فهیم: نیازمند دگرگونی جلاجل سینمای کشورایران هستیم/ نقیبی: دفاع مقدس، سینمای کشورایران را كره زمين ایدئولوژیک كشته شدن محض اين كه نجات داد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، نخستین نشست پدیدارشناسی سینمای کشورایران توسط فهمید سینمای دفاع مقدس توسط سخنرانی محمدتقی فهیم نقاد سینما و مستندساز و نویسنده و مریم سيده ها نقیبی پژوهشگرجوينده كار نيك، مترجم، مطلع جلاجل زمینه ژانرشناسی سینمای دفاع مقدس جلاجل مربوط به حوزه هنری برگزار شد.

محمدتقی فهیم نخستین سخنران این نشست تخصصی صفت بويناك. اوی توسط اشاعت به مقصد دلایل مختلفی گروهي توفیق سینمای دفاع مقدس جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، تقریر انجام بده: خیلی‌ها جلاجل این میدان هستند و بودند که می‌خواهند كره زمين امکانات ثنايا ببرند و باعث می‌شد مجال مهلت‌ها جلاجل اختیار کسانی آرامش طلب بگیرد که حقشان نبوده باریک. زیاد كره زمين سینماگران، مدیران كره زمين ديباچه سینمای دفاع مقدس كاربرد کرده‌بضع و اندرز دادن مختلف را گرفته بضع و بي پروايي كردن‌هایی را جلاجل این شکل دریافت کرده‌بضع و جلاجل خدمتگزار فعالیت‌های حزبی و گروهی كلاه خود درآورده‌بضع.

اوی افزود: ديباچه سینمای دفاع مقدس به مقصد بغير مرحله اي از زمان‌هایی باروح كاربرد‌های غیر سینمایی آرامش طلب گرفته باریک. سینمای دفاع مقدس جدایی كره زمين سینمای کشورایران نیست و ارچه بخواهیم بررسی کنیم و مکث کنیم جلاجل سینمای دفاع مقدس، به مقصد بیراهه رفته‌ایم. ارچه مشکل سینمای کشورایران گدازش نشود، مشکلات سینمای دفاع مقدس هم گدازش نخواهد شد.

این نقاد سینما توسط تاکید ثمار اینکه پسفردا کل سینمای کشورایران، اسم مكلف باریک، ديباچه انجام بده: ارچه سینمای کشورایران ثمار همین نرمي كردن آدم كردن راه بدهد، افزونتر سینمای دفاع مقدس جایی جلاجل این جریان ندارد. ما گواهي نامه سینمایی فروسو ديباچه سینمای اجتماعی (به مقصد ظهور که منبرها آن را شبه اجتماعی می نامم) و در عرض سینمای کمدی كم قيمت و فرومایه و کاملا رد شدنی هستیم. پوشيدگي مناقشه منبرها درزمينه استثناها نیست.

وقتی سینما این هست، افزونتر نمی‌توان توقف داشت که سینمای دفاع مقدس، دايگي كاربرد شود. ارچه آرامش طلب باشد به مقصد سینمای پسندیده جنگی و باارزش دفاع مقدس برسیم، به مقصد قد و قد كشيدن سینمای دفاع مقدس هزل گويي ۶۰ برخودهموار كردن گردوخاک هزل گويي ۷۰ برسیم؛ نیازمند دگرگونی جلاجل سینمای کشورایران هستیم. به مقصد طوری که به مقصد شکل کامل تبدیل به مقصد سینمای جمهوری اسلامی کشورایران شود.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل سینمایی که فاقد نوع و ژانر باریک، نمی‌توان به مقصد كنار زدن سینمای دفاع مقدس صفت بويناك. سینما جلاجل کشورایران ژانر و نوع نیست. اما وقتی به مقصد سینمای ژانری و متنوع كره زمين گرایش‌ها و رویکردهای مختلف برسیم، فی‌نفسه سینما، نیازمند دفاع مقدس خواهد صفت بويناك. ما خير تریلرهای بسته ای، خير جنایی، خير خوف داشتن و حتی ملودرام های صحیح نداریم و این سینما جلاجل کلیت كلاه خود فاقد ژانر و گونه گوني تلون باریک. ارچه شماری كره زمين مجال مهلت ها یا مجال مهلت طلبی ها نيستي، همین مبنا فیلم سینمای دفاع مقدس را هم گواهي نامه نبودیم.

فهیم در عرض گفت: جلاجل سینمای پسفردا کشورمان، بشقاب تعدادی نيستي سینمای دفاع مقدسی که می‌تواند تامین کننده درک و فهم همه آدم ها باشد، تاسف می‌خورد. ما درزمينه نوع ای درستكاري می‌کنیم که هنوز جلاجل كره ارض می درخشد. مع الاسف یک هزل گويي باریک که فرد نوع مدير اماكن متبركه شده پشت بام كره زمين شورش اسلامی را کنار گذاشته ایم. جلاجل حالی که سینمای دفاع مقدس، نوع‌ای باریک که به مقصد ديباچه ژانر جمهوری اسلامی کشورایران شناساننده انجام خواهد شد و همه منتقدان قبول دارند ژانر دفاع مقدس متعلق به مقصد کشورایران و مدير اماكن متبركه پس ازآن كره زمين شورش اسلامی باریک.

این نقاد سینما تقریر داشت: جلاجل سینمای دفاع مقدس قريب ۲۵۰ فیلم ساخته شده باریک. اما مع الاسف کمتر كره زمين ۲۰ فیلم كره زمين این آثار دايگي دفاع هستند. شماری كره زمين این فیلم ها جلاجل دورودورنگ كلاه خود دايگي دفاع بودند و به مقصد محضر مردم جلاجل جبهه ها کمک می کردند. طی این اسم باشليق‌ها مبنا کمی، جلاجل فهرست فیلم های باارزش دیده ایم. جلاجل این بها‌گذاری می توان بخش مستمع پسندی و گیشه سینمای دفاع مقدس را هم ببینیم.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش گفت: دفاع مقدس توسط كلنجار تفاوت ماهوی داشته باریک و سینمایی فروسو ديباچه سینمای كلنجار اساسا جلاجل دفاع مقدس ما مفهومی به مقصد شکل جهانی ندارد. به مقصد همین دلیل بخشی كره زمين فیلم هایمان مثل «یک خانواده حرمت‌داشته» به مقصد شکل پلشتی باعث شدند كلنجار زیر سوال برود.

فهیم توسط تبیین اینکه ارچه سینمای کشورایران را كره زمين تنگ راه، لاغری و این مسمویت نجات ندهیم، سینمای دفاع مقدس به مقصد تنهایی به مقصد جایی نخواهد رسید، افزود: شاید تعدادی فیلم اشکال شود و کسانی هنوز كره زمين این زمینه‌ها تعدادی صاحبخانه بي پروايي كردن كاربرد کنند، اما انتظاری که كره زمين سینمای دفاع مقدس داریم ثابت شدن نخواهد شد.

این نقاد سینما به يادماندني انجام بده: ثمار این باورم که سینمای دفاع مقدس ژانر باریک و پوشيدگي بدون شك ژانر سینمای كلنجار باریک. اما به مقصد دلیل مولفه هایی که خاص كلنجار تحمیلی کشورایران و کشورعراق باریک، كره زمين آن به مقصد ديباچه سینمای دفاع مقدس یاد می‌کنیم. دفاع یکی كره زمين ویژگی های رویکرد ما جلاجل سینمای كلنجار باریک. ژانر آنجایی تثبیت انجام خواهد شد که كره زمين المان‌های دائمی جلاجل آن كاربرد شود. نورپردازی ها، بازی ها، نماها و ارتقا ویژگی‌های افزونتر جلاجل ژانر خوف داشتن توسط ژانر وسترن و ژانر كلنجار و … متفاوت باریک. ارتقا كره زمين مسائلی که خاص رزمندگان و جبهه‌های ما جلاجل دفاع مقدس بوده باریک، جلاجل سینمای دفاع مقدس دیده انجام خواهد شد. ناجی رزمندگان ما جلاجل جبهه‌ها مناقشه معنویات باریک و جلاجل اینجاست که همزباني بااستعداد تشکیل دهنده هر اثری شکل می‌گیرد. مناقشه ایثار جلاجل کلیت سینمای دفاع مقدس همزباني درخشان جلاجل تحول آدم ها و سینما باریک و این سینما تبدیل به مقصد ژانر انجام خواهد شد.

مریم سيده ها نقیبی، پژوهشگرجوينده كار نيك، مترجم، مطلع جلاجل زمینه ژانرشناسی سینمای دفاع مقدس توسط ارائه توضیحاتی درزمينه پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط فهمید بررسی نظریه های ژانر توسط سینمای كلنجار تحمیلی کشورایران، تقریر انجام بده: واژه ژانر تعدادی منبرها همیشه پدیده مبهمی صفت بويناك، به مقصد خصوصی جا گرفتن آن جلاجل کنار شماری فیلم های ایرانی.

اوی آدم كردن داد: سینمای كلنجار تحمیلی کشورایران جلاجل مضمون، پیشینه ای برخودهموار كردن پیش كره زمين زمان سرخرگ دفاع مقدس ندارد. اما به مقصد نگاه خشم آلود می رسد پس ازآن كره زمين سرخرگ كلنجار تحمیلی، به مقصد تبیین هنری خاص كلاه خود دستگاه بافندگي پیدا انجام بده. به مقصد همین دلیل این دغدغه باعث شد ایده ژانر دفاع مقدس گرد این فهمید شکل بگیرد.

نقیبی در عرض گفت: پیشینه مطالعه منبرها پيوسته كاري به مقصد مطالعه شماری مقالات و کتاب های ژورنالیستی می شود که جلاجل همه آن‌ها، سینمای دفاع مقدس را ژانر كلنجار عامدا‌بضع و فرد تقریر نگاه خشم آلود پرخيده که تعدادی این گذاره دلیل می‌آورد، درستكاري های آقای نفیسی باریک که می‌گویند تعدادی اینکه ژانر تشکیل شود، فیلم ها باید فراتر كره زمين اشتراکات روایی و مضمونی به مقصد هم نزدیک باشند و یک ساختارگرايي بافتی را تشکیل بدهند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه سینمای دفاع مقدس جلاجل کشورایران توسط مفهوم ژانر شکل نگرفته باریک، ديباچه انجام بده: نظریه‌پردازان ژانر زیادتر جلاجل ساختارگرایی کار کرده بضع برخودهموار كردن نسبتی كره زمين فرهنگ عامه را اعلامیه کنند. حسب معمول جلاجل نظریات ساختارگرایی ژانر گرایش های فراتاریخی صور دارد. در عرض نظریه پردازان جلاجل هزل گويي ۶۰ و ۷۰ كورس کارکرد آیینی و ایدئولوژیک تعدادی ژانر قائل شدند. اهمیت سیستم ژانری این باریک که جمعناتمام پويايي سیستم فیلم را هزیمت بدهد خير اینکه به مقصد شماری كره زمين ویژگی های فیلم ها رجوع کنیم.

این پژوهشگرجوينده كار نيك تاکید انجام بده: سینمای كلنجار کشورایران مثل همه سینماهای كلنجار كره ارض دستخوش چندپارگی و پیوند تكاپو كردن و جلاجل هم رفتن همه این مربوط به حوزه هاست و زیرساخت‌های متعددی دارد.

اوی تقریر داشت: شماری فیلم ها که درون مايه دفاع مقدسی و یا اظهارداشتن دفاع مقدسی دارند را جلاجل مطالعه ژانری آرامش طلب ندادیم؛ به چه جهت که مناقشات رایج ژانری صور دارد که باید كره زمين آن‌ها دوری می‌کردیم. فرد فیلم‌هایی که محتوای آرمانی دارند را تعدادی واپسین درخور اطفال می دانستیم. معتقدم سینمای دفاع مقدس به شدت رویکر آیینی باعث شد سینمای کشورایران، كره زمين ایدئولوژیک كشته شدن محض اين كه نجات پیدا کند.

نقیبی توسط اشاعت به مقصد اینکه ۵۰ فیلم را به مقصد ديباچه آثار ژانر دفاع مقدس تجريد کرده باریک، گفت: به مقصد دلیل اینکه سینمای ما استودیویی نیست، نمی توانیم بيوس داشته باشیم مبنا بالایی فیلم دفاع مقدس داشته باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

عربستان به جای اعطای شهروندی به ربات‌ها حقوق شهروندانش را حفظ کند/سیاست‌های موشکی ایران کماکان ادامه می‌یابد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان امروز (دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره کارشکنی برخی شرکت‌های خارجی در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در ایران و اقدامات وزارت خارجه در این خصوص با بیان اینکه وزارت خارجه ۲۴ ساعته کارش را انجام می‌دهد و با تمام توان در جهت کاهش تخریب‌های آمریکا نسبت به برجام تلاش می‌کند، ‌افزود: این وزاتخانه سعی می‌کند این بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا را کاهش دهد و اجازه ندهد که بتوانند در مسیر روان‌تری حرکت کنند.

قاسمی تخطی‌های آمریکا از برجام را بسیار خواند و افزود: در گزارش اخیر وزارت خارجه در خصوص اجرای برجام به مجلس این بدعهدی‌ها و مصادیق آن کاملا مشخص و در اختیار مجلس قرار گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه جهان امروز در مقابل ترامپ ایستاده و در حوزه برجام با تمام توان یک صدای واحد از مجموعه جهان در حمایت از برجام را می‌شنویم که در مخالفت با سیاست‌های ترامپ است، اظهار داشت: ترامپ در این خصوص روز به روز  منزوی‌تر است و تمام تلاش دولتمردان آمریکا این است که مانع از این شوند که ایران از مزایای برجام بهره‌مند شده و از همکاری‌های اقتصادی با جهان استفاده کنند.

قاسمی افزود: بخش عمده ای از جهان به این موضوع توجه دارند و در ایران هم این مسئله با درایت لازم رصد می‌شود و این اقدام تلاش مذبوحانه‌ای است که توسط آ‌مریکا صورت می‌گیرد.

وی با ذکر این نکته که مجموعه اتحادیه اروپا در مقاطع مختلف و نشست‌های مختلف از جمله در اجلاس وزرا و سران این اتحادیه با صدای بلند حمایت خود را از برجام اعلام کردند اضافه کرد: ما تنها شاهد هم‌صدایی چند کشور بی‌هویت در کنار ترامپ در منطقه هستیم که قابل توجه و اعتنا نخواهد بود.

این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: باید تلاش‌کنیم سیاست‌های نابخردانه‌ای که فریاد آن در درون آمریکا بلند می‌‌شود آثارش هرچه بیشتر کاهش یابد و در مسیر درست همکاری‌های اقتصادی با جهان و تعامل گسترده‌تر با همه جهان اقدامات لازم را انجام دهیم.

به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص اظهارات اخیر السیسی رئیس‌جمهور مصر مبنی بر اینکه ما ۴۰ سال است که با ایران قطع رابطه داریم و زمان آن رسیده که روابط را گسترش دهیم، عنوان کرد: آقای السیسی راست می‌گوید ما ۴۰ سال است که رابطه نداریم، مصر کشور مهمی با جایگاه ویژه‌ای در جهان عرب و اسلام است و باید نقش ویژه‌ای را داشته باشد که به دلیل سیاست‌های اشتباه قبلی ندارد و باید روزی به این جایگاه قبلی نزدیک شود.

قاسمی با بیان اینکه پیوندهای زیادی بین مردم ایران و مصر وجود دارد، اظهار داشت: ما علاقمندیم مصر در جایگاه بهتری در جهان قرار بگیرد و با مشکلاتی کمتری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی روبرو شود.

وی گفت: مصر می تواند و باید در ثبات و امنیت منطقه نقش بیشتری را ایفا کند.  امروز این نقش وجود ندارد.

قاسمی در توصیه به دولتمردان مصری گفت: تا حدی از نگاههای سنتی و دیدگاههایی که طی چند دهه گذشته داشتند که باعث نبود رابطه و مشکلات فعلی است، فاصله بگیرند  و با نگاه دیگری مسائل منطقه، جایگاه ایران و واقعیت‌های جمهوری اسلامی را دقیقا درک کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: اگر بتوانند در یک طی طریق به این مرحله برسند زمینه‌هایی را برای گفت‌وگو و همزبانی بیشتر در مراحل سخت می‌تواند پیدا شود و این بستگی دارد که دولتمردان مصر تا چه حد آمادگی دارد و علاقمندند با واقعیت‌های موجود خود را تطبیق دهند.

وی برگزاری نشست سه‌جانبه بین ایران،‌ آذربایجان و روسیه را اجلاسی مهم خواند و گفت: در این اجلاس مسائل مهم منطقه‌ای،‌ بین‌المللی و جهانی خواهیم پرداخت و در چارچوب نگاه به همسایگان ما در عرصه روابط با بسیاری از کشورهای همسایه موفقیت‌های بسیاری داشته‌ایم و این نهمین دیدار روحانی و پوتین از سال ۱۳۹۲ تا امروز و دهمین دیدار روحانی و الهام علی‌اف است و این علامت بسیار خوبی از روابط ما با این دو کشور است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی قفقاز را برای ما حوزه بسیار مهمی خواند و افزود: در کنار آذربایجان، همواره با ارمنستان نیز روابط بسیار خوبی داشتیم. اخیرا نخست وزیر ارمنستان در تهران بود و با گرجستان هم روابط متنوعی داریم.

قاسمی ادامه داد: قفقاز را یکی از کانون‌های مهم در منطقه می‌بینیم و برگزاری این نشست‌ها کمک می‌کند که در حوزه قفقاز همکاری‌های بهتر و درک متقابلی را برای ثبات بیشتر در  این منطقه حساس داشته باشیم.

قاسمی درباره نشست  آستانه هفت که در پایتخت قزاقستان در جریان است، گفت: روز گذشته اجلاس کارشناسی آغاز و امروز و فردا اجلاس اصلی برگزار می شود.

