فضای سیاه اقتصادی را چون كه کسی جلاجل هوش مردم گذاشت؟

[ad_1]

رديف نظامي سیاسی خبرها سواره- تجمعات اخیری که جلاجل مشهد و تا چه وقت شهر افزونتر برگزار شد، باآنكه جلاجل بادی امر «اعتراضات اقتصادی مجموعه‌ای بیکار و محتاج به مقصد نغن ليمو» تصور انجام خواهد شد اما حقیقت این باریک که این رخدادهای دايگي پیش‌بینی!(اینجا) توسط یک جریان سیاسی خاص جلاجل کشور ما نطفه‌گذاری شد، ماساژ داده شد و تقویت شد برخودهموار كردن به مقصد اینجا رسید.

فی‌الواقع باآنكه گلایه‌های اقتصادی کسانی كره زمين مردم به مقصد حق باریک اما باید پذیرفت که جریان ايمن سازي شورش نیز به مقصد نكراء جلاجل حلول كننده ثنايا‌برداری كره زمين این تجمعات باریک.

اما زمینه این ثنايا‌برداری و کاستی‌های وضع موجود را چون كه کسی پدید آورد؟

جریان سیاسی خاص یا بدون شك مورد بحث‌طلبان، اسم باشليق‌هاست که توسط سیاه‌نمایی اقتصادی كره زمين کشور و مفسدنمایی كره زمين ديسيپلين اسلامی و پوشيدگي پیگیری این حروف مصابرت جلاجل هوش کسانی كره زمين دولت فعلی، زمینه کمک به مقصد دولت و نيرنگ ساز كشته شدن سوراخ ها ترفیع اقتصادی را مانع کرده و پروژه‌ای فروسو ديباچه «شورش یقه‌آبی‌ها» یا بدون شك «آشوب به پا كردن اقتصادی» را پیگیری می‌کند که نتیجه آن به مقصد خیابان ریختن مجموعه‌ای توسط عاطل روانی تنگ راه و بیکاری شدید باریک.

آنچه که جلاجل آدم كردن می‌آید ناواقعیت‌هایی باریک که طی سالیان اخیر توسط عذار‌های جریان يسار جلاجل هوش عمومی مردم کشورایران پمپاژ شد و پوشيدگي هیچ برخورد یا واقع‌نمایی عمومی هم جلاجل برابر ايشان لفظ نگرفت.

– محسن رهامی: تحریم‌ها و قطعنامه‌ها کشور را فلج کرده و برخودهموار كردن گدازش نشود نمی‌توانیم مربوط به حوزه اقتصاد کشور را ۱۰۰ درصد گدازش کنیم.

– محسن صفایی فراهانی: جلاجل پایان هشت ساله دورودورنگ احمدی‌نسمت، اقتصادی ناآرامي‌ضربت ديده و نگران‌کننده وغارت ضربت ديده به مقصد ارث گذاشته شد.

– یک مقام دولتی: پيمان تغذيه كردن مردم مشکل دارد… خزينه ها خالیست.

– بخشوده هاشمی رفسنجانی:‌ تحریم‌ها ابوي مردم را جلاجل آورده باریک. اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریم‌ها عظم‌های ايشان را فرزانگي کرده باریک.

– اسحاق جهانگیری: بازنشستگان كره زمين صفت پست كلاه خود راضی نیستند.

– احمد صفت الاغّم: ارچه تحریم‌ها آدم كردن پیدا کند  کشور می‌رود به مقصد باتلاقی که افزونتر برنمی‌گردد .

– محمدباقر نوبخت: هر خانه محقر ایرانی three بیکار دارد. (که انجام خواهد شد به مقصد عبارتی صور زیاد كره زمين ۷۰ میلیون بیکار جلاجل کشورایران)

– ابراهیم اصغرزاده: تحریم و انزوای کشور که زندگی مردم را فلج کرده و آینده فرزندانمان را متمايل گرفته باریک.

– صادق زیباکلام: کشورایران eight میلیون بیکار دارد.

– یک مقام دولتی:‌ عموما شاخص‌های اقتصادی ما«غیر دايگي قبول» باریک.

– یک مقام دولتی: قطعا توسط مردم ناشتا و فقیر و بیکار نمی‌توان ایمنی را تأمین انجام بده و حرکت ما به مقصد سمت اقتصاد مقاومتی می‌تواند تعدادی ما ایمنی را هم رقم بزند!

كره زمين این دستگاه بافندگي مناسبت ها زیاد باریک…

و جالب آنکه هیچکدام كره زمين این مقولات درست نیستند.

مبنا بیکاران جلاجل کشورایران سيني آمار رسمی قريب ۲ میلیون نفر باریک خير eight میلیون یا ۷۰ میلیون!

عموم همین معیار نیز گريبانگير «بیکاری بحرانی» نیستند کمک تا چه وقت صد هزار عمل بلامتقاضی جلاجل کشورایران صور دارد (به مقصد گواه به ‌دست آوردن کار) که عموم بیکاران به مقصد این دلیل که خوشبختانه جلاجل پیمان حادّ معیشتی نیستند و انتظاركش عمل باروح توقف هستند؛ كره زمين قبول ايشان تماشي می‌کنند و ترجیح می‌دهند بیکار بمانند.

شاخص‌های اقتصادی کشورایران نیز به مقصد دلیل قوت‌هایی که داشته باریک هیچگاه زیاد كره زمين ۳۰ درصد كره زمين تحریم‌ها تأثیر نپذیرفته و اقتصاد کشورایران به مقصد گواه صندوق بین‌المللی زروسيم جلاجل جایگاه هجدهم كره ارض آرامش طلب دارد.

درونزا وجود داشتن و مثبتات اقتصادی کشورایران در عرض موجر شده باریک که به مقصد گواه نشریه بلومبرگ، اتکای کشورایران به مقصد درآمد نفت، حیاتی نباشد.

ماجرای قحطی و گرسنگی جلاجل کشورایران نیز یک القای بد، غلط و سخیف باریک. چون كه اینکه به مقصد گفت دليل الاسلام مصلحی، به ‌دست آوردن اسبق دانسته ها؛ جمهوری اسلامی کشورایران حتی جلاجل دوران كلنجار که کشتی‌های حامل غذای مردم تيرخور موشک عدو آرامش طلب می‌گرفت نیز گريبانگير قحطی و گرسنگی نشد.

جلاجل اینجا واجب شده به مقصد هزیمت باریک که صد پوشيدگي کسی منکر صور مشکلات اقتصادی تعدادی کسانی كره زمين مردم نیست و این اسم مكلف محرز باریک که بیکاری ولو یک نفر نیز دستگاه شرمندگی مسئولان امر باریک اما بایستی تفکیک قائل شد میان مشکلاتی که جلاجل همه جای کیهان هست و باید ايشان را گدازش انجام بده توسط القای ناآرامي و فروپاشیدگی اقتصادی.

باآنكه متأسفانه آن سیاه‌نمایی‌ها شیوع یافته و این واقعیت‌ها نیز همين جلاجل آماج يورش و تخریب بوده باریک اما حقیقت این باریک که اعتراضات اخیر جلاجل مشهد و تا چه وقت شهر افزونتر کشورایران، چیزی سواي ثمره بدون شك شیوع و بدون شك تخریب‌ها نیست.

باید توجه داشت که خاصان کشور نبایستی جلاجل نژنگ «آشوب به پا كردن اقتصادی» بیفتند که كره زمين هفت اسم باشليق قبل و هنگامی که نشریه فارین پالیسی شرح احوال «شورش یقه‌آبی‌ها جلاجل کشورایران» را منتشر انجام بده، دايگي پیش‌بینی صفت بويناك.

گفتنیست، مقام معظم رهبری، حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای، اسم باشليق ماضي طی بیاناتی جلاجل مراسم دوال عید غدیر فرمودند:

«اینکه ما مرتّب راجع به مقصد اسم مكلف‌ی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و مثل اینها جلاجل این تا چه وقت اسم باشليق مرتّب اوّل اسم باشليق، ميان بند اسم باشليق، آخركار اسم باشليق میگوییم، تکرار میکنیم، به مقصد‌خاطره ها این باریک که عدو به مقصد این نقالي كردن‌ی خاص توجّه کرده باریک. [میخواهند] اقتصاد کشور را نامسلح کنند، وضع مردم بد باشد، جیب مردم خالی بشود، امکانات مردم اندک بشود، زروسيم مردم بی‌بها بشود، قوچ خریدشان اندک بشود برخودهموار كردن ناراضی بشوند؛ تيرخور، این باریک. مردم را كره زمين اسلام و كره زمين ديسيپلين اسلامی ناراضی کنند؛ این، تيرخور عدو باریک. لذا روی اقتصاد تکیه میکنند تعدادی اینکه وضع مردم نامسلح بشود برخودهموار كردن به مقصد‌خاطره ها خرابی وضع، كره زمين اسلام و كره زمين ديسيپلين اسلامی برگشته بشوند.

خب این کار‌ی کیست که جلاجل مقابل این وضعیّت ایستادگی کند؟ کار‌ی همه؛ کار‌ی دولت هست، کار‌ی مجلس هست، کار‌ی مسئولین گوناگون هست، کار‌ی آحاد مردم هم هست. همه کار داریم، باید اعمال بدهیم.»[۱]

جلاجل آدم كردن می‌توانید شرح احوال‌های سالیان ماضي سواره جلاجل پیش‌بینی آشوب به پا كردن اقتصادی را جلاجل اینجا و اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.

*** 

۱_ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34429

انتهای پیام/

[ad_2]

اعتراف غربی‌ها به مقصد ثنايا‌گیری كره زمين مجال مهلت آشوب به پا كردن ۸۸ تعدادی تکرار اغتشاشات مانند آن جلاجل کشورایران

[ad_1]

رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس- بررسی مدافع و واپسین‌های منتشر شده جلاجل مناجاتگري كردن غربی داغ جا می‌دهد اغتشاشات پشت بام كره زمين دهمین دورودورنگ انتخابات ریاست‌جمهوری کشورایران جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۸، اثرات زیادی ثمار هوش تصمیم‌گیران آمریکایی و کشورهای غربی تعدادی وضع شدیدترین تحریم‌های اقتصادی گذاشته باریک. 

نگاه‌ها به مقصد کشورایران قبل كره زمين انتخابات 

نگاهی به مقصد واپسین‌های محافل کارشناسی و رسانه‌ای آمریکا قبل كره زمين انتخابات ۸۸ داغ جا می‌دهد آمریکایی‌ها جلاجل آن زمان کشورایران را جلاجل عزايم اقتدار ارزیابی می‌کنند. 

