منافات ناسازگار منوي ها مطرود گشتن اجتماع مسکن توسط انتقادات صریح به ‌دست آوردن/ مسکن مازاد دارد یا کمبود؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، مطابق توسط برآوردهای لفظ‌گرفته جلاجل مطرود گشتن اجتماع مسکن، جلاجل ۱۰ اسم باشليق آینده هرسال قريب یک میلیون يك جهت مسکونی باروح نیاز باریک که ثمار این ازاصل مجموع نیاز به مقصد مسکن جلاجل یک هزل گويي آینده قريب ۱۰ میلیون يك جهت مسکونی تقويم انجام خواهد شد،اما آمارهای برگيري شده كره زمين صدور پراونه‌های ساختمانی و کیفیت ساخت و عود اثر داغ می‌دهد كره زمين منوي ها مطرود گشتن که اشکال هرسال یک میلیون مسکن باریک پشت سر هستیم.

هر تاچند افت اشکال مسکن را باید جلاجل رکود کلان اقتصادی و گروهي تقاضای كاستن جستجو انجام بده،اما ظاهرا این مطرود گشتن که كره زمين اسم باشليق ماضي توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین، نهایی و اجرایی شد برخودهموار كردن حدودی جلاجل دستور كار ریزی های كلاه خود گريبانگير ابل شده باریک.

بنابراین شرح احوال، ثمار ازاصل مطرود گشتن اجتماع مسکن که اسم باشليق ماضي و توسط كله دار و صدای فراوان بازنگری و نهایی شد آرامش طلب ثمار این شد که هرسال یک میلیون مسکن اشکال شود،اما صور بیتهای خالی كره زمين سکنه كره زمين یک سون و رکود اقتصادی حاکم ثمار کشور باعث شده برخودهموار كردن فروغ مسکن همچنان گرد هم آمدن كره زمين معرض باشد.

نکته جالب نمناك آن این باریک که آخوندی به مقصد تازگی اعلام کرده که مسکن افزونتر موتور محرکه اقتصادی نیست.

به ‌دست آوردن راه و شهرسازی معتقد باریک که صور ۲،۵ میلیون خانه محقر خالی كره زمين سکنه اثر داغ می دهد که موجودی مسکن زیاد كره زمين مبنا اهل خانه باریک.حلول كننده مشخص نیست که آیا باید این آمار صور خانه محقر های خالی كره زمين سکنه را باور کنیم و یا پیش بینی اشکال هرسال یک میلیون مسکن تعدادی پاسخگویی به مقصد مسئلت را، بنابراین سئوال این باریک که به چه علت تدوین کنندگان مطرود گشتن اجتماع مسکن که آنرا قطعا به مقصد تایید آخوندی هم رسانده بضع نیاز بازارگاه مسکن را جلاجل اسم باشليق اشکال یک میلیون يك جهت مسکونی پیش بینی کرده بضع.

حامد مظاهریان معاف مسکن و اسم آفريدن به ‌دست آوردن راه‌و‌شهرسازی توسط تاکید ثمار اشاره با گوشه چشم‌‌انداز نیاز به مقصد مسکن طی ۱۰ اسم باشليق پیش‌‌‌رو می‌گوید: مطابق توسط برآوردها جلاجل مطرود گشتن اجتماع مسکن، جلاجل ۱۰ اسم باشليق آینده صنع سالیانه یک میلیون يك جهت مسکونی موردنیاز باریک که نیمی كره زمين آن پيوسته كاري به مقصد نوسازی واحدهای كوفته جلاجل بافندگي كردن‌های شناسایی‌شده كوفته و محله ها تيرخور نوسازی باریک.

این حاکی جلاجل حالی مطرح می شود که جلاجل خوشبینانه ترین حالت اشکال مسکن به مقصد ۴۰۰ هزار يك جهت مسکونی می رسد.

مظاهریان جلاجل حالی اعلام کرده قريب نیمی كره زمين این نیاز پيوسته كاري به مقصد نوسازی واحدهای كوفته جلاجل بافندگي كردن‌های شناسایی شده كوفته و محله ها تيرخور نوسازی باریک که گزارشها حاکی كره زمين گروهي پيشواز كره زمين صیانت پرپشت‌سازان تعدادی نوسازی بافندگي كردن‌های كوفته ثمار خلاف حالت دستور كار‌های تشویقی درخور اطفال تعدادی سازندگان و پرپشت‌سازان باریک.

مظاهریان توسط تبیین اینکه مطرود گشتن اجتماع مسکن دستور كار‌ اجتماع نیاز سنجی، اقدام و عمل جلاجل مربوط به حوزه سیاست‌گذاری مسکن طی یک هزل گويي پیش‌‌رو باریک،افزود: جلاجل مطرود گشتن اجتماع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده باریک که چشم نواز توسط تحولات جلاجل بخش‌های گوناگون اقتصادی و به مقصد اسم مورد بخش مسکن هر اسم باشليق امکان رصد و پایش این مطرود گشتن صور دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک جلاجل این به دفعات توسط تاکید ثمار اینکه اشکال مسکن جلاجل کشور به مقصد زیر ۳۰۰ هزار يك جهت مسکونی رسیده و كره زمين دستور كار اشکال هرسال یک میلیون يك جهت مسکونی جلاجل مطرود گشتن اجتماع بسیار پشت سر باریک، گفت: توسط این روند اشکال ۱۲ اسم باشليق درافتادن می‌کشد که بین هدیه و مسئلت محاذات ایجاد ‌شود.

فردین یزدانی دبیر علمی مطرود گشتن اجتماع مسکن نیز معتقد باریک که طولانی كشته شدن رکود جلاجل بخش مسکن و ساخت‌وساز به مقصد دلیل تغییر ساختارگرايي جمعیتی کشور باریک و تقاضای مسکن جلاجل حلول كننده اندک كشته شدن باریک،به چه علت که بخش مسکن مستقل كره زمين سایر بخش‌ها نیست، کمک مازاد اقتصادی که جلاجل كلكسيون اقتصاد شکل می‌گیرد باید واصل بخش مسکن شود و مسکن یک پیشنهاد مصرفی جلاجل دورودورنگ بلندمدت باریک.

اوی جلاجل جواب به مقصد اینکه جلاجل مطرود گشتن اجتماع مسکن که شما مسوول تدوین آن بودید، پیش‌بینی اشکال هرسال ۹۰۰ هزار مسکن شده باریک، آیا آمار بیتهای خالی كره زمين سکنه به مقصد این معنی باریک که کشور فعلا نیازی به مقصد اشکال مسکن ندارد؟ تقریر انجام بده: آمار سرشماری سكنه و مسکن جلاجل اسم باشليق ۹۵ که شرح احوال مقدماتی آن منتشر شده باریک، پیش‌بینی‌های واجب شده اعمال شده جلاجل مطرود گشتن اجتماع مسکن را تایید می‌کند که کشور کمبود مسکن دارد.

یزدانی توسط تاکید ثمار اینکه کمبود مسکن پيوسته كاري به مقصد مسکن‌های باروح نیاز تعدادی اقشار اندک درآمد باریک، گفت: پوشيدگي رقيب درج شده جلاجل اسم مورد اشکال هرسال ۹۰۰ هزار برخودهموار كردن یک میلیون يك جهت مسکونی به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل پيوسته كاري به مقصد اشکال نیست بلکه یک معیار كره زمين این رقيب پيوسته كاري به مقصد واحدهای مسکونی نوسازی شده باریک.

فرشید پورحاجت دبیر کانون پرپشت سازان نیز جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس توسط تاکید ثمار اینکه پیش بینی مطرود گشتن اجتماع مسکن به مقصد اشکال هرسال یک میلیون مسکن درست و دقیق باریک اما اینکه به چه علت جلاجل حلول كننده موجودي اشکال مسکن زیر ۴۰۰ هزار يك جهت مسکونی باریک را باید جلاجل مطرود گشتن های بالادستی جستجو انجام بده.

اوی افزود: کشور هرسال به مقصد اشکال یک میلیون يك جهت مسکونی نیاز دارد اما کار بسیار سختی باریک اما قطعا این دستور كار تعدادی ثابت شدن كشته شدن نیاز به مقصد ریل گذاری و سیاست گذاری دولت همچنين می گردد.

به مقصد كلام اوی، هیچ مقفل تشویقی تعدادی ورود پرپشت سازان به مقصد بافندگي كردن‌های كوفته صور ندارد و همین باعث شده نوسازی بافندگي كردن كوفته كره زمين دستور كار پشت سر نمناك باشد به چه علت که پرپشت سازان و معمرين‌ها رغبتی تعدادی ورود به مقصد بافندگي كردن كوفته كره زمين كلاه خود اثر داغ نمی دهند و متقاضیان نیز متحد شدن دارند جلاجل بخش هایی پیشگیری کنند که همه به حضور رسيدن زیربنایی جلاجل آنجا موجود باشد.

به مقصد نگاه خشم آلود می رسد درطرح اجتماع مسکن که ثمار ازاصل نیاز جامعه پیش بینی کرده باید هرسال یک میلیون مسکن اشکال شود اثر داغ می دهد که جلاجل اسم باشليق های آتی رکود حاکم ثمار بازارگاه باعث خواهد شد توسط یک انباشت مسئلت مواجه شویم.

هر تاچند باید اظهارنظرهای آخوندی به ‌دست آوردن راه و شهرسازی را که مدتهاست كره زمين پیشی خوگرفتن موجودی مسکن كره زمين مبنا اهل خانه تاکید می کند را توسط تمركزفكر بررسی انجام بده و دید که چون كه اتفاقی افتاده که مسکن افزونتر موتور محرکه اقتصادی نیست.

انتهای پیام/م

[ad_2]

اجمال ثمار آمریکا یک شعار کاملا اخلاقی باریک/ سردمداران آمریکا هنوز آدم نشده‌بضع

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری سواره، سیدعلی خمینی بداعت حاضربودن ولايت (ره) جلاجل گفتاري پیش كره زمين ريسك كردن این هفته نماز جمعه شهر تهران، تقریر داشت: تضمين مومن ایمان به مقصد خداست و سرما سرما حقیقی زندگی مومنانه باریک. مومن همیشه پیروز باریک و ما این را جلاجل زندگی ولايت (ره) و جلاجل درافتادن شورش دیده‌ایم.

اوی افزود: استکبار كره زمين بدون شك ابتدای شورش مشکلات بیحد را پیش روی شورش آرامش طلب داد اما پسفردا پس ازآن كره زمين قریب ۴۰ اسم باشليق كره زمين پیروزی شورش اسلامی ديسيپلين جمهوری اسلامی قدرتمندتر و مستحکم‌نمناك و جلاجل اظهاروجود بین‌المللی پرنفوذتر كره زمين همیشه مشي برمی‌دارد.

خمینی آدم كردن داد:‌ما جلاجل این اسم باشليق‌ها تهدیدها را به مقصد مجال مهلت تبدیل کردیم. اینکه ولايت فرمودند كلنجار تعدادی ما یک نعمت صفت بويناك و اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند تحریم‌ها مجال مهلت و لطف تعدادی کشور باریک، به مقصد معنای این نیست که ما كلنجار را متحد شدن داریم و كره زمين تحریم پيشواز می‌کنیم. خير كلنجار منغص باریک و تحریم‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند. معنای آن این باریک که ما می‌توانیم كره زمين تهدیدهای شما مجال مهلت ایجاد کنیم و کرده‌ایم و ایضاً می‌توانیم كره زمين قلب تحریم‌ها کشور را بسازیم و روی پای خودمان بایستیم که این را هم تاييد كردن کرده‌ایم.

بداعت ولايت (ره) به يادماندني انجام بده: یک سنه مغرب توسط مايه جمهوری اسلامی و اظهارداشتن ولایت فقیه اختلاط كردن می‌انجام بده اما این سنه این وطن اختيار كردن را پذیرفته‌بضع.

اوی افزود: جلاجل درستكاري‌های اخیر رئیس‌خلق آمریکا که حقیقتا لاغر و توخالی صفت بويناك و هیچ ثمری نداشت حقیقتا به مقصد یاد کودکی افتادیم که كره زمين فرط عجز داد و فریاد می‌کند. او نابخردانه‌ترین حرفه ها را زد و وحدت ملت کشورایران تجلی پیدا انجام بده. ارچه او (ترامپ) اندکی فهم داشت می‌حالی نباید جلاجل مواجه نزد ملت کشورایران كره زمين واژه جعلی خلیج عربی كاربرد کند. كره زمين نگاه خشم آلود منبرها این گفتاري مصداق لطف جلی زمان حال صفت بويناك. کدام درستكاري می‌توانست این همه ملت ما را متحد کند.

خمینی آدم كردن داد: ملت کشورایران فهمید که توسط خوی استکباری آمریکا روبروست و سردمداران آمریکا هنوز آدم نشده‌بضع. دشمن شكن خوی استکباری این باریک که سیری‌ناپذیر باریک و ارچه ما انرژی هسته‌ای، رژيمان، ارتش، رخت شو و همه امکانات كلاه خود را به مقصد ايشان بدهیم، استکبار سیر نمی‌شود. این خوی استکباری باریک.

بداعت ولايت (ره) تاکید انجام بده: اینطور نیست که ارچه جلاجل اسم مكلف‌ای کوتاه بیایید ايشان مشکل دیگری را مطرح نمی‌کنند. بلکه برخودهموار كردن جلاجل مقابل ايشان ایستادگی نشود و فریاد اجمال ثمار آمریکا که اجمال ثمار استکبار باریک جلاجل کشورها طنین‌انداز نشود ايشان ساکت نمی‌شوند. 

اوی گفت: اجمال ثمار آمریکا، اجمال ثمار ملت آمریکا و حتی اجمال ثمار سردمداران آمریکا نیست چون ايشان کسی نیستند که مرگشان را بخواهیم. بلکه اجمال ثمار آمریکا اجمال ثمار استکبار، سلطه جويي و استثمار و یک شعار کاملا اخلاقی باریک. 

خمینی جلاجل آدم كردن تاکید انجام بده: مقام معظم رهبری صفت بازمانده صالح ولايت (ره) توسط استقامت مثال زدنی كلاه خود راه ولايت را آدم كردن می‌دهند و ما اکنون جلاجل نهایت قوچ جلاجل شهربان حاضریم. پوشيدگي مشکلات هست و کسی منکر مشکلات نیست. عاقبت الامر جلاجل جامعه تنگ راه و بیکاری داریم اما الحمدالله ملت ما نسبت به مقصد انحرافات به مقصد لفظ تیزبینانه جلاجل حلول كننده حرکت باریک. 

بداعت ولايت (ره) گفت: مشکلات جلاجل همه جای كره ارض باریک و ما باید منصفانه نگاه کنیم. جمهوری اسلامی کشورایران علیرغم همه كلنجار‌ها و تحریم‌ها یک ديسيپلين موفق جلاجل كره ارض باریک.

خمینی که به مقصد مناسبت چهلمین سالگرد پردل وجرات حاج آقا مصطفی سخنرانی می‌انجام بده،‌گفت: مايه پردل وجرات او جلاجل هاله‌ای كره زمين پيچيدگي آرامش طلب دارد. وقتی که پیکر ایشان را جلاجل بیمارستان نجف بردند پزشک و رئیس بیمارستان گفت که آثاری جلاجل پوسه پوسه ایشان می‌بینیم که مسلما مسمومیت باریک و ارچه آقا اجازه دهند کالبدشکافی اعمال دهیم و تاييد كردن کنیم که ایشان به مقصد پردل وجرات رسیده باریک. 

اوی افزود: اما ولايت گفت نمی‌خواهم پیکر فرزندم را گسيخته گسيخته کنند. او را به مقصد کربلا ببرید و مراسمات مربوطه را اعمال دهید و سریعا جلاجل نجف به مقصد خاک بسپارید. یکی كره زمين ادله‌ای که ولايت نگذاشتند کالبدشکافی لفظ گیرد این صفت بويناك که ارچه آرامش طلب شود دولت کشورعراق این سابقه را دستگاه بافندگي بگیرد همواره می‌خواهد به مقصد بهيمه ها این قتل اطرافیان ولايت را دستگیر و باروح بازجویی آرامش طلب دهد و ماليات دیگری داشت لذا ولايت توسط این کار اختلاط كردن کردند.

بداعت ولايت (ره) جلاجل اسم مورد جایگاه علمی و دینی حاج آقا مصطفی گفت: ولايت فرمودند مصطفی امید آینده اسلام صفت بويناك. مقام معظم رهبری نیز جلاجل تعبیر عجیبی فرمودند مصطفی امید آینده ما و خمینی آینده کشورایران صفت بويناك.

خمینی آدم كردن داد: ایشان توسط اینکه ۴۰ و اندی اسم باشليق زیادتر عمل نکردند اما زیاد كره زمين ۵۰ جماع کتاب به مقصد لفافه تحریر درآوردند. آنهم کتاب‌های تخصصی علوم حوزوی. شخصیتی که جلاجل این صحنه و اسم باشليق این مقدار آثار داشته باشد کمتر داریم. ما شخصیتی را كره زمين دستگاه بافندگي دادیم که آینده اسلام را می‌توانست تامین کند.

اوی توسط اشاعت به مقصد برخورد حاضربودن ولايت جلاجل زمان پردل وجرات آقا مصطفی گفت: ولايت هیچ تزلزلی كره زمين كلاه خود جلاجل پردل وجرات آقامصطفی داغ جا ندادند جلاجل حالی که دشمنان نهضت به مقصد كنار زدن شکست و تضعیف روحیه این پیرمرد بودند اما ولايت جلاجل هیچ جلسه‌ای که تعدادی آقا مصطفی گرفته شد و تعدادی غيرماذون مصطفی گریه نکرد برخودهموار كردن جایی که نزدیکان ولايت نگران شدند و می‌گفتند که توسط توجه به مقصد این مصیبت ارچه ولايت گریه کند تعدادی فواد و جسمش مرغوبيت باریک. 

بداعت ولايت (ره) آدم كردن داد: لذا بخشوده کوثری را آوردند و او شيريني می‌کند که هرچه كره زمين آقا مصطفی گفتند دیدند ولايت گریه نمی‌کند و محکم نشسته باریک برخودهموار كردن اینکه گلزار حاضربودن علی اکبر را خواندم و دیدم اشک ولايت جاری شد.

خمینی افزود: ارچه تزلزلی جلاجل ولايت ایجاد می‌شد جلاجل شورش تاثیر می‌گذاشت اما ولايت نگذاشتند دشمنان كره زمين این مصیبت شاد شوند.

اوی تاکید انجام بده: ولايت هرگز اجازه ندادند پس ازآن كره زمين شورش جلاجل تلویزیون و ارگان‌های حکومتی جلسه‌ای تعدادی آقا مصطفی گذاشته و نامش برده شود. یک سنه اولا جلاجل طلوع اولا عقرب زن آزاري ولايت به مقصد ایشان فرمود همچنين هم اولا عقرب شد و شرفه و سیما یک کلمه كره زمين مصطفی ما نام نیاورد که ولايت جواب دادند اینها ظهور باریک. دعا کنید آن کیهان جایش عالی باشد. جلاجل شرایطی که سنه به مقصد سنه خانواده‌های ایرانی فرزندانشان را پیشکش شورش می‌کنند و شهید می‌دهند و خیابان‌های همه کشور گواهي نامه تشییع شهداست. به چه طريق بگویم كره زمين پس نشيني ما نام بیاورند. ما نمی‌تانیم ویژگی قائل شویم. 

بداعت ولايت (ره) گفت: لذا جلاجل جمعناتمام آن دوران ولايت نگذاشت جلسه‌ای جلاجل شرفه و سیما تعدادی آقا مصطفی برگزار شود و می‌گفت او هم مثل باقی فرزندان ملت باریک که شهید می‌شوند و نامی كره زمين ايشان برده نمی‌شود.

خمینی توسط تبیین اینکه ولايت (ره) شخصیت بزرگی داشت، گفت: مقام معظم رهبری باغ ها هر اسم باشليق جلاجل مراسم سالگرد ولايت سخنانی جلاجل وصف ایشان مطرح می‌کنند اما بهترین تعبیر گفتاري رهبری جلاجل سالگرد تا چه وقت اسم باشليق پیش صفت بويناك که فرمودند خیلی‌ها به مقصد ما می‌گویند که جلاجل باروح ولايت غافل كردن کردید. ما شاید زیاد گفتیم اما غافل كردن نکردیم و فرد بخشی كره زمين واقعیت را جلاجل باروح ولايت گفتیم.

اوی آدم كردن داد: وقتی که آقا مصطفی به مقصد پردل وجرات رسیدند و ابوي ما می‌خواستند كفالت‌دار مسئولیت جلاجل دفتراسناد ولايت شوند ولايت به مقصد او فرمودند ببین مصطفی توسط آن عظمتش سوا اجازه منبرها جلاجل دفتراسناد پيمان نمی‌خورد. این کنایه كره زمين این صفت بويناك که در (حاج احمد آقا) هم باید برخودهموار كردن آخركار جلاجل همین مسیر باشی و سوا اجازه منبرها و رهبر جلاجل امور دست اندازي نکنی.که ابوي ما هم الحق برخودهموار كردن پایان جلاجل همین مسیر صفت بويناك.

انتهای پیام/

[ad_2]

حالت محدودیت ترافیکی جلاجل افسون كردن‌‌های منتهی به مقصد جبلت/ آسه اي کندوان فردا یک‌عجله انجام خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، ثمار ازاصل‌ مفروضات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ زيرك عبورومرور نمره ثمار‌به هدف نخوردن‌، ‌جلاجل حلول كننده موجودي غیر كره زمين محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده جلاجل این شرح احوال، بقیه محورهای مواصلاتی کشور همچنين باریک و عبورومرور جلاجل ايشان به مقصد‌ شيوه تفكر عادی ‌جریان دارد.

کل عبورومرور مندرج ‌شده جلاجل شبيه بودن‌سنه ماضي به موجب آخری مفروضات دریافتی كره زمين ۲۰۸۸ نظام ارباب رعيتي عبورومرور‌نمره فعال جلاجل محورهای برون‌ شهری، نسبت به مقصد سنه قبل ۵٫۲ درصد افزایش داغ جا می‌دهد؛ جلاجل همین اختصاصی ایضاً سهم وسایل نقلیه سنگین جلاجل ترافیک راه‌ها ۱۶٫۷ درصد‌، عزايم عبورومرور بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین عبورومرور بین ساعات three الی four صبح لفظ پذیرفت؛ هموطنان توسط آگاهی كره زمين این فهمید می‌توانند ساعات درخور اطفال‌تری را در عوض سفيران گلچين کنند.

پرترددترین افسون كردن‌های کشور

آزادراه ‌‌شهرستان کرج‌-شهرستان تهران، آزادراه ‌قزوین‌-شهرستان کرج، آزادراه‌‌ شهرستان تهران-شهرستان کرج‌، آزادراه شهرستان کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ ‌‌‌شهرستان تهران-قم‌‌‌، ‌‌آزادراه ‌قم-شهرستان تهران‌‌، آزادراه زنجان – قزوین، آسه اي شهرستان تهران-شهریار و شهریار-شهرستان تهران‌‌‌‌، آسه اي شهرستان تهران-شهرستان پاکدشت‌‌‌‌ و شهرستان پاکدشت-شهرستان تهران، آسه اي ساوه-شهرستان تهران و شهرستان تهران-ساوه‌‌‌ و افسون كردن جاجرود-شهرستان تهران جلاجل ۲۴ زمان سنج ماضي بیشترین ترافیک را داشته‌بضع‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

محدودیت‌ ترافیکی افسون كردن‌ها مادام سنه شنبه ۲۹ شطرنج باز ۹۶

‌عبورومرور موتور‌سیکلت كره زمين زمان سنج ۱۲:۰۰ ه مبستر شدن سنه چهارشنبه ناقل ۹۶/۰۷/۲۶ مادام زمان سنج ۰۶:۰۰ سنه شنبه ۹۶/۰۷/۲۹ كره زمين محورهای شهرستان کرج‌چالوس‌، هراز، فیروزکوه و آسه اي شهرستان تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع باریک، عبورومرور موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی در عوض اعمال ماموریت‌های ضروری جلاجل مسیر مجاز جریان ترافیک بدون اشكال خواهد صفت بويناك.

جلاجل آسه اي کندوان عبورومرور انواع وسایل نقلیه كره زمين زمان سنج ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ سنه جمعه ناقل ۹۶/۰۷/۲۸ كره زمين شهرستان کرج به مقصد سمت مرزن‌پررونق ممنوع باریک، ‌توسط اعلام مأمورین پلیس راه جلاجل مقام، عبورومرور انواع وسایل نقلیه كره زمين زمان سنج ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ سنه جمعه ناقل ۹۶/۰۷/۲۸ كره زمين مرزن‌پررونق به مقصد سمت شهرستان کرج به مقصد‌لفظ یک‌عجله خواهد صفت بويناك.

‌عبورومرور انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت كره زمين آسه اي شهرستان کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع باریک.

جلاجل آسه اي هراز عبورومرور‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به مقصد استثنای حاملین موردها سوختی و گمراه شدن‌شدنی كره زمين زمان سنج ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ سنه چهارشنبه ناقل ۹۶/۰۷/۲۶ و كره زمين زمان سنج ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ سنه‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری ‌ممنوع ‌باریک.

جلاجل آسه اي فیروزکوه عبورومرور‌ تریلرها به مقصد استثنای حاملین موردها سوختی و گمراه شدن شدنی كره زمين زمان سنج ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ سنه جمعه ناقل ۹۶/۰۷/۲۸ كره زمين شهرستان تهران به مقصد قائم‌شهر و بالعکس، ممنوع باریک.

