر الجرود و  ان عُدتم عُدنا) را كره زمين هم مستثنا انجام بده.

به مقصد كلام نصرالله، جلاجل ابتدای عملیات فجر الجرود (جلاجل بخش کشورلبنان) ۲۰ کیلومتر چهره آرايي كره زمين خاک کشورلبنان آزاد شد و جلاجل عملیات «اِن عُدتم عُدنا» (جلاجل بخش کشورسوریه) قلعة الحصن و قلعة یونین آزاد شد و این شهربان پیچیدگی خاص كلاه خود را داشت برخودهموار كردن جایی که به مقصد عبورگاه الزمرانی می‌رسد و مساحت خاک آزاد شده ۱۲۰ کیلومتر چهره آرايي رسید که ۲۰ کیلومتر چهره آرايي آن را مقاومت و ۱۰۰ کیلومتر چهره آرايي را ارتش آزاد انجام بده و ۲۰ کیلومترمربع افزونتر ثمار كفالت ارتش خواهد صفت بويناك.

نصرالله افزود که جلاجل بخش سوری، ۲۷۰ کیلومترمربع جلاجل قلمون غربی آزاد شده و قريب ۴۰ کیلومتر چهره آرايي افزونتر باقی مابقي باریک. او هزیمت داد که مجموع مساحتی که فروسو اشغال صفت بويناك، ۳۶۰ ک.چهره آرايي صفت بويناك که جلاجل عرض اندام عملیات «ان عدتم عدنا»، ۲۷۰ ک.چهره آرايي آن جلاجل خاک کشورسوریه آزاد شده و قريب ۴۰ کیلومترمربع هنوز فروسو اشغال داعش باریک. 

نصرالله اعلام انجام بده که «داعش الان جلاجل شهربان عملیاتی باقی مابقي که ۲۰ ک.چهره آرايي آن جلاجل خاک کشورلبنان و ۴۰ ک.چهره آرايي آن جلاجل کشورسوریه باریک، محاصره شده و بلندترین ارتفاع جلاجل شهربان عملیاتی جلاجل قلمون غربی ارتفاع “حملیه قاره” که باقی مابقي جلاجل مرثيت کشورلبنان و کشورسوریه واقع شده باریک».

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله آدم كردن داد: کسانی که جلاجل حلیمه قاره هستند، بيگانگان شمخالچي داعش و تعدادی غیرنظامی كره زمين خانواده این بيگانگان هستند. آمار دقیقی جلاجل دستگاه بافندگي نیست و آنچه جلاجل رسانه‌ها كلام انجام خواهد شد، غیردقیق باریک. دهها نفر کشته نزد داعش باریک. دهها نفر هم خودشان را تسلیم ارتش کشورسوریه و تشكيلات سياسي‌الله کرده‌بضع و جلاجل رسانه‌ها مبنا کامل آن اعلام نشده برخودهموار كردن مراعات بعدها اخلاقی شده باشد».

سيني كلام نصرالله، «بيگانگان شمخالچي باقی مابقي جلاجل نگرانی و دستپاچگی شدیدی هستند و به مقصد كنار زدن راه حلی می‌گردند. این [چیزی که می‌گویم] دانسته ها باریک و فرماندهان داعش توجهی به مقصد بيرون رفت عناصرشان كره زمين شهربان ندارد و می‌خواهند که افرادشان برخودهموار كردن كله دار حد اجمال بجنگند. این هم كره زمين دانسته ها باریک [و تحلیل ما نیست]. جلاجل مقابل موقعیت روانی ارتش کشورلبنان و کشورسوریه و تشكيلات سياسي‌الله خیلی شایسته باریک و همه عوامل پیروزی قاطع جلاجل معرض باریک و مسأله، مسأله پسفردا و فردا باریک.. فرماندهان نظامی که عملیات را سازمان می‌کنند، شایستگی كلاه خود را جاي گير کرده‌بضع و روند نبرد توسط بعضی كشته شدن كره زمين مساحت میدان، شدیدتر خواهد شد. 

نصرالله توسط تعبیر اینکه «داعش كره زمين غیرنظامیان در عوض دفاع كره زمين كلاه خود كاربرد می‌کند و هر کس را که بخواهد تسلیم شود، می‌کشد» گفت که این اقدام داعش، موقعیت را كريه می‌کند… ما به مقصد بدون شك سناریویی رسیدیم که جلاجل مبارزه توسط النصره رسیدیم. همزمان كورس حروف جلاجل حلول كننده کار وزیر ها باریک. حروف میدان نبرد و حروف مذاکره‌ای که بتازگی جلاجل خاک کشورسوریه نيرنگ ساز شده باریک.

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله گفت:‌ سران کشورسوریه توسط مذاکره موافقت کرده باریک و تمایل دارد که اینطور گدازش شود اما اسم مكلف گدازش نخواهد شد الا اینکه اهدافی که داریم ثابت شدن شود. ارتش کشورسوریه و تشكيلات سياسي‌الله به مقصد این پایبند هستند که اولین آكروبات مذاکره توسط داعش، شيوا كشته شدن سرنوشت نظامیان ربوده شده باشد. ما كورس جبهه نیستیم، یک جبهه هستیم ثمار خلاف آنچه چندی جلاجل کشورلبنان فکر می کنند. جلاجل نتیجه امکان ندارد که فرماندهان ارتش اسم مكلف نظامیان ربوده شده را فراموش کنند. سران کشورسوریه توسط هر موفقیتی كره زمين طریق مذاکره موافقند اما شرط این امر هماهنگی آشکار و بايسته آشکار كره زمين دمشق و تعامل واحد وزن معادل توسط این اسم مكلف باریک.

نصرالله افزود: ما در عوض شكل پذيري اهدافی که تعیین کرده‌ایم، مذاکره می‌کنیم و فکر می‌کنم که جلاجل قلمون غربی عملیات نظامی کامل خواهد شد و ما جلاجل حلول كننده یکسره وزیر ها کار هستیم و دلیل آن هم ذهنیتی باریک که فرماندهان داعش جلاجل بخش سوری دارند و روح افرادشان برایشان بااستعداد نیست و كره زمين آنان میخواهند برخودهموار كردن كله دار حد اجمال بجنگند و کشته شوند ثمار خلاف داعش جلاجل جرود (جلاجل بخش لبنانی) که زن خواهي مذاکره و گدازش و فصل اسم مكلف هستند. 