به مقصد ديباچه مثال، مرکز مطالعه ها بین‌المللی دانشگاه «مام‌آی‌تی» جلاجل تحلیلی آوریل اسم باشليق ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸) درزمينه موقعیت شهربان‌ای کشورایران می‌نویسد:

«کشورایران فردا، نسبت به مقصد هر زمان افزونتر كره زمين هنگام شورش اسلامی، بازیگر قوی‌تری جلاجل شهربان باریک. شهرستان تهران، مادام اندازه زیادی رهبر كره ارض اسلام شناساننده انجام خواهد شد. کشورایران، علی‌رغم سیاست‌های آمریکا جلاجل زمینه تحریم‌، تهدید نظامی و انزوای سیاسی، كلنجار eight ساله توسط کشورعراق، ازدحام جلاجل کشورافغانستان (که كورس میلیون زنهاري را راهی این کشور انجام بده)، فروپاشی شوروی و ناآرامی جلاجل شوروی سابق جلاجل نزدیکی مرزهایش و شماری مشي‌های بدكرار خوش خدمتي كردن جلاجل اظهاروجود‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به مقصد این جایگاه دستگاه بافندگي پیدا کرده باریک. علی‌رغم پیش‌بینی‌های مکرر درزمينه فروپاشی فوری کشورایران این کشور، قدرتمند، نسبتاٌ دموکراتیک و كره زمين نگاه مردمش مشروع به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.»

جلاجل چنین شرایطی پیشنهادها و گزینه‌های مختلفی تعدادی مقابله توسط کشورایران و کاستن كره زمين دستاوردهای شهربان‌ای این کشور جلاجل آمریکا مطرح و پیگیری انجام خواهد شد، اما تقریباً هیچ سیاستی تعدادی تراكم ثمار شهرستان تهران و تغییر رفتارش کارگر نمی‌افتد. 

کشورایران جلاجل يكم عصر اوباما 

دولت اوباما، جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ جلاجل شرایطی روی کار می‌آمد که «جورج دبلیو بوش»، رئیس‌خلق قبلی ده‌ها دستور كار تعدادی تباني‌گیری توسط مخالفان ایرانی را يكم کرده و مبهوت میلیون‌دلار تعدادی بی‌ثبت كننده وزیر ها اوضاع داخلی کشورایران اختصاص داده صفت بويناك. 

مطابق شماری آمارها، کنگره آمریکا مهجور بین اسم باشليق‌های ۲۰۰۵ مادام ۲۰۰۹ (۱۳۸۴ مادام ۱۳۸۸) زیاد كره زمين ۴۰۰ میلیون دلار بي پروايي كردن تعدادی دستور كار‌های كلنجار رقيق وزارت خارجه آمریکا جلاجل برابر کشورایران اختصاص داد. 

علاوه ثمار این، «سیمور هرش»، فصل نامه‌نگار تحقیقی آمریکا ۷ جولای ۲۰۰۸، قريب یک اسم باشليق قبل كره زمين انتخابات ریاست‌جمهوری کشورایران جلاجل فصل نامه نیویورکر شرح احوال داد دولت بوش نحو يكم «عملیات‌های مخفیانه جلاجل کشورایران» توسط تيرخور ثبت كننده‌زدایی كره زمين این کشور را صادر کرده و کنگره توسط بايسته بي پروايي كردن ۴۰۰ میلیون دلاری او جلاجل این راستا موافقت کرده باریک. این عملیات‌های مخفیانه، شليطه تكاپو كردن به مقصد افراد‌های قومیتی جلاجل کشورایران و حمایت كره زمين «دائم الخمر‌های پرخيده» توسط حکومت کشورایران را شامل می‌شد.

تغییر محاسبات درزمينه کشورایران

به مقصد اذعان كلاه خود آمریکایی‌ها جلاجل زمان محضر اوباما جلاجل قوچ هیچکدام كره زمين این سیاست‌ها و سایر اقدامات تعدادی تراكم ثمار کشورایران موفقیتی جلاجل تغییر روال این کشور به مقصد دستگاه بافندگي نیاورده بودند، اما مهجور تا چه وقت ماه پس ازآن صفت بويناك که تنش زايي داخلی کشورایران و اغتشاشات پشت بام كره زمين دهمین دورودورنگ انتخابات ریاست‌جمهوری این محاسبات درزمينه کشورایران و شکست‌ناپذیری این کشور را تغییر داد. 

فصل نامه وال‌استریت‌ژورنال، ۲۷ ژوئن ۲۰۰۹، كورس هفته پس ازآن كره زمين سرخرگ اغتشاشات جلاجل کشورایران جلاجل تیتر كلاه خود نوشت: «آمریکا، ناآرامی‌های کشورایران را فرصتی تعدادی کاهش دستاوردهای شهربان‌ای این کشور می‌بیند.»

این فصل نامه نوشت:

«مقام­های دولت اوباما و متحدان این کشور جلاجل خاورمیانه جلاجل حلول كننده بررسی این مشکل هستند که توسط سرمایه­ گذاری ثمار روی تنش زايي سیاسی کشورایران، دستاوردهای راهبری شهرستان تهران جلاجل سرتاسر شهربان را كره زمين بین ببرند. 

یکی كره زمين مربوط به حوزه‌های اصلی که آمریکا جلاجل این راهبرد جلاجل حلول كننده تکمیل آن را به مقصد رستني آزمون خواهد گذاشت، کشورسوریه خواهد صفت بويناك که وعاء مهمی جلاجل کمک به مقصد شهرستان تهران تعدادی تسلیح رديف نظامي‌­های حماس و تشكيلات سياسي‌الله دارد. 

کارشناسان امور راهبردی آمریکا اکنون جلاجل حلول كننده ارزیابی این مشکل هستند که آیا ناآرامی‌­های داخلی کشورایران، رهبران این کشور را ملزم خواهد انجام بده مادام حمایت­ها كره زمين این دائم الخمر­ها را کنار بگذارند و به مقصد جای آن ثمار سربه زير وزیر ها مخالفان داخلی متمرکز شوند یا خیر. 

جلاجل مقابل شماری كره زمين کارشناسان امور راهبردی آمریکا كره زمين این نگران هستند که رهبران کشورایران ممکن باریک به مقصد خاطره ها عاطل بي زوري جلاجل هم تراز و هم سان داخلی عملیات برون‌مرزی‌كندو را گشايش دهند مادام قوی به مقصد نگاه خشم آلود برسند. 

باراک اوباما كره زمين اختصاصی‌ها پیش تمایلش را تعدادی كره زمين بین جابه جايي اتحاد نظامی و اقتصادی بشار پررازورمز توسط شهرستان تهران تقرير کرده باریک. این مشکل می تواند به مقصد توسط ثبت كننده وزیر ها کشورلبنان و پیشبرد  فرایند آرامش کشوراسرائیل ـ کشورفلسطین کمک کند. 

کاخ سفید جلاجل همین راستا جلاجل هفته جاری تصمیم گرفت سفیر آمریکا جلاجل دمشق را پس ازآن كره زمين وقفه‌ای four ساله به مقصد کشورسوریه برگرداند؛ اقدامی که دستگاه بافندگي­‌ناچیز مادام اندازه­ای احتمالاً كره زمين افزایش صاحبدیوان واشنگتن به مقصد این مشکل باریک که بی‌­ثباتی داخلی کشورایران بتواند پررازورمز را به مقصد بازنگری جلاجل اتحادش توسط شهرستان تهران ملزم کند. 

دیپلمات‌­های آمریکایی و خاورمیانه می‌­گویند بی‌­ثباتی داخلی کشورایران می‌­تواند به مقصد آمریکا تعدادی پیش جابه جايي وسیع‌­نمناك مدل آرامش اعراب و کشوراسرائیل هم کمک بکند.

کارشناسان هم تراز و هم سان راهبردی جلاجل آمریکا قبل كره زمين انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۲ ژوئن جلاجل کشورایران مادام اندازه زیادی موقعیت کشورایران جلاجل كله دار مادام كله دار شهربان را رو به مقصد افزایش می دیدند که این احتمالاً كره زمين کنار رفتن صدام حسین جلاجل کشورعراق و خواستاران جلاجل کشورافغانستان صفت بويناك.

نيرنگ ساز كشته شدن راه حالت تحریم‌های گذران كردن

جلاجل واپسین‌های آمریکایی‌ها، اکنون آشکارا صاحبدیوان‌هایی هم درزمينه امکان حرکت به مقصد سمت وضع تحریم‌های اقتصادی شدید علیه کشورایران دیده می‌شد. به مقصد ديباچه مثال،  فصل نامه کریستین‌ساینس‌مانیتور، four ژانویه ۲۰۱۰ (۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۸) به مقصد حمل كره زمين کارشناسان ارشد هم تراز و هم سان کشورایران به مقصد دولت اوباما پیشنهاد می‌دهد که توسط توجه به مقصد آسیب‌پذیر كشته شدن کشورایران جلاجل تاثير تنش زايي‌های پساانتخاباتی، این کشور را تيرخور تحریم‌های گذران كردن و كريه اقتصادی آرامش طلب دهد. 

«شهرام چوبین»، کارشناس هم تراز و هم سان کشورایران جلاجل اندیشکده کارنگی به مقصد این فصل نامه گفت:

«کشورایران، الان به مقصد كورس شکل [در برابر تحریم‌ها] آسیب‌پذیرتر باریک، اولاً راه پيمايي اعتراض آميز‌ها و درگیری‌های خیابانی كره زمين اواخر ماه ژوئن به مقصد این منطوق باریک که بخشی كره زمين جامعه کشورایران، حکومت را مقصر هر نوع تحریم جدید خواهد دید.

دوم اینکه، اکنون رژيمان پاسداران ثمار بخش‌های متنوع‌تری كره زمين اقتصاد کشورایران کنترل دارد و این باعث انجام خواهد شد که رژيمان، تيرخور بزرگتری باشد و بتوان آن را به مقصد نحو دقیق‌نمناك تيرخور تحریم آرامش طلب داد.»  

جلاجل بدون شك زمان مقام‌های دولت اوباما جلاجل گفت‌وگو توسط نیویورک‌تایمز جلاجل سنه ۲ ژانویه ۲۰۱۰ (۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۸) آشکارا اعلام می‌کنند اغتشاشات خیابانی را مجال مهلت مناسبی تعدادی تراكم ثمار کشورایران جلاجل مشکل هسته‌ای و حالت تحریم‌های جدید می‌بینند.  