ممنوعیت عبورومرور به مقصد دلیل مداخلات جوی و پیمان نامناسب فیزیکی راه‌

آسه اي رامیان -اولنگ-شاهرود ‌واقع جلاجل مدیر‌های گلستان و سمنان‌ به مقصد دلیل نيستي ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌باریک.

‌آسه اي قدیم فسا – داراب، واقع جلاجل مدیر پارس كره زمين ناقل ۶ فروردین ۹۶ مادام داده ها بعدی به مقصد دلیل پيمان‌گرفتگی مسدود باریک.

آسه اي جدید شهرستان استهبان – نی‌ریز (‌مسیر رفت‌)، واقع جلاجل مدیر پارس، كره زمين ناقل ۷ حرمل ۹۵ مادام داده ها بعدی به مقصد دلیل طرد زمین و نيستي ایمنی کافی مسدود و عبورومرور كره زمين مسیر جایگزین آسه اي قدیم شهرستان استهبان – نی‌ریز اعمال انجام خواهد شد.

آسه اي فرعی شمشک – دیزین، واقع جلاجل مدیر‌های البرز و شهرستان تهران، كره زمين ناقل ۱۷ تیر ۹۶ مادام داده ها بعدی به مقصد دلیل نيستي ایمنی کافی مسدود باریک.

افسون كردن دارزین-دهبکری ‌واقع جلاجل مدیر کرمان ‌كره زمين ناقل ۲۵ مرداد ۹۶ مادام داده ها بعدی به مقصد دلیل نيستي ایمنی کافی مسدود باریک.

‌محدودیت عبورومرور به مقصد دلیل عملیات کارگاهی افسون كردن‌ای

آسه اي کندوان‌ كره زمين ناقل ۲۳ مهر لغایت ۲۳ آذر ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه‌ و سه‌شنبه هر هفته به مقصد غیر كره زمين ایام تعطیل و ایضاً روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تاچند روزه، جلاجل مربوط به حوزه مدیر البرز كره زمين زمان سنج ۲۳ الی ۵ صبحگاهان و جلاجل مربوط به حوزه مدیر مازندران كره زمين زمان سنج ۲۱:۳۰ الی ۵ صبحگاهان سنه پس ازآن به مقصد دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی اسم تون تاب امیرکبیر(شماره ۵) و بهسازی سیستم روشنایی اسم تون تاب کندوان، مسدود باریک و عبورومرور كره زمين محورهای فیروزکوه و هراز اعمال انجام خواهد شد؛ جلاجل زمان اجرای عملیات، آسه اي شهرستان کرج-چالوس كره زمين زمان سنج ۲۱:۳۰ جلاجل مربوط به حوزه مدیر مازندران (جلاجل قطع شده مرزن‌پررونق) و كره زمين زمان سنج ۲۳ جلاجل مربوط به حوزه مدیر البرز (جلاجل قطع شده میدان امیرکبیر شهرستان کرج) مادام زمان سنج ۵ صبحگاهان سنه پس ازآن مسدود ‌باریک.

آسه اي سیرجان-شهر بندرعباس، واقع جلاجل مدیر کرمان، كره زمين سنه‌ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، كره زمين زمان سنج ۷ الی ۱۸، به مقصد‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعویض روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و عبورومرور كره زمين مسیر جایگزین جماعت گريز قدیم سیرجان-شهر بندرعباس به مقصد لفظ دوطرفه اعمال انجام خواهد شد.

آسه اي کندوان (حدفاصل چالوس مادام دهانه شمالی اسم تون تاب کندوان‌)‌ واقع جلاجل مدیر مازندران، كره زمين ناقل ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر كره زمين زمان سنج ۲ صبحگاهان لغایت ۱۲ ه مبستر شدن ‌روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه هر هفته ‌به مقصد غیر كره زمين ‌ایام تعطیلات رسمی و ایضاً روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تاچند روزه به مقصد دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ کیلومتر zero الی ۸۰ ‌عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط  اعمال انجام خواهد شد.

‌آسه اي هراز (حدفاصل شهر آمل مادام امامزاده هاشم‌) واقع جلاجل مدیر مازندران، كره زمين ناقل ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر كره زمين زمان سنج ۲ صبحگاهان لغایت ۱۲ ه مبستر شدن ‌روزهای یکشنبه، دوشنبه‌، سه‌شنبه هر هفته به مقصد غیر كره زمين‌ ایام تعطیلات رسمی‌ و ایضاً روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تاچند روزه به مقصد دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت جلاجل کیلومتر zero الی ۱۰۳ ‌عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط  اعمال انجام خواهد شد.

آسه اي سوادکوه (حدفاصل کمربندی قائمشهر- گدوک‌) ‌واقع جلاجل مدیر مازندران، كره زمين ناقل ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر كره زمين زمان سنج ۲ صبحگاهان لغایت ۱۲ ه مبستر شدن ‌روزهای یکشنبه‌، دوشنبه‌، سه‌شنبه هر هفته‌ به مقصد غیر كره زمين ‌ایام تعطیلات رسمی و ایضاً روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تاچند روزه، به مقصد‌دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، کیلومتر zero الی ۹۰ عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط اعمال انجام خواهد شد.

جلاجل آزاد‌راه شهرستان تهران – قم ‌حدفاصل عوارضی مزار مادام پل فرودگاه ولايت خمینی (ره) ‌كره زمين ناقل ۲ مهر لغایت ۳۰ عقرب ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه كره زمين زمان سنج eight الی ۱۸‌ ‌و سنه‌های سه‌شنبه و پنجشنبه كره زمين زمان سنج eight الی ۱۴ ‌به مقصد غیر كره زمين ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تاچند روزه، به مقصد‌دلیل اجرای عملیات مونس نیوجرسی مفصلی جلاجل رفورژ میانی، کیلومتر zero الی ۳۰ ‌عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط توسط حالت محدودیت ترافیکی جلاجل یک به هدف نخوردن خیزاب (‌یک سوم مسیر‌) اعمال انجام خواهد شد.

جلاجل آسه اي قدیم شهرستان تهران – قم، واقع جلاجل مدیر شهرستان تهران، مادام سنه ۲۰ حرمل ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه كره زمين زمان سنج eight الی ۱۸‌ و ایضاً سنه‌های سه‌شنبه كره زمين زمان سنج eight الی ۱۴ هر هفته، به مقصد غیراز ایام تعطیلات رسمی و ایضاً روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تاچند روزه، به مقصد‌دلیل اجرای عملیات تراش، لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ کیلومتر ۱۵ الی ۴۸ ‌عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط توسط حالت محدودیت ترافیکی جلاجل یک به هدف نخوردن خیزاب(یک سوم مسیر)  اعمال انجام خواهد شد.

مسافران می‌توانند در عوض دریافت مفروضات تفصیلی راه‌ها و به هر حال آخری کیفیت افسون كردن‌ها، رقيب ۱۴۱ را به مقصد شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا توسط شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ مراوده بگیرند.

پیام‌های آموزشی و توصیه‌‌های ایمنی جلاجل رانندگی

ایمنی رفت و آمد جلاجل افسون كردن و خیابان‌ها یک نیاز ملی باریک.

توسط‌ افزایش سفرها جلاجل افسون كردن‌‌های کشور، واجب شده باریک مسافران و رانندگان، به مقصد همه نکات رانندگی و سفيران جلاجل افسون كردن‌‌ها دقیق‌نمناك آگاه كردن شوند، حكماً رعایت قوانین و دستورالعمل ها رانندگی جلاجل همه روزهای اسم باشليق ضروری و واجب شده باریک‌.

رانندگی غير كار بزرگ، توسط ولی‌ نقلیه ‌صفت پير مقدور باریک،‌ در عوض سفرها ولی نقلیه كلاه خود را فراهم آورنده کنید و قبل كره زمين سفيران، كره زمين همه سیستم‌های آن به مقصد‌ خصوصی پارچه ابريشمين گل وبوته دار، چراغ‌ها و سیستم خنک کننده موتور‌ بازدید ‌شود.

‌قبل كره زمين سفيران‌، مقصد كلاه خود را مشخص کنید و توسط تنظیم هنگام ولادت ‌كره زمين شتابندگي و شتاب جلاجل درافتادن سفيران بپرهیزید؛ در عوض داده ها كره زمين کیفیت ترافیک راه‌ها و گلچين مسیر‌، جلاجل درافتادن شبيه بودن‌سنه توسط مرکز مدیریت راه‌ها (شماره ۱۴۱) مراوده بگیرید.

‌به مقصد مقیاس ظرفیت ولی نقلیه كلاه خود‌، سرنشین و شهر بار برج دريايي کنید و كره زمين جابه‌جایی اعضای خانواده و مسافر جلاجل حجره شهر بار وانت بارها، کامیونت ها و غیره مستثنا خودداری شود.

‌هنگام جلي گره‌های ترافیکی‌، كره زمين اشغال به هدف نخوردن خیزاب وسایل نقلیه مقابل‌ اکیداً خودداری کنید، مادام اشارتاً امکان قضا رسانی‌، پلیس راهور بتواند جلاجل سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به مقصد گشایش راه اقدام کند.

به مقصد رانندگان توصیه انجام خواهد شد، ‌‌درافتادن مسیر مبدأ مادام مقصد را هم بخشی كره زمين سفيران بدانند و شتابندگي‌ای در عوض رسیدن به مقصد مقصد نداشته باشند، جلاجل درافتادن مسیر استراحتی هر تاچند کوتاه داشته باشند، مادام رويارويي كردن‌کشور رفع شود، بیاندازه كره زمين تصادفات رانندگی جلاجل فواصل ۳۰ کیلومتری مابقي به مقصد مقصد رخ داده باریک.

رانندگی‌ کاری دقیق و آگاهانه باریک، ارچه مبنا سرنشینان اتومبیل زیاد باشد، خير فرد به مقصد سیستم فنی ولی نقلیه آسیب می‌رساند، بلکه زمانی اوقات مانع دید راننده شده و كره زمين بیانات‌های سریع و به مقصد‌ وقت گذراني خودداری می‌کند.

سنگ بنای زبري و آموزش‌ ترافیکی را باید كره زمين گهواره کودک گذاشت‌، مربیان‌ گهواره کودک می‌توانند شخصیت ترافیکی بحرها‌ها را شکل داده و خطراتی که جلاجل کمین کودکان باریک، را کاهش دهند.

مبارزه کنیم، توسط آموزش صحیح فرزندان‌مان را به مقصد آگاهی و زبري جلاجل زمینه ترافیک برسانیم و ارچه كره زمين این آموزش‌ها یک آسیب‌دیده هم کمتر شود، کار بزرگی اعمال شده باریک.

تابلوهای راهنمایی و رانندگی پیام آوران نظم و قانون هستند، رعایت قوانین و دستورالعمل ها راهنمایی و رانندگی ‌نشانگر شخصیت و فرهنگ اجتماعی ما باریک.

به مقصد فرامین و توصیه‌های علائم و چراغ‌های راهنمایی توجه و كره زمين ايشان پیروی کنید، توجه به مقصد این تابلوها که نشانه‌های نمادین قوانین و دستورالعمل ها خیزاب و دوره هستند، الزامی باریک، این علائم‌ بخشنامه رانندگی صحیح را داغ جا می‌دهند، مطمئن شوید، مفهوم همه علائم را می‌دانید.

استشهادات جلاجل حین رانندگی موقعیت‌های خطرناک سانحه‌سه تار را منتفي می‌سازد.

كاربرد كره زمين تلفن هم محفل جلاجل هنگام رانندگی بسیار خطرناک باریک، جلاجل صـورت هرآينگي جواب گویی، خودرو را به مقصد منتهی‌الیه سمـت مستقيم خیابان هدایت کرده و آن وقت به مقصد گفت‌‌وگو بپردازید‌، سيني آخری بررسی‌ها‌ تلفن هم محفل عملي ساختن بیاندازه كره زمين تصادفات رانندگی باریک؛ ثمار ازاصل گواه ها تجربی، رانندگانی که كره زمين تلفن هم محفل كاربرد می کنند، چادرپوش مواجه نزد زیادتر كره زمين رانندگان افزونتر جلاجل اعراضگر كار بزرگ اتفاقاً هستند.

شما باید بتوانید شماره خودروها را كره زمين مسافر ۲۰ متری بخوانید، ارچه جلاجل دید كلاه خود مشکل دارید، حتما باید جلاجل وقت گذراني رانندگی كره زمين عینک كاربرد کنید.

توصیه انجام خواهد شد‌، رانندگان همیشه جلاجل داخل خودرو یک نظام ارباب رعيتي کپسول آذريون‌نشانی استاندارد به مقصد منظور سربه زير وزیر ها آذريون و مـهار ابعاد آن به مقصد هم محفل داشته باشند.

مرتبط بودن درك مسئولیت و گروهي توجه به مقصد منفعل شخصی، مهمترین عملي ساختن برقراری ایمنی و خودداری كره زمين جلي سانح ها باب طبع رانندگی باریک؛ ارچه افسون كردن و خودرو به مقصد نوع‌ای ایمن و صحیح ساخته شوند و جلاجل کنار آن کاربران نیز كره زمين قوانین تبعیت کنند، مشکلی جلاجل رانندگی به مقصد صور نخواهد آمد.

‌گذشت جلاجل رانندگی اولین قدم جلاجل نظم وام گذاردن به مقصد ترافیک باریک

شتاب زیاد جلاجل رانندگی‌، شتاب در عوض رسیدن به مقصد پيشامدها باریک؛ رانندگان تمركزفكر داشته باشند که‌ کمبود زمان كلاه خود را توسط شتاب زیاد‌ جاي دنج نکنند.

‌رانندگان توسط رعایت علوم شرعي ایمنی، سفری‌ مطمئن خواهند داشت؛ اختصاصی زمان عبورومرور جلاجل افسون كردن‌ها كره زمين مبدأ مادام رسیدن به مقصد مقصد هم بخشی كره زمين سفيران باریک، مرغوبيت باریک مسافران كره زمين این زمان هم در عوض ثنايا‌مندی سفيران كلاه خود كاربرد کنند و احكام به مقصد رسیدن به مقصد مقصد نیندیشند.

سيني آمار بیاندازه كره زمين تصادفات رانندگی ‌جلاجل مسافر ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد، راکبان موتورسیکلت‌ جلاجل لفظ گردنگير عبورومرور جلاجل پانویس راه‌‌ها، همه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و احتیاط را جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دهند‌.

دستورالعمل ها ترافیکی احكام مخصوص رانندگان نیست، رهگذران پیاده هم باید به مقصد آن توجه کنند.

كره زمين عابران پیاده‌ جلاجل پانویس شهرها مسئلت انجام خواهد شد، مادام حد امکان جلاجل پانویس افسون كردن عبورومرور نکنند و خیزاب عرضی كره زمين افسون كردن نداشته باشند‌.

بیشترین تصادفات رانندگی که جلاجل ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد، پيوسته كاري به مقصد راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده باریک؛ كره زمين رانندگان وسایل نقلیه خودرویی مسئلت انجام خواهد شد، احتیاط را بسیار زیادتر جلاجل این مسیر‌ها جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دهند.

رانندگان گروهي تخطی كره زمين شتاب مطمئنه و عبورومرور توسط شتاب مجاز را همیشه جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دهند، زیاد كره زمين ۵۰ درصد تصادفات رانندگی به مقصد دلیل تخطی كره زمين شتاب مطمئنه و سبكبار غیرمجاز رخ می‌دهد.

‌جلاجل بیاندازه كره زمين تصادفات رانندگی که جلاجل شتاب بالای ۵۰ کیلومتر جلاجل زمان سنج رخ می‌دهد، ثمار تاثير برخورد سـر راننده به مقصد شیشه روبروي هم قرار گرفتن و قفسه سینه توسط فرمان اتومبیل ضربات اجمال‌آوری ثمار سرنشینان روبروي هم قرار گرفتن ولی نقلیه واصل می‌‌شود.

ضربات وارده به مقصد ناحیه كله دار و گردن علت اصلی زیاد كره زمين ۷۰ درصد تصادفات كشيده شده به مقصد موت باریک، به مقصد همین دلیل قفل كردن کمربند ایمنی در عوض راننده و سرنشینان ردیف اولا وسایل نقلیه جلاجل حلول كننده حرکت جلاجل بزرگراه‌های باطني شهری، کمربندی‌ها و افسون كردن‌های بین شهری الزامی باریک.

سيني پژوهش ها اعمال شده تـوسط دائم الخمر صحه جهانی كاربرد صحیح كره زمين کمربند ایمنی احيانا اجمال و میر تازهکار كره زمين تصادفات رانندگی را مادام ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.

هنگام رانندگی جلاجل بزرگراه‌ها همين كره زمين سمت مستقيم حرکت کنید، مگر آنکه قصد سبكبار داشته باشید‌، تغییر به هدف نخوردن عبوری باید توسط احتیاط و توسط كاربرد كره زمين چراغ راهنما اعمال شود.

مسافران‌ و رانندگان درافتادن مسیر مبدأ مادام مقصد را هم بخشی كره زمين سفيران بدانند و شتابندگي‌ای در عوض رسیدن به مقصد مقصد نداشته باشند، جلاجل درافتادن مسیر استراحتی هر تاچند کوتاه داشته باشند، مادام رويارويي كردن‌کشور رفع شود، بیاندازه كره زمين تصادفات رانندگی جلاجل فواصل ۳۰ کیلومتری مابقي به مقصد مقصد رخ داده باریک.

هنگام سفيران اطمینان محصول برداري کنید که شیشه‌های اتومبیل و چراغ‌های روبروي هم قرار گرفتن و پشت سر و ایضاً چراغ‌های پارچه ابريشمين گل وبوته دار‌ تمیز و ‌صفت پير باشد؛ كره زمين فروغ لمعان پایین كاربرد کنید و جلاجل صورتی که نمی‌توانید زیادتر كره زمين صد اسم هم معني مقابل كلاه خود را ببینید، چراغ‌های مزوا‌شکن كلاه خود را شيوا ‌کنید.

جلاجل شتا حلقه زدن قصد دارید، سـرعت كلاه خود را کاهـش دهید، به مقصد آرامی كره زمين تـرمزها كاربرد کنید، مادام توسط شيوا كشته شدن چراغ‌های پارچه ابريشمين گل وبوته دار، رانندگانی که خلف وعده كله دار شما حــرکت می‌کنند، كره زمين اندک كشته شدن شتاب شما آگاه كردن شوند.

جلاجل سفيران، كره زمين وسایل سریع دهنده خودرو نظیر‌ پيل مرغ، فلا‌شر، چـراغ‌های راهنما و غیره ‌‌بازدید کنید ‌و كره زمين صفت پير وجود داشتن ايشان مطمئن شوید.

ارچه جلاجل افسون كردن مزوا غلیظ و شدید شد، به مقصد آهستگی به مقصد منتهی‌الیه سمت مستقيم سواره‌رو رفته و توقف کنید، آن وقت‌ فلاشر ماشین را ‌فعال کنید.

‌به مقصد یاد داشته باشید، جلاجل روزهای بارانی و برفی باید توسط تمركزفكر بیشتری رانندگی انجام بده‌، به دلیل اینکه مساحي كردن اصطکاک گردون‌های اتومبیل توسط آسفالت مساحي كردن سواره‌رو جلاجل چنین مواقعی کاهش می‌یابد.

‌هنگام خرابی احتمالی ولی نقلیه‌ جلاجل كول خاکی افسون كردن‌ توقف کنید و توسط كاربرد كره زمين علائم ایمنی‌‌ (نظیر سانسورشدن كار بزرگ) به مقصد‌خصوصی جلاجل تاریکی جو، نسبت به مقصد رفع نقصان آن اقدام کنید.

انتهای پیام/‌

[ad_2]

ترامپ و فروپاشی چیزی بااستعداد‌نمناك كره زمين برجام

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری سواره، علیرضا قربانی کارشناس هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی توسط ديباچه «ترامپ و فروپاشی چیزی بااستعداد‌نمناك كره زمين برجام» که جلاجل اختیار خبرگزاری سواره آرامش طلب داد نوشت:

اینکه فرجام برجام چون كه خواهد شد، جلاجل جای كلاه خود اسم مكلف‌ای بااستعداد باریک و هستي پذيري پیش‌بینی‌های رهبر شيوا‌ضمیر و آینده‌نگر درزمينه روال آمریکا توسط این قرارداد نیز شایسته بازخوانی و عبرت‌آموزی باریک، اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، جايگاهها رئیس‌خلق ایالات‌متحده جلاجل برابر ملت کشورایران و ديسيپلين جمهوری اسلامی، نتایجی بسیار بااستعداد‌نمناك كره زمين کنار آمدورفت یا به مقصد گفت دونالد ترامپ، «گسيخته وزیر ها» برجام دارد.

رئیس‌خلق آمریکا جلاجل ماه‌های اخیر و به مقصد‌اسم مورد جلاجل سخنرانی دوال شنبه ۲۲ مهر، اشارتاً حرکت جلاجل مسیر نقض برجام و فشردن هرچه زیادتر گلوی این انباركننده كالا وارزاق، کار بسیار بااستعداد‌تری انجام بده و آن کنار نواختن غطا‌ای باریک که یک جریان سیاسی و رسانه‌ای جلاجل داخل کشور، طی تاچند اسم باشليق اخیر همه والامنشي كلاه خود را تعدادی نقاشی آن به مقصد کار گرفته باریک.

جریان‌ مغرب‌گرا جلاجل اسم باشليق‌های اخیر توسط ثنايا‌گیری كره زمين فضایی که بعضی سیاست‌های ابل «کدخداپنداری» آمریکا ایجاد انجام بده، مبارزه زیادی به مقصد مصرف داد برخودهموار كردن روی رخصت ايمن سازي ایرانی آمریکا، ماسکی جذاب و متحد شدن‌داشتنی بگذارد و بی‌انصافی باریک ارچه بگوییم جلاجل این کار ناچیز‌توفیق بوده باریک. این جریان توسط كاربرد كره زمين رسانه‌های پرتعدادی که حكماً ازنظر شمارگان حرفه ها چندانی تعدادی ذكرخير ندارند، هر آنچه جلاجل ارائه تصویر واقعی آمریکا مؤثر باریک را به مقصد تیغ مميزي سپرد و کوچک‌ترین مسائلی که می‌توانست به مقصد بَزَک وزیر ها رخصت رژیم ایالات‌متحده کمک کند را به مقصد زیباترین شکل برجسته ساخت. «امضای کری وثیقه باریک» را به مقصد تیتر اولا تبدیل انجام بده و مبارزه وسیعی به مقصد مصرف دادند برخودهموار كردن حتی شعار «اجمال ثمار آمریکا» را جلاجل مراسم رسمی مبارزه توسط استکبار جهانی به مقصد «اجمال ثمار استکبار» تحریف کند.

جلاجل درافتادن سالیانی که كره زمين میدان یافتن جریان مغرب‌مضروب می‌گذرد، يوميه تصاویر گاه جمعناتمام‌ورقه مقامات آمریکایی به مقصد شکل و شیوه‌ای که گویا خیلی به مقصد کشورایران و ایرانی ارادت دارند، روی پیشخوان فصل نامه‌فروشی‌ها روبروي هم قرار گرفتن اشاره با گوشه چشم رهگذران به مقصد نمایش درآمد برخودهموار كردن توسط تکرار و تکرار و ذكرخير و تاليفات، «شیطان» را لباس «فرشته» بپوشانند. حتی ۲۸ مرداد و سالروز کودتا علیه دولت ملی مصدق هم، وعاء آمریکا جلاجل حمایت كره زمين دیکتاتوری پهلوی را به مقصد مميزي سپردند برخودهموار كردن گردی ثمار رنگ و لعاب پرده بزک شده كره زمين آمریکا ننشیند.

هرچند میان دیدگاه دولت تدبیر و امید و جریان مغرب‌گرا جلاجل قسم نگاه به مقصد آمریکا تفاوت جدی صور دارد، اما متأسفانه سیاست‌های حالت‌شده و حتی اعلام‌شده دولت جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، احتمالا كره زمين هراس آسیب رسیدن به مقصد جریان مذاکره توسط مغرب و آمریکا به مقصد خلف وعده یافتن جریان مغرب‌گرا و درنتیجه شکل‌گیری پرده جدید و واحد وزن معادل كره زمين رخصت کریه شیطان کمک کرده باریک. ایضاً بعضی اقدامات لفظ گرفته جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های دولتی مثل برخوردی که توسط کشتی حامل کمک‌های کشورایران به مقصد مردم کشوریمن جلاجل ماه‌های ابتدایی ناآرامي لفظ گرفت و كلام شد که تلفن و سفارش به ‌دست آوردن خارجه هنگام ولادت آمریکا جلاجل آن تصمیم تأثیرگذار صفت بويناك، یا ناچیز‌لطفی‌هایی که جلاجل مقاطعی تعدادی جلب اعتماد آمریکا نسبت به مقصد حمایت كره زمين جبهه مقاومت لفظ گرفت، رخصت‌پردازی واحد وزن معادل كره زمين آمریکا را جلاجل داخل کشور تقویت انجام بده.

بااین‌حلول كننده ماضي‌ها ماضي باریک و جايگاهها اخیر دولتمردان را باید به مقصد‌شمار دیدگاه واقعی آن‌ها نسبت به مقصد ایالات‌متحده گذاشت و اشارت به مقصد بدعهدی و دشمنی آمریکا توسط مسئولان اجرایی را به مقصد فال نیک گرفت.