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله به مقصد داعش آژیر داد و گفت: به مقصد فرماندهان داعش اعلام می‌کنم که تصمیم صفت انحصارطلب وزیر ها کار گرفته شده و هنگام ولادت زیادی ندارید. كاربرد كره زمين تابودي هنگام ولادت فایده‌ای ندارد و کار دارد صفت انحصارطلب انجام خواهد شد چون كه توسط عملیات نظامی چون كه توسط مذاکره.

نصرالله به مقصد مردم کشورلبنان وعده پیروزی داد و گفت: به مقصد همه لبنانی‌‌ها اعلام می‌کنم که جلاجل وصيد پیروزی عزیزی هستیم و باید كره زمين این موفقیت مهتر که موجر ايمن ساختن كشته شدن مرثيت کشورلبنان و کشورسوریه شد گشاده رو باشند… مردم به مقصد چندی اجازه ندهند که این شادی را برایشان منغص کنند. پس ازآن كره زمين نبرد معلوم انجام خواهد شد که چون كه کسانی زن خواهي این بودند که ارتش واصل این عملیات نشود. پس ازآن كره زمين نبرد جلاجل این اسم مورد به مقصد مردم اعلام می‌کنیم.

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله فاش انجام بده: جلاجل نبرد عرسال، چندی رسانه‌ها اشتباهاتی داشتند. جلاجل این نبرد همه تلویزیون‌ها توسط مسئولیت‌پذیری عمل کردند سواي تلویزیون المستقبل [وابسته به جریان المستقبل، متحد عربستان سعودی]. پس ازآن كره زمين نبرد عرسال، سفارت آمریکا جلاجل بیروت تهدید انجام بده که به چه جهت رسانه‌ها توسط تشكيلات سياسي‌الله اشعاركننده همبستگی می‌کنند. دولت آمریکا و سفارت آمریکا كره زمين اینکه مقاومت مظهر قدرتی باشد که گروههای تروریستی ساخته‌ی آمریکا را ازميان رفته کند، و حامی لبنانی‌ها باشد، مضطرب و اذیت انجام خواهد شد. دانسته ها منبرها داغ جا می‌دهد که آمریکایی‌ها مبارزه کردند که رسانه‌ها كره زمين جبهه کشورسوریه و جبهه تشكيلات سياسي‌الله سخنی نگویند.

نصرالله جرم بخش به مقصد آمریکایی‌ها و چندی لبنانی‌ها گفت: خورشید عیان باریک و وافور کوچک [شما] نمی‌تواند مانع شعشعه آن شود. احكام سرزنشم در عوض چندی رسانه‌هایی باریک که به مقصد این مدعا آمریکا پريان دادند و تعادل كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي دادند و كره زمين نبرد قلمون حرفی نزدند. اینها افزونتر رسانه نیستند. مردم این را نمی‌پذیرند.

نصرالله توسط لغاز كره زمين چندی سیاستمداران جلاجل کشورلبنان گفت: چندی كورس بالنتيجه را که جلاجل یک نبرد توسط یک تيرخور کشته می‌شوند، یکی را شهید می‌گویند و یکی را کشته‌شده. چندی رسانه‌ها اینطورند. فکر می‌کنم که به مقصد آما کشورلبنان باریک و اخلاقی‌اش هم اینطور باریک که چندی رسانه‌های کشورلبنان توسط مسئولیت‌پذیری و رعایت اخلاق عمل کنند… چندی جریان‌های سیاسی کشورلبنان می‌خواهند که اعلامیه خودشان را كره زمين فهمید به مقصد مردم بدهند. بااستعداد دلیل و برهان و اسب باركش باریک. دستاورد بزرگی که ثابت شدن شده یکی كره زمين نتایج عالی كانها طلایی «ارتش، ملت و مقاومت» باریک که ارتش کشورسوریه را باید به مقصد آن بیفزاییم.

نصرالله یکی كره زمين عوامل پیروزی جلاجل نبرد کنونی جلاجل شروق کشورلبنان را هم‌پیشه چشم لبنانی و کشورسوریه نيرنگ ساز كشته شدن همزمان کامل جبهه حالی و گفت که این اسم مكلف پیروزی را روبروي هم قرار گرفتن انداخت و گفت که این اسم مكلف نتیجه كانها «ارتش، ملت و مقاومت» باریک که ارتش کشورسوریه نیز بدان اضافه شده باریک.

نصرالله تأکید انجام بده که پیروزی قریب‌الوقوع، پایان نبرد آزادسازی کامل مرثيت کشورلبنان و کشورسوریه باریک و آزادسازی ۲۵ می اسم باشليق ۲۰۰۰ آزادسازی اولا صفت بويناك و آزادسازی قریب‌الوقوع، ازادسازی دوم باریک و باید همه این دستاوردها را قدر حالی.

انتهای پیام/ص


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

[ad_2]

بیانات رهبر شورش درزمينه شهید لاجوردی منتشر شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره، به مقصد شيريني كره زمين پیشگاه داده ها‌رسانی دفتراسناد صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای یکم شهریور ماه همزمان باریک توسط سالروز صفت آدم كش مجاهد فی سبیل‌الله شهید سید اسدالله لاجوردی، مبارز انقلابی و دادستان شهر پیشین شورش اسلامی و رئیس سابق دائم الخمر محبس‌ها که جلاجل مقام کار كلاه خود جلاجل بازارگاه شهرستان تهران و به مقصد دستگاه بافندگي عوامل دائم الخمر تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) جلاجل اسم باشليق ۱۳۷۷ به مقصد گواهي رسید.

قريب ۴۰ سنه پس ازآن كره زمين صفت آدم كش ایشان، جمعی متشکل كره زمين خانواده‌های این شهید والامقام و كورس شهید افزونتر بسته‌ی صفت آدم كش (شهیدان رئیس‌اسماعیلی و مسعودی) و در عرض شهدای خواهد شد مؤتلفه‌ی اسلامی، سه‌شنبه ليمو (۱۳۷۷/۷/۱۴) توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.

پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR به مقصد مناسبت سالروز گواهي این شهیدان عزیز، بیانات رهبر شورش جلاجل آن دیدار را تعدادی نخستین‌شهر بار منتشر می‌کند که به مقصد گزارش ها زیر باریک:

سم الله الرّحمن الرّحیم (۱)

 این سرنوشت افتخارآمیزى که آقاى لاجوردى پیدا کردند،(۲) سرنوشتى باریک که مایه‌ى زيبايي شناس و غبطه‌ى همه‌ى کسانى باریک که جلاجل این راه بوده‌بضع. خب، بنده خیلى متأثّر شدم كره زمين گواهي آقاى لاجوردى -كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن ایشان و فقدان ایشان، خیلى براى ما سنگین صفت بويناك؛ یک عنصر مؤمن، کارآمد، صادق و ریشه‌دارِ جلاجل این زمینه‌ى انقلابى و مبارزات؛ امثال ایشان واقعاً عناصر بسیار کمیاب و مغتنمى هستند و كره زمين دستگاه بافندگي دادنشان كريه باریک- ولیکن درعین‌حلول كننده به مقصد نظرم رسید که حیف صفت بويناك آقاى لاجوردى جور دیگرى كره زمين کیهان میرفت. آن آدم، آن عنصر مستحکم، پولادین، آن نیّت صادق، توسط آن پيشينه‌ى مبارزات، واقعاً حقّش صفت بويناك و شایسته‌ى این مقام والاى گواهي صفت بويناك. و شما خانمشان و فرزندانشان بدانید -که البتّه میدانید هم؛ میدانم تعدادی شماها این معارف، شيوا و واضح باریک- ماها غبطه میخوریم به مقصد حلول كننده ایشان و حقیقتاً ارچه هرکدام كره زمين ماها -كلاه خود بنده و میدانم همفکرانِ ما هم یقیناً همه همین‌جور هستند- بدانند که میتوانند توسط یک عملى، توسط یک حرکتى، توسط یک خرجیاى -هر جور خرجیاى- ايشان هم یک چنین سرنوشتى را به مقصد دستگاه بافندگي بیاورند، آن گونه‌اى را دریغ نخواهند انجام بده و تأمّل نخواهند انجام بده که آن هزینه را بکنند برخودهموار كردن اینکه آن‌چنان سرنوشتى براى ايشان هم رقم بخورد. گواهي خیلى مقام بالایى باریک و بسیار باارزش باریک؛ و به هر حال، خاصّان درگاه الهى به مقصد مقام گواهي میرسند. یعنى منبرها میخواهم این را ناموس کنم، علاوه ثمار اینکه كلاه خود گواهي، ولی‌ى قرب به مقصد پروردگار باریک، یک مایه‌ى والایى كره زمين قرب الهى واجب شده باریک برخودهموار كردن بشقاب به مقصد گواهي برسد؛ سوا این مقدّمزوا، کسى [به آن] دستگاه بافندگي نخواهد یافت.

 البتّه زحمات ایشان را هیچ نمیشود توصیف انجام بده. كلاه خود منبرها كره زمين وقتى که به مقصد یاد مى‌آورم آشنایى توسط بخشوده شهید لاجوردى را -که خیال میکنم كره زمين نزدیک و به مقصد‌لفظ مشخّص كره زمين سالهاى اواسط هزل گويي‌ى ۴۰ بوده، فعلاً دقیقاً یادم نیست چون كه سالى صفت بويناك مامّا كره زمين هر وقتى که یادم مى‌آید- ایشان را جلاجل حلول كننده مبارزه‌ى صدق آميز به مقصد یاد مى‌آورم. منبرها یادم هست که آن‌هنگام ولادت‌ها یک جریانى اتّفاق افتاده صفت بويناك و بخشوده لاجوردى و اینها به مقصد یک جایى هجوم بردن کرده بودند؛ قبلش ایشان محبس بودند، بعدش هم همچنين براى مدّت کوتاهى دستگیر شدند؛ جلاجل جمهور آشوبِ ما كلام میشد این ناموس پرور، ناموس پرور پولادین باریک؛ این ناموس پرور، آدم اعتراف كننده‌بزرگ شدن باریک؛ تصویرى که كره زمين آقاى لاجوردى جلاجل هوش ما صفت بويناك، همین تصویر یک بشقاب اعتراف كننده‌نشوی صادقِ توسط استقامت [بود]. البتّه آشوب ما جلاجل آن زمان خیلى بودند و آدمهاى صادقِ مؤمنِ جايز شمردن‌قدم جلاجل میان ايشان ناچیز نيستي؛ [امّا] بخشوده لاجوردى عذار‌ى برجسته‌اى صفت بويناك.

 پس ازآن كره زمين شورش هم همین‌جور صفت بويناك. ایشان كره زمين اوّلِ شورش برخودهموار كردن همین شهادتشان همیشه جلاجل راه مستقیم، جلاجل درم گزين مستقیم حرکت کردند و ذرّه‌اى كژي پیدا نکردند كره زمين طریق مستقیم و حروفّ صحیح. کار را ایشان براى پروردن میکرد، شهر اهل عوام فريبي، شهر اهل داغ جا وام گذاردن نيستي؛ براى پروردن کار را قبول میکرد، براى پروردن کار را اعمال میداد؛ براى همین هم صفت بويناك که هیچ حيف وميل شدن‌اى نمیکرد. بعضى‌ها جلاجل کار، ممکن باریک حيف وميل شدن‌ى بايستگي را بکنند، حيف وميل شدن‌ى شأن و آبرودار را بکنند، [امّا] بعضى‌ها هستند که خير، این حيف وميل شدن را نمیکنند و شهید عزیزِ ما، شهید لاجوردى، ازاین‌قبیل صفت بويناك؛ آدمى نيستي که حيف وميل شدن‌ى ذكرخير این و آن، وجاهت پیش این و آن را بکند، محض «خدمتگزاري» براى ایشان مطرح صفت بويناك. حقیقتاً اخلاصى که ایشان داشتند، خیلى اخلاص بالایى صفت بويناك.