این فصل نامه می‌نویسد:

«همزمان توسط تشدید فشارها روی اوباما تعدادی پشتیبانی كره زمين ضربت‌الاجلش درزمينه تعالی دیپلماتیک توسط کشورایران، دولت او می‌گوید ناآرامی‌های داخلی و مشکلات غیرمنتظره جلاجل دستور كار هسته‌ای شهرستان تهران، سران این کشور را جلاجل روبه رو تحریم‌های جدید و فوری آسیب‌پذیر می‌کنند.

جلاجل حالی که چندین پيرامون تحریم جلاجل درافتادن اسم باشليق‌های ماضي، کشورایران را كره زمين آدم كردن فناوری‌های هسته‌ایش انصراف يافته نکرده، یک مقام دولت آمریکا که جلاجل تدوین سیاست‌ها جلاجل برابر کشورایران وعاء دارد می‌گوید ‘صاحبدیوان ما این باریک که مشکلات فعلی [ایرانی‌ها] پنجره‌ای جلاجل اختیارمان آرامش طلب می‌دهد مادام تعدادی اولین شهرستان بار تحریم‌هایی را وضع کنیم که می‌تواند ایرانی‌ها را درزمينه اینکه دستور كار هسته‌ایشان توسط توجه به مقصد خرجیهایش مقرون به مقصد صرفه نیست، به مقصد تأملی دوباره ملزم کند.’» 

دیالکتیک تحریم-اغتشاش 

جلاجل چنین شرایطی دولت اوباما به مقصد این نتیجه رسید که اولاً بسترهای بین‌المللی تعدادی حالت تحریم‌های شدید اقتصادی علیه کشورایران مهیا باریک و ثانیاً اینکه پشت بام كره زمين وضع چنین تحریم‌هایی، دیالکتیک تحریم-اغتشاش مدلی عملی باریک که می‌توان هر زمان كره زمين آن تعدادی ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم، تشدید اختلافات داخلی و خودداری كره زمين اجمال جریان آشوب به پا كردن كاربرد انجام بده. 

اولین شايعه درزمينه تحرکات جدید دولت اوباما را «وال‌استریت‌ژورنال» افشا انجام بده. این فصل نامه كره زمين تشکیل جلسه‌ای اسموسيع جلاجل سنه ۹ اکتبر ۲۰۰۹ (روبه رو توسط ۱۷ مهر ۱۳۸۸) جلاجل مقر خزينه ها‌داری آمریکا نبا می‌داد که به مقصد «گردهم آيي کشورهای همفکر» علیه کشورایران قومگرايي شد.

این جلسه به مقصد ابتکار «اشتوارت لوی»، مقام ارشد خزينه ها‌داری آمریکا برگزار می‌شد و تيرخور كره زمين آن بررسی راهکارهای ایجاد اجماع جهانی صوب وضع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه کشورایران، جلاجل پرتو اغتشاشات پشت بام كره زمين انتخابات صفت بويناك. 

وال‌استریت‌ژورنال نوشت:

«شرک­ت‌کنندگان جلاجل این نشست می­‌گویند وزارت خزينه ها‌داری به مقصد صفت منسوب به طوس خصوصی جلاجل این جلسه هشت مربوط به حوزه‌ای که واشنگتن عاطل می­‌کند شهرستان تهران جلاجل ايشان آسیب‌­پذیر باریک را مشخص کردند. این مربوط به حوزه‌ها عبارتند كره زمين: فك دسترسی کشورایران به مقصد پروژه‌های بنزین، جریمه‌هایی علیه شرکت‌های بیمه کشورایران، طر ح‌های تعدادی فك توانایی کشورایران جلاجل كاربرد كره زمين فعاليت ها کشتی‌رانی بین‌المللی و کمپین‌هایی جدید تعدادی فلج وزیر ها بخش بانکی کشورایران.» 

نمایندگان هفت کشور تکنیک نام نهاده شده به مقصد رديف نظامي ۷ (کشورکانادا،کشورفرانسه، کشورآلمان، کشورایتالیا، کشورژاپن، انگلستان و آمریکا)، کشورعربستان سعودی، امارات، کشوراسترالیا و کشورکره جنوبی یازده کشور شرکت‌کننده جلاجل این نشست مخفیانه بودند؛ کشورچین و کشورروسیه، به مقصد ديباچه كورس کشور متحد کشورایران و بی‌میل به مقصد تشدید تحریم‌ها به مقصد این جلسه فراخواني نشده‌بضع، اما وال‌استریت‌ژورنال كره زمين قصد «هیلاری کلینتون»، به ‌دست آوردن خارجه هنگام ولادت دولت اوباما تعدادی هم نشين وزیر ها ايشان نبا داده باریک.

مبارزه‌های دیپلماتیک دولت اوباما تا چه وقت ماه پس ازآن به مقصد شهرستان بار نشست و آمریکا اعضای شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد را پارچه نخي درشت باف انجام بده جلاجل تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) به مقصد قطعنامه شماره ۱۹۲۹ تعدادی وضع شدیدترین و بی‌خرابكاري‌ترین تحریم‌‌های اقتصادی علیه کشورایران رأی واحد وزن معادل بدهد.

«آتش زدن رایس»، نماینده هنگام ولادت آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل متحد، پشت بام كره زمين تصویب این قطعنامه که بخش‌های گازوئيل، بیمه و بانکی کشورایران را تيرخور آرامش طلب می‌داد آن را «قوی‌ترین و اجتماع‌ترین ديسيپلين تحریم‌ جلاجل كره ارض» خواند. قطعنامه ۱۹۲۹، علاوه ثمار این، جلاجل ماه‌ها و اسم باشليق‌های پس ازآن، زیربنای حقوقی بخش اعظمی كره زمين شبکه تحریم‌های كاستن کشورمالی و اقتصادی علیه کشورایران را مهيا آورد.  

قبيله تحریم‌های اتحادیه اروپا 

به مقصد مسافر کوتاهی پس ازآن كره زمين تصویب این قطعنامه صفت بويناك که اتحادیه اروپا تعدادی اولین شهرستان بار، بيرون كره زمين چهارچوبه تحریم‌های دائم الخمر ملل اقدام به مقصد حالت چندین پيرامون تحریم‌های اقتصادی مستقل علیه کشورایران انجام بده. 

پیش كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۰، سیاست اتحادیه اروپا تعدادی اجرای تحریم‌ها علیه کشورایران مادام اندازه زیادی محصول به مقصد اجرای تحریم‌­های هدفمندی صفت بويناك که دائم الخمر ملل كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۶ به مقصد پس ازآن علیه کشورایران وضع کرده صفت بويناك و این اتحادیه هرگز به مقصد لفظ مستقل، حالت تحریم علیه کشورایران را جلاجل نحو کار آرامش طلب نداده صفت بويناك. 

اولین پيرامون تحریم­‌های اتحادیه اروپا، ۲۶ جولای ۲۰۱۰، جلاجل شکل «تصمیم شورای اروپا» اعلام شد. عنصر اصلی این تحریم­ها، نهي كردن سرمایه‌­گذاری اروپا جلاجل بخش نفت و رخت شو کشورایران و برترشدن كره زمين تأمین تجهیزات، فناوری­‌ها، مناجاتگري كردن کشورمالی و ارائه کمک­های باروح كاربرد تعدادی تصفیه، اکتشاف و اشکال رخت شو طبیعی مایع (LNG) کشورایران صفت بويناك.

اتحادیه اروپا پس ازآن كره زمين آن هم چندین پيرامون تحریم تعدادی خودداری كره زمين واردات، خرید و برج دريايي و حمل نفت علیه کشورایران تصویب انجام بده.

  ۱۵ مارس اسم باشليق ۲۰۱۲ شورای اروپا بخشنامه‌های واجب شده را به مقصد بزرگترین شبکه پیام‌­رسانی کشورمالی كره ارض نام نهاده شده به مقصد «جامعه جهانی پيوندها کشورمالی بین بانکی یا «سوئیفت» تعدادی فك تباني توسط ۲۵ بانک ایرانی که جلاجل فهرست تحریم­های اتحادیه اروپا آرامش طلب داشتند، داد. این اقدام باعث می‌­شد توانایی کشورهای افزونتر تعدادی مبادله کشورمالی توسط کشورایران زیاد كره زمين پیش محصول شود.

تحریم‌های یکجانبه آمریکا 

کنگره آمریکا هم پس ازآن كره زمين تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، چندین پيرامون تحریم‌های كريه‌گیرانه و یکجانبه را علیه بخش‌های مختلف اقتصاد کشورایران به مقصد تصویب رساند.   «مدل اجتماع تحریم‌ها، پاسخگویی و گروهي سرمایه‌گذاری کشورایران ۲۰۱۰» (سیسادا) یکی كره زمين این مدل‌ها صفت بويناك که جلاجل تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۰ توسط امضای اوباما به مقصد قانون تبدیل شد.   

این قانون تحریمی شرکت‎هایی که زیاد كره زمين ۲۰ میلیون دلار جلاجل بخش نفت و رخت شو کشورایران سرمایه‌گذاری کنند یا سلب كننده زیاد كره زمين ۵ میلیون دلار جلاجل اسم باشليق بنزین به مقصد کشورایران بفروشند، را مشمول كيفر يافتن‌های سنگین می‌انجام بده. 

اعتراف غربی‌ها به مقصد تيرخور تحریم‌ها

تيرخور آمریکا و کشورهای غربی درزمينه اینکه پس ازآن كره زمين آشوب به پا كردن ۸۸ به مقصد مقوله تحریم‌‌ها به مقصد ديباچه یک سرمایه اجتماعی تعدادی ایجاد اغتشاشات مانند آن آن اسم باشليق، صوب براندازی ديسيپلين کشورایران یا تغییر ماهیت و شخصیت آن می‌نگرند استريوفونيك پنهان نمانده باریک. 

اولین و علنی‌ترین اعتراف جلاجل این زمینه را یک مقام اطلاعاتی آمریکا جلاجل گفت‌وگو توسط فصل نامه واشنگتن‌پست ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ مطرح انجام بده. او علناً گفت که تيرخور تحریم‌های آمریکا علیه کشورایران، ایجاد نارضایتی عمومی جلاجل این کشور و فروافتاده وزیر ها ديسيپلين این کشور باریک. هر تا چه وقت واشنگتن‌پست بعداً چندین شهرستان بار تیترش را بديل انجام بده و جلاجل نهایت به مقصد حمل كره زمين این مقام نوشت: «ایجاد غضب عمومی یکی كره زمين منوي ها تحریم‌های آمریکا علیه کشورایران باریک»، توسط گذشت زمان آميختگي ها بیشتری جلاجل این زمینه آشکار شدند. 