ارچه به مقصد رئيس این مقاله ها برگردیم، می‌بینیم که جايگاهها اخیر رئیس‌خلق آمریکا علیه کشورایران و یاد وزیر ها كره زمين کشورایران به مقصد‌ديباچه «ملت تروریست»، پنجه‌ای باریک که پیش كره زمين همه، اثر زخم آن ثمار رخصت کسانی می‌نشیند که روزگاری تعدادی بسته تروریستی یازده سپتامبر شماله شيوا کردند. متأسفانه جلاجل رسانه‌های جریان مغرب‌گرا جلاجل این روزها هیچ اشارت‌ای به مقصد این توهین رئیس‌خلق آمریکا به مقصد ملت کشورایران نشد. شاید نوعی تف سربالا صفت بويناك که كره زمين آن پرهیز شد. حكماً توقف خستگی كره زمين این جریان نباید داشت، حتماً این طوق و منش همچنان آدم كردن می‌یابد و کمترین مبارزه جریان مغرب‌گرا این خواهد صفت بويناك و هست که همه کاسه‌کوزه‌ها را كله دار كس رئیس‌خلق فعلی آمریکا بشکند و توسط «دیوانه» مكان نواختن او به مقصد تطهیر مايه ديسيپلين ایالات‌متحده آدم كردن دهد.

یاد وزیر ها كره زمين کشورایران به مقصد‌ديباچه ديسيپلين دیکتاتوری هم احتمالاً بااستعداد‌ترین ترکش‌هایش به مقصد جریان سیاسی می‌خورد که همین فعلاً توسط رأی مستقیم مردم، جلاجل اکثر مبادی قوچ كره زمين دولت و شوراهای بیحد كره زمين شهرها و بخشی كره زمين مجلس محضر دارند. این یعنی اینکه وقتی حکومتی مثل ديسيپلين سیاسی آمریکا را جایگاه کدخدایی می‌بخشیم و به مقصد رویش لبخند می‌زنیم، یادمان باشد که ممکن باریک توسط چنین ناسزاهای سیاسی كره زمين جانب رئیس بدون شك ديسيپلين نواخته شویم. نقض عهد و ناسزاگویی رئیس‌خلق آمریکا و آنچه ثمار كله دار برجام می‌آید، باغ ها این فایده را دارد که احتمالاً تردید بعضی‌ها جلاجل باروح غیرقابل‌اعتماد توافق داشتن آمریکا را منتفي سازد.

رئیس‌خلق فعلی آمریکا، مثل افزونتر رئیسان جمهوری سابق آن کشور، حتی مثل اوباما که بعضی گمان می‌کردند، «مؤدب» باریک، توسط حمایت كره زمين آشوب به پا كردن ۸۸ فروسو ديباچه «شورش خضرا»(!)، جلاجل حالی حکومت کشورایران را دیکتاتور می‌خواند و هم‌زمان تركيب جعلی موردنظر دیکتاتورهای قبیله‌های حاکم ثمار کشورهای عربی درزمينه «خلیج‌سواره» را حل ناشدني می‌کند که جلاجل هیچ‌کدام كره زمين متحدان شهربان‌ای آمریکا جلاجل شهربان و به مقصد‌اسم مورد ثور شیرده سعودی، دموکراسی و رأی مردم بامعني و مفهومی ندارد.

درحالی‌که تقریباً هیچ بشقاب آلات لهو و باانصافی حتی جلاجل هیئت‌حاکمه آمریکا، تردید ندارد که بنیان‌جادادن القاعده و به مقصد اعتراف كلاه خود ترامپ، بنیان‌جادادن «داعش» دولت ایالات‌متحده باریک، اما او توسط وقاحت جمعناتمام کشورایران را به مقصد حمایت كره زمين رديف نظامي تروریستی القاعده داراي اتهام می‌کند و هم‌زمان ثمار جنایات وسیع سعودی‌ها علیه مردم بی‌معاذ کشوریمن اشاره با گوشه چشم می‌پوشد، بلکه كره زمين آن حمایت می‌کند.

پاخيره زن ثمار آنچه گذشت، هرچند تشدید دشمنی‌های تاریخی آمریکا علیه مردم کشورایران و ديسيپلين جمهوری اسلامی و لگد ترامپ زیر کاسه برجام و گشايش تحریم‌ها ممکن باریک جلاجل مقطعی به مقصد اذیت زیادتر مردم کشورایران منتهی شود، اما اسیدی که رئیس‌خلق آمریکا روی این پرده بزک‌شده جلاجل کشورایران پاشید، و رخصت واقعی سردمدار ديسيپلين اسم پيش خر را مثل ماضي نمایان ساخت، مدعا یا ناخواسته به مقصد آما مردم و ديسيپلين جمهوری اسلامی جلاجل داخل کشور و اظهاروجود بین‌الملل باریک؛ و حكماً آنکه بی‌توجه به مقصد آدم كردن دشمنی‌ها مسیر خوش خدمتي كردن را طی می‌کند، جریان شفاف شورش اسلامی باریک که برخلاف میل و خواهان شدن امریکا، روزبه‌دوال پرچمش بالاتر و مربوط به حوزه نفوذ و محبوبیتش گسترده‌نمناك انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

از تشکیک در اصالت نامه امام تا رسیدن به مرز خیانت در دفاع مقدس/ صادق خرازی: نهضت آزادی در جنگ ستون پنجم دشمن شده بود

[ad_1]

گروه احزاب خبرگزاری فارس: در پی درگذشت ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت منحله آزادی و بررسی نقش و جایگاه این تشکل، خبرگزاری فارس در سلسله گزارش‌هایی به شرح مستند و تبیین برخی مقاطع زندگی سیاسی ابراهیم یزدی(۱۳۹۶-۱۳۱۰) می‌پردازد که از بخش‌های مختلف دوره دوجلدی کتاب «خط سازش؛ سرشت و سرگذشت نهضت آزادی ایران» به قلم مجتبی سلطانی، استخراج و اقتباس شده است.

مشخصات منابع و مآخذ پرشمار این گزارش که در کتاب مزبور یافت می‌شود، از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به زودی منتشر خواهد شد.

علیه دفاع مقدس

در دورانی که دکتر یزدی نفر دوم نهضت آزادی بود بسیاری از  کتاب‌ها و جزوات و بیانیه‌های متعدد این گروه از سال ۱۳۶۰ به بعد دارای مضامین و مواضع مخالفت با دفاع مقدّس و حمایت از صلح با رژیم متجاوز صدّام، بود. به خصوص از سال ۶۲، این مواضع، رادیکال‌تر و تحریک‌آمیز شده بود.

عطاءالله مهاجرانی در سرمقاله روزنامه اطلاعات مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ نوشت: «چه تقارن شگفتی. بمباران گیلانغرب توسط صدام و بمباران نظام جمهوری اسلامی توسط بازرگان. صدام مستقیماً بمب‌های خوشه‌ای را بر سر مردم می‌ریزد و بازرگان، امید و آرمان همان مردم را نشانه می‌رود. یورش نظامی صدام، و تهاجم تبلیغاتی و سیاسی بازرگان، نوعی تناسب و تطابق دارند.» علاوه بر اتخاذ مواضع دشمن‌پسند و تنش‌آفرین توسط بازرگان و گروهش در بحبوحه جنگ و هنگام نیاز کشور به آرامش و همدلی و وحدت، تبلیغ مستقیم آنان علیه مشروعیت دفاع مقدس ملت ایران، نقش تخریبی امثال دکتر یزدی را مضاعف می‌ساخت.  

گفتنی است برخلاف ادعای مکرر دکتر یزدی و قول مشهور، مواضع ضد جنگ نهضت آزادی فقط به بعد از فتح خرمشهر هم محدود نبود و پیش از آن نیز سابقه داشت. و البته در رفتاری دوگانه، گاهی هم حتی بعد از فتح خرمشهر، ادعای حمایت از جنگ در مواضع این گروه به چشم می‌خورد. مع الوصف، چه قبل و چه بعد از فتح خرمشهر، دکتر یزدی نقش مهمی در اتخاذ مواضع علیه دفاع مقدس ایفا کرد.

مصاحبه‌های سران نهضت مانند دکتر یزدی با رسانه‌های بیگانه و بعضاً حامی صدّام، مبنی بر تأیید ادعای آتش‌بس و مذاکرة رژیم بعث عراق، آشکارا همراهی با دشمن قلمداد می‌شد. مثلاً نشریه «المجله» از طرف عراق و سایر کشورهای مرتجع عربی تغذیه و حمایت می‌شد و همواره به نفع رژیم عراق و علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری داشت. متن مصاحبه دکتر ابراهیم یزدی با این نشریه، توسط نهضت آزادی در دیماه ۶۳ منتشر شد. 

همچنین مصاحبة پر سرو صدای دکتریزدی و مهندس بازرگان با «لوموند» در بهار ۶۴ یک نمونة قابل توجّه بود. بخش فارسی رادیوی دولتی انگلیس، بی‌بی‌سی، ضمن انعکاس مصاحبه مزبور، به تعبیر روزنامة جمهوری اسلامی؛ از او «ستایش و تجلیل» کرد. بی بی سی این مصاحبه را «مصاحبه‌ای بی-نظیر و صریح» علیه نظام جمهوری اسلامی و موضع ایران در قبال جنگ توصیف نمود. 

حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۶۴، رفتار مهندس بازرگان و دکتر یزدی در مصاحبه با لوموند را به «برادر حاتم طایی و چاه زمزم» تشبیه کرد: «اینها تمایل دارند که مطرح بشوند و نوعاً سیاست برادر حاتم طایی در مورد چاه زمزم را دارند…اینها با لوموند مصاحبه کردند و آن حرفها را زدند که همه اش دروغ و تهمت است یا اکثرش دروغ و تهمت است.» 

البته قبل از وی، برای اولین بار حجت الاسلام کروبی در مقام نماینده مجلس و رییس بنیاد شهید، در شانزدهم مهر ۱۳۶۱، تعبیر فوق را درباره نهضت آزادی به کار برد: «واقعاً ماجرای اینها [سران نهضت آزادی]، ماجرای برادر حاتم طایی شده است. برای اینکه می خواهند شهرت بیابند، نام و نشان بیابند، ولو به ادرارکردن در آب [زمزم] باشد.»   

دکتر یزدی نویسنده بسیاری از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های نهضت آزادی علیه تداوم دفاع مقدس بود و در جنگ روانی صدام علیه ملت ایران در کنار مهندس بازرگان، عملاً نقش ستون پنجم را ایفا می کرد و تا آنجا که در توان داشت و امکان پذیر بود علیه امام و راهبرد ایشان در استمرار دفاع مقدس تلاش کرد. تا آنجا که حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه دهم خرداد ۱۳۶۴ به علت همگامی کامل آنان با صدام، «نهضت آزادی» را «نکبت آزادی» نامید. 

مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر نیز با اشاره به نهضت آزادی تصریح کرد که اعلامیه‌های این گروه به منزلة ارسال دعوتنامه برای بمباران مناطق مسکونی توسط رژیم صدّام است: «اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که در حقیقت دعوت‌نامه‌هایی هستند برای صدّام، از سوی لیبرال‌ها در داخل کشور علیه جنگ منتشر می‌شود. یقیناً این لیبرال‌ها در خون بی‌گناهانی که در این بمباران در کشور ریخته شده، سهیم هستند. آنها در حقیقت با این اعلامیه‌ها، بمب‌افکن‌های روسی صدّام را دعوت می‌کنند که بیایند.» همانگونه که آقای هاشمی گفته بود: «اینها صدّام را دعوت کرده‌اند که بیا اینجا [ایران] را [با بمب و موشک] بزن. بدانید، اینها دعوت کرده‌اند.»

بدیهی است که علاوه بر حضور گسترده مردم در انتخابات‌ها، راهپیمایی‌ها و مجامع عمومی برای ابراز حمایت از ادامة دفاع مقدّس تا پیروزی، معیار معتبر «کیفیت و کمّیت گسترده حمایت مردمی از جنگ»، که در قالب نیروهای رزمندة مردمی و پشتیبانی مالی و تدارکاتی وسیع مردم، تجلی پیدا می‌کرد، نیز، هر ناظر عادل و منصفی را به درک حقیقت آشکار «مردمی بودن» استمرار جنگ تا پیروزی، رهنمون می‌ساخت. همان‌گونه که سال‌ها بعد، به تاریخ بیستم اردیبهشت ۱۳۷۸ درمصاحبه با روزنامه نشاط، دکتر یزدی اذعان کرد که موضع نهضت در باره جنگ، با نظر «عموم مردم» مخالف بوده است:«…در سال های اول مردم عموماً با موضع نهضت آزادی موافق نبودند. گاهی لازم است یک سازمان سیاسی جلوتر حرکت کند…گاهی اوقات می بایست در برابر خود مردم هم بایستد…هرچیزی که مردم در هیجانات سیاسی مطرح می‌کنند معلوم نیست به نفع آنان باشد.»

پس از پایان دوره اول مجلس شورای اسلامی در سال ۶۳ و تشدید اقدامات منفی و تنش‌زای نهضت آزادی علیه حاکمیت در حال جنگ و افزایش تبلیغات دشمن‌پسند سران این گروه علیه دفاع مقدس، به تعبیر دکتر یزدی، همه جریان‌های داخل حاکمیت علیه نهضت آزادی یکپارچه شده بودند: «از سال ۶۳  به بعد، همه فشارها متمرکز شد که نهضت و تشکیلات را هم تعطیل کنند… همه جریانات و جناح های به اصطلاح چپ و راست درون حاکمیت، همه با هم یکپارچه علیه نهضت آزادی عمل می کردند… با هم متحد و متفق القول بودند که نهضت آزادی می بایستی خفه شود یا به کلی از صحنه، حذف باشد.» 

دکتر یزدی در سال ۱۳۹۳ طی مصاحبه ای به انتقادات وارد بر مواضع این گروه در مورد جنگ تحمیلی، چنین پاسخ داد: «نهضت آزادی ۶۳ سند درباره جنگ دارد که در همه آن‌ها دو موضوع را از هم تفکیک کرده‌ایم؛ یکی مخالفتمان با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر است و دیگری حمایت بی‌دریغ از رزمندگان که با تمام قدرتشان به جنگ رفتند. ما از فداکاری‌هایشان تجلیل کردیم و ارج نهادیم و برای آن‌ها هم ارزش قائل هستیم.»

 حال آنکه هم در مورد اول، اسناد نشان می دهد که این گروه قبل از فتح خرمشهر نیز علیه دفاع مقدس موضع‌گیری کرده است، و هم در مورد دوم، اطلاعیه های نهضت آزادی شامل حمله و اهانت به رزمندگان دفاع مقدس نیز بوده است. از جمله این گروه، طی بیانیه ای تحت عنوان «روزنه‌های امید» در اسفندماه ۶۴، ایثار و فداکاری‌های دفاع مقدّس را بازی «مطلوب» بیگانگان خواند. در مرداد ۱۳۶۶، نهضت آزادی در یک بیانیه دیگر به بهانۀ ذکر نقل قولی تحریف‌شده، دفاع مقدّس ملّت ایران را «حرب‌المجانین یا جنگ دیوانگان» نامید. در دومین نامة «جنگی» و سرگشادة نهضت آزادی به امام خمینی، در اردیبهشت و خرداد ۶۷ تحت عنوان «هشدار پیرامون تداوم جنگ خانمان‌سوز»، در باره «مسئولیت خون شهیدان» این‌گونه آمده بود که؛ شهدا روی اعتقاد یا تبلیغ و تلقین، «عملیات فداکارانه‌ای به سود اسرائیل و ابرقدرت‌ها و به زیان ایران و اسلام انجام داده‌اند» و وارثین ادعایی یا واقعی آنها «طلبکارند»، آن کس که به دلیل ایمان به خدا شهید شده، با آن فردی که بنا به فرمان رهبری و مقامات به جنگ رفته، تفاوت دارد؛ گروه اول نزد خدا مأجور است و گروه دوم؛ «حساب آن مربوط به ملّت و زنده‌ها نیست».

یک خبرگزاری در گزارشی، موضع یزدی و نهضت در قبال دفاع مقدس را این چنین توصیف کرده است: «نام یزدی همیشه و همه‌جا در کنار مراد و رفیقش مهدی بازرگان مطرح می‌شد. یزدی و بازرگان، دو ستون نهضت آزادی بودند. نهضتی که خود را قوه عاقله انقلاب اسلامی می‌دانست. عموماً موضعی «از بالا» داشت و گمان می‌کرد مسائل را بهتر از هرکسی و هر گروه دیگری می‌فهمد. ابراهیم یزدی، تقریبا تمام عمر سیاسی‌اش را در میان چنین آدم‌هایی گذرانده. آدم‌هایی که در فروردین ۱۳۶۷، در سخت‌ترین و حساس‌ترین روزهای دفاع مقدس، برای امام می‌نویسند: «در چنین جنگ بی‌امان و بی‌پایان که تحقق «سفک دما و فساد فی‌الارض» می‌باشد، شیطان است که نظاره و قهقهه می‌کند. این هم شد کار؟ این هم شد افتخار؟» پای این نامه، امضای «نهضت آزادی» آمده. همان گروهی که ابراهیم یزدی، سیاست را در آن زندگی کرده بود.»

محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آبان ۷۵ گفت: «نهضت آزادی متأسفانه در جریان جنگ تحمیلی، به مرز خیانت رسید.»

آقای سید صادق خرازی که در ستاد تبلیغات جنگ، معاون دکتر کمال خرازی بود، طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۰ گفت: «نهضت آزادی بیانیه می‌داد و می‌گفت چرا جنگ را تمام نمی‌کنید؟ اگر بخواهید واقع بینانه ببینید و نگاه کنید، آنها ستون پنجم دشمن شده بودند، چه بخواهند و چه نخواهند. یک کشوری که در جنگ است اگر کسی بخواهد مخالف فرمانده جنگ و نظر فرمانده کل صحبت کند باید اعدامش کنند. تمام جنگ های دنیا هم، این را نشان می‌دهد. تمام جنگ‌های اروپا هم، این را نشان می‌دهد.»

تشکیک در اصالت نامه امام 

وزیرکشور دولت مهندس موسوی، حجت الاسلام محتشمی، در نامه به امام خمینی برای  استعلام صلاحیت نهضت آزادی در بهمن سال ۱۳۶۶، نقل قولی از دکتر یزدی نیز آورده بود: «نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، و حتی قوه قضاییه و مغشوش‌کردن اذهان بوده است… آقای دکتر یزدی در جلسه مورخ

 ۵/۱۰/۶۶ نهضت آزادی راجع به شرکت در انتخابات و نقش نهضت آزادی چنین می‌گوید:«… برگزاری انتخابات مستلزم وجود جامعه باز است، اگر رفتیم واقعاً مفید خواهیم بود و نخواهیم گذاشت این فتاوی را به زور بر مردم تحمیل کنند، شخصی که از طرف نهضت به مجلس برود مسلماً از این توپ و تشرها جا نخواهد زد، اگر قرار باشد مملکت را با «فتوا» اداره کنند، بنده پیشنهاد می‌کنم که، مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجویان کنند.»… مسئولین نهضت با سمپاشی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئله برائت از مشرکین و فاجعه خونین مکه مکرمه، جهاد مالی و تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ و بالاخره فرمایشات اخیر حضرت امام- روحی فداه- راجع به حکومت و ولایت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی گام برداشته‌اند.»

امام در پاسخ به نامه مزبور نوشت: «پرونده این نهضت و همین‌طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به‌اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و دراین‌باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را -که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست- بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آنها است…به حسب این پرونده‌های قطور…و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها…و به حسب امور دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آن‌که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین – این فرزندان عزیز مهندس بازرگان – بیشتر و بالاتر است.» 

امام خمینی در پایان نامه خود، چنین تأکید کرد: «نهضت به‌اصطلاح آزادی و افراد آن، چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.»

متن نامه امام در آن زمان، انتشار عمومی نیافت ولی یک نسخه از آن برای سران سه قوه و وزیر اطلاعات ارسال شد. محتوای نامة امام در همان زمان حیات ایشان، بدون استناد صریح به آن، در قالب مصاحبه توسط وزیر کشور(در اسفند ۱۳۶۶) و وزیر اطلاعات (در بهمن ۱۳۶۷) بیان شد. پس از مدتی «خبر» صدور این نامه نیز در بولتن‌های محرمانة برخی نهادهای کشور انتشار یافت. انتشار عمومی این نامه به همراه تصویر دستخط امام، برای اولین بار توسط حجت الاسلام محتشمی در دی‌ماه ۱۳۶۸ صورت پذیرفت و پس از آن، در جلد ۲۲ کتاب صحیفه نور و جلد ۲۰ کتاب صحیفه امام، نیز متن نامه انتشار یافت. 

فحوای بیانیة نهضت آزادی در اواخر اسفند ۶۶، و اعلام یأس کامل از شرکت در انتخابات، با چاشنی ابراز حملات عصبی و شدید به وزیر کشور، نشان می داد که خبر صدور نامه مزبور مبنی بر عدم صلاحیت این گروه برای فعالیت های انتخاباتی و رسمی، به احتمال زیاد همان زمان به اطلاع مسئولان نهضت هم رسیده بود.

دکتر یزدی بارها مدعی شد که نامه امام خمینی مبنی بر عدم صلاحیت نهضت آزادی جعلی است و به جرم چنین تهمتی به فرزند امام، در دادگاه محکوم شد. به گفته حجت‌الاسلام محتشمی طی مصاحبه‌ای به تاریخ خرداد ۱۳۸۷، پیرو شکایت مرحوم حجت‌الاسلام سید احمد خمینی از دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی، «متأسفانه اینها به ‎دلیل سلطه‎ای که در دوره دولت موقت پیدا کردند، حتی در قوه قضاییه هم نفوذ پیدا کرده بودند و لذا رسیدگی به این پرونده را چندین بار به تعویق انداختند. به‎طوری که بالاخره مرحوم حاج احمد آقا، شخصاً به دفتر آقای [محمد] یزدی [رییس قوه قضاییه] رفت و گفت که چرا به پرونده رسیدگی نمی‎‎کنید؟ پرونده را که آوردند، معلوم شد که سه برگ آن از جمله ورقه کارشناسی تأیید خط مفقود شده است. عوامل آنها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‎دانستند که اگر پرونده نهضت آزادی رو شود، دیگر چیزی برایش باقی نمی‎‎ماند. به هر حال با پیگیری مرحوم حاج احمدآقا، پرونده دنبال شد و آقای دکتر یزدی چون تهمت زده بود، محکوم به شلاق شد. این‎‎ها به دست و پا افتادند که حکم اجرا نشود، چون در آن شرایط، بدترین وضعیتی که برای نهضتی‎‎ها پیش می‎آمد، این بود که یزدی را بخوابانند و شلاق بزنند. این‎طور بود که مرحوم حاج احمد آقا رضایت داد که این حکم را اجرا نکنند.»

قبلاً در آذر ۱۳۷۸، جزئیات و نحوه محکومیت دکتر یزدی طی نامه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، این چنین تشریح شده بود: «در پی اظهارات مشابه [بازرگان] از سوی آقای دکتر ابراهیم یزدی در هفته‌نامه صبح(۱۸/۴/۷۴) و شکایت مؤسسه،…این مؤسسه برای اتمام حجت، مجدداً اصل نسخه خطی نامه امام را در حضور متهم و وکیل ایشان به ریاست دادگاه ارائه نمود… دادگاه نیز در تاریخ ۷/۱۲/۷۵ با تصریح به اینکه: «با توجه به مجموع محتویات پرونده و گزارش متهم ابراهیم یزدی که همچنان بر تکذیب نامه مزبور اصرار و پافشاری دارد، و با توجه به اصل انتساب نامه به حضرت امام خمینی با اعلام نظر کارشناسی…» به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات، رأی به محکومیت ایشان داد و با درخواست تجدیدنظر، سرانجام در تاریخ ۲۱/۸/۷۶ …رأی قطعی مبنی بر تأیید دادنامه صادره از سوی دادگاه قبلی و مجرمیت متهم، انشاء و با در نظرگرفتن جهات مخففه (که مورد تأکید مؤسسه بود) ایشان را به پرداخت جزای نقدی محکوم و رأی صادره نیز اجرا گردید.»  

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چند بار در مقاطع مختلف از سال ۱۳۶۸ به بعد در باره اصالت نامه امام اطلاعیه‌های رسمی صادر کرده، از جمله در آبان ۱۳۹۱، چنین اعلام نمود: «نامه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۶ حضرت امام خمینی در باره نهضت آزادی که در پاسخ به نامه وزیر کشور(وقت) جناب حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر محتشمی پور نوشته شده است، قطعی الصدور توسط امام خمینی و به قلم ایشان و با خط و امضای ایشان می باشد. قلم و خط و امضای این نامه، همان قلم و خط و امضای وصیتنامه امام و دیگر پیام‌ها و احکام مهم امام خمینی است…همانند اکثریت آثار مکتوب و دستخط‌های حضرت امام، نسخه خطی اصل این نامه نیز در آرشیو مؤسسه، موجود می‌باشد… نسخه خطی اصل این نامه در سال‌های پیش از این، به محضر دادگاه رسیدگی کننده به شکایت مؤسسه ارائه گردید و دادگاه با احراز اصالت آن و اثبات واهی بودن مستندات ادعای جعل، مدعی جعل را محکوم نمود… امام خمینی غیر از این نامه در موارد متعدد دیگر نیز عین و یا مضمون همان مطالبی که در این نامه در باره نهضت آزادی بیان کرده است را در سخنرانی‌ها و برخی از دیگر پیام‌های خویش و از جمله در پیام معروف به منشور روحانیت نیز بیان نموده و در پایان وصیتنامه نیز بر بخشی از آن تأکید کرده است.» 

