ماجرای «فراخواني ولايت به مقصد حق ستان» به مقصد روایت سید زيبايي خمینی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری سواره، سید زيبايي خمینی جلاجل مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت‌الله موسوی‌اردبیلی توسط اشارت به مقصد دوران مختلف زندگی اوی تقریر انجام بده: به مقصد نگاه خشم آلود مهمترین وجه زندگی ایشان که بیشترین تاثیر را جلاجل فضای جامعه ما داشته دورودورنگ محضر ایشان جلاجل شورش و به مقصد اسم مورد دورودورنگ حضورشان جلاجل قله قوه قضائیه صفت بويناك. 

اوی توسط اشارت به مقصد مناقشه فلسفه داوري، افزود: كره زمين دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی نظام ارباب رعيتي قضایی فرد متصدی اجرای منصفي جلاجل جامعه نیست و آن نوع که منبرها كره زمين هم صحبتی توسط ایشان و خاطراتی که كره زمين این قيد جوان مردانه خواندم درک کرده مام، مسولیت نظام ارباب رعيتي قضایی صرفا اجرای منصفي نیست، بلکه آنچه جلاجل کنار آن كره زمين بدون شك اندازه اهمیت بهره ور باریک، این باریک که علاوه ثمار اجرای منصفي جامعه ما اقناع شود که آنچه ايفا می شود منصفي باریک؛ یعنی هم ثبوتاً و هم اثباتاً منصفي برپا شود.

سید زيبايي خمینی تاکید انجام بده: بعضاً ناآرامي ها كره زمين آنجا کمتجربه می شود که منبرها و شما به مقصد ديباچه قاضی می گوییم  ما که کاری توسط این کارها نداریم؛ ما مسولیت خودمان را جلاجل مواجه نزد پروردن اعمال می دهیم. جلاجل حالی که این همه مسولیت ما نیست.

اوی یادآور شد: یکی كره زمين اساتید قيد جوان مردانه ما روزی جلاجل کلاس درسشان یک سوالی مطرح کردند؛ گفتند سيني کلام ما امیر المومنین(ع) می حالی که «ولد ملجم» می خواهد ایشان را به مقصد قتل برساند؛ کدام به دار آويختن فوق نمناك كره زمين روح امیرالمومنین؟ پشت بام به چه دليل ولايت نحو ندادند که ولد الملجم را دستگیر کنند؟ عاريت خودشان جواب دادند «یک مصلحتغ و آن این که پس ازآن ها می پرسیدند كره زمين کجا معلوم که ولد الملجم می خواهان شدن این کار را اعمال دهد؟! شاید نمی خواهان شدن ولايت را شهید کند». جلاجل این لفظ توان اقناعی تعدادی آن حکم صور نداشت. 

تولیت مزار ولايت خمینی توسط تبیین این که مسولیت حاکمان، قاضیان و متصدیان امر داوري این باریک که به مقصد نوع ای عمل کنند که مردم حکم را بپذیرند، تقریر داشت: وقتی هیأت منصفه شکل می گیرد كره زمين این باب باریک که آیا واقعا ذهنیت جامعه این عمل را قصور و ناهنجاری می داند یا خیر؟ این امر بسیار مهمی باریک که حق ستان دايگي پیش بینی باشد و آئین دادرسی تعدادی این همین تيرخور باریک. شما ارچه جلاجل یک دادگاهی شرکت می کنید و نمی دانید که چون كه کار باید بکنید که این قاضی شما را مجرم نداند یا ارچه کدام گناه را مرتکب شده باشید قاضی شما را مجرم می داند. 

اوی توسط تبیین اینکه همیشه کسانی پیدا می شوند که کلاه شرعی تعدادی کارها درست کنند، جلاجل جواب به مقصد این سوال که چون كه کار باید انجام بده که حکم قاضی دايگي پیش بینی باشد، یادآور شد: پیامبر (ص) می فرمایند که باید به مقصد طوق های عقلایی تکیه انجام بده. پیامبر(ص) به مقصد علم غیب خودشان عمل نمی کردند بلکه ثمار همین قواعد عقلایی تاکید داشتند. ديسيپلين قضایی كره زمين دورنما آقای اردبیلی ثمار این باریک که یک آئین دادگستری حالت شود. منبرها این مناقشه ولايت را جلاجل که جلاجل فرمان eight هيئت ای جرم بخش به مقصد قوه قضائیه فرمودند، «ارچه تعدادی کشف کلبههای تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه ديسيپلين جمهوری اسلامی كره زمين روی اشتباه و ابل به مقصد ارج داشتن شخصی یا مقام کار کسی واصل شدند و جلاجل آنجا توسط ابزار سرگرمي یا آلات گنجينه و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موردها مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند»، را ثمار همین نکته برج دريايي می کنم.

سید زيبايي خمینی عاريت به مقصد شيريني خاطر ای بااستعداد كره زمين سیره ولايت راحل به مقصد شيريني كره زمين «یک قواله منتشر نشده» بازدادن و گفت: این قواله یکی كره زمين نقاط درخشان زندگی ولايت باریک. بخشوده ابوی ما كره زمين یک جلسه ای که توسط محضر ولايت بوده باریک گزارشی نوشته بضع. جلاجل این جلسه یک قاضی به مقصد پیش ولايت وارد به ذهن و مدعی باریک که ما كره زمين فردی شنود کرده ایم و جلاجل این شنود یک مناسبت ها جرمی را نسبت به مقصد این فرد پیدا کرده ایم، پس ازآن این فرد بالنتيجه به مقصد ولايت رو می کند و می گوید ما باید پاسدار آب خون شهدا باشیم ای ولايت! شما هم باید پاسدار آب خون شهدا باشید. ولايت می گویند این اسنادی که دارید نوار قبضه شده باریک و هیچ بها قضائی ندارد. او زیر شهرستان بار نمی رود. مطابق آن گزارشی که ابوی ما نوشته جلاجل این جلسه تاآنجا ولايت عصبانی شد که دستانشان سرخرگ به مقصد لرزیدن انجام بده؛ ولايت گفتند ارچه منافع نيستي می گفتم همین فعلاً شما را به مقصد خاطره ها نسبت هایی که به مقصد دیگران می دهید حد بزنند. او كره زمين حرفش برنمی گردد و می گوید این شنود ما درست باریک و منبرها به مقصد بيگانگان دیگری هم داده ها داده مام. ولايت می گوید این مواردی که قبضه کرده اید را باید امحاء کنید و حق ندارید که آن را منتشر کنید؛ به مقصد چون كه حقی تعدادی دیگران شنود گذاشته اید و آبروی دیگران را می برید؟!

اوی آدم كردن داد: ابوی ما که شرح احوال این جلسه را نوشته بضع جلاجل آخركار شرح احوال خودشان هم عصبانی هستند و می نویسند تاآنجا که این فرد جلاجل این یک وقت نما به مقصد ولايت توهین انجام بده بنی رئيس جلاجل جمعناتمام عمرش نکرد! پس ازآن نوشته باریک این فرد( نامش هم جلاجل شرح احوال وارد به ذهن باریک) وارد به ذهن صفت بويناك که ولايت را بِکُشد. یعنی تاآنجا ولايت را عصبانی کند برخودهموار كردن ایشان سکته کنند و جالب باریک که این فرد برخودهموار كردن دوران بازنشستگی اش كله دار کار باریک و کسی کاری به مقصد کارش نداشته باریک.

تولیت مزار ولايت خمینی اشعاركننده داشت: این شرح احوال را فکر می کنم موسسه تنظیم و سرايت آثار ولايت خمینی(س) می تواند تعدادی رعایت حیثیت بيگانگان اسامی را بردارد و نامه را منتشر کنند. این شرح احوال، شرح احوال بسیار تکان دهنده ای باریک و همه آن جلاجل این راستاست که آئین دادرسی و وحدت رویه قضائی صور داشته باشد و مردم بدانند ارچه چون كه کار کنند سيني این قانون مجرم نیستند و ارچه چون كه چیزی را رعایت نکنند مجرمند؛ به مقصد عبارتی آیین دادرسی دايگي پیش بینی باشد و عاريت بتوان جامعه را به مقصد عادلانه وجود داشتن آن حقوقدان انجام بده.

اوی اشعاركننده داشت: این که تصور کنیم هر كورس نفر که كره زمين حق ستان بیرون می آیند یکی كندو ناراضی هستند، این نوع نیست؛ جلاجل آن لمحه ممکن باریک ناراضی باشد ولی ارچه حقوقدان شده باشند پس ازآن كره زمين این که عصبانیتشان ناچیز شد حکم را می پذیرد. این وحدت رویه و اقناع جامعه چیزی باریک که جلاجل مايه وحدت رویه آیت الله موسوی اردبیلی صور داشت.

سید زيبايي خمینی یادآور شد: گواهي نامه این نطاق آن باریک که جلاجل سرگذشت بنی رئيس آقای اردبیلی چندین و تا چه وقت وعظ می خوانند و جزئی ترین هم تراز و هم سان را تبیین می کنند برخودهموار كردن داد را جلاجل مواجه نزد جریان مقابلشان رعایت کرده باشند. لذا عاطل می کنم آن چیزی که ما به مقصد ديباچه یک یادگار و یک نيكويي كردن كره زمين بخشوده آقای اردبیلی می توانیم بگیریم که شاید ثمار ازاصل بدون شك چیزی باریک که بخشوده شهید بهشتی اتفاقات ما را تاسیس کرده بضع، این باریک که نظام ارباب رعيتي قضائی باید جلاجل کنار اجرای منصفي به مقصد اقناع جامعه هم بیندیشد.

اوی توسط اشارت به مقصد این که هشتمین نکته ای که می توان كره زمين كلكسيون زندگی آیت الله موسوی اردبیلی دریافت انجام بده این باریک که ایشان معتقد باریک نظام ارباب رعيتي قضائی حَکَم بین طرفین دعوا باریک،  حتی ارچه یک چشم آن حکومت باشد، گفت: نظام ارباب رعيتي قضائی وسايل کنترلی ديسيپلين نیست، بلکه حَکَم(قاضي)  بین مردم توسط مردم و ديسيپلين توسط مردم باریک و حتی کسی ممکن باریک كره زمين بخش عظیمی كره زمين ديسيپلين شکایت کند. 

یادگار ولايت توسط اشارت به مقصد سندی که كره زمين هزل گويي اولا شورش مابقي باریک، اشعاركننده داشت: ثمار ازاصل نامه ای و سندی که جلاجل حلول كننده موجودي صور دارد جلاجل اسم باشليق ۵۹ یا ۶۰ روزی یک قاضی تعدادی ولايت احضاریه می فرستد. یک احضاریه ای به مقصد درب ارج داشتن ولايت می آید که طي ذکر غيرماذون شاکی،  خوانده ی آن «آقای سید روح الله خمینی ملقب به مقصد ولايت خمینی» و باروح اتهامی این صفت بويناك که  «این صفت بويناك که وقتی صدام به مقصد خرمشهر يورش انجام بده ولايت به مقصد ما گفتند جلاجل شهر بمانید و شهر را خالی نکنید، ما این کار را کردیم ولی جلاجل كلنجار منزلمان نامسلح شد. لذا آقای خمینی باید بیاید و اضرار ارج داشتن منبرها را بدهد». 

اوی افزود: آیت الله موسوی بجنوردی می گفتند این شکایت جلاجل شورای عالی قضائی مطرح شد که جلاجل آن مكان معترض شدند و گفتند این شکایت شنيده شده نیست، عنصری مادی قصور را دارا نیست و… و قاضی احضارکننده را باید انزواطلب کنید؛ ایشان می گویند منبرها كره زمين حجره کناری به مقصد حاج احمد آقا ناقوس زدم و گفتم به مقصد خاطره ها این فهمید می خواهند این قاضی را انزواطلب کنند؛ حاج احمد آقا گفتند گوشی دستتان باشد برخودهموار كردن منبرها كره زمين ولايت بپرسم، رفتند و برگشتند گفتند ولايت می فرماید هیچ کس حق ندارد این قاضی را برکنار کند. شاکی را بخواهید و توسط بازدادن مبلغی رضایت او را بگیرید و… . 

تولیت مزار ولايت خمینی توسط اشارت به مقصد این که قاضی حکم بین هر كورس چشم دعوا باریک، تاکید انجام بده: این حکمیت هم ثبوتاً و هم اثباتاً باریک؛ ثبوتاً به مقصد این دلیل که ناظر بی چشم حقوقدان شود قاضی بین كورس چشم یکسان برخورد می کنید و رویه امیرالمومنین(ع) نیز همین باریک.

اوی جلاجل جمعيت بندی مناقشه كلاه خود گفت: بنابراین عاطل منبرها كره زمين دورودورنگ مسئولیت آقای اردبیلی این باریک که ایشان یک قوه قضائیه ای می خواهان شدن که بین طرفین دعوا حکم باشد و وسايل کنترلی نباشد و ثمار این مسیر پافشاری می کردند. ایضاً مبارزه هم می انجام بده که قوه قضائیه جلاجل کنار اجرای منصفي به مقصد اقناع اجتماع جلاجل اجرای منصفي هم توجه کند. 

سید زيبايي خمینی جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود گفت: بخشوده آیت الله موسوی اردبیلی پشت بام كره زمين یک دورودورنگ طولانی كره زمين بیماری كره زمين بین ما رفتند که همین بیماری باعث شد استريوفونيك ارزان و درجه علمی آقای اردبیلی شناساننده نشود. 

اوی گفت: بیماری ایشان مانع این شد که جایگاه كندو جلاجل مربوط به حوزه داغ جا داده شود اما کتاب های زیادی كره زمين ایشان مابقي باریک و بی تردید می گویم که رجوع به مقصد کتاب های ایشان داغ جا می دهد که شما توسط یک فقیه توانمند عمیق و دارای اخلاط چهارگانه سليقه مواجه هستید که هم تراز و هم سان را به مقصد نیکویی میشناسد و ثمار علوم شرعي خوش خدمتي كردن مسلمان باریک.

جلاجل پایان این مراسم توسط محضر یادگار ولايت و دليل الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی، كره زمين سه جماع آثار مرتبط توسط آن محل بازگشت عالیقدر رونمایی شد.

انتهای پیام/ 

[ad_2]

سرباز فداکار وطن یا «سید یزدی»/ به چه علت حسین مکی فراخواني آمریکایی‌ها را نپذیرفت

[ad_1]

خبرگزاری پارس، به مقصد یاد یکی كره زمين مردان طلائی نفت، آنکه به مقصد تعبیر متحد شدن و عدو « سرباز فداکار وطن » لقب گرفت و جلاجل اظهاروجود نبرد توسط امپریالست و استثمارگر پیر زبان به مقصد اعتراض گشود، مادام جائی که جلاجل ماجرای خلع ید كره زمين شرکت نفت انگلیس و نیز ملی كشته شدن صنعت نقت کشورایران ، یکی كره زمين مهره های اجاره دهنده جادادن و ماندگار آن ایام آشکارایی.

آری،نحوه تعبیر و طرز فکرش متفاوت صفت بويناك، بعضی اوقات محو سخنانش می‌شدم که توسط چون كه قاطعیتی كره زمين حرکت عظیم اسم باشليق‌های نهضت ملی كشته شدن صنعت نفت كره زمين كلاه خود و یارانش دفاع می انجام بده.

اوی شخصیتی خاص و انحصار يافتن به مقصد فرد داشت و هنگامی اوقات نیز پشیمان كره زمين آنچه که جلاجل ماضي اعمال داده صفت بويناك، به مقصد راستی که او خوش خدمتي كردن صفت بويناك و تعدادی اهدافش دم میزد ولی بازدمش آن نيستي که توقف داشت.
ثمار ما مسوليت باریک که گزارش ها زندگی مردان طلائی نفت را یکی پشت بام كره زمين دیگری به مقصد هم کیشان كلاه خود معرفی نمائیم و جلاجل لفظ امکان آنچه را که توسط روح و قلب به مقصد اعمال رسانیده بضع را ثمار خطوط موازی کاغذ حک نمائیم مادام شاید نوشته ای ماندگار گردد.
آنچه که بذال باریک آن باریک که حسین مکی كره زمين مردم صفت بويناك، به مقصد خاطره ها وطن خواند، به مقصد خاطره ها وطن گفت، و جلاجل خاک وطن نیز آرامش جو گرفت.
خير نيكويي كردن دیپلمات ها را خوانده صفت بويناك و خير زبان آکادمیک می حالی و مهجور به مقصد زبان مردم درستكاري می انجام بده،بی باک صفت بويناك، مخالفان او را به مقصد رک گوئی داراي اتهام می کردند و موافقان او را  نترس و بی پروا می پنداشتند.
مخالفان او را خرابکار اخبار توسط مغرب و موافقان او را پرخيده استثمارگر و اجنبی می پنداشتند، 
 
قبل كره زمين مبانيت و شکاف جلاجل جبــهه ملی او پررنگ وبی مثال صفت بويناك و پس ازآن كره زمين آن به مقصد كلام مخالفانش کمرنگ و خطاکار شد.

مخالفان او را به مقصد رک گوئی داراي اتهام می کردند و موافقان او را  نترس و بی پروا می پنداشتند.
مخالفان او را خرابکار اخبار توسط مغرب و موافقان او را پرخيده استثمارگر و اجنبی می پنداشتند، 
 
قبل كره زمين مبانيت و شکاف جلاجل جبــهه ملی او پررنگ وبی مثال صفت بويناك و پس ازآن كره زمين آن به مقصد كلام مخالفانش کمرنگ و خطاکار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اما به مقصد راستی او تيرخور داشت و نوعی علوم شرعي گرائی جلاجل تفکر او نورضعيف می‌زد، او پشت بام كره زمين کودتای ننگین ۲۸ مرداد خير پست وزارت را قبول و خير اندرز دادن دولتی را نگاهداشت بلکه به مقصد لفظ خاصی به مقصد به رشته تحرير درآوردن كتاب روی آورد و و كنج عزلت گزید و به مقصد گفت امروزی ها خانه محقر نشین شد .
 
او چندانكه بااستعداد صفت بويناك که جلاجل نگارش تاریخ نیز انحصار يافتن به مقصد فرد آشکارایی و همال آشکار و مبرهن آن را جلاجل شاهکار هشت جلدی تاریخ بیست ساله او می توان دید و جالب آنکه نگارش ۲۴ اسم باشليق كره زمين تاریخ گناهان این سو گسرود و كوف جلاجل قريب ۴۱ اسم باشليق به مقصد نگارش درآمد، اوی پشتکارش جلاجل این نوشتار زبانزد خاص و تعمدي آشکارایی مادام جائیکه پسفردا می بینیم تاریخ بیست ساله حسین مکی به مقصد ديباچه یکی كره زمين کتب  محل بازگشت مربوط به بزم تاریخ گناهان کشورایران چون كه جلاجل داخل بلکه جلاجل برون مرز كره زمين کشور نیز مستند بوده و نمود پیدا کرده باریک.