 وی تاکید کرد که مین زدایی و  مین‌یابی و مبادله زندانیان و اجساد از موضوعات این اجلاس است. در اجلاس ششم آنچه که مدنظر و هدفگذاری شده بود به نتیجه رسید.

قاسمی افزود: امیدواریم طرفین در این مرحله نیز سه کشور به تفاهمات لازم دست یابند و بتوانیم این روند را ادامه داده و گامهای ثمربخشی در راستای کمک به مردم سوریه و صلح و ثبات در منطقه برداریم.

وی درباره مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در چین بخصوص دانشجویان ایرانی در این کشور،  عنوان کرد: موضوع، خاص ایران نیست مشکل در گذشته تا حدی برطرف ولی مجددا اخباری را در این زمینه دریافت کردیم که این مشکل مجددا بروز کرده و پیگیری‌هایی از طریق سفارت چین در ایران و همچنین سفارت ایران در پکن و از طریق ارگانهای اقتصادی انجام داده ایم و موضوع همچنان در دستور کار است.

وی با بیان اینکه چینی‌ها علت این امر را مسائل داخلی خود و جابه‌جایی مقررات و قوانین این کشور و اقداماتی که باید در حوزه بانکی صورت دهند بیان می‌کنند، اظهار داشت: امیدواریم در کوتاه مدت مشکل دانشجویان ایرانی با پیگیری‌های انجام شده به فرجام خوبی نائل شود.

وی درباره اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان درباره ایران گفت: موضع ما درباه یمن روشن است از همان ابتدایی که تجاوز آغاز شد و اقدامات بی‌رویه و خصمانه‌ای را نسبت به مردم یمن آغاز کردند، هشدارهای لازم توسط ایران به کشورهای منطقه و کشورهای بخصوصی که نقش اساسی در این تجاوز و تهاجم داشتند داده شد.

قاسمی با بیان اینکه بیاناتی که در ریاض مطرح می‌شود تازگی ندارد، اظهار داشت: ظاهراً این تبدیل شده به یک عادت که ظاهرا خیلی توسط برخی از مقامات این کشور قابل ترک نیست و این مقامات عادت به فرافکنی و بیان مشکلات خود به شکل دیگری و کشیدن پای دیگران به داستان مشکلات اساسی در منطقه و در درون کشورشان وجود دارد، کرده‌اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه این اظهارات قابل اعتنا نیست، اظهار داشت: موضوع یمن روشن است، متجاوز معلوم است. کسانی که با سلاح‌های سنگین، و بمباران‌های بیشمار مردم مظلوم یمن را مورد هدف قرار داده‌اند در عرصه جهانی، رسانه‌های جهان و حتی مجامع حقوق بشری و حتی نزد دولت‌ها کاملا مشخص است.

وی ادامه داد: نمی‌توان بعد از سالیانی چند با اشاره به نام دیگران و صحبت از کشورهای دیگر  گناهی را که مرتکب شده اند را به دیگران نسبت دهند و برای خودشان حریم جدیدی را تعریف کنند.

قاسمی درباره تعیین شدن معاونت‌های سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه بیان کرد: تغییرات ساختاری در وزارتخارجه جدی است و ادامه دارد و مراحل خود را طی می کند. این بحث به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی رسیده است. اقدامات دیگری که در کنار تغییر ساختار در وزارت خارجه مطرح بوده توسط کمیته‌های تعیین شده پیگیری می‌شود. هنوز نفراتی که باید مسئولیت این دو حوزه را بپذیرند قطعی نشده آنچه در رسانه‌ها آمده گمانه زنی بیش نیست و در این زمینه بعدا اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

به گفته وی اصل چارت و تغییرات ساختاری راه خود را می‌رود. 

قاسمی افزود: انشالله شاهد وزارت خارجه‌ای با ساختار و عملکرد جدید خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نشست سه جانبه روسای جمهور ایران روسیه و آذربایجان در تهران گفت: این اجلاس دوم است، اجلاس قبلی در باکو برگزار شد. این اجلاس چهارشنبه  در تهران برگزار می شود و در کنار اجلاس نیز دیدارهای دوجانبه انجام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: مسائل دوجانبه، منطقه و آخرین فعل و انفعالات پیرامون سه کشور و بحث مبارزه با تروریسم محور گفتگوها در این اجلاس سه‌جانبه است. فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم در مجموعه مسایلی که سه کشور و منطقه و جهان با آن روبرو هستند مشارکت جدی داشته باشیم. 

وی درباره سفر هیاتی از انگلیس برای افزایش تعداد روادید و اینکه آیا این سفر لغو شده گفت: وقتی سفر انجام نشده به معنی لغو نیست. تصور می کنم چیزی لغو نشده و در حال برنامه‌ریزی است و رفت و آمدها و تماس‌های ما با انگلیسی‌ها به صورت خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طی ماه‌های آینده بین تهران و لندن تبادلات خوبی خواهیم داشت، افزود: رایزنی‌ها و گفت‌وگو ها بین دو پایتخت در شکل و سطوح خوبی در حال برنامه‌ریزی است. البته درباره تاریخ  انجام این سفر اطلاعاتی ندارم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه نهاوندیان گفته من دری اصفهانی را نمی شناختم و وزارتخارجه او را معرفی کرده است، عنوان کرد: من چند هفته پیش در این زمینه صحبت کردم، آنچه قوه قضاییه مطرح می‌کند نظرات این قوه بعنوان قوه مستقل و متین است و من درباره مباحثی که توسط این قوه بیان شده اظهارنظری نخواهم داشت. 

وی ادامه داد: درمورد آقای نهاوندیان هم نمی‌توانم نظری را ارائه کنم آنچه برای ما مهم است و اطلاعات ما در وزارت خارجه بر آن صحه می‌گذارد و به بیانی توسط وزیر اطلاعات مطرح شد، این است که دری اصفهانی عضو وزارت خارجه نبوده است. 

قاسمی ادامه داد: ایشان توسط ارگان‌‌های دیگری به وزارت خارجه و بعنوان مشاور به وزارت خارجه معرفی شده است. تعداد افرادی که به ستاد برجام معرفی شدند زیاد است. ایشان سوابقی طی دهه‌های گذشته دارد، با بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی  از جمله وزرات دفاع همکاری جدی داشته و خدمات ارزنده‌ای برای کشور به ارمغان آورده است. ١.٧ میلیارد دلار که به کشور برگشت و موضوع دیگری که به محموله طلا برمی‌گشت از خدمات ایشان بود.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ملاک برای ما در اینجا نهادهای امنیتی است که می‌توانند درمورد روابط پنهان و ناپیدای افراد قضاوت کنند و اطلاعات لازم را ارائه کنند، عنوان کرد: ما در اینجا نه در مورد افرادی که با ما همکاری خواهند کرد و یا به عنوان مشاور حضور پیدا می‌کنند، صلاحیت و ابزار یافتن درون افراد و روابط ناپیدا و پنهان آنها را نداریم و آن وظیفه نهادهای امنیتی کشور است که باید پایش و پیگیری‌های خودشان را داشته باشند و اگر مشکلی است در زمان و بهنگام به اطلاع دستگاه‌های ذیربط می‌رساندند.

وی یادآور شد: اظهارات وزیر اطلاعات در چند هفته گذشته نشان داد که دیدگاه وزارت اطلاعات به عنوان یکی از اساسی‌ترین و رسمی‌ترین مراجع بررسی این موضوعات حاکی از آن است که برخی از اتهامات وارد شده به ایشان درست نیست و دری اصفهانی همکاری‌هایی را با این وزارتخانه داشته و خدماتی را صورت داده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اینکه چند نفر دیگر در این زمینه متهم به جاسوسی هستند و تعدادی از آنها نیز از کشور خارج شده‌اند، اظهار داشت: من از اینها اطلاعی ندارم چون هیچ مقام امنیتی و قضایی به طور رسمی و صراحتاً با نام و مشخصات درمورد سایر افراد گزارشی را ارائه نکردند و من از اسامی آنها و ماهیت فکری و کاری آنها بی‌اطلاع هستم مگر اینکه نهایتاً دستگاه‌های ذی‌ربط اظهارنظر لازم را در این خصوص داشته باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره بسته شدن مرز شلمچه که سوال یکی از خبرنگاران بود، عنوان کرد: در بحث اربعین از ماه‌های پیش یک ستاد در وزارت خارجه با حضور سایر نهادهای ذیربط تشکیل شده و به طور منظم جلساتی را برگزار می‌کند و همه مسائل را تحت نظر قرار داده و پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده است.

وی افزود: در رابطه با مجموعه با مسائل مرزی وزارت کشور و سایر ارگان‌های ذیربط تماس‌های مکرری را با طرف عراقی دارند و اگر مشکلی وجود داشته باشد قابل حل و بررسی است. مسائل کوتاه مدت و مقطعی ممکن است بنا به شرایط مرزی و مسائل امنیتی باشد که خیلی قابل استناد نیست و باید مراحل کار و ایام اربعین را دید که مردم شریف ایران به سمت عراق حرکت می‌کنند. فکر می‌کنم بحث خاصی در این خصوص وجود ندارد و تماس‌ها بین دوطرف و رفت‌و آمدها در حوزه‌های امنیتی و غیرامنیتی با بغداد طی هفته‌های گذشته با جدیت ادامه دارد و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران سیاست‌های تبعیض نژادی و مذهبی را علیه شهروندان خود اعمال می‌کند و اینکه به نظر می‌رسد بحث سپنتا نیکنام از یک موضوع محلی به یک موضوع بین‌المللی برای ایران مطرح می‌شود و اینکه آیا وزارت خارجه قصد ورود به این موضوع را دارد؟ گفت: وظایف وزارت خارجه مشخص است البته معروف است که سیاست خارجی، دنباله سیاست‌ داخلی است. ما در حوزه مسائل داخلی ورود نمی‌کنیم و ارگان‌های ذیربط دیگری وجود دارند که این مسائل را پیگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: درصدد نیستم به این موضوع داخلی ورود کنم و سوء استفاده دیگران از این موضوع نیز قصه‌ دیگری است ولی آنچه که در حوزه کاری من است و می‌توانم صحبت کنم اظهارات غلط، بیجا و بی‌ربط برخی از مقامات سعودی است که با توجه به بحران‌های متعدد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی که با آن مواجه هستند، سعی در ایجاد دشمن فرضی دارند و به دنبال تخریب چهره ایران و ایران هراسی هستند و سعی دارند از هر موضوعی برای خودشان استفاده‌ای را به عمل بیاورند که خوشبختانه چندان موفق نیستند،‌چرا که اقدامات و رفتارهای نسنجیده آنها عیان و قابل رویت است که تاثیر چندانی را نمی‌تواند داشته باشد.

قاسمی اضافه کرد: لازم است دولت سعودی به حقوق شهروندان خودش توجه کند و از تبعیض نژادی و سرکوب اقلیت‌ها و مردم خودش دست بردارد و به جای پرداختن به ربات‌ها و اعطای شهروندی به رباتها برای تطهیر چهره مخدوش خودش برگردد و در عالم واقع و واقعیت حقوق شهروندانش را حفظ کند و باورش شود این ژست‌های بی ربط کمک کار مشکلات دولت سعودی نخواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: این سیاست گرایش به بازی رباتیک در عربستان و محکوم کردن یا محدود کردن حق و حقوق مردم این کشور و سرکوب وحشیانه مردم یمن، تناقض‌هایی است که از دل دولتی که با مشکلات عدیده و سردرگمی مواجه است برمی‌آید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره  گپ زدن ایران با اروپا درخصوص مسائل مختلف از جمله در بحث موشکی که به نقل از عراقچی معاون وزیر خارجه بیان شده گفت: ما با خیلی‌ها گپ می‌زنیم از خانواده گرفته تا دیگران و وقتی سفارتخانه‌ها در کشورها فعالند و ارتباطات وجود دارد گپ و گفت جزو کارهای اولیه است. ولی اگر منظورتان مذاکرات با اروپایی‌ها در حوزه خاص است بحث دیگری است و براساس مسائلی که مطرح می شود قابل تفسیر است.

وی درباره خبر منتشر شده مبنی بر اینکه عراقچی عنوان کرده ما در بحث موشکی گفتگو نکردیم ولی گپ زدیم، بیان کرد: متن صحبت آقای عراقچی را ندیده‌ام. در بحث موشکی مواضع ما کاملا روشن است، ما درباره مسائل موشکی با هیچ کشوری، هیچ‌‌کس و فردی گفتگو نخواهیم کرد. این بخشی از مسائل دفاعی ماست. تجربه تاریخی، جنگ تحمیلی، شرایط منطقه فشارها و شیطنت‌های دیگران و بدعهدی‌ها به ما آموخته که باید در دفاع از کیان کشور و مردم  بر توان و ایستادگی خود بایستیم. 

قاسمی تصریح کرد: موضوع موشکی کاملاً داخلی و به ما مربوط است و هر آنچه را که بخواهیم اقدام می‌کنیم و بارها اعلام شده که بحث موشکی ما هیچ منافاتی با قطعنامه ۲۲۳۱ نخواهد داشت و ندارد و سیاستهای موشکی ایران کماکان ادامه خواهد یافت. این سیاست‌ها دفاعی است و تهاجمی و علیه هیچ کشوری نیست ولی ما باید بتوانیم در شرایط لازم از خودمان دفاع کنیم.

قاسمی ادامه داد: کشورهایی که در این خصوص صحبت می‌کنند باید توجه کنند که در بودجه‌ها و دخل و خرج خودشان سالیانه چه مقدار تسلیحات مخرب و کشتار جمعی را به کشورهای منطقه صادر می‌کنند و ببینند بودجه نظامی کشورهایی که در پیرامون ما هستند چه میزان است و بودجه نظامی ایران چقدر.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ایران کمترین بودجه نظامی را در مقایسه با این کشورها دارد چرا که به توان ملی و مردمی خود متکی است و دولتی است که از مردم و مقاومت آنها الهام گرفته است.

قاسمی تصریح کرد: درمورد مباحث موشکی آن سوء تفاهمی که احتمالا در یک گفت‌وگو و نشست بیان شده،‌سوء تفاهم است. مواضع اساسی و کلی ما همان چیزی است که بیان کردم.

خبرنگاری درخصوص سفر وزیر خارجه به آفریقا و اینکه گفته می‌شود این سفر در راستای بدعهدی‌های برجامی قبل و به عنوان جایگزینی در معاملات بانکی صورت گرفته سوال کرد که سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: آفریقا هیچ ربطی به اروپا و سایر کشورها ندارد. آفریقا برای ما فی‌النفسه مجموعه‌ای از کشورهایی است که به صورت مستقل با آنها روابط داریم و خواهیم داشت و باید داشته باشیم و باید تلاش کنیم همکاری‌های همه‌جانبه بیشتری را با این کشورها داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: سفر ظریف هیچ ارتباطی به دیگر مسائل مبتلا به و مسائل جهانی ندارد. آفریقا برای ما یک هدف بزرگ است. این سومین تور آفریقایی وزیر خارجه بود  و هیأت خوبی از بخش خصوصی نیز ایشان را همراهی کرد و علاوه بر برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با آفریقای جنوبی و مجمع‌های تجاری با این سه کشور، مرکز درمانی ایران و اوگاندا که از محل کمک‌های توسعه‌ای ایران ساخته شده بود افتتاح شد.

به گزارش فارس، قاسمی تصریح کرد: ما در آفریقا حضور جدی‌تری خواهیم داشت و به این روند ادامه می‌دهیم و امیدوارم طی ماه‌های آینده بتوانیم هیأت‌های دیگری را در سطوح دیگر در آفریقا داشته باشیم و حضور خود را در قاره آفریقا افزون‌ سازیم.

وی گفت: بحث‌هایی که در حاشیه این سفر و تا حدی از ناآگاهی مطرح می‌شود، مثل بحث بانکی با آفریقا اشتباه است. روابط ما با اروپا در حال پیش رفتن است و پروژه‌های متعددی در حال مذاکره است که امیدوارم بتوانیم آنها را تا مرحله انجام و نهایی شدن پیش ببریم.

به گزارش فارس، خبرنگاری با بیان اینکه ولیعهد عربستان در مصاحبه با روزنامه گاردین عنوان کرده که سیاست‌های سخت‌گیرانه که در جامعه عربستان اعمال می‌شده واکنشی به جمهوری اسلامی ایران بوده و این کشور تصمیم گرفته سیاست‌های معتدلانه‌ای  را در پیش بگیرد، نظر سخنگوی وزارت خارجه را در این خصوص جویا شد که وی در این باره گفت: صحبت جالبی است. عربستان اعتراف می‌کند که سیاست‌های خصمانه‌ای را طی دهه‌های گذشته نسبت به جمهوری اسلامی دنبال کرده و واقعیت دیگری نیز در این صحبت نهفته است که مجامع جهانی و حقوق بشری باید حتما به آن توجه کنند و آن گسترش افراط‌گرایی و منشاء افراط‌گرایی و تولید خشونت و ترور در منطقه و جهان که جان انسان‌های بسیاری را در نقاط مختلف جهان و بویژه منطقه را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این اعتراف دیگری است. عربستان از یک سیاست خصمانه افراط‌گرایانه‌‌ای در این مدت پیروی کرده و باعث وضعیت سال‌های اخیر در منطقه و جهان بوده است و این قابل توجه مجامع جهانی و بین‌المللی است و این جای امیدواری دارد که اگر جدیتی در این حرف نهفته باشد،‌ عربستان بتواند تغییر رویکرد و در تبلیغات بلکه در عمل داشته باشد و با واقع‌بینی اساسی به اعتدال و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و مردم خودش برسد و دست از خشونت و کشتار در یمن بردارد.

