سید زيبايي نصرالله: آمریکا كره زمين جدایی کردستان کشورعراق حمایت می‌کند/پس ازآن كره زمين شکست داعش توق بنیان شهربان کلید خورد/عربستان قربانی بنیان انجام خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، سید زيبايي نصرالله، دبیرکل تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان جلاجل گفتاري امشب كلاه خود به مقصد مناسبت ليمو عاشورای ولايت حسین (ع)، زن خواهي صفت به خاطرسپردني ثبت كننده سیاسی کشورلبنان و استشهادات موجود شد و تأکید انجام بده که سازمان کشور توسط فتح كردن یا دشمنی توسط یکدیگر به مقصد پیش نمی‌رود.

به مقصد شرح احوال شبکه المنار، او افزود: بدون شك‌نوع که پیش كره زمين این جلاجل قضیه انتخابات توانستیم اختلافات را گدازش کنیم، هنوز هم می‌توان مبانيت سلیقه‌ها و تضادها را گدازش و فصل انجام بده و به دار آويختن کشورلبنان جلاجل دوری كره زمين هر نوع درگیری جلاجل مساحي كردن ملی باریک.

نصرالله توسط تأکید ثمار اینکه این حرفه ها را كره زمين روی بي قوتي یا واهمه كردن و یا نگرانی كره زمين صیانت تشكيلات سياسي‌الله به مقصد زبان نمی‌آورد؛ گفت: تشكيلات سياسي‌الله پسفردا جلاجل قوی‌ترین پیمان آرامش طلب دارد و حتی کشوراسرائیل نیز می‌گوید که تشكيلات سياسي الله سومین ارتش شهربان باریک.

دبیرکل تشكيلات سياسي الله کشورلبنان جلاجل آدم كردن به مقصد چشم‌های مختلف به مقصد اسم مورد عربستان آگهی داد که جلاجل فکر کشاندن کشورلبنان به مقصد اختلافات و درگیری داخلی و شهربان‌ای نباشند.

او افزود: نگاه خشم آلود ما آدم كردن یافتن دولت فعلی کشورلبنان باریک مادام اینکه انتخابات جلاجل چارچوبه همدستی‌های واحد وزن معادل برگزار شود و نطاق تشكيلات سياسي‌الله بدون شك نطاق «نبیه بری» باریک و انتخابات برگزار خواهد شد و مجلس نمایندگان تمدید نخواهد شد.

سید زيبايي نصرالله توسط یادآوری آزادسازی کامل شهربان «الجرود» که كره زمين آن به مقصد «آزادسازی دوم» یاد انجام بده و توسط تعفن کشته شدگان ارتش کشورلبنان، گفت: تهدید تروریستی پشت بام كره زمين آزادسازی «الجرود» کاهش پیدا کرده اما پایان نیافته باریک.

او جلاجل این به دفعات افزود: پایگاههای لجستیکی در عوض يكم عملیات‌های تروریستی جلاجل شهرها و شهرک‌ها منهدم شده باریک و علی رغم گفتاري شماری سفارت‌‌مسکنهای خارجی جلاجل کشورلبنان، مشتاقم بگویم که کشورلبنان كره زمين ايمن ساختن‌ترین کشورهای كره ارض و ايمن ساختن‌نمناك كره زمين آمریکا باریک.

اوی پس ازآن مسأله آوارگان را مطرح انجام بده و گفت که جلاجل کشورلبنان همه درزمينه معضل آوارگان يكدلي نگاه خشم آلود دارند و به مقصد آوارگان سوری گفت که به دار آويختن آن‌ها جلاجل این باریک که به مقصد کشورشان بازگردند.

نصرالله جرم بخش به مقصد آوارگان سوری گفت: منفعت شما جلاجل این باریک که به مقصد کشورتان و زندگی اصلی‌تان بازگردید، فلسطینی‌ها را ببینید که جلاجل مبارزه در عوض مال و مكنت به مقصد کشورشان هستند؛ به دار آويختن شما جلاجل این باریک که به مقصد آبادی کشورتان بپردازید.

او در عرض آگهی داد که هیچ کس حق ندارد که آوارگان سوری را ولی‌ تبلیغ انتخاباتی كلاه خود آرامش طلب دهد.