————————————————-

او که جلاجل اسم باشليق ۱۲۹۰ جلاجل میبد یزد به مقصد کیهان آمد و غيرماذون حسین را به مقصد كلاه خود و غيرماذون دوم كلاه خود را که مهجور به مقصد مکی آن مكفي انجام بده كره زمين پدرش سید محمد باقر مکی یزدی (میرزا محمد باقر مکی میبدی) گرفت.
میرزا محمد باقر یکی كره زمين تاجران و بازرگانان نيك خو آن زمان و جلاجل حقیقت تاجری یزدی صفت بويناك . سید حسین ، ابوي كلاه خود را جلاجل نوجوانی كره زمين دستگاه بافندگي داد و به مقصد همین دلیل جلاجل نیمه راه تحصیل، به مقصد مدرسه ديسيپلين رفت و توسط درجه استواری جلاجل ارتش عربي زبان تاسیس پهلوی اولا (نیروی هوائی – کارخنجات نیروی هوائی جلاجل دوشان حدب ) خدمتگزاري انجام بده.
شش اسم باشليق دورودورنگ ابتدائی را جلاجل مدرسه سلطانی گذراند و دورودورنگ متوسطه را تاکلاس دهم جلاجل مدرسه دارالمعلمین صفت بويناك که بعدها مدرسه تغییر غيرماذون داده و به مقصد غيرماذون معرفت جلاجل مقام سابق دارالمعلمین تشکیل شد و پس ازآن موفق به مقصد ادراك پذير كردن دیپلم آشکارایی.
اما به مقصد پیشنهاد رئیس فرهنگ یزد و نائین قبل كره زمين ادراك پذير كردن دیپلم متوسطه جلاجل سازمان فرهنگ این شهر به مقصد ديباچه معلم کلاس چهارم استخدام و اختصاصی كورس اسم باشليق به مقصد معلمی بازدادن و پشت بام كره زمين آن جلاجل جستجوی تيرخور كلاه خود راهی شهر تهران شد مادام نگرش نامطبوخ كلاه خود را رساتر كردن و نگاه بالقوه كلاه خود را به مقصد فعل رساند.

او علاقه ای خاص به مقصد ادبیات فارسی، محض اين كه و نحو عربی ، منطق و عرفان داشت که مواردی تا چه وقت را تحصیل نمود و چون كه چه بسيار که كلاه خود نیز باوری ثمار سرنوشت سیاسی كلاه خود نداشت . نکته دايگي توجه اینکه جلاجل زمان خدمتگزاري ماموریت جلاجل زمینه های مختلف ادبی نیز تتبع نموده و موفق به مقصد تصحیح و چاپ دیوان عشيق اصفهانی، باغ اصلي و دیوان مشتاق اصفهانی آشکارایی.
و آنچه که برایش به مقصد یک نماد مبارزه درآمد گردآوری و تحقیق دیوان اظهار تنفر كردن «كلاه الشعرا میرزا محمد فرخی یزدی» صفت بويناك که توسط نگارش ابتدا ای انحصار يافتن به مقصد فرد راهی یازار سرايت و کتاب آشکارایی، که كلاه خود همیشه كره زمين او به مقصد ديباچه ناظم اسطوره ای یاد می‌انجام بده. 
اوی پشت بام كره زمين مدتی به مقصد سازمان راه پولادين رفت و جلاجل آنجا مشغول به مقصد کار آشکارایی که بنابه توان و بركناري خواهي نهفته كلاه خود جلاجل کوتاه مدتی به مقصد سرپرستی سازمان کل آمار، آموزش، تبلیغات و انتشارات آن وزارتخانه برگماشته شد.
مکی پشت بام كره زمين شهریور ۱۳۲۰ و توسط به مقصد صور انرژي يافتن فضای همچنين سیاسی، رسماً فعالیت كلاه خود را جلاجل مجلات کشور ابتر شدن و رنگ و بوئی نوين به مقصد كلاه خود گرفت و به مقصد ديباچه نشريات ادواري نگار جلاجل نشريات ادواري های مهر کشورایران، کیهان، مفروضات، مفروضات هفتگی و مجله آینده، اقدام به مقصد به رشته تحرير درآوردن كتاب مقالاتی انجام بده که كلاه خود زمینه تدوین سه جماع كره زمين تاریخ بیست ساله را مهیا نمود حلقه زدن پشت بام كره زمين چاپ این سه جماع جلاجل منتصر جراید و هفتگي نامه بااستعداد پایتخت مثل مفروضات، کیهان، ستاره، مهر کشورایران، امید، فلق، نوروز کشورایران، قیام کشورایران، داد، جبهه، رهنمون، توفیق و ….. جلاجل باروح تاریخ بیست ساله مطالبی درج آشکارایی و همین امر موجب آشکارایی که جلاجل شورای عالی فرهنگ فهمید باروح بررسی قرارگیرد (جلاجل آن وقت گذراني اعضای شورای عالی فرهنگ كره زمين دانشمندانی نظیر بهار هنگام و تا چه وقت اندام افزونتر تشکیل یافته صفت بويناك) و آن شورا تعدادی قدردانی و تشویق حسین مکی به مقصد ایشان داغ جا علمی كره زمين چشم وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه جلاجل تاریخ ۹/۶/۱۳۲۳ به مقصد شماره ۳۵۲۸۶/۱۸۰۴۱ اختصاص یافت.
جلاجل اسم باشليق ۱۳۲۲ به مقصد هم آوازي مجموعه ای كره زمين مهندسین ازآن ميان (سركار آقای مهندس غلامعلی فریور ) تشكيلات سياسي کشورایران را به مقصد لفظ مستقل تاسیس نمودند و جلاجل اسم باشليق ۱۳۲۴ مواجه نزد توسط پنجمین دورودورنگ اقلیم وزیری قوام، حسین مکی به مقصد بدي ها شهرداری شهر تهران تجريد و پس ازآن توسط سمت مدیریت  کل وزارتخانه کار به مقصد فعالیت بازدادن.
او پشت بام كره زمين تشکیل تشكيلات سياسي دموکرات توسط قوام السلطنه  جلاجل اسم باشليق ۱۳۲۵ به مقصد بايسته كس اقلیم به ‌دست آوردن به مقصد عضویت تشكيلات سياسي و اندام کمیته تشکیلات تشكيلات سياسي شد و ریاست تشکیلات تشكيلات سياسي دموکرات را جلاجل مغرب کشورایران و مدیر مرکزی كفالت دار شد.
مکی جلاجل مجلس پانزدهم نماینده مردم شهر اراک شد. او جلاجل اسم باشليق ۱۳۲۶ پشت بام كره زمين بازنگری جلاجل جايگاهها سیاسی كلاه خود ، جلاجل دوران دولت صف آرا و فاصله بين مچ و آرنج به مقصد اختلاط كردن توسط قرارداد گس – گلشائیان بازدادن و جلاجل همین ایام توسط همپیشگی مظفر بقایی تشكيلات سياسي اقلیت را تشکیل دادند.
جلاجل مجلس شانزدهم توسط همپیشگی دکتر محمد مصدق به مقصد نمایندگی مردم شهر تهران تجريد و مبارزه ای آشکارا توسط دولت صف آرا را ابتر شدن نمود، آنچنان که به مقصد بلد سیاسی اش اضافه شدوبی پرواو توسط قوچ، اختلاط كردن‌های كلاه خود را اشعاركننده می داشت. 
مکی جلاجل دورودورنگ ۱۷ مجلس شورای ملی به مقصد ديباچه نماینده اولا شهر تهران تجريد و نیز جلاجل ۲۹/۱۲/۱۳۳۱ كره زمين صیانت اقلیم به ‌دست آوردن هنگام ولادت آقای دکتر محمد مصدق به مقصد ديباچه مشاور ایشان تجريد شد.
مالامال واضح باریک که زندگی سیاسی مکی به مقصد كورس بخش قبل و پس ازآن كره زمين کودتای ننگین ۲۸ مرداد تقسیم آشکارایی که توسط توجه به مقصد تحقيقات اعمال شده و نظرات كس ایشان، به‌تمامی به عمد ای جلاجل مايه و نظرشان ایجاد نگردید و فعالیتهای پشت بام كره زمين کودتا و نیز مدارک موجود ، كلاه خود دلیلی محکم ثمار این ادعاست !

مالامال واضح باریک که زندگی سیاسی مکی به مقصد كورس بخش قبل و پس ازآن كره زمين کودتای ننگین ۲۸ مرداد تقسیم آشکارایی که توسط توجه به مقصد تحقيقات اعمال شده و نظرات كس ایشان، به‌تمامی به عمد ای جلاجل مايه و نظرشان ایجاد نگردید و فعالیتهای پشت بام كره زمين کودتا و نیز مدارک موجود ، كلاه خود دلیلی محکم ثمار این ادعاست !

 

 

 

 

 

 

 اما سرخرگ اختلافات مکی توسط مصدق نیز پشت بام كره زمين بايسته اقلیم به ‌دست آوردن ثمار اختیارات شش ماهه و زيادشده ثمار آن جلاجل زمان انحلال مجلس هفدهم رنگ و لعابی خاص به مقصد كلاه خود گرفت که به مقصد گفت مکی:

“”منبرها توسط دکتر مصدق عقد زناشوئی نبسته بودم که مجبور باشم مادام پایان حيات تازه يافتن ثمار آن پایبند باشم، علت گروهي همپیشگی كلاه خود توسط او را بارها به مقصد کرات كلام و نوشته مام. عقیده داشتم و دارم که او ثمار خلاف نهضت ملی قدم برداشت و منبرها نتوانستم توسط او همگامی کنم.
و اما چون كه جلاجل زمان مصدق و چون كه پس ازآن كره زمين آن، پستهای وزارت درلفافه، اقلیم وزیری، وزارت کشور و استانداری خوزستان و مدیر عاملی شرکت نفت را که به مقصد منبرها پیشنهاد شد نپذیرفتم.
تيرخور منبرها خدمتگزاري به مقصد وطن صفت بويناك، خير تکیه تكاپو كردن ثمار منصب. توسط سربلندی مادام حدی که كره زمين دستم برآمده خدمتگزاري کرده مام و هیچگاه قدمی ثمار خلاف مدعا كلاه خود و به دار آويختن مملکت برنداشتم. شاید ارچه منبرها هم منصبی را پذیرفته بودم و تا چه وقت صباحی جامه وزارت و صدراعظمي ثمار پريان می‌کردم مجبور ساختن می‌شدم مخفیانه كره زمين مملکت بگریزم و به مقصد دیار فرانسه معاذ ببرم و تعدادی زير لب خنديدن ماضي كلاه خود سرگذشت پردازی کنم!
مالامال واضح باریک که ارچه به مقصد خیلی ها مهجور لولهنگ داری وزارت درلفافه را پیشنهاد می دادند ثمار روی اشاره با گوشه چشم می‌گذاشتند و انقياد ورزيدن امر می‌کردند،
آری سربلندي می کنم که جلاجل اوباشيگري فرد گمنامی بوده مام و جلاجل گمنامی توانسته‌مام خدمتی اعمال دهم که باروح توجه هموطنانم آرامش طلب گیرد و مثل خیلی ها (( نامي مادرزاد )) نبوده مام چون جزء هزار فامیل هم نبوده مام و حتی خير جزء خانقه نام و رسم داری بوده‌مام،منبرها سربلندي دارم که سیدم و شجره مام به مقصد حاضربودن سیدالشهدا (ع) می‌رسد. 
اما مبنای ترقی كلاه خود را كره زمين اسم باشليق ۱۳۱۸ می دانم که به مقصد کارهای ادبی روی آوردم و دستگاه بافندگي به مقصد تصحیح دیوان عشيق اصفهانی و مشتاق اصفهانی و تالیف باغ اصلي زدم، افتخارم به مقصد آن باریک که فهمید ملی كشته شدن صنعت نفت را پس ازآن كره زمين آقای غلامحسین رحیمیان بعنوان پنجمین نفری بودم که جلاجل مجلس ديباچه نمودم، هیچ کسی مگراين كه مردم مبنای ترقی منبرها نشده باریک شاید ارچه منهم اتکائی به مقصد خویشاوندانی چون طایفه قاجار و یا علاءالــدوله ها داشتم نیازی به مقصد والامنشي شخصی خودم و حمایت مردم نمی صفت بويناك و به ‌دست آوردن و وکیل مادرزاد می بودم . “” 
—————————————————–
آری ، حسین مکی جلاجل مجلس علیه اعطای لقب کبـیر به مقصد رضاشاه و علیه واپس به مقصد درلفافه سخنرانی‌های متعددی داشت، جلاجل دورودورنگ صف آرا جلاجل خیابان‌ها نشريات ادواري فروشی می‌انجام بده، به چه علت که پلیس هنگام ولادت، نشريات ادواري‌های پرخيده دولت را توقیف  می انجام بده و اوی بدلیل مصونیت پارلمانی ويد‌ای مگراين كه اعمال این کار را نمی‌دید، براستی که نمایندگان آن زمان، مکی را مطلع كره زمين اکثریت نارايج كردن مجلس می‌شناختند.
آری مکی خير توسط غيرماذون و نسب اشرافی، خير كره زمين زمره دوله‌ها، سلطنه ها و ممالک ها و ملک‌ها، بلکه كره زمين كلاه خود مردم صفت بويناك.
———————————————————-
چون كه بخواهیم و چون كه نخواهیم مکی یکی كره زمين سکانداران اصلی قیام ۳۰ تیر هم صفت بويناك. آری مکی بدون شك صفت بويناك که پشت بام كره زمين کودتای ۲۸ مرداد جلاجل جلسه ای که توسط زاهدی جلاجل قیطریه داشت و زاهدی خبراعدام احتمالی مصدق را به مقصد مکی داد ، که ناگهان حسین مکی فریاد کشید و گفت:
 آن کس که بتواند دکتر مصدق را اعدام نماید كره زمين والده زاییده نشده باریک و ایضاً بدلیل گروهي قبول فراخواني های مکرر زاهدی كره زمين چشم مکی روابطشان به مقصد سردی گرائید مادام جائی که پشت بام كره زمين اعلام قصور خواندنی و مثال زدنی مکی بدلیل بسته ۱۶ آذر، مکتوبای توهین آمیز كره زمين چشم دولت زاهدی صادر و عملا” مکی كره زمين محضر جلاجل نمايشگاه سیاست کنار مضروب شد و فروسو نگاه خشم آلود آرامش طلب گرفت.
———————————————————-
و اما جلاجل کوران شورش ۱۳۵۷ نیز توسط صحنه نزدیک به مقصد هفتاد اسم باشليق سربه زير نيستي و توسط ارائه كورس مقاله جذاب و خواندنی توسط عناوین ذیل جلاجل راستای آرمانهای مردم روشنگری می‌انجام بده:
۱- بینهایت كره زمين علل نارضائی‌ها پيوسته كاري به مقصد ماضي باریک. (ناقل ۱۵/۷/۵۷)
۲- حکومتگران کوته‌فکر. (ناقل ۲۹/۷/۵۷)
و عقبه توسط جمعناتمام این اوصاف، سرباز فداکار وطن جلاجل دوال ۱۹ آذر اسم باشليق ۱۳۷۸ جلاجل اجاره دهنده کهولت صحنه و ابتلاء به مقصد صفت سرطان زا ریه اشاره با گوشه چشم كره زمين كره ارض فروبست.
و اما صفت قرائت شده ضبط كردن مطبوعاتی حسین مکی توسط نشريات ادواري مفروضات جلاجل اسم باشليق ۱۳۳۱ که شاید یکی كره زمين خواندنی ترین صحبتهای ایشان باشد و ایضاً ملاقات ایشان توسط به ‌دست آوردن دفاع هنگام ولادت آمریکا و پيشامدها جلاجل پی آن، به مقصد ديباچه زيبايي ختام این کلام، خالی كره زمين لطف نمی‌باشد: 
( ضبط كردن مکی توسط خبرنگار نشريات ادواري مفروضات ) 
۱۷/۹/۱۳۳۱
به مقصد شيريني كره زمين نشريات ادواري مفروضات دوشنبه هفدهم آذرماه ۱۳۳۱
*نخستین سئوال این صفت بويناك که آقای مکی چون كه ياد شخصی كره زمين مسافرت چهارماهه كلاه خود دارید و چون كه فهمید بخصوصی جلاجل این سفيران جلب توجه شما را نموده باریک؟
مکی: جلاجل این مسافرت تقریباً سرتاسر آمریکا کشورهای اروپا را سیاحت کردم و چیزی که كره زمين نگاه خشم آلود اجتماعی زیاد كره زمين جمعناتمام طلب كردن و هم سر مرا به مقصد كلاه خود مومن و معتقد ساخت این صفت بويناك که ملت کشورایران هرگز نباید به مقصد امید همسایه بنشیند و هرگز نباید انتظاركش بماند که كره زمين ممالک برون مرز به مقصد او کمک بشود.
جلاجل این دنیای مهتر هر ملتی تعدادی بهره ها كلاه خود مشغول فعالیت و کار و کشمکش باریک و هیچکس موجودي نیست به مقصد جماعتی افزونتر بی صوب کمک و ياري خواهي نماید. ملت کشورایران باید شليطه والامنشي به مقصد کمر بندد و توسط راهنمائی و مساعدت دولت فعالیت مجدانه ای تعدادی تحصیل و دارايي و تبيره جابه جايي مساحت گرفتن اقتصاد کشور ابتر شدن کند و ابداً توجه به مقصد درآمد نفت نداشته باشد.
ما همه چیز داریم، همه قسم كان بکر و دستگاه بافندگي نخورده داریم. اراضی خوزستان كره زمين مستعدترین اراضی کیهان تعدادی کشت و زرع باریک و توسط این همه دارايي خدادادی می توانیم پشت بام كره زمين تا چه وقت اسم باشليق توسط کار و کوشش و زحمت، آمریکای اسم شرقي زمین بشویم.
هموطنان عزیز منبرها باید بدانند که جمعناتمام ملل مجتهد کار می کنند و زحمت می کشند و به مقصد آینده کشور و میهن كلاه خود امید کامل دارند. همین کالیفرنیا که این همه كره زمين آبادانی آن گفتگو می شود مادام سی اسم باشليق پیش صحرائی زیاد نبوده باریک.