البته یزدی چند بار ناخواسته به صحت نامه امام، تلویحاً یا صریحاً اذعان کرد. از جمله در بهمن۷۸ : «دکتر یزدی در خصوص نظریات تازه محتشمی پیرامون نامه امام اظهار داشته است:…آقای محتشمی مطلبی را بیان کرده و گفته‌اند که نامه امام در مورد نهضت آزادی ایران در شرایط جنگ صادر شده است، اما به استناد این نامه نمی‌توان گفت که نهضت آزادی ایران غیر قانونی است، بلکه تصمیم در این باره یعنی قانونی یا غیر قانونی بودن نهضت، با دادگاه است…. ای کاش آقای محتشمی در هنگامی که وزیر کشور بودند، پرونده نهضت آزادی ایران را که ایشان مدعی است انباشته از اسناد انحراف و خیانت نهضت است، به دادگاه صالحه می‌فرستادند و پای امام را در این وسط به میان نمی‌آوردند و امام را خرج مقاصد سیاسی خود نمی‌کردند.» 

بدین ترتیب، اگر نامه امام، به وسیله مسئولان مبنای غیرقانونی بودن نهضت آزادی قرار نمی‌گرفت، دیگر دکتر یزدی بر ادعای کذب مجعول بودن آن پافشاری نمی‌کرد، و فقط پای دادگاه را وسط می‌کشید. گفتنی است که بر خلاف اظهارات یزدی، آقای محتشمی نگفته بود که دادگاه باید نظر بدهد، بلکه متن سخن وی بنا به گزارش ایسنا چنین بود: «در شرایط جنگ تحمیلی، نهضت آزادی با برنامه‌هایی چون مخالفت با جنگ و جمهوری اسلامی، باعث ایجاد فضای تشنج‌ در جامعه گردید. همان زمان از حضرت امام سؤال شد که این گروه آیا با چنین پیشینه‌ای اجازه معرفی کاندیدا دارد یا خیر و امام(ره) پاسخی کلی دادند که بارها در مطبوعات چاپ شده است. از سوی دیگر می‌بینیم که برخی از اعضای نهضت آزادی در محاکم نیز حضور یافته‌اند. اما این که آیا مضمون نامه امام در شرایط فعلی نیز قابل استفاده خواهد بود یا خیر، مسأله‌ای است که دستگاه‌های قانونی موظف به پاسخ‌گویی بدان هستند. هم‌اکنون دو نظریه وجود دارد، اول این که تشکیلات منحل شده، از لحاظ قانونی اعتبار ندارند و دوم این که پس از اجرای قانون احزاب، تشکیلات بدون پروانه نیز غیر قانونی به شمار می‌آیند، که هر دو مورد در قضیه نهضت آزادی صدق می‌کند.»

البته وقتی که دکتر یزدی مجموعه حاکمیت از صدر تا ذیل را نامشروع می‌دانست، حکم دادگاه را نیز هرگز قبول نمی‌کرد. همانگونه که هرگز احکام دادگاه‌ها را در باره امیرانتظام و سایر سران نهضت، نپذیرفت و بعدها حکم صادره دادگاه قانونی و صالحه انقلاب مبنی بر انحلال و غیرقانونی‌بودن نهضت آزادی را نیز گردن ننهاد. کما اینکه صحت و اصالت نامه امام نیز در دادگاه اثبات شده بود و حکم محکومیت دکتر یزدی به جرم افترا و تهمت صادر شد، ولی وی زیر بار دادگاه نرفت و تا آخر هم بر ادعای نادرست خود باقی ماند. به این سیاق دکتر یزدی، دادگاه صالحه، دادگاهی محسوب می‌شد که فقط به نفع وی و گروهش حکم صادر می‌کرد.

گفتنی است دکتر یزدی چند بار به شنیده‌هایش در باره مخالفت امام خمینی با تعطیل کردن نهضت توسط مقامات اشاره کرده، و البته بعضاً نتایج مطلوب و یا تحلیل خودش را بر آنها بار کرده است، اما به رغم بهره‌جویی خلاف واقعیت وی از آن خاطرات برای مصونیت بخشی به رفتار قانون‌شکنانه نهضت، اذعان وی به سعه صدر امام و همراهی مسئولان ارشد کشور با ایشان، قابل توجه بوده است. 

از جمله در مصاحبه‌ای به سال ۱۳۸۳، دکتر یزدی گفت: «آقای موسوی اردبیلی برای من نقل می کرد و نیز مهندس میرحسین موسوی هم گفته است که، در جلسه سران نظام از آقای [امام] خمینی خواسته می‌شود که کار نهضت آزادی ایران را تمام کنند. اما ایشان مخالفت می‌کند. در سال ۶۲ و زمان وزارت کشور ناطق نوری، در جلسه‌ای با حضور برخی چون مرحوم لاجوردی، ناطق نوری درخواست تعطیلی نهضت آزادی را مطرح می‌کند پس از آن که سه بار مسأله را تکرار می‌کند، [امام] جواب می‌دهند که مهندس بازرگان،‌ دکتر سحابی و یزدی با ما نیستند ولی مسلمانند. بروید فکری برای آنانی بکنید که می گویند با ما هستند ولی دین ندارند، که بعد از آن سران و فعالان حزب توده را گرفتند. بار دیگر در سال ۱۳۶۷ سران سه قوه، از آقای [امام] خمینی می خواهند که نهضت آزادی ایران تعطیل شود. ایشان می‌پرسند: برای چه؟ می گویند که چون این‌ها با روحانیون مخالفند. آقای [امام] خمینی می‌گوید خیر! اینها با روحانیون مخالف نیستند، با شما مخالفند! باز به ایشان می گویند که اینها با شما هم مخالفند. اینجا آقای[امام] خمینی جواب می‌دهند که مخالف باشند مگر من جزء اصول دینم؟… شما وضعیت فعلی را با آن زمان مقایسه کنید. اگر چه من با برخی از مواضع و سیاست‌های آقای [امام] خمینی موافق نبودم اما به نظر من مسایلی را رعایت می‌کرد، که اکنون نمی‌شود. برخوردی که با نهضت آزادی ایران در آن زمان شد بسیار بهتر از اکنون بود. حتی من الآن هم که نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به امام در مورد جنگ و یا تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه را می خوانم می بینم که خیلی تند است اما آقای [امام] خمینی با ما برخورد تند نکرد.» 

البته برخی جزئیات و تاریخ‌های ذکرشده در نقل قول فوق، نادرست است و نیازمند اصلاح. بعضی افراد دیگر که مشابه ماجرای فوق را نقل کرده‌اند، همه ماجرا را در باره یک جلسه مذاکره با امام در مورد نهضت آزادی، دانسته‌اند و برخی مطالب فوق مربوط به سایر موارد است که توسط آقای یزدی با هم مخلوط و تبدیل به سه جلسه شده است. امام خمینی از سال ۶۴ به بعد دیگر برای سران نهضت آزادی، جایگاه مخالف درون نظام را قائل نبود و به سال ۶۶ رسماً بر برخورد قاطع با آنان تأکید داشت، ولی البته دستور تعطیلی و دستگیری آنان را نداد. اما به تشخیص مسئولان کشور در همان زمان حیات امام، خرداد ۱۳۶۷، برخی سران این گروه و مؤتلفانش بازداشت شدند، تحت تعقیب قانونی و قضایی قرار گرفتند و مدتی هم دفاترشان بسته شد. نامه امام در بهمن ۱۳۶۶، مهر خاتمت بود بر همه رواداری-ها و حُسن‌ظن‌های پیشین امام و یارانشان نسبت به سران نهضت آزادی، و در موضع‌گیری‌های صریح و شدید ایشان به سال ۶۷ و ۶۸، بر مضامین آن، بارها تأکید شد. اما نامه امام در پاسخ به وزیرکشور دولت موسوی، بیشترین و سنگین‌ترین فشار روانی و سیاسی افکار عمومی را بر این گروه وارد ساخته که آثار آن از هر محاکمه و محکومیت قضایی، شدیدتر و پایدارتر بوده و خواهد بود. بنا بر این جای شگفتی نبود که دکتر یزدی و سران گروهش تا آنجا که در توان داشتند و به هر شیوه ممکن کوشیدند، اصالت و اعتبار این نامه را مخدوش سازند.    

به رغم محکومیت در دادگاه، دکتر یزدی در شهریور ۱۳۹۵، طی مصاحبه‌ای افترای خود به مرحوم حجت‌الاسلام سید احمد خمینی را صریحاً با ذکر نام، مجدداً تکرار کرد: «این نامه را آقای [امام] خمینی ننوشته است. این نامه را به اعتقاد ما آقای سید احمد خمینی نوشت.»       

البته، دکتر یزدی در موارد معدودی، با توجه به نوع مخاطب و سطح انتشار مطلب، به بعضی اشتباهات امثال خود و نهضت آزادی که موجب سلب اعتماد امام از آنان شد، نیز اشاره کرده بود. از جمله در یک مصاحبه پژوهشی به سال ۸۳، چنین گفت: «در دو سال اول پس از پیروزی انقلاب…روشنفکران در آن زمان شصت هفتاد روزنامه داشتند، در شرایطی که هنوز روحانیون هیچ روزنامه ای نداشتند، اما برخی از روشنفکران زیر شعارهای افراطی، رمّالی سیاسی به راه انداختند. من قبلاً هم گفته‌ام که به هر حال، آقای [امام] خمینی به عنوان رهبر زیرک انقلاب، حق داشت با توجه به مشاهده برخی عملکردهای روشنفکران، به آنها اعتماد نکند که کارها را به دست روشنفکران بدهد. و نگران انقلاب باشد و این، به خاطر عملکرد بسیار بد برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های فعال روشنفکری اعم از ملی یا ملی ـ مذهبی بود.»

در مورد کنارگذاردن امثال دکتر یزدی از عرصه حکومتی، حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی خاطره‌ای از دیدار و گفتگو با آقای یزدی در این باره نقل کرده است: «پس از بازگشت دکتر یزدی از آمریکا، برای عیادت ایشان به منزلش در خیابان ولیعصر، کوچه تورج، رفتم. صحبت‌ها و گفت‌وگوها طولانی شد و ایشان اشاره به «انحصارگرایی» دوستان ما کردند و من گفتم که آغازگر «انحصارطلبی» دوستان مسلمان ملی‌گرا بودند که در کابینه دولت موقت، حتی وزارت دادگستری و وزارت ارشاد را نخواستند به روحانیون بدهند و بعد خیابان‌های گوناگونی را حتی به نام کریم پورشیرازی نام‌گذاری کرده و با وجود تلاش من که نماینده حضرت امام در وزارت ارشاد ملی! بودم برای نام‌گذاری خیابانی به نام آیت‌الله کاشانی که خواست مردم از سوی نگارنده بود، نپذیرفتند و طولانی‌ترین خیابان‌های شهر، ناگهان نام آقای دکتر مصدق را بر خود گرفت و هکذا… نتیجه این نوع انحصارطلبی، انحصارطلبی‌های متضاد بود که بعداً به وجود آمد. دکتر یزدی همه حرف‌ها و انتقادهای من را گوش داد و خیلی آرام گفت: شاید هم در بعضی موارد حق با شما باشد، ولی این راه‌ ورسم انسانی و اخلاقی نیست که کسانی را که یک عمر در راه انقلاب و اسلام مبارزه کرده‌اند، کنار بگذارند که البته من هم این حرف ایشان را تأیید کردم.» 

البته آقای خسروشاهی توضیح نداده که چه کسانی و به چه عللی، امثال دکتر یزدی را از عرصه قدرت و مناصب سیاسی کنار گذاردند، و اگر آن کار صحیح بوده و حاصل فرایندی عقلانی و ناشی از اعمال و رفتار خسارت‌بار، غیرقانونی و تخریبی ایشان بوده، پس چرا گلایه آقای یزدی را تأیید کرده و با وی همدلی نشان داده است. اگرهم آقای خسروشاهی و نظایر ایشان، ایراد و انتقادی به رویکرد و رفتار سیاسی امام و مسئولان ارشد کشور در این زمینه وارد می‌داند، بهتر است با صراحت آن را بیان کند و موضوع را در حد برخوردهای احساسی و عاطفی تقلیل ندهد.

حجت‌الاسلام منتجب‌نیا عضو مؤسس مجمع روحانیون مبارز و مشاور رییس‌جمهور هفتم، در بهمن ۱۳۷۸، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نامه امام در باره نهضت آزادی را می‌توان به علت تغییر شرایط زمان، نادیده گرفت؟، گفت: «در خصوص برخی تشکیلات همچون انجمن حجتیه و نهضت آزادی، امام در جلسات خصوصی هم فرمایشاتی بسیار تکان‌دهنده پیرامون خطرات این دو تشکل اظهار می‌داشتند…امام تفکر نهضت آزادی را تفکری می‌دانست که؛ در برابر استکبار و در رأس آن آمریکا ضعف داشتند و معتقد بودند که ما همیشه نیاز به قیم داریم و بدون آمریکا نمی‌توانیم به حیات خود ادامه دهیم… برخورد امام با تفکر این دو تشکل بود نه با اشخاص.» 

ارگان سازمان مجاهدین انقلاب، در فروردین ۱۳۸۰، به رغم همگرایی تاکتیکی با گروه دکتر یزدی، در باره تعارض مبنایی نهضت آزادی با انقلاب و نظام و امام، چنین اذعان کرد: «گمان نمی‌کنیم کسی در مخالفت فکری، تئوریک و روشی حضرت امام با نهضت آزادی تردیدی داشته باشد. همچنین فکر نمی-کنیم کسی در تعارض دیدگاه این گروه با اندیشه مبنای انقلاب و نظام، شکی به خود راه دهد.»  

 خدشه به ابوذر زمان، و فرزند امام

دکتر یزدی که قبلاً هم به سال ۱۳۷۸ تعابیر ناپسندی در واکنش به عدم همکاری آیت‌الله طالقانی با نهضت آزادی بیان کرده بود و آن را غیرمنصفانه خوانده بود، در سال ۱۳۹۳ با صراحت بیشتری، ایشان را مدیون و مرهون نهضت آزادی معرفی کرد و با لحنی تند، گفته است: «مرحوم طالقانی هم وقتی از زندان آزاد شد، به من گفت به دلیل موقعیتم دیگر نمی‌خواهم وابستگی حزبی داشته باشم. خُب آقای طالقانی در کنار مهندس بازرگان و نهضت آزادی، طالقانی شد. این درست نیست که افراد از طریق یک جریانی بیایند و قدرت و معروفیتی پیدا کنند و بعد به آن جریان پشت کنند… از زندان که آزاد شد [در آبان ۵۷ ]، دیگر عضو نهضت آزادی نبود. در یک گفتگوی تلفنی از پاریس [با آیت الله طالقانی]، ایشان گفت من می‌خواهم فراگروهی عمل کنم. این را از نظر سیاسی یک تفکر غلط می دانم. یعنی چه، فراگروهی عمل کنیم؟ فعالیت حزبی چه ایرادی دارد؟ این درست نیست که با یک جریانی بالا بیایند و بعد که به آن بالا رسیدند، بگویند ما به راه خود، شما به راه خود.»

البته دکتر یزدی تجاهل‌ العارف نموده و توجه نکرده است که آیت‌الله طالقانی به عنوان یک مجتهد مبارز، سال‌ها پیش از تأسیس نهضت آزادی، یک چهره برجسته اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شد و به جای اینکه ایشان وامدار نهضت باشد، این نهضت آزادی بود که در هنگام تأسیس و بعد از آن، از حُسن شهرت و اعتبار آیت‌الله طالقانی استفاده کرده است. در جلسه اعلام تأسیس نهضت، اطلاعیه مستقل آیت الله طالقانی برای تحکیم موقعیت این گروه کوچک نوپا قرائت شد و در کنار مرامنامۀ آن، انتشار یافت. در مجموع فعالیت یکسال و اندی، پیش از بازداشت و زندانی شدن ایشان، نهضت آزادی چه «قدرت و معروفیتی» برای ایشان داشته که آقای دکتر یزدی، اینگونه طلبکار شده بود. پس از سال ۴۱ و زندانی‌ها و تبعیدشدن‌های مکرر آیت الله طالقانی، این نام ایشان بود که موجب آبرو و اعتبار برخی از گروه‌ها و اشخاص مبارز بود، و تا سال ۵۷، از نهضت آزادی جز یک نام نحیف، چیزی وجود خارجی نداشت که برای آیت الله طالقانی وسیله «بالا رفتن» باشد. ضمناً در تمام دوران دبیرکلی مهندس بازرگان و دکتر یزدی، در اسناد نهضت، همواره از نام آیت‌الله طالقانی استفاده ابزاری شده است. و با وجود تعارضات و اختلافات اساسی در دیدگاه‌ها و مواضع نهضت آزادی با آیت‌الله طالقانی، این گروه اصرار داشته ایشان را از رهبران فکری و سیاسی خود  معرفی نماید و خود را وارث ایدئولوژیک وی بنمایاند.

دکتر یزدی در مصاحبه‌ای دیگر به تاریخ زمستان۱۳۹۲، با تحریف و روایت ناقص از برخی دیدگاه-های آیت‌الله طالقانی، و با لحن و عباراتی خلاف ادب، ایشان را فردی غیرمنطقی معرفی کرد: «بعد از انقلاب، طالقانی حرف‌هایی می‌زد که منطقی نبود؛ مثلاً می‌گفت ما به قانون اساسی جدید نیاز نداریم و اسلام، همه قوانین را دارد. ما به نشست کشورهای غیر متعهد رفتیم و طالقانی صدایش در آمد که ما در اسلام، غیر متعهد نداریم و اینها چرا رفته‌اند. طالقانی نماز جمعه را که راه انداخت به من می‌گفت بیا و مسائل را به من بگو تا در نماز مطرح کنم اما هیچ‌وقت از من در باره جنبش عدم تعهد توضیح نخواست که برایش توضیح دهم که جنبش غیرمتعهدها یعنی چه. او می‌گفت یک پاسبان را رییس شهربانی کل کشور بکنند.»    

دکتر یزدی به رغم آن انتقادهای تند و تیز به مرحوم آیت الله طالقانی، در مصادره نام وی چنین اصرار داشت: «تصمیم ایشان مایه تأسف و تأثر شد. اما علی‌‌رغم این امر، طالقانی هرگز غیر نهضتی نشد، چه به جهت فکری و چه سیاسی، همچنان نهضتی باقی ماند و در هر فرصتی هم حمایت خود را از دولت موقت، مهندس بازرگان و نهضت آزادی نشان داد.» ادعایی کاملاً بر خلاف مستندات تاریخی، که فاصله‌‌ای ژرف بین اغلب مواضع آن مرحوم و نهضت را اثبات می‌‌کند.

دومین کسی که آماج آشکار طعن و خدشه آقای یزدی قرار داشت، فرزند امام خمینی بود، و البته وی کمّاً و کیفاً بیشتر از مرحوم آیت‌‌الله طالقانی، مشمول عنایات خاص مشارالیه واقع می‌‌شد. بخشی از این هم، طبیعی بود چون آن‌‌دو ازسفر نجف به پاریس، اصطکاک‌‌های نهان و آشکار پیدا کردند و پس از پیروزی انقلاب، اختلافات و درگیری‌‌های سیاسی و عقیدتی‌‌شان بیشتر و عمیق‌‌تر شد. 

دکتر یزدی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۶۹، خطاب به مرحوم حجت‌‌الاسلام سید احمد خمینی، طی نامه‌‌ای چنین نوشت: «شما در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه در ۱۱ بهمن ۶۹ در شرح سفر تاریخی آقای [امام] خمینی به پاریس مطالبی نادرست و دور از واقعیت، و در قسمتی همراه با تهمت و افترای بی اساس نسبت به اینجانب ایراد نمودید که تعجب‌‌برانگیز و خلاف شرع و قانون می باشد… [در شرایط کنونی] صرف وقت و تحریف حقایق چه لزوم و ضرورتی داشت و بازکننده کدام عقده می تواند باشد؟ و بعد از گذشت سیزده سال در شرح آن سفر، چه لزومی به تحریف حقایق بود؟… در مورد تهمت‌‌ها و افترائات و برچسب‌‌هایی که نثار اینجانب کرده‌‌اید، بسیار متأسف شدم…اگر بتوانید آنچه را گفته و تهمت زده‌‌اید، ثابت کنید، که نمی‌‌توانید… شما این تهمت‌‌های بی اساس خلاف شرع و قانون را به کسی زده‌‌اید که سال‌‌های سال در داخل و خارج از کشور در راه سربلندی اسلام و ایران خدمت کرده است… شما از این اتهامات چه سودی می‌‌برید؟… از برج‌‌های عاجی که نشسته‌‌اید بیرون بیایید. به میان مردم بیایید، تا ببینید و بفهمید چه خبر است. و اگر نمی‌‌توانید، بدانید با تهمت‌‌زدن های بی اساس به این و آن، ره به جایی نخواهید برد.» گفتنی است که سندی دال بر انتشار این نامه در همان زمان، موجود نیست. ولی دو دهه پس از درگذشت فرزند امام، ابتدا در آرشیو نهضت با درج تاریخ اردیبهشت ۱۳۷۰ و سپس در خاطرات آقای یزدی، درج شد. وی در جای دیگری از خاطراتش، به فرزتد امام نسبت می‌‌دهد که حتی علیه وی از قول دیگران، دروغ گفته است.

حجت‌‌الاسلام سید احمد خمینی در سخنرانی‌‌اش بدون ذکر نام یزدی چنین گفته بود: «فردی از لیبرال‌‌ها که بعداً فهمیدیم شاید برای نقشه‌‌ای بوده، که خودش را از آمریکا به آنجا رسانده بود. ما آن موقع چهره اینها را نمی‌‌شناختیم، او هم با ما بود… بعضی از همین لیبرال‌‌ها گفته‌‌اند که ما همیشه در کنار امام بودیم و حتی ما امام را به پاریس بردیم… آنها حتی از رفتن امام به پاریس می‌‌خواستند استفاده کنند… بعد از انقلاب، خون دل اول امام، لیبرال‌‌هایی بودند که حکومت اسلامی را به دست گرفتند…در پاریس دور امام را و در اینجا دور یاران امام را گرفته بودند… این لیبرال‌‌ها نوکران آمریکا بودند… لیبرال‌‌های بعد از خلع از حکومت…به منافقین پیوستند.»    

آقای یزدی علاوه بر ایراد افترای جعل نامه امام در باره نهضت آزادی توسط فرزند ایشان، در موارد مختلف دیگری نیز به مرحوم حجت‌‌الاسلام حاج سید احمد خمینی، اتهام جعل،‌‌ زده بود. از جمله در مصاحبه زمستان ۹۲ با نشریه اندیشه پویا، چنین گفت: «[در مورد ملاقات با برژینسکی] برخی شلوغ-بازی در آوردند. همه مخالف نبودند و یک جریان خاصی ماجرا را عَلَم کرد. در مجلس اول من در حضور مهندس بازرگان از مرحوم لاهوتی پرسیدم که این اعلامیه غلیظ و شدید چه بود که علیه دولت در تلویزیون صادر کردید؟ گفت من به شما می‌‌گویم اما تا زنده هستم به کسی نگویید. گفت اعلامیه را من ننوشتم، سید احمدآقا بدون اطلاع من نوشت و داد به تلویزیون.» 

این اتهام را دکتر یزدی چند جای دیگر نیز به همین شکل مبهم علیه فرزند امام تکرار کرده است. آیت-الله لاهوتی در آن زمان سرپرست سپاه پاسداران بود و هنگام طرح موضوع برژینسکی و تسخیر لانه جاسوسی، در بیمارستان بستری شده بود، ولی روز ۱۹ آبان شخصاً در محل لانه حاضر شد و از طرف خود و سپاه، حمایت کامل خویش را از اقدام دانشجویان و اهداف آنان اعلام کرد. روز ۲۲ آبان هم اطلاعیه‌‌ای به امضای سپاه صادر شد که نسبت به موارد مشابه، غلیظ و شدید نبود و از شورای انقلاب درخواست می‌‌کرد که در تحقق مطالبات مردم و تحول در سیاست خارجی کشور اقدام نماید. دکتر یزدی طی مصاحبه با روزنامه اعتماد مورخ ۲۰ آذر ۱۳۸۱، در همین مورد گفت: «اعلامیه تحریک‌‌آمیزی که به نام مرحوم آیت‌‌الله لاهوتی از تلویزیون با آن حرارت و هیجان خوانده شد….» 

اما بنا به اسناد موجود، در آن زمان، هیچ اطلاعیه دیگری به نام آقای لاهوتی منتشر نشده که آقای یزدی تهمت جعل و پخش بدون اطلاع آن را به فرزند امام زده بود. ضمناً حجت‌‌الاسلام سید احمد خمینی یک روز پس از اشغال لانه جاسوسی به دیدار دانشجویان شتافت و مواضع خود را بیان کرد و در مصاحبه با خبرنگاران نیز شرکت کرد، و اساساً وی نیازی نداشته که اطلاعیه‌‌ای به نام دیگران بنویسد و به تلویزیون بدهد. در آن زمان، رجال سیاسی و احزاب برای اعلام موضع علیه آمریکا و دولت موقت از هم سیقت می‌‌گرفتند و در ترافیک نام‌‌ها و عناوین آن مقطع، اتفاقاً آقای لاهوتی چندان به چشم نمی‌‌آمد و حضور چشمگیری نداشت. ولی آقای یزدی بر خلاف واقع، اصرار داشت به فرزند رهبر کبیر انقلاب با آن همه نفوذ و اعتبار و محبوبیت، اتهام بزند که وی به نام آیت‌‌الله لاهوتی، جعل اطلاعیه کرده بود. البته دکتر یزدی در زمانی چنین ادعایی را مطرح می‌‌کرد که هیچ‌‌یک از طرفین ماجرا، در قید حیات نبودند و امکان توضیح و پاسخ آنان وجود نداشت.