به گزارش فارس، خبرنگار دیگری به اظهارات وزیر خارجه بحرین که خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد و درباره آینده این شورا سوال کرد که سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: این مسئله داخلی شورا و مشکلاتی است که بین این کشورها وجود دارد و از گذشته نیز بوده و برخی سعی کردند با ایجاد دشمن فرضی به صورت تصنعی یک نوع وحدت نظر را در این مجموعه نشان دهند که معمولا کمتر موفق بودند.

وی افزود: انچه که در وضعیت شورا دیده می‌شود یک بحران عظیم است که کشورهای درون این مجموعه به آن روبرو هستند و بخشی از این مشکلات دیده نمی‌شود و تصورم این است که باید در آینده شاهد تحولات عمده در این مجموعه باشیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره بحران قره‌‌باغ عنوان کرد: ایران بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اولین و جدی‌ترین کشوری بود که وارد صحنه میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان در حوزه قره‌باغ شد و موفق شد یکسری آتش‌بس‌ها را اجرا کند.

وی ادامه داد: امیدواریم در پیرامون ما و حوزه قفقاز با توجه به اهمیت و حساسیت آن و تاریخ مشترک بین ما و این کشورها هیچگونه درگیری و نگرانی وجود نداشته باشد و بارها اعلام کردیم که از هر تلاش ی که بتواند در کاهش این نظام و درگیری به عمل آوریم کوتاهی نمی‌کنیم.

قاسمی افزود: علاقمندیم شاهد باشیم که روزی این اختلافات برچیده خواهد شد و دو کشور همسایه ما در بخش شمالی بتوانند در ثبات و امنیت بیشتر، در صلح، ثبات و توسعه اقتصادی گام‌های اساسی را بردارند و  این امیدواری وجود دارد و امیدواریم که در پی این تماس‌ها و رفت‌و آمدها بر این وضعیت موجود تاثیر گذاشته و روابط دو کشور را تا حدی نزدیک‌تر کنیم.

خبرنگار دیگری درباره سفر دو هیأت از ایران و عربستان به منظور بازدید از اماکن دیپلماتیک سوال کرد که قاسمی اظهار داشت: هیأت‌های مزبور ویزاهای خود را دریافت کرده‌اند ولی سفر هنوز انجام نشده است. آن چیزی که امضا شد سویس به عنوان حافظ منافع ما انتخاب و سندی بین ما و عربستان امضا شد که قرار است در آینده دفاتر حفاظت منافع ما گشایش پیدا کند. زمان گشایش و اعزام دیپلمات‌های ایرانی به جده روشن نیست و زمانی که موضوع قطعی شود اعلام خواهد شد.

خبرنگار دیگری با اشاره به سفر آمانو از قاسمی پرسید آیا در این سفر امکان‌ناپذیر بودن بازدید از مراکز غیرهسته‌ای ایران به وی اعلام شد که سخنگوی دستگاه دیپلماسی این سفر را سفر خوبی برشمرد و افزود: ارتباط و همکاری خوب و نزدیکی بین ایران و آژانس برقرار است و آژانس به عنوان سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل از وظایف ذاتی مشخصی برخوردار است و روند مسائل برجام را براساس آنچه که در برجام مشخص و به آژانس محول شده دنبال می‌کند.

وی افزود: ما این رایزنی‌ها و تبادل‌نظرها را داشته‌ایم و در سطوح دیگر تماس‌ها وجود دارد. درخصوص مواردی که مطرح کردید در دستور کار ما نبوده و نیست، ما در مورد همکاری‌های جاری با هم صحبت کردیم و مذاکرات موفقی را پشت سرگذاشتیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره مطالب مطرح شده مبنی بر اینکه یکی از ابعاد سفر حیدر العبادی به تهران بحث میانجیگری بین ایران و عربستان بوده، گفت: سفرها و آمد و شدها با عراق بسیار است و هر لحظه‌ای که احساس کنیم به دلیل روابط دو جانبه وشرایط منطقه بایستی گفت‌وگو کنیم این سفرها انجام می‌شود و سفر بسیار پرباری بود  و در دیدارهای ایشان مسائل دوجانبه و منطقه مطرح شد.

قاسمی ادامه داد: فکر نمی کنم در خصوص میانجیگری بحث مشخص و روشنی صورت گرفته باشد البته همواره صداها از ریاض متفاوت است. هر از گاهی صحبت از میانجیگری کشورها می‌کنند و بعد تکذیب می‌کنند. ما مشکلی برای حل و فصل برخی مسایل با کشورهای همسایه و پیرامونی اگر باشد، نداریم. این آمادگی را داریم بتوانیم در یک محیط آرام‌تر و باثبات‌تر زندگی کنیم و وضعیت جدیدتری برای عرصه منطقه رقم بزنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود:  آنچه در ریاض قابل مشاهده است و علائمی که صادر می‌شود علائمی است مغایر با این روند و هنوز اختلاف سلیقه‌ها در درون عربستان وجود دارد. و تا حد زیادی از واقعیات منطقه به دور هستند و بیشتر نگاه آنها به کشورهای فرامنطقه‌ای است تا استفاده از یک ظرفیت جمعی منطقه‌ای برای گسترش امنیت و ثبات در منطقه.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری تمامیت ارضی عراق را اصل لایتغیر مهمی برای ایران برشمرد و موضوع اقلیم را مسئله داخلی و درونی عراق خواند و افزود: اقدام به همه‌پرسی علی‌رغم توصیه‌های مشوقانه و دوستانه کشورهای منطقه،‌انجام شد و کار نابجا و اشتباهی بود و با توجه به روابط‌مان با اقلیم طی دهه‌های گذشته علاقمند بودیم که از ورود و راه‌هایی که می‌تواند منجر به تضعیف،‌شکست و مشکلات برای مردم اقلیم شود جلوگیری کنند ولی هوس‌های افراد مشخصی که شاید بر مسائل کامل منطقه اشراف نداشته و تحلیل دیگری از اوضاع داشتند باعث شد که این همه‌پرسی انجام شد و نهایتا  مشکلاتی را در درون اقلیم و گروه‌ها و احزاب ایجاد کنند.

قاسمی افزود: امیدواریم این مشکلات کم شود و بتوانند در چارچوب قانون اساسی و حاکمیت و تمامیت ارضی عراق زندگی مناسبی را داشته باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات ضدایرانی برخی از اعضای پارلمان آذربایجان نیز گفت: آنچه برای ما ملاک است رفتار دولت آذربایجان است و سعی می‌کنیم در فرصت‌های مناسب برخی‌ ناملایمات که ممکن است از جاهای دیگری از آذربایجان مطرح شود را به اطلاع‌ طرف آذربایجانی برسانیم و گلایه‌مندی های ما حتما به اطلاع آنها خواهد رسید.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری گفت: ما اخبار عربستان را دقیقا رصد می‌کنیم و اطلاعاتی را در اختیار داریم و از اقدامات خصمانه‌ای که توسط مقامات سعودی در منطقه و سایر مناطق علیه ایران رخ می‌دهد مطلع هستیم.

وی افزود: ما درمورد عراق با همه گروه‌ها و قومیت‌ها در ارتباطیم و ارتباط خوبی با شیعیان، اهل سنت و حتی اکراد از گذشته داشته و داریم و این روابط پابرجاست و ادامه می‌یابد و این ارتباطات در چارچوب روابط ما با دولت عراق تعریف می‌شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر نماینده حماس به ایران و اینکه ایران بین حماس و سوریه میانجیگری کند اظهار داشت: اینکه قرار است ما وارد بحث میانجیگری شویم بحث زودی است و بهتر است به این مسئله نپردازیم و آن را به آینده بسپاریم. با یک سفر نمی‌توان به نتایج خیلی روشن و مشخصی دست یافت.

انتهای پیام/

[ad_2]

شتاب نبرد تعدادی رسیدن به مقصد «بوکمال» کشورسوریه و پایان وام گذاردن به مقصد «داعش»

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین الملل خبرگزاری سواره، همبستگي بین المللی به مقصد رهبری آمریکا علیه داعش جلاجل ورود به مقصد نبرد شهر بوکمال را نیم‌همچنين نگاه داشته و جلاجل عین حلول كننده  آن را تيرخور قطعی كلاه خود می‌داند اما درشتي كردن را به مقصد زمین نیروهای دموکراتیک کشورسوریه، همپیمان میدانی كلاه خود انداخته باریک چون پاخيره زن به مقصد اعلام همبستگي بین المللی این نیروها معین خواهند انجام بده که آیا می‌توانند امکانات درخور اطفال پپیشروی به مقصد صیانت بوکمال را مهيا کنند.

شهر بوکمال جلاجل جنوب شرقی کشورسوریه و جلاجل نزدیکی مرثيت کشورعراق واقع شده باریک.

به مقصد شرح احوال جایگاه خبری «العربی الجدید»، جلاجل بديل نیروهای دولتی [ارتش] کشورسوریه و متحدان آن قصد كلاه خود را تعدادی گشایش این نبرد علیه بازپسین جایگاه بااستعداد داعش جلاجل شروق کشورسوریه اثر داغ دادند و به مقصد موازات آن نیروهای کشورعراق جلاجل آن چشم مرثيت جلاجل حلول كننده پیشروی به مقصد صیانت شهر قائم صفت مفتخر به مقصد بوکمال هستند.

اندازه بزرگتر اینجا   

 

«ریان دیلون»، سخنگوی همبستگي بین المللی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرگزاری رویترز گفت داعش جلاجل حلول كننده تحکیم استحکامات دفاعی كلاه خود جلاجل هر کدام كره زمين شهرهای القائم و بوکمال باریک بوکمال تيرخور قطعی همبستگي باریک.

اوی آدم كردن داد: ما باید جای پای كلاه خود را جلاجل این شهربان و ایضاً جلاجل داخل میدان [نفتی] العمر و حوالی آن و شهربان منتهی به مقصد آن محکم کنیم مادام مطمئن شویم که این شهربان ایمن باریک آن وقت تصمیم برعهده نیروهای دموکراتیک کشورسوریه باریک که ارچه بتوانند سرچشمه ها درخور اطفال را اختصاص دهند به مقصد صیانت بوکمال پیشروی داشته باشند.

سخنگوی همبستگي بین المللی جلاجل عین حلول كننده تحکیم تسلط نیروهای دموکراتیک کشورسوریه ثمار میدان نفتی العمر مهتر‌ترین میدان نفتی کشورسوریه را اولویت حالی.

جلاجل مقابل ارتش کشورسوریه توسط کمک رزمندگان جبهه مقاومت تصمیم به مقصد پیشروی به مقصد صیانت بوکمال گرفتند بازپسین شهری که رود فرات جلاجل کشورسوریه قبل كره زمين ورود به مقصد خاک کشورعراق كره زمين آن می‌گذرد این شهر ایضاً بازپسین جایگاه بااستعداد داعش جلاجل شروق کشورسوریه باریک آن هم پشت بام كره زمين رقه و پرسپكتيو گسترده‌ای كره زمين مدیر دیر الزور که طی هفته‌های ماضي كره زمين مخلب داعش آزاد شد .

«فیصل مقداد»، معاف به ‌دست آوردن خارجه کشورسوریه نیز دوال پنجشنبه جلاجل شهرستان تهران و جلاجل جریان گفت‌وگو توسط علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر عالی این کشور و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورا و حسین جابری انصاری معاف به ‌دست آوردن خارجه کشورایران تاکید انجام بده که پیشروی ها به مقصد سمت مرزهای کشورعراق تعدادی آزادسازی بوکمال آدم كردن دارد.

جلاجل حالی که نیروهای دموکراتیک کشورسوریه هم اینک جلاجل مسافر ۵۵ کیلومتری شهر بوکمال هستند و طی هفته ماضي پرسپكتيو نفوذ كلاه خود را مادام میدان التنک نزدیک روستاهای الشعیطات (الکشکیة-أبو حمام-غرانیج) جلاجل شروق رود فرات،گشايش دادند، ارتش کشورسوریه و متحدین، تقریبا به مقصد همین اندازه پوشيدگي كره زمين مغرب رود فرات مادام بوکمال مسافر دارند و جلاجل كورس آسه اي جلاجل حلول كننده پیشروی هستند؛ آسه اي در‌آغاز كره زمين جبهه العشاره جلاجل جنوب المیادین که به مقصد سمت جبلت بوکمال پیشروی می‌کنند و آسه اي دوم كره زمين جبهه البادیه نزدیک تی-۲ جلاجل جنوب مغرب بوکمال جلاجل حلول كننده پیشروی هستند.

جلاجل صورتی که نیروهای دموکراتیک کشورسوریه نگرنده پیشروی به مقصد صیانت بوکمال باشند باید كره زمين رود فرات به مقصد سمت کرانه غربی آن خیزاب کنند چیزی که پیش‌نمناك جلاجل مدیر دیر الزور يكدلي نیفتاد چون این کرانه شهربان نفوذ آسه اي کشورسوریه و متحدانش باریک كره زمين همین رو ریان دیلون جلاجل سخنان كلاه خود ثمار اولویت تحکیم تسلط نیروهای کشورسوریه دموکراتیک ثمار پرسپكتيو نفت خیز شروق کشورسوریه تاکید داشت چون هم اینک بااستعداد‌ترین و مهتر‌ترین میدان نفتی را فروسو تسلط كلاه خود گرفتند آن هم پشت بام كره زمين اینکه نفوذ كلاه خود را ثمار میادین کونیکو التنک، العمر، العزبه و الجفره گشايش دادند.

 

«فایز الاسمر»، یک کارشناس نظامی معتقد باریک: پیشروی نیروهای دموکراتیک کشورسوریه به مقصد سمت بوکمال ثمار ازاصل داده‌های کنونی بعید به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد و شانس نیروهای دولتی کشورسوریه و متحدانشان تعدادی رسیدن به مقصد بوکمال زیاد‌نمناك باریک.

الاسمر جلاجل گفت‌وگو توسط العربی الجدید تاکید انجام بده: ارتش کشورسوریه و متحدانش هم اینک روند عملیات كلاه خود را تعدادی رسیدن به مقصد بوکمال كره زمين محورهای العشاره جلاجل جبلت بوکمال و بادیه جلاجل جنوب آن شتاب بخشیدند و احيانا می‌رود که یک نقشه هماهنگ شده‌ای جلاجل حجره‌های عملیاتی کشورعراق و کشورسوریه تدارک دیده شده مادام داعش كره زمين كورس چشم مرثيت به مقصد محاصره درآید.

 

این کارشناس درزمينه سخنان دیلون مبنی ثمار اینکه همبستگي بین المللی، شهر بوکمال را تيرخور قطعی كلاه خود می‌داند و اینکه آیا همبستگي كره زمين این طریق به مقصد كنار زدن قفل كردن راه به مقصد روی ارتباط داشتن نیروهای ایرانی كره زمين چشم کشورسوریه توسط رديف نظامي‌های الحشد الشعبی جلاجل چشم کشورعراق باریک، گفت: آمریکا خطوط قرمز زیادی دارد كره زمين يكباره اینکه هرگز اجازه نمی‌دهد که رديف نظامي‌های فروسو حمایت کشورایران جلاجل كورس صیانت مرزهای کشورعراق و کشورسوریه به مقصد یکدیگر برسند اما جلاجل هر حلول كننده این تباني كره زمين چندین چشم صور دارد و حتی قبل كره زمين يكم نبرد بوکمال هم بوده و خطوط قرمز آمریکا ارزشی ندارد.

این سرهنگ مستثنا شده كره زمين ارتش کشورسوریه گفت: پیشروی نیروهای سوری به مقصد سمت بوکمال هرگز سخت نخواهد صفت بويناك چون این شهربان هم سطح باریک و داعش که زیاد‌نمناك توان رزمی كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده قوچ مقاومت جلاجل مواجه نزد این حملات را ندارد بخصوص که نیروهای زمینی که به مقصد سمت بوکمال پیشروی خواهند انجام بده فروسو پشتیبانی هوایی خواهند صفت بويناك و سیاست زمین خاكسترشده را جلاجل پیش می‌گیرند.

انتهای پیام/ص

[ad_2]

جهش ۲۹۸ واحدی شاخص صفت ديوان سالار شهر تهران/ خلف وعده‌گرمی بازارگه سهام به مقصد فلزات اساسی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار صفت ديوان سالار خبرگزاری سواره، شاخص کل قیمت و حاصلخيز نقدی صفت ديوان سالار اوراق بهادار شهر تهران (تدپیکس) جلاجل پایان معاملات فردا شنبه ۶ عقرب ماه ۹۶ توسط افزایش ۲۹۸ واحدی روی رقم ۸۶ هزار و ۹۳۵ يك جهت ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما توسط کاهش ۲۰ واحدی رقيب ۱۷ هزار و ۴۶۰ يك جهت را به مقصد نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز توسط افزایش ۲۲۸ واحدی به مقصد رقم  ۹۳ هزار و ۸۳۵  يك جهت دستگاه بافندگي یافت.

شاخص بازارگه اولا اما جلاجل حالی توسط افزایش ۲۰۹ واحدی به مقصد رقم  ۶۰ هزار و ۴۶۲  يك جهت دستگاه بافندگي یافت که شاخص بازارگه دوم توسط افزایش ۶۵۲ واحدی رقيب ۱۹۱ هزار و ۹۴۵  يك جهت را به مقصد نمایش گذاشت.

فردا در عرض شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز توسط افزایش ۵ واحدی روی رقم ۹۵۲ يك جهت ایستاد.

به موجب این شرح احوال، فردا معاملات سهام جلاجل نماد معاشر اولا توسط ۷۷ يك جهت، فولاد مبارکه ۷۳ يك جهت و پالایش نفت پاسارگاد توسط ۳۹ يك جهت افزایش بیشترین تاثیرمثبت را ثمار شمارش شاخص کل صفت ديوان سالار به مقصد غيرماذون كلاه خود مندرج کردند.