اراضی خوزستان ما به مقصد مراتب حاصلخیزتر و مستعدتر كره زمين زمینهای کالیفرنیاست حكماً دولت کشورایران اسم مكلف نفت را نباید فراموش کند. باید تعدادی صدور و فروش نفت مبارزه کند و مبارزه هم می کند. ولی هرگز این اسم مكلف نباید موجب گردد که اقتصاد كلاه خود را برپایه نفت آرامش طلب دهیم. آن روزی ما ملتی سفارت خانه خواهیم صفت بويناك که اقتصادی داشته باشیم که ابداً به مقصد سرنوشت نفت بستگی نداشته باشد و پيشامدها و اتفاقات سیاسی و تجاری پيوسته كاري به مقصد این صنعت جلاجل شئون اقتصادی ما جزئی اثری نداشته باشد. 
جواب يابي حسین مکی جلاجل اسم مورد نتیجه مذاکرات واشنگتن:
نتیجه مذاکرات ما جلاجل واشنگتن این شد که توسط صور اینکه ترومن خویش چندماه قبل دولت انگلیس را امضاء کرده صفت بويناك، پشت بام كره زمين مذاکراتی که شد و خطرها پشتیبانی دولت آمریکا كره زمين انگلستان به مقصد آنان تذکر داده شد، جلاجل جواب يابي دوم دولت انگلیس مبنی ثمار رد خویش درعوض دولت کشورایران، ترومن افزونتر موجودي نشد یادداشت انگلستان را امضاء کند و به مقصد همین صوب چرچیل هم ذیل آن پیشنهاد را امضاء ننمود و پیشنهاد مهجور به مقصد امضای ایدن به ‌دست آوردن خارجه انگلستان رسید و این نتیجه ای صفت بويناك که پشت بام كره زمين مذاکرات مفصل بدست آمد.
كره زمين آقای مکی سئوال شد: آیا توسط به‌تمامی دولت آمریکا شما امیدوار هستید که تغییراتی جلاجل سیاست آن دولت نسبت به مقصد کشورایران به مقصد عمل آیدوآمریکا دستگاه بافندگي كره زمين پشتیبانی انگلیس بکشد؟
مکی گفت: منبرها نمی توانم اظهارنظر واحد وزن معادل یا منفی جلاجل این به دفعات بکنم، کمک آینده این حقیقت را شيوا خواهد انجام بده، ولی همینقدر بگویم که صور آچسن جلاجل قله وزارت امور خارجه آمریکا مانع بزرگی تعدادی گدازش اسم مكلف نفت بوده و بخت به عمد شکست دموکرات ها جلاجل انتخابات ریاست جمهوری نیز پيوسته كاري به مقصد آچسن صفت بويناك، کمک ملت آمریکا كره زمين این ناموس پرور جلاجل این اواخر واقعاً ناراضی شده صفت بويناك و حتی درستكاري كره زمين محاکمه او نیز درمیان وارد به ذهن صفت بويناك.
آقای مکی، به چه علت شما فراخواني دولت آمریکا را نپذیرفتید و موجودي نشدید یکماه میهمان آن دولت باشید؟
وکیل اولا شهر تهران جواب يابي داد: منبرها بنابه فراخواني بانک بین المللی به مقصد آمریکا رفته بودم و مدتی به مقصد آخركار دستور كار مابقي صفت بويناك که دولت آمریکا كره زمين منبرها فراخواني نمود تعدادی چادرپوش هفته میهمان آن دولت باشم.

اوباشيگري این فراخواني را پذیرفتم ولی تا چه وقت دوال پس ازآن وقتی به مقصد تگزاس رفتم و جلاجل آنجا اشارتاً دیدن موسسات نفتی كره زمين ناحیه مهندسین آمریکائی اسنادی بدستم (نشريات ادواري مفروضات درگيري مدافع را مطرح کرده صفت بويناك که مکی جلاجل شرح احوال مجلس تاکید کرده صفت بويناك که مدافع نبوده و مهجور دلایلی جلاجل دستگاه بافندگي دارد) افتاد که سيني آن مدافع دولت آمریکا جلاجل واقعه کشتار سی مام تیرماه و تغییر دولت کشورایران دست اندازي داشته باریک.

به مقصد موجب این مدافع مجموعه ای كره زمين مهندسین آمریکائی نیز فراهم آورنده شده بودند که به مقصد مجرد تشکیل دولت قوام تعدادی سربه هوا نارايج كردن پالایشگاه شهر آبادان واصل کشورایران بشوند و این مقدمات همه قبل كره زمين سی مام تیرماه مهيا شده صفت بويناك. صفت بي فايده توسط تلفن به مقصد کسی که سمت داعي داشت نبا دادم که فراخواني دولت آمریکا را رد می کنم.

کمک موجودي نبودم منبرها که وکیل مردم شهر تهران هستم آب خون بهای موکلین كلاه خود را که جلاجل آن واقعه خونین جلاب پردل وجرات نوشیده بودند توسط چادرپوش هفته میهمانی كره زمين بین ببرم. پشت بام كره زمين این، آرامش طلب ملاقات توسط آچسن را هم رد کردم.
آیا مدافع را منتشر خواهید انجام بده؟

 باید جلاجل این اسم مورد توسط دولت مشورت کنم، ارچه مصلحت دانستند كره زمين خلف وعده تربیون مجلس شورای ملی ايشان را به مقصد داده ها مردم خواهم رساند.
آیا این فهمید را به مقصد داده ها مقامات دولتی آمریکا هم رساندید؟
آری، جلاجل ضیافتی که سفارت کشورایران داد و جلاجل آن بایرود معاف وزارت امور خارجه و رئیس سازمان شروق و رئیس سازمان امور وزارت خارجه آمریکا محضر داشتند، این فهمید را پیش کشیدم، اوباشيگري قبول نمی کردند، پس ازآن كره زمين آنکه مدافع را ارائه دادم، افزونتر سکوت اختیار کردند. منبرها جلاجل بدون شك مجلس گفتم ارچه شما مهمان سفارت کشورایران نبودید، همین مكان به مقصد شما داده ها می دادم که فردا خاک آمریکا را شهرستان ترک خواهم نمود گفت. آقای مکی جلاجل باروح ” خنجر كره زمين خلف وعده تكاپو كردن ” عقبنشینی بیشترمی داد و گفت: منبرها این فهمید را دوبار توسط مردم آمریکا جلاجل میان نهادم، یکبار جلاجل دانشگاه پرینستون جلاجل جواب يابي یکی كره زمين دانشجویان و یکبار جلاجل ضبط كردن مطبوعاتی جلاجل نیویورک به مقصد خبرنگار نیویورک تایمز گفتم: ارچه همانطور که جلاجل سرلوحه نشريات ادواري شما نوشته شده ناشر حق و حقیقت هستید، این موضوع بحث را بنویسید که آمریکا جلاجل وقایع سی مام تیرماه صفت دوده داشته و كره زمين خلف وعده به مقصد کشورایران خنجر مضروب باریک. آن نشريات ادواري هم فردا این موضوع بحث را شيوع يافتن داد و به مقصد این ترتیب جلاجل کیهان منعکس شد.

یادداشت: امیر مکی 

انتهای پیام/                                                     

[ad_2]

مردم نقص دولت را در زلزله به خوبی جبران کردند/ مشکل بانک‌ها فقط برجام نیست/ مبنای کار ما افزایش یارانه نقدی نیست/ مشکل عربستان شکست‌هایش در منطقه و مسائل داخلی است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به منظور بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم،‌گفت: به تمام مردم ایران شب بخیر می‌گویم به خصوص به مردم قهرمان استان کرمانشاه که این ایام غم‌دار مصیبت و حادثه دردناکی هستند که در سایه زلزله برای آنها به وجود آمد.

وی با ابراز تقاضای رضوان رحمت برای همه درگذشتگان این حادثه خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت و مردم در کنار همدیگر بتوانند به این مردم مرزدار عزیز کمک کنند تا از این گذر سخت بتوانند عبور کنند من می‌خواهم در اینجا تشکر کنم از همه آنهایی که در این ۱۵ روز دست‌اندرکاران اعم از خود مردم کرمانشاه، نیروهای دولتی، نیروهای مسلح و همه آنهایی که به یک نحو در این حادثه غمبار به این مردم عزیز یاری رساندند.

رئیس‌جمهور بیان داشت:‌ ما زلزله ۷٫۳ ریشتری در کشور در سال‌ها و دهه‌های اخیر نداشته‌ایم زلزله بسیار شدید بود و شب این زلزله واقع شد که کار را سخت‌تر می‌کند. وقتی زلزله می‌آید برق، آب و گاز و همچنین راه‌های ارتباطی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود.

روحانی اضافه کرد: در عین حال خود مردم به همدیگر خیلی یاری کردند و نجات‌گران و امدادگران اقدامات بسیار ارزنده‌ای را انجام دادند.

روحانی همچنین گفت: مجموعه خدمات ۱۰۰ روزه دولت در یک جلد کتاب در سایت دولت بارگزاری شده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: حدود دو هزار و هفتصد نفر از لحظه وقوع زلزله تا فردا ظهر از زیر آوار نجات یافتند و بیش از ۷ هزار مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

روحانی با اشاره به سفر خود در روز دوم زلزله به کرمانشاه گفت: مردم دلاور عزیر سرپل ذهاب را زیارت کردم  و روحیه خوبی داشتند علی رغم اینکه مصیبت سنگینی دیده بودند.

وی با بیان اینکه آنچه که مردم زلزله زده از مسئولین می‌خواستند درخواست به حقی بود تصریح کرد: بیشتر مسئله آب آشامیدنی و چادر مطرح بود که به سرعت نیازهای اولیه به آنان رسید.

روحانی ادامه داد: به بیمارستان کرمانشاه که رفتم، همه پرسنل ۴۸ ساعت بود که نخوابیده بودند. ۳۰۰ عمل جراحی انجام گرفته بود و مجموعاً در ۴۸ ساعت اول ۱۵۵۰ عمل جراحی انجام گرفته بود. وزارت کشور، ستاد بحران  همگی خوب فعالیت کردند. هلال احمر بسیار فعال بودند. البته هنوز مشکلات فراوان است ولی من فکر می‌کنم که خوب است که صداو سیما خدمات دولت و مردم را به مقایسه با کشورهای دیگر مقایسه کند؛حتی با کشورهای اروپایی و آمریکایی.

مردم نقص دولت را به خوبی جبران کردند

وی با بیان اینکه از حوادث قبلی نیز کمک رسانی بهتر بود خاطرنشان کرد: بنده از نزدیک در جریان حادثه رودبار و منجیل و بم بودم و کمک رسانی اینبار از طرف مردم و دولت بهتر بود. مردم نقص دولت را به خوبی جبران کردند.

رئیس جمهور ادامه داد: نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و بسیج خوب عمل کردند. از مراحل اولیه عبور کرده‌ایم. در زمینه اسکان موقت هستیم که حالا مردم بخواهند جایی را در نزدیکی های خودشان اجاره کنند و دولت هزینه آن را بدهد. کانکس به سرعت در حال ساخته شدن است. از همه جاهایی که  که امکان تهیه کانکس بوده در حال تهیه هستیم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار، همه بودجه لازمی که باید دولت پرداخت کند را بلافاصله بعد از وقوع زلزله در جلسه هیئت دولت تصویب کردیم اظهار داشت: ۵۰ درصد وجوه تصویبی را در اختیار ارگان هایی که در حال خدمت رسانی هستند قرار داده ایم.

رئیس جمهور در ادامه با تبریک میلاد پیامبر اسلام و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)اظهار داشت: امیدوارم در ۱۰۰ روزی که گذشته توانسته باشیم آن خدمتی که وعده داده بودیم را ارائه کرده باشیم.

مجموعه خدمات ۱۰۰ روز اوّل دولت دوازدهم در یک کتاب گردآوری شده است

وی از گردآوری مجموعه خدمات ۱۰۰ روز اوّل دولت دوازدهم در یک کتاب خبر داد و تصریح کرد: این کتاب در سایت دولت قرار دارد و مردم می‌توانند آن را ملاحظه کنند.

روحانی افزود: برنامه ریزی‌های اساسی برای سال ۹۶ و برنامه های کلی برای ۴ سال دولت، در این ۱۰۰ روز تدوین شده؛ بودجه در حال تصویب است و در بودجه امسال، شواهد تحول مثبتی خواهیم بود. 

روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد منابع حاصل برای برطرف کردن فقر مطلق از کجا است، خاطرنشان کرد: اساس این برنامه که ما فقر را در کشور مرتفع کنیم ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال است. 

وی افزود: ما در طول برنامه دولت یازدهم هم به کمیته امداد و هم به بهزیستی کمک کردیم تا بتوانند افراد را از زیر پوشش خارج کنیم و در این راستا ۵ هزار میلیارد اعتبار در اختیار کمیته امداد قرار دادیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما ضمن اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را خودکفا می‌کنیم که این امر از طریق رونق اقتصادی و اشتغال امکانپذیر است اما همواره در کشور عده‌ای هستند نیازمند کمک هستند. اساس این کمک برمبنای این است که ما بتوانیم از طریق درآمدهای بیشتر این معضلی که در جامعه است را جبران کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: این درآمدها از طریق فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های مالیاتی یا سایر درآمدهایی که دولت خواهد داشت درآمدهای دولت در حال افزایش است. یعنی درآمدهای ما در امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما مخارج ما هم افزایش داشته است.

وی افزود: ما وقتی بحث سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور را مطرح می‌کنیم در واقع بخشی از درآمد دولت و خزانه به این کار اختصاص پیدا می‌کند. 

مبنای کار ما این نیست که یارانه نقدی را افزایش دهیم

رئیس جمهور اظهار داشت: مبنای کار ما این نیست که یارانه نقدی را افزایش دهیم البته ما در این دولت یارانه را در بخش‌های مختلف افزایش دادیم اما نه به صورت نقدی به شکلی که ماهانه به مردم پرداخت شود.

روحانی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بخش کشاورزی در طول چهار سال دولت گذشته پول خرید تضمینی گندم را به حدود دو برابر افزایش دادیم که این کمک به کشاورزان کشور است. این کار به مفهوم یارانه نقدی نیست اما کمک می‌کنیم تا کشاورزی رشد پیدا کند و از این طریق به کشاورزان و باغداران و دیگران کمک می‌شود.

وی افزود: در عرصه روستاها ما داریم تلاش می‌کنیم که یک تحول مثبت در روستاها اتفاق افتد ما یک لایحه در این باره به مجلس داده بودیم که ۱.۵ میلیارد از صندوق استفاده کنیم و معادل آن را از بانک‌ها استفاده کنیم و طرح اشتغال برای روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر را اجرایی کنیم که این موضوع در مجلس تصویب و در دولت برای آن برنامه‌ریزی شد و آخرین مراحل خود را برای اجرا طی می‌کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: اما اینکه ما بخواهیم پول به مردم بدهیم جز افرادی که نیازمند هستند به عنوان مثال معلولیتی دارند یا فقری دارند که ما باید مستقیم به آنها کمک کنیم این کار را از کانال مستمری‌بگیران مستمری آنها را افزایش می‌دهیم.

روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه برنامه دولت برای ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در کشور چیست، خاطرنشان کرد:  ما سیاست دولت قبل در تک‌رقمی نگه داشتن تورم را ادامه می‌دهیم؛ چرا که هدف ما این است که تورم یک رقمی باقی بماند.

وی افزود: در بحث اقتصادی ما در دولت گذشته همزمان با اینکه تورم را پایین آوردیم رشد منفی را مثبت کردیم. طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۹۱ معادل منفی ۶.۸ بوده و طبق اعلام مرکز آمار منفی ۷.۴ بوده است و حدود ۰.۷ واحد درصد در این سال منفی بوده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: در سال ۹۲ این منفی کم شد البته همچنان منفی بود و در سال ۹۳ ما رشد مثبت ۳ درصد را داشتیم. در سال ۹۴ شرایط اقتصادی بسیار سخت شد و رشد ما حدود یک درصد شد اما در سال ۹۵ رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم.

روحانی خاطرنشان کرد: طبق نظر بانک مرکزی و مرکز آمار ما برای اولین بار طی سال‌های اخیر در سال ۹۵ به رشد ۲ رقمی رسیدیم و در سال جاری نیز رشد سه ماهه اول با نفت ۶.۵ درصد و بدون نفت ۷ درصد است.

هدف ما رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در دولت دوازدهم است

وی افزود: هدف ما این است که رشد اقتصادی بالای ۵ درصد را در دولت دوازدهم داشته باشیم و برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد کنیم نحوه بودجه‌ریزی ما باید تغییر کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما باید مردم را وارد عرصه اقتصاد کنیم، ما امسال برای طرح‌های نیمه‌تمام طرح ویژه‌ای داریم که در لایحه بودجه آن را ارائه خواهیم کرد. باید نسبت به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ما در ۱۰۰ روز اول قراردادهایی که ما با بانک‌های کشورهای مختلف بستیم ۲۳.۱ درصد میلیارد دلار ما موافقت فاینانس گرفتیم. در ۱۰۰ روز اول قراردادهای بیش از ۵ میلیارد دلار نهایی شده و در بسیاری از زمینه‌ها کشورهایی که با ما کار می‌کنند می‌گویند ما می‌دانیم که ما نباید به ایران کالا صادر کنیم. ما باید سرمایه‌گذاری در ایران انجام دهیم.

حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری به ویژه ایرانیان خارج از کشور از تصمیمات جلسات اخیر سران قوا

وی افزود: یکی از تصمیماتی که در جلسه سران سه قوه در جلسات اخیر اتخاذ شد حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاری به ویژه ایرانیان خارج از کشور است که در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما برای رشد اقتصادی هم نیازمند فناوری هستیم و هم به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و هم نیازمند بازار اشتغال هستیم و رشدی را می‌خواهیم که با اشتغال بیشتر مردم و فناوری بیشتر همراه باشد. پس رشد فناورانه توأم با اشتغال هدفی است که ما در این دولت دنبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش افزود: مشکل بانک‌ها فقط مربوط به برجام نیست و مشکلات دیگری هم دارند.

روحانی در پاسخ به این سوال مجری مبنی بر اینکه سه سرفصل مهم که بودجه دولت صرف آنها می‌شود که شامل حقوق کارمندان، کسری صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ها می‌شود، حرف قابل کنترل و مدیریت کردن است. در یارانه نقدی نسبت یارانه‌بگیران به پارسال بیشتر هم شده است و کسری صندوق‌های بازنشستگی ما بسیار جدی است و علی‌القاعده باید این صندوق‌ها مستقل باشد نه اینکه دولت به آنها پول دهند و همچنین هزینه‌های جاری دولت برای این منظور چه کار می‌خواهید بکنید تا دولت حرکت کند، گفت: دولت دوازدهم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی گذاشته است و این یک تحول بسیار خوبی در این ۱۰۰ روزه است.

وی تصریح‌کرد: این ۲۵ هزار میلیارد تومان هم تخصیص داده شده و هم پرداخت شده است و تخصیص ممکن است بیش از این هم باشد. البته در ماه‌های اول سال پرداخت عمرانی ما خیلی خوب نبود ما در مجموع تا پایان سال و در این ۱۰۰ روزه یک تحول خوبی بوده تا پایان سال رقم، رقم ما در بودجه عمرانی رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. البته برای سال آینده یک فکر دیگری کرده‌ایم. یعنی ما می‌خواهیم بودجه عمرانی‌مان را اهرم کنیم تا از صندوق، بانک‌ها و از سرمایه مردم استفاده کنیم. بنابر این در مجموع طراحی ما یک بودجه عمرانی خیلی بالایی است. 

وی ادامه داد: من در فصل بودجه در ۱۹ آذر ماه در مجلس در این باره توضیح خواهم داد. بنابر این در بخش عمرانی امسال لااقل در این ۱۰۰ روز نسبت به ۱۰۰ روز سال گذشته خیلی بهتر بوده است اما اینکه گفتید مواردی به عنوان معضلات،‌مشکلات و چالش‌ها وجود دارد، نسبت به یارانه دولت و مجلس باید با همدیگر تصمیم بگیرند. 