اکتبر اسم باشليق ۲۰۱۲ (شطرنج باز اسم باشليق ۱۳۹۱)، راه پيمايي اعتراض آميز‌های پراکنده و ناچیز‌كثرت وقوع جلاجل شهرستان تهران به مقصد دلیل تنش زايي ارزی فروغ لمعان امید را جلاجل قلب غربی‌ها درزمينه به مقصد شهرستان بار قعود تحریم‌ها بيدين می‌کند و ايشان بیشترین حاکی علنی را درزمينه اینکه جلاجل شهرستان اندیشه تکرار آشوب به پا كردن ۸۸ و تغییر حکومت یا تغییر محاسبات و روال کشورایران هستند، مطرح می‌کنند. 

«ویکتوریا نولاند»، سخنگوی هنگام ولادت وزارت خارجه آمریکا، four اکتبر جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه اعتراضات جلاجل شهرستان تهران درزمينه جهش نرخ سعر می‌گوید: ««كره زمين دید ما معنای این (اعتراضات) فشارهای بین‌­المللی بی‌­امانت نگهدار و موفقیت‌­آمیزی باریک که بایست ما داریم به مقصد اقتصاد کشورایران واصل می­‌کنیم. تحریم­‌ها جلاجل حلول كننده نفوذ عمیق و عمیق­‌نمناك به مقصد اقتصاد کشورایران هستند و این عملي ساختن مهمی جلاجل راستای مبارزه تعدادی تغییر محاسبات رهبران کشورایران باریک.» 

تا چه وقت سنه پس ازآن، فصل نامه گاردین (۷ اکتبر ۲۰۱۲) كره زمين «فیلیپ هاموند»، به ‌دست آوردن دفاع هنگام ولادت انگلیس حمل انجام بده فشارهای تحریم‌ها علیه کشورایران را بایستی مادام كله دار حد تهدید سرنگونی حکومت فوق سرما مادام کشورایران پشت بام كره زمين تهدید بقایش ملزم به مقصد تغییر روال شود. 

گاردین نوشت:

«حاکی هاموند صریح‌­ترین چراغ خضرا كره زمين چشم یک مقام غربی تعدادی تشدید تحریم‌­ها توسط تيرخور فوق جابه جايي مشقات اقتصادی جلاجل خیابان­های شهرستان تهران تعدادی ایجاد ازدحام­ها و اختلاط كردن­های «تهدیدکننده رژیم» باریک. 

لحن نوشين اخیر هاموند جلاجل شرایطی مطرح شده که قيمت يك جهت سعر کشورایران دائماً جلاجل حلول كننده صفه باریک. 

هاموند گفت آميختگي ها آشکاری صور دارند مبنی ثمار اینکه تحریم­‌های فعلی توسط ضربه تكاپو كردن به مقصد اقتصاد کشورایران و ثمار هم تكاپو كردن وحدت جلاجل میان مقامات این کشور اثرات كلاه خود را ثمار جای گذاشته‌بضع. تصویر ارائه شده توسط اوی درزمينه سیاست های تحریمی که آرامش طلب باریک مادام عسرالنفس سرنگونی رژیم کشورایران پیش برده شوند، داغ جا دهنده واقعیت جدیدی درزمينه تيرخور تحریم­ها باریک باآنكه او اصرار می­ورزد که آرامش طلب نیست ايشان دولت را فروافتاده کنند. 

هاموند گفت: درستكاري­هاتی درزمينه تحریم عمومی مبادلات تجاری کشورایران و ایضاً فك دسترسی‌های باقی‌ مابقي کشورایران به مقصد کانا‌ل‌های بانکی بین‌­المللی صور دارند. ما قطعاً می­توانیم مشقت­ها را خیلی زیادتر بکنیم. مهجور چیزی که ممکن باریک رژیم را به مقصد تحرک وادارد هنگامی باریک که ايشان تعدادی بقایشان تهدید عاطل کنند. جلاجل صورتی که مساحت گرفتن فشارهای اقتصادی به مقصد حدی برسد که به مقصد صفت منسوب به طوس بالقوه بتواند اختلاط كردن و ازدحام­های بالقوه جلاجل خیابان­های شهرستان تهران تعدادی تهدید رژیم ایجاد کند، ايشان ممکن باریک روششان را تغییر دهند.»

یک قواله اسموسيع كره زمين ایمیل‌های افشا شده «هیلاری کلینتون» هم حاوی واقعیت‌های بیانگری جلاجل همین زمینه باریک. جلاجل این قواله که پيوسته كاري به مقصد ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ باریک و ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ (۹ شهریورماه ۱۳۹۴) كره زمين طبقه‌بندی اسموسيع بيرون شده «سیدنی بلومنثال»،  كره زمين نزدیکان «هیلاری کلینتون» و یکی كره زمين نفرات دخیل جلاجل شکل‌دهی به مقصد تصمیمات او تحریم‌ها را ابزاری مفید تعدادی «کمک به مقصد مخالفان کشورایران» توصیف کرده باریک. 

 او جلاجل آن ایمیل جرم بخش به مقصد کلینتون نوشته وام گذاردن پیشنهاد مذاکره به مقصد کشورایران، و جلاجل بدون شك حلول كننده حالت تحریم‌های كريه‌گیرانه علیه این کشور روشی باریک که اختلافات داخلی جلاجل کشورایران را تشدید کرده و به مقصد مخالفان هم کمک می‌کند. 

«بلومنثال» نوشته باریک: «پیش جابه جايي مذاکره جلاجل کنار تحریم‌ باعث تشدید اختلافات داخلی، جلاجل هر جایی که باشد، انجام خواهد شد. طويل وزیر ها دستگاه بافندگي دوستی و جلاجل بدون شك حلول كننده تکان وام گذاردن تاباق، فضای رزمايش دیپلماتیک و سیاسی را به مقصد روی کشورایران می‌بیند. ارچه کشورایران دستگاه بافندگي دوستی را پشت بام بزند، كاربرد كره زمين تاباق توجیه انجام خواهد شد. اینکه همزمان توسط اجرای تحریم‌ها كلام شود راه افزونتر نيرنگ ساز باریک، روشی به دردخور باریک. توسط این طوق، آسیبی که به مقصد کشورایران می‌رسد، نتیجه انتخابی باریک که خوش خدمتي كردن کرده. این طوق به مقصد مخالفان هم کمک می‌کند…. مخالفان، عملي ساختن جدیدی جلاجل معادلات پيوسته كاري به مقصد کشورایران هستند که باید ايشان را جلاجل مساحت گرفتن سیاسی و اخلاقی جلاجل نگاه خشم آلود گرفت.»

انتهای پیام/ M


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس

[ad_2]

۱۳۰ نماینده مطرود گشتن سؤال كره زمين رئیس خلق را توضيحات کرده‌بضع/ ۶۰ هزار میلیارد ده قران فرار مالیاتی جلاجل کشور داریم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين زنجان، علی واگذاري‌چی امشب جلاجل نشست خبری توسط خبرنگاران درزمينه مناقشه سؤال كره زمين رئیس خلق تقریر انجام بده: ۱۳۰ نفر كره زمين نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرود گشتن سوال كره زمين رئیس خلق را توضيحات کردند و به مقصد كنار زدن افزایش مبنا امضاکنندگان نیستیم.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه ۱۸۰ نفر كره زمين نمایندگان كره زمين صنایع شهرستان جناح‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی به مقصد اجرای هيئت ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کردند، گفت: تعدادی كره زمين نمایندگان به مقصد این نتیجه رسیدند که ارچه مطرود گشتن سوال كره زمين رئیس خلق ارجاع شود درزمينه این فهمید به مقصد دیوان مايه ۹۰ شکایت کنند.

نماینده مردم زنجان و نرده جلاجل مجلس ایضاً درزمينه وطن اختيار كردن مطرح شده درزمينه تجريد مدیرکل آموزش و پرورش مدیر نیز گفت: درستكاري ما این باریک که آیا كره زمين ۱۵ هزار نفر فرهنگی کسی شایستگی مدیرکل كشته شدن را ندارد؟ که کسی را كره زمين شهرستان تهران تجريد کنیم.

فرهنگیان چادرپوش گزینه تعدادی مدیر کل آموزش و پرورش پیشنهاد کردند

اوی توسط تعبیر اینکه مطرود گشتن این فهمید به مقصد منزله اختلاط كردن توسط عابدینی گزینه پیشنهادی قبلی نيستي، افزود: مناقشه اینجاست که عابدینی ۲۰ اسم باشليق زیادتر صفت بويناك که كره زمين مدیر رفته صفت بويناك و چون آشنا کلی كره زمين هم سر نداشت تعدادی همین اختلاط كردن کردیم، كره زمين طرفی سيني كلام آشوب پیمان فعالیت اوی نیز چیزی شبیه کریمی افزونتر گزینه پیشنهادی صفت بويناك، یعنی موعد بازنشستگی اوی نزدیک صفت بويناك.

واگذاري‌چی تعریف كلاه خود كره زمين مدیر غیربومی را شخصی که اسم باشليق‌ها برون مرز كره زمين مدیر فعالیت کرده باریک و به مقصد یکبار تعدادی صاحبخانه مسؤولیت می‌آید، ديباچه انجام بده و گفت: عابدینی نیز جزو این ردياب كره زمين مدیران صفت بويناك.

اوی توسط اشارت به مقصد جلسه مشترک كلاه خود توسط فرهنگیان مدیر به مقصد منظور هم‌اندیشی درزمينه تجريد مدیرکل آموزش و پرورش مدعی شد: جلاجل این جلسه چادرپوش گزینه كره زمين صیانت كلاه خود ايشان تعدادی تصدی مدیرکلی آموزش و پرورش مدیر معرفی شده باریک.

نماینده مردم زنجان و نرده جلاجل مجلس گفت: پوشيدگي كره زمين اعلام اسامی گزینه‌های پیشنهادی فرهنگیان معذورم چون ممکن باریک، شائبه حمایت كره زمين ايشان پیش بیاید.