جلاجل مقابل، معاملات سهام جلاجل نماد معاملاتی شرکت‌های کشورایران ارقام مادام ۱۳ يك جهت ، معدنی و تکنیک گل گوهربار توسط ۱۱ يك جهت و تاپیکو توسط eight يك جهت کاهش بیشترین تاثیر منفی را جلاجل تقويم این نماگر به مقصد شب گذشته کشیدند.

به مقصد شرح احوال سواره، قيمت کل معاملات فردا صفت ديوان سالار شهر تهران جلاجل حالی به مقصد زیاد كره زمين ۱۴۰ میلیارد ده قران نمایش داده شد که تازهکار كره زمين دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي كشته شدن زیاد كره زمين ۵۷۴ میلیون سهم و اوراق کشورمالی دايگي خريطه طی ۶۲ هزار و ۶۱۷  جديدالاحداث داد و ستد صفت بويناك.

طی معاملات فردا نماد معاملاتی شرکت‌های جهاز‌گستر شهرستان اصفهان، سیمان خزر، کشورایران‌ ارقام، سرمایه‌گذاری رديف نظامي صنایع شهرستان بهشهر کشورایران، سرمایه‌گذاری مسکن شهر الوند، سرمایه‌گذاری کوه فروغ لمعان كره زمين صیانت ناظر بازارگه سهام بازگشایی و جلاجل مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان دورود و حق پيش دستي سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به دنياآمدن شدند. 

فردا در عرض اعلام شد که اختصاصی تعادل اوراق گواهی حق پيش دستي كاربرد كره زمين تسهیلات مسکن صادرشده جلاجل ۱۵ عقرب‌ماه جاری به مقصد پایان می‌رسد. 

جلاجل بازارگه فرابورس کشورایران، اما فردا نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع مقفل‌بندی مشهد، سرمایه‌گذاری فنی مهندسی مشانیر، آذریت، داروسازی شهر تهران، سرمایه‌گذاری نیروگاهی کشورایران، سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، سیمان لارستان، فولاد کاویان، سوپرماركت‌های زنجیره‌ای نازپروردگي، کارخانجات کابل سازی کشورایران، کشت و صنعت پيمان شیرین و کیوان به مقصد بازارگه صادراتی ج فرابورس صفت انتقام جو شدند. 

به مقصد شرح احوال سواره، فردا جلاجل فولاد مبارکه شهرستان اصفهان زیاد كره زمين ۱۱٫۵ میلیون سهم به مقصد قيمت کمتر كره زمين three میلیارد ده قران میان سهامداران به عمد این سهم توسط معاملات انتقالی روبه‌رو صفت بويناك. 

جلاجل مخابرات کشورایران نیز ۱۰٫۵ میلیون سهم به مقصد قيمت زیاد كره زمين ۲ میلیارد ده قران کد به مقصد کد شد. در عرض صنایع نفت و رخت شو پتروشیمی تأمین توسط کد به مقصد کد ۶ میلیون سهم به مقصد قيمت کمتر كره زمين ۸۰۰ میلیون ده قران مواجه صفت بويناك، همین موقعیت جلاجل بانک انصار نیز صور داشت، به مقصد طوری که زیاد كره زمين ۵ میلیون سهم این بانک به مقصد قيمت یک میلیارد ده قران کد به مقصد کد شد. 

جلاجل صندوق دايگي خريطه امین یکم فردا نیز ۵ میلیون يك جهت سرمایه‌گذاری به مقصد قيمت ۵۰۰ میلیون ده قران توسط معاملات انتقالی به مقصد کدهای انتقالی سهامداران به عمد جابجا شد. 

به موجب این شرح احوال، فردا صفت ديوان سالار شهر تهران جلاجل حالی توسط جهش نزدیک به مقصد ۳۰۰ واحدی شاخص کل صفت ديوان سالار به مقصد یُمنبرها حمایت حقوقی‌ها كره زمين رديف نظامي فلزات اساسی، پالایشی و مخابراتی صفت بويناك که حجم معاملات سهام همچنان اندک‌عمق و تعریفی ندارد. 

شاخص کل هم‌وزن فردا جلاجل حالی توسط افت ۲۰ واحدی مواجه شد که اكثراً خريطه‌گران ترجیح می‌دادند، مادام جلاجل میان بازاردومی‌ها و سهم‌های کوچک این بازارگه محضر داشته باشند. 

توسط این همه، قیمت سهام فردا جلاجل اكثراً نمادهای معاملاتی جلاجل حيطه نفوذ تلخه پرده نوسان داشت و این جلاجل حالی باریک که اوراق اختیار خرید فولاد مبارکه توسط نوسان‌های زیاد كره زمين ۵۰ درصدی جلاجل کنار بازارگردانی پررنگ سهام فولاد بهيمه ها‌ای در عوض حامیان نماگرهای صفت ديوان سالار شده باریک، حامیانی که این روزها معاملات الگوریتمی را مبنای کار كلاه خود در عوض محضر جلاجل بازارگه آرامش طلب داده‌بضع. 

جلاجل میان شرکت‌های بهره ور كره زمين سرمایه پایین فرابورس نیز فردا آتیه‌داده‌پرداز، پتروشیمی زاگرس، اشکال و نتیجه ریشمک و لیزینگ کشورایران و شروق كره زمين دامنه نزولی به مقصد سمت دامنه صعودی قیمت‌ها نوسان کردند. 

فردا جلاجل رديف نظامي پالایشی‌ها نیز اكثراً نمادهای معاملاتی فردا همزمان توسط نوسان قیمت جهانی جلاجل حالی دستخوش نوسان واحد وزن معادل شد که شایعاتی مبنی ثمار احيانا تعدیل نقدينه‌ای جلاجل این رديف نظامي به مقصد وسيله چندی اقدام‌ها كره زمين صیانت وزارت نفت صور دارد. 

به مقصد شرح احوال سواره، فردا بازارگه سهام بازاری اندک‌حجم و متعادل صفت بويناك که توسط صور خودنمایی رديف نظامي فلزات اساسی و پالایشی‌ها در عوض تقویت نماگرهای بورسی، اما توسط حجم معاملاتی اندک‌فروغ و رخوت‌آور جلاجل اكثراً نمادها مواجه شد. 

انتهای پیام/ب

[ad_2]

جنگ جو‌های ۹ گانه توسعه نتیجه غیرنفتی/ جلاجل ماجرای اقلیم کردستان برخلاف کشورترکیه بازارمان را فدا کردیم

[ad_1]

مظفر علیخانی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار بازرگانی خبرگزاری سواره جلاجل باروح موانع افزایش نتیجه غیرنفتی گفت: به موجب مطالعاتی که حجره بازرگانی کشورایران به مقصد ديباچه پایش محیط فضای صاحبخانه و کار جلاجل اجرای قانون سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی اعمال داده،مهمترین مشکل واحدهای تولیدی و صادراتی کشور، تأمین سرچشمه ها کشورمالی باریک. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران افزود: جلاجل این بخش نرخ زروسيم گران، نرخ ثنايا بانکی فوق و ميله اعتبارات بانکی محصول و سهم نتیجه جلاجل کل اعتباراتی که قانون‌جادادن و دولت تخصیص داده‌بضع محصول باریک. 

علیخانی تقریر داشت: جلاجل کنار این هم سر بعضی كره زمين بنگاه‌های صادراتی و تولیدی بدهی‌های ارزی، ریالی و چک برگشتی دارند و همین هم مانعی باریک در عوض اینکه شبکه بانکی کشور آن صفت منسوب به طوس که شایسته و بایسته باریک حمایت واجب شده را كره زمين اشکال و نتیجه کشور اعمال نمی‌دهد. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه ديسيپلين مالیاتی کشور ششمین جنگ جو اشکال و نتیجه کشور باریک، گفت: جلاجل کجای کیهان اشکال آن قدر صرفه اقتصادی دارد که ۲۵ درصد به مقصد ازای آن باید  مالیات بپردازی و جلاجل کنار آن هم ۹ درصد مالیات به مقصد قيمت افزوده بپردازی.

اوی افزود: جلاجل واقع شهر بار کشورمالی قيمت افزوده ثمار شب گذشته اشکال باریک که توسط ۲۰ برخودهموار كردن ۳۰ درصد ظرفیت اشکال کار می‌کند کمک عملا رينگ چرخ آخركار یعنی اصناف کشور آن را نمی‌پردازند.

علیخانی تعبیر داشت: بنابراین طبیعی باریک که جلاجل مقام هم چشمي كردن توسط کالاهای مختلف و صنایع مختلف شهربان و کیهان که این پیمان را هیبت نمی‌کنند هم جلاجل بازارگه داخلی و هم جلاجل بازارگه خارجی در عوض اشکال و نتیجه کشور بسیار اظهاروجود كريه و صراحيه باریک.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران گفت: مشکل بعدی اشکال و نتیجه کشور ديسيپلين تأمین اجتماعی باریک و این بخش مهمترین جنگ جو پس ازآن كره زمين بخش کشورمالی باریک کمک توسط بازدادن ۲۳ درصدی حق بیمه کارگر توسط  کارفرما عملا خرجیهای اشکال و نتیجه افزایش می‌یابد.  

اوی توسط تعبیر اینکه ديسيپلين گمرکی هم به مقصد نوبه كلاه خود مشکلاتی را در عوض نتیجه کشور مهيا می‌کند، گفت: سامانه اجتماع تجبر و فك و وصلی سامانه‌ها احتمالاً كره زمين گروهي صور زیر ساخت‌های واجب شده مشکلات را در عوض صادرکنندگان مهيا کرده باریک.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه اشکال و نتیجه جلاجل کشورایران گران جمعناتمام می‌‌شود افزود: بنابراین قوچ هم چشمي كردن نتیجه کاهش می‌یابد. 

علیخانی توسط تعبیر اینکه علیرغم جمعناتمام مشکلات بخش اشکال و نتیجه گروهي عضویت جلاجل دائم الخمر جهانی تجبر هم مشکل دیگری جلاجل این بخش محسوب می‌‌شود، گفت: این جلاجل حالی باریک که کشورهای اندام این دائم الخمر یا كره زمين بازدادن ورقه شناسايي‌های گمرکی صر فنظر هستند یا ورقه شناسايي‌های three یا four درصدی می‌پردازند که جلاجل مقابل ورقه شناسايي‌های ۲۰ درصدی ما در عوض واردات محصوله به مقصد یک کشور به مقصد نكراء هزینه نتیجه ما را افزایش می‌دهد.  

اوی افزود: ایضاً به مقصد دلیل تحریم‌ها و گروهي برقراری روابط بانکی توسط بانک‌های مهتر، صادرکنندگان ما در عوض واصل وزیر ها زروسيم محصول برداري كره زمين نتیجه به مقصد کشور مجبور هستند که كره زمين طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این کار هزینه مال و مكنت زروسيم را در عوض ايشان بسیار افزایش می‌دهد. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران تقریر داشت: جلاجل داخل کشور هزینه تبدیل پول بيگانه به مقصد ریال جلاجل شبکه بانکی ما كره زمين شبکه صرافی  بسیار گران‌نمناك باریک و نرخ توافقی که بانک مرکزی عمل می‌کند غیر رقابتی باریک.

اوی به مقصد تعبیر مشکل افزونتر اشکال و نتیجه کشور اشاعت انجام بده و گفت: نرخ پول بيگانه به مقصد لفظ دستوری تثبیت شده باریک که این امر به موجب حکم قانون دستور كار که می‌گوید نرخ پول بيگانه هر ساله باید به موجب مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بازنگری شود جلاجل ناسازگاري باریک و این نرخ دستوری نمی‌تواند قوچ زنخ‌زنی و قوچ نتیجه کشورایران را جلاجل بازارهای جهانی صفت به خاطرسپردني کند. 

علیخانی توسط تأکید ثمار اینکه نرخ پول بيگانه باید تک نرخی و واقعی شود گفت: تا چه وقت نرخی توافق داشتن پول بيگانه به مقصد معنای لهيدگي، كژي و جدا شدن كاربرد باریک و توسط تا چه وقت نرخی توافق داشتن پول بيگانه یک فعال اقتصادی، اشکال‌کننده و صادرکننده نمی‌تواند آینده بازارگه كلاه خود را پیش‌بینی و دستور كار‌ریزی و ریسک كلاه خود را شمارش کند.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه کرایه برج دريايي کالاهای صادراتی بالاست، گفت: دولت در عوض کاهش هزینه نتیجه باید به مقصد این بخش یارانه بدهد کمک کالاهای صادراتی ما عمدتا حجیم و کرایه برج دريايي آن‌ها هم بالاست. 

اوی توسط تأکید ثمار اینکه دولت باید توسط بازدادن مشوق‌های صادراتی به مقصد رقابتی كشته شدن نتیجه کمک کند، گفت: این کار می‌تواند به مقصد صادرکننده کمک کند برخودهموار كردن توسط حالت تخفیف جلاجل مناقصه‌های بین‌المللی برنده شود. 

علیخانی توسط تأکید ثمار اینکه جلاجل همه مكان سیاست جلاجل خدمتگزاري اقتصاد باریک گفت: این جلاجل حالی باریک که جلاجل کشور ما خرجیهای احتمالاً كره زمين تصمیمات سیاسی را بخش اقتصادی می‌پردازد و همال بارز اتفاقات پیش‌وارد به ذهن جلاجل اقلیم کردستان کشورعراق باریک. 

اوی افزود: پس ازآن كره زمين مباحث سیاسی پیش‌وارد به ذهن جلاجل اقلیم کردستان کشورعراق، اولین کاری که اعمال شد كلون كردن مرزها صفت بويناك جلاجل حالی که زیاد كره زمين ۲ میلیارد دلار کالاهای صادراتی کشورایران به مقصد شهربان اقلیم کردستان صادر انجام خواهد شد و بخش دايگي توجهی كره زمين کالاهای صادراتی کشورایران به مقصد کشورعراق كره زمين این شهربان به مقصد کشورعراق واصل انجام خواهد شد. 

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران توسط تعبیر اینکه هزینه تصمیمات سیاسی جلاجل باروح اقلیم کردستان را بخش اشکال و نتیجه ما بازدادن، گفت: این جلاجل حالی باریک که کشور کشورترکیه که اتفاقا جلاجل تباني توسط هم سر پیش‌وارد به ذهن جلاجل اقلیم کردستان توسط ما همنوازی می‌کند حتی یک وقت نما هم مرثيت ابراهیم خلیل را مسدود نکرد و تبادلات تجاری كلاه خود به مقصد اقلیم کردستان را آدم كردن داد. 

اوی افزود: جلاجل پیمان فعلی در عوض توسعه نتیجه غیرنفتی همدلی و همیاری بسیار بالایی بین دولت، مجلس، نظام ارباب رعيتي قضایی، حاکمیت و بخش خصوصی واجب شده باریک و یکی كره زمين پیش‌نیازهای این همدلی و همیاری این باریک که دولت باید هزینه تصمیماتش را بپردازد و به مقصد قولی که به مقصد بخش خصوصی داده جلاجل تباني توسط تعدیل نرخ پول بيگانه، بازدادن مشوق‌ها، ثبت كننده سیاست‌ها، عملیاتی وزیر ها به تنگ آمده‌های حمایتی و … عمل کند.

علیخانی تقریر داشت: بنابراین دولت باید معیار تعامل، مشورت، مبادي نگاه خشم آلود و رایزنی‌هایش توسط حجره بازرگانی کشورایران به مقصد ديباچه مجلس شورا بخش خصوصی کشور زیاد كره زمين ماضي باشد.

 اوی افزود: نظرات بخش خصوصی احكام شنیده انجام خواهد شد و بخش خصوصی جلاجل جلسات احكام در عوض مشروعیت بخشیدن به مقصد جلسات فراخواني انجام خواهد شد و نظرات ايشان جلاجل تصمیمات دولت در عوض به تنگ آمده حمایت كره زمين  نتیجه دیدگاه نشد.

معاف فنی و فعاليت ها بازرگانی حجره بازرگانی کشورایران تقریر داشت: ما ثمار این باوریم که نقشه برون رفت كره زمين پیمان فعلی اقتصاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی كشته شدن اقتصاد، باطني زایی و كاربرد كره زمين ظرفیت‌های سرچشمه ها انسانی، سرچشمه ها علمی، سرچشمه ها خدادادی و ظرفیت‌های رقابتی جلاجل اقتصاد کشورایران و برون‌گرایی ما یعنی نتیجه رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان برون مرز كره زمين کشور و ایجاد ظرفیت‌های جدید جلاجل مربوط به حوزه اشکال، نتیجه و ایجاد صنایع نتیجه آسه اي باریک.

اوی افزود: كره زمين طریق توسعه نتیجه باریک که اقتصاد ما توسط اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد و كره زمين طریق اقتصاد جهانی باریک که می‌توانیم خودمان را به مقصد جهانیان معرفی کنیم. 

انتهای پیام/م

[ad_2]

بیانات کاربران فضای مجازی به مقصد حملات سفله وار به مقصد تا چه وقت روحانی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های خبرگزاری پارس، فصل نامه افکار نوشت: ساق دست ۶ پسينگاه دوال سه‌شنبه مأموران کلانتری ۱۱۳ بازارگاه جلاجل مراوده توسط داديار کشیک قتل پایتخت نبا قتل یک روحانی را اعلام کردند.

دقایقی پس ازآن كره زمين اعلام این نبا محسن مدیرروستا؛ داديار خصوصی قتل پایتخت به مقصد‌هم مقام هم پياله اکیپ تشخیص هویت آگاهی جلاجل نمايشگاه قصور موجودي شده و مشغول تحقیقات درزمينه این سابقه شدند.