جالب اینکه در همان ایام حساس و پرحادثه آبان و آذر سال ۱۳۵۸، آیت‌‌الله لاهوتی پس از استعفا از سرپرستی سپاه به علت اختلاف بر سر نحوه نظارت شورای انقلاب، در مصاحبه با روزنامه کیهان مورخ ۲۲آذر۵۸، ضمن تجلیل بلندبالایی از شخصیت مبارزاتی و فداکاری‌‌های حجت‌‌الاسلام سید احمد خمینی، چنین گفت: «حاج احمد خمینی…[در دوران مبارزات] عاشقانه به راه انقلاب و پیروزی آن می-اندیشید، دانسته بودم که او فرزندی است خلف برای امام خمینی. سلام بر او و خاندان او، و درود بر پدر او که پدر همه مردم ایران، نه، پدر همه مستضعفان جهان، نه، جانشین همه پیامبران و وارث خون حسین(ع) است.»

دکتر حمید لاهوتی فرزند آیت‌الله لاهوتی و داماد حجت‌‌الاسلام هاشمی رفسنجانی درباره دلایل سفر پدرش به پاریس و حضور در نوفل‌‌لوشاتو تا بازگشت امام به ایران، می‌گوید: «پدر در آبان سال ۵۷ از زندان آزاد شدند… اواخر آذر یا اوایل دی بود که به گمانم سید احمد آقا با آقای لاهوتی تماس گرفتند و از ایشان خواستند که به پاریس بیایند و همدیگر را ببینند. سید احمد آقا رابطه خوبی با خانواده ما و پدرمان داشت.» 

ضمناً در مورد تیرگی رابطه آقای لاهوتی با دولت موقت، هنگام تسخیر لانه جاسوسی، دکتر جواد منصوری از فرماندهان وقت سپاه، در بیان خاطره ای می‌‌گوید: «آیت الله لاهوتی در آبان ۱۳۵۸، در بیمارستان قلب بستری بود و من و چند نفر دیگر به عیادت وی رفته بودیم. فردی نزد وی آمد و درگوشی مطلبی را با وی در میان گذارد که پیرو آن مرحوم لاهوتی- فرمانده وقت سپاه- از ما خواست اتاق را ترک کنیم.  بعداز اینکه ما اتاق را ترک کردیم آقای موسوی خوئینی‌‌ها وارد اتاق شد و حدود ۱۵تا۲۰ دقیقه بامرحوم لاهوتی صحبت کرد. خوئینی‌‌ها بعد از این گفت وگو از اتاق خارج شد، و بعد از آن، موضوع اشغال لانه جاسوسی پیش آمد. بعد از اشغال لانه جاسوسی، مسئولان دولت موقت در تماس با مرحوم لاهوتی از وی خواستند که نیروهای سپاه را برای خارج کردن دانشجویان پیروخط امام از سفارت امریکا گسیل دارد، که وی نپذیرفت.»    

انتهای پیام/

[ad_2]

آمریکا به مقصد ۱۰ درصد تعهدات كلاه خود هم عمل نکرد/ خير گردون سانتریفیوژها می‌چرخد، خير گردون اقتصاد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين مشهد، زيبايي رحیم‌پوزش طلب ازغدی ه مبستر شدن پسفردا جلاجل نشست «مجاهد یا مزور» که جلاجل دانشگاه پیام فروغ لمعان این شهر برگزار شد توسط تبیین اینکه یکی كره زمين مسائلی که جلاجل هزل گويي ۶۰ موجر ناآرامی، تشویش و ستيزه گري جلاجل کشورایران شد، مجاهدین بودند، گفت: این پدیده جلاجل مساحت گيري عقیدتی و سیاسی جلاجل تاریخ مبارزات اسلامی و انقلابی صور داشته باریک.

اوی اضافه انجام بده: به مقصد پدیده نفاق جلاجل قرآن هم اشارت شده باریک و بيگانگان را به مقصد سه ردياب مومن، کافر و مزور تقسیم کرده باریک و آیاتی جلاجل شأن منافقی جلاجل قرآن كم قيمت شده باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه بااستعداد‌ترین و بدترین وجه مميزه نفاق، فریبکاری و وهاج نبودن باریک، تاکید انجام بده: مزور، نترسي اشعاركننده عقیده واقعی كلاه خود را ندارد و تيرخور او نجات بشقاب نیست، بلکه پيرامون تكاپو كردن مردم و فریب وام گذاردن ناس باریک که جلاجل هر دورودورنگ‌ای به مقصد یک‌ رنگی ظهور می‌شوند.

این استاد دانشگاه توسط تبیین اینکه منافقین جلاجل هر دورودورنگ‌ای توسط رديف نظامي خاصی ترکیب شدند، ديباچه انجام بده: ايشان توسط رديف نظامي‌های شرک و جلاجل دورودورنگ‌های کنونی توسط مارکسیسم و لیبرالیسم ترکیب شده‌بضع و صفت آدم كش عناصر شورش مادام جاسوسی جلاجل كلنجار به مقصد آما نیروهای صدام و صفت آدم كش شهید صیادشیرازی و مشارکت جلاجل جاسوسی علیه کشور و صفت آدم كش فرماندهان رزمنده ما و حتی مردم معمولی را اعمال دادند در عوض آنکه كلاه خود بمانند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تاکید انجام بده: ايشان توسط تخميركننده واكسن كژي سرخرگ کردند، سه گوشً جلاجل هزل گويي ۵۰ انحرافات كره زمين آن وقت گذراني سرخرگ شده صفت بويناك و نهایی همال آن جاسوسی در عوض صنعت هسته‌ای باریک.

اوی، منافقین را معروفيت‌های سیاسی حالی و متذکر شد: اکنون این رديف نظامي كره زمين نفاق رد شدن کرده‌ و  به مقصد کفر علنی رسیده‌بضع و تبدیل به مقصد یک طريقه ها خاص شده‌بضع، ايشان زیاد كره زمين كورس هزل گويي باریک که کاری نمی‌توانند کنند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه خیانت فرهنگی كره زمين ضربه‌های نظامی و تروریستی بااستعداد بوده باریک، افزود: ايشان توسط شعار شورش، هزاران بالنتيجه را به مقصد راه كژي کشاندند، مثل داعش که خلف وعده ايشان سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس باریک که توسط شعار تشکیل اسم آفرينشگر حکومت اسلامی ايشان را به مقصد خدمتگزار گرفته‌بضع.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی توسط اشارت به مقصد وعاء کشورسوریه جلاجل شهربان و صور داعش، گفت: کشورسوریه مهجور کشور عربی باریک که به مقصد کشورفلسطین خیانت نکرد و مهجور کشور عربی صفت بويناك که جلاجل زمان كلنجار تحمیلی به مقصد کشورایران موشک داد.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه منافقین نفاق عقیدتی، ایدئولوژیک و سیاسی داشتند که دائم الخمر‌دهی شده بودند، تاکید انجام بده: همه بيگانگان جلاجل مربوط به حوزه اخلاق و عقاید کمی منافقیم، نفاق به مقصد معنای شرک تعمدي باریک و جلاجل قرآن هم جمعناتمام مؤمنین، مشرکین معرفی شده‌بضع، چراکه شهرستان توحید غيرمخلوط و عبادت داروي تقويتي در عوض كلاه خود پروردن بسیار كريه باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه دائم الخمر منافقین یکی كره زمين تشکیلاتی بوده باریک که توسط نفاق عقیدتی تشکیل شد، گفت: دائم الخمر منافقین جلاجل اوباشيگري غير اینکه ضربه اساسی بزند متلاشی شد، چراکه همدیگر را لو دادند و مادام اسم باشليق ۵۷ احكام ۲۰ مادام ۳۰ بمباران منفجر کردند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی آدم كردن داد: منافقین به مقصد دیدگاه اعتقادی، اسلام را درست نمی‌شناختند و توسط قرآن و نهج‌البلاغه نامأنوس بودند و حتی نمی‌توانستند كره زمين روی قرآن بخوانند، اما چون فهمیدند ارچه اعلام کنند که کمونیست هستند، مردم ايشان را حمایت نمی‌کنند جلاجل ظهور به مقصد اسلام معتقد بودند اما جلاجل باطن به مقصد قرآن، وحی و عصمت شهرستان اهل بیت(ع) معتقد نبودند.

اوی مطرح انجام بده: مجموعه‌ای كره زمين منافقین معتقدتر بودند و می‌گفتند مارکسیسم علم مبارزه باریک، اما ما به مقصد اسلام باوري داریم و جلاجل واقع کمونیست اسلامی بودند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه نفاق مجاهدین یک نفاق ایدئولوژیک کاملاً ساماندهی شده صفت بويناك، گفت: صفه اخلاقی، منافقین را گرفت، چراکه کسانی که اعتقادی به مقصد دین ندارند اخلاقشان صفه می‌کند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی توسط اشارت به مقصد اینکه نفاق بالاتر كره زمين كژي باریک، گفت: نفاق فریب بشقاب، فریب داروي تقويتي و فریب كلاه خود باریک که منافقین نفاق را قبل كره زمين شورش سرخرگ کردند، چراکه جلاجل روبه رو کمونیست‌ها عاطل دنائت می‌کردند.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه تأکید انجام بده: متأسفانه جلاجل زمانی که کمونیست‌ها جلاجل کیهان جلي پیدا کرده بودند، عالمانی که جلاجل مربوط به حوزه علمیه، دین را جلاجل هستی‌شناسی، سیاست، فلسفه به مقصد زبان دوال منتشر و توسعه دادن کرده باشند، بسیار اندک صفت بويناك.

اوی یادآور شد: آن زمان جلاجل کل کیهان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها رشد یافته بودند و جلاجل اظهاروجود سیاسی نیز کمونیست‌ها شمسه‌‌های قهرمانی مثل فیدل کاسترو، چگوارا و مائو را ایجاد کرده بودند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه کسانی که جلاجل کشورایران کمونیست بودند، سه ویژگی داشتند، تاکید انجام بده: کمونیست‌ها بيهوشي سیاسی و پرخيده تاريكي ها بودند، بی‌توانايي خواندن ونوشتن هیجانی بودند و كره زمين اسلام چیزی نمی‌دانستند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی تاکید انجام بده: منافقین به مقصد دیدگاه اخلاقی به مقصد نكراء صفه کردند و فروسو تأثیر کمونیست‌ها جلاجل کلبههای تیمی اخبار‌های خواهر برادری تغییر انجام بده و راهی در عوض سرویس وام گذاردن به مقصد مبارزین شد.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تأکید انجام بده: جلاجل آن زمان دروغ باف بافندگي كردن حاکم ايشان شد و علاوه ثمار كار بزرگ شیعه انگلیسی، منافقین خطری در عوض كاربرد ابزاری كره زمين نحله جلاجل خدمتگزار لامذهبی بودند.

اوی توسط اشارت به مقصد كار بزرگ نفاق جلاجل زمان کنونی گفت: ولايت خمینی (ره) در عوض پیروزی شورش اسلامی هیچ‌گاه نحو كلنجار مسلحانه و چریکی نداد، چراکه معتقد صفت بويناك کشتن بيگانگان فایده‌ای ندارد و نوکر جدیدی روی کار می‌آید؛ اکنون هم آمریکا بدون شك آمریکاست و توسط روی کار بانشاطشدن رئیس خلق جدید هم چیزی تغییر نکرده باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی آدم كردن داد: پشت بام كره زمين برجام بعضی كره زمين نوابغ هسته‌ای ما كره زمين کشور رفتند یا جلاجل دائم الخمر‌های بی‌شهرستان ربط استخدام شدند اما آمریکا به مقصد ۱۰ درصد تعهدات كلاه خود عمل نکرد، چراکه او احكام به مقصد صهیونیسم و سرمایه‌داران مسئول باریک.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تأکید انجام بده: اسم مكلف ترامپ نیست، بلکه حاکمیت آمریکاست که ترامپ و اوباما جلاجل آن عروسک خیمه‌ليمو‌بازی اظهاروجود هژمونی صهیونیسم هستند، یعنی آن رژیمی که كره زمين قبل شورش اسلامی هزاران بشقاب را به مقصد رگبار بستند و توسط تانک ثمار روی مردم آمدند، اما ما همچنين هم به مقصد آمریکا اعتماد کرده‌ایم.

اوی توسط تبیین اینکه مقام معظم رهبری تأکید کرده بودند که منبرها به مقصد آمریکا خوشبین نیستم، اما همچنين هم شماری به مقصد آن اعتماد کردند، تاکید انجام بده: باید به مقصد مسؤولان بگوییم ارچه حاکمیت ايشان را نمی‌شناسید، الفبای سیاست را نمی‌دانید و ارچه می‌شناسید و اعتماد می‌کنید جنون مردم آزاري لوح، غيرمشدد و صفت بي واسطه سیاسی كره زمين كلاه خود داغ جا دادید.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط اشارت به مقصد اینکه ترامپ به مقصد شغل هامشاغل‌های كلاه خود هم عمل نمی‌کند، گفت: ترامپ جلاجل يكم ریاست جمهوری كلاه خود گفت که نیروهای كلاه خود را كره زمين کشورعراق بیرون می‌آورد، اما بزرگترین بمباران غیرهسته‌ای آمریکا را جلاجل کشورافغانستان زد.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی توسط تبیین اینکه ايمن سازي آمریکایی‌ترین رديف نظامي‌ها قبل كره زمين شورش منافقین بودند، گفت: ايشان می‌گفتند ولايت به مقصد اندازه کافی ايمن سازي آمریکایی نیست، اما كورس هزل گويي پس ازآن لباس ارتش آمریکا را به مقصد پريان کردند و جلاجل حجره فکر صفت آدم كش دانشمندان هسته‌ای ما وعاء داشتند.

اوی توسط تبیین اینکه منافقین شغل هامشاغل‌های کمونیستی را به مقصد نام اعلامیه مدرن دین ارائه می‌کردند، افزود: ما شورش اسلامی را قبول داریم، اما ايشان اسلام انقلابی را قبول دارند، یعنی مهجور آن بخت كره زمين اسلام را که جلاجل تباني توسط كلنجار و مقاتل و مبارزه باریک قبول دارند.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه آدم كردن داد: منافقین اسلام غیرانقلابی را قبول دارند؛ اسلام غیر انقلابی به مقصد معنی اسلام آمریکایی باریک، یعنی ابعاد سیاسی اسلام را در عوض بهره ها و مذاکره کنار می‌گذارند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تبیین انجام بده: شماری مذاکره و آرامش ولايت زيبايي (ع) را تحریف می‌کنند، سه گوشً آرامش را به مقصد معنای رفق كردن می‌دانند، جلاجل حالی که آرامش آدم كردن مبارزه صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: مجموعه‌ای فکر می‌کنند باید رفق كردن کنید مادام مشکلات دنیوی را گدازش کنید، اما مشکل جامعه ما مادیات نیست، جمهوری اسلامی دنیای مردم را پررونق انجام بده و امکانات زیاد شد.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط اشارت به مقصد اینکه رهبر معظم شورش توسط شرط هایی برجام را قبول کردند، گفت: به مقصد آن شرط‌ها عمل نشد و اکنون خير گردون سانتریفیوژها می‌چرخد و خير گردون اقتصاد.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه جلاجل پایان متذکر شد: مشکل ما جلاجل آمریکا نیست؛ آمریکا خير می‌خواهد و خير می‌تواند در عوض ما کاری کند؛ بلکه مشکل ما جلاجل داخل کشور باریک.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

«یاغی» کسی است که به موازین بین‌المللی متعهد نیست/دفاع ما به هیچ‌ وجه قابل مذاکره نیست/سر ناسازگاری و جنگ با دنیا نداریم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امشب (شنبه) در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما ضمن پاسخ به ادعاهای اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تشریح آخرین تحولات در عرصه سیاست خارجی پرداخت.

*  آنچه از ترامپ شنیدیم، چیز تازه‌ای نبود

وی در ارزیابی از راهبردهای آمریکا در قبال ایران و ادبیات غیر دیپلماتیکی که ترامپ استفاده کرد، عنوان کرد: صحبت‌های دیشب آقای ترامپ و آنچه که در آن کاملا مشهود بود، ادبیات غیر مناسب ایشان در این سخنان بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این ادبیات را در سخنرانی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل کم و بیش شنیدیم و تحلیل‌هایی که بعد از این سخنرانی در مجمع عمومی توسط رسانه‌های آمریکایی انجام شد، مخصوصا بعد از سخنرانی فاخر و با نزاکت روحانی در نشست مجمع، همه گفتند که آقای ترامپ در این مجمع عمومی، ایران را با نوع سخنرانی، ادبیات و مطالبش پیروز کرد.

وزیر خارجه کشورمان گفت: تحلیل‌های امروز بر این نکته تأکید دارند که آقای ترامپ حرفی برای گفتن نداشت و یکی از تحلیلگران برجسته آمریکایی نوشته بود آقای ترامپ نداشتن استراتژی خود را پشت پرده یک رشته حرف‌‌های تند و سخیف پنهان کرده بود. 

وی یادآور شد: آنچه بدیهی بود و توقع هم می‌رفت و به همین دلیل مردم و مسئولان ما به هیچ وجه دچار یک حرکت پیش بینی نشده و تعجب نشدند این بود که نوع نگاه غلط آمریکا به ایران، دارای سابقه تاریخی حداقل ۴۰ ساله است. البته ۴۰ سال نیست، چون آمریکایی‌ها با کودتای ۱۳۳۲ و سرنگون کردن حکومت منتخب مردم نشان دادند از ابتدا انتخاب‌هایشان در ایران غلط بوده و از ابتدا مقابل مردم ایران ایستاده و از دیکتاتوری حمایت کردند. در ۴۰ سال گذشته با این انتخاب‌های غلط خودشان را در مقابل این مردم قرار دادند و با مردم ایران و انقلاب خصومت کردند.

وزیر خارجه گفت: آنچه دیشب از ترامپ شنیدیم، چیز تازه‌ای نبود.

به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص تناقض ترامپ در بیان اظهاراتش درباره ایران از جمله ملتی با تمدن و به کار بردن واژه تروریست برای مردم ایران، خاطرنشان کرد: صحبت چند ساعت قبلش، خود آقای ترامپ است، این صحبت رسمی صحبتی است که به عنوان رئیس جمهور آمریکا مطرح می‌کند و حتما تعدادی آدم که مقداری بیشتر فکر کردند این را نوشته‌اند، البته در همین صحبت هم ایشان نتوانست در چارچوب عمل کند و با استفاده از عباراتی که برای مردم ایران کاملا عبارات زننده‌ای است.

وی افزود: کسی که متحدانش در منطقه دیکتاتوری‌های معروف منطقه هستند. کسی که روز بعد از انتخابات باشکوه ۲۹ اردیبهشت به منطقه می‌آید و با یک تعداد حکام خودکامه انتخاب نشده‌ای که کشورشان روی صندوق رای را هیچ وقت ندیده، رقص شمشیر انجام می‌دهد، بعد این فرد به مردم و دولت ایران با آن الفاظی که ایشان استفاده کرد، خطاب می‌کند، نفرت همه مردم را به خودش متوجه می‌کند.

به گزارش فارس، وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: کسی که نسبت به سپاه که عزیز همه مردم ایران و افتخار همه مردم ایران است و مردم ایران احساس می‌کنند، سپاه در کنار ارتش ضامن تمامیت ارضی این کشور بوده، از خود مردم است با آن الفاظ شایسته خودش خطاب می‌کند، حواسش نیست که آن چند تعارفی که انجام داده که حتما مردم ایران خیلی بیشتر از آن را شایسته هستند، هیچ توجهی را جلب نمی‌کند، بلکه آن توهین‌هاست که مردم را ناراحت می‌‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: کسی که حاضر است برای چند صد میلیارد دلار پول که از کشورهای منطقه برای سلاح‌های بی فایده‌اش اخذ کرده و یا حتی می‌توان گفت این پول را به زور گرفته است؛ چون خودش اعلام کرده اگر این قراردادهای تسلیحاتی را نمی‌پذیرفتند من به منطقه سفر نمی‌کردم. این فرد برای خوشامد کسانی که به اصطلاح آنها را سرکیسه کرده اسم تاریخی خلیج فارس را به غلط استفاده کند و به همه ایرانیان در سراسر دنیا نشان دهد که از چه شخصیتی برخوردار است و همینطور به سایر کشورهای دنیا نشان دهد که ایشان خیلی اهمیتی برای واقعیات، تاریخ و جغرافیا و حقایق امروز منطقه قائل نیست.

*توئیت‌هایی که می‌توانست زمینه ساز یک فاجعه بزرگ در منطقه باشد

ظریف درباره اینکه گفته می‌شود ترامپ در سخنرانی‌اش به اشتباه این واژه جعلی را بیان کرده، افزود: خیر، من احساس می‌کنم ایشان برای خوشامد کسانی که از آمریکا خریدهای بزرگ تسلیحاتی کرده‌اند، این عبارات را به کار برده است. شاهد بودید بعد از اعلام حصر کشور قطر توسط ۴ دولت عربی، ترامپ چهار توئیت کرد که می‌توانست زمینه ساز یک فاجعه بزرگ در منطقه ما باشد و می‌توانست علائم و نشانه‌های غلطی را به کشورهای منطقه و به برخی جوان‌هایی که امروز در این کشورها زمام امور را به دست گرفته‌اند، بدهد و فاجعه‌ عمده‌ دیگری را در منطقه ایجاد کند.

وی افزود: چرا که قبلا علائم غلطی که برای اینها فرستاده شده باعث شده ۳۰ ماه گذشته ما شاهد فاجعه واقعا وحشتناک در یمن باشیم که هنوز ادامه دارد و مردم یمن دارند هزینه این علائم غلط و سیاست‌های بلندپروازانه تجاوزکارانه برخی افراد تازه وارد به سیاست در منطقه ما را می‌دهند. این نشانگر وابستگی است که ایشان پیدا کرده به این هزینه‌های سنگین تبلیغاتی،‌ هزینه‌های سنگین شخصی که توسط برخی از این کشورها انجام شده است.

ظریف درباره یاغی خطاب کردن ایران توسط ترامپ نیز افزود: اگر قرار باشد از این واژه‌ها استفاده شود، حتما فردی که تعهدات کشور خودش را زیر پا می‌گذارد از روزی که مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده گرفته، تقریبا هر تعهدی که دولت آمریکا به آن پیوسته بوده زیر پا گذاشته است. ایشان خیال می‌‌کند با تغییر یک دولت آن هم از مسیر انتخابات می‌تواند تعهدات را زیر پا بگذارد. حتی وقتی انقلاب می‌شود، دولت‌ها وارث تعهدات دولت‌ قبلی هستند.

وی عنوان کرد: در آمریکا که انقلاب نشده در آمریکا یک انتخابات صورت گرفته است. از روزی که ایشان بر سر کار آمده هر تعهدی اعم از داخلی و خارجی مثل قانون تامین بیمه سلامتی، که آخرین تیر را بر این قانون زد، از جمله پیمان همکاری پاسفیک، توافقنامه پاریس و خروج از یونسکو که در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد، را زیر پا گذاشت

وزیر خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: اینقدر این اقدامات را صورت داده که ریچارد هاس مسئول شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید اگر دولت ترامپ یک دکترین در سیاست خارجی داشته باشد، آن «دکترین خروج» است.

* اگر تعبیری برای کلمه «یاغی» داشته باشیم، کسی است که متعهد به هیچ موازین بین‌المللی نیست

ظریف افزود: اگر تعبیری برای کلمه «یاغی» داشته باشیم، کسی است که متعهد به هیچ مقرره و موازین بین‌المللی نیست. از طرفی نوع ادبیاتی که ایشان چه در سخنرانی مجمع عمومی و چه در سخنرانی دیروز استفاده کرد، شاید بیش از هر کس دیگری برازنده این عبارت باشد که علیه مردم بزرگ ایران به کار برد. 

*هیچگاه استفاده از سلاح شیمیایی را توسط هیچکس تایید نمی‌کنیم و به محکم‌ترین شکل محکوم می‌کنیم

به گزارش فارس، وی در واکنش به اتهامات ترامپ درباره سکوت ایران در قبال استفاده سوریه از سلاح شیمیایی نیز خاطرنشان کرد: ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی هرگونه استفاده از این سلاح‌ها توسط هر کسی صرفنظر از اینکه قربانی چه کسی است و چه فرد و کشوری مسئول این اقدام است، محکوم می‌کند و ما بر این سیاست همواره تاکید کرد‌ه‌ایم و در بالاترین سطوح دنبال شده است.