واگذاري‌چی توسط اشارت به مقصد اینکه معتقدم گساردن دارو پشت بام كره زمين اجمال سهراب به مقصد وجع نمی‌خورد و باید همزمان توسط تجريد مسؤول واصل عمل شد، گفت: پوشيدگي باید تاکید کنم  که نباید جلاجل این زمینه کوتاهی شده یا واصل هم سر پانویس‌ای شد.

اوی گفت: پوشيدگي جلاجل جریان اعتراض به مقصد تجريد مدیرکل آموزش و پرورش مدیر، به ‌دست آوردن به مقصد بنده اختیار داد که شخصی را كره زمين بین فرهنگیان تجريد کنم، اما به مقصد احترام به ‌دست آوردن و كره زمين آنجایی که تجريد مدیر کل به مقصد كفالت اوی باریک، این کار را نکردم.

علاوه ثمار نظارت جلاجل مربوط به حوزه تجريد مدیران جلاجل مربوط به حوزه عملکردی ايشان نیز نظارت واجب شده اعمال انجام خواهد شد

نماینده مردم زنجان و نرده جلاجل مجلس توسط تعبیر اینکه تاکید و اولویت ما جلاجل تجريد مدیران بيگانگان غیربومی هستند و استاندار نیز مسئول به مقصد كاربرد كره زمين نیروهای بومی شده باریک، اضافه انجام بده: پوشيدگي ممکن باریک زمان و شرایطی پیش بیاید که تصدی یک سمت كره زمين صیانت نیروهای داخل مدیر ممکن نباشد و برون مرز كره زمين ظرفیت ايشان باشد که جلاجل این لفظ كره زمين یک نیروی توانمند غیربومی كاربرد می‌کنیم.

واگذاري‌چی توسط تعبیر اینکه علاوه ثمار نظارت جلاجل مربوط به حوزه تجريد مدیران جلاجل مربوط به حوزه عملکردی ايشان نیز نظارت واجب شده اعمال انجام خواهد شد، گفت: نظارت حق نماینده مجلس باریک و قطعا ارچه جلاجل این زمینه مثال کوتاهی شویم مدیر مربوطه مطالبه و حتی برکنار نیز انجام خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه حالت نگاه خشم آلود یا ارائه شيخ ها جلاجل تجريد مدیر یک كلكسيون به مقصد منزله دست اندازي نیست، افزود: جلاجل این زمینه كورس نگاه ممکن باریک صور داشته باشد، به چه دليل که ارچه نگاه شخصی باشد، زشت و مذموم باریک و ارچه نگاه فراملی باشد، یک امر مبارک بوده و اثر داغ دهنده اقتدار نماینده خواهد صفت بويناك.

نماینده مردم زنجان و نرده جلاجل مجلس توسط تعبیر اینکه اختلاط كردن توسط تجريد یک نماینده به مقصد منزله اختلاط كردن نماینده توسط وزارت‌خانه محقر نیست، تاکید انجام بده: ما به مقصد كنار زدن این هستیم که دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي دهیم و به مقصد تعامل برسیم و بهترین‌ها تعدادی مدیریت مدیر تجريد شوند و چون نمایندگان بیشتربه امور مدیر اشرافیت دارند پشت بام مرغوبيت می‌توانند جلاجل تجريد مدیران کمک حلول كننده وزرا باشند.

*۶۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی جلاجل کشور داریم

اوی جلاجل همین اخبار جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه تجريد سایر مدیران غیربومی كره زمين يكباره شهردار زنجان نیز گفت: پوشيدگي كره زمين این يكدلي مضطرب شدم ولی نتوانستم ظهور کنم، چون شورای شهر مثل نمایندگان برگزيني مردم هستند و ارچه ايشان شهردار غیربومی تجريد کرده‌بضع، پشت بام حتما به مقصد مصلحت بوده باریک، هرچند که بنده گزینه‌ای تعدادی شهرداری زنجان نداشتم.

واگذاري‌چی جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه موقعیت نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۷ نیز گفت: جلاجل مساحت گرفتن کلان کشوری به مقصد نقدينه ایراد داریم که یکی كره زمين ايشان نیز حامل‌های انرژی باریک؛ چون باوري داریم باید قیمت جمعناتمام شده باشد و ارچه نشود صفت پست مردم تضییع می شود و تورمی به مقصد كنار زدن دارد که به مقصد پستان مردم و اشکال و اشتهازا خواهد صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد: تعدادی گدازش این مشکل نیز یک پیشنهاد جایگزین داده‌ایم که به مقصد جای حامل‌های انرژی ادراك پذير كردن مالیات كره زمين سود وديعه گذاران، ادراك پذير كردن مالیات كره زمين کلبههای خالی، اجرای کامل مطرود گشتن اقتصاد الکترونیکی ( توسط توجه به مقصد صور ۶۰ هزار میلیارد مالیاتی)، بازدادن هزینه كره زمين تراکنش‌های کشورمالی به مقصد دولت و ایضاً ساماندهی گلستان‌شهرها باروح توجه آرامش طلب گرفته و كره زمين این طریق تعدادی دولت درامد پایدار ایجاد شود.

نماینده مردم زنجان و نرده جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه ۸۰ نفر كره زمين ۹۰ نمایندهای که مطرود گشتن را مطالعه کرده‌بضع توسط آن موافقت کرده و آن را امضاء کرده‌بضع، تاکید انجام بده: این اثر داغ می‌دهد که نمایندگان نیز پرخيده موقعیت موجود هستند.

واگذاري‌چی افزود: ایضاً جلاجل مناقشه کمیسیون تلفیق نیز به مقصد نقدينه ارائه شده اعتراض داریم به چه دليل که سيني فاکتورهای ارائه شده نقدينه کشور مناسب نبوده و دائم الخمر دستور كار نقدينه جواب يابي حقوقدان کننده علمی تعدادی ندارد، اما توسط توجه به مقصد خواهد شد مدیر و مساحت گرفتن محرومیت، همین نقدينه منطقی باریک، ولی جلاجل عین حلول كننده ما پیگیر وطن اختيار كردن هستیم و جلاجل شماری زمینه‌ها مبارزه می‌کنیم که تعدادی مدیر نیز اقداماتی اعمال و مطرود گشتن‌های نیمه جمعناتمام به مقصد پایان برسد.

اوی تاکید انجام بده: اما ما کل کشور را متحد شدن داریم و تعدادی مثال چابهار که ۱۲۰ هزار خواهد شد دارد، خير پيمان و خير ايجادشدن و خير چیزی دارد و باید به مقصد این امر نیز توجه شود.

واگذاري‌چی ایضاً درزمينه فعالیت تاچند شغله‌ها و نیز گروهي به مقصد کارگیری بازنشستگان گفت: پشت بام كره زمين مناقشه نقدينه این فهمید بررسی خواهد شد، اما آنچه بذال باریک، فردا مشکل اشتهازا ثروت احكام مناقشه بازدادن یا گروهي بازدادن تسهیلات نبوده بلکه به مقصد دلیل گروهي ساماندهی جلاجل اشتهازا و تبعیض جلاجل بازدادن ها، رديف نظامي های مختلف به مقصد مجلس مرحله ها می‌کنند، که پوشيدگي ما پیگیر آن هستیم که کسانی که دولت گفت جذب به مقصد ايشان داده باریک نیز جذب شوند.

اوی ایضاً درزمينه وعاء نظارتی مجلس نیز گفت: پوشيدگي باید مناقشه بازرسی کل کشور كره زمين زیر نگاه خشم آلود قوا  برون مرز شده و زیر نگاه خشم آلود رهبری باشد،

اوی آدم كردن داد: ضروری باریک هر سه قوا نظارتی را به مقصد رهبری ارجاع دهند به چه دليل که وقتی نظارت را دائم الخمر ها اعمال می‌دهند، مسؤولیت اصلی فروسو تاثیر آرامش طلب می‌گیرد و نظارت توسط قاطعیت اعمال نمی‌شود، به چه دليل که وقتی قوه‌ای هم خوش خدمتي كردن ناظر و هم تصمیم گیرنده باشد، قطعا نظارت درستی اعمال نخواهد شد.

انتهای پیام/ج/

[ad_2]

آسیب های اجتماعی بزرگترین مضرت تعدادی کشور باریک/ قوانین، سیاست‌های ديسيپلين و رهنمودهای رهبری وسايل ضروری تعدادی مقابله آسیب‌های اجتماعی باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي قضایی خبرگزاری پارس، چهارمین جلسه دادستانی شهر تهران توسط مشکل آسیب‌های اجتماعی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۶، پسفردا توسط محضر تعدادی كره زمين معاونان دادستان و سرپرستان پذیرایی دادسرای شهر تهران، رؤسای دائم الخمر‌های تبلیغات اسلامی و بهزیستی کشور، فرمانده رژيمان مدیر شهر تهران، فرمانده رژيمان شهر تهران مهتر، فرمانده پلیس ‌اخلاقی ناجا، فرمانده پلیس ایمنی شهر تهران مهتر و نمایندگان نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی و دائم الخمر‌ها جلاجل دادسرای عمومی مدیر شهر تهران برگزار شد.

 جعفری دولت آبادی، دادستان شهر تهران جلاجل تبیین اهمیت آسیب‌های اجتماعی و گستردگی مربوط به حوزه آن، به مقصد مقایسه مربوط به حوزه آسیب‌ها نسبت به مقصد تخلفات اجتماعی و جرایم وام گذاري و تقریر داشت: تخلفات اجتماعی زیادتر مرتبط توسط مسایل انضباط شهری مثل ساخت و سازها و برج دريايي و حمل بوده که نیازمند مدیریت شهری باریک و جلاجل همین مربوط به حوزه دايگي پیگیری و رفع باریک، اما آسیب‌های اجتماعی فراتر كره زمين مربوط به حوزه تخلفات اجتماعی باریک که بغایت كره زمين مسایل مثل اعتیاد، متاركه و پانویس‌نشینی را جلاجل ثمار می‌گیرد و لذا مبنا زیادی كره زمين خانواده‌ها توسط آن درگیرند.

جعفری دولت آبادی مربوط به حوزه عملکردی جرایم را محدودتر كره زمين آسیب‌های اجتماعی و حتی تخلفات اجتماعی حالی و تعبیر داشت: اعتیاد یک آسیب اجتماعی باریک که سرچشمه شماری جرایم مثل عياري باریک، اما این آسیب توسط مشکلات دیگری چون متاركه و تندرستي جسمی و روانی نیز مرتبط باریک.