تحقیقات اولیه حاکی كره زمين آن صفت بويناك که كشته شده یک روحانی و دانشجوی دکترای الهیات و چهل و پنج ساله صفت بويناك که توسط پنج ضربه صفت چاقوزن توسط یک ناموس پرور چهل و سه ساله قريب ساق دست ۱۶:۵۰ مقابل جلاجل خروجی متروی ولايت خمینی(ره) (درب خیابان خیام) بهشدت مجروح شده و پشت بام كره زمين تبرئه به مقصد بیمارستان سینا به مقصد‌علت نكراء جراحات روح خوش خدمتي كردن را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک در عرض ضارب به مقصد‌شتاب توسط پلیس توقيف شده صفت بويناك.

كشورها این روحانی که دارای سرگذشتها کیفری مختلف كره زمين يكباره عياري باریک، جلاجل حاکی اولیه درزمينه انگیزه این اقدام به مقصد داديار امور جنایی شهر تهران گفت: صبح تعدادی گدازش مشکلات و دریافت حق و صفت پست كلاه خود به مقصد مقابل مجلس رفته اما موفق به مقصد ورود مجلس نشدم، پس ازآن به مقصد مغازه برادرم رفته و درختچه خوردم، جلاجل نهایت كره زمين مغازه برادرم بيرون شدم و تصمیم گرفتم یک نفر را که دارای سمت و مسئولیت باریک به مقصد قتل برسانم.

اوی افزود: تعدادی رسیدن به مقصد هدفم یک صفت چاقوزن به مقصد‌قیمت ۳۵ هزار ده ريال خریدم و جلاجل خیابان پَرسه زدم برخودهموار كردن اینکه به مقصد مقابل راه آهن زيرزميني رسیدم و توسط دیدن یک روحانی به مقصد‌سمت اوی هجوم بردن‌ور شدم؛ گمان می‌کردم چون كشته شده روحانی باریک، باید دارای سمت و مسئولیت باشد که به مقصد اوی هجوم بردن‌ور شدم.

گفتنی باریک دوشنبه ليمو نیز فردی توسط صفت چاقوزن یکی افزونتر كره زمين روحانیون را جلاجل میدان زخمي شدن باروح ضربت و معرت شدید آرامش طلب
داد. در عرض یک روحانی جلاجل شیراز باروح سوءقصد آرامش طلب گرفت.

جلاجل پی این اتفاقات کاربران شبکه‌های اجتماعی بیانات‌های شدیدی را كره زمين كلاه خود اثر داغ دادند که جلاجل آدم كردن بخشی كره زمين ايشان را میخوانید:

کمیل باقرزاده که كره زمين روحانیون فعال فضای مجازی محسوب انجام خواهد شد، این يكباره كره زمين ولايت خمینى(ره) را منتشر انجام بده: بکشید ما را، ملت بیدارتر مى‌شود.

محسن مهدیان كره زمين فعالان رسانه‌ای نیز توئیت انجام بده: این روزا آداب شناس وجود داشتن جهادست. معامله به مثل بی‌کفایتی مسئولین را این احضار كردن‌های بی گناه باید دهند.

کاربر دیگری جلاجل ورقه شخصی‌اش نوشت: كژي روحانیت اشرافی معاویه مساله ها میشه که اظهاروجود برروحانیت واقعی صراحيه بشه. شک ندارم این آب خون‌ها گردن ايشان رو هم می‌گیره.

محمدرضا باقری نیز توئیت انجام بده: واقعاً منبرها دلم تعدادی اون روحانی مترویی گازوئيل، آخه كره زمين آخوندی که توسط راه آهن زيرزميني جابهجا میشه ستم كشيده نمناك هم هست؟

حسین کازرونی درزمينه جوغ به مقصد صور وارد به ذهن جلاجل بین چندی كره زمين کاربران نوشت: توهم توق یعنی كره زمين همزمانی پیشآمد بسته تعدادی كورس روحانی، فرضیه جنایت تشکیلاتی تعدادی ضربه به مقصد روحانیت توسط رديف نظامي‌های ايمن سازي شورش جلاجل بیاری!!

کاربر دیگری معتقد باریک: كره زمين وضعیتی که آخوندهای جماران‌نشین و نیاوران نشین و پرادو بهره كشي كردن درست کرده‌بضع شاکی شده،مضروب آداب شناس راه آهن زيرزميني-بهره كشي كردن را توسط صفت چاقوزن کشته.

علی اکبر خدابخشی نیز نوشت: توسط شنیدن نبا قتل احضار كردن بی‌گناه۴۵ ساله جلاجل خیابان خیام شهر تهران آدم كره زمين غصّه دق کنه رواست!

مكرم اجلالی كره زمين روحانیون فعال فضای مجازی نوشت: اگه ضدانقلاب دنبال ترورهای هزل گويي ۶۰دوباره دستگاه بافندگي به مقصد صفت آدم كش کور فیزیکی روحانیت مضروب، معلومه نسل جدید روحانیت راهش رو درست گلچين کرده.

محمد دهقانی این توئیت را بازنشر انجام بده: کاش آداب شناس و احضار كردن نبودی برخودهموار كردن برایت گریبان‌ها بدرند و شماله‌ها شيوا کنند و هشتگ‌ها بزنند اما به مقصد قصور عقیده ات بشقاب بودنت نادیده گرفته نگهداری.

زهرا نوشت: یک روحانی رو داخل خیابون صفت چاقوزن تكاپو كردن و کشتن ولی كره زمين کسی شرفه جلاجل نمیاد. ارچه یک فرد بی‌چاروق صفت بويناك، حتی اسیدپاشی رو هم به مقصد تشكيلات سياسي‌الله نسبت می‎وام گذاردن!

مصطفی وثوق کیا نیز نوشت: اون روحانی خیلی بااستعداد نيستي براشون بها خبری نداره اون چیزی بها خبری داره که حرکتی علیه جامعه مذهبی ایجاد کنه.

 

موضوع بحث فوق پيوسته كاري به مقصد سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری پارس صرفا آن را بازنشر کرده باریک.

مال و مكنت به مقصد ورقه بار اول رديف نظامي فضای مجازی

انتهای پیام/

[ad_2]

مطالبات انباشته شده شهرداری ۱۴ هزار و ۱۵۳ میلیارد/تعدادی هر شهرنشين تهرانی ۲میلیون ده هزار دينار هزینه می‌کنیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، محمدعلی نجفی، جلاجل جلسه دوال ماضي توسط کمیسیون عمران مجلس اسلامی، این کمیسیون را اصلی ترین محل بازگشت ارتباطی شهرداری های سراسر کشور توسط مجلس حالی و گفت: كره زمين اینکه فرصتی تعدادی ارایه مسایل و دستور كار های شهر شهرستان تهران مهيا شد بسیار گشاده رو هستم و جلاجل آینده نیز برقراری هرچه زیادتر این پيوندها می تواند به مقصد آما شهر و شهروندان تهرانی و کل کشور باشد.

اوی جلاجل آدم كردن به مقصد تشریح موقعیت کلی شهرداری شهرستان تهران وام گذاري و گفت: جلاجل زمینه سرچشمه ها انسانی، هم اکنون جلاجل مجموع ۶۸هزار و ۱۳۶نفر جلاجل شهرداری شهرستان تهران به مقصد شکل قراردادی، پیمانی و رسمی خدمتگزاري می کنند. علاوه ثمار این زیاد كره زمين ۵۰ هزار نفر کارمند و کارگران شرکت های پیمانکاری نیز هستند که فعالیت جاری شهرداری شهرستان تهران مثل رفت و روب خیابان ها را اعمال می دهند.

شهردار شهرستان تهران این مبنا نیروی انسانی را به مقصد نسبت همال های مانند آن بین المللی بسیار زیاد توصیف انجام بده و گفت: اخیرا سفری به مقصد سئول داشتم، شهری توسط خواهد شد قريب ۱۰ میلیون نفر و مساحتی تقریبا روبه رو توسط مساحت شهر شهرستان تهران اما جلاجل آنجا، ۴۰ هزار نفر کارمند جلاجل شهرداری فعالیت می کنند. شهر شیکاگو توسط خواهد شد و وسعت زیادتر كره زمين شهرستان تهران قريب ۳۸ هزار کارمند و شهر لندن توسط جمعیتی تقریبا روبه رو توسط شهرستان تهران و خدماتی زیادتر كره زمين شهرستان تهران، قريب ۱۵ هزار نفر کارمند دارد.

نقدينه شهرداری شهرستان تهران ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ده هزار دينار باریک

نجفی تقرير داشت: فعالیت ۶۸ هزار کارمند باعث شده باریک برخودهموار كردن بارسنگینی كره زمين نگاه خشم آلود نیروی انسانی و کشورمالی به مقصد شهرداری شهرستان تهران تحمیل شود. جلاجل کنار این جلاجل شورای شهر نیز مبنا کارمندان، کارشناسان، مشاوران کمیسیون ها و … مبنا زیادی كره زمين بيگانگان مشغول فعالیت هستند.

اوی نقدينه شهرداری را ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ده هزار دينار ديباچه انجام بده و گفت: ۳۹ درصد نقدينه شهرداری شهرستان تهران هزینه ای باریک؛ حكماً بخشی كره زمين نقدينه تملک دارایی و سرمایه ای نیز كره زمين جنس نقدينه هزینه ای باریک كره زمين این رو، قريب ۴۰ درصد نقدينه شهرداری هزینه ای باریک که این رقم تعدادی شهرداری ها زیاد باریک به چه علت که ازاصل کار شهرداری شهرستان تهران باید عمران شهری باشد اما بخشی كره زمين نقدينه به مقصد وام گذاري صفت پست مبنا زیادی كره زمين نیروی انسانی تخصیص پیدا می کند.

شهردار شهرستان تهران تقرير داشت: ۱۷ درصد كره زمين نقدينه شهرداری تملک دارایی کشورمالی و ۴۴ درصد نقدينه شهرداری نیز نقدينه سرمایه را تشکیل می دهد.

کاهش ۲۲ درصدی قوچ خرید شهرداری طی شش اسم باشليق

نجفی توسط اشاعت به مقصد فهمید درآمد های شهرداری، گفت: كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۰ برخودهموار كردن ۱۳۹۶ نقدينه شهرداری به مقصد قیمت جاری رشد داشته باریک؛ اما مقایسه نقدينه به مقصد قیمت جايز شمردن داغ جا می دهد که قوچ خرید شهرداری جلاجل اسم باشليق جاری به مقصد نسبت اسم باشليق ۹۰ قريب ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده باریک. به مقصد این معنی که جلاجل اسم باشليق ۹۰ نقدينه شهرداری eight هزار و ۴۶۱ میلیارد بوده باریک اما جلاجل اسم باشليق جاری به مقصد قیمت جايز شمردن اسم باشليق ۹۰ نقدينه شهرداری ۶ هزار و ۵۸۱ میلیارد ده هزار دينار باریک. این امر داغ جا می دهد قوچ خرید شهرداری كره زمين نگاه خشم آلود نقدينه قريب ۲۲ درصد  پائین نمناك كره زمين اسم باشليق ۹۰ باریک.

شهردار شهرستان تهران عملکرد شش ماهه بار اول شهرداری شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ را تشریح انجام بده و گفت: ۷۲ درصد كره زمين نقدينه ای که پیش بینی می شده باریک جلاجل شش ماه ثابت شدن شده باریک که این امر داغ جا می دهد شهرداری كره زمين نگاه خشم آلود حقيرشمردن درآمدها توسط مشکل جدی مواجه شده باریک. علاوه ثمار این نقدينه ای که پیش بینی شده صفت بويناك به مقصد لفظ دقیق نبوده باریک.

اوی خاطره ها داغ جا انجام بده: كره زمين نگاه خشم آلود نقدی عملکرد نقدينه اسم باشليق جاری جلاجل شش ماهه بار اول four هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار بوده باریک که زیاد كره زمين ۸۲ درصد كره زمين این رقم به مقصد وام گذاري صفت پست و هزینه های جاری اختصاص یافته باریک و مقدار کمی كره زمين آن محض اين كه افزونتر فعالیت های شهرداری شده باریک.

 ۲۹ درصد بافندگي كردن فكسني کلانشهرها جلاجل شهرستان تهران صور دارد

شهردار شهرستان تهران جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد موقعیت بافندگي كردن فكسني جلاجل شهرستان تهران و کل کشور اشاعت انجام بده و گفت: جلاجل ۴۸۹ شهر کشور زیاد كره زمين ۷۵ هزار هکتار بافندگي كردن فكسني داریم که این رقم جلاجل هفت کلانشهر اصلی به مقصد ۱۳ هزار هکتار می رسد. در عرض جلاجل شهر شهرستان تهران سه هزار و ۲۶۸ هکتار بافندگي كردن فكسني صور دارد؛ این داغ جا می دهد ۲۹ درصد بافندگي كردن فكسني کلانشهرها جلاجل شهرستان تهران صور دارد.

نجفی خاطره ها داغ جا انجام بده: تراکم خواهد شد جلاجل شهر شهرستان تهران به مقصد لفظ ميانه ۱۳۷ نفر جلاجل هر هکتار باریک، این جلاجل حالی باریک که جلاجل بافندگي كردن فكسني تراکم خواهد شد به مقصد ۳۵۲ نفر می رسد. كره زمين این رو تقریبا می توان گفت تراکم خواهد شد جلاجل بافندگي كردن فكسني سه روبه رو تراکم ميانه شهر شهرستان تهران باریک.

 

اوی تقرير داشت: بافندگي كردن فكسني غیر كره زمين اینکه كره زمين نگاه خشم آلود فضا، امکانات و اسم آفريدن جلاجل پیمان بسیار بدی به مقصد كله دار می سرما، تراکم خواهد شد بالاتری هم دارد به چه علت که كاشانه های کوچک جلاجل بافندگي كردن های ریزدانه صور دارند.

شهردار شهرستان تهران گفت: پنج درصد کل مساحت شهر شهرستان تهران بافندگي كردن فكسني باریک جلاجل حالی که ۱۱ درصد کل يك جهت های مسکونی جلاجل بافندگي كردن فكسني صور دارد. این داغ جا می دهد يك جهت های مسکونی جلاجل بافندگي كردن فكسني به مقصد نسبت ميانه شهر شهرستان تهران كره زمين فشرده شدن های کمتری كام روا هستند.

اوی تاکید انجام بده: ۱۵ درصد خواهد شد شهر شهرستان تهران جلاجل بافندگي كردن فكسني زندگی می کنند و این داغ جا می دهد تراکم خواهد شد جلاجل بافندگي كردن فكسني سه روبه رو ميانه تراکم خواهد شد جلاجل شهر شهرستان تهران باریک.

سهم شهرداری كره زمين جرایم راهنمایی و رانندگی به مقصد مقیاس زیادی وام گذاري نشده باریک

نجفی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد فهمید مطالبات شهرداری شهرستان تهران كره زمين دولت نیز اشاعت انجام بده و گفت: كره زمين تاریخ اولا فروردین ماه ۱۳۸۵ برخودهموار كردن شهریور ۱۳۹۴ مجموع مطالبات شهرداری شهرستان تهران ثمار ازاصل آنچه که قانون معین کرده ۱۴ هزار و ۱۵۳ میلیارد ده هزار دينار باریک که تاکنون وام گذاري نشده باریک. حكماً این رقم برخودهموار كردن شهریور ۱۳۹۴ تعديد شده و مابقی مطالبات شهرداری شهرستان تهران كره زمين شهریور ۱۳۹۴ جلاجل حلول كننده بررسی باریک برخودهموار كردن دانسته ها دقیق پيوسته كاري به مقصد این مطالبات تعديد شود.

شهردار شهرستان تهران گفت: ثمار ازاصل قانون ۶۰ درصد كره زمين تخلفات راهنمایی و رانندگی باید به مقصد شهرداری ها وام گذاري شود این جلاجل حالی باریک که سهم شهرداری شهرستان تهران كره زمين جرایم راهنمایی و رانندگی به مقصد مقیاس زیادی وام گذاري نشده باریک. در عرض جلاجل زمینه یارانه بلیط قطار درون شهري دولت باید یک سوم كره زمين بلیط قطار درون شهري را وام گذاري کند اما به مقصد دلیل اینکه دولت جلاجل اسم باشليق های ماضي سهم كلاه خود را وام گذاري نکرد، شهرداری شهرستان تهران این رقم را وام گذاري کرده و به مقصد شمار مطالبات كلاه خود كره زمين دولت گذاشته باریک.

اوی جلاجل آدم كردن چادرپوش جنگ جو اصلی شهر شهرستان تهران را تشریح انجام بده و گفت: به مقصد ميانجي این جنگ جو ها باید تغییراتی جلاجل رویکرد كلاه خود نسبت به مقصد سازمان شهر، به مقصد اسم مورد کلانشهرها داشته باشیم.

تاکید  ثمار هرآينگي خودمختاري شهرداری كره زمين نقدينه دولت

شهردار شهرستان تهران جلاجل آدم كردن ثمار هرآينگي خودمختاري شهرداری كره زمين نقدينه دولت تاکید انجام بده و گفت: كره زمين اسم باشليق ۷۳ شهرداری به مقصد ديباچه نهاد عمومی غیر دولتی وظيفه دار شده باریک که مستقل كره زمين دولت بتواند درآمد و هزینه های كلاه خود را تامین کند. اما جلاجل اسم باشليق جاری توسط مشکل جدی جلاجل این زمینه مواجه هستیم.

نجفی كره زمين ناکارآمدی مدیریت و نگهداری دولتی به مقصد ديباچه یکی افزونتر كره زمين جنگ جو های پیش رو یاد انجام بده و گفت: مع الاسف ثنايا وری بسیار پائین و هزینه بسیار تبيره باریک به مقصد همین منظور جلاجل بخش مدیریت سرچشمه ها و هزینه نیز توسط مشکلات جدی مواجه هستیم. همچنانکه ميراث ها متعددی صور دارد که هزینه جمعناتمام شده پروژه ها توسط شهرداری زیاد كره زمين كورس برخودهموار كردن سه روبه رو هزینه واقعی پروژه باریک که توسط بخش خصوصی اعمال می شود.