 منبرها كره زمين شريفه ایشان -سيده قابل‌احترام ایشان- هم باید تشکّر کنم که جلاجل همه‌ى این مرحمت ها، هم محفل لاجوردى بودند. منبرها کاملاً میدانم که ارچه همسرى همفکر و هم محفل نباشد، آن‌جور باقى درنگ كردنِ جلاجل حروفّ درست، کار آسانى نیست. سختى‌ها را توسط‌ هم تحمّل کردید، رنجها را توسط هم بردید؛ فعلاً یک سختي اضافى هم شما و بقیّه‌ى اعضاى خانواده دارید میبرید؛ یعنى شهید وقتى‌که شهید شد، اسم مكلف‌اش جمعناتمام شد -یعنى مبارزه‌اش جلاجل هنگام گواهي افزونتر جمعناتمام نگهداری- لکن مبارزه‌ی واپس به مقصد شهید آدم كردن دارد و این مبارزه را باید توسط بدون شك يكسان، توسط بدون شك اخلاص پیش ببرند؛ امتحان مهتر الهى باریک؛ این را، هم براى شما ناموس میکنم، هم براى سيده شهید اسماعیلى و فرزندان ایشان و خانواده‌ى ایشان ناموس میکنم، هم براى خانواده‌ى شهید مسعودى ناموس میکنم. پس ازآن كره زمين گواهي شهید که او رفت به مقصد آن نشئه‌ى افزونتر، فعلاً جديدالاحداث شما باریک که آدم كردن بدهید، ارچه‌چون كه قبلاً هم شما جلاجل داخل رنجهاى مبارزه بودید. امیدواریم که ان‌شاءالله‌ داروي تقويتي به مقصد شما کمک کند.

 فردا هم سنه مبارزه باریک. یعنى واقعاً هیچ‌هنگام ولادت این شورش، بى‌نیاز نیست كره زمين مردانى و زنانى و بيگانگان صادقى که جلاجل راه پروردن مبارزه کنند. هر تلاشى را هم نمیگویند مبارزه؛ مبارزه عبارت باریک كره زمين آن تلاشى که جلاجل مقابلش دشمنى صور دارد، مانعى صور دارد، تلاشى [است] که به مقصد زحمت و تحمّل برخى مشکلات متوقّف باریک؛ به مقصد این میگویند مبارزه. معناى مقاتل جلاجل زبان عربى، جلاجل تمثيل قرآن و حدیث، درست بدون شك چیزى باریک که ما جلاجل فارسى به مقصد آن مبارزه میگوییم. البتّه یک قسم مقاتل، مقاتل مسلّحانه باریک که جلاجل میدانهاى كلنجار پیش مى‌آید، لکن انواع افزونتر مقاتل هم صور دارد که معادلش جلاجل فارسى، همین مبارزه باریک. فردا سنه مبارزه باریک؛ کمااینکه همیشه‌ى این دوران بیست‌ساله، دوران مبارزه بوده؛ علّت هم این باریک که عدو جلاجل مقابل ما حىّ‌وحاضر ایستاده، عدو هرگز كره زمين نمايشگاه غایب نشده؛ غایب هم نخواهد شد. پیدا باریک که بشقاب هیچ‌هنگام ولادت جلاجل راه صحیح، جلاجل راه حق، جلاجل راه پروردن، نمايشگاه را خالى كره زمين عدو مشاهده نمیکند. خب تاریخ آدمي زاده و فلسفه‌ى صور آدمي زاده و اصلاً فلسفه‌ى ادیان، این را به مقصد ما املاء میکند. و عدو جلاجل نمايشگاه و فعّال باریک. كره زمين سالهاى اوّلِ شورش دستور كار‌ریزى کردند؛ دستور كار‌ریزى‌هاى بلندمدّت؛ توسط گذشت قضایاى گوناگون شورش هم بیدار بودند، هوشیار بودند، مبارزه کردند و دستور كار‌ریزى کردند و زمینه‌سازى کردند براى اینکه بتوانند كره زمين آن كاربرد کنند. الان هم همچنين دارند براى فردا دستور كار‌ریزى میکنند؛ این‌جور هم نیست که نمايشگاه‌ى رویارویى توسط عدو، [فقط] فردا باشد.

 تيرخور عدو هم عبارت باریک كره زمين بدون شك حقیقت درخشانى که ولايت قيد جوان مردانه ما و این ملّت مهتر توسط آن‌همه مجاهدات توانستند آن حقیقت را جلاجل برون مرز، تجسُّد(three) ببخشند و تحقّق ببخشند؛ یعنى بدون شك اسلام ناب، اسلام بیدار و هست، اسلام حقیقى، اسلامِ مسلمین رئيس اسلام؛ خير اسلامِ چُرتى و خُمود(four) و تنبل باشي و رفق كردن‌کار؛ تيرخور ايشان [مبارزه با] این باریک؛ و برخودهموار كردن این جلاجل داخل کشور ما هست، هم نبرد دارد. البتّه روى افزونتر سکّه هم این باریک که برخودهموار كردن این اسلام جلاجل بین ما هست، قوّت و استقامت و نشاط و حیات جلاجل بین ما روزافزون خواهد صفت بويناك؛ این هم هست. یعنى درست بدون شك چیزى که عدو براى ما مى‌آفریند، بدون شك چیزى باریک که نیرو براى ما مى‌آفریند. این‌جور نیست که ما فکر کنیم خب فعلاً این اسلامى که این‌قدر براى ما عدو میتراشد، کنار بگذاریم، زندگی‌مان را بکنیم؛ خير، این اسلام وقتى‌که نیست، عدو مى‌آید مسلّط نگهداری ثمار ما؛ مثل دورودورنگ‌ى پیش كره زمين شورش. خب آن‌هنگام ولادت هم همین عدو صفت بويناك ولي عدوِ متصرف شده -دشمنى که وارد به ذهن خانه محقر را، سرزمین را گرفته، آسوده بودن نشسته دارد زندگى خوش خدمتي كردن را میکند- وَالّا عدو که كره زمين نمايشگاه برون مرز نمیشود، چون عدو طناب انداختن دارد، زمینه‌هاى كاربرد و سوءاستفاده‌ى خوش خدمتي كردن را جلاجل نگاه خشم آلود میگیرد و میخواهد آن را تأمین بکند؛ [امّا] این نیروى اسلامى، این قوّت اسلامى وارد به ذهن دستگاه بافندگي عدو را کوتاه کرده؛ عدو دارد مبارزه میکند بلکه بتواند آن وضعیّت را بازگرداندنَد. آن چیزى که مانع كره زمين تسلّط عدو شده، همین روح اسلام باریک، همین روح اسلامیّت باریک، همین ایمان باریک. بنابراین ارچه ما مى‌بینیم عدو متوجّه به مقصد آن نقالي كردن‌ى اساسى و اصلى ما باریک، به مقصد آن به ستوه آمدن اصلى خیمه‌ى شورش یعنى ایمان متوجّه باریک، این به مقصد‌خاطره ها این باریک که زیادتر كره زمين همه‌ى پيشامدها و پدیده‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ى موجودیّت این ملّت، كره زمين این بخش -كره زمين ایمان مردم- صدمه میخورَد؛ [یعنی] متوجّه ایمان مردمند. لذا بایستى براى صفت به خاطرسپردني این ایمان، براى صفت به خاطرسپردني این اساسى که ثمار بنیاد‌ى این ایمان ثمار پايين آمدن شده، همه مبارزه کنند.