تعداد زیادی سالانه به یارانه‌بگیران افزوده می‌شود

روحانی خاطرنشان کرد: مجلس سال گذشته به ما تکلیف کرد که دولت هر که را شناسایی کرد که وضع زندگی‌اش خوب است و نیاز به یارانه ندارد یارانه‌اش را قطع کنید. این کار ساده و آسان نبود. وزارت رفاه این مسئولیت را بر عهده گرفت، عده‌ای یارانه‌اشان قطع شد و عده‌ای نیز اعتراض و برخی نیز دوباره یارانه‌شان برقرار شد.همیشه هم تعداد زیادی سالانه به یارانه‌بگیران ما افزوده می‌شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در یکسال ما بیش از یک میلیون رشد جمعیت خالص داریم و همه آنها به یارانه‌بگیران اضافه می‌شوند اما اینکه باید در مورد یارانه‌ها چه کار کرد هم ما با مجلس مشورت خواهیم کرد و هم در بودجه امسال اگر مجلس تصمیمی گرفت بر مبنای آن عمل می‌کنیم.

وضع ما در مورد صندوق‌ها سال به سال دارد بدتر می‌شود

روحانی در مورد صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: وضع ما در مورد صندوق‌ها سال به سال دارد بدتر می‌شود. ما در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهیم کرد. برای صندوق باید فکری کرد. یکی از قدم‌هایی که دولت در این ۱۰۰ روزه برداشته است این است که به سازمان تأمین اجتماعی دستور دادم که تمام بنگاه‌های اقتصادی‌شان را باید به بازار عرضه کنند و آنها را بفروشند.

وی اضافه کرد: نباید مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده داشته باشند البته با آن پول می‌توانند سهام داشته باشند اما در عین حال مدیریت این بنگاه‌ها را باید کنار بگذارند. یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و من فکر می‌کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی غیردولتی هستند و یا نیروهای مسلح آنها نیز باید واگذار کنند. در این زمینه یکی دو بار هم با مقام معظم رهبری صحبت کرده‌ام ایشان کاملاً موافق هستند که همه این‌ها واگذار به مردم شود. این باعث رونق اقتصادی و تحول اقتصادی می‌شود. 

روحانی در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها خاطرنشان کرد: دستور من به وزیر اقتصاد این است که هر رئیس بانکی که می‌آید اولین شرط این است که اموال راکد را بفروشد و خود این یک قدمی است. بقیه موارد هم همین طور است. بعضی از معضلاتی است که در یک سال حل نمی‌شود اما هدف دولت این است که معضل بانک‌ها را بتوانیم حل کنیم و اشاره می‌کنم که قدم های خوبی در زمینه بانک در این ۱۰۰ روزه برداشته شده است. 

یک بخش مشکل بانک‌ها مربوط به برجام است

روحانی تأکید کرد: بانک‌های ما نیاز به یک تحول بزرگ برای ارتباطشان با دنیا و بانک‌های جهانی دارند، برخی می‌گویند مشکل بانک‌ها فقط برجام است مشکل بانک‌ها یک بخش‌ آن مربوط به برجام است خیلی از قوانین را لازم است تصویب کنیم برای اینکه مشکلات حل شود.

روحانی اضافه کرد: ما اخیراً دو لایحه به مجلس در مورد همین موضوع دادیم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم این لوایح بود تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم پس بانک‌های ما در این زمینه باید فعال شوند. شفاف‌سازی کار بانک‌ها یکی از اهداف این دولت است.

رئیس‌جمهور در مورد مشکل سپرده‌گذاران بیان داشت: برخی از این مشکلات تعاونی‌هایی بود که در دهه ۷۰ و ۸۰ درست شده بود و مجوزهایی برای خودشان گرفته بودند و کارهایی می‌کردند یکی از معضلات اقتصادی را این‌ها درست کردند.مردم را برای سود بالا تشویق می‌کردند بدون اینکه تخصص این کار و پیامدهای آن را بدانند و یا می‌خواستند سر مردم را کلاه بگذارند.

وی در این باره گفت:‌ از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم ما با مؤسساتی مواجه شدیم که به نوعی غیرمجاز بودند و سپرده‌گذاران پول گذاشته بودند و نمی‌توانستند آن را پرداخت کنند و مجموع این‌ها چیزی حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار بود یعنی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار درگیر این مشکلات بودند و پول‌هایشان در این موسساتی بود که دچار مشکل شده بودند.

وی اظهار داشت: دولت قدم‌های بسیاری بزرگی را در پایان دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم برداشت در جلسات رؤسای سه‌قوه هم این را بحث کردیم و کار را یک مقدار تسریع کردیم چون این کار یک هماهنگی بین قوه مجریه، بانک مرکزی، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است و همه باید دست به دست هم دهیم تا این مشکل حل شود.

۹۸ درصد سپرده‌گذاران مشکلاتشان در ماه‌ها یا هفته‌های اخیر حل شده یا می‌شود

رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: خوشبختانه ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مشکلاتشان در ماه‌ها یا هفته‌های اخیر یا حل شده یا حل می‌شود و البته آن ۲ درصد که سپرده‌شان بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون است حل شود و اموالشان برآورد شد. قوه قضائیه در این زمینه باید تسریع کند تا ببینیم مشکل آن ۲ درصد چگونه حل و فصل شود به هر حال در این زمینه در این ۱۰۰ روز ۲ مسئله برای ما پیش رو قرار گرفت. یکی مسئله زلزله که قابل پیش‌بینی نبود و حادثه تلخی بود و در این زمینه دولت باید تلاش می‌کرد و تلاش می‌کند که این کار را انجام دهد و مسئله دوم مشکل سپرده‌گذاران بود که زندگی آنها دچار مشکل شده بود که الحمدلله در هفته‌های اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده بود و تا ۹۸ درصد مشکلشان حل است. 

روحانی در پاسخ به سؤالی در خصوص نوسانات نرخ ارز و اینکه در چهار سال آینده چه قولی در این خصوص به مردم می‌دهید اظهار داشت: نرخ ارز در طول دولت یازدهم به طور متوسط رقم بالایی نبود. بانک مرکزی اعلام کرده است که ۵ یا ۶ درصد به طور متوسط  افزایش قیمت ارز داشته ایم.

در همه سال‌ها در آذر و دی نرخ ارز بالا می‌رود

وی با بیان اینکه در سال جاری در مقطعی به خاطر شایعاتی که ایجاد شد، نرخ ارز به طور غیرقابل پیش‌بینی‌ رشد کرد، اظهار داشت: اما در عین حال اگر به آمار مراجعه کنید خواهید دید که در همه سال‌ها در آذر و دی نرخ ارز بالا می‌رود و در بهمن و اسفند پایین می‌آید. امسال نیز از این قاعده مثتنثی نیست.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز، درآمد کسب کند تصریح کرد: این شایعاتی که در بین مردم وجود دارد مبنی بر اینکه دولت باز پول کم آورده و دارد دلار را گران می‌کند، ما اصلاً به دنبال این نیستیم. البته در بازار اقتصاد هر کالایی به دلایلی از یک نوسانی برخوردار است؛ نوسانی که قابل قبول باشد.

روحانی ادامه داد: همه ارزهای دنیا نرخ‌هایی دارند که در طول سال ممکن است مقداری بالا یا پایین برود. ما هم جزء آن هستیم. اما اینکه نرخ ارز را به شکل تعمدی بالا ببریم تا درآمد دولت را تأمین کنیم چنین چیزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم تلاش من این بود که نرخ ارز را متعادل نگه داریم و در دولت دوازدهم نیز اینطور خواهد بود اظهار داشت: تلاش ما این است که آنچه نیاز عرضه ما است با درآمد عرضه متعادل باشد. البته درآمد عرضه خیلی بیشتر از نیاز عرضه ماست. در واقع مواردی از قبیل نفت، میعانات، صادرات غیرنفتی در مجموع درآمد ما بیشتر از نیاز عرضه ما است. از این نطر تراز ما مثبت است.

روحانی با بیان اینکه مردم نباید نگران نوسان شدید نرخ ارز در‌آینده باشند تصریح کرد: برنامه دولت این نیست و بنای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.

رئیس جمهور، مهم‌ترین اصل مدنظر دولت خود در اقتصاد را «آرامش» عنوان کرد و اظهار داشت: مردم باید بتوانند آینده اقتصاد خود را ببینند و عدم قطعیت در اقتصاد پیش نیاید.

روحانی ادامه داد: مردم بدانند که تورم ما تک رقمی است. رشد اقتصادی مثبت است. نرخ ارز، نوسان شدید نخواهند داشت. از لحاظ روابط با دنیا، تلاش بر این است که روابط ما با دنیا هر روز عادی تر باشد؛ هم در منطقه و هم در جهان.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، نسبت به سال‌های گذشته روابط بهتری با دنیا داریم تصریح کرد: این روابط را ادامه می‌دهیم.

در حال حاضر وارادات ما مقداری بیشتر از صادرات است

روحانی وجود بازار در خارج از کشور را نکته بسیار مهمّی در اقتصاد توصیف کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم فقط برای فقط مصرف داخلی تولید کنیم، حتماً تولید ما نمی‌تواند رشد مطلوبی داشته باشد و حتماً باید بخشی از بازار بیرون را در اختیار داشته باشیم. البته در سال‌های اخیر صادرات غیر نفتی ما، وضع خوبی داشته است، به طوری که در در دو سال اخیر، از واردات هم بشتر بوده است. امسال هم رشد صادرات ما خیلی خوب خواهد بود. البته در حال حاضر، وارادات ما مقداری بیشتر از صادرات است.

وی با بیان اینکه در زمینه نفت، گاز و انرژی شرایط ما بهتر است و در کشاورزی و صنعت نیز همینگونه است، اظهار داشت: تنها بخشی که ما در آن رشد نداشته‌ایم، مسکن بوده است که در ۶ ماه اول امسال رشد آن مثبت بوده است و در معدن هم شاهد رشد مثبت هستیم که قبلا مشکل داشتیم.

روحانی افزود: در سرمایه گذاری، همیشه رشد ما منفی بوده است. اکنون و در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ رشد اقتصادی ما مثبت ۷ است. در همه زمینه‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده است و باید ادامه دهیم. بنابراین، مردم نباید نسبت به شاخص‌های کلان اقتصاد نگرانی داشته باشند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری‌های نو معاونت فناوری ریاست جمهور گام‌های خوبی را برداشته و از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی وام‌هایی به کارآفرینان داده می‌شود و کارآفرینان بسیاری از خارج جذب می‌شوند.

وی افزود: امروز سالانه حدود ۳۰۰ شخصیت علمی و کارآفرین از کشورهای مختلف وارد کشورمان می‌شوند و بسیاری از این افراد در ایران شروع به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما در سایر فناوری‌ها نیز در حال انجام کار به همین شکل هستیم به عنوان مثال در حوزه لوکوموتیو و واگن‌سازی در ایران با روسیه همکاری داریم و چند هزار واگن و چند صد لوکوموتیو در حال ساخت است. در زمینه ساخت خودرو با فرانسوی‌ها فعال هستیم و شرکت‌های همچون رنو و پژو در حال سرمایه‌گذاری هستند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ما الان در حال تولید خودروی مشترک هستیم.

روحانی خاطرنشان کرد: در برخی از زمینه‌های معدنی نیز پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم. درحوزه فولاد این بحث مطرح است که ایران بخشی از بازار اروپا را در اختیار دارد و بخشی از فولاد ما به اروپا صادر می‌شود.

وی افزود:‌ همه بحث‌هایی که ما برای فاینانس مطرح می‌کنیم برای تحول تکنولوژی حمل‌ونقل ما است. به عنوان مثال در حوزه راه‌آهن در هفته‌های اخیر این بحث نهایی شد که برقی شدن راه‌آهن تهران – مشهد چین ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند و مراحل نهایی این قرارداد طی شد.

رئیس جمهور اظهار داشت:‌ در زمینه نوسازی ناوگان هوایی نیز گام‌های خوبی برداشته شده و باید ادامه پیدا کند.

اساس سیاست خارجی ما در دولت دوازدهم با دولت یازدهم متفاوت نیست

روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه تفاوت رویکرد دولت دوازدهم با دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی به ویژه در حوزه منطقه‌ای چیست، خاطرنشان کرد: اساس سیاست خارجی ما در دولت دوازدهم با دولت یازدهم متفاوت نیست. اساس سیاست ما بر این بوده که یک تعامل سازنده و عزتمندانه با دنیا داشته باشیم.

وی افزود: اساس سیاست ما این است که در منطقه مشکلات‌مان را از طریق مذاکره حل و فصل کنیم و نه از طریق رویارویی؛ و دیگر اینکه بتوانیم منطقه را امن کنیم و مشکلات منطقه در حوزه ناامنی را مرتفع کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: کمکی که ایران به دولت، ملت و ارتش عراق کرد همکاری بود که برای ثبات منطقه انجام شد. کاری که بین ایران، عراق و ترکیه برای اقلیم کردستان انجام شد از کارها و برنامه‌های سه جانبه ما بود.

روحانی خاطرنشان کرد: الان در منطقه در کنار مبارزه با تروریسم کشورهای خط مقاومت پیروزی بزرگی را به دست آوردند. ایران، عراق، سوریه و روسیه دست به دست هم دادند تا پایگاه‌های اصلی داعش فرو ریخت. الان داعش در عراق و سوریه شهر یا پایگاه بزرگی را در اختیار ندارد. البته مشکل تروریسم به این سادگی‌ها حل و فصل نهایی نمی‌شود و کار زیادی باید انجام شود تا ما به نقطه مطلوب برسیم.

وی افزود: اساس سیاست خارجی ما یک تعامل سازنده و عزتمندانه در جهان و در منطقه ایجاد صلح و ثبات است. 

رئیس جمهور اظهار داشت: ما امروز رابطه بسیار خوبی با اتحادیه اروپا را آغاز کرده‌ایم و روابط سیاسی، تجاری و بین‌المللی با اتحادیه اروپا داریم. با روسیه روابط‌ ما از گذشته بهتر است. با کشورهای منطقه جز یکی دو کشور روابط بهتری داریم. با ترکیه و عراق روابط بهتری داریم. با افغانستان و پاکستان و قطر روابط‌مان بهتر است.

روحانی خاطرنشان کرد: با کشورهایی مثل عربستان نیز مشکلاتی داریم که این مشکلات توسط آنها افزوده می‌شود. عربستان به دنبال حل دو مشکل است و به این دلیل ایران را به عنوان دشمن خود معرفی می‌کند.

مشکل اول عربستان شکست‌های این کشور در منطقه است

وی افزود:‌مشکل اول عربستان شکست‌های این کشور در منطقه است و اینکه می‌خواهد سرپوشی بر روی این شکست‌ها بگذارد. عربستان در قطر، عراق، سوریه و اخیراً در لبنان ناموفق بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: ثانیاً‌ مشکلات داخلی این کشور است که مسائل داخلی عربستان مسائل حادی است و اختلاف در داخل این کشور را شاهد هستیم و می‌خواهند کشوری را به عنوان دشمن خودشان معرفی کنند و این کار برای سرپوش گذاشتن بر روی شکست‌ها و همچنین بحث مسائل داخلی انجام می‌شود.

روحانی خاطرنشان کرد: ما در اینجا باید هنرمندانه از این مشکلات عبور کنیم البته کشور ما دست خودمان است اما اینکه در کشورهای دیگر چه تحولاتی رخ می‌دهد و چه حکومتی بر سر کار می‌آید و دارای چه تجربه‌ای است دست ما نیست و اینکه حکومت آینده آمریکا دست چه کسی است در اختیار ما نیست.

وی افزود: ما در یک موقعیت خوبی مذاکرات هسته‌ای را انجام داده‌ایم بعضی‌ها فکر می‌کردند ما عجولانه کار را به پیش می‌بریم. در یک دولتی که دولت گذار از دموکرات‌ها به جمهوریخواها بود ما توانستیم این کار را انجام دهیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما در هر مقطعی باید منافع ملی‌مان را در نظر بگیریم و نباید از نظر سیاسی عصبانی شویم و نباید فکر کنیم که ما در یک شرایط بحرانی قرار گرفته‌ایم بلکه باید حواس‌مان جمع باشد باید خودمان را آماده کنیم.

برای مقابله با تهدیدات احتمالی دوبال دیپلماسی و قدرت نظامی نیاز داریم

روحانی خاطرنشان کرد:‌ ما برای مقابله با تهدیدات احتمالی دو بال نیاز داریم بال دیپلماسی و بال قدرت نظامی و هر یک از این بال‌ها نباشد پرواز ناممکن است.

وی افزود: اگر قدرت نظامی ما زیاد باشد و قدرت دیپلماسی ما ضعیف باشد ما نمی‌توانیم این قدرت را نقد کنیم و در مقابل اگر قدرت دیپلماسی ما قوی باشد قدرت نظامی نداشته باشیم نمی‌توانیم در صحنه سیاسی به اهداف‌مان برسیم بنابراین این دو بال برای ما ضرورت دارد.

ادامه دارد…

[ad_2]

جزئیات اعطای تسهیلات بانکی به مقصد زلزله‌زدگان/ کمیته بانکی رسیدگی به مقصد نواحي زلزله‌ضربت ديده تشکیل انجام خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس به مقصد شيريني كره زمين روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که به مقصد هم محفل هیات بانکی، فردا به مقصد نواحي زلزله ضربت ديده مغرب کشور سفيران کرده باریک، جلاجل جلسه توسط مقامات استانی اظهارداشت: باآنكه جلاجل لحظات ابتدایی رويداد بسته، شوک بزرگی به مقصد شهربان و کشور واصل شد اما جلاجل بدون شك نخستین ساعات گواهي نامه کمک و همیاری همه هموطنان توسط مشارکت و عزمی مثال زدنی جلاجل کنار تصمیمات و اقدامات نظام ارباب رعيتي‌های دولتی بودیم و خوشبختانه فردا گواهي نامه این هستیم که توسط اتحاد و مشارکت مردم و دولت، مشکلات این نواحي به مقصد دوره رفع انجام خواهد شد.

اوی افزود: طي اینکه ديسيپلين بانکی نیز جمعناتمام مبارزه كلاه خود را تعدادی جاي دنج اضرار‌های وارده به مقصد نواحي زلزله ضربت ديده جلاجل مغرب کشور به مقصد کار خواهد عقد كردن و امیدواریم بتوانیم برخودهموار كردن حدی كره زمين آلام مردم بکاهیم.

رئیس کل بانک مرکزی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد کمک های خودجوش همکاران ديسيپلين بانکی بازدادن و گفت: علاوه ثمار تصمیمات رسمی ديسيپلين بانکی تعدادی حمایت كره زمين آسیب دیدگان زلزله، همکاران بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری جلاجل اقدامی خداپسندانه که شایسته تقدیر و تشکر باریک، به مقصد جمهور آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی اقدام کردند. 

سیف افزود: این صمیمیت و همیاری هموطنان جلاجل بسته زلزله مغرب کشور، بارها جلاجل جلاجل پیمان مختلف به مقصد لفظ یکپارچه دیده شده باریک و خوشبختانه محضر مردم جلاجل کنار ادراك پذير كردن تصمیمات فوری و صحیح مسئولان جلوه‌ای كره زمين قسم‌دوستی ایرانیان جلاجل كره ارض را به مقصد نمایش گذاشت.