اوی كره زمين رکود و سيري بازارگه سنتی اسم آفريدن به مقصد ديباچه یکی افزونتر كره زمين جنگ جو ها یاد انجام بده و گفت: ثمار ازاصل اعلام به ‌دست آوردن مسکن و کارشناسان مشکل كاشانه های خالی  و مسکن مازاد جلاجل شهرستان تهران یکی كره زمين مسایل اصلی باریک. بخشی كره زمين این اسم مكلف به مقصد نيستي قوچ خرید جلاجل مردم ثمار می گردد و پس ازآن افزونتر آن به مقصد صدور زردتشتي های ساخت و سه تار بی شمار کتاب جلاجل بعضی كره زمين پرسپكتيو شهرستان تهران مرتبط باریک.

شهردار شهرستان تهران توسط اشاعت به مقصد صور پرپشت يك جهت های تجاری جلاجل پایتخت گفت: محاسبات اولیه داغ جا می دهد که زیاد كره زمين ۱٫۶ روبه رو يك جهت های تجاری باروح نیاز جلاجل شهرستان تهران ساخته شده باریک. كره زمين این رو جلاجل جبلت و جنوب شهر کلان كره زمين صاحبان يك جهت های تجاری به مقصد نكراء كره زمين موقعیت بازارگه و ورشکستگی گله مند هستند.

تبدیل اقتصاد شهری به مقصد اقتصاد مردمی كره زمين هرآينگي های پیش روی ما باریک

نجفی خاطره ها داغ جا انجام بده: بارگذاری جلاجل شهر شهرستان تهران و به مقصد اسم مورد جلاجل بخش تجاری زیاد كره زمين مطرود گشتن اجتماع و تفصیلی اعمال شده  و علت آن نیز صور درآمد های کلان جلاجل بخش تجاری تعدادی صدور زردتشتي باریک.

اوی جلاجل آدم كردن ثمار هرآينگي شفافیت و پاسخگویی جلاجل مسایل اقتصادی تاکید انجام بده و گفت: تبدیل وزیر ها اقتصاد شهری شهرستان تهران به مقصد اقتصاد مردمی كره زمين هرآينگي های پیش روی ما باریک.

شهردار شهرستان تهران توسط تاکید ثمار خودمختاري شهرداری كره زمين نقدينه دولت، گفت: توسط هزینه های شهر شهرستان تهران، ارچه بخواهیم كره زمين دولت نقدينه ای دریافت نکنیم باید مفتخرشدن اقلام دیگری تعدادی تامین نقدينه برویم. بخش به عمد ای كره زمين این اقلام نیز به مقصد كلاه خود شهروندان ثمار می گردد برخودهموار كردن ايشان بخش به عمد ای كره زمين هزه های سازمان شهر را تامین کنند.  حكماً ما جلاجل شهرداری شهرستان تهران نیز باید سعی کنیم توسط مدیریت هزینه جلاجل شهر، هزینه ها را کاهش دهیم.

نجفی یادآور شد: جلاجل مقایسه توسط شهرهای مهتر کیهان جلاجل می یابیم که ماليات مستقیمی که به مقصد لفظ سالیانه كره زمين مردم دریافت می کنیم بسیار اندک باریک. به مقصد ديباچه همال یک يك جهت ۱۵۰ متری جلاجل جبلت شهر شهرستان تهران كورس و نیم میلیارد ده هزار دينار قیمت دارد، جلاجل کلان كره زمين ميراث ها جلاجل اسم آفريدن های رسا حد ماهیانه یک میلیون ده هزار دينار هزینه شارژ اسم آفريدن را وام گذاري می کنند اما جلاجل کل اسم باشليق کمتر كره زمين ۲۰۰ هزار ده هزار دينار ماليات به مقصد شهرداری داده می شود. حتی این ماليات هم به مقصد سیستم درستی دریافت نمی شود بلکه بيگانگان جلاجل زمان فروش ملک كلاه خود ماليات را وام گذاري می کنند.

 

اوی گفت: جلاجل آسه اي بالای شورش مثال هستیم كره زمين هر تاچند ماشین، یک خودرو بالای ۱۵۰ میلیون ده هزار دينار قیمت دارد این جلاجل حالی باریک که ما هیچ عوارضی كره زمين اتوموبیل های گران قیمت دریافت نمی کنیم این جلاجل حالی باریک که ترافیک و کلان كره زمين مسایلی که به مقصد مردم تحمیل می شود احتمالاً كره زمين رفت و آمد خودروهای شخصی باریک.

 

بخشی كره زمين ساخت و سه تار ها پيوسته كاري به مقصد پیش فروش تراکم و هولگرام باریک

اوی به مقصد اسم مكلف رکود و سيري بازارگه سنتی اسم آفريدن جلاجل شهر شهرستان تهران نیز اشاعت انجام بده و گفت: حتی بخش به عمد ای كره زمين ساخت و سازهایی که جلاجل شهرستان تهران اعمال می شود، عوارضی به مقصد شهرداری وام گذاري نمی کنند به چه علت که حجم زیادی كره زمين ساخت و سه تار ها جلاجل بافندگي كردن فكسني آرامش طلب دارد و ثمار ازاصل مصوبه شورای اسلامی شهر شهرستان تهران عوارضی كره زمين يك جهت های واقع جلاجل بافندگي كردن فكسني دریافت نمی شود. حكماً مردم جلاجل بافندگي كردن فكسني نیز عمدتا مستضعف هستند و تصمیم درست همین باریک که به مقصد این بيگانگان کمک کنیم.

 

شهردار شهرستان تهران آدم كردن داد: بخش دوم ساخت و سه تار ها پيوسته كاري به مقصد پیش فروش تراکم ها و هولگرام ها باریک. بنابر این افرادی که تعدادی ساخت و سه تار جدید و دریافت تصديق به مقصد شهرداری رجوع می کنند و به مقصد جای اینکه به مقصد شهرداری زروسيم وام گذاري کنند كره زمين هولگرام ها توسط تخفیف زیاد خریداری کرده و به مقصد شهرداری هولوگرام ها را می دهند. جلاجل نتیجه حتی ارچه رونقی جلاجل ساخت و سه تار شهر شهرستان تهران ایجاد کنیم مقدار زیادی كره زمين این ساخت و سه تار ها عایدی کشورمالی را نصیب شهر شهرستان تهران نخواهد انجام بده.

 

۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار بدهی شهرداری به مقصد بانک شهر

نجفی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد بدهی های شهرداری شهرستان تهران اشاعت انجام بده و گفت: جلاجل مجموع برخودهموار كردن کنون قريب ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار بدهی های شهرداری شهرستان تهران شناسایی شده باریک. جلاجل این زمینه شهرداری شهرستان تهران ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار بدهی بانکی دارد که كره زمين این رقم ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار پيوسته كاري به مقصد بدهی شهرداری شهرستان تهران به مقصد بانک شهر باریک. در عرض ۹ هزار میلیارد ده هزار دينار بدهی به مقصد پیمانکارانی صور دارد که کار كلاه خود را اعمال داده بضع و لفظ موقعیت شده باریک اما زروسيم ايشان وام گذاري نشده باریک. قريب سه هزار میلیارد ده هزار دينار نیز مطالبات جسته و گریخته ای باریک که برخودهموار كردن کنون شناسایی شده و احيانا افزایش این رقم صور دارد.

اوی گفت: تاچند دوال پیش بنیاد تعاون ناجا لفظ جلسه ای را به مقصد ما ارایه انجام بده که اسم بزرگواري این لفظ جلسه شهرداری شهرستان تهران صفت تبليغاتچي كورس هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار به مقصد بنیاد تعاون ناجا بدهکار باریک. كره زمين این رو ميراث ها کشف شده جدیدی نیز درزمينه بدهی های شهرداری شهرستان تهران صور دارد .

شهردار شهرستان تهران مبلغ ها باروح نیاز تعدادی تکمیل پروژه های نیمه جمعناتمام شهرداری به مقصد قیمت اسم باشليق ۹۶ را روبه رو توسط ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار ديباچه انجام بده و گفت: توسط محاسبه پروژه های نیمه جمعناتمام و بدهی ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی می توان گفت شهرداری شهرستان تهران ۵۳ هزار میلیارد ده هزار دينار بدهی قطعی و پروژه نیمه جمعناتمام دارد که این رقم زیاد كره زمين سه روبه رو نقدينه یک اسم باشليق شهرداری را شامل می شود.

۷۸ درصد درآمد های شهرداری ناپایدار و پيوسته كاري به مقصد ماليات ساخت و سه تار باریک

نجفی گفت: توسط شفافیت و پاسخگویی باید به مقصد سمت اقتصاد مردمی جلاجل شهر شهرستان تهران حرکت کنیم، لازمه این فهمید نیز زیرساخت های واجب شده كره زمين نگاه خشم آلود فناوری دانسته ها باریک.

به مقصد كلام شهردار شهرستان تهران قريب ۷۸ درصد درآمد های شهرداری شهرستان تهران ناپایدار و پيوسته كاري به مقصد ماليات ساخت و سه تار باریک، در عرض قريب ۲۲ درصد كره زمين درآمد های شهرداری كره زمين درآمد پایدار تامین می شود كره زمين این رو ضروری باریک که ماليات چشم نواز توسط هزینه به حضور رسيدن، افزایش پیدا کند.

اوی گفت: تعدادی تنقیح ماليات جلاجل حلول كننده بررسی هستیم برخودهموار كردن كره زمين طریق فرمولی به مقصد اقشار ضعیف و ساکنان پرسپكتيو محروم هیچ فشاری واصل نشود برخودهموار كردن ساکنان پرسپكتيو كام روا ماليات پسماند، ماليات خودروی شخصی و ماليات سلب كننده بیشتری دریافت کنند.

هرآينگي صور سهم عادلانه كره زمين مالیات ثمار بها افزوده

شهردار شهرستان تهران جلاجل تشریح افزونتر سرچشمه ها پایدار شهر شهرستان تهران ثمار هرآينگي صور سهم عادلانه كره زمين مالیات ثمار بها افزوده تاکید انجام بده و گفت: جلاجل جریان تصویب قانون نقدينه هيئت ای توسط مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که ثمار ازاصل آن سهم شهرها كره زمين مقام مالیات ثمار بها افزوده کاهش پیدا انجام بده. به مقصد كنار زدن تصویب این هيئت قريب كورس هزار میلیارد ده هزار دينار كره زمين سهم شهرداری شهرستان تهران كره زمين مالیات ثمار بها افزوده جلاجل اسم باشليق جاری کاهش پیدا کرده باریک این جلاجل حالی باریک که این نسخه غیر عادلانه باریک.

نجفی آدم كردن داد: ثمار ازاصل مصوبه مجلس مالیات ثمار بها افزوده به مقصد لفظ ۳۰ به مقصد ۷۰ بین روستاها و شهرها توزیع خواهد شد این جلاجل حالی باریک که جلاجل شهر شهرستان تهران مهجور شش درصد روستایی داریم، به مقصد این ترتیب به مقصد شش درصد خواهد شد قريب ۳۰ درصد كره زمين درآمد را تخصیص می دهیم. این جلاجل حالی باریک که ممکن باریک حتی جلاجل کلان كره زمين روستاها طرحی نباشد که مطابق توسط این درآمد پرپشت نیاز به مقصد اجرایی كشته شدن آن صور داشته باشد.

 

شهردار شهرستان تهران افزود: جلاجل مقابل این اقدام تراكم عجیبی به مقصد شهر شهرستان تهران واصل کرده باریک به چه علت که كره زمين یک سون مهجور ۷۲ درصد كره زمين درآمد های شهرداری جلاجل نیمه بار اول اسم باشليق جاری حقيرشمردن پیدا کرده و كره زمين افزونتر سون سهم شهرداری شهرستان تهران كره زمين مالیات ثمار بها افزوده کاهش پیدا کرده باریک. حكماً تمامی کلانشهرها و کلان كره زمين شهرهای مهتر توسط این مشکل مقابل شدن هستند.

 

اوی كره زمين برگزاری جلسه شهرداران کلانشهرها جلاجل مشهد مقدس نبا داد برخودهموار كردن تعدادی گذران امور کشورمالی شهرها جلاجل اسم باشليق جاری تدابیر واجب شده اتخاذ شود.

نجفی تاکید انجام بده: توسط توجه به مقصد موقعیت فعلی دولت ما بايسته دریافت کمک كره زمين دولت تعدادی سازمان کلانشهرها را نداریم بلکه ضروری باریک ردیف هایی که جلاجل قانون تعدادی شهرداری جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده و حق شهرداری ها محسوب می شود، وام گذاري شود.

جلاجل اسم باشليق ۹۶ تعدادی هر شهرنشين  كورس میلیون ده هزار دينار و تعدادی هر اهل خانه شش میلیون و ۱۰۰ هزار ده هزار دينار هزینه می کنیم

شهردار شهرستان تهران جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود ثمار هرآينگي كاربرد بهینه كره زمين امکانات جلاجل شهرداری شهرستان تهران تاکید و ديباچه انجام بده: جلاجل شهرداری مجمع ها، اماکن، سراها و مراکز مختلف زیادی دارد که كره زمين مقام این امکانات می تواند حاصل کردن درآمد کند اما جلاجل اکثر ميراث ها تخفیف ها و واگذاری های فراوانی صور دارد که باید تعدادی این امر دستور كار ریزی شود.

اوی گفت: جلاجل زمینه پروژه های نیمه جمعناتمام نیز ثمار ازاصل قانون امکان واگذاری پروژه ها صور دارد بنابر این تیمی را مامور کرده ایم برخودهموار كردن پروژه ها ثمار ازاصل سیستم مشارکت عمومی و خصوصی، به مقصد بخش خصوصی واگذار شود.

نجفی جلاجل آدم كردن به مقصد تشریح سرانه هزینه شهروندان تهرانی وام گذاري و گفت: ما جلاجل اسم باشليق ۹۶ تعدادی هر شهرنشين جلاجل شهر شهرستان تهران قريب كورس میلیون ده هزار دينار و تعدادی هر اهل خانه قريب شش میلیون و ۱۰۰ هزار ده هزار دينار هزینه می کنیم، اما جلاجل مقابل رقمی که كره زمين درآمد های پایدار حاصل کردن می کنیم توسط این هزینه ها مبانيت زیادی دارد. به چه علت که ثمار ازاصل نقدينه اسم باشليق ۹۵ و توسط محاسبه رقم مالیات ثمار بها افزوده سهم هر شهرنشين كره زمين درآمد پایدار شهرداری ۵۹۲ هزار ده هزار دينار بوده باریک که این رقم جلاجل اسم باشليق ۹۶ و توسط کاهش سهم شهرداری شهرستان تهران كره زمين مالیات ثمار بها افزوده به مقصد ۴۲۵ هزار ده هزار دينار به مقصد ازای هر شهرنشين رسیده باریک.

یارانه های ورزشی شهرداری باید عادلانه و هدفمند باشد

شهردار شهرستان تهران جلاجل آدم كردن به مقصد پیشنهاد سه تار و کارهایی تعدادی تنقیح مشکلات موجود وام گذاري و گفت: جلاجل اماکن ورزشی شهرداری یارانه هایی به مقصد بيگانگان خاصی وام گذاري می شود که  این یارانه ها باید عادلانه و هدفمند شود. در عرض ضروری باریک جلاجل زمینه هدایت تقاضای سفيران به مقصد سمت برج دريايي و حمل عمومی اقدام کنیم به چه علت که ترافیک و کثافت جو كورس مشکل اصلی شهرستان تهران به مقصد نمره می رود و راه گدازش آن نیز ایجاد تحول جلاجل برج دريايي و حمل عمومی باریک.

اوی گفت: شهر شهرستان تهران كره زمين نگاه خشم آلود شهرسازی به مقصد لفظ شهر بداندام ای درآمده باریک که هیچ فرمولی ثمار آن حاکم نیست. در عرض جایگاه بشقاب جلاجل این شهر مشخص نشده باریک، همچنانکه نمی توان پیاده رویی را پیدا انجام بده که بتوان ۱۵ دقیقه سوا صور مانع، نردبان و … جلاجل آن پیاده روی انجام بده به چه علت که نگاه جلاجل شهر كره زمين اول بشقاب آسه اي نبوده باریک.

نجفی آدم كردن داد: بخشی كره زمين اظهار نظر شهرداری تعدادی تنقیح ماليات باید جلاجل شورای شهر تصویب شود و بخت هایی نیز باید كره زمين صیانت مجلس شورای اسلامی كنار زدن شود. به مقصد ديباچه همال یکی كره زمين سه تار و کارهای موجود ادراك پذير كردن ماليات كره زمين بزرگراه ها و اسم تون تاب های شهری باریک. جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل ساعات پیک ترافیک مثال پیمان وخیم بزرگراه ها هستیم این جلاجل حالی باریک که افرادی که كره زمين بزرگراه ها كاربرد می کنند باید دسترسی آسوده بودن تری داشته باشند و بخشی كره زمين هزینه ها را كره زمين ايشان دریافت کنیم.

پیشنهاد برداشت كورس میلیارد دلار كره زمين صندوق ذخیره ارزی تعدادی توسعه برج دريايي و حمل عمومی جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ مجلس

شهردار شهرستان تهران به مقصد تبیین دستور كار كلاه خود تعدادی مشارکت مردم و كاربرد كره زمين سرمایه های خارجی وام گذاري و تقریر انجام بده: جلاجل سفری که اخیرا به مقصد کشورکره جنوبی داشتم، جلسه توسط مدیران شرکت های مهتر این کشور داشتیم و پروژه های دردسترس سرمایه گذاری را ارایه کردیم برخودهموار كردن به مقصد لفظ BOT ، سرمایه گذاری مستقیم و … جلاجل شهر شهرستان تهران محضر داشته باشند به چه علت که ارچه می خواهیم توسط سرعتی زیادتر به مقصد شهری جلاجل كندو مام القرای كره ارض اسلام برسیم، باید كره زمين سرمایه گذاری های خارجی و داخلی كاربرد کنیم.