دولت آبادی توسط اشاعت به مقصد اینکه امروزه تركيب آسیب‌های اجتماعی واصل ادبیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده باریک، ثمار هرآينگي توجه به مقصد این بااستعداد تاکید انجام بده و افزود: قبلا صرفاً به مقصد تخلفات و جرایم می‌پرداختیم، اما امروزه آسیب‌های اجتماعی به مقصد ديباچه بزرگترین مضرت تعدادی کشور که حتی زیاد كره زمين جرایم و تخلفات اجتماعی جای توجه دارد، بها‌ها و ساختارهای اجتماعی را فروسو‌ شعاع كلاه خود آرامش طلب داده باریک و حلقه زدن تعدادی مهار و مبارزه دستور كار‌ریزی نشود، اوضاع كره زمين آنچه که هست بدتر خواهد شد. 

*ابزارهای مبارزه توسط آسیب‌ها

 جعفری دولت آبادی جلاجل تعبیر ابزارهای مبارزه توسط آسیب‌ها، به مقصد سه ديباچه قوانین، سیاست‌های ديسيپلين و رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاعت انجام بده و جلاجل توصیف قوانین کشوری به مقصد ديباچه ابزاری تعدادی مقابله توسط آسیب‌های اجتماعی تقریر داشت: جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف اجتماعی، قوانین متعددی به تصويب رسيده شده که كره زمين يكباره قانون دستور كار ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باریک که جلاجل هيئت ۸۰ هشت آسه اي بااستعداد را جلاجل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی شامل پیشگیری، به حضور رسيدن‌رسانی و بازتوانی، شناسایی و به شدني نقاط آسیب‌خیز، حمایت كره زمين زنان مدير اهل خانه، مقابله توسط اعتیاد توسط حمایت قوه قضاییه، حمایت كره زمين بیماران روانی سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار پیش‌بینی کرده باریک.

دولت آبادی توسط تعبیر اینکه هشتمین وسايل جلاجل مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی، مصوبات نهادهای سیاست‌جادادن به مقصد خصوصی شورای عالی شورش فرهنگی صفت بويناك، تاکید انجام بده: مصوبات این شورا مادام حد زیادی زمین مابقي و اجرایی نشده باریک که كره زمين يكباره، می‌توان به مقصد مصوبه بي پيرايگي و پرده داران شورای عالی شورش فرهنگی اشاعت انجام بده که به مقصد موجب آن بیست و كورس نظام ارباب رعيتي دولتی كره زمين يكباره وزارتخانه‌های فرهنگ و هدايت اسلامی، نرمش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی و صنعت، كان و تجبر؛ دائم الخمر‌های تبلیغات اسلامی، شرفه و سیما و گمرک و ایضاً نیروی انتظامی را مکلف کرده باریک.

دادستان عمومی و شورش شهر تهران توسط لغاز كره زمين این نگاه خشم آلود که امروزه تمامی کارها جلاجل مربوط به حوزه بي پيرايگي و پرده داران را به مقصد پلیس و قوه قضاییه ختان انجام خواهد شد، افزود: مجلس شورای اسلامی جلاجل مقام بررسی عملکرد نظام ارباب رعيتي‌ها، اقلیم كره زمين اقدامات پلیس و قوه قضاییه پرسش می‌کند؛ این جلاجل حالی باریک که اقلیم باید كره زمين عملکرد نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی و فرهنگی کشور که اجراکننده سیاست‌های شورای شورش فرهنگی هستند، سوال انجام بده.

*ورود عالی‌ترین مقام کشور به مقصد مشکل آسیب‌ها، واجد پیام بااستعداد

جعفری دولت‌آبادی سومین وسايل تعدادی پیشگیری كره زمين آسیب‌های اجتماعی و مقابله توسط ايشان را، رهنمودهای مقام معظم رهبری حالی و توسط یادآوری جلساتی که توسط محضر مسؤولان ارشد کشوری جلاجل اسم مورد آسیب‌های اجتماعی جلاجل سردفتر ایشان برگزار شده باریک، تقریر داشت: ورود عالی‌ترین مقام کشور به مقصد مشکل آسیب‌ها، واجد پیام مهمی باریک و ما باید بدانیم امروزه ابزارهای عنایت جلاجل مبارزه توسط آسیب‌ها جلاجل اختیار داریم و ارچه موفق نیستیم، باید به مقصد كنار زدن علت آن باشیم.

دادستان شهر تهران شیوه‌های مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی را جلاجل پنج ديباچه شامل پیشگیری، اقدامات ایجابی- فرهنگی، اقدامات سلبی، ورود علمی به مقصد اسم مكلف و كاربرد كره زمين ظرفیت‌‌های مردمی را باروح توجه آرامش طلب داد و جلاجل اسم مورد پیشگیری كره زمين رويداد آسیب‌ها، تعبیر داشت: نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باید به مقصد نوع‌ای عمل کنند که اصولاً جرمی رخ ندهد و آسیبی ایجاد نشود مادام خرجیهای بيهود هگو ثمار شب گذشته دولت شهرستان بار نگردد.  

 جعفری دولت آبادی جلاجل اسم مورد اقدامات ایجابی و سلبی متذکر شد : دائم الخمر‌های فرهنگی مثل شرفه و سیما و تبلیغات اسلامی که بي پروايي كردن و امکانات کافی جلاجل اختیار آنهاست، باید کار ایجابی كلاه خود را جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ به مقصد اعمال رسانند؛ همچنان که پلیس یا قوه قضاییه نیز مکلف به مقصد مقابله توسط جرایم مرتبط توسط آسیب‌های اجتماعی به مقصد ديباچه یک اقدام سلبی باریک.

دولت آبادی توسط اشاعت به مقصد فعالیت مراکز ماساژ مختلط جلاجل شهر تهران، افزود: ديسيپلين ما دینی باریک و اجازه نخواهیم داد بها‌های اسلامی توسط چنین اقداماتی به مقصد كار بي مزد گرفته شود؛ لذا پلیس و دادستانی شهر تهران توسط پدیده قبیح ماساژدرمانی که امروزه مجموعه‌ای توسط ایجاد دفتراسناد و اعمال تبلیغات جلاجل فضای مجازی مرتکب می‌شوند، مقابله خواهند انجام بده.

دادستان شهر تهران به مقصد مشکل زنان خیابانی وام گذاري و جلاجل اسم مورد اقدامات سلبی و ایجابی باروح نیاز جلاجل مبارزه توسط این آسیب، ديباچه انجام بده: سالهاست این مشکل به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌خورد؛ زنان خیابانی جمهور‌آوری می‌شوند اما مكرر جلاجل مدني واگرايي می‌شوند.

جعفری دولت آبادی افزود: مشکلات زنان خیابانی صرفاً توسط اعمال اقدامات قضایی – پلیسی گدازش نمی‌شود، بلکه جلاجل این مناقشه باید قائل به مقصد تفکیک شد؛ آنجا که فسق علنی رخ می‌دهد، به مقصد ديباچه مجرم باید فروسو تعقیب آرامش طلب گیرد و جلاجل غیر این فرض، نظام ارباب رعيتي‌های فرهنگی و اجرایی باید ورود کنند.

دولت‌آبادی تکرار حركت دوراني داشتن جمهور‌آوری و واگرايي كشته شدن مكرر چنین زنانی را احتمالاً كره زمين گروهي توجه نظام ارباب رعيتي‌های فرهنگی و اجرایی مرتبط توسط مشکل به مقصد وظایف كلاه خود حالی و افزود: اینکه كره زمين پلیس بخواهیم زنان خیابانی را جمهور‌آوری کند، اما جایی تعدادی نگه‌داری آنان نباشد، نتیجه‌بخش نخواهد صفت بويناك.

اوی توسط اشاعت به مقصد شیوه افزونتر پیشنهادی تعدادی مقابله توسط آسیب‌های اجتماعی  گفت: كاربرد كره زمين ظرفیت‌های علمی صفت بويناك؛طي اینکه  پشت بام كره زمين گذشت چهل اسم باشليق كره زمين پیروزی شورش اسلامی، رتبه کشورایران جلاجل مصادیق شماری آسیب‌ها مثل ایدز، متاركه، خودکشی، ستيزه گري، اعتیاد و مثل آن بالاست؛جلاجل نتیجه ادامه دار بررسی کارشناسی و علمی باریک که توسط كاربرد كره زمين مهارت جامعه‌شناسان، کارشناسان مذهبی و سایر متخصصان امر باید ریشه‌یابی شود.

* ساختارهای درخور اطفال تعدادی مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی

دادستان عمومی و شورش شهر تهران اوی ایجاد ساختارهای درخور اطفال تعدادی كاربرد كره زمين ظرفیت‌های مردمی، آخری شیوه‌ای صفت بويناك  که توجه به مقصد آن را به مقصد خصوصی پشت بام كره زمين ورود مقام معظم رهبری به مقصد مشکل آسیب‌های اجتماعی، ضروری حالی و افزود: دائم الخمر اجتماعی جلاجل وزارت کشور شکل گرفته باریک و امیدواریم به مقصد تدریج به مقصد نهاد دولتی تبدیل نشود.

جعفری دولت آبادی جلاجل هزیمت مشکل اخیر، گفت: مشکل اینجاست که مبارزه توسط آسیب‌ها سرخرگ انجام خواهد شد، ساختارگرايي ایجاد انجام خواهد شد، اما تدريجاً به مقصد نهادهای دولتی رنگ تلف شده تبدیل انجام خواهد شد؛ این جلاجل حالی باریک که جلاجل مبارزه به مقصد آسیب‌های اجتماعی، افزون ثمار ظرفیت نظام ارباب رعيتي‌های عمومی و دولتی، باید كره زمين ساختارهای اجتماعی نیز كاربرد انجام بده.

دادستان شهر تهران ثمار تکلیف نظام ارباب رعيتي‌های فرهنگی و اجرایی جلاجل ایفای وظایف ذاتی كلاه خود تاکید کرده و افزود: پلیس و قوه قضاییه كره زمين نظام ارباب رعيتي اجرایی که به مقصد کار ذاتی كلاه خود عمل می‌کند، حمایت خواهد انجام بده. به مقصد ديباچه مثال ارچه وزارت صحه کار ذاتی كلاه خود جلاجل تامین ایمنی غذایی تعدادی مردم را اجرایی سازد، دادستانی حمایت‌های كلاه خود را توسط ظرفیت بیشتری ارائه خواهد داد؛ به چه علت که تامین جیره طاهر، شهرستان و صفت پير تعدادی مردم به مقصد ديباچه مؤلفه‌های ایمنی غذایی، كره زمين صفت پست عامه و داخل جلاجل وظایف حکومت باریک.