رئیس شورای زروسيم و تعادل توسط اشاعت به مقصد تصمیمات ديسيپلين بانکی جلاجل نخستین ساعات پشت بام كره زمين بسته زلزله تاکید انجام بده: بانک‌ها، نسيه‌های بازدادن شده جلاجل این نواحي را تعدادی كورس اسم باشليق، سوا ثنايا و سود و هزینه امهال کردند و تعدادی نسيه گیرندگان مجال مهلت دوساله درنظر گرفتند. علاوه ثمار این توسط پیشنهاد همکاران، تعدادی هر يك جهت مسکونی آسیب دیده، ده میلیون ده ريال نسيه قرض الحسنه بازدادن می شود.

سیف توسط اشاعت به مقصد مصوبه هیات دولت تعدادی اعطای صفت تبليغاتچي ٧ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال تسهیلات به مقصد نواحي زلزله ضربت ديده توسط ديسيپلين بانکی اظهارداشت: توسط تشکیل اولین جلسه هیات دولت پشت بام كره زمين این بسته، تکالیفی كره زمين صیانت هیأت شخیص وزیران تعدادی ديسيپلين بانکی تعیین شد که اسم بزرگواري آن، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به مقصد مبنا ۱۱ هزار يك جهت و توسط ميله تسهیلات تعدادی هر مقياس ۲۵۰ میلیون ریال توسط دورودورنگ بازپرداخت ۱۵ ساله، بازسازی ۴۵۰۰ يك جهت اماکن مسکونی شهری برخودهموار كردن ميله هر مقياس ۳۵۰ میلیون ریال توسط دورودورنگ بازپرداخت ۱۵ ساله، تعمیر ۱۵ هزار يك جهت كره زمين اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری برخودهموار كردن ميله تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال تعدادی هر مقياس و توسط سود و کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۷ ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ مقياس تسهیلات قرض‌الحسنه برخودهموار كردن ميله ۱۰۰ میلیون ریال تعدادی تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر خرجیهای ضروری توسط دورودورنگ بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شد.

رئیس کل بانک مرکزی توسط تاکید ثمار اینکه، مبارزه دولت و ديسيپلين بانکی تعدادی تسهیل و تسریع جلاجل بازسازی‌هاست، گفت: دائم الخمر دستور كار و نقدينه نیز زیاد كره زمين ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک پيام رساني تعدادی بازسازی نواحي مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی درنظر گرفته باریک که جلاجل اختیار مردم این نواحي آرامش طلب خواهد گرفت. امیدواریم توسط بازدادن این مبلغ ها و تسهیلات شبکه بانکی، به مقصد‌زودی پیمان زندگی مردم آسیب دیده به مقصد حالت عادی بازگردد.  

سیف طي تبیین این نکته که تمرکز ديسيپلين بانکی باید به مقصد مناقشه اشتهازا باشد، به يادماندني انجام بده: مشکل تامین کشورمالی سرمایه جلاجل گردش بنگاه‌های کوچک و ميانه بالا هیبت موفقی صفت بويناك که می‌تواند جلاجل این نواحي نیز باروح كاربرد آرامش طلب گیرد. ثمار این ازاصل، اقدام ديسيپلين بانکی جلاجل این مسیر آدم كردن پیدا خواهد انجام بده و امیدواریم اقتصاد کشور را جلاجل مسیر حرکت به مقصد سمت توسعه آرامش طلب دهد.

رئیس شورای زروسيم و تعادل، دستور كار ديسيپلين بانکی تعدادی اسم باشليق جاری را اعطای تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی تعدادی تامین سرمایه جلاجل گردش بنگاه‌های کوچک و تسهیلات ميانه بالا و ۱۰ هزار میلیارد تومانی تعدادی نوسازی يك جهت‌های تولیدی ديباچه انجام بده و افزود: ۲۰ هزار میلیارد ده ريال تسهیلات نیز به مقصد مشکل اشتهازا اختصاص پیدا کرده باریک.

اوی اضافه انجام بده: مجموع ارقام درنظر گرفته شده بزرگوار ثمار ۵۰ هزار میلیارد ده ريال باریک که جلاجل کنار روند عادی اعطای تسهیلات بانکی به مقصد بخش‌های اقتصادی به مقصد لفظ خصوصی به مقصد مشکل اشتهازا و اشکال اختصاص می‌یابد. 

رئیس کل بانک مرکزی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود گفت: باید مبارزه کنیم مسأله «اشتهازا» را جلاجل مدیر شهرستان کرمانشاه گدازش کنیم، تمرکز دولت ثمار این مشکل، گدازشّال ارتقا كره زمين مشکلات خواهد صفت بويناك و ديسيپلين بانکی تعدادی اعمال این بااستعداد آمادگی خدمتگزار دارد.

جلاجل این جلسه، تامین کشورمالی تعدادی ساخت مسکن، کمک به مقصد ساخت مراکز بهداشتی و بیمارستان، ساخت و بازسازی دبستان ها و اعطای تسهیلات اشتهازا زایی تعدادی نواحي زلزله ضربت ديده كره زمين مهمترین محورهای گفت وگوی هیات بانکی جلاجل فرمانداری قصر شیرین تعدادی حمایت كره زمين مردم آسیب دیده شهربان صفت بويناك.

انتهای پیام/

[ad_2]

یکی كره زمين طوق‌های عدو صفت آدم كش شخصیتی باریک/ غده سرطانی استکبار جهانی به مقصد كنار زدن به مقصد کناره کشاندن کشورفلسطین و آزادی قدس باریک/ تفکر انقلابی جلاجل اقتصاد مشکلات را گدازش می‌کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهر گرگان، دليل‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی امشب جلاجل مراسم تعفن شهدای قیام پنجم آذر شهر گرگان و شهدای مدافع مزار که جلاجل آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهر گرگان برگزار شد، تقریر انجام بده: جلاجل درافتادن تاریخ، كلنجار اجامر‌ها صور داشته باریک و بيگانگان توسط ظرفیت را جلاجل میدان جلاجل مقابل مستکبران و خودخواهان صفت به خاطرسپردني کرده باریک.

اوی توسط تبیین اینکه حیات بشقاب مادی و معنوی باریک، تاکید انجام بده: حیات جسم و روح باریک، حیات هيئت و معناست، بشقاب برخلاف افزونتر موجودات مجتهد دارای فکر، شهرستان اندیشه، مسؤولیت، اختیار و آزادی باریک، بشقاب دارای نیرویی باریک که می‌تواند كلاه خود را كره زمين ملائکه برتري جو آرامش طلب دهد.

تولیت آستان قدس رضوی ديباچه انجام بده: بشقاب دارای عظمتی باریک که باید ظرفیت قوه را به مقصد فعلیت برساند؛ بشقاب دارای ظرفیتی باریک که ارچه كلاه خود و پروردن را و دليل و مقتدایی که پروردن تعدادی بشقاب آرامش طلب داده باریک و در عرض هستی كره ارض را بشناسد، این بشقاب می‌تواند چادرپوش تعامل ثابت کند.

رئیسی تبیین انجام بده: ارچه تباني بشقاب توسط كلاه خود، پروردن، دیگران و كره ارض به موجب معرفت به مقصد گیتی تنظیم شود، به مقصد سمت تعالی پیش می‌رود، زمینه دستیابی به مقصد راه معرفت تعدادی همه بشقاب‌ها صور دارد، بشقاب حق ندارد، وسايل معرفتی را جلاجل خوش خدمتي كردن تعطیل کند یا به مقصد نحوی آن را ناچیز‌سون یا بی‌سون کند.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل درافتادن تاریخ حیات بشقاب؛ حجت ها الهی و نمایندگان پروردن روی زمین بشقاب را به مقصد حق، منصفي، خداپرستی و مسیر معرفت‌الله و معرفت‌النفس هدایت کردند، پروردن هیچ کس را جلاجل کیهان منحرف نکرد.

تولیت آستان قدس رضوی هزیمت داد: آنچه باعث لغزش و كژي انجام خواهد شد كلاه خود بشقاب باریک؛ قرآن زمینه ضلالت را معرفی می‌کند؛ کسانی که جلاجل مقابل خداپرستی، خداخواهی، حق‌خواهی و منصفي‌خواهی صف‌آرایی کردند و حق را مطابق میل كلاه خود ندیدند و منصفي را برنتابیدند و به مقصد جای خداپرستی به مقصد خودپرستی گريبانگير شدند، به مقصد گمراهی و كژي کشیده خواهند شد.

رئیسی تأکید انجام بده: جلاجل مقابل شجره طیبه، شجره خبیثه و جلاجل مقابل تشكيلات سياسي‌الله، تشكيلات سياسي‌الشیطان آرامش طلب دارد.

اوی توسط تبیین اینکه یکی كره زمين طوق‌های عدو، صفت آدم كش شخصیتی باریک، افزود: این طوق احكام متعلق به مقصد بنی‌امیه و بنی‌عباس نیست.

تولیت آستان قدس رضوی تبیین انجام بده: آنچه عدو علیه ديسيپلين اسلامی، جايگاهها ديسيپلين، علیه بسیج و نیروهای انقلابی جلاجل بین مردم شبکه‌های خبری دارد به مقصد این دلیل باریک که می‌خواهند هوش‌ها را نسبت به مقصد جریان اثرگذار صفت محرض کنند و این توق همیشه جلاجل هوش عدو بوده باریک.

رئیسی گفت: روزی جریان داعش جلاجل کشورهای شهربان كله دار می‌برید، آنهایی که این جریان را می‌شناختند، می‌دانستند که این طوق صهیونیست‌هاست، مگر مسلمان بودن ممکن باریک كله دار ببرد، یا به مقصد نسا و بحرها مردم رحم نکند و شهرها را غارت کند، ولو آنکه جلاجل پرچم ايشان نام اسلام نوشته شده باشد.

اوی تبیین انجام بده: کسانی که شهر اهل آشنا بودند زمان‌شناسانه عمل کردند و نیروها را تعدادی كره زمين بین جابه جايي غده سرطانی داعش بسیج کردند.

تولیت آستان قدس رضوی توسط تبیین اینکه داعش یک جریان اسرائیلی ـ آمریکایی باریک، گفت: کسی که بهترین تشخیص را جلاجل این مسیر دادند، مقتدای بصیرت‌آفرین ما بودند که این جریان استکبار را شناختند و زمان‌شناسانه عملکرد و نیروها را بسیج کرده و غده سرطانی را كره زمين كره ارض برداشتند.

رئیسی توسط تبیین اینکه غده سرطانی می‌خواهد اسلام را به مقصد آذريون بکشد، افزود: صفت انحصارطلب منوي ها استکبار هم این باریک که جریان کشورفلسطین را به مقصد کناره بکشاند.

اوی آدم كردن داد: استکبار جهانی می‌خواهد درگیری کشورهای اسلامی اسم مكلف اولا باشد که این یک حرکت صحیح نیست و جلاجل اینجا آشنا عدو بسیار بااستعداد باریک.

تولیت آستان قدس رضوی تبیین انجام بده: داعش احكام یک اسم مكلف نظامی نیست، بلکه یک اسم مكلف فرهنگی باریک و باید به مقصد مقتضای یک لشکر نظامی یک لشکر فرهنگی و فکری تعدادی مورد بحث شهرستان اندیشه‌ها جلاجل كره ارض اسلام تشکیل شود.

رئیسی توسط تأکید ثمار اینکه كره ارض اسلام باید جلاجل مقابل جریان تشكيلات سياسي‌الشیطان آگاه كردن و هوشیار باشد، تاکید انجام بده: جریان نفاق بیشترین ضربه را جلاجل تاریخ اسلام به مقصد اسلام واصل کرده باریک.

اوی توسط تبیین اینکه جریان امامت و ولایت و حق‌طلبی همیشگی دارد، تأکید انجام بده: به مقصد همین نسخ جریان باطل نیز همیشگی دارد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: نظامی که به مقصد غيرماذون اسلام و بها‌های دینی برپا شده باریک و بسیج به مقصد ديباچه شجره طیبه و آثار و برکات زیادی دارد، جریان وامق به مقصد پروردن، دین، عشيق پروردن و خادمان مردم که تفکر و شهرستان اندیشه انقلابی دارد می‌تواند ثمار مشکلات فائق شود.

رئیسی گفت: کسانی می‌گویند توسط این شعار مشکلات کشور گدازش نمی‌شود، جلاجل حالی که كره زمين ابتدای پیروزی شورش اسلامی جلاجل هر اظهاروجود‌ای جلاجل مدیریت جهادی، بسیجی و انقلابی به مقصد موفقیت رسیدیم.

اوی افزود: جلاجل هر اظهاروجود‌ای که مدیریت بسیجی توسط تفکر بسیجی حاکم شود، هم منفعل پیش‌رو گدازش انجام خواهد شد و هم منفعل طولانی‌اختصاصی منتفي خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی تبیین انجام بده: جلاجل باطني تفکر انقلابی تفکر تدبیر نیز صور دارد، نگاه انقلابی توسط اشاره با گوشه چشم‌انداز نیز صور دارد.

اوی گفت: تفکر انقلابی باید جلاجل اقتصاد نیز به مقصد صور آید و نمی‌توان توسط حرفه ها نواختن کارها را گذراند و فعالان اقتصادی باید تفکر جهادی داشته باشند.

رئیسی گفت: اکنون هیچ قراردادی سوا بازیگری کشورایران شکل می‌گیرد و این كرنش توسط یک تفکر انقلابی و بسیجی به مقصد صور وارد به ذهن باریک.

اوی تبیین انجام بده: توسط نگاه بسیجی و انقلابی مشکل تنگ راه، بیکاری و مشکلاتی که مردم را مضطرب کرده باریک، منتفي انجام خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: مردم باید پشتیبان دولت باشند، چون می‌دانند این حرکت جلاجل راستای ترقی و رسیدن به مقصد قله‌هاست.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

نحو هیأت دولت كره زمين فردا نقدينه ۹۷ خواهد صفت بويناك/ راه طولانی جلاجل مبارزه توسط تروریسم داریم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه دولت خبرگزاری سواره، زيبايي روحانی رئیس خلق، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جلاجل این نشست درزمينه بااستعداد‌ترین هم سر کشور و شهربان توسط هم گفتگو و مبادي نگاه خشم آلود کردند.

رئیس خلق جلاجل پایان این جلسه و جلاجل جمهور خبرنگاران درزمينه نيت ها برگزاری جلسه سران سه قوه گفت: اولین مشکل باروح  مناقشه جلاجل این نشست، کیفیت مردم عزیز ما جلاجل مدیر شهرستان کرمانشاه  صفت بويناك. اولاً كره زمين همه آنهایی که اقدامات نیکویی جلاجل زمینه کمک و كمك رساني به مقصد مردم  اعمال دادند ، تشکر می‌کنیم.

روحانی اظهارداشت: ما كره زمين مردم مهربان و دلسوز کشورمان بویژه كلاه خود مردم مدیر شهرستان کرمانشاه ، كره زمين مقامات دولتی، نیروهای شمخالچي و همه آنهایی که جلاجل این زمینه مبارزه کردند، تشکر می کنیم و  پوشيدگي اقدامات بسیار زیادی باید اعمال بگیرد مخصوصاً در عوض شغل رسمی به هيچوجه عزیزان زلزله ضربت ديده که جو هم این روزها به مقصد تدریج جلاجل حلول كننده بي ميل كردن باریک و باید بتوانند مادام زمان ساخت مسکن، یک زندگی دايگي تحملی را جلاجل این ماه‌ها داشته باشند.

رئیس خلق گفت:  درزمينه اعتباراتی که كره زمين صیانت دولت تخصیص داده شد نیز مباحثی جلاجل این جلسه مطرح شد و معتقدیم این دغدغه همه ما باریک و ارچه امکان اعمال کمک‌های بیشتری نیز صور دارد، باید اعمال دهیم.

روحانی توسط تقدیر كره زمين صبر و بردباری مردم عزیزی که گريبانگير این بسته شدند، در عوض مصدومان آرزوی شفا و در عوض عزیزانی که كره زمين دستگاه بافندگي رفتند، آرزوی رحمت و غفران الهی انجام بده.

رئیس خلق توسط تعبیر اینکه جلاجل این جلسه در عرض درزمينه نقدينه اسم باشليق آینده که اولین نقدينه‌ای باریک که توسط دولت دوازدهم به مقصد مجلس شورای اسلامی اهدا کردن خواهد شد نیز گفتگوهای نیکویی اعمال گرفت، اظهارداشت: دولت راجع به مقصد سرچشمه ها درآمدی و خرجیهایی که صور دارد و مشکلاتی که جلاجل اسم باشليق‌های ماضي جلاجل نقدينه صور داشته و کارهایی که راجع به مقصد نقدينه باید جلاجل اسم باشليق جاری اعمال شود، اقداماتی را سرخرگ خواهد انجام بده و نحو هیأت دولت كره زمين فردا بطور همه روزه، صبح و پس ازآن كره زمين ه مبستر شدن راجع به مقصد نقدينه اسم باشليق ۹۷ باریک و امیدواریم به مقصد وقت گذراني بوجه را اهدا کردن مجلس کرده و مجلس شورای اسلامی هم همه مبارزه كلاه خود را جلاجل این راستا اعمال دهد.

روحانی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل این نشست درزمينه کمک‌ها و هماهنگی هایی که سه قوه باید جلاجل راستای فروغ اقتصادی اعمال دهند نیز درستكاري کردیم، به يادماندني انجام بده: وضع وديعه‌گذاران چندی كره زمين مؤسسات اعتباری که گريبانگير مشکل شده بودند نیز جلاجل آدم كردن مباحث جلسات ماضي باروح بررسی آرامش طلب گرفت؛ كره زمين جلسات پیش تصمیمات نیکویی جلاجل این زمینه اتخاذ کرده بودیم و ظرف هفته‌های ماضي نیز هماهنگی نیکویی بوجود آمد و امیدوارم جلاجل سایه هماهنگی فردا بین سه قوه ، چندی كره زمين مؤسسات دیگری که وديعه گذاران ايشان گريبانگير مشکل هستند بتوانند پولشان را دریافت کنند و این جلاجل حالی باریک که ارچه این هماهنگی‌ها اعمال نمی‌گرفت، سيني شيوه تفكر عادی اجرای ايشان خیلی طولانی‌نمناك می‌شد.

رئیس خلق افزود: نشست سران قوا عمدتاً در عوض تسریع جلاجل امور باریک و هماهنگی مسایلی که اعمال ايشان به مقصد درافتادن می‌انجامد، جلاجل این جلسات مطرح و امور به مقصد پیش می رود؛ پوشيدگي جلاجل این جلسه وطن اختيار كردن دیگری هم مطرح شد که چون جلاجل این جلسه ناقص ماند، جلاجل جلسات بعدی و پشت بام كره زمين تکمیل به مقصد داده ها مردم خواهد رسید.

روحانی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل این جلسه درزمينه هم سر و وطن اختيار كردن شهربان هم گفتگو کردیم، تاکید انجام بده: فردا شهربان  كره زمين یک سون توسط موفقیت های بسیار عالی  و كره زمين صیانت افزونتر توسط مشکلات فراوانی مواجه باریک.