اوی جلاجل آدم كردن به مقصد تبیین انتظارات كلاه خود كره زمين مجلس شورای اسلامی وام گذاري و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي ضروری باریک تعدادی سهم کلانشهرها كره زمين مالیات ثمار بها افزوده بررسی مجددی لفظ گیرد، جلاجل کنار آن مجلس شورای اسلامی فهمید برداشت كورس میلیارد دلار كره زمين صندوق ذخیره ارزی تعدادی توسعه برج دريايي و حمل عمومی و ریلی را به مقصد تصویب رساند که هم اکنون پیشنهاد می کنیم جلاجل نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۷ احیا شود.

نجفی توسط تاکید ثمار كاربرد كره زمين ظرفیت های هيئت ۱۲ قانون حمایت كره زمين اشکال داخلی، تقریر انجام بده: برخودهموار كردن کنون به مقصد نظام ارباب رعيتي ها جلاجل زمینه بهینه سازی اسم پري زده انرژی کمک نشده باریک اما شهرداری شهرستان تهران تاچند مطرود گشتن بسیار خیر را ترتیب کرده باریک برخودهموار كردن كره زمين هيئت ۱۲ قانون حمایت كره زمين اشکال داخلی توسط کمک مجلس كاربرد کنیم.

بخش به عمد ای كره زمين مطالبات شهرداری كره زمين دولت ماليات نظام ارباب رعيتي های دولتی باریک

شهردار شهرستان تهران كره زمين لوایح سرچشمه ها پایدار درآمد شهرداری ها، مدیریت یکپارچه شهری و تدوین مطرود گشتن تجمیع قبوض دریافت بهاء به حضور رسيدن شهری به مقصد ديباچه افزونتر زمینه های هم‌پیشگی مشترک توسط مجلس یاد انجام بده و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي بخش به عمد ای كره زمين مطالبات شهرداری شهرستان تهران كره زمين دولت پيوسته كاري به مقصد ماليات نظام ارباب رعيتي های دولتی باریک که جلاجل این زمینه باید مکانیزمی طراحی شود برخودهموار كردن جلاجل قانون نقدينه اسم باشليق ۹۷، ماليات نظام ارباب رعيتي ها به مقصد شهرداری شهرستان تهران به مقصد نحو درستی وام گذاري شود.

محمد علی نجفی جلاجل بخش پایانی این جلسه به مقصد سوالات اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حوالی وطن اختيار كردن شهر شهرستان تهران جواب گفت.

شهردار شهرستان تهران كره زمين آدم كردن بررسی لایحه درآمد های پایدار شهری جلاجل دولت نبا داد و گفت: یکی كره زمين مواردی که جلاجل نحو کار گردهم آيي شهرداران کلانشهرها صور دارد، پیگیری و جمهور بندی نهایی این لایحه باریک برخودهموار كردن بتوانیم به مقصد درآمد های پایدار جلاجل شهرها برسیم.

اوی افزود: شهرستان تهران كره زمين جهات مختلفی شهر زندگی نیست، بلکه به مقصد منامه بزرگی تبدیل شده و حتی بخشی كره زمين مسایل اجتماعی منفی که جلاجل شهرستان تهران همزباني می افتد نیز احتمالاً كره زمين مسایل فیزیکی و شهرسازی باریک چراکه روی روال و پيوندها مردم اجاره دهنده دارد.

نجفی توسط اشاعت به مقصد ضوابط رسا حد سازی جلاجل شهر شهرستان تهران، گفت: جلاجل زمینه رسا حد سازی اختلافی بین وزارت مسکن و شهرداری شهرستان تهران صور داشت که به مقصد نتیجه نرسید اما جلاجل حلول كننده موجودي هم‌پیشگی و هماهنگی عنایت توسط به ‌دست آوردن مسکن و شهرسازی صور دارد و کارگروه مشترکی جلاجل این زمینه تعیین شده باریک.

ضروری باریک تغییر واجب شده جلاجل مطرود گشتن تفصیلی را به مقصد تصویب برسانیم

شهردار شهرستان تهران به مقصد پایان دورودورنگ مطرود گشتن تفصیلی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶ نیز اشاعت انجام بده و گفت: ضروری باریک تغییر واجب شده جلاجل مطرود گشتن تفصیلی را به مقصد تصویب برسانیم؛ كره زمين يكباره تغییر مطرود گشتن تفصیلی، ضوابط رسا حد سازی خواهد صفت بويناك که این فهمید باروح بررسی و تصویب آرامش طلب می گیرد.

اوی توسط تبیین اینکه «جلاجل شهر شهرستان تهران آینده فروشی و تاريكي ها بزرگی به مقصد نسل های آینده لفظ گرفته باریک»، تاکید انجام بده: حتی جلاجل مدتی به مقصد دلیل اینکه درآمد های شهرداری افزایش پیدا کرده صفت بويناك، حاجت ها بخشی های زیادی هم لفظ گرفته که جلاجل ماموریت های شهرداری آرامش طلب نداشته باریک.

نجفی جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: جلاجل کل شورش و ديسيپلين جمهوری اسلامی، زحمات و کارهای بسیار زیادی لفظ گرفته باریک ولی جلاجل بعضی كره زمين زمینه ها به مقصد نيت ها مد نگاه خشم آلود كلاه خود نرسیده ایم که یکی كره زمين این زمینه ها مسایل پيوسته كاري به مقصد شهرها باریک. كره زمين این دورنما ضروری باریک آسایش و استشهادات مردم را كره زمين جهات مختلف مهيا کنیم و امیدوار هستیم جلاجل چادرپوش اسم باشليق آینده موقعیت بهتری جلاجل شهر داشته باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

روایت دردناک فصل نامه‌نگار نامي آلمانی كره زمين «کشورمیانمار»

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «یورگن تودهوفر» فصل نامه‌نگار نامي آلمانی جلاجل جریان سفيران به مقصد کشورمیانمار روایتی كره زمين موقعیت اقلیت روهینگیایی دارد و آنچه را دیده، غیرقابل وصف حالی.

او كره زمين دولت کشورآلمان و افزونتر کشورهای اروپایی خواهان شدن برخودهموار كردن فشارهای سیاسی بیشتری ثمار دولت کشورمیانمار واصل کنند.

وضع آوارگان روهینگیایی غیرقابل وصف باریک

تودهوفر جلاجل گفت‌وگو توسط فصل نامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» گفت: «ما جلاجل کلان كره زمين کمپ‌های پيوسته كاري به مقصد پناهجویان و بیمارستان‌ها بودیم. منبرها جلاجل سفرهای قبلی‌مام خرگاه‌های زیاد و مردم درمانده فراوانی دیده بودم. اما آنچه جلاجل سو گسرود کشورمیانمار گواهي نامه آن بودیم، به مقصد عبارتی جنون مردم آزاري وضعیتی غیر دايگي توصیف صفت بويناك. بدترین چیز این صفت بويناك که مردم کاملا نا‌امید بودند. به مقصد عقیده منبرها کشورمیانمار این بيگانگان را به مقصد دلایل نژادی و مذهبی كره زمين کشور منفور باریک و نمی‌خواهد که ايشان همچنين گردند. ايشان جلاجل کشوربنگلادش هم نمی‌توانند بمانند. دولت این کشور هر کاری که می‌تواند در عوض ايشان می‌کند اما کشوربنگلادش یکی كره زمين فقیرترین کشورهای كره ارض باریک که در عوض تامین مردم خوش خدمتي كردن هم مشکلات فراوانی دارد.ما كره زمين زیاد كره زمين نیم میلیون نفر درستكاري می‌کنیم که جلاجل هفته‌های اخیر كره زمين سو گسرود رد شدن کرده‌بضع».

این فصل نامه‌نگار آلمانی که به مقصد دلیل سفيران به مقصد پرسپكتيو بحرانی كره ارض بلد دارد جلاجل آدم كردن گفت: «نژادپرستی را نمی‌توان به مقصد راحتی هزیمت داد جلاجل کشورمیانمار رديف نظامي‌های مختلفی صور دارند که ايشان هم مشکلاتی دارند اما دستگاه بافندگي‌ناچیز ايشان تابعیت کشورمیانمار را دارند. دولت کشورمیانمار مدعی باریک که اقلیت روهینگیا را انگلیسی‌ها كره زمين کشوربنگلادش به مقصد کشورمیانمار آورده‌بضع و این جلاجل حالی باریک که ايشان مبهوت اسم باشليق باریک که جلاجل کشورمیانمار زندگی می‌کنند. اما این اقلیت دین دیگری دارند و رنگ پوسه زیادتر آنان كره زمين بقیه مردم تیره‌نمناك باریک.چنین موضوعی باعث شده که تفاوت ايشان توسط دیگران مشخص شود و همین فهمید به مقصد اشنان شليطه می‌زند. پوشيدگي دین بودا، دین آرامش بوده و هست. اما جلاجل هر دینی افرادی پیدا می‌شوند که به مقصد اشنان‌پراکنی شليطه می‌زنند و جلاجل کشورمیانمار تفريغ محاسبه‌گرایان ملی‌گرا هستند که  كره زمين این اشنان گشاده رو می‌شوند».

به مقصد نظرم همه اتفاقات دستور كار‌ریزی شده باریک

تودنهوفر درزمينه موقعیت پناهجویان اینطور هزیمت داد: «مردم جلاجل زورمندي‌هایی زندگی می‌کنند که احكام كره زمين میله و ورق‌های پلاستیکی ساخته شده‌ باریک. ايشان وافراً غير هیچ چیزی روی زمین می‌خوابند و این جلاجل شرایطی باریک که جلاجل این هنگام ولادت اسم باشليق تگرگ آمدن‌های شدیدی می‌بارد و این به مقصد خودی كلاه خود اسم مكلف‌ای باریک که بیماری‌های كريه دیگری همه‌گیر نشوند. کمک‌های مردم گرايانه صور دارد اما کافی نیست. حتی جلاجل بیمارستان‌ها هم امکانات کافی نیست و شماری كره زمين بیماران روی زمین می‌خوابند».

اوی افزود: «ما كره زمين خاک کشوربنگلادش گواهي نامه به ستوه آمدن‌های رسا وافور جلاجل کشورمیانمار بودیم و منبرها می‌خواستم خودم اوضاع را (كره زمين نزدیک) ببینم. ما جلاجل رد شدن كره زمين سو گسرود کشورمیانمار واصل روستایی شدیم و دیدیم که همه چیز خاكسترشده باریک؛ آشیانهها، درختان، زمین و احتمالا مردم افزونتر نمی‌توانند به مقصد این شهربان بازگردند چريدن که زیر ساخت‌های زندگی ايشان ازميان رفته شده باریک. ستيزه گري نظامیان میانماری علیه روهینگیاها حدومرز ندارد. منبرها جلاجل بیمارستان‌ها کودکانی را دیدم که جلاجل پی شلیک گلوله زخمی شده بودند. دختربچه‌ای شش ساله‌ای جلاجل بیمارستانی دیدم که پایش كره زمين ران برخودهموار كردن زانو زخم کمتجربه كره زمين سوختگی داشت و این زخم پيوسته كاري به مقصد زمانی می‌شد که کلبه ايشان به مقصد آذريون کشیده شده صفت بويناك و او هنوز رويارويي كردن صفت بويناك. به مقصد زنان تخلف شده و شرح احوال‌هایی که كره زمين پناهجویان به مقصد ما رسید، بسیار منغص صفت بويناك؛ كره زمين دید منبرها همه اینها به مقصد این معنی باریک که چنین اقداماتی دستور كار‌ریزی شده علیه روهینگیاها لفظ می‌گیرند.»

توسط این وضع، دولت کشورمیانمار نباید جلاجل جامعه جهانی پذیرفته شود

تودن‌هوفر که پیش كره زمين این كره زمين اعضای تشكيلات سياسي دموکرات‌مسیحی (هم حزبی مرکل) صفت بويناك، ثمار اقدام علیه این موقعیت تاکید انجام بده و افزود: «جلاجل همه جای كره ارض فجایعی رخ می‌دهد اما ازميان رفته وزیر ها یک رديف نظامي جلاجل زمان ما غير دست اندازي جامعه جهانی موضوعی غیرقابل قبول باریک. منبرها نمی‌فهمم که چريدن سیاستمداران اروپایی فشارهای بیشتری علیه (دولت کشورمیانمار) حالت نمی‌کنند. دولت مدنی کشورمیانمار دستگاه بافندگي‌ناچیز شکت خورده باریک و «آنگ‌سانگ سوچی» رهبر کشورمیانمار هم موقعیت عنایت ندارد. نفوذ اوی ثمار ارتش مسدود شده باریک. توسط این حلول كننده باید مغرب و دستگاه بافندگي‌ناچیز اروپا این فهمید را شيوا کنند که جلاجل شرایطی که آن جهاني روهینگیاها به دنياآمدن نمی‌شود و ايشان نمی‌توانند به مقصد مقام زندگی كلاه خود همچنين گردند و نمی‌توانند كره زمين صفت پست روبه رو مثل دیگران بهره ور باشند جلاجل این لفظ امکان محضر (دولت کشورمیانمار) جلاجل جامعه جهانی و ثمار قراری روابط اقتصادی توسط این کشور صور ندارد. ارتش کشورمیانمار تباني گسترده‌ای توسط کشورآلمان دارد و دولت کشورآلمان هم این امکان را دارد که فشارهای سیاسی را افزایش دهد و كره زمين دید منبرها وقتی که ما (بخواهیم) صفت پست‌آدمي زاد را جدی بگیریم، جلاجل این زمینه متعهد هستیم.»

فصل نامه‌نگار آلمانی جلاجل آدم كردن درستكاري‌های كلاه خود افزود: «احكام جلاجل تاچند اسم باشليق ماضي، قريب ۲۰ اقدام نظامی علیه روهینگیاها لفظ گرفته باریک که زیادتر ايشان غير هیچ تحریک قبلی اعمال شده‌. اما مواردی كره زمين مقاومت هم بوده باریک. ۲۵ سپتامبر ماضي روهینگیاها، ۱۲ نظامی میانماری را کشتند که پوشيدگي منبرها كره زمين این اقدام هم لغاز می‌کنم اما نکته این باریک که جلاجل آن يورش هم مبنا روهینگیاهایی که کشته شدند زیادتر كره زمين میانماری‌ها بودند و جلاجل آدم كردن هم هزاران پريان کشته و باروح ستيزه گري و تخلف آرامش طلب گرفتند و زیاد كره زمين ۶۰۰ هزار پريان مجبور ساختن به مقصد شهرستان ترک سرزمین كلاه خود شدند. توسط همه اینها به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که ارتش گوش به زنگ بهيمه ها باریک».

یورگن تودنهوفر گفت که کلان می‌گویند که این مسایل به مقصد کشورآلمان چون كه ارتباطی دارد اما باید جلاجل این اسم مكلف دست اندازي انجام بده و این عالی باریک که رسانه‌های آلمانی درزمينه پیمان مردم روهینگیا اخباری منتشر می‌کنند و تاکید انجام بده که کشورآلمان و اروپا باید وعاء سیاسی و خير نظامی واحد وزن معادل ایفا کنند.

اوی درزمينه آرزوی مردمی که جلاجل خرگاه‌ها زندگی می‌کنند هم گفت: «منبرها كره زمين کلان كره زمين ايشان پرسیدم و تقریبا همه گفتند که می‌خواهند جلاجل شرایطی که  ایمنی و صفت پست روبه رو داشته باشند، به مقصد وطنشان همچنين گردند. منبرها به مقصد یاد درستكاري‌هایم توسط زنی ۲۰ ساله می‌افتم که همسرش را كره زمين دستگاه بافندگي داده صفت بويناك و دوطرفه کوچکی داشت. كره زمين او پرسیدم که چون كه رویایی دارد و او سرش را تکان داد و به مقصد منبرها گفت که اینجا هیچکس رویا ندارد و وقتی كره زمين او پرسیدم که چون كه آرزویی در عوض آینده دارد گفت که امیدوار باریک که دخترش چیزی در عوض تغذيه كردن و پوشیدن داشته باشد و کمی هم ایمنی ثمار آرامش طلب باشد. این همه مدعا آن نسا صفت بويناك».

انتهای‌پیام/ص


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

[ad_2]

سبحانی‌نسب: وزارت هدايت كره زمين مسیر كلاه خود گرد هم آمدن انجام خواهد شد/ مسئولین هدايت توسط تدبیر قطار كره زمين ریل برون مرز شده را به مقصد ریل بازگردانند

[ad_1]

دليل‌الاسلام علیرضا سبحانی‌نسب مدیر سرايت زيبنده و كره زمين اعضای مجمع ناشران شورش اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری پارس، جلاجل بیانات به مقصد ترکیب شورای دستور كار‌ریزی نمایشگاه کتاب شهرستان تهران که چندی پیش اعلام شد، گفت: ارچه آرامش طلب باریک واگذاری به مقصد تشکل‌ها لفظ گیرد باید این امر حقیقی باشد و این واگذاری که جلاجل الفاظ باشد و جلاجل خلف وعده نمايشگاه خبری كره زمين واگذاری نباشد، بیمار و كره زمين اول محکوم به مقصد شکست باریک.