جعفری دولت آبادی طي اشاعت به مقصد مشاهدات كلاه خود جلاجل گشت شب هنگام اخیر كره زمين شهربان فرحزاد، تاکید انجام بده: جلاجل بازدید كره زمين مساحت گرفتن شهر توسط نمايشگاه‌های تاسف‌باری مواجه شدیم و ارچه وزارت صحه پرچم مبارزه توسط تخلفات جرایم بهداشتی را فوق ببرد، دادستانی شهر تهران و معاونان دادسرا توسط وزارت صحه همراهی خواهند انجام بده.

* بااستعداد‌ترین ص فآرايي موفقیت جلاجل مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی

دادستان شهر تهران هماهنگی نظام ارباب رعيتي‌ها را بااستعداد‌ترین ص فآرايي موفقیت جلاجل مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی حالی و افزود: این‌نوع نباشد که پلیس دستگیر یا جمهور‌آوری کند، قاضی واگرايي کند و یا قاضی مددجو را به مقصد دائم الخمر بهزیستی معرفی کند و آن دائم الخمر كره زمين پذیرش مددجو سرباززدن کند.

 جعفری دولت‌آبادی كاربرد كره زمين همه ظرفیت‌های موجود جلاجل کشور را زمینه‌سه تار موفقیت جلاجل مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی به مقصد نمره آورد و توسط اعلام اینکه جلاجل کشور ظرفیت‌های عنایت جلاجل این راستا موجود باریک که مغفول مابقي، تعبیر داشت: جلاجل مشکل هدیه پوشاک نامناسب و برندها صور چنین ظرفیت‌هایی را هیبت کردیم و به مقصد ديباچه مثال، اتحادیه‌های‌ صنفی، بااستعداد‌ترین ظرفیتی باریک که جلاجل مصوبات جلسات دادستانی حوالی آسیب‌های اجتماعی به مقصد آن توجه شده باریک.

*مردم و بسیج، بهترین ظرفیت جلاجل مقابله توسط آسیب‌های اجتماعی 

اوی مردم و بسیج را بهترین ظرفیت جلاجل مقابله توسط آسیب‌های اجتماعی حالی و تقریر داشت: همچنان که جلاجل كلنجار تحمیلی توسط ثنايا‌مندی كره زمين ظرفیت مردمی به مقصد نتیجه رسیدیم، جلاجل مبارزه توسط آسیب‌های اجتماعی هم که اهمیت آن کمتر كره زمين كلنجار نیست، باید به مقصد این ظرفیت توجه شود.

دادستان شهر تهران طي یادآوری كورس نکته باروح تاکید مقام معظم رهبری جلاجل دیدارها توسط مسؤولان کشور، جلاجل هزیمت آن، تقریر داشت: اعمال کارهای فوق‌العاده، گروهي اکتفا به مقصد کارهای جاری و تحول جلاجل اقدامات، بااستعداد‌ترین تاکیدات مقام معظم رهبری صفت بويناك و توقف ایشان كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های دولتی، اعمال کارهای فوق‌العاده فراتر كره زمين وظایف ذاتی و جاری صفت بويناك. ایضاً ثمار هرآينگي كمال يابي جلاجل دستور كار‌ها و اقدامات جلاجل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید داشتند.

جعفری دولت‌آبادی به مقصد مشکل بي پيرايگي و پرده داران وام گذاري و توسط لغاز كره زمين این نگاه خشم آلود که مشکل جامعه تا چه وقت مظلم مو نیست پشت بام باید واگرايي شود،به يادماندني انجام بده: مربوط به حوزه بي پيرايگي و پرده داران مصادیق مختلف دارد و فراتر كره زمين مشکل جامه زنان هندي، شامل مربوط به حوزه‌هایی چون سینما، مجلات، سبک زندگی و نحوه روال جلاجل جامعه انجام خواهد شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه جامعه دینی باید واجد بها‌های دینی و حامی آن باشد، جلاجل اسم مورد رویکرد اسلام به مقصد بي پيرايگي، تقریر داشت: جلاجل اسلام عفت ورزیدن بخشی كره زمين مبارزه باریک و لذا قرآن کریم جلاجل مشکل ازدواج به مقصد بي پيرايگي ورزیدن توصیه می‌کند. این چنین باریک که ما نیز جلاجل مناقشه بي پيرايگي و پرده داران باید به مقصد صفت انحصارطلب مصادیق آن بپردازیم و برگزاری این جلسات توسط تيرخور پرسش كره زمين عملکرد نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی باریک.

دادستان شهر تهران شرب مي نبيد را عهدگسل بها‌های مبتنی ثمار بي پيرايگي حالی و توسط اشاعت به مقصد دستگیری ۷۰۰ راننده مست جلاجل مدل برگزار شده توسط پلیس و دادسرای هدايت طی یک ماه اخیر، افزود: این آمار اثر داغ‌دهنده یک آسیب اجتماعی باریک؛ به چه علت که راننده مست همزمان كورس قصور مرتکب شده باریک؛ اقلیم شرب مي نبيد و دوم، رانندگی جلاجل حلول كننده مستی؛ هم‌چنین ساخت و توزیع قابل نوشيدن که شاید نتوان شايعه پيوسته كاري به مقصد آن را جلاجل رسانه‌ها پررنگ انجام بده و یا هدیه لباس‌ها و برندهای خلاف شؤون حکومت دینی، مرتبط توسط مربوط به حوزه بي پيرايگي و پرده داران باریک.

 جعفری دولت‌آبادی كره زمين مسؤولان موجودي جلاجل جلسه خواهان شدن جلاجل مناقشه بي پيرايگي توسط بي همسري جدی‌نمناك، توسط دستور كار راهبردی‌ و اقدامات قوی‌نمناك واصل شوند و افزود: قصدم این نیست که بگویم کاری نشده باریک بلکه معتقدم باید تحول جلاجل اقدامات باشد و ارچه شهر تهران جلاجل مبارزه موفق شود، الگوی عنایت تعدادی سایر مدیر‌ها خواهد صفت بويناك.

جعفری دولت آبادی دادستان شهر تهران جلاجل تعبیر مصوبات جلسه، به مقصد مواردی شامل كاربرد كره زمين شیوه‌های جدید جلاجل مقابله توسط آسیب‌های اجتماعی، توجه زیادتر به مقصد فضای مجازی و آسیب‌های آن جلاجل این مربوط به حوزه و محضر پررنگ‌نمناك رسانه‌ها اشاعت کرده و افزود: اینکه کارکنان نظام ارباب رعيتي‌های دولتی كره زمين نگاه خشم آلود پرده داران الگو باشند، بزرگترین پیغام باریک و واجب شده باریک مدیران نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل این مشکل موفق‌نمناك عمل نمایند.

كاربرد كره زمين مطالعه‌های اجتماعی و نگاه علمی به مقصد هم تراز و هم سان و وطن اختيار كردن، پیشنهاد افزونتر  جعفری دولت‌آبادی به مقصد اعضای جلسه صفت بويناك.

اوی شرح احوال‌گیری كره زمين نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل مربوط به حوزه بي پيرايگي و پرده داران را جزو اقدامات آتی جلاجل جلسات آسیب‌های اجتماعی اعلام انجام بده؛طي اینکه حمایت كره زمين اقدامات ایجابی نظیر دورودورنگ‌های آموزشی و حمایت كره زمين اقدامات كاستن نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی و فرهنگی جلاجل مبارزه توسط بي پيرايگي و پرده داران، كورس مصوبه افزونتر این جلسه صفت بويناك.

 جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین كره زمين پلیس خواهان شدن جلاجل توقیف اتومبیل‌هایی که تعدادی نوامیس مردم دردمند شدن ایجاد می‌کنند یا توسط گرد هم آمدن گرد هم آمدن وزیر ها و حرکات غیرمتعارف نظم عمومی را مختل کرده و یا رانندگان مست و خودروهای حامل زنان کشف پرده داران کرده، تردید نکنند و تقریر داشت: تذکر كره زمين صیانت پلیس تعدادی شهرستان بار اولا اقدام مناسبی باریک، اما محض اين كه تذکر کافی نیست و جلاجل لفظ تکرار، خودرو توقیف و متخلف به مقصد محل بازگشت قضایی معرفی شود.

اوی كره زمين نظام ارباب رعيتي‌ها خواهان شدن به مقصد جای ارائه شرح احوال‌های تشریفاتی، واقعیت‌های امر را بگویند مادام امکان حمایت قضایی مهيا شود.

دادستان شهر تهران طي اعلام حمایت دادستانی كره زمين اقدامات نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی، ثمار هرآينگي كاربرد كره زمين ظرفیت همه نظام ارباب رعيتي‌ها نظیر اصناف و مردم تاکید انجام بده.

 جعفری دولت‌آبادی جلاجل پیگیری مشکل هدیه قلیان جلاجل اماکن عمومی به مقصد ديباچه مصوبه جلسه قبلی آسیب‌های اجتماعی، توسط اعلام صدور بخشنامه‌ای كره زمين صیانت دادستانی شهر تهران جرم بخش به مقصد سرپرستان پذیرایی دادسرا جلاجل این راستا، افزود: اقدامات دادستانی شهر تهران مدتی باریک سرخرگ شده باریک، اما کماکان سرپيچي كره زمين صیانت ميخانه‌‌دارها مشاهده انجام خواهد شد؛  لذا ضروری باریک وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی هم ورود کرده و پلیس هم جدی‌نمناك اقدام کند.

*اختلاط كردن دولت هنگام ولادت توسط راهکارهای پیشنهادی تبلیغات اسلامی جلاجل مربوط به حوزه بي پيرايگي و پرده داران

جلاجل این جلسه ایضاً دليل‌الاسلام خاموشی رییس دائم الخمر تبلیغات اسلامی اعلام انجام بده: راهکارهای بي پيرايگي و پرده داران پیشنهادی كره زمين صیانت آن دائم الخمر به مقصد شورای عالی شورش فرهنگی که بنای اصلی آن ثمار کارکرد فرهنگی باریک، توسط اختلاط كردن دولت هنگام ولادت مواجه شد.