رئیس خلق به يادماندني انجام بده: جلاجل کشورسوریه تلاشی که كره زمين صیانت ملت، ارتش و همه حامیان کشورسوریه اعمال شد و موفقیتی که جلاجل روبه رو تروریست‌ها به مقصد دستگاه بافندگي آمد، موجب ویرانی زیرساخت‌های اصلی داعش شد؛ پوشيدگي هنوز راه طولانی جلاجل مبارزه توسط تروریسم جلاجل شهربان صور دارد و آنهایی که این توق را علیه ملت‌های شهربان طراحی کردند، به مقصد این سادگی دستگاه بافندگي بردار نخواهند صفت بويناك و ما هم باید هوشیاری خودمان را صفت به خاطرسپردني کرده و مبارزه‌مان را جلاجل این زمینه افزوده  کنیم.

روحانی توسط اشارت به مقصد گردهم آيي سران کشورهای کشورایران، کشورروسیه و کشورترکیه جلاجل سوچی، گفت: سه کشور، مبارزه‌های نیکویی جلاجل زمینه سیاسی اعمال داده بضع و جلاجل این جلسه راجع به مقصد پیمان آینده کشورسوریه گفتگوهای نیکویی اعمال شد.

رئیس خلق آدم كردن داد: فردا ‌مسایل سیاسی شهربان بسیار دربردارنده اهمیت باریک و همانگونه که جلاجل میدان نبرد توسط تروریسم مبارزه‌مان را آدم كردن می دهیم، آینده و وضع مردم کشورسوریه، آزادی‌هایی که مردم كنار زدن آن هستند، قانون اساسی جدید و همه حرکت‌های سیاسی که باید اعمال شود و تصمیماتی که کشورایران، کشورترکیه و کشورروسیه جلاجل سوچی اتخاذ کردند و هم‌پیشه‌هایی که توسط دولت کشورسوریه جلاجل این زمینه اعمال می‌گیرد و ثبت كننده شهربان نیز در عوض ما اهمیت دارد.

روحانی، دست اندازي چندی كره زمين کشورها جلاجل امور داخلی مردم شهربان را  بسیار مشکل‌آفرین حالی و افزود: دلایل، گواه ها و قراینی صور دارد که صهیونیست ها جلاجل خلف وعده غطا ماجراجویی‌هایی که متأسفانه توسط چندی كره زمين کشورها جلاجل شهربان اعمال می شود، فعال هستند و چندی كره زمين قوچ‌های مهتر هم كره زمين این ماجراجویی ها حمایت می‌کنند.

رئیس خلق تقریر داشت: تصمیم ما ثمار این باریک و راه را جلاجل این می‌بینیم که کشورهای شهربان باید مشکلات را میان خودشان گدازش و فصل کنند و نباید تصور کنند که شهربان كره زمين طریق تفنگ خودكار یا حمایت صهیونیست ها  و یا آمریکایی‌ها می‌تواند روی خوشی، اتحاد و استشهادات را ببیند.

روحانی تاکید انجام بده: استشهادات و ثبت كننده جلاجل سایه هم‌پیشه کشورهای شهربان محصول برداري خواهد شد.کشورایران جلاجل این زمینه علیرغم اینکه کشوری توانمند و قدرتمند بوده و ارچه واجب شده باشد كره زمين همه شیوه‌ها می‌تواند كاربرد کند، اما اولویت را همين جلاجل تعامل ، مذاکره و گدازش معضلات پای میز گفت‌وگو عامدا و آن را همیشه ترجیح می‌دهد.

روحانی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل این زمینه جلاجل شورای عالی ایمنی ملی، مناقشه‌هایی را اعمال داده و پس ازآن هم جلاجل این زمینه اقدام می‌کنیم، افزود: خوشبختانه فردا مردم کشورلبنان ثمار مشکلاتی که پیش‌روی ايشان صفت بويناك فائق می‌آیند و ملت کشورعراق نیز ثمار مشکلاتی که جلاجل این کشور در عوض بنیان صفت بويناك، فائق آمدند و امیدواریم توسط هم‌پیشه‌هایی که کشورهای شهربان اعمال می‌دهند، گواهي نامه آرامش و ثبت كننده جلاجل این شهربان و امیدآفرینی و توسعه آفرینی در عوض همه مردم شهربان باشیم.

رئیس خلق تقریر صاحبدیوان انجام بده: ملت کشورایران جلاجل سایه این اتحاد و ثبت كننده بتواند به مقصد فعالیت‌های اقتصادی‌اش زیاد كره زمين پیش آدم كردن دهد و قوای سه عضوي هم جلاجل این زمینه تاکنون حمایت کرده و كره زمين این پشت بام نیز حمایت بیشتری در عوض فروغ اقتصادی اعمال خواهند داد.

انتهای پیام/

[ad_2]

اشپیگل: ریاض و رش‌آویو افزونتر كره زمين افشای همپیشگی توسط یکدیگر علیه کشورایران ابایی ندارند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین الملل خبرگزاری سواره، نشریه آلمانی اشپیگل جلاجل گزارشی به مقصد همپیشگی‌های کشورعربستان سعودی و کشوراسرائیل جلاجل شهربان تاديه شده باریک و جلاجل تشریح عمق همپیشگی‌های اطلاعاتی ریاض و رش‌آویو به مقصد این مشکل تاديه شده که عدو و مدعی مشترک این ۲ رژیم کشورایران باریک و عربستان و کشوراسرائیل افزونتر همپیشگی كلاه خود را علیه کشورایران پنهان نمی‌کنند.

جلاجل این شرح احوال وارد به ذهن باریک که «گادی آیزنکوت» سردرپيش اسرائیلی به مقصد نايابي ضبط كردن می‌کند و كره زمين زمان تصدی قوچ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ تاکنون توسط هیچ خبرنگار خارجی درستكاري نکرده باریک و پوشيدگي این مشکل به مقصد سیاست‌های کشوراسرائیل پيوسته كاري انجام خواهد شد خير ارتش این کشور. توسط این حلول كننده این سردرپيش ۵۷ ساله جلاجل ماه جاری توسط سایت خبری ایلاف که متعلق به مقصد کشورعربستان سعودی باریک، گفت‌وگویی داشته باریک. چنین اقدامی جلاجل شرایطی لفظ می‌گیرد که حکومت وهابی عربستان و دولت یهودی کشوراسرائیل هیچ نوع روابط دیپلماتیکی توسط هم ندارند. اوی جلاجل این گفت‌وگو می‌گوید که کشوراسرائیل آمادگی دارد که دانسته ها اسموسيع را توسط کشورعربستان سعودی مبادله کند و تاکید می‌کند که ۲ چشم منفعل مشترک زیادی دارند. به مقصد تبیین شيوا اوی می‌گوید که ریاض و اورشلیم که همیشه توسط هم هم‌رای نیستند اما كره زمين هراس تقویت قوچ جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد ديباچه کشوری که هر ۲ ايشان معتقدند که عدو مشترک باریک، جلاجل کنار هم هستند.

آیزنکوت جلاجل این ضبط كردن کشورایران را در معرض اتهام انجام بده که می‌کوشد مادام کنترل خاورمیانه را به مقصد دستگاه بافندگي بگیرد و یک خنجه شیعی كره زمين کشورلبنان مادام کشورایران و كره زمين خلیج‌سواره مادام دریای لاله گون ایجاد کند. باید گفت که زمان این گفت‌وگو هم تصادفی نیست و امکان دارد «بنیامین نتانیاهو» بار اول‌به ‌دست آوردن کشوراسرائیل جلاجل آن وعاء داشته باشد. در عرض پخش چنین ضبط كردن‌ای هم سوا هماهنگی توسط مقامات سعودی امکان‌پذیر نیست.

این نشریه آلمانی نوشت که كره زمين زمان تشکیل کشوراسرائیل جلاجل اسم باشليق ۱۹۴۸، مقامات این رژیم همين مبارزه می‌کردند که شریک كره ارض تازي باشند. کشورعربستان سعودی توسط اقدامات كلاه خود زمینه چنین چیزی را مهيا کرده باریک. این مشکل جلاجل محاسبات سیاسی عربستان جلاجل دیدار میان «محمد پي سلمان» پادشاه عربستان توسط «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا هم كلاه خود را داغ جا می‌دهد.عربستان توسط این تقويم که آمریکا جلاجل طويل اختصاصی شهربان را شهر ترک می‌کند، مبارزه می‌کند مادام توسط کشوراسرائیل به مقصد ديباچه قوچ نظامی و اقتصادی نزدیک شود.

پوشيدگي مقامات امنیتی کشوراسرائیل كره زمين مدتها پیش همپیشگی نزدیکی توسط همکاران مصری و اردنی كلاه خود داشته‌بضع. جلاجل سالهای ماضي، اقدامات مانند آن جلاجل کشورامارات متحده عربی هم به مقصد ديباچه یکی كره زمين قوچ‌های مطرح کنار خلیج سواره جلي کرده باریک.

پشت بام كره زمين ضبط كردن آیزنکوت توسط جایگاه خبری سعودی، «یوال اشتاینیتز» به ‌دست آوردن انرژی کشوراسرائیل هم به مقصد رادیو کشوراسرائیل گفت که رش‌آویو توسط ریاض جلاجل زمینه مسایل امنیتی همپیشگی دارد و جلاجل تشریح این اقدامات گفت: «ما حسب معمول به مقصد لفظ پنهانی توسط بیشمار كره زمين کشورهای اسلامی و عربی تباني داریم و بیشمار كره زمين ايشان شرکای ما هستند و این مشکل جای شرمندگی ندارد.» یکی افزونتر كره زمين مقامات کشوراسرائیل هم كلام باریک: «ما  روابط نیکی داریم و آنچه سعودی‌ها به مقصد آن نیاز دارند را جلاجل اختیار آنان آرامش طلب می‌دهیم اما باید این اقدامات را خلف وعده درهای مقفل اعمال دهیم.»

پوشيدگي به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که نتانیاهو هم امیدوار باریک که امتیازهای دايگي توجهی كره زمين سعودی‌ها بگیرد و اسرائیلی‌ها اقدامات كلاه خود را سوا تضمين امنیتی پیگیری نمی‌کنند. جلاجل این زمینه انگیزه‌های دیپلماتیک صور دارد. ترامپ چندین ماه باریک که ثمار روی مطرود گشتن گدازش مسایل میان کشورفلسطین و کشوراسرائیل کار می‌کند. این اقدام باعث شده مادام جلاجل دولت کشوراسرائیل این نگرانی صور داشته باشد که ترامپ بخواهد اجرایی كشته شدن راهکار آرامش اسم باشليق ۲۰۰۲ که عربستان پیشنهاد داده صفت بويناك را پیگیری کند.

اشپیگل جلاجل بخش پایانی این شرح احوال نوشت که کشوراسرائیل كره زمين شكل پذيري چنین  راهکاری حمایت نمی‌کند و نتانیاهو امیدوار باریک که عربستان جلاجل رويارويي توسط کشورایران كره زمين این رژیم حمایت کند كره زمين چندی كره زمين مدعا‌های فلسطینیان گرد هم آمدن شود و عربستان بتواند «ستايش شده عباس» رئیس‌ تشکیلات خودگردان را جلاجل زمینه تغییر موضع پارچه نخي درشت باف کند.

 انتهای‌پیام/م


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

صفت آدم كش و تفکر داعشی هنوز جلاجل کیهان صور دارد/ مبارزه آمریکا در عوض ایجاد یک رژیم صهیونیستی جدید جلاجل شهربان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهرستان رودبار، آیت‌الله سید احمد خاتمی عصر پسفردا جلاجل یادواره ۴۰۰ شهید و ۱۸ شهید نكره شهر شهرستان رودبار و یادبود سپاهبد شهید هدایت درویشوند جلاجل مسجد اجتماع شهر لوشان بابیان اینکه ما نیازمند برگزاری مجالس یادواره شهدا هستیم، تقریر انجام بده: مقام معظم رهبری تأکید دارند که یاد و خاطره ها شهدا هست نگه‌داشته شود چون ارچه یاد و پیام شهدا تبیین نشود عدو سوءاستفاده خواهد انجام بده.

اوی بابیان اینکه ارچه جلاجل کنار یاد شهدا نيت ها شهدا غيرماذون‌برده نشود، شهر مجلسی هدفمند نخواهد صفت بويناك، افزود: باید به مقصد‌نوع‌ای یادواره‌های شهدا را برگزار انجام بده که تاييد كردن کنیم راه و رسم شهدا پایدار باریک و جلاجل بیعت کردنمان تاييد كردن کنیم که برخودهموار كردن بازپسین نفر، بازپسین شهواني و بازپسین برش دادن خونمان كره زمين نيت ها شهدا حمایت کنیم.

اندام هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیعت توسط شهدا را دفاع كره زمين ديسيپلين اسلامی برشمرد و گفت: استکبار جهانی مبارزه می‌کند برخودهموار كردن توسط حربه‌ها و دسیسه‌ها همچون تفرقه‌اندازی بین قوم‌ها و تحریک وزیر ها کشورهای افزونتر علیه کشورایران جمهوری اسلامی را تحقیر کند.

خاتمی بابیان اینکه وحشی‌گری‌های داعش جلاجل کشورسوریه و کشورعراق جلاجل هیچ جای تاریخ مانند آن و مثال نداشت، افزود: بریدن كله دار والده جلاجل مقابل اشاره با گوشه چشم دوطرفه، به مقصد دار آویختن پس نشيني سه‌ساله و آذريون نواختن جوانان و هزاران فجایع افزونتر كره زمين همال‌های وحشی‌گری و تاخت‌وتاز داعش جلاجل طی تا چه وقت اسم باشليق اخیر بوده باریک.

اوی به مقصد اعتراف ترامپ جلاجل زمان تبلیغات و در معرض اتهام وزیر ها دولت آمریکا جلاجل ایجاد داعش اشاعت انجام بده و افزود: تيرخور آمریکا كره زمين ایجاد داعش كره زمين بین جابه جايي کشورایران و خاک ریختن جلاجل اشاره با گوشه چشم این مملکت صفت بويناك چون برخودهموار كردن ۶۰ کیلومتری این کشور آمدند اما توسط روح‌فشانی رزمندگان اکنون به مقصد خاک سیاه نشسته‌بضع.

اندام هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری توسط تأکید ثمار اینکه ارچه داعش به مقصد کشور نزدیک‌نمناك می‌شد یقیناً مشهد و قم و سایر شهرها را تيرخور می‌گرفت، تاکید انجام بده: توق داعش بسیار عمیق صفت بويناك چون آمریکایی‌ها هم بركه ايمن سازي داعشی داشتند و هم مستقیماً داعش را باروح حمایت آرامش طلب می‌دادند.

ولايت‌جمعه معاذاله شهرستان تهران استشهادات پسفردا کشورایران اسلامی را مدیون شهدا و مدافعان مزار حالی و گفت: ارچه شهدای مدافع مزار نبودند اکنون جلاجل شهرهای مهتر باید جلاجل خیابان‌ها توسط داعش می‌جنگیدیم.

خاتمی توسط اشاعت به مقصد يورش داعش به مقصد نمایندگان جلاجل مجلس گفت: داعشیان وحشی چون دستشان به مقصد نمایندگان نرسید زنان و صاحب‌رجوع را باروح يورش آرامش طلب دادند و همه دیدید که جلاجل بدون شك لحظات اولیه به مقصد هلاکت رسیدند.

اوی ديسيپلين اسلامی را تحقير شهدا حالی و افزود: تيرخور همه کارگزاران ديسيپلين اعم كره زمين شهدا و پاسداران و غیره اعتلا، صفت به خاطرسپردني ديسيپلين و شورش در عوض خدمتگزار زیادتر به مقصد مردم باریک.

اندام هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان اسلامی توسط تأکید ثمار اینکه مسئولان ادارات و نهادها جلاجل کوچک‌ترین بخش خدمتی باید توسط خدمتگزار‌گذاری صحیح به مقصد مردم كره زمين شورش و ديسيپلين پاسداری کنند، به يادماندني انجام بده: همه باید توجه داشته باشیم که شهدا گوهر بسیار ارزشمندی را به مقصد ما وديعه‌بضع و آن خدمتگزار به مقصد مردم و وحدت و هم‌دلی توسط عمل باریک.

ولايت‌جمعه معاذاله شهرستان تهران به مقصد هوشیاری و عدو‌شناسی آحاد جامعه جلاجل مقابل عدو تأکید انجام بده و گفت: كره زمين تأکیدات مقام معظم رهبری باریک که ارچه هوشیاری، بصیرت و عدو‌شناسی نباشد عدو به مقصد ما آسیب می‌رساند چون هیچ‌گاه عدو به مقصد رويارويي كردن فرو نمی‌رود.

خاتمی بابیان اینکه داعش یک غده سرطانی صفت بويناك و اکنون كره زمين بین رفته باریک، افزود: به مقصد شهرك نشين قوه الهی جلاجل هیچ جای زمین داعش صور ندارد اما صفت آدم كش و تفکر داعشی صور دارد و به مقصد فرموده رهبری نباید كره زمين کید عدو غافل شد چون ممکن باریک داعش دولتی نداشته باشد اما شیطنت می‌کنند.

اوی بابیان اینکه جلاجل پایان حيات تازه يافتن داعش آمریکا مبارزه انجام بده برخودهموار كردن غده سرطانی افزونتر همچون رژیم صهیونیستی جلاجل شهربان به مقصد صور بیاورد تاکید انجام بده: آمریکا جلاجل مبارزه صفت بويناك برخودهموار كردن توسط جداسازی کردستان كره زمين کشورعراق یک رژیم صهیونیستی جدیدی جلاجل شهربان بسازد اما این ‌همه‌پرسی توسط اختلاط كردن همه دولت‌ها و مردم مواجه شد برخودهموار كردن جایی که صهیونیست‌ها جلاجل کردستان کشورعراق توسط پرچم کشوراسرائیل اعتراض سياسي کردند.

اندام هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان اسلامی بابیان اینکه کیهان ديباچه دوراندیش‌ترین رهبر کیهان را به مقصد مقام معظم رهبری اطلاق کرده گفت: رهبری معظم شورش ثمار ایستادگی جلاجل مواجه نزد عدو درنهایت اقتدار برخودهموار كردن بازپسین‌شهواني‌ها تأکید و تاکید فرموده‌بضع که همین موضع كره زمين روی قوچ موجب قوت فواد جلاجل همگان شده باریک.

انتهای پیام/ج/

[ad_2]

نامه فراکسیون وهاج سازی و انضباط کشورمالی به مقصد رئیس خلق/ لزوم ارتقای شفافیت نقدينه ۹۷

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس ، تعدادی كره زمين نمایندگان فراکسیون وهاج سازی و صفت پير سازی اقتصاد جلاجل مکتوبای به مقصد رئیس خلق زن خواهي ارتقای شفافیت جلاجل لایحه نقدينه ۱۳۹۷ کشور، انضباط کشورمالی دولت و نهی كره زمين افزایش بی‌رویه هزینه جاری دولت شدند.