ظریف ادامه داد: در بحث سوریه ما ضمن اینکه نقش فعالی در خلع سلاح شیمیایی در سوریه داشتیم، تاکید کردیم که این موضوع یک نقص عمده دارد و اینکه گروه‌های تروریستی و تکفیری براساس اسنادی که ما از بیش از ۴ سال قبل حتی در اختیار دولت آمریکا قرار دادیم این گروه‌ها و سازمان‌ها در سوریه دسترسی به سلاح شیمیایی داشتند و ضرورت داشت خلع سلاح شیمیایی برای این سازمان‌ها صورت بگیرد و یکی از نقائص عمده این بود که اینها خلع سلاح شیمیایی نشدند و تمام سازوکارهای بین‌المللی متمرکز شد بر خلع سلاح دولت سوریه.

وی افزود: زمانی که در بحث اتهام استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون، آمریکا از این اتهام برای حمله تجاوزکارانه علیه سوریه استفاده کرد، ما و تعداد دیگری از کشورها فورا اعلام کردیم که باید تحقیقات شیمیایی در محل انجام شود و براساس این تحقیقات در محل معلوم شود که آیا سلاح شیمیایی استفاده شده است و چه روشی برای پخش این مواد در خان شیخون استفاده شده و آیا سلاح شیمیایی در پایگاه هوایی شعیرات سوار هواپیما شده است؟

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه استفاده از سلاح شیمیایی و نقل و انتقال آن آثاری بر محیط باقی می‌گذارد که قابل تشخیص است، عنوان کرد: آمریکا و غربی‌ها به ویژه آمریکا مانع شدند از اینکه تحقیقات میدانی در محل انجام شود و مشخص شود چه کسی و به چه نحوی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.

ظریف گفت: در زمانی که در جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران از سلاح شیمیایی استفاده می‌شد، وقتی به شورای امنیت مراجعه می‌کردیم یک برخورد بود، وقتی به دبیرکل سازمان ملل مراجعه کردیم یک برخورد دیگر بود. آقای خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت در آن زمان حاضر شد ۶ بار تیم‌هایی را به منطقه جنگی اعزام کند. امروز به ما می‌گویند خان شیخون و شعیرات امن نیست، آن زمان هم منطقه جنگی امن نبود ولی آن زمان تیم‌هایی اعزام شدند و در منطقه نمونه‌برداری کردند و هر بار تایید کردند که عراق هم علیه سربازان و هم غیرنظامیان از این سلاح‌ها استفاده کرده است. 

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: یکی از سؤالات ما این است اگر در زمان یک جنگ توانستند چنین کنند، چرا در مورد سوریه نتوانستند. آن زمان ما هر چه به شورای امنیت مراجعه می‌کردیم حاضر نشدند علیرغم گزارش‌های تهیه شده توسط دبیرکل سازمان ملل، یک بار علیه صدام موضع گیری کنند تا پایان جنگ یک بار علیه صدام موضع گیری نشد. در قطعنامه‌های شورای امنیت، فقط یک مورد به استفاده از این سلاح‌ها علیه سربازان ایرانی اشاره کردند بدون اینکه عامل آن را معرفی کنند.

وی با اشاره به سابقه آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت در عدم برخورد با سلاح شیمیایی، خاطرنشان کرد: ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی از ابتدا یک موضع داشته و دارد. ما مخالف این سلاح‌ها هستیم و همچنین مخالف سلاح هسته‌ای هستیم. ما هیچگاه استفاده از سلاح شیمیایی را توسط هیچکس تایید نمی‌کنیم و به محکم‌ترین شکل محکوم می‌کنیم. 

* ادعاهای ترامپ نمی‌تواند کسی را گول بزند

ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرانی و عدم اشاره ترامپ به این موضوع،‌بیان کرد: زمانی که این فاجعه اتفاق افتاد دولت آمریکا در ابتدا ادعا می‌کرد هواپیمای جنگی را مورد حمله قرار داده بعد که ابعاد فاجعه مشخص شد و ما مکالمه برج مراقبت با هواپیما را در صحن شورای امنیت پخش کردیم، چاره‌ای نداشتند که بگویند اشتباه کردیم. یادمان نرفته تنها چند سال بعد فرمانده آن ناو مدال شجاعت دریافت کرد. این اقدامات آمریکایی‌ها کاملا نشان می‌دهد ادعاهایی که ترامپ درباره احترام به مردم ایران عنوان کرد نمی‌تواند کسی را گول بزند.

*آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مرجع رسیدگی و پایبندی ایران به تعهداتش 

به گزارش فارس، وزیر خارجه درباره برجام و اظهارات ترامپ درباره برجام و اینکه گفت من پایبندی ایران به برجام را تایید نمی‌کنم نیز گفت: در برجام کاملا مشخص شده که تنها مرجع رسیدگی و پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و برجام چارچوب نظارت آژانس را خیلی دقیق مشخص کرده و در بندهای  ۷۴ تا ۷۸ ضمیمه یک برجام کاملا مشخص شده که چگونه این نظارت باید انجام شود و هم پروتکل الحاقی و هم پادمان نشان می‌دهد که نظارت چگونه باید صورت گیرد.

وی افزود: مذاکرات ما دو نکته را نشان داد، یک نکته اینکه ما همه مقررات را در برجام دیده بودیم نشانگر این واقعیت بود که ما از ابتدا به دولت آمریکا اعتماد نداشتیم و برجام براساس اعتماد تدوین نشده بود، بلکه براساس بی اعتمادی تدوین شده بود و این موضعی بود که از ابتدای مذاکرات مسئولان ایران از جمله رهبری بر این تأکید داشتند که آمریکا قابل اعتماد نیستند.

*برجام براساس بی اعتمادی کامل مذاکره شده

وزیر خارجه عنوان کرد:‌ برجام سند محکمی است که تمام این موضوعات در آن دیده شده است و هیچ چیز را براین اساس که بعدا معلوم می‌شود قرار نداده بودیم. نکته دوم این است که اگر شما به حرف‌های دوران مبارزات انتخاباتی ترامپ توجه کرده باشید و نامه معروف یکی از سناتورهای آمریکایی به همراه چند نفر دیگر نوشته بودند و گفتند که برجام را پاره می‌کنیم، ۹ ماه گذشته و هنوز این اتفاق نیفتاده و این نشانگر استحکام برجام است. نشانگر این است که امروز تمام صاحبنظران می‌گویند اگر آمریکا از برجام تخطی کند، خودش را در دنیا منزوی کرده است. 

ظریف ادامه داد: دو نکته در کنار اینکه مشخص است ترامپ و دولت آمریکا در هیچ شأنیتی از نظر برجام نیست که پایبندی ایران را تایید کند، اما دو نکته را نشان داده یک اینکه برجام براساس بی اعتمادی کامل مذاکره شده و تمام مقررات در آن درج شده است. البته این نشان نمی‌دهد که برجام یک سند کامل است. برجام براساس بده بستان حاصل شده است حتما نکاتی دارد.

وزیر خارجه عنوان کرد:‌ از ترامپ شنیدید که آمریکایی‌ها بسیار از آن نکات عصبانی هستند و نکاتی هم دارد که مورد علاقه ما نیست، اما همان نکاتی که در آن درج شده با رعایت، دقت و ریز و براساس بی اعتمادی نوشته شده و سند مستحکمی است که به این راحتی نتوانستند از آن عدول کنند.

*اقدامات مناسبی را در برابر اقدامات آمریکا انجام داده و می‌دهیم

به گزارش فارس، وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارات ترامپ و نقض برجام گفت: بله، هم صحبت‌های دیشب ایشان و هم صحبت‌هایی که در مجمع عمومی عنوان کرد سازگاری با بندهای ۲۶و ۲۸ و ۲۹ برجام نداشت. این نکات را قبلا به خانم موگرینی به عنوان مسئول هماهنگ کننده کمیسیون مشترک اعلام کردیم و در جلسات کمیسیون مشترک بررسی کردیم.

وی افزود: ما اقدامات مناسبی را در برابر اقدامات آمریکا انجام داده و می‌دهیم و هیأت نظارت بر برجام چارچوب‌های لازم را برای نحوه برخورد با اقدامات آمریکا را مشخص می‌کند. برجام با دقت تدوین شده انواع نقض‌ها را داریم نقض‌هایی را داریم که تخطی هستند نقض‌هایی را داریم که کوتاهی هستند و همچنین نقض فاحش و برای هر یک هم در چارچوب کمیسیون مشترک اقداماتی تدوین و تعریف می‌شود و هم در چارچوب سیاست‌های ایران.

*از تابستان سال گذشته تا ۲ هفته قبل ۹ نامه درباره کوتاهی‌ها و تاخیرهای آمریکا در برجام نوشته و به ۱+۵ ارسال کرده‌ایم

ظریف با اشاره به نامه وی به موگرینی که در یکی سایت‌ها منتشر شده است، خاطرنشان کرد: اگر به سایت میدل ایست آی مراجعه کنید این نامه در ماه اسفند نوشته شده است. این نامه دو ماه بعد از روی کار آمدن ترامپ نوشته شده و به کل اعضای ۱+۵ است.

وی افزود: از تابستان سال گذشته تا دو هفته قبل ۹ نامه درباره مواردی که آمریکا در اجرای تعهدات برجامی‌اش کوتاهی کرده، در برخی موارد کوتاهی و در برخی تاخیر بوده، اولین نامه درباره تاخیر آمریکا در اجازه دادن به صدور مجوز خزانه‌داری آمریکا برای خرید هواپیماهای ایران بود. سال گذشته در تابستان نامه را نوشتیم و نامه منجر به آن شد که آمریکا قبل از جلسه کمیسیون مشترک، هم اجازه‌های بوئینگ را صادر کرد هم ایرباس را.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: از آن تاریخ تا امروز ۹ نامه نوشته‌ایم و کوتاهی‌ها و موارد نقض در آنها ذکر شده است. یکی نامه‌ای است که در مارس ۲۰۱۷ من برای خانم موگرینی نوشتم و بعد از آن هم نامه نوشتم.

*ظرف فردا و پس فردا نامه‌ای در رد صحبت‌های ترامپ خواهم نوشت

ظریف افزود: ظرف فردا و پس فردا نامه‌ای در رد صحبت‌های ترامپ خواهم نوشت. البته بیانیه ایران دیشب به عنوان سند شورای امنیت در سازمان ملل ثبت شد اما موارد تناقض صحبت‌های دیروز ترامپ با مواد ۲۶و۲۸ و ۲۹ برجام در نامه‌ای جداگانه‌ای به ثبت کمیسیون مشترک خواهد رسید. بر خلاف ادعای دیروز ترامپ که ایران، برجام را نقض کرده این ما بودیم که تاکنون موارد متعدد کوتاهی‌های آمریکا را ثبت کردیم و اینها در اسناد موجود است.

*برای ما مقررات داخلی آمریکا اعتباری ندارد/برجام قابل پایان یافتن توسط هیچ یک از اعضا نیست

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ارجاع برجام به کنگره توسط ترامپ نیز گفت: برای ما مقررات داخلی آمریکا اعتباری ندارد. آمریکا موظف است به تعهدات بین‌المللی‌اش در قالب برجام که یک قطعنامه شورای امنیت است. برجام بر خلاف آن که ترامپ یا تصور می‌کند یا القا می‌کند یک توافق بین ایران و آمریکا نیست که نیاز به تصویب کنگره داشته باشد یا اینکه کنگره بتواند در آن اخلال کند یا رئیس جمهور آمریکا بتواند آن را باطل کند.

وزیر خارجه تصریح کرد: همانطور که موگرینی هم به صراحت اعلام کرد برجام قابل پایان یافتن توسط هیچ یک از اعضا نیست. برجام سازوکار خودش را دارد و ما به سازوکارها و مقررات داخلی کشورها خیلی توجهی نداریم.

به گزارش فارس، ظریف گفت: آنچه که برای ما مهم است این است که آمریکا متعهد است مواردی که تحریم‌های گذشته را اسقاط کرده، تمدید کند و به آنها پایبند باشد. اگر از اینها تخلف کند حتما ایران اقدام مشابه و متقابل انجام خواهد داد. اینکه ما چه اقدامی کنیم با تصمیم هیأت نظارت و همچنین با منافع ایران که تا چه حد ایران از منافع برجام بهره‌مند است،  ارتباط پیدا می‌کند.

ظریف خاطرنشان کرد: علیرغم همه کارشکنی‌ها و بدعهدی‌های آمریکا به لطف خدا و به برکت استقامت مردم کشورمان تا الان توانستیم از بسیاری از امکاناتی که بعد از برجام ایجاد شده منجمله سرمایه‌گذاری خارجی، امکانات مالی جدید و مهمتر از همه باز شدن امکان فروش نفت و باز شدن روش‌های تعاملات بانکی استفاده کنیم.

وزیر خارجه یادآور شد: البته آمریکایی‌ها چه در دولت گذشته و هم به صورت فزاینده در دولت کنونی بدعهدی کردند و موارد نقض داشتند و ما این موارد نقض را پیگیری کردیم اما این بدان معنا نبوده که این موارد نقض به حدی برسد که از نظر هیأت نظارت بر منافع حضور ایران در برجام فزونی یابد.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: صراحتا هم در مذاکرات و هم در طول دو سال گذشته اعلام کردیم که هر زمان ایران احساس کند اقدامات طرف مقابل در لغو تحریم‌ها نسبت به منافع ایران کافی نیست ایران می‌تواند انتخاب‌های خودش را داشته باشد که یکی از این انتخاب‌ها،‌خروج از برجام است.

به گزارش فارس، ظریف گفت: ما از ابتدا براساس بدبینی و بی اعتمادی، درباره برجام مذاکره کردیم و برای همین است که مکانیسم خروج ما از برجام در خود برجام دیده شده است. گفته‌ایم اگر تحریم‌ها برگردد و در حوزه‌‌هایی که برای ما اهمیت داشته آمریکا و یا هر کس دیگر این حوزه‌ها را مجددا برگرداند و نتوانیم نفت‌مان را بفروشیم و کشتیرانی داشته باشیم و … در آن زمان ما این حق را داریم که درباره ادامه حضورمان در برجام تصمیم بگیریم.

وی گفت: ما با حفظ تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای شرایطی را فراهم کردیم که اگر روزی به دلیل خطای راهبردی طرف مقابل به این نتیجه برسیم که ادامه حضورمان در برجام به منفعت کشور نیست، شرایطمان از نظر هسته‌ای در شرایطی خواهد بود که حتما می‌توانیم بهتر از زمانی که وارد مذاکرات برجام شدیم و پیشرفته‌تر از آن فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای خود را ادامه دهیم.

ظریف همچنین عنوان کرد که قرارداد بوئینگ از نظر ما مشکلی ندارد و اگر دولت آمریکا مانع اجرای قرارداد توسط این شرکت شود از تعهداتش در برجام تخلف کرده است.

*آمریکا با سیاست‌های خود، خودش را در دنیا منزوی و بی اعتبار می‌کند

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره دلیل حمایت سه کشور اروپایی از برجام، با بیان اینکه آمریکا با سیاست‌های خود، خودش را در دنیا منزوی و بی اعتبار می‌کند، افزود: هیچ کشوری این آمادگی را نخواهد داشت که با دولت آمریکا وارد تفاهم شود، چون رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام می‌کند که تفاهم‌ها با دولت آمریکا فقط به اندازه دوره یک رئیس جمهور اعتبار دارد. این باعث بی اعتباری آمریکا می‌شود و این را دنیا خوب می‌فهمد و دنیا متوجه می‌شود که باید در مقابل این حرکت ایستادگی کند. اقدامی که دیروز توسط موگرینی و سه کشور اروپایی صورت گرفت، فقط منحصر به برجام نیست، یک نگرانی از نحوه رفتار دولت ترامپ است که به یک نگرانی دامن زده که این دولت به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند نیست و این می‌تواند برای نظم بین‌المللی مشکلاتی ایجاد کند.

وی افزود: البته این یک امتیاز برای ماست، اگر ۵ سال قبل را نگاه می‌کردید هر وقت آمریکا می‌خواست تحریمی علیه ما اعمال کند اروپایی‌ها فورا به خط می‌شدند ولی امروز اروپایی‌ها در مقابل آمریکا ایستاده‌اند و زیاده خواهی‌های آمریکا را نپذیرفتند. اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند منافعشان در کجاست. اروپا هم منافع حیثیتی در برجام دارد و هم منافع دارد به عنوان یک روش.

ظریف ادامه داد: برجام یک روشی است که برای اروپا اهمیت دارد،‌ممکن است در فرهنگ سیاسی آمریکا رسیدن به تفاهم و راه‌حل مذاکره شده، خیلی جایگاهی نداشته باشد چون آمریکایی‌ها ممکن است عادت کرده باشند با زور دیدگاه‌هایشان را بر دیگران تحمیل کنند ولذا برجام برای آمریکایی‌ها یک مقدار سخت است.

*اروپایی‌ها منافع اقتصادی، سیاسی،‌امنیتی و حیثتیتی در تداوم برجام دارند 

وزیر خارجه گفت: برجام یکی از حوزه‌هایی است که آمریکا ناگزیر شده در یک بده بستان واقعی وارد شود تا حدی که ترامپ آن را بی آبروترین قرارداد دولت آمریکا تلقی می‌کند. از نظر من اینگونه نیست که برجام کاملا یک طرفه به نفع ایران باشد، ولی این نشانگر آن تفکر و گرایشی است که عادت کرده به تحمیل. اروپایی‌ها چون هیچکدامشان ابرقدرت در صحنه بین‌المللی نیستند، کشورهای موثری هستند که از روش‌های دیگری برای پیگیری منافعشان استفاده می‌کنند و برای آنها دیپلماسی بسیار مهمتر از آمریکاست. اروپایی‌ها به این منطقه نزدیکترند و منافع امنیتی دارند که در این منطقه آشوب جدید و تشنج تصنعی براساس اتهامات واهی شکل نگیرد. اروپایی‌ها منافعی دارند، اینکه اروپایی‌ها منافع در قبال ایران داشته باشند چیز بدی نیست کما اینکه ما باید منافع داشته باشیم و هیچ رابطه اقتصادی بدون منافع قابل دوام نیست.

ظریف عنوان کرد: اروپایی‌ها منافع اقتصادی، سیاسی،‌امنیتی و حیثتیتی در تداوم برجام دارند و به همین خاطر تاکنون مقاومت کرده‌اند.

وی افزود: البته ما در ماه‌های آینده خواهیم دید که اروپا تا چه حد آمادگی این را دارد در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا مقاومت کند و این نه تنها نشان خواهد داد که آیا برجام ادامه خواهد یافت یا نه، بلکه نشان خواهد داد آیا اروپا می‌تواند نقشی قابل توجه در صحنه بین‌المللی داشته باشد یا نقشی دنبال رو را ایفا کند.

* در برجام تصمیم گرفتیم راجع به سایر موضوعات وارد بحث نشویم

به گزارش فارس، وزیر خارجه درباره توان موشکی ایران و اینکه آیا کشوری را تهدید می‌کند؟ خاطرنشان کرد: ما در بحث هسته‌ای تصمیم گرفتیم یک موضوع را حل کنیم و حل همان موضوع هم ۱۳ سال طول کشید و نشانگر پیچیدگی موضوع بود. تصمیم گرفتیم راجع به سایر موضوعات وارد بحث نشویم، اگر وارد بحث جدی با اروپایی‌ها درباره آن موضوعات شده بودیم حتما به حقانیت موضع ما پی برده بودند. الان در بحث هسته‌ای آنکه در مقابل ما قرار گرفته منزوی شده و حرف ما مورد حمایت است.

وی یادآور شد: اگر نگاه کرده باشید متحدان نزدیک آمریکا، فقط سه کشور وابسته در منطقه که متاسفانه با اشتباه، امنیت خودشان را به آمریکا واگذار کردند و فکر می‌کنند امنیت را می‌توانند با پرداخت هزینه‌های گزاف خریدهای تسلیحاتی بخرند و امنیت را با تسلیحات بخرند که این تفکر اشتباه است. آنها باید امنیتشان را در منطقه جستجو کنند و اگر به واقعیات منطقه برگردند، خواهند دید که بهترین حامی امنیت آنها یک همکاری منطقه‌ای است و ایران خواهان امنیت همه کشورهای منطقه است. شاید سخنرانی ترامپ بیش از آنکه سخنرانی ترامپ باشد سخنرانی نتانیاهو بود که توسط ترامپ بیان شد و در مجمع عمومی و سخنرانی دیروز اولین کسی که به ترامپ تبریک گفت،‌ نتانیاهو بود.

ظریف عنوان کرد: شاید نیاز است همسایگان ما در خلیج فارس به خودشان بیایند که با چه کسانی همپالگی شده‌اند با نتانیاهو و یک سازمان تروریستی.  

وی ادامه داد: در موضوع هسته‌ای امروز حقانیت موضع ما کاملا مشخص است. در سایر موضوعات بحث نکردیم و اجازه ندادیم وارد این موضوعات شویم به خاطر اینکه نمی‌خواستیم موضوع را آنقدر پیچیده کنیم که قابل حل نباشد. ضمن اینکه معتقدیم دفاع ما در حیطه صلاحیت و اختیارات خود ما است و به کسی اجازه نمی‌دهیم در حوزه دفاعی ما وارد شود. به همین دلیل است موضوع موشک و مسائل منطقه‌ای به هیچ وجه در برجام جایی ندارد. 

رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: البته ترامپ تلاش کرد با یک منطق کاملا برعکس این مسائل را به هم ربط دهد،‌که همه دنیا فهمیدند بسیار پایه استدلالی ضعیفی دارد و اصلا استدلالی در این زمینه وجود ندارد. 

وزیر خارجه کشورمان اضافه کرد: بارها گفته‌ایم ایران هشت سال جنگ تحمیلی را تحمل کرد و در آن جنگ پیشرفته‌ترین سلاح‌ها در اختیار متجاوزان داده می‌شد و یک تلاش وسیع راهبردی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا وجود داشت که از دسترسی ایران به کمترین ابزار دفاعی جلوگیری کنند. ما را به این سمت سوق دادند که نیازهای دفاعی‌مان را خودمان تامین کنیم.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها اشتباهات زیادی در منطقه ما کردند و نمی‌خواهند نتیجه آن را بپذیرند، خاطرنشان کرد: امروز نگران نفوذ ایران در منطقه هستند، چون ما انتخاب‌های درست کردیم و آنها انتخاب‌های غلط کردند. آنها مردم ما را از دسترسی به حداقل ضرورت‌های دفاعی محروم کردند. ما امنیت و پیشرفت‌مان را از مردممان کسب می‌کنیم. مردم ما به اتکا به خودشان امکانات لازم دفاعی خود را تولید کردند که هیچ وقت یک صدام دیگر مردم ما را تهدید به حملات موشکی و شیمیایی کند. مردم ما این شرایط را با گوشت و خون خود لمس کردند و این دستاورد به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

ظریف تصریح کرد: دفاع ما قابل مذاکره نیست.

وی تصریح کرد: ما امروز در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که به قول ترامپ سلاح‌های زیبای آمریکایی، سلاح‌های مرگباری است که امروز مردم یمن را به خاک و خون می کشد و صدها میلیارد دلار سلاح آمریکایی به این منطقه سرازیر شده و منطقه را به انبار باروت تبدیل کرده و در چنین شرایطی ایران که هیچگاه به هیچ کشوری تجاوز نکرده ولی مورد تجاوز قرار گرفته و مردم ما با مقاومتشان متجاوز را پشیمان کردند، حق داریم امکانات دفاعی داشته باشیم و حق داریم اجازه ندهیم کسی درباره این امکانات دفاعی دخالت کند به همین خاطر است موضوع موشک‌های ما هیچ وقت موضوع مذاکره نبوده است.

به گزارش فارس، ظریف خاطرنشان کرد: اما اگر روزی قرار باشد در این زمینه بحث کنیم نه مذاکره، حرف برای گفتن در این زمینه زیاد داریم. ایران کمترین هزینه دفاعی را در منطقه دارد. عربستان در ۲۰۱۶ معادل ۶۳ میلیارد هزینه کرده است. امارات با یک و نیم میلیون نفر شهروند ۲۲ میلیارد دلار سال گذشته هزینه تسلیحاتی داشته است. ایران با ۸۰ میلیون جمعیت هزینه تسلیحاتی‌اش به مراتب کمتر از آنهاست، اما به لطف خدا و به یمن این مردم قوی‌ترین کشور منطقه است.

وی افزود: آنها خیال می‌کنند با خرید این ابزارها می‌توانند امنیت ایجاد کنند. هیچ وقت نمی‌توانند چنین کنند. ما حرف برای زدن زیاد داریم. حرف برای اینکه چگونه آمریکا با سرازیر کردن اسلحه به منطقه و دامن زدن به تشنج باعث یک رقابت تسلیحاتی بین متحدان خودش شده و هر کدام از آنها، کما اینکه در بحران اخیر خلیج فارس شاهد بودیم، سعی می‌کنند با خرید بیشتر تسلیحات از آمریکا زمینه‌ را برای حمایت‌های بیشتر آمریکا از خودشان فراهم کنند. این وضعیت بسیاری خطرناکی را در منطقه ایجاد کرده است.

وی گفت: اگر زمانی قرار باشد در این زمینه بحث شود ایران است که مدعی است که چرا با این سیاست‌های غلط منطقه ما را به یک بحران همیشگی مسابقه تسلیحاتی تبدیل کرده‌اند. 

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: غربی‌ها بدانند اگر یک روزی در حوزه‌هایی که آنها برای خودشان اعلامیه می‌کنند قرار باشد صحبتی شود حتما مثل بحث هسته‌ای که از پاسخ دادن به نظرات و استدلال‌های ایران ناتوان بودند و نهایتا حق مردم ایران را پذیرفتند. اینها با ادعای غنی سازی صفر شروع کردند و در چندین قطعنامه فصل هفت گفتند ایران حق ندارد غنی سازی کند ولی امروز حق غنی سازی ایران را به رسمیت شناختند.