دبیرکل تشكيلات سياسي الله کشورلبنان جلاجل آدم كردن به مقصد مسئولان لبنانی گفت که نباید جلاجل مسأله پيوسته كاري به مقصد جاسوسی کشوراسرائیل و دستگاههای شنود و دوربین‌های بمباران‌گذاری شده توسط آسان گيري روال کنند.

او تأکید انجام بده: ارچه مسأله نفوذ و جاسوسی کشوراسرائیل كره زمين راه سیاسی گدازش نشود ما در عوض گدازش این مسأله كنار زدن راههای افزونتر خواهیم رفت؛ دوربین‌های بمباران‌گذاری شده و دستگاههای شنود آیا زیر پايين آمدن آمدورفت قطعنامه ۱۷۰۱ نیست؟

سید زيبايي نصرالله، جلاجل آدم كردن درزمينه گروهک تکفیری داعش گفت که این گروهک به مقصد پایان كلاه خود رسیده و مهجور مسأله زمان مطرح باریک و داعش جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد كنار زدن افرادی می‌گردد که حملات انتحاری کنند مادام شکست جلاجل کشورسوریه را به مقصد تأخیر بیندازد.

دبیرکل تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان این سؤال را مطرح انجام بده که «ارچه داعش پیروز می‌شد، سرنوشت عربستان و افزونتر کشورهای خلیج [فارس] و کشورهای طبع ها آفریقا اسم ابله می‌شد؟»

نصرالله جلاجل آدم كردن تأکید انجام بده: کشوراسرائیل كره زمين اینکه داعش جلاجل کشورسوریه شکست خورده نگران شده باریک و ما توانستیم توق داعش را که محصول کشوراسرائیل صفت بويناك و كره زمين صیانت قوچ‌های شهربان‌ای در عوض بنیان شهربان حمایت می‌شد را پایان دهیم.

او جلاجل این راستا به مقصد مسأله جدایی کردستان كره زمين کشورعراق اشارت انجام بده و گفت: آن‌ها پشت بام كره زمين شکست مطرود گشتن داعش، به مقصد پروژه بنیان شهربان بازگشتند و اولین آن را نیز كره زمين کردستان کشورعراق يكم کردند. مسأله پيوسته كاري به مقصد همه‌پرسی یا حق تعیین سرنوشت نیست؛ بلکه به مقصد بنیان شهربان ثمار ازاصل نسمت پيوسته كاري انجام خواهد شد و آن‌چون كه که جلاجل کردستان کشورعراق می‌گذرد، تمامی شهربان را تهدید می‌کند و کشوراسرائیل مهجور حامی جدایی این شهربان كره زمين کشورعراق باریک و درزمينه آمریکا نیز نباید به مقصد موضع آن‌ها اعتماد انجام بده و صداهایی جلاجل آمریکا صور دارد که كره زمين جدایی کردستان کشورعراق حمایت می‌کنند.

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان جلاجل آدم كردن حاکمان عربستان را جلاجل رأس پروژه ايمن سازي مقاومت حالی و گفت: به مقصد حاکمان سعودی می‌گویم که که جدایی کردستان كره زمين کشورعراق بزودی به مقصد عربستان می‌رسد و باعث بنیان این کشور انجام خواهد شد و عربستان مرغوبيت كره زمين هر کشور دیگری پیمان بنیان كشته شدن را دارد.

او افزود: ارچه شهربان بنیان شود، کشورهایی که كره زمين پشت بام آن به مقصد صور می‌آیند در عوض دهها اسم باشليق توسط یکدیگر به مقصد كلنجار خواهند بازدادن و كلنجار‌های داخلی شکل خواهد گرفت که وسعت آن را احكام پروردن می‌داند.

نصرالله افزود: مشکل توسط مردم انجام بده نیست، بلکه توسط سیاستمداران انجام بده باریک که پروژه ها و منفعل خاص خودشان را دارند و رهران انجام بده به مقصد زودی هنگامی که ببینند کشورهای عربی و اسلامی جلاجل اختلاط كردن توسط بنیان بسیار جدی هستند به مقصد گفت‌و‌گو همچنين خواهند گشت.

انتهای پیام/د

 

 

[ad_2]