جلاجل این نامه فراکسیون وهاج سازی و انضباط کشورمالی جرم بخش به مقصد زيبايي روحانی رئیس خلق وارد به ذهن باریک: بدون شك صفت منسوب به طوس که مستحضرید توسط افزایش روزافزون خرجیهای دولت كره زمين یک سون و محدودیت مناجاتگري كردن درآمدی دولت كره زمين صیانت افزونتر موقعیت کشورمالی دولت جلاجل پیمان دشواری آرامش طلب دارد. باآنكه در عوض برون‌رفت كره زمين این وضع سخت اقدامات مختلفی را می‌بایست جلاجل نحو کار آرامش طلب داد، ولی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد یکی كره زمين مهمترین و اساسی‌ترین این اقدامات، حرکت به مقصد سمت وهاج‌سازی و انضباط کشورمالی دولت باریک. كره زمين این‌روی و توسط عنایت به مقصد نزدیک كشته شدن به مقصد زمان اهدا کردن لایحه نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۷ به مقصد استحضار عالی می‌رساند فراکسیون وهاج‌سازی و صفت پير‌سازی اقتصاد و انضباط کشورمالی مجلس شورای اسلامی اسم بزرگواري مسوليت خطیری که جلاجل ارتقای شفافیت ديسيپلين اقتصادی در عوض كلاه خود قائل باریک، مبارزه صوب ارتقای شفافیت قانون نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۷ را جلاجل نحو کار آرامش طلب داده و طی جلسات مختلف توسط مدیران و کارشناسان مرکز مطالعه‌های مجلس و سایر نمایندگان مطلع، شماری راهکارهای عملیاتی را در عوض این بااستعداد تدوین نموده باریک.

ایضاً واجب شده باریک مادام كره زمين تأکید جنابعالی جلاجل بخشنامه نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۷- ابلاغی ۰۵/۰۷/۱۳۹۷ – به مقصد «سعيد به مقصد انضباط کشورمالی جلاجل نقدينه و تعمیر ديسيپلين اداری جلاجل صوب افزایش کارایی و منطقی نمايش دادن اندازه دولت «به مقصد ديباچه یکی كره زمين به هدف نخوردن‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم نقدينه ۱۳۹۷ تشکر کنیم.

ایضاً سعيد دولت شخیص جلاجل تدوین لایحه مدیریت تعاند بهره ها و لایحه شفافیت اقتصادی دايگي ستایش باریک. شایسته باریک كره زمين ظرفیت قانون نقدينه نیز به مقصد مثابت نقالي كردن عطفی جلاجل وهاج‌سازی مناسبات کشورمالی دولت حداکثر كاربرد به مقصد عمل آید. جلاجل این راستا اهم اقدامات صوب تعمیر فرآیندهای تدوین، تصویب، يادآوري كردن، نظارت و ارزیابی نقدينه ۱۳۹۷ به مقصد گزارش ها زیر به مقصد استحضار می‌رسد:

۱- اسم بزرگواري علوم شرعي ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، واجب شده باریک همه اعداد و ارقام نقدينه جلاجل نرده نقدينه دیدگاه گردد. به مقصد عبارت افزونتر، جمعناتمام اعداد و ارقامی که به مقصد نوعی مناجاتگري كردن و صف آرايي كردن دولت را فروسو تأثیر آرامش طلب می‌دهد باید جلاجل كلا نقدينه منعکس شود. جلاجل لفظ رعایت این علوم شرعي افزونتر نباید گواهي نامه درج رقيب یک(۱) جلاجل ردیف‌های نقدينه‌ای باشیم. (نظیر ردیف‌های ۱۱۰۴۰۹، ۱۶۰۱۶۲، ۲۱۰۱۱۱، ۳۱۰۱۰۷، ۳۱۰۱۰۹، ۳۱۰۴۰۷ و… جلاجل قانون نقدينه ۱۳۹۶)

۲- ردیف‌هایی که جلاجل آن پويايي متمرکزی درج شده‌بضع و جلاجل عمل بین صف آرايي كردن مختلف، هزینه خواهند شد حذف شدني گردند. همسايگي شماری ردیف‌های متفرقه که ناظر ثمار كلا اعتبارات مطرود گشتن‌های مندرج جلاجل جداول ۱۹ و ۲۰ قانون نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۶ هستند، یا ردیف‌هایی که جلاجل جداول Eight یا ۹ قانون آميختن در عوض نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی دارای کد اصلی ردیف نقدينه، تعبیه شهد‌بضع (این بااستعداد توسط ديباچه ساماندهی ردیف‌های نقدينه‌ای مختلف پيوسته كاري به مقصد نظام ارباب رعيتي‌ اجرایی جلاجل بخشنامه نقدينه ۱۳۹۷ درج شده باریک).

Three- جلاجل اسم مورد شرکت‌های دولتی، توسط توجه به مقصد حجم و پیچیدگی خاص این ردیف‌ها، مطابقت استانداردهای حسابداری و نیز سازوکار تعبیه شده جلاجل قانون محاسبات عمومی جلاجل اسم مورد فرآیند و زمان‌بندی تأیید و ارائه لفظ‌های کشورمالی شرکت‌های دولتی، اقدامات ذیل ضروری باریک: هزار) افشای لفظ‌های کشورمالی شرکت‌های دولتی توسط دولت شخیص در عوض نمایندگان مجلس شورای اسلامی ب) تسریع جلاجل ایجاد مرکز داده شرکت‌های دولتی پ) پاسخگویی و پذیرش مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی جلاجل اسم مورد عملکرد و خرجیانجام بده نقدينه دولتی.

Four- درزمينه اعتبارات ردیف‌های متفرقه، اشارتاً هرآينگي وهاج‌سازی مجوزهای مختلف کشورمالی صوب پیش‌بینی تعادل جلاجل ردیف‌های درج شده، واجب شده باریک ردیف‌هایی که نظام ارباب رعيتي یا مقام اسم پري زده ايشان مشخص نیست حذف شدني شده و همه ايشان ذیل نظام ارباب رعيتي و مقام اسم پري زده مربوطه – فروسو ديباچه کد فرعی – درج شوند. (این بااستعداد توسط ديباچه حذف شدني ردیف‌های غیر ضرور و ساماندهی ردیف‌های متفرقه جلاجل بخشنامه نقدينه ۱۳۹۷ درج گردیده باریک). ایضاً نقدينه نظام ارباب رعيتي‌ها توسط شرکت‌هایی که جلاجل ریف‌های متفرقه کمک زیان دریافت می‌نمایند، نباید «كله دار به مقصد كله دار» دیدگاه گردند.

۵- جلاجل بخش واگذاری‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی، واجب شده باریک شرکت‌هایی که كره زمين رديف نظامي‌بندی‌های سه‌گانه – مطابقت هيئت ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی- به مقصد دلایل مختلف برون مرز شده‌بضع (همسايگي ۳۱ شرکت پيمان و فاضلاب که به مقصد مربوط به حوزه صحت و كورس معهد پرسپولیس و خودمختاري که به مقصد مربوط به حوزه فرهنگ صفت انتقام جو شده‌بضع) و تصمیم‌گیری درزمينه ايشان را وابسته شدن به مقصد اهدا کردن لایحه نموده باریک كره زمين موقعیت بلاتکلیفی برون مرز شوند مادام اشارتاً تعیین موقعیت شرکت‌های دولتی دايگي واگذاری، دائم الخمر‌های توسعه‌ای و شرکت‌های شهرک‌های تکنیک مدیر‌ها كره زمين رديف نظامي Three برون مرز گردند. مضافاً اینکه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون دردسترس هرگونه همدستی توسط دولت شخیص جلاجل راستای اجرای کامل هيئت ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون اساسی و نظارت ثمار ارائه لفظ‌های کشورمالی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشکل هيئت ۵ قانون مدیریت كارها کشوری باریک.

۶- جلاجل اسم مورد ردیف‌های تعادل جلاجل اختیار، اشارتاً پذیرش تدبیر قانونگذار جلاجل اسم مورد تعبیه این ردیف‌ها، شفافیت جلاجل تخصیص و خرجیانجام بده این ردیف‌ها ضروری به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.

۷- به مقصد تعادل بررسی‌ها و تحقيقات کارشناسی، تعیین مالیات یک دوازدهم توسط توجه به مقصد گروهي ثابت شدن كشته شدن درآمدها، باعث به مقصد صور نيرو گرفتن معوقات مالیات و معوقات سود سهام‌های شرکت‌های دولتی می‌گردد. پوشيدگي بررسی دقیق و وهاج صور این حجم كره زمين معوقات و فرآیند وصول ايشان نیازمند همدستی دولت و تحقيقات کارشناسی زیادتر باریک.

Eight- درزمينه كاربرد كره زمين سازوکارهای تهاتری مثل اعطای رایگان قیر، بنزین یا نفت (مقرر جلاجل آكروبات هـ پيروي یک قانون نقدينه ۱۳۹۶)، واجب شده باریک. ترتیبات وهاج‌تری ناظر ثمار تعیین صفت تبليغاتچي تهاتر این ميراث ها و انحصار يافتن وزیر ها كاربرد كره زمين این سازوکار جلاجل ميراث ها تعیین شده جلاجل قانون نقدينه دیدگاه گردد.

۹- جلاجل به هدف نخوردن مشی شماره ۶ بخشنامه نقدينه ۱۳۹۷، تقویت هم چندي شهربان‌ای كره زمين طریق جایگزینی ديسيپلين جدید درآمد- هزینه استانی به مقصد جای ديسيپلين قبلی هدفگذاری شده باریک. همانطور که مستحضرید اینکه ديسيپلين توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای ملی و استانی بهینه و ديسيپلين‌مند گردد و نظارت ملی ثمار نقدينه‌های استانی نیز تقویت شود، ادامه دار آسیب‌شناسی فرآیندهای فعلی تصمیم گیری و تخصیص شورای دستور كار‌ریزی مدیر و صور تصویر روشنی كره زمين عملکرد مدیر‌ها جلاجل زمینه‌های تخصیص و عملیات باریک که شایسته باریک تحقيقات کارشناسی دائم الخمر دستور كار و نقدينه ناظر ثمار این مشکل همزمان توسط اهدا کردن لایحه به مقصد مجلس شورای اسلامی به مقصد داده ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.

۱۰- همزمان توسط اهدا کردن لایحه نقدينه ۱۳۹۷، شایسته باریک اقدامات واجب شده در عوض ارتقای رتبه جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل رتبه‌بندی جهانی شفافیت نقدينه به مقصد داده ها نمایندگان شخیص برسد.

۱۱- تحقيقات کارشناسی مؤید این موضوع بحث باریک که باید موردها ۳۷ و ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور به مقصد لفظ کامل اجرایی شود. موردها فوق پذرفتار نهی كره زمين سواستفاده كره زمين قانون نقدينه صوب قانون‌گذاری جدید در عوض دریافت مناجاتگري كردن كره زمين مردم و گروهي افزایش خرجیهای دولت توسط قانونگذاری خلق‌الساعه و موردی، به مقصد هنگام تجهیز و تصویب نقدينه همه ساله باریک. نقدينه همه ساله صرفاً انعکاس آثار کشورمالی قوانین جاری کشور باریک که توسط رویه‌های مشخصی به مقصد تصویب رسیده باریک و تجهیز و تصویب نقدينه نباید محملی در عوض قانون‌گذاری‌های جدید باشد. امری که هيئت ۲۸ قانون بخشی كره زمين قوانين کشورمالی دولت (۲) جلاجل اجرای آن خله ایجاد نموده باریک. لذا ضروری باریک که آكروبات «د» هيئت ۲۸ قانون تنظیم بخشی كره زمين قوانين کشورمالی دولت (۲) هرچه سریعتر تعمیر گردد. امید باریک دولت شخیص همگام توسط مجلس كره زمين این تعمیر پيشواز نماید.

جلاجل پایان به يادماندني می‌سازد ارتقای شفافیت و انضباط کشورمالی دولت ادامه دار بي همسري و اجامر قوی دولتمردان شخیص باریک که آميختگي ها آن جلاجل نزد حضرتعالی و دولت شخیص صور دارد، ازچه که همين مقاومت‌های ساختاری جلاجل روبه رو وهاج‌سازی و منضبط نمايش دادن نقدينه صور داشته باریک. نمایندگان اندام فراکسیون وهاج‌سازی و صفت پير‌سازی اقتصاد و انضباط کشورمالی توسط پذیرش وعاء فعال جلاجل زمینه ارتقای شفافیت نقدينه ۱۳۹۷، دردسترس تعامل و معاضدت زیادتر مجلس شورای اسلامی توسط دولت شخیص هستند.

این نامه به مقصد امضای ستايش شده صادقی، محمد حسین حسین زاده بحرینی، قاسم میرزایی نیکو و شخانه الدین بی مقدار اعضای هیأت رئیسه فراکسیون وهاج‌سازی و صفت پير‌سازی اقتصادی و انضباط کشورمالی رسیده باریک.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

علوم انسانی به مقصد پیشنهاد تشریفاتی تبدیل شده باریک/ رينگ چرخ روشنفکری سکولار اجازه رشد علوم انسانی اسلامی را نمی‌دهند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، جلاجل شرایطی که علوم انسانی ما کماکان بصورت کاملا تقلیدی كره زمين کتاب‌های غربی جلاجل دانشگاه‌ها بارآمده انجام خواهد شد و دانشجویان جلاجل کلاس‌های نيكويي كردن و جلاجل پایان مکتوبهایشان کمتر مجال مهلت ارائه ایده و تفکرات نوآورانه و بومی دارند، دستور كار ثریا توسط مشکل “علوم انسانی جلاجل زنجیر” به مقصد بررسی کیفیت علوم انسانی جلاجل دانشگاه ها وام گذاري.

محسن مقصودی جلاجل ابتدای دستور كار تقریر داشت: دستور كار ثریا هفته آینده به مقصد مشکل زلزله شهرستان کرمانشاه خواهد وام گذاري و ابعاد آن را بررسی خواهد انجام بده.

اوی گفت: هفته آینده را كره زمين این صوب تعدادی بررسی ابعاد زلزله شهرستان کرمانشاه تجريد کرده ایم که كره زمين فضای رسانه‌ای مسافر بگیریم مادام بتوانیم به مقصد لفظ تحلیلی نمناك به مقصد مشکل بپردازیم.

هیچ کشوری نمیتواند غير علوم انسانی جلاجل جامعه نظم را برپا بکند

دليل الاسلام والمسلمین دکتر همداستاني غلامی، رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی جلاجل جواب به مقصد سوالی مبنی ثمار اینکه آیا علوم انسانی توانسته باریک جلاجل مربوط به حوزه های مختلف هم سر جامعه را گدازش بکند یا خیر تقریر داشت: علوم انسانی درونمایه و مغز افزار مدیریت کشورهاست و هیچ کشوری نمیتواند غير علوم انسانی جلاجل جامعه نظمی را برپا بکند و قواعدی را  تعدادی حیات فردی و جمعی بشقاب جلاجل نگاه خشم آلود بگیرد. علوه ثمار این هر جامعه‌ای به مقصد خصوصی جوامع پیشرفته توسط مسائلی مقابل شدن هستند که این هم سر باید شناسایی بشوند و نسخه هایی تعدادی گدازش این هم سر ارائه بشوند که این مناسبت ها همه وظایف عالمان علوم اسلامی باریک. تعالی سایر علوم هم جلاجل یک علوم انسانی پویا و درخور اطفال باریک.

علوم انسانی جلاجل ۳۹ اسم باشليق ماضي به مقصد یک پیشنهاد لوکس و تشریفاتی تبدیل شده باریک

اوی جلاجل آدم كردن افزود: علوم انسانی باید محضر جدی جلاجل جامعه داشته باشد اما مع الاسف جلاجل حد دايگي توجهی علوم انسانی فردا ما خير قادر به مقصد درک و فهم عمیق هم سر جامعه کشورایران باریک و خير می‌تواند نسخه‌های مناسبی ارائه بدهد. عملا علوم انسانی جلاجل ۳۹ اسم باشليق ماضي به مقصد یک پیشنهاد لوکس و تشریفاتی تبدیل شده باریک که زیادتر بيگانگان محب به مقصد دمساز شدن مدرک را ترضيه کرده باریک! فردا جامعه ما به مقصد نكراء به مقصد یک علوم انسانی کارا نیازمند باریک.

حتی علوم انسانی غربی را هم نداریم!

دليل الاسلام والمسلمین دکتر همداستاني غلامی تاکید انجام بده: خير مهجور این علوم انسانی توسط پیمان دینی و ملی ما هماهنگ نیست و به مقصد نوعی توسط كره ارض بینی ما متعارض هم هست حتی بدون شك علوم انسانی غربی هم که كلام نگهداری نیست یعنی یک كلكسيون نامنضبطی باریک که نهایتا معلوماتی باریک که حتی نمیتواند بدون شك کارکردی را که جلاجل مغرب دارد جلاجل کشور ما داشته باشد لذا تحول جلاجل علوم انسانی كره زمين هم سر کلیدی جلاجل  جامعه باریک.

كره زمين علوم انسانی کنونی نمی‌توان بيوس خودمختاري، رشد و خودکفایی داشت…

 شهریار زرشناس جلاجل آدم كردن تقریر داشت: علوم انسانی زمانیکه استثمارگر مغرب مدرن به مقصد نشاني کشورایران می‌آید و ثمار ما مسلط انجام خواهد شد، مادام بتواند جلاجل داخل کشور نیرو تربیت کند که كره زمين این صوب نیروهایی تربیت کند مادام این نیرو گردون های ديسيپلين شبه مدرن را بچرخاند. عذار های اصلی بنیانگذار لفافه های اصلی علوم انسانی جلاجل کشور عبارتند كره زمين علی اکبر سیاسی که روانشناسی را بنيادگر کرده باریک که ایشان سيني ساحل ها رسمی فراماسونر باریک. لفافه صفت پست و تاریخ توسط زيبايي پیرنیا و محمد علی فروغی راه اندازی شده باریک که هر كورس فراماسونر هستند؛ شاکله این علوم را جریان های روشنفکری ماسونی تشکیل داده‌بضع. این علوم اساسا وارد به ذهن بضع مادام هویت ملی را تضعیف بکنند و خودمختاري مردم را ساييدگي دار بکنند و وضعیتی را ایجاد کنند که ديسيپلين جهانی بتواند كره زمين ما كاربرد کند و ما را غارت کند. توسط این پیمان آیا ما كره زمين چنین علومی توقف داریم که به مقصد خودمختاري، رشد و خودکفایی ما کمک کند؟!

رينگ چرخ روشنفکری سکولار که جلاجل اقلیت هم هستند توسط نوعی گردن کلفتی کاری می‌کند که کسی نتواند برخلاف این جریان فکری حرفی بزند…

دليل الاسلام والمسلمین دکتر همداستاني غلامی، رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی جلاجل آدم كردن گفت: مهمترین فراخواني کسانی که جلاجل مربوط به حوزه علوم انسانی اسلامی کار می‌کنند، فراخواني به مقصد آزادی و تمييز باریک و جلاجل واقع تاکید ثمار این باریک که تابوهایی که جلاجل دانشگاه‌های فروسو ديباچه علوم انسانی درست شده باریک مادام کی باید باروح تعظیم و احترام ما باشد؟ مهمترین شغل هامشاغل ما آزاداندیشی باریک و هیچ باکی هم نداریم که نظریات اسلامی هم باروح تمييز و ارزیابی آرامش طلب بگیرد. مادام زمانی که شرایطمان جلاجل علوم انسانی این باریک که اجازه پیدا نمی‌کنیم تمييز کنیم چراکه به مقصد راحتی به مقصد پیشانی بيگانگان  دانه چيدن بی سوادی می‌زنند. دانشجو می‌خواهد پرپوزال توسط یک مطالبه مردمی را به مقصد تصویب برساند اما می‌گویند که یا باید این مشکل را بديل کنید یا اجازه نمی‌دهیم که این مسیر را آدم كردن بدهید. ما حتی اساتیدی را داشتیم که به مقصد دلیل تقرير نظرات متفاوت تدریجا جلاجل یک فرآیندی كره زمين دانشگاه آن جهاني شدند یعنی رينگ چرخ روشنفکری سکولار که جلاجل اقلیت هم هستند توسط نوعی گردن کلفتی کاری می‌کند که کسی نتواند برخلاف این جریان فکری حرفی بزند.