وزیر خارجه بیان کرد: اگر قرار باشد یک وقتی مذاکره کنیم و چنین قراری را نداریم چون دفاع خود را موضوع مذاکره نمی‌دانیم، آنها حرفی برای زدن ندارند و حتما طرف مدعی ما خواهیم بود.

*ما دنبال جنگ بین هیچکس نیستیم

وی تصریح کرد: ایران به دنبال تجاوز علیه هیچ کشوری نبوده و نیست، در طول ۳۰۰ سال گذشته ایران که به لطف خدا از لحاظ جغرافیایی، امکانات مادی، معدنی و انسانی غنای کامل دارد چشمداشتی به سرزمین هیچکس ندارد و در سرزمین خود احساس آرامش می‌کند، ما را در شرایط ویژه‌ای قرار داده که ذاتا به دنبال ثبات، آرامش و امنیت هستیم نه مثل ترامپ که در مبارزات انتخاباتی‌اش اعلام کرد تا زمانی بین ایران و عراق جنگ بود،‌ما راحت بودیم.

ظریف عنوان کرد: ما دنبال جنگ بین هیچکس نیستیم. ما دنبال درگیری نیستیم. همیشه خواستیم درگیری را در یمن، سوریه و عراق پایان دهیم.

وزیر خارجه به طرح‌های ایران برای حل بحران‌های منطقه اشاره کرد و افزود: طرح ۴ ماده‌ای ما برای حل بحران سوریه بعد از انتخاب روحانی در دور اول توسط ایران مطرح شد. طرح ۴ ماده‌ای ما برای حل بحران یمن که بلافاصله بعد از شروع حملات تجاوزکارانه عربستان مطرح کردیم، همه این طرح‌ها نشانه یک واقعیت است که ایران همیشه یک سیاست را دنبال کرده مقابله با افراط، خشونت و تلاش برای صلح و آرامش در منطقه،‌این سیاست و نیاز ذاتی ما و خاستگاه امنیت ملی جمهوری اسلامی با توجه به شرایط ویژه جمهوری اسلامی است.

* موفق شده‌ایم اجماع امنیتی سازی علیه ایران را نابود کنیم

به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی درباره راهبرد ترامپ و اینکه آیا ترامپ می‌خواهد با ایران با الگوی عراق و لیبی برخورد کند؟‌ خاطرنشان کرد: آقای ترامپ ممکن است آرزوهایی داشته باشد ولی ایران موفق شده اجماع امنیتی سازی علیه ایران که دولت‌های قبلی آمریکا با تلاش ایجاد کرده بودند، نابود کند و امروز به ویژه در حوزه برجام اجماع به نفع ایران در جهان شکل گرفته و آمریکا کاملا منزوی شده و سیاست کنونی ترامپ محکوم به شکست است و ایران با تدبیر،‌درایت و استقامت مانع از این می‌شود که ترامپ و صهیونیست‌ها بتوانند از ایران یک کیس امنیتی و یک موضوع امنیتی در سطح جهان ایجاد کنند.

ظریف درباره خاستگاه اتهامات ترامپ علیه ایران گفت: ناکامی؛ آمریکایی‌ها سیاست‌های غلطی را انتخاب کردند. ترامپ وقتی نامزد ریاست جمهوری بود به اینها معترف بود. هر قدر عقب برگردیم از کودتای ۲۸ مرداد شروع کنیم که آمریکایی‌ها حکومت ملی دکتر مصدق را سرنگون کرده و یک حکومت کودتا و دیکتاتوری کودتا را در ایران سرکار گذاشتند بعد از آن از ساواک حمایت و همه گونه فشار بر ملت ایران اعمال کردند و بعد از انقلاب تلاش‌های زیادی را صورت دادند و چه انتخاب غلطی را آمریکایی‌ها می‌توانستند انجام دهند که انجام ندادند. 

*عربستان و امارات طالبان را به رسمیت شناختند

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در منطقه ما همه راه‌های غلط را انتخاب کردند، خاطرنشان کرد: الان گله دارند که چرا در منطقه منزوی هستند و چرا ایران در منطقه نفوذ دارد؟ عربستان و امارات دو کشوری بودند که طالبان را به رسمیت شناختند و اینها با حمایت از افراطیون در یمن و سوریه و عراق باعث به خاک و خون کشیدن مردم شدند و این اشتباهات راهبردی آنها و آمریکا در منطقه، آنها را به جایی رسانده‌ که شکایت می‌کنند چرا ایران در منطقه قدرتمند است.

وی گفت: قدرت ایران در منطقه به خاطر انتخاب‌های درست ایران در منطقه است. ما از ابتدا انتخاب‌های درست در منطقه داشتیم. ما در کنار مردم منطقه بودیم، ما هیچگاه به دنبال دخالت در امور مردم نبودیم. اگر راجع به عراق، یمن و سوریه صحبت می‌کنیم حرفمان در همه موارد یک جمله است «هیچکس حق ندارد برای مردم این کشورها تعیین تکلیف کند». شما نمی‌توانید هزاران کیلومتر آن طرف‌تر بنشینید و بگویید این فرد می‌تواند بر این کشور حکومت کند و این فرد نمی‌تواند.

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: این سیاستی بوده که آمریکایی‌ها دنبال کردند و برخی کشورهای کوچک منطقه ما خیال کردند می‌توانند از این سیاست تقلید کنند. برای مردم خط قرمز تعیین کردند. 

وی ادامه داد: آنها برای مردم ایران خط قرمز تعیین کردند. سیاست آمریکا برای تغییر رژیم سیاست جدیدی نیست، سال‌هاست که تلاش کردند و شکست خوردند و سال‌هاست که انتخاب‌های اشتباه کردند. آنها کشورهایی بودند که پشت صدام ایستادند و بعد صدام علیه آنها اقدام کرد. آنها کشورهایی بودند که به ارعاب و ترور در منطقه ما دامن زدند و امروز خودشان قربانی شدند. باید قبل از هر چیز برای اینکه آینده متفاوتی را رقم بزنند دوباره برگردند و به اشتباهاتشان نگاه کنند که آیا اشتباهات با متهم کردن دیگران حل می‌شود؟ اگر مشکلاتتان قرار بود حل شود ۴۰ سال است ایران را متهم می‌کنید.

ظریف افزود: در جنگ تحمیلی،‌ ایران را متهم می‌کردید. چه دستاوردی داشتید مگر غیر از این شد که صدام همان اسلحه‌هایی که به آن داده بودید و سلاح‌های نو در زرورق که در جبهه‌ها می‌دیدیم به محض ناامید شدن از اینکه در ایران موفق شود به سمت خودتان برگرداند. فراموش نکنند که تاوان اشتباهات خود را می‌دهند و هر چه تلاش کنند این اشتباهات را با اسم دیگری برای شهروندانشان توضیح دهند ممکن است راه نفس کش موقتی پیدا خواهند کرد ولی مشکلشان را حل نخواهد کرد.

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: آنها اشتباهاتی را در ۴۰ سال گذشته مرتکب شدند و امروز ثمره اشتباهاتشان را تجربه می‌کنند، به جای این کارها بهتر است برگردند و بر اشتباهات غلط و راهبردیشان مرور کرده و آن را اصلاح کنند. اگر بخواهند ادامه دهند و سرشان را زیر برف کنند و با اتهام زدن به ایران و نیروهای مقاومت‌، راه به جایی نمی‌برند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: امروز نیروهای مقاومت هستند که جلوی داعش ایستادند. چه کسی مانع شده دمشق، اربیل و بغداد به دست داعش بیفتد؟ مردم عراق و سوریه و نیروهای مقاومت مانع شدند، با متهم کردن اینها مشکلی از خودشان حل نمی‌کنند و تنها به افراط، خشونت، ترور و افراط در منطقه دامن می‌زنند.

ظریف گفت: اقدامات صورت گرفته در شرق سوریه نشان داده اولویت اول برای آمریکا مبارزه با داعش نیست و اولویت آنها چیز دیگری است.

* ارتش و سپاه ما از بطن مردم برخاستند

به گزارش فارس، وی در بخش دیگری از این گفت‌گو درباره اینکه چرا ترامپ و آمریکایی‌ها مشخصا با سپاه دشمنی می‌کنند؟ عنوان کرد: نقش سپاه در کنار ارتش در دفاع از جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ما غیر قابل تردید است. اینها نیروهایی بودند که با استفاده از حمایت مردم ایجاد شدند. ارتش و سپاه ما از بطن مردم برخاستند و با حمایت مردم توانستند در برابر ارتش تا به دندان مسلح صدام مقاومت کنند و حماسه مقاومت در جنگ را رقم بزنند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که داشتند برای ناکام کردن حرکت استقلال طلبانه توسط مردم ایران، حمله صدام به ایران بود که در آن برنامه ناکام ماندند. تلاش کردند با فشارهای دیگر بر مردم، تحمیل خشونت و تکفیر بر منطقه ما، سیاست‌های مخربی را در منطقه دنبال کنند. در آنها با حمایت‌های مستشاری برادران ما در سپاه ناکام ماندند و معلوم است که باید از آنها کینه داشته باشند. 

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: متاسفانه دولتمردان آمریکا تحت تاثیر القائات افرادی قرار می‌گیرند که این افراد منافع ویژه‌ای را دارند و حتما منافع آمریکا را دنبال نمی‌کنند. یکی از نخبگان آمریکایی توئیتی نوشته بود که ترامپ با شعار آمریکا اول وارد شد، امروز نه تنها آمریکا و حتی اسرائیل اول نیست، بلکه حزب لیکود اول است و سعودی دوم است و شاید آمریکا در مراحل بعدی قرار گرفته باشد. من احساس می‌کنم حتی گروه‌های تروریست سوم هستند و بعد منافع آمریکا در چه درجه‌ای از اهمیت قرار گرفته است.  

وی گفت: دولت‌های قبلی آمریکا در گذشته همین حرف‌ها را تکرار کردند. برخی از افرادی که از مردم ایران سرخورده شدند و از این مردم فرار کردند؛ چون مردم ما ادعاهای دروغین آنها را نمی‌پذیرفتند رفتند و حرف‌هایی را برای آنها راجع به انتخابی و انتصابی نوشتند و  بعد کسانی که آن صحبت‌ها را کردند ناگزیر شدند از صحبت‌هایشان عدول کنند. این نشان می‌دهد دولت آمریکا به جای توجه به واقعیات، بیشتر به گروه‌های فشار توجه می‌کند.

*سیاست‌های آمریکا در جهت منافع ملی آمریکا نیست

ظریف خاطرنشان کرد: نتیجه آن می‌شود که سیاست‌های آمریکا در جهت منافع ملی آمریکا نیست بلکه سیاست‌های این کشور بیشتر منافع کسانی را به پیش می‌برد که بیشترین توان تحمیل نظراتشان را بر مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی آمریکا دارند. این یکی از مشکلات سیاست‌ ورزی در آمریکا است که بعضی اقلیت‌های پر سر و صدا البته با امکانات مالی گسترده که قبلا صهیونیست‌ها از این امکانات برخوردار بودند و امروز متاسفانه برخی از همسایگان ما در حاشیه جنوبی خلیج فارس با اسراف بی حد و حصر منابع مالی مردم خودشان و هزینه کردن در شرکت‌های تبلیغاتی در آمریکا تلاش می‌کنند آنها هم گروه‌های فشاری را ایجاد کنند. این باعث می‌شود سیاست آمریکا بیشتر در خدمت این گروه‌های فشار قرار بگیرد تا منافع ملی مردم آمریکا.

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره دشمنی آنها با سپاه عنوان کرد: آن کسانی که این هزینه‌ها را می‌کنند، یک کینه عمیقی دارند و هم اینکه در مراحل مختلف سیاست‌هایی که علیه ایران داشتند توسط مقاومت مردم ایران که سمبل و نمادش سپاه پاسداران است،‌ به ناکامی کشیده شده و این یک نگرانی نهادینه‌ای را ایجاد کرده است.

وی درباره اینکه ترامپ بی پرده علیه ایران سخن گفت، اظهار داشت: به این دلیل است که احساس ناتوانی به شدت وجود دارد. از دیروز یک اجماع جهانی در برابر حرکت ترامپ وجود داشت. حتی در داخل آمریکا،‌ بر خلاف گذشته که هر حرفی علیه ایران شنونده داشت، امروز حرف‌های ایشان شنونده زیادی ندارد و این باعث شده ایشان با لحن خشن‌تری در این زمینه صحبت کند و امید داشته باشد این لحن خشن‌ تاثیرگذار باشد.

به گزارش فارس،‌ ظریف همچنین گفت: بازارهای مالی و اقتصادی در طول ماه‌های گذشته به لفاظی‌های آمریکا توجه زیادی نکردند. از ابتدای دوران ترامپ بیشترین میزان سرمایه‌گذاری و قراردادها توسط شرکای ایران شکل گرفته و انشالله کشور با آرامش کامل به سمت توسعه و پیشرفت در جهت اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود. هر چه ترامپ بی پرده‌تر صحبت می‌کند، آمریکا در دنیا منزوی‌تر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی جهان به این نتیجه می‌رسند سیاست‌های ایران معقول‌تری است و لحن ایران را با ترامپ مقایسه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند اگر قرار باشد محل امنی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، در ایران است.

*ایران جذاب‌ترین محل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

وی افزود: ما ۳۸ سال است در برابر فشار خارجی توانستیم کشور را بسازیم این به این خاطر است که امنیت ما از درون ما سرچشمه می‌گیرد. درست است که می‌خواهیم با دنیا می‌خواهیم همکاری کنیم. ما سر ناسازگاری و جنگ با دنیا نداریم، ما دنبال ثبات و امنیت در منطقه هستیم، ولی ثبات‌ و پیشرفت‌مان را از بیرون نمی‌خریم. ایران یک محیط بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری از سوی جامعه بین‌المللی دیده می‌شود. گفته شد ایران جذاب‌ترین محل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: علیرغم همه این لفاظی‌ها هم سرمایه داخلی در جهت تولید و اشتغال استفاده خواهد شد و هم سرمایه‌ خارجی و مشارکت خارجی در طرح‌های زیربنایی و عمرانی کشور ادامه می‌یابد. در هفته‌های گذشته قراردادهای مهمی در حوزه فاینانس توانستیم نهایی کنیم و این نشانگر حرکتی آرام و رو به جلو است.

وزیر خارجه همچنین با اشاره به ایجاد یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه خاطرنشان کرد: وزارت خارجه در خدمت بخش خصوصی و دولتی خواهد بود.

انتهای پیام/

[ad_2]

زمانبندی توسط سناریوی آمریکایی!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های خبرگزاری پارس «مهدی فضائلی» کارشناس هم سر سیاسی جلاجل یادداشتی که در عوض این خبرگزاری فرستادن داشت، نوشت:

كره زمين بدون شك اوائلی که سابقه هسته ای کشورایران را گشودند معلوم شد یکی كره زمين نيت ها عدو،سرگرم وزیر ها کشورایران به مقصد یک مشکل جعلی و دروغ باف مهتر باریک.
جعل این اتهام و خبرسازی ها و سناریوپردازی های پی درپی می توانست مسئولان و مردم کشورایران را كره زمين وطن اختيار كردن بااستعداد و ضروری در عوض اولین بازدارد و مشغول موضوعی کند که نتیجه آن تابودي هنگام ولادت و مجال مهلت سوزی های اضرار شهر بار باشد.
جلاجل مقاطعی کوتاه كره زمين حيات تازه يافتن تقریبا” پانزده ساله این سابقه،کشور هوشیار صفت بويناك و توسط مدیریت صحیح رسانه ای مبارزه شد مشکل هسته ای كره زمين اولویت بيرون شده و جلاجل حد خوش خدمتي كردن به مقصد آن ضریب رسانه ای داده شود اما جلاجل زیادتر این دوران باید اعتراف کنیم مع الاسف عدو به مقصد این تيرخور كلاه خود دستگاه بافندگي یافته باریک!
یکی كره زمين این كنترات دادن، تا چه وقت اسم باشليق اخیر باریک؛یعنی كره زمين زمانی که “برجام” جلاجل حلول كننده تکوین صفت بويناك.به مقصد تاریخ های زیر که احكام هجا کوتاهی كره زمين این دوران را شامل نگهداری و مردم و اقتصاد ما علّاف ايشان بوده باریک توجه کنید!
۲۳ تیر ۹۴(۱۴ جولای ۲.۱۵)،سنه سازواري و تایید اسم ستيزه گر جمهور بندی برجام.سنه پذیرش برجام(adoption Day)نود سنه پس ازآن كره زمين سازواري،سنه ايفا(Implementation Day) شتا ۹۵ (اوائل اسم باشليق ۲۰۱۶)، ۱۷ عقرب ۹۵( ۸ نوامبر ۲۰۱۶) زمان پیروزی ترامپ جلاجل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سرخرگ مناقشه ها جلاجل به دفعات نتیجه پیروزی اوی ثمار برجام،فواصل ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه در عوض اعلام نگاه خشم آلود رییس خلق امریکا جلاجل به دفعات برجام و اکنون۱۲ برخودهموار كردن ۱۵ اکتبر۲۰۱۷(۲۰ برخودهموار كردن ۲۳مهر) زمان اعلام نگاه خشم آلود نهایی ترامپ درزمينه پایبندی جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد برجام و پس ازآن ارجاع به مقصد کنگره برخودهموار كردن طی قريب كورس ماه کنگره جلاجل به دفعات مال و مكنت تحریم ها تصمیم بگیرد، و این لفافه آدم كردن دارد!
برخودهموار كردن کی باید کشور و اقتصاد ما معطل و درب هدر زمانبندی های آمریکایی باشد؟ برخودهموار كردن کی باید ما كره زمين هم سر و مشکلات جلاجل اولویت كلاه خود غافل باشیم و نگاه خشم آلود ترامپ و کنگره آمریکا ما را بلاتکلیف نگه دارد؟آیا این سناریو پردازی نقالي كردن پایانی هم دارد؟
چون كه باید انجام بده؟ آیا نگهداری مشکل هسته ای را ولو جعلی و ساختگی باریک،واگرايي انجام بده و نسبت به مقصد آن بی تفاوت صفت بويناك؟حتما” جواب این سوال منفی باریک اما باید مسیر پیگیری برجام را كره زمين مسیر پیگیری هم سر اصلی خودمان و جلاجل قله ايشان اشکال و اشتهازا مستثنا کنیم.باید وزن مشکلات داخلی توسط راه گدازش های داخلی را زیادتر کنیم و مقیاس سعيد در عوض گدازش این مشکلات را بمراتب زیاد كره زمين مشكل سازي هسته ای بدانیم.
برخودهموار كردن زمانیکه توسط مشکل یا بی غطا بگویم تنش زايي اشتهازا و رکود فعلی،وزارت امورخارجه جلاجل رئيس شايعه باشد و وزارت كاشانه های تخصصی مربوط به حوزه اقتصاد و کار جلاجل انتهای بهم نماه، برخودهموار كردن زمانیکه مردم كره زمين اعضای دولت احكام به ‌دست آوردن امورخارجه و دوسه به ‌دست آوردن افزونتر را بشناسند و حتی نام وزرای مرتبط توسط اشتهازا و اشکال را ندانند،و مادامیکه مردم و مسئولان تاریخ اعلام نگاه خشم آلود رئیس خلق و کنگره آمریکا را بدانند و شايعه آنرا لمحه به مقصد لمحه پیگیری کنند اما هیچ تاریخ و زمانی در عوض یک تصمیم بااستعداد اقتصادی جلاجل کار نباشد نباید توقف تحول جلاجل این مربوط به حوزه های اصلی را داشته باشیم.
اعلام نگاه خشم آلود ترامپ و کشورایران را پایبند نسبت حماقت دادن یا ندانستن،واقعا”چقدر جلاجل واقعیت اقتصاد کشورایران كاستن باریک؟ كره زمين زمان اجرای برجام برخودهموار كردن کنون موقعیت اشکال و اشتهازا جلاجل کشور مرغوبيت شده باریک یا پشت بام رفت داشته ایم؟ارچه پشت بام رفت داشته ایم که داشته ایم چريدن هنوز تایید یا گروهي تایید ترامپ را باید بااستعداد بدانیم؟
پوشيدگي رسانه های ما نیز جلاجل این مشكل سازي وعاء بسیار مهمی دارند.رسانه ها هستند که میتوانند و باید مراقب كژي كره زمين مسیر اصلی گدازش مشکلات باشند. رسانه ها هستند که توسط وزن وام گذاردن به مقصد وطن اختيار كردن باید افکار مردم و مسئولان را پی جلاجل پی متوجه هم سر اصلی کنند و نسبت به مقصد غفلت یا تغافل كره زمين ايشان به مقصد هنگام و درست سریع بدهند.
مادامی که اشاره با گوشه چشم ما در عوض گشاده گره های اقتصادی به مقصد دستگاه بافندگي عدو باشد خير فرد هیچ گشایشی را مثال نخواهیم صفت بويناك بلکه مجال مهلت ها را هم كره زمين دستگاه بافندگي میدهیم و گره ثمار گره افزوده خواهد شد.
خیر باریک یکبار افزونتر همه و بخصوص دولتمردان و صادر كردن رسانه به مقصد این يكباره حکیمانه رهبری که هیبت ما و دیگران نیز آنرا به مقصد تاييد كردن رسانده توجه کنند که “کلید گدازش مشکلات اقتصادی جلاجل لوزان و ژنو و نیویورک نیست”.

**پخش همزمان جلاجل نشريات ادواري «صبح نوين»

انتهای پیام/ز


http://fna.ir/a1i83m
[ad_2]

ترامپ جلاجل سخنرانی‌اش جلاجل باروح کشورایران چون كه خواهد گفت؟

[ad_1]

صادق قربانی: «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا آرامش طلب باریک امشب آنچه «راهبرد کلان جلاجل برابر کشورایران» خوانده شده باریک را اعلام کند.

مقامات آمریکایی به مقصد رسانه‌ها كلام‌بضع همانطور که كره زمين پیش هم توقف می‌رفت، ترامپ جلاجل این سخنرانی اعلام می‌کند که تناقض هسته‌ای توسط منفعل ایالات متحده همسو نیست و او قصد ندارد تائیدیه پایبندی کشورایران به مقصد تناقض هسته‌ای را صادر کند.

ثمار ازاصل یک مصوبه کنگره، رئیس‌خلق آمریکا مهلت باریک هر ۹۰ دوال یکبار جلاجل گزارشی به مقصد کنگره كورس فهمید را تائید کند: اینکه کشورایران به مقصد تناقض هسته‌ای پایبند بوده و اینکه آدم كردن اجرای برجام جلاجل صوب منفعل آمریکا باریک.

كلام انجام خواهد شد که ترامپ که برجام را «مایه شرمساری» آمریکا خوانده صفت بويناك، كره زمين اینکه باید هر سه ماه یکبار گزارشی جلاجل حمایت كره زمين این تناقض ارائه کند، ناخلفي باریک و قصد دارد توسط تبیین اینکه تناقض به مقصد آما آمریکا نیست، كره زمين صدور تائیدیه خودداری کرده و سابقه تناقض را به مقصد کنگره بفرستد.

جلاجل لفظ این اقدام، کنگره ۶۰ دوال زمان خواهد داشت مادام جلاجل باروح احیا یا گروهي احیای تحریم‌های رفع‌شده ذیل برجام، تصمیم‌گیری کند. تاکنون تا چه وقت اندام جمهوری‌يابس رفعت اعلام کرده‌بضع که پرخيده بيرون رفت آمریکا كره زمين تناقض هستند.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به مقصد حمل كره زمين مقامات آمریکایی نوشته باریک که ترامپ توسط صور خودداری كره زمين صدور تائیدیه، كره زمين کنگره نخواهد خواهان شدن که تحریم‌های هسته‌ای کشورایران را بازگرداند.

جلاجل بديل، او كره زمين کنگره خواهد خواهان شدن توسط تصویب مدل‌هایی جدید زمینه را در عوض حالت تراكم زیادتر به مقصد کشورایران مهيا کنند. اوی ایضاً به مقصد نمایندگان توصیه خواهد انجام بده توسط تعمیر قانون شهر پیشین، گردنگير شرح احوال‌دهی فصلی دولت جلاجل باروح برجام را حذف شدني کرده یا تعمیر کنند.

رسانه‌های آمریکایی شرح احوال داده‌بضع که رایزنی‌ها در عوض تعمیر قانون نظارت ثمار تناقض هسته‌ای كره زمين چندی قبل میان دولت و کنگره آمریکا ابتر شدن شده باریک.

كلام انجام خواهد شد که «باب کورکر» رئیس کمیته سیاست خارجی رفعت و «تاني كردن کاتن» سناريونويس جمهوری‌يابس هریک پیش‌نویس متممی را فراهم آورنده کرده‌بضع که وجه مشترک آن‌ها طولانی‌نمناك وزیر ها دورودورنگ شرح احوال‌دهی دولت و گشايش مولفه‌های شرح احوال باریک.

ثمار این ازاصل، احتمالا دورودورنگ شرح احوال‌دهی دولت به مقصد کنگره جلاجل باروح برجام، به مقصد ۶ ماه افزایش خواهد یافت و كره زمين این پشت بام دولت به مقصد جای four شهر بار جلاجل اسم باشليق، باید كورس شهر بار جلاجل اسم باشليق به مقصد پایبندی کشورایران به مقصد تناقض هسته‌ای را تائید کند.