 فردا هم ما مرغوبيت كره زمين سى اسم باشليق پیش میتوانیم مبارزه کنیم. سى اسم باشليق پیش توسط غربت مبارزه میکردیم، [امّا] فردا توسط قوچ میتوانیم مبارزه کنیم. بنابراین امکان پیروزى، احيانا پیروزى، فردا هزار روبه رو آن دوران باریک. الحمدلله‌ داریم مبارزه هم میکنیم، پیروزى هم داریم، مشکلى هم نیست. البتّه بایستى متوجّه حیله‌هاى عدو صفت بويناك؛ عدو میخواهد ایمان ما را سست کند؛ عدو میخواهد امید ما را كره زمين دستگاه بافندگي ما بگیرد؛ عدو میخواهد ما را به مقصد آینده بدبین کند؛ عدو میخواهد ما را مأیوس کند، ما را قلب‌شکسته کند؛ عدو میخواهد ما را دستخوش سوءظنِّ به مقصد یکدیگر کند؛ عدو میخواهد بین ما مبانيت و تفرقه بیندازد. این تفرقه‌اى که بعضى بین جناحهاى مختلف همواره شليطه میزنند، به مقصد سود عدو باریک، به مقصد آما عدو باریک، این به مقصد آما ما نیست. كورس برادروار هم ممکن باریک جلاجل یک خانه محقر خب كله دار یک قضیّه‌اى توسط‌هم مبانيت داشته باشند، مانعى ندارد؛ كورس رفیقِ صمیمىِ نزدیک هم، كله دارِ پسندیدن و نپسندیدن یک غذا یا یک دکور یا غیره ممکن باریک توسط ‌هم مبانيت داشته باشند، اینها اشکالى ندارد، لکن هر كورس شهر اهل این کاخاند. اگرچنانچه کسى آمد به مقصد این خانه محقر هجوم بردن انجام بده، این نمیگوید که منبرها دیشب فرض بفرمایید که كله دارِ فلان قضیّه توسط داخل مبانيت داشتم؛ خير، شهر اهل این کاخاند، [لذا] باید دفاع کنند؛ جلاجل یک سنگرند. فردا باید نیروهاى شورش جلاجل داخل کشور، عاطل کنند که همه جلاجل یک شهر سنگر آرامش طلب دارند، این را باید همه درك کنند. اگرچنانچه رفیق ما درك نمیکند و برخلاف این مقتضیٰ روال میکند، این موجب نباید بشود که ما هم برخلاف این مقتضیٰ این روال کنیم؛ فعلاً او ابل میکند، او یک غلطى میکند، ما که نباید تکرار کنیم کار او را. صفت به خاطرسپردني ایمان، صفت به خاطرسپردني وحدت و همدلى، صفت به خاطرسپردني آن امید [لازم است]؛ امیدى که بیجا هم نیست، امید بى‌ریشه‌اى نیست، امیدى باریک که کاملاً مكان دارد.

 ما دورانهاى سختى را گذرانده‌ایم، كره زمين این دورانهاى كريه الحمدلله‌ سر به زير شدن و پیروز بیرون وارد به ذهن‌ایم؛ فعلاً هم همین[طور] باریک. فعلاً هم كره زمين همه‌ى این امتحانها و ابتلائاتى که مؤمنین براى خودشان فکر میکنند صور دارد و درك میکنند صور آن را، توسط قوّت ان‌شاءالله‌ بیرون خواهند آمد و خواهید دید که همچنين هم این شورش، سالهاى متمادى توسط فتح پرسپكتيو جدیدى كره زمين فضاى جهانى و فضاى فکرى، پیش خواهد رفت. البتّه ما كنار زدن فتح پرسپكتيو جغرافیایى نیستیم مامّا كنار زدن فتح پرسپكتيو فکرى هستیم. فضاى جهانى را بایستى فتح انجام بده، دلها را باید فتح انجام بده، جلاجل دلهاى مؤمنینِ به مقصد شورش باید عمق این افکار را زیادتر انجام بده. و اینها همه ان‌شاءالله‌ پیش خواهد آمد، چون هنوز مؤمنینِ زیادى هستند و خواهند صفت بويناك و روزبه‌سنه ان‌شاءالله‌ این نسل جدید، این نسل بالنتيجه [عمیق‌تر میشود]. یک عدّه‌اى همواره سعى میکنند شورش را كره زمين نسل بالنتيجه بترسانند، درحالى‌که كلاه خود این نسل بالنتيجه ان‌شاءالله‌ تضمين‌هاى انقلابند، اینها لشکرهاى انقلابند، اینها کسانى هستند که بایستى بنیاد‌هاى شورش را مستحکم کنند و این خونهاى دیار -امثال آب خون شهید لاجوردى- عمق میبخشد؛ اینها داغ جا میدهد صدق این راه را، داغ جا میدهد ريشه داري این راه را.