محسن مقصودی به يادماندني انجام بده: ما وقتی كره زمين کارشناسی تعدادی تغییر لفافه جلاجل کارشناسی ارشد به مقصد یکی كره زمين لفافه های علوم انسانی آمدیم، متوجه شدیم که جلاجل عدیده كره زمين کلاس‌ها اصلا اجازه تمييز وزیر ها و حتی فکر وزیر ها هم نداشتیم؛ به مقصد گفت شماری كره زمين اساتید، علوم انسانی ما “علوم عقلی” نیستند بلکه “علوم نقلی” هستند یعنی احكام باید كره زمين فلان اندیشمند غربی یک بحثی را شيريني کنید و کلاس‌ها اصلا خلاقیت ندارد.

جلاجل مغرب آسوده بودن‌نمناك علوم انسانی را تمييز می‌کنید چراکه روشنفکران مغرب ضربت ديده داخلی، كشيك چي‌كندو مغرب باریک

رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی تقریر داشت: شاید این ديكتاتوري رای جلاجل کشورهایی که گريبانگير غربزدگی می‌شوند به مقصد مراتب زیاد كره زمين کشورهای غربی باشد و چون كه چه بسيار شما جلاجل کلاس های نيكويي كردن اروپا راحتتر بتوانید جلاجل این اسم مورد درستكاري بکنید به چه جهت که روشنفکر داخلی معتقد باریک همه چیز ما و اصلا كشيك چي ما مغرب باریک لذا هر صحبتی که غیر كره زمين این باشد رد شدن كره زمين به هدف نخوردن قرمز محسوب انجام خواهد شد.

برخلاف دانه چيدن‌هایی که به مقصد علوم انسانی اسلامی می‌زنند، علوم انسانی غربی صد جلاجل صد ایدئولوژیک فکر می‌کند

اوی گفت: برخلاف آنچه که به مقصد علمای علوم انسانی می‌گویند شما می‌خواهید کار سیاسی بکنید و ایدئولوژیک فکر کنید، باید بگوییم که این علوم انسانی غربی باریک که صد جلاجل صد ایدئولوژیک فکر می‌کند یعنی اسم بزرگواري كره ارض بینی الحادی به مقصد یکسری باید ها و نبایدها رسیده باریک و هرطور شده می‌خواهد این باید ها و نبایدها را درجامعه پیاده بکند.

اوی افزود: یکی كره زمين چیزهایی که جلاجل اسم باشليق های ماضي عجب بنده را برانگیخت این صفت بويناك که کسانی که مدعی آزادی می‌شوند کمتر حاضرند جلاجل مناظرات علمی و درجلسات تمييز شرکت کنند یا شرایطی را می‌گذارند که این جلسه عملا واي انجام خواهد شد؛ ما معتقدیم مادام زمانی که علوم انسانی شهرستان اسیر این تفکرات يكي كردن باشد به مقصد جایی نمیرسد.

غلامی افزود: اظهارداشتن علوم انسانی اسلامی جلاجل سالهای اخیر جلاجل کشورمان رواج پیدا کرده باریک و آن میدان یکه تازی كره زمين روشنفکران سکولار جلاجل شماری كره زمين لفافه ها گرفته شده باریک و عاطل نگرانی هم می‌کنند و سبک جلي نگرانی هایشان هم کاملا سیاسی و توام توسط فحاشی باریک. جلاجل مجموع میدان كره زمين حالت منحصر جلاجل وارد به ذهن باریک و این اندک دستاوردی نیست هرچند که ما یک خلف ماندگی درافتادن و طويل داریم.   

كره زمين اسم باشليق ۶۸ به مقصد پس ازآن نسخه اصلی عملیاتی اقتصادی کشور اقتصاد نئولیبرال باریک و نتیجه‌اش صفت پست‌های نجومی باریک

دکتر شهریار زرشناس جلاجل آدم كردن افزود: مجموعه‌ای پس ازآن كره زمين شورش اسلامی و جلاجل اخلاط چهارگانه سليقه ديسيپلين اسلامی مجموعه‌ای سیستم دانشگاهی را به مقصد نوعی طراحی کردند که بدون شك علوم انسانی قبل كره زمين شورش را توسط به‌تمامی اندکی پیاده سازی کردند. كره زمين اسم باشليق ۶۸ به مقصد پس ازآن نسخه اصلی عملیاتی اقتصادی کشور اقتصاد نئولیبرال باریک و نتیجه‌اش صفت پست‌های نجومی، شکل گیری مدیریت اشرافی و مسافر طبقاتی بوده باریک؛ شاکله علوم انسانی ایدئولوژیک باریک و اتفاقا توسط لیبرالیزم هم پیوند دارد. این‌ها آموزه های ایدئولوژیکی هستند که جلاجل شکل علم خودشان را مكان زدند و کارکردهای مشخص دارند و حكماً کارکردشان تعدادی ما ايمن سازي ماست یعنی ارچه علم اقتصاد مدرن را بگیریم و هیچ تحولی درآن ایجاد نکنیم و توسط آن مرزبندی نکنیم قطعا حاصلش انجام خواهد شد کیفیت اقتصادی مالامال سختي کنونی که جامعه آن را نمی‌پسندد.

شاکله و روح حاکم ثمار علوم انسانی غربی ايمن سازي منوي‌ها و نيت ها و مبانی ماست

اوی گفت: جلاجل کتب روانشناسی مدرنی که جلاجل دانشگاه ما تدریس انجام خواهد شد نوشته شده باریک که همجنسبازی هیچ مانعی ندارد؛ ازدواج ها جلاجل این سبک زندگی‌ای که جلاجل کتب کنونی روانشناسی ترویج انجام خواهد شد، حسب معمول كشيده شده به مقصد متاركه می‌شوند و ساختارگرايي خانواده برمبنای حمایت ابوي نسبت به مقصد فرزندان قطعا فروخواهد پاشید. ما باید جلاجل این علوم انسانی تحول ایجاد کنیم و لفظ شهر اندیشه دینی خودمان را باید جلاجل آن حاکم کنیم. منبرها نمی‌گویم هرچه اینها می‌گویند بد باریک اما شاکله و روح حاکم ثمار ايشان ايمن سازي منوي‌ها و نيت ها و مبانی ماست.

سیستم ناکارآمد دولتی کنونی ما نتیجه طراحی روشنفکران مرعوب مغرب باریک

زرشناس تاکید انجام بده: ما ارچه سیستم اداری کشورمان ناراضی هستیم و می‌گوییم جلاجل این سیستم کار اعمال نمی‌شود و این سیستم رشوه گير باریک و غیره باید ببینیم که چون كه کسی سیستم را طراحی کرده باریک؟ این سیستم جلاجل دوران رضاشاه توسط روشنفکران شبه مدرن اسم بزرگواري همین نسخه های علوم انسانی مدیریت طراحی شده و الان هم هرفسادی دارد مسئولش خودشان هستند و این بيگانگان بدون شك‌هایی هستند که فردا لرزانك اپوزوسیون گرفته‌بضع و شورش را بخاطر این ناکارآمدی ها می‌زنند.

اوی گفت: ارچه سیستم قضایی ما مشکل دارد به مقصد دلیل ديسيپلين شهر اندیشه‌ای سکولاری باریک که توسط قاضي جلاجل زمان همداستاني شاه پی ریزی شد.

وقتی به مقصد كنار زدن علوم انسانی غربی باشیم جلاجل علوم سیاسی به مقصد جای شهر اندیشه خودمختاري به مقصد سمتی می‌رویم که احكام بگوییم همه حقیقت جلاجل ديسيپلين جهانی باریک

زرشناس جلاجل جواب به مقصد این سوال که این علوم جلاجل کشورهای افزونتر هم پیاده انجام خواهد شد پشت بام به چه جهت جلاجل آنجا کارآمد هستند؟ تقریر داشت: جلاجل کدام یک كره زمين کشورهای پیرامونی این مضارع و مشکلات نیست؟ شما جلاجل تک تک کشورهای آمریکای لاتین، کشوربرزیل، کشورآرژانتین، کشورمکزیک، کشورپرو، هندوستان، کشورمصر و غیره نگاه کنید و متوجه خواهید شد که کدامشان بروکراسی گمراه شدن ندارند؟ کدامشان توانسته‌بضع جلوی تنگ راه را بگیرند و منصفي را برپا کنند؟ هیچ کدام؛ اما جلاجل كلاه خود کشورهای غربی مدرن چون علوم انسانی جلاجل آنجا مدير اماكن متبركه شده باریک مادام حدودی کارآمدی داشته باریک که حكماً افزونتر الان ندارد.

اوی افزود: كلاه خود روانشناسان چندین هزل گويي باریک که یکی كره زمين لفافه های که ماورایی را پذیرفته بضع و تعدادی آن جلاجل دانشگاه‌هایشان کرسی گذاشته‌بضع وآن را تمييز و بررسی می‌کنند اما جلاجل کشورایران هنوز اساتید روانشناسی موجودي نیستند این را بپذیرند و حتی كره زمين كلاه خود غربی ها هم خلف نمناك هستند. علوم انسانی شبه مدرن مقلدانه‌ای که ثمار ما تحمیل شده باریک نسبت به مقصد علوم انسانی مدرن کشورهای متروپل ناکارآمدتر باریک و هم سر مارا نمیشناسد و نسخه‌هایی که می‌پیچد دور باریک بنابراین وقتی به مقصد این نسخه ها عمل میکنیم یک اقتصاد نئولیبرالی داریم که كره زمين قلب آن مدیر نجومی بگیر درمی‌آید و جلاجل علوم سیاسی به مقصد جای اینکه شهر اندیشه خودمختاري و آزادیخواهی را ترویج کند ما را به مقصد سمتی تغييرصورت می‌کند که احكام بگوییم همه حقیقت جلاجل ديسيپلين جهانی باریک و راهی بغير پیوستن به مقصد ديسيپلين جهانی نداریم.

ديسيپلين دانشگاهی علوم انسانی ما تفکر ستیز و خلاقیت‌کش باریک

زرشناس گفت: ديسيپلين دانشگاهی علوم انسانی ما تفکر ستیز و خلاقیت‌کش باریک و اصلا امکان پرورش بشقاب اندیشمند را به مقصد ما نمی‌دهد. دانشجویی که می‌خواهان شدن جلاجل پایان نامه اش به مقصد آرمانگرایی انقلابی توجه کند  اصلا امکان نداشت یعنی نامناسب صفت بويناك که اجازه چنین کاری به مقصد او بدهند؛ خير احكام استاد ديكتاتوري به مقصد مصرف می‌داد بلکه سیستم ديكتاتوري داشت. این سیستم خلاقیت‌کش طراحی شده باریک چراکه نمی‌خواهند ما اشکال علم داشته باشیم و به مقصد ايشان برسیم.

تقریبا پس ازآن كره زمين شورش صفت انحصارطلب تریبون ها جلاجل اختیار اساتید روشنفکر سکولار بوده باریک

دليل الاسلام والمسلمین دکتر همداستاني غلامی، رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی جلاجل آدم كردن دستور كار تاکید انجام بده: علوم انسانی اسلامی مولود دوران رسيدگي شورش اسلامی باریک و جلاجل این اسم باشليق ها هرکاری کرده بضع که این علوم انسانی اسلامی نتواند کار خوش خدمتي كردن را اعمال بدهد. جلاجل این اسم باشليق ها صفت انحصارطلب تریبون ها جلاجل اختیار اساتید روشنفکر سکولار بوده باریک حتی جلاجل  صداوسیمای ديسيپلين جمهوری اسلامی تا چه وقت درصد مروجین علوم انسانی اسلامی تریبون داشته‌بضع و تا چه وقت درصد اساتید علوم انسانی سکولار؟ ما توسط درستكاري وزیر ها این بيگانگان پرخيده نیستیم اما وقتی هم دستور كار‌ای تعدادی تمييز می‌گذاریم گزینشی برخورد میکنند که ارچه آقای فلانی تعدادی مناظره بیاید ما نمی‌آییم! بخش دايگي توجهی كره زمين اساتید ما امرزو ملايم تحول هستند اما یک اقلیتی توسط ديكتاتوري و گردن کلفتی مانع می‌شوند و همه مكان را هم جلاجل اختیار گرفته‌بضع و کارشان را اعمال می‌دهند اما ما می‌گوییم اینقدر یک عجله شغل هامشاغل نزنید و اجازه بدهید شغل هامشاغل‌هایتان تمييز بشود.

محسن مقصودی جلاجل جمعيت بندی این بخش گفت: توسط توجه به مقصد صحبتهای اساتید، جلاجل واقع کسی به مقصد كنار زدن نفی کلی تولیدات علوم انسانی غربی نیست بلکه می گوییم لطفا اجازه “تمييز” علوم انسانی غربی جلاجل دانشگاه ها داده شود. این متون به مقصد هیچ وجه مقدس نیستند و دايگي نقدند.

جلاجل طی چادرپوش هزل گويي اخیر کل شاکله علوم جلاجل هر لفافه‌ای که قابل تصور بشوید ثمار ازاصل آموزه های علوم انسانی غربی باریک

شهریار زرشناس جلاجل جواب به مقصد این سوال که دستاورد علوم انسانی اسلامی جلاجل این چهاردهه چون كه بوده باریک، تاکید انجام بده: شما به مقصد منبرها اثر داغ بدهید جریانی که توسط محوریت عبدالکریم جبرائيل كره زمين فردای شورش فرهنگی حاکم شد، کجا اجازه داد که ساختارگرايي دانشگاهی علوم انسانی زمان رژیم پهلوی بديل بشود؟ کل شاکله علوم جلاجل هر لفافه‌ای که قابل تصور بشوید ثمار ازاصل آموزه های علوم انسانی غربی باریک و تا چه وقت مادام كورس واحدی بصورت عمومی مثل ریشه های شورش و غیره جلاجل دانشگاه‌ها اضافه کردند. کتاب های درسی و کنکوری ارشد و دکتری ما هنوز تعدادی افرادی مثل حسین بشیریه باریک که بطور صریح توسط ولایت فقیه اختلاط كردن می‌کنند و راه حلشان مشروطه انگلیسی باریک! چون كه کسی كلام که چهاردهه ديسيپلين دانشگاهی علوم انسانی دستگاه بافندگي طرفداران تحول جلاجل علوم انسانی و طرفداران علوم انسانی اسلامی بوده باریک؟ ديسيپلين علوم انسانی دانشگاهی ما جلاجل دستگاه بافندگي روشنفکرانی باریک که دقیقا اسم بزرگواري آموزه های نئولیبرالی روبروي هم قرار گرفتن می‌روند و این ديسيپلين به مقصد هیچ وجه دستگاه بافندگي تحولخواهان نبوده باریک که الان می‌گویند پس ازآن كره زمين چادرپوش هزل گويي نتیجه کار کجاست؟

روشنفکران غربی هستند که تطبيق دادن را ثمار هر قسم شهر اندیشه تحولخواه و نقاد حالت می‌کنند

اوی افزود: سوال می‌کنند به چه جهت به مقصد علوم انسانی مدرن مجال مهلت نمی‌دهید؟ جلاجل جواب می‌گویم که مگر جایی هست که علوم انسانی مدرن جلاجل دستش نباشد؟ شما بروید کیوسک اسم مربوط به مطبوعات و نشریات عمومی و تخصصی را ببینید و پس ازآن متوجه خواهی شد بصورت کمی و کیفی کدام سمت سنگین نمناك باریک؟ حتی تولیدات “سمت” ما هم چنین برآیندی دارد بطور مثال جلاجل کتاب شهر اندیشه سیاسی مئه بیستم، صفت انحصارطلب شهر اندیشه ها را کوبیده و احكام لیبرالیسم را ترویج کرده باریک. کتاب فلسفه آموزش و پرورشی که جلاجل دانشگاه پیام فروغ لمعان ترویج انجام خواهد شد صفت انحصارطلب تئوری های غیر كره زمين لیبرالیزم را کوبیده باریک و نتیجه می‌گیرد که بهترین آموزش پرورش همین محرزشدن باریک.

زرشناس تاکید انجام بده: جلاجل همین صداوسیما و دربرنامه های تمييز کتاب تا چه وقت رقيب کتاب نقادانه نسبت به مقصد علوم انسانی مدرن یا نسبت به مقصد مضمون های مشهورات مدرن را ترویج کردید؟ چون كه کسی كلام اینها تریبون ندارند؟! آیا تریبونی هست که نداشته باشند؟ کل ديسيپلين دانشگاهی ما جلاجل دستگاه بافندگي این بيگانگان باریک بنابراین باید بدانیم که اینها هستند که تطبيق دادن را ثمار هر قسم شهر اندیشه تحولخواه و نقاد حالت می‌کنند.

سرمایه گذاری نظام ارباب رعيتي های ديسيپلين جلاجل اظهاروجود علوم انسانی اسلامی زیر تلخه باریک

دليل الاسلام والمسلمین دکتر همداستاني غلامی به يادماندني انجام بده: علی رغم همه مباحث و مشکلات باید بگوییم که واقعا اساتید انقلابی  و تحولخواه دستگاه بافندگي روی دستگاه بافندگي نگذاشته‌بضع و بطور جدی کار می‌کنند. هم جلاجل دانشگاه و هم جلاجل مربوط به حوزه کارهای نیکی سرخرگ شده باریک اما مع الاسف باید بگوییم که سرمایه گذاری نظام ارباب رعيتي های ديسيپلين جلاجل این اظهاروجود زیر تلخه باریک.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: آنچه که بذال باریک این باریک که نمی‌توانیم علوم انسانی را پروژه‌ای متبدل کنیم بلکه باید این تحول جلاجل یک فرآیند باشد.

علوم انسانی کنونی قيمت گذار وابستگی، تنگ راه، تاريكي ها و مدیریت رانتخوار باریک…

زرشناس جلاجل پایان تقریر داشت: تحول جلاجل كورس مربوط به حوزه كره زمين ضروریات و نیازهای فوری شورش اسلامی باریک یکی تحول جلاجل ساخت اقتصادی کشور که حتما باید توسط محوریت منصفي جلاجل ساخت اقتصادی لفظ بگیرد و اقتصاد مقاومتی مشي اولا آن باریک و دوم جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ هم باید به مقصد سمتی برویم که دگرگونی ایجاد کنیم و کانون این دگرگونی اسم مكلف علوم انسانی باریک؛ علوم انسانی تعدادی خودمختاري و هویت دینی و معنوی کشورایران اسم مكلف اجمال و زندگی باریک؛ این علوم انسانی کنونی قيمت گذار وابستگی، تنگ راه، تاريكي ها و مدیریت رانتخوار و غیره باریک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ad_2]