علاوه ثمار این، جامعه اطلاعاتی آمریکا ملزم خواهد شد توسط زیر نگاه خشم آلود خوگرفتن فعالیت‌های هسته‌ای کشورایران، جلاجل باروح آنچه «امکان فعالیت پنهانی کشورایران» جلاجل اماکنی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی كره زمين آن‌ها بازدید نکرده، به مقصد کنگره شرح احوال دهد. دولت در عوض تائید پایبندی کشورایران به مقصد برجام، علاوه ثمار هم سر پيوسته كاري به مقصد تناقض هسته‌ای، باید جلاجل باروح عملکرد کشورایران جلاجل مربوط به حوزه‌های غیرهسته‌ای كره زمين يكباره دستور كار موشکی هم به مقصد کنگره شرح احوال دهد.

ترامپ جلاجل سخنرانی‌اش طي لغاز شدید كره زمين فعالیت‌های شهربان‌ای و دستور كار موشکی کشورایران، شهر تهران را به مقصد نقض «روح تناقض هسته‌ای» داراي اتهام خواهد انجام بده.

یک دیپلمات اروپایی که كره زمين صیانت مقامات آمریکایی جلاجل جریان جزئیات سخنرانی ترامپ آرامش طلب گرفته، به مقصد گاردین كلام باریک: «این کیفیت به مقصد مراتب بهتری كره زمين بین همه جاهایی باریک که این روند می‌توانست به مقصد آن ختان شود.»

دیپلمات‌های اروپایی كلام‌بضع دستکم فعلا به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که ترامپ قصد بيرون رفت كره زمين تناقض هسته‌ای را ندارد. اوی جلاجل بديل خواهد گفت که توسط کنگره و متحدان اروپایی‌اش در عوض رفع «نواقص» برجام کار خواهد انجام بده و پایبندی کشورایران به مقصد تناقض را به مقصد نحوی كريه‌گیرانه‌نمناك راستی‌آزمایی می‌کند.

یک مقام ارشد كلام باریک: «جلاجل عمل، او می‌گوید ارچه کشورایران یک میلی‌اسم هم معني كره زمين محدودیت‌های برجام رد شدن کند، ایالات متحده تناقض را شهر ترک می‌کند. هیچ تشكيل‌پذیری‌ای صور نخواهد داشت.»

جلاجل حالی که پیش كره زمين این كلام می‌شد ترامپ قصد دارد رژيمان پاسداران را به مقصد ديباچه یک «دائم الخمر تروریستی خارجی» اعلام کند، اکنون تقریبا مشخص شده باریک که اوی قصد دارد ثمار ازاصل قانون نام نهاده شده به مقصد «مقابله توسط رقبای آمریکا كره زمين طریق تحریم» (CAATSA) تحریم‌های پيوسته كاري به مقصد فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ را که آمریکا پس ازآن كره زمين حدثان یازده سپتامبر در عوض مقابله توسط تأمین کشورمالی رديف نظامي‌های تروریستی صادر انجام بده، علیه بخش‌هایی كره زمين رژيمان پاسداران حالت کند.

توسط این صور، مناجاتگري كردن آگاه كردن كلام‌بضع که حتی همین فعلاً جلاجل باروح اینکه آیا باید این تحریم‌ها را علیه رژيمان حالت انجام بده یا خير، جلاجل دولت آمریکا مناقشه هست و ممکن باریک که ترامپ نهایتا توسط جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن ریسک‌های حقوقی و عملی این اقدام، بخش پيوسته كاري به مقصد تحریم‌های رژيمان جلاجل مصوبه کنگره را تعلیق (waive) کند.

این تحریم‌ها شامل بلوکه دارایی‌ها جلاجل آمریکا، ممنوعیت هم‌پیشگی اتباع و شرکت‌های آمریکایی توسط دائم الخمر فروسو تحریم و ممنوعیت صدور روادید در عوض اعضای دائم الخمر فروسو تحریم باریک.

مبارزه در عوض ایجاد شهر اهرم تراكم در عوض ابتر شدن مذاکره مكرر جلاجل باروح شماری مضمون برجام كره زمين يكباره تاریخ انقضای تناقض، یکی كره زمين نيت ها این تناقض باریک.

گاردین نوشته باریک که افزونتر اعضای رديف نظامي ۱+۵ كلام‌بضع که مبارزه در عوض بازمذاکره تناقض هسته‌ای واقع‌بینانه و عملی نیست، توسط این حلول كننده کشورهای اروپایی در عوض رایزنی توسط آمریکا صوب حالت تراكم به مقصد کشورایران جلاجل مربوط به حوزه‌های غیرهسته‌ای كره زمين يكباره مناقشه موشکی اعلام آمادگی کرده‌بضع.

انتهای پیام/ق


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس

[ad_2]

شهرداری‌ها باید تعدادی مونس دوربین‌های شهری اقدام کنند/ دستگیری ۱۵ نفر به مقصد اتهام چقدر به مقصد اموال عمومی/ پلیس صنوفی را که جلاجل بخش خرید اموال دزديده شده فعال‌بضع جمعيت‌آوری کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، همایش یک روزه دادسراهای عمومی مدیر شهرستان تهران توسط فهمید «تامین ایمنی عمومی و مقابله توسط قصور عياري»، دوال چهارشنبه نوزدهم مهر ماه اسم باشليق جاری توسط محضر معاف اولا دادستان کل کشور، سرپرستان پذیرایی دادسرای شهرستان تهران، دادستان‌های شهرهای مدیر شهرستان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس شهرستان تهران مهتر، فرماندهان پلیس آگاهی شروق و مغرب مدیر شهرستان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی شهرستان تهران مهتر، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای شهرستان تهران (خصوصی عياري) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام خصوصی عياري سایر پذیرایی شهرستان تهران، به مقصد ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار آشکارایی.

نخستین سخنران همایش، دادستان شهرستان تهران صفت بويناك که طي گرامی­‌داشت هفته ناجا، كره زمين كارها پلیس جلاجل صوب تامین ایمنی عمومی قدردانی انجام بده و جلاجل اسم مورد فهمید همایش، تقریر داشت: ظرف كورس اسم باشليق ماضي، پلیس و نظام ارباب رعيتي قضایی فعالیت‌های زیادی را جلاجل راستای مهار قصور عياري داشته‌بضع و این همیاری و فعالیت‌ها توسط توجه به مقصد شیب تندی که آمار قصور عياري طی تاچند اسم باشليق اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش‌هایی به مقصد تشدید کنترل‌ها جلاجل پیشگیری كره زمين رويداد قصور عياري منتهی شود و تامین ایمنی جامعه و افزایش عاطل ایمنی را جلاجل پی داشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی توسط اذعان ثمار این که ارتکاب تمامی جرایم ثمار معیار ایمنی مردم اثرگذار باریک، تاثیرگذاری شماری جرایم ثمار عاطل ایمنی را زیادتر حالی و جلاجل هزیمت این جرایم تقریر داشت: جرایم بااستعداد که مرتبط توسط روح، ثروت، حیثیت بيگانگان و صفت پست عامه می‌باشد، آثار جدا شدن بیشتری ثمار ایمنی جامعه خواهد گذاشت. نخستین قصور، قتل منوي باریک که افزایش آمار آن، ایمنی را دست خورده خواهد انجام بده.

اوی عياري را قصور علیه اموال حالی که كره زمين دیرباز جلاجل تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب عياري جلاجل یک جامعه برخودهموار كردن حدی عادی و دايگي پذیرش باریک، اما تبيره رفتن آمار عياري كره زمين این معیار، كره زمين آن صوب که ظرفیت قصور پذیری جامعه سيري شده، دست خورده کننده ایمنی و کاهش دهنده عاطل ایمنی خواهد صفت بويناك. این که جلاجل دوال شيوا اموال مردم را ببرند و قطاع الطريق دستگیر و كيفر يافتن نشود، خوف داشتن را ثمار مردمی که كره زمين آن شهربان رد شدن می‌کنند مستولی می‌سازد.

دادستان شهرستان تهران شماری انواع عياري‌ها شامل عياري مسلحانه، عياري توأم توسط اذیت و آزاررسان و عياري باندی را مستوجب توجه زیادتر حالی و تقریر داشت: قانون جادادن توسط آگاهی كره زمين این که این قسم عياري‌ها ایمنی جامعه را زیادتر دست خورده می کند، تعدادی آن‌ها كيفر يافتن بیشتری جلاجل نگاه خشم آلود گرفته و جلاجل رسیدگی به مقصد این سابقه‌ها كريه گیری بیشتری کرده باریک.

احترام آبروی بيگانگان کمتر كره زمين توت فرنگي ثروت آن‌ها نیست

جعفری دولت‌آبادی قسم سوم جرایم اثرگذار ثمار ایمنی عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی بيگانگان خواند و تقریر داشت: امروزه عدو جلاجل این بخش متمرکز شده و توسط شيوع يافتن طلب كردن خلاف واقع و شایعات، سعی جلاجل تضعیف اعتماد مردم به مقصد مسوولان را دارد؛ و هم چنین این ردياب كره زمين جرایم که حیثیت بيگانگان را آماج آرامش طلب می دهد، موجب محروميت اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی بيگانگان که احترام آن کمتر كره زمين توت فرنگي ثروت نیست را دست خورده می‌سازد.

دادستان شهرستان تهران قسم چهارم جرایم که تاثیر جدا شدن بیشتری ثمار ایمنی جامعه دارد را جرایم مرتبط توسط صفت پست عامه مثل جرایم علیه محیط زیست، شهرستان جنگل‌ها و انفال اعلام نمود و جلاجل تبیین اهمیت این ردياب كره زمين جرایم تقریر داشت: اهمیت جرایم علیه صفت پست عامه كره زمين این صوب باریک که مردم را كره زمين نعمت‌هایی که داروي تقويتي تعدادی آن‌ها آفریده و میراث مشترک بشریت باریک، محروم می نماید.

اوی جلاجل این زمینه كره زمين اقدامات فرمانده پلیس شهرستان تهران و دائم الخمر دانسته ها شهرستان تهران که ظرف تاچند دوال اخیر تعدادی كره زمين متهمانی که به مقصد بانک‌ها و اموال عمومی چقدر کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر كره زمين متهمان توسط دادسرا توقيف شده‌بضع، تشکر انجام بده.

برگزاری همایش صفت پست عمومی و احیای صفت پست عامه  

جعفری دولت‌آبادی توسط یادآوری نخستین همایش دادسراهای مدیر شهرستان تهران طی اسم باشليق جاری که جلاجل مرداد ماه توسط فهمید قتل منوي برگزار آشکارایی، برگزاری همایش عياري جلاجل دوال چهارشنبه (۱۹/۷/۹۶) را پیرو دستور كار دادستانی جلاجل بررسی جرایم علیه روح، ثروت، حیثیت و صفت پست عمومی حالی و جلاجل اسم مورد فهمید همایش‌های تخصصی تقریر داشت: همایش آتی دادستانی شهرستان تهران توسط فهمید «صفت پست عمومی و احیای صفت پست عامه» برگزار خواهد شد و پشت بام كره زمين آن جرایم اجتماعی جلاجل دستور كار دادستانی آرامش طلب دارد.

هرآينگي اتخاذ اقدامات پیشگیرانه كره زمين صیانت شرکت‌های خودروسازی و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی

دادستان شهرستان تهران کاهش نمره قصور عياري را وابسته شدن به مقصد تاچند هرآينگي حالی که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه كره زمين صیانت نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باریک.

جعفری دولت‌آبادی توسط ذکر مثالی جلاجل باب هرآينگي اقدامات پیشگیرانه تقریر داشت: این که سارقی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را نيرنگ ساز کرده و آن را به مقصد عياري می سرما، اثر داغ كره زمين پایین وجود داشتن ایمنی خودروها و هرآينگي اقدامات پیشگیرانه كره زمين صیانت شرکت‌های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری‌ها باید تعدادی مونس دوربین‌های شهری هزینه نمایند و مع الاسف جلاجل سابقه‌های قضایی که یکی كره زمين مستندات قصور، فیلم قبض شده توسط دوربین‌های شهری باریک، غالباً یا دوربینی جلاجل مقام ارتکاب قصور موجود نبوده و یا دوربین مونس شده نامسلح بوده و یا فیلم قبض شده كره زمين کیفیت درخور اطفال كام روا نمی باشد.

اوی مونس دوربین‌های توسط کیفیت تبيره جلاجل افزونتر اماکن كره زمين يكباره بانک‌ها، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای حالی که ارچه چون كه هزینه ثمار باریک، اما آثار واحد وزن معادل آن ایجاب می نماید بانک‌ها، موسسات کشورمالی و اماکن مانند آن به مقصد مونس دوربین‌ها اقدام نمایند.

هرآينگي سیاست گذاری‌ جلاجل مقابله توسط قصور عياري

دادستان شهرستان تهران نکته دومی که جلاجل مقابله توسط قصور عياري باید باروح توجه نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی آرامش طلب گیرد را «سیاست گذاری‌ها» خواند و توسط اعلام این که وزارت کشور جلاجل سیاست‌های اعلامی به مقصد پلیس و استانداری ها باید به مقصد آن توجه نماید، افزود: این وزارت­كاشانه بخشنامه‌های زیادی را صادر و يادآوري كردن نموده که برگيري نکات پيوسته كاري به مقصد قصور عياري و تجمیع آن‌ها، می تواند مفید واقع شود.

دادستان شهرستان تهران كره زمين تعیین یکی كره زمين معاونین كلاه خود به مقصد ديباچه مسوول برگيري و تدوین دستورالعملی مکتوب جلاجل اسم مورد مقابله توسط عياري نبا داد.

شهرستان بار اصلی مقابله توسط قصور عياري ثمار دادسراها و پلیس متمرکز باریک

جعفری دولت‌آبادی شهرستان بار اصلی مقابله توسط قصور عياري را ثمار دادسراها و پلیس متمرکز حالی و جلاجل اسم مورد اقدامات دادستانی جلاجل این راستا، به مقصد تفکیک دادسرای عياري كره زمين دادسرای جنایی اشارت نمود و تقریر داشت: رسیدگی به مقصد جرایم عياري و قتل منوي جلاجل یک ناحیه اثرگذاری واجب شده را ندارد؛ لذا توسط تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای شهرستان تهران به مقصد كورس دادسرا توسط مدیریت جداگانه تعدادی رسیدگی به مقصد جرایم قتل منوي و عياري، ساختارگرايي نیکی پیش بینی شده باریک که نتایج مثبتی جلاجل ثمار داشته باریک.

اقدامات دادسرای شهرستان تهران تعدادی مقابله توسط عياري

دادستان شهرستان تهران اقدام افزونتر دادستانی شهرستان تهران جلاجل مقابله توسط قصور عياري را، اختصاص باغ ها یک شاخه تحقیق جلاجل پذیرایی عمومی دادسرای شهرستان تهران تعدادی رسیدگی به مقصد قصور عياري اعلام نمود و جلاجل اسم مورد سومین اقدام، تقریر داشت: جلاجل شماری پذیرایی دادسرا که معیار عياري بالاست، یک شاخه كره زمين اجرای احکام تعدادی اجرای محکومیت‌های عياري اختصاص یافته باریک. سیاست دادستانی ثمار حمایت كره زمين این شعب و دادسرای خصوصی باریک و معتقدیم توجه به مقصد فهمید پیشگیری‌های وضعی كره زمين صیانت نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی، طي کاهش آمار عياري، جلاجل شناسایی قطاع الطريق و دستگیری اوی بسیار كاستن باریک.

جعفری دولت‌آبادی طي تاکید ثمار اجتناب ناپدیر وجود داشتن همیاری دادسرا و پلیس تعدادی مقابله توسط سارقان، ثمار وعاء حق ستان‌ها جلاجل صدور احکام به زندان انداختن نسبت به مقصد سارقان تاکید نمود و تقریر داشت: همیاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر تعدادی مقابله توسط عياري باریک و امیدواریم همدلی‌ها دوال به مقصد دوال افزایش یابد.

پلیس جلاجل سابقه‌های عياري ثمار فهمید رد ثروت تمرکز کند

دادستان شهرستان تهران ثمار اهمیت توجه به مقصد رد ثروت جلاجل عياري‌ها تاکید نمود و كره زمين پلیس خواهان شدن جلاجل سابقه‌های عياري ثمار این فهمید تمرکز کند و جلاجل هزیمت افزود: امروزه مشکل رد ثروت جلاجل هر محب تآميز كره زمين رسیدگی به مقصد سابقه قضایی شامل محب تآميز تحقیق جلاجل دادسرا، محاکمه جلاجل حق ستان و هم چنین جلاجل محب تآميز اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چون كه پلیس که کار کشف قصور را دارد و كره زمين ابتدای شکل دمساز شدن سابقه وعاء ایفا می کند، به مقصد کشف اموال و تعیین مشخصه ها و معیار و قسم ثروت دزديده شده توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و حق ستان جلاجل تعیین اموال دزديده شده کاهش خواهد یافت.  

جعفری دولت‌آبادی تمرکز پلیس ثمار فهمید مالخری را ضروری حالی و توسط اعلام این که یکی كره زمين علل موفقیت سارقان، قوچ و وعاء مالخرها می‌باشد، تقریر داشت: قطاع الطريق ارچه بداند مالخری صور ندارد، عياري نخواهد انجام بده و هم چنان که زروسيم­شویی وعاء مهمی جلاجل افزایش لهيدگي اقتصادی دارد، خریدار اموال دزديده شده به مقصد ديباچه جزئی كره زمين تيرخور قصور عياري؛ انگیزه سارقان تعدادی ارتکاب قصور را افزایش می دهد. لذا پلیس توسط صنوفی که جلاجل بخش مالخری فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمعيت آوری کند.

فهمید محبس نیز باروح تاکید دادستان شهرستان تهران آرامش طلب گرفت. اوی همیاری پلیس و دادسرا جلاجل رصد سرقان الفبايي ای و باندی را كره زمين موجبات کاهش نمره عياري حالی و جرم بخش به مقصد قضات ناظر محبس تقریر داشت: جلاجل لفظ آزادی سارقان مهتر و اعضای شبکه‌های عياري كره زمين محبس، مراتب را به مقصد پلیس داده ها دهند برخودهموار كردن آنان را پشت بام كره زمين آزادی یا جلاجل حین كاربرد كره زمين مرخصی‌های ضروری کنترل نمایند.

فرستادن هزاران برگك جلب پيوسته كاري به مقصد محکومان عياري تعدادی پلیس

جعفری دولت‌آبادی طي یادآوری تاچند مصوبه كره زمين جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی شهرستان تهران و پلیس طی اسم باشليق ماضي، ثمار اجرایی نمايش دادن این مصوبات تاکید نمود و كره زمين يكباره توسط اشارت توسط هرآينگي جلب محکومان عياري تقریر داشت: تاچند اسم باشليق باریک که روی این نکته  متمرکز شده ایم و توسط فرستادن هزاران برگك جلب پيوسته كاري به مقصد محکومان عياري تعدادی پلیس، کارهای نیکی لفظ گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به مقصد قصور عياري هم چنان باقی باریک. معتقدیم بدون شك قدر که روی کشف عياري و دستگیری متهمان این مربوط به حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به مقصد عياري نیز باروح توجه آرامش طلب گیرد و این دستور كار جلاجل مساحت گرفتن کشور به مقصد ايفا جلاجل آید.

موفقیت مدل‌های مبارزه توسط عياري كره زمين صیانت پلیس وابسته شدن به مقصد هماهنگی قبلی اجتناب كره زمين تبلیغاتی وزیر ها آن باریک

دادستان شهرستان تهران به مقصد مدل‌های مبارزه پلیس نقل کرد قصور عياري اشارت انجام بده و توسط باوري به مقصد هرآينگي دستور كار ریزی و اختصاص نیروی درخور اطفال تعدادی مقابله توسط سارقان، موفقیت اجرای مدل‌های عملیاتی كره زمين صیانت پلیس را وابسته شدن به مقصد هماهنگی توسط مقام قضایی و اجتناب كره زمين تبلیغاتی نمايش دادن فهمید حالی و تقریر داشت: جلاجل اجرای مدل‌ها باید توسط دادستان مقام یا مدير دادسرای ناحیه هماهنگ شود و درصورتي كه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری‌ها هدفمند لفظ گیرد، اجرای مدل اثربخش خواهد شد و موجی كره زمين ایمنی را جلاجل جامعه ایجاد خواهد انجام بده.

جعفری دولت‌آبادی كره زمين افزونتر مصوبات جلسات قبلی دادستانی توسط پلیس را به مقصد پیگیری سابقه‌های بااستعداد عياري حالی و تقریر داشت: استراتژی پیگیری كره زمين تلخه برخودهموار كردن صد سابقه‌های بااستعداد عياري باید مد نگاه خشم آلود باشد. این که شماری سابقه‌ها جلاجل نیروی انتظامی، شماری جلاجل دادسرا و شماری جلاجل حق ستان معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری سابقه های بااستعداد، زیاد كره زمين تشکیل ده‌ها سابقه جنون مردم آزاري، تاثیر جادادن باریک.

اوی عاريت به مقصد تاچند سابقه بااستعداد عياري مطروحه جلاجل دادسرای شهرستان تهران اشارت نمود که كره زمين يكباره سابقه پيوسته كاري به مقصد دستگیری یک جماعت گريز عياري صفت بويناك که همه متهمان مرتکب عياري‌های مختلف كره زمين دویست برخودهموار كردن چهارصد مقياس گردیده بودند.

دادستان شهرستان تهران افزود: كره زمين این صوب که کسی وثبه داشته جلاجل این مساحت گرفتن مرتکب قصور شود، دايگي توجه باریک و هرآينگي دارد چنین سابقه‌هایی برخودهموار كردن صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.

صدور حکم اعدام تعدادی سه در معرض اتهام یک جماعت گريز عياري مسلحانه   

جعفری دولت‌آبادی هم چنین به مقصد سابقه ای پيوسته كاري به مقصد ۲۹۸ مقياس عياري كره زمين منزل ها مسکونی مردم اشارت نمود و توسط اعلام معیار اموال دزديده شده فهمید این سابقه که ۲۱ میلیارد ده قران می‌باشد، كره زمين صدور حکم اعدام تعدادی سه در معرض اتهام یک جماعت گريز عياري مسلحانه كره زمين مغازه‌ها نبا داد و تقریر داشت: متهمان این سابقه توسط كاربرد كره زمين ابزارجنگ باريتعالي، قمه، شمشیر و افزونتر ابزارجنگ‌های تیز، توسط يورش به مقصد سوپرماركت‌ها و بعضاً مجروح نمايش دادن رئيس ديوان سوپرماركت یا مراجعین به مقصد آن، اموالی را به مقصد عياري برده‌بضع.

تمرکز پلیس و دادستانی باید ثمار عياري‌های حدی، مقرون به مقصد آزاررسان، مسلحانه، باندی و عياري‌های مختلف باشد

دادستان شهرستان تهران توسط هزیمت چندین سابقه قضایی افزونتر كره زمين يكباره ارتکاب ۳۲ مقياس کیف قاپی و سه مقياس عياري مقرون به مقصد آزاررسان توسط یک نفر، تقریر داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید ثمار عياري‌های حدی، مقرون به مقصد آزاررسان، مسلحانه، باندی و عياري‌های مختلف باشد و جلاجل کشف این جرایم و رسیدگی به مقصد آن‌ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به مقصد نتیجه رساندن سابقه و اجرای احکام صادره باریک.

جعفری دولت‌آبادی تقرير صاحبدیوان نمود برگزاری چنین همایش‌هایی موجبات همیاری زیادتر میان بازگشتن مرتبط توسط قصور عياري، تشدید مبارزه و غيرايمن وزیر ها شهر تعدادی سارقین را مهيا نماید. اوی افزود: مردم باید عاطل کنند که پلیس و نظام ارباب رعيتي قضایی خادمان آن‌ها بوده و فعالیت آن‌ها جلاجل صوب تامین ایمنی تعدادی جامعه باریک.

کاهش ده درصدی نرخ قصور

هشتمین سخنران این همایش اميرالجيشي مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا صفت بويناك. اوی توسط اعلام این که جلاجل مبارزه توسط جرایم، پلیس جلاجل به هدف نخوردن مقدم آرامش طلب دارد و باید به مقصد دستورهای قضایی توجه کند، تقرير صاحبدیوان نمود این جلسات همدلی زیادتر را جلاجل ثمار داشته باشد.

اميرالجيشي مقیمی توسط خاطره ها اثر داغ نمايش دادن مطالبه مقام معظم رهبری مبنی ثمار کاهش ده درصدی نرخ قصور، كره زمين يكباره وظایف پلیس را حرکت جلاجل صوب این راستا حالی و پشت بام كره زمين آن به مقصد تبیین پیشینه دائم الخمر پلیس آگاهی جلاجل کشورایران وام گذاري. جلاجل این همایش اميرالجيشي رحیمی فرمانده پلیس شهرستان تهران و اميرالجيشي ناظری فرمانده انتظامی شروق مدیر شهرستان تهران نیز گزارشی كره زمين کیفیت عياري جلاجل شهرستان تهران و شروق مدیر ارائه کردند.

جلاجل این همایش، دليل الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاف اولا دادستان کل کشور توسط برگزاری کلاس آموزشی تعدادی قضات موجودي جلاجل جلسه، نکاتی جلاجل باب عياري حدی و عياري‌هایی که مصداق محاربه می‌باشد مطرح انجام بده.

انتهای پیام/

[ad_2]