 به مقصد‌هرحال حرفه هاِ تشکّرآمیز كره زمين شهداى عزیز و خانواده‌هایشان خیلى زیاد باریک که ارچه بخواهیم همه را بگوییم، بایستى خیلى چیزها بگوییم. امیدواریم داروي تقويتي ان‌شاءالله‌ منزلت ها ایشان را عالى کند و توسط نياكان طاهرینش محشورش کند؛ یقیناً هم محشور باریک، منبرها شک ندارم که الان ایشان جلاجل اَطائب(۵) بارگاه‌هاى قدس، توسط بهترین بندگان شایسته‌ى پروردن و فرشتگان پروردن مسلّماً محشور باریک و روحش متنعّم باریک. و چه نيك به مقصد حالش! آقاى لاجوردى واقعاً مزد خوش خدمتي كردن را گرفت و فردا روح ایشان جلاجل مجتهد ملکوت، شاکر و سپاسگزار داروي تقويتي باریک که او را چنین توفیقى داد و چنین هبه كردن بزرگى را بخشید؛ در عرض این شهداى عزیز دیگرى که توسط ایشان به مقصد گواهي رسیدند -هم شهید اسماعیلى که توسط ایشان هم منبرها دورادور آشنایى‌هایى دارم، باآنكه كره زمين نزدیک [ارتباط نداشتم]، البتّه بارها پیش منبرها وارد به ذهن بودند ظاهراً توسط جمعهایى، لکن منبرها دقیقاً و مشخّصاً عذار‌ى ایشان به مقصد یادم نیست لکن می‌شناسم ایشان را، جلاجل تين اسلامى و دادگسترى و جلاجل خدماتى که داشتند و تلاشى که ایشان براى صفت پير‌سازى محیط دادگسترى داشتند، اتّفاقاً همین اواخر هم یک مکتوباى جماعتشان براى منبرها نوشته بودند که ایشان توضيحات کرده بودند، شاید قريب سه ماه قبل صفت بويناك؛ و در عرض آن شهید عزیز افزونتر، آقاى مسعودى- همه‌‌ی اینها متنعّمند به مقصد نِعَم الهى و خانواده‌هایشان بایستى پروردن را شاکر باشند که این نعمت را به مقصد عزیزانشان بخشید. البتّه براى شماها كريه باریک، شکّى نیست؛ خب فقدان این عزیزان سخت باریک ولي خودتان را تسلّا بدهید به مقصد الطاف الهى درزمينه‌ى این عزیزان. ان‌شاءالله‌ امیدواریم که داروي تقويتي همه‌ی شما را موفّق و مؤیّد بدارد. اینجا ما شهید هست هم خیلى داریم؛ وافراً همین آقایانى که اینجا هستند، شهداى هست‌بضع.

 تصدیق میکنم که این خانواده‌ها -که توسط بعضى‌كندو ما كره زمين نزدیک هم آشنا بوده‌ایم و هستید- خیلى حق دارند به مقصد گردن همه‌ى ما و واقعاً چراغ شهدا را و چراغ گواهي را اینها شيوا نگه داشته‌بضع؛ ان‌شاءالله که موفّق و مؤید باشید.

۱) جلاجل این دیدار خانواده‌های شهیدان سید اسدالله لاجوردی، اصغر رئیس‌اسماعیلی، زین‌العابدین مسعودی و در عرض جمعی كره زمين خانواده‌های شهدای خواهد شد مؤتلفه‌ی اسلامی محضر داشتند.
۲) سیّداسدالله لاجوردی (دادستان سابق شورش اسلامی و رئیس سابق دائم الخمر زندانهای کشور و كره زمين اعضای جمعیّت مؤتلفه‌ی اسلامی) جلاجل ۱۳۷۷/۶/۱ جلاجل مقامّ کار كلاه خود جلاجل بازارگاه شهرستان تهران كره زمين صیانت دائم الخمر مجاهدین خلق صفت آدم كش شد و به مقصد گواهي رسید.
three) به مقصد لفظ جسم و جسم عبادات، مجازاً یعنی هست و لمس كردني وزیر ها
four) سست، سربه زير
۵) برگزیده‌ترین و بهترینهای چیزی

انتهای پیام/

[ad_2]

شورش اسلامی در عوض تامین صفت پست ناس و آزادی صفت انحصارطلب بشریت لادگر شده باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری سواره، زيبايي رحیم‌پوزش طلب ازغدی اندام شورای عالی شورش فرهنگی جلاجل نشست سراسری اتحادیه تين‌های اسلامی دانشجویان مستقل که جلاجل دانشکده الهیات دانشگاه باضافه طباطبایی جلاجل حلول كننده برگزاری باریک، گفت:‌ سيني بها‌های شورش اسلامی مبنا شایسته سالاری باریک ولی می‌بینیم که چندی جریانات سیاسی به مقصد جای این کار به مقصد كنار زدن سهم خواهی هستند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی آدم كردن داد: چندی طوق‌های هزل گويي شصت در عوض واقعيت يابي منوي‌ها و بها‌های شورش اسلامی قداست ندارند. باید طوق‌ها و تاکتیک‌ها تغییر کنند، حكماً چندی می‌خواهند این شعار‌ها را بديل کنند که باید مراقب باشیم کلاه سرمان نرود.

اوی گفت: یکی كره زمين تاکتیک‌هایی که در عوض كژي جلاجل بها‌ها و منوي‌های شورش اسلامی كنار زدن انجام خواهد شد تقطیع و پی شعارهای اصلی شورش باریک.

رحیم پوزش طلب ازغدی جلاجل تکمیل سخنانش افزود: به مقصد صفت منسوب به طوس مثال چندی‌ها می‌گویند فرهنگ جدای كره زمين اقتصاد، نازپروردگي عمومی و کرامت انسانی باریک، مجموعه ای این عرض را می‌زنند و احكام به مقصد موعظه اخلاقی، چاروق چسبیده و كره زمين افزونتر وطن اختيار كردن غافل شدند که این كژي باریک.