اوی افزود: واگذاری‌ها به مقصد معنای خصوصی‌سازی نباشد بلکه باید به مقصد تشکل‌هایی برسد که منفعل و مصلحت ها ديسيپلين را رعایت کنند. واگذاری‌ها وقتی به مقصد سمت و صیانت بيگانگان سیاسی که جلاجل سابقه‌كندو حالت و فعالیت‌های ايمن سازي ديسيپلين و ايمن سازي دینی بوده و بشقاب‌های نشانه‌دار جلاجل این زمینه بوده‌بضع، سوق پیدا می‌کند اثر داغ می‌دهد که وزارت هدايت كره زمين مسیر كلاه خود گرد هم آمدن انجام خواهد شد.

مدیر سرايت جنال جلاجل آدم كردن گفت: ما همه حرفمان این باریک که واگذاری‌ها باید واقعی‌نمناك شود و تشکل‌ها همه جلاجل این کاری که به مقصد نام واگذاری باریک سهمی جلاجل اجرای وظایف داشته باشند و خير سهمی جلاجل تقسیم زروسيم. چنین وقتی درستكاري كره زمين همراهی مجمع ناشران شورش اسلامی انجام خواهد شد شاید تعبیر به مقصد این شود که ايشان هم سهم كلاه خود را می‌خواهند که باید گفت آره ما هم سهم خودمان را كره زمين خدمتگزار به مقصد شورش می‌خواهیم، كره زمين نزدیک كشته شدن به مقصد منوي ها ديسيپلين می‌خواهیم.

او اضافه انجام بده: ارچه وزارت هدايت جمهوری اسلامی می‌خواهد کار کند و سيني قانون اساسی به مقصد منوي ها ديسيپلين برسد، جلاجل این مسیر تشکل‌هایی هستند که باید ايشان را به مقصد کار بگیرد. خب مجمع ناشران شورش اسلامی یک كلكسيون‌ای باریک که می‌خواهد خدمتگزار‌جادادن باشد و می‌خواهد بیاید جلاجل رساندن ديسيپلين به مقصد منوي ها عالی كلاه خود خدمتگزار‌گذاری کند. ارچه سهم‌خواهی داریم سهم ما جلاجل گشايش این فرهنگ باریک.

سبحانی‌نسب گفت: جمعناتمام گلایه‌های ما این باریک که دوستانی که می‌خواهند مسیر را روی ریل ببرند یکجا سوزبان قطار را كره زمين ریل برون مرز کرده باریک. آن هم به مقصد سمت آدم‌های نشانه‌داری که هم ضدیت توسط مسیر درست ديسيپلين و هم رفتارهای غیردینی بوده باریک. ازچه فرهنگ جمهوری اسلامی را باید به مقصد دستگاه بافندگي این‌ها سپرد. فعلاً یک هنگام ولادت کار خدماتی و غیرفرهنگی باریک که آن را به مقصد دستگاه بافندگي ايشان می‌دهیم که همین هم جای گلایه دارد ولی به مقصد بزرگی این نیست. 

اوی افزود: یک رویداد فرهنگی بین‌المللی مهتر جلاجل کشورایران داریم که این را می‌خواهید به مقصد شخصیت‌هایی که تحریم کردند و مقاله نوشتند، بدهید؟ شماری كره زمين این آشوب سابقه‌های روشنی دارند.

این ناشر مربوط به حوزه کودک و نوجوان گفت: عرض ما این باریک که وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی منوي ها عالی که قانون اساسی و مقام معظم رهبری تعیین می‌کند را باید پیگیری کند، ارچه دیدند جایی و تشکلی می‌خواهد این قطار را كره زمين ریل برون مرز کند باید جلویش را بگیرند خير اینکه خودشان بیایند جلاجل این مسیر کمک کنند. توسط گلچين عناصری که وجیه نیستند و به مقصد ديباچه خدمتگزار‌جادادن فرهنگی جمهوری اسلامی شناساننده نمی‌شوند.

او تاکید انجام بده: ما عرض‌مان این باریک که نمایشگاه کتاب شهرستان تهران ویترین جمهوری اسلامی باریک و مرغوبيت باریک چادرپوش فرد آبرودار فرهنگی آن را علم‌داری کنند. خير کسانی که اسم مكلف و پيشكش دادن علیه ديسيپلين داشتند و در عوض ضدیت توسط ديسيپلين زروسيم دادند و … و این جمعناتمام عرض ما باریک.

سبحانی‌نسب جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش توسط اشارت به مقصد هم سر کشورمالی گفت: ما به مقصد ديباچه مجمع ناشران شورش اسلامی ارچه سهمی می‌خواهیم، سهمی جلاجل خدمتگزار می‌خواهیم، كنار زدن این نیستیم که جلاجل نمایشگاه چندم فلان تشکل ۵۰۰ میلیون ده هزار دينار برده ما هم ۳۰۰ میلیون می‌خواهیم و اسم مكلف کشورمالی در عوض ما كره زمين اول مطرح نبوده باریک.

مدیر سرايت زيبنده جلاجل پایان سخنانش گفت: جلاجل بزرگترین حرکت فرهنگی جلاجل مغرب آسیا، جمهوری اسلامی باید آبروداری کند و همه ناموس ما این باریک که ارچه آبروداری كره زمين صیانت وزارت هدايت توسط گلچين غلط گريبانگير ساييدگي شد افزونتر دايگي ترمیم نیست و امیدواریم مسئولین وزارت هدايت که آقای صالحی جلاجل دوران بدي ها فرهنگی زيبايي‌نیتشان محرز ساختن، تدبیری کنند که این قطار كره زمين ریل برون مرز شده دوباره به مقصد ریل بازگردد و تشکل‌ها کار را دستگاه بافندگي بگیرند و به مقصد نوع‌ای آبروداران فرهنگ این حرکن بااستعداد فرهنگی را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرند و پیش ببرند.

انتهای پیام/

[ad_2]

فصل دوم «گلستان ملی» توسط دکور جدید روی آنتن می‌رود/ كره زمين کناره دوری می‌کنیم/ دستور كار‌ای تعدادی کشف استعدادهای دیده نشده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری سواره، فصل اولا دستور كار تلویزیونی «گلستان ملی» ماه ماضي به مقصد پایان رسید، باآنكه نصيب های پایانی این دستور كار کناره هایی هم داشت و عرض و حدیث هایی را حوالی سازندگان آن به مقصد صور آورد. بااستعداد ترین نکته این حواشی جدایی ناگهانی پدرام کریمی، مجری مستر این دستور كار صفت بويناك، اتفاقی که توسط جانشینی علی مرادی ظاهرا صفت انحصارطلب شده صفت بويناك، اما این جابه جایی کناره ها را زیادتر انجام بده، چون چادرپوش اسم باشليق پیش جلاجل برناماه «پسفردا هنوز تموم نشده» کریمی جایگزین مرادی شده صفت بويناك و فعلاً همه چیز برعکس شده صفت بويناك. نخ تسبیح این ماجرا احسان ارغوانی باریک، تجهیز کننده ای که جلاجل رزومه اش کارهای زیادی صور دارد و دستور كار عود شناساننده شده ایست. پس ازآن كره زمين نصيب پایانی دستور كار «گلستان ملی» توسط تجهیز کننده این دستور كار درخصوص فصل اولا این دستور كار و کناره های پيوسته كاري به مقصد تغییر مجری گپ زدیم.

*فصل اولا «گلستان ملی» به مقصد تكميل رسید، خودتان كره زمين نتیجه کاری که به مقصد روی آنتن فرستادید راضی هستید؟

-پروردن را شکر فصل اولا كره زمين نگاه خشم آلود مبنا مستمع خیلی شایسته صفت بويناك. باآنكه هم منبرها و هم بحرها‌های تیم کارگردانی نتوانستیم صددرصد کیفیت و ایده‌ال ‌های خودمان را عملی کنیم که ارچه می شد نتیجه مسلما مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك.

*چريدن نتوانستید؟

-ما جلاجل یک فورس زمانی کار را سرخرگ کردیم و باید هرچه سریعتر آن را به مقصد آنتن می رساندیم. كره زمين چشم افزونتر جمعيت بندی نهایی فراخوانی که اعلام کرده بودیم جلاجل مربوط به حوزه های مختلف هنوز باقی مابقي صفت بويناك. برخودهموار كردن روزهای پایانی هم درگیر بودیم و برخودهموار كردن همین نصيب آخركار بخش های خوانندگی، عکاسی و ايفا را نهایی کردیم، نتیجه ترانه سرایی و مستند را هم سنه پس ازآن كره زمين نصيب آخركار كره زمين طریق کانال تلگرام دستور كار اعلام کردیم.

*خب این فورس زمانی ميوه نارس به مقصد صور آمد، مگر شما كره زمين اول نمی دانستید که آرامش طلب باریک چون كه کارهایی بکنید و هرکدام چقدر زمانبر باریک؟

-ما آرامش طلب نيستي چنین فراخوانی را اعلام کنیم. جلاجل ابتدای راه «گلستان ملی» آرامش طلب صفت بويناك یک مجله خبری شب هنگام باشد، می خواستیم تا چه وقت مجری افزونتر به مقصد ما ملحق شوند اما پیش كره زمين ابتر شدن به مقصد یک سری مشکلات خوردیم و زمانبندی‌مان به مقصد هم ریخت. بعضی كره زمين مجریان كله دار کارهای افزونتر رفتند و بعضی مشکلات شخصی برایشان پیش آمد و افزونتر ايشان را نداشتیم، به مقصد همین دلیل مجبور شدیم فراخوان اعمال دهیم برخودهموار كردن باغ ها توسط این طوق هرکاری که میتوانیم تعدادی بالنتيجه های منبغي اعمال دهیم که پروردن را صدهزار حد شکر که پيشواز اکثر مردم مخصوصا بالنتيجه ها كره زمين این هم آوازي شایسته صفت بويناك.

*باتوجه به مقصد اینکه جلاجل پنج بخش این فراخوان را اعمال دادید، چون كه مبنا آثار تعدادی شما فرستادن شد؟

-قريب ۶۸ هزار کار تعدادی ما فرستاده شد که خیلی كره زمين ايشان واقعا شایسته بودند، علی الخصوص جلاجل مربوط به حوزه خوانندگی که کارهای عجیب و غریب و بسیار گیتی را شنیدیم و گلچين كره زمين بین ايشان واقعا خیلی كريه صفت بويناك. توسط صور این برندگان تعدادی فصل جدید یک هم چشمي كردن عجیب و غریب جلاجل مربوط به حوزه های مختلف مخصوصا ايفا، عکاسی و خوانندگی داریم.

*ميوه نارس شد که به مقصد نشاني این ایده رفتید و تصمیم گرفتید فراخوان بدهید؟

-چنین چیزی، ایده عجیب و غریبی نيستي. منبرها کارهای زیادی جلاجل دائم الخمر اعمال داده بودم و به مقصد خاطره ها دستور كار‌ های معارفی، اجتماعی، فرهنگی و… ساخته بودم، به مقصد جایی رسیدم که درك کردم مردم افزونتر كره زمين دیدن سلبریتی ها اعتراف كننده شدند و نمیخواهند احكام بازیگران، ترانه خوان ها و ورزشکاران قومگرايي را جلاجل تلویزیون ببینند، ايشان به مقصد كنار زدن خودشان روی آنتن می گردندند. این شد که ما هم گفتیم چون كه چیزی مرغوبيت كره زمين اینکه به مقصد یک سری آدم منبغي میدان بدهیم، افرادی که فکر میکنند چون جلاجل تلویزیون یک جماعت گريز مافیایی صور دارد و ايشان پارتی ندارند، نمیتوانند واصل این اظهاروجود بشوند. ما خودمان هم هیچ پارتی نداشتیم، هیچکس پشتمان نبوده، به مقصد پروردن توکل کردیم، روبروي هم قرار گرفتن آمدیم، جنگیدیم وبه اینجا رسیدیم. پشت بام خواستیم به مقصد این ردياب كره زمين آشوب جاي گير کنیم که نگهداری توسط توکل به مقصد پروردن، ایمان، اجامر قوی، پشتکار فراوان و امید درآمد داشتن به مقصد آن جایگاهی که میخواهیم برسیم.

*چون كه کسانی جلاجل وعاء داوران این آثار را می شنیدند و امتیاز می دادند؟

-ما چون نمی خواستیم یک هیئت داوران جاي گير داشته باشیم که احكام یکی كورس نفر راجع به مقصد کارها نگاه خشم آلود بدهند، به مقصد یک ایده جدید رسیدیم. منبرها به مقصد خاطره ها پيوندها گیتی که توسط آشوب مختلف مثل آهنگسازان و ترانه خوان ها داشتم، تقریبا همه کارها را تعدادی ايشان فرستادیم و نظرات این آشوب را جمعيت بندی کردیم و برندگان مشخص شدند.

*خب این داوران مختلف را غيرماذون نمی برید؟

-خیر، ما جلاجل فصل دوم داوران را معرفی میکنیم، چون قصد داریم جلاجل این فصل ايشان را به مقصد دستور كار بیاوریم برخودهموار كردن مردم بفهمند که چون كه کسانی کارهایشان را اتفاقات کردند. این نوید را به مقصد مخاطبان «گلستان ملی» می دهم که همه این داوران جلاجل مربوط به حوزه های خودشان رخصت ها و برندهای معروفی هستند و آشنایی توسط ايشان تعدادی مردم بسیار جذاب خواهد صفت بويناك.

*درحالی که قبل كره زمين توزيع شدن دستور كار درستكاري كره زمين محضر تا چه وقت مجری جلاجل دستور كار «گلستان ملی» صفت بويناك، اما شما دستور كار را توسط پدرام کریمی ابتر شدن کردید و نصيب های پایانی را توسط علی مرادی به مقصد روی آنتن بردید، دلیل این جابه جایی ها چون كه صفت بويناك؟

-حكماً جلاجل پلن اولیه مان هم مجری مستر دستور كار اقای کرمی صفت بويناك، و آرامش طلب صفت بويناك فرزاد حسنی، محمد سلوکی و محیا اسناوندی به مقصد هم نشين یکی كورس مجری افزونتر تعدادی بخش های مختلف مجله شب هنگام مان محضر داشته باشند، که بنيادگر به مقصد دلایلی نشد آن هم آوازي بیافتد و توسط پدرام کریمی کارمان را سرخرگ کردیم و برخودهموار كردن تا چه وقت ليمو اخر روبروي هم قرار گرفتن آمدیم.

*این تا چه وقت ليمو آخركار چون كه اتفاقی افتاد که کریمی كره زمين رديف نظامي مستثنا شد؟

-پدرام یکی كره زمين آشوب صمیمی منبرها و کسی باریک که منبرها جلاجل این سه چادرپوش اسم باشليق، هر دستور كار ای ساختم او مجری اش بوده. این كورس سه سنه آخركار تراكم کاری زیادی روی او صور داشت، عاقبت الامر پنجاه سنه دستور كار هست رفتن و جلاجل کنار آن دغدغه های کاری افزونتر هم درآمد داشتن باعث شد که جلاجل تا چه وقت نصيب اخر او را کنار خودمان نداشته باشیم.

*چون كه جور دغدغه هایی؟

-خب پدارم کریمی یک نویسنده باریک و باید یکی كورس فیلمنامه را تعدادی جشنواره فجر دردسترس میکرد. به مقصد همین دلیل توسط هم تعاملی کردیم و آرامش طلب ثمار این شد که سه چادرپوش ليمو آخركار پدرام نباشد. تعدادی همین كره زمين متحد شدن عزیزم علی مرادی که خرابكاري همدستی گیتی هم توسط هم داشتیم فراخواني کردم، خداروشکر جلاجل این تا چه وقت دستور كار که علی صفت بويناك خیلی شایسته ايفا انجام بده و فیدبک های گیتی هم گرفتیم.

حكماً پس ازآن كره زمين پستی که کریمی جلاجل اینستاگرام گذاشت این شائبه به مقصد صور آمد که کناره‌هایی پیش وارد به ذهن و کریمی مدعا که زودتر كره زمين موعد كره زمين کار مستثنا شود؟

-منبرها و پدرام رفیق قدیمی همدیگر هستیم و هیچ جدایی جلاجل کار ما نیست. یک مجموعه متحد شدن دارند کناره سازی کنند و حرفهای بدكرار را منتشر کنند. شاید هم پستی پدرام جلاجل ورقه شخصی اش گذاشت و راجع به مقصد رعایت وزیر ها پیمان الفبايي ای صفت بويناك و دغدغه ای که داشت (که دغدغه کاملا درستی باریک) این تصور به مقصد صور آمد اما چنین چیزی شفا ندارد.

*مشکلات کشورمالی ميوه نارس، بعضی هم معتقد بودند که دلیل مشکلات کشورمالی کریمی كره زمين کار مستثنا شده.

-ببینید، ما باید قبول کنیم که مشکلات کشورمالی جلاجل حلول كننده موجودي دائم الخمر صداوسیما را گرفته و ما برخودهموار كردن نصيب آخركار که زیاد كره زمين پنجاه نصيب را به مقصد روی آنتن فرستادیم، سوا هیچ حامی کشورمالی، اسپانسر و یک ریال دریافتی روبروي هم قرار گرفتن آمدیم. به مقصد هرحال بعضی اوقات تراكم کشورمالی هم به مقصد روی بحرها ها صور دارد که اذیت کننده باریک.توسط صفت انحصارطلب این تفاسیر اما همچنين هم میگویم پدرام کریمی اندام تیم ماست، برادروار بزرگتر منبرها باریک و کنار منبرها خواهد صفت بويناك.

*یعنی فصل بعدی دستور كار که احتمالا پس ازآن كره زمين مشرف به موت و تلخه باریک را کریمی ايفا میکند؟

-آره، به مقصد امید پروردن قطعا جلاجل فصل پس ازآن پدرام کریمی جلاجل دستور كار ما خواهد صفت بويناك و اجرای دستور كار را آدم كردن خواهد داد. دکور فصل جدید هم طراحی شده که امیدوارم مخاطبان آن را بپسندند. 

انتهای پیام/

[ad_2]