اوی تاکید انجام بده: چندی‌ها هم احكام به مقصد اقتصاد و نازپروردگي چسبیده بضع و هنگامی که كره زمين چاروق، بي پيرايگي و بها‌ها مناقشه انجام خواهد شد می‌گویند این‌ها بااستعداد نیستند و ارچه ترقی درست شود همه این هم سر هم درست انجام خواهد شد و این هم كژي باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی آدم كردن داد: آزادی، صفت پست اجتماعی، کرامت انسانی، حق اعتراض، امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر و مطالبه گری كره زمين حاکمیت هستند و ارچه کسی ملی گرایی را به مقصد مفهوم غیرت ملی و احترام به مقصد مايه هاي افتخار، صفت به خاطرسپردني کرامت، مبارزه در عوض كرنش بین المللی و آب سوار وطن بداند این پسندیده باریک ولی چندی‌ها ملی گرایی را به مقصد حرکت‌های نژادپرستانه و خشك انديشانه تبدیل می‌کنند که این خطرناک باریک.

رحیم پورازغدی گفت: کشور ما جلاجل هشت اسم باشليق دفاع مقدس باروح يورش عدو آرامش طلب گرفت ولی هیچ کدام كره زمين این ملی گرا‌ها جلاجل جبهه‌ها محضر پیدا نکردند، کسانی هم که به مقصد جبهه وارد به ذهن بودند هیچ کدام شعار ملی گرایی و ناسیونالیستی ندادند و جلاجل واقع عرض آن‌ها مسائلی همچون هرآينگي پایبندی به مقصد ولایت فقیه صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل مقوله جنسیت نیز اسلام به مقصد برابری نسا و نامويه معتقد باریک، ولايت خمینی(ره) هم می‌گفتند که ارچه زنان نبودند ما جلاجل كلنجار پیروز نمی‌شدیم واقعیت این باریک که ولايت زنان را به مقصد نمايشگاه شورش کشاند و این جلاجل حالی باریک که جلاجل هر کجای كره ارض انقلابی لفظ گرفته به مقصد دلیل ستيزه گري شهر بار توافق داشتن شورش‌ها احكام مردان جلاجل نمايشگاه بودند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی اضافه انجام بده: پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی سریع‌ترین رشد پيوسته كاري به مقصد زنان ایرانی صفت بويناك ما جلاجل مربوط به حوزه زنان بها‌هایی داریم که می‌توانند جلاجل كره ارض الگو باشند، جلاجل واقع پسفردا نهضت عظیمی كره زمين جانب زنان کشورمان به مقصد راه افتاده به مقصد نوع‌ای که بخش به عمد‌ای كره زمين دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند.

اوی گفت: یک جریان انحرافی می‌خواهد كلنجار قوچ و دارايي بین نامويه و نسا را به مقصد راه بیندازد و ازاصل خانه محقر و خانواده را سست کند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی آدم كردن داد: این جریان به مقصد نام ترقی می‌خواهد شرایطی را که پسفردا در عوض جامعه غربی رقم خورده را جلاجل کشور به مقصد صور آورد و ارچه ما نیز بخواهیم این مسیر را برویم مادام چهل اسم باشليق دیگری توسط پیمان مغرب مواجه خواهیم شد.

اوی افزود: شورش اسلامی در عوض تامین صفت پست ناس و آزادی در عوض صفت انحصارطلب بشریت لادگر شده باریک. یکی كره زمين دستور كار‌های دانشجویان باید صدور شورش اسلامی و جهانی وزیر ها بها‌های شورش باشد.

اندام شورای شورش فرهنگی افزود: پسفردا این بها‌ها جهانی شده بضع به مقصد نوع‌ای که شاهدیم جلاجل کشور آمریکا پرچم این کشور را آذريون می‌زنند و یا اینکه صهیونیسم باید كره زمين بین برود جهانی شده باریک و این‌ها همه بیانگر این باریک که شعارهای شورش اسلامی جهانی شدند.

رحیم پورازغدی گفت: شورش اسلامی در عوض هم سر اقتصادی بوجود نیامده بلکه ما در عوض اسلام شورش کردیم. ولايت (ره) هم توسط مسافر طبقاتی پرخيده صفت بويناك و باوري داشت که ارچه اسلام بیاید همه چیز كره زمين يكباره اقتصاد نیز درست انجام خواهد شد.

اوی تاکید انجام بده: پسفردا صفت انحصارطلب روسای جمهوری آمریکا به مقصد کلیسا می‌روند و یا مقامات اسرائیلی جلاجل کنار دیوار ندبه موجودي می‌شوند جلاجل واقع همه آن‌ها می‌گویند که باید نحله باشد، ولی این نحله نباید به مقصد اقتصاد، منصفي و صفت پست اجتماعی کاری داشته باشد.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی جلاجل پایان گفت: صفت انحصارطلب الگوهای غربی لزوما مادی و غیراسلامی نیستند توسط این صور یکی كره زمين مشکلات ما این باریک که نمی‌دانیم آیا هر چون كه كره زمين مغرب وارد به ذهن سکولار باریک یا خير جلاجل هر حلول كننده معیار ما مغرب و شروق نیست و باید بدانیم که معیار ما اسلام باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

ذوالنور: جلاجل دورودورنگ تغییر به مقصد کدام منوي ولايت(ره) هجوم بردن نشد؟ آشوب به پا كردن خلف وعده درهای به تنگ آمده لفظ نگرفته/ وکیلی: گناهان اصولگرایان پريان بشقاب را می‌لرزاند؛ تواماً مهربان‌نمناك باشیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری پارس، جلاجل نشست عصر فردا اعضای تين‌های اسلامی دانشجویان مستقل که جلاجل دانشکده ادبیات و الهیات دانشگاه عليم طباطبایی برگزار شد پشت بام كره زمين سخنرانی دليل‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و محمدعلی وکیلی نماینده مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شورای اسلامی منظره ها‌ه‌ای میان این كورس نیز برگزار شد.

دليل‌الاسلام ذوالنور جلاجل اول توسط یادآوری اینکه آرامش طلب صفت بويناك پیش كره زمين برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسم باشليق ۸۸ مناظره‌ای میان او، مجید انصاری و مصطفی‌ گرزن‌زاده برگزار شود، گفت: هیچ‌کدام كره زمين این كورس به مقصد مناظره نیامدند اما منبرها سؤالی را دردسترس کرده بودم مادام كره زمين آقای انصاری بپرسم مبنی ثمار اینکه منوي‌های ولايت راحل را بشمارید و بگویید جلاجل دوران eight ساله دولت تغییر به مقصد کدام‌یک كره زمين این منوي‌ها هجوم بردن نشد؟

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه هنگام مطرود گشتن مشکل حکم شرعی معاندت كره زمين صیانت آیت‌الله مصباح یزدی جلاجل سخنرانی‌های پیش كره زمين وعظ نماز جمعه شهرستان تهران، سیدمحمد خاتمی رئیس‌خلق هنگام ولادت ديباچه داشت که آقای مصباح ستيزه گري را ترویج می‌کند، افزود: زمانی که نظام ارباب رعيتي داوري كردن در عوض متجاوزان به مقصد كورس گردشگر خارجی حکم صادر انجام بده، آقای موسوی لاری به ‌دست آوردن کشور هنگام ولادت تقریر داشت که این احکام اسلام را نخاله معرفی می‌کند.

بنابر این شرح احوال محمدعلی وکیلی جلاجل جواب توسط اشاعت به مقصد اینکه این فهرست‌سازی‌های جزئی درزمينه اینکه چون كه کسی، کجا، چون كه چیزی گفت مشکلی را گدازش نمی‌کند،‌ به يادماندني انجام بده: ارچه آرامش طلب صفت بويناك منبرها هم فهرستی برشمارم، به مقصد تفسیرهای داعشی اصولگرایان اشاعت می‌کردم که باعث حجم زیادی كره زمين ریزش جلاجل تنه شورش شده باریک.

اوی جرم بخش به مقصد ذوالنور آدم كردن داد: شما كره زمين یک بسته جزئی نتیجه‌گیری کلی می‌کنید؟ دلسوزی منبرها نسبت به مقصد‌ديسيپلين و شورش کمتر كره زمين شما نیست. بنده اعلامیه آقای مصباح را اعلامیه ولايت راحل نمی‌دانم و معتقدم بدون شك‌قدر که آقای خاتمی ممکن باریک ابل کند، آقای مصباح هم ابل می‌کند و هیچ ترازویی صور ندارد که بسنجد که کدام عین منوي‌های شورش باریک.

شرح احوال خبرنگار پارس حاکی باریک ذوالنور جلاجل آدم كردن جديدالاحداث كلاه خود گفت: وقتی‌که رهبر شورش می‌گویند ديسيپلين و مردم توسط آشوب به پا كردن‌گران آشتی نمی‌کنند و ۶۰ نفر كره زمين نمایندگان مجلس به مقصد دیدار آقای خاتمی می‌روند، شما حرف كره زمين سرزنش شدن آقای خاتمی خلف وعده درهای به تنگ آمده می‌کنید؟ ایشان که خلف وعده درهای به تنگ آمده آشوب به پا كردن نکرد که بخواهد خلف وعده بدون شك جلاجل سرزنش شدن کند.

بنابراین شرح احوال وکیلی جلاجل اینجا جواب داد شما به مقصد آقای خاتمی تریبون بدهید مادام ایشان بدون شك مواضعی را که خلف وعده درهای به تنگ آمده اعلام می‌کند، علناً تبیین کند.

ذوالنور جلاجل بیانات جواب داد: مكانها آقای خاتمی و افزونتر سران آشوب به پا كردن به مقصد لفظ غیررسمی هم اکنون جلاجل فضای مجازی تبیین انجام خواهد شد؛ آقای خاتمی ارچه سرزنش شدن کرده باریک، اولا بیاید و جلاجل بدون شك فضای مجازی سرزنش شدن‌اش را كره زمين آشوب به پا كردن که موجب ریخته كشته شدن آب خون تنی تا چه وقت كره زمين جوانان این کشور شد، اعلام کند آن وقت ما به مقصد ایشان تریبون می‌دهیم مادام مواضعش را علناً اعلام دارد.

به مقصد شرح احوال خبرنگار پارس وکیلی جلاجل آدم كردن جديدالاحداث كلاه خود گفت: كره زمين قطار جمهوری اسلامی بینهایت پیاده شده و بینهایت به مقصد آن مركب نشين شدند و فردا به مقصد مصلحت نیست بکوشیم آقای خاتمی كره زمين قطار پیاده شود.

اوی آدم كردن داد: آقای خاتمی ممکن باریک جلاجل مرحله اي از زمان‌ای دستخوش اشتباه شده باشد اما هیچ‌کس مبرا كره زمين اشتباه نیست و كلون كردن راه مال و مكنت به مقصد روی بندگان پروردن شرک، خلاف شهرستان توحید و خلاف آموزه‌های اخلاقی باریک.

وکیلی آدم كردن داد:‌ نباید عمل بيگانگان را وزن‌کشی کنیم؛ شما که هستید که بگویید بيگانگان باید سرزنش شدن کنند یا نکنند؟ ارچه گناهان شما اصولگرایان را جلاجل قسطاس بگذارند، بشقاب تنش می‌لرزد.

اندام فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: به مقصد مصلحت ديسيپلين نیست که آقای احمدی‌نسمت كره زمين قطار شورش پیاده شود، آقای هاشمی نفس شود، آقای خاتمی را كره زمين نرمي كردن شورش بيرون کنند و آقای روحانی را عدو معرفی کنند؛ کمی تواماً ملايم طبع و مهربان‌نمناك باشیم.

بنابراین شرح احوال دليل‌الاسلام ذوالنور نماینده اصولگرای مجلس جلاجل پایان این مناظره گفت: ارچه جمهور موجودي جلاجل سالون مناظره كره زمين طرفداران شما تعمیر‌طلبان بودند و افرادی كره زمين اصولگرایان به مقصد میز مناظره فراخواني‌شده بودند یا شهرنشيني توسط ستيزه گري مانع كره زمين گفتاري اصولگرایان می‌شدند و یا آنان را هو می‌کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]