 محسنی بندپی رئیس دائم الخمر بهزیستی هم افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی و تبدیل آن به مقصد یکی كره زمين دغدغه‌های دینی و ملی را احتمالاً كره زمين ماهیت پیچیده آسیب‌ها خواند و كره زمين اعضای جلسه خواهان شدن محورهای اعلامی توسط دادستان شهر تهران را جلاجل شکل یک به تنگ آمده کاری اجرایی کنند.

*اجرای مدل‌ ديسيپلين مراقبت‌های اجتماعی دانايي‌آموزان توسط دائم الخمر بهزیستی

اوی كره زمين اجرای مدل‌ ديسيپلين مراقبت‌های اجتماعی دانايي‌آموزان توسط آن دائم الخمر نبا داد و افزود: جلاجل اسم مورد توانمندسازی زنان مدير اهل خانه، معتادان، کودکان کار و خیابانی نیز باید اقدامات درخور اطفال لفظ گیرد.

رئیس دائم الخمر بهزیستی ایجاد حق ستان علاج بخش‌نرمي كردن، تعدادی کاهش آمار متاركه پیشنهاد انجام بده  و جلاجل هزیمت آن،افزود: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی متاركه و کاهش three.eight درصدی آمار متاركه جلاجل یکی كره زمين مدیر‌ها احتمالاً كره زمين اجرایی كشته شدن این مدل باریک.

*تذکر پلیس به مقصد بيگانگان بدحجاب

اميرالجيشي لطفی هم جلاجل ارائه آمار اقدامات پلیس جلاجل مربوط به حوزه بي پيرايگي و پرده داران طی اسم باشليق جاری كره زمين شناسنامه‌دار وزیر ها زنان خیابانی نبا داد و توسط لغاز كره زمين نارسایی پيوست ها اجراها، تقریر داشت: توسط جمهور‌آوری این زنان توسط پلیس، باید نسبت به مقصد آن‌ها تعیین تکلیف شود و لذا تقسیم کار جلاجل این مربوط به حوزه ضروری باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

توسط «نگی که نگفتی» تفاوت جلاجل ايفا را درك کردم/ كره زمين روی هیبت به مقصد یک اجرای استاندارد رسیده‌مام/ لودگی جلاجل ايفا را نمی‌پسندم

[ad_1]

خبرگزاری سواره- رديف نظامي رادیو و تلویزیون: ژیلا صادقی را به مقصد ديباچه مجری می‌شناسیم اما او جلاجل مربوط به حوزه گویندگی و بازیگری نیز هیبت دارد. او پشت بام كره زمين اینکه جلاجل اسم باشليق ۷۲ واصل يك جهت دوبلاژ شد؛ وعاء‌های متفاوتی را جلاجل سریال‌های «آب تني‌های کف رودخانه»، «روزهای زندگی»، «دردسرهای طلایی»، «آیینه‌های اخفاك» و فیلم سینمایی «بی‌همتا» به مقصد ديباچه بازیگر هیبت انجام بده و كره زمين اسم باشليق ۱۳۷۷ به مقصد لفظ رسمی به مقصد ديباچه مجری شبکه نبا و شبکه چادرپوش مشغول به مقصد فعالیت شد. او مادام کنون جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف ايفا داشته، اوباشيگري جلاجل بخش سیاسی و آن وقت تاریخ، معارف و کودک و نوجوان و پس ازآن كره زمين آن رديف نظامي اجتماعی که مادام همین الان جلاجل این مربوط به حوزه مشغول به مقصد کار باریک.

توسط «ژیلا صادقی» به مقصد گفت‌وگو نشستیم که این روزها اجرای دستور كار «نگی که نگفتی» جلاجل شبکه كورس سیما را ثمار كفالت دارد و هر هفته شنبه مادام سه شنبه وقت نما ۲۱:۰۰ عازم شدن آنتن انجام خواهد شد:
**سيده صادقی؛ آیا یک مجری مثل یک بازیگر که در عوض هر سناریو یک تکنیک بازی خاص را جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیرد، جلاجل کار ايفا هم در عوض هر پروژه کاری طوق اجرای خاصی باید داشته باشد؟ جلاجل این لفظ طوق اجرای شما در عوض دستور كار نگی که نگفتی چیست و چون كه ویژگی‌هایی دارد؟
-وقتی مجتبی احمدی تجهیز کننده و کارگردان دستور كار «نگی که نگفتی» توسط منبرها جلاجل اسم مورد اجرای این دستور كار درستكاري انجام بده توسط رجوع به مقصد قسم دستور كار جلاجل نگاه خشم آلود اولا این مشكل سازي به مقصد ذهنم خطور انجام بده که آرامش طلب باریک دستور كار‌ای مثل صفت انحصارطلب کارهایی که جلاجل این بیست و تا چه وقت اسم باشليق ايفا کرده مام نيرنگ ساز همزباني بیفتد. اما آقای احمدی استراتژی خاص خوش خدمتي كردن را داشت. جلاجل آدم كردن حجره فکر دستور كار تشکیل شد و تمرکز نیز ثمار گلچين وطن اختيار كردن بکر و جذابی صفت بويناك که مبتلا به مقصد مردم باشد.
جلاجل حقیقت یکی كره زمين تفاوت‌های این دستور كار در عوض منبرها محضر خصوصی جلاجل حجره فکر دستور كار صفت بويناك به مقصد نوع‌ای که كره زمين منبرها خواستند به مقصد ديباچه رأس کشورهرم دستور كار (که حكماً نگاه خشم آلود و لطف ایشان صفت بويناك) جلاجل حجره فکر دستور كار و حتی کنار رديف نظامي نویسنده باشم و منبرها هم توسط کمال میل پذیرفتم.

**محضر شما جلاجل حجره فکر این دستور كار چون كه تاثیراتی داشت؟

-تجهیز کننده «نگی که نگفتی» معتقد صفت بويناك حضورم جلاجل کنار رديف نظامي نویسنده کمک می‌کند مادام نظراتم را جلاجل لمحه صفت انتقام جو کنم و سرينگاه اشتراک نگاه خشم آلود محصول برداري شود. او اصولا شهر اهل مشورت باریک اما تصمیم نهایی را خوش خدمتي كردن می گیرد به چه جهت که زوایای مختلف یک مشكل سازي را جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیرد و حكماً بارها شده موضوعی را به موجب خواهان شدن و سلیقه منبرها طراحی کرده و نوشته باریک.
**اصولا مقوله ايفا و بازیگری را مادام چون كه حد به مقصد هم نزدیک می‌دانید؟
-باآنكه خیلی‌ها مشکل ايفا را كره زمين بازیگری مستثنا می‌دانند و معتقدند این كورس الفبايي مستثنا كره زمين هم هستند اما منبرها باوري دارم این كورس مقوله هر تا چه وقت كره زمين چندی منظرهای تخصصی متفاوتند اما جلاجل وجوهی کاملا به مقصد یکدیگر شبیهند. جلاجل واقع یک مجری کاربلد كره زمين صفت انحصارطلب مواردی که جلاجل اختیار یک بازیگر باریک سود می‌سرما و حكماً كره زمين دایره واژگان عظیمی ثنايا می‌سرما که جلاجل کار ايفا بسیار حمایت رسان باریک؛ پشت بام این كورس این الفبايي کاملا تخصصی كره زمين زوایایی به مقصد هم نزدیک و شبیهند.
**هیبت کار وزیر ها توسط مجتبی احمدی به مقصد ديباچه تجهیز کننده «نگی که نگفتی» اسم ابله صفت بويناك؟
-هیبت نیکی صفت بويناك. مجتبی احمدی جلاجل ابتر شدن این پروژه كره زمين منبرها خواهان شدن به مقصد اجرایی متفاوت توسط هر آنچه مادام به مقصد حلول كننده هیبت کرده‌مام فکر کنم و منبرها خیلی گاه فهمیدم که بسیار به مقصد سبک و سیاق محضر منبرها جلوی دوربین وسواس دارد و حتی لحن و قسم نگاه منبرها جلاجل ايفا را ثمار ازاصل درون مايه و مشکل سنه کارگردانی می‌کند. او تعطيل كرد خوانده و پسندیده می‌داند شهرستان زاویه نگاه، استایل مجری هنگام گفت‌و‌گو توسط مخاطره ها ثمار ازاصل مشکل، تاثیر خرق عادت انگیزی روی بازخورد ببینده تلویزیونی دارد.
اندک اندک به مقصد سبک و سیاق کار ایشان که نزدیک‌نمناك شدم متوجه شدم جلاجل صفت انحصارطلب این اسم باشليق ها سوا توجه به مقصد این نکات بااستعداد و اساسی کار کرده مام و حكماً زمانی كره زمين روی هیبت به مقصد یک اجرای استاندارد رسیده‌مام. جلاجل حالیکه کاملا درك و تکنیک توام باریک. شما ارچه تمركزفكر کنید متوجه می شوید که جلاجل دستور كار «نگی که نگفتی» قسم حرکات منبرها، حرکات دستگاه بافندگي و اندازه اجرای منبرها بسیار کنترل شده و توسط توجه به مقصد موضوعی باریک که مطرح می کنم. مسئولیت سنگینی باریک که جلاجل قله کشورهرمِ مبارزه های یک رديف نظامي آرامش طلب داشته باشی و بخواهی به مقصد بهترین شکل ممکن زحمات همه را به مقصد ميوه بنشانی، منبرها كره زمين همزباني رخ داده راضی هستم و خوشحالم که جلاجل تباني توسط مردم این بازخورد پسندیده خستگی را كره زمين تنم به مقصد جلاجل می‌کند.

**محضر مستمر روی آنتن، چقدر در عوض شما اهمیت دارد؟ شما توانسته اید اسم باشليق‌ها جلاجل شبکه‌های اصلی، دستور كار‌های بيدين‌ای را روی آنتن ببرید. ص فآرايي این استمرار جلاجل چیست؟

-ببینید محضر مفید برایم بااستعداد‌نمناك كره زمين محضر مستمر باریک. هر کاری در عوض منبرها یک هیبت باریک. اما امسال منبرها هم مقام هم پياله توسط مجتبی احمدی مستثنا كره زمين این دستور كار یک نمایش روی نمايشگاه داشتم و گشاده رو هستم که هیبت ای نوين را توسط ایشان به مقصد کارنامه مام اضافه کردم. دوستي كردن هستم به مقصد جای محضر مستمر جلاجل کاری محضر داشته باشم که حلول كننده مخاطره ها و خودم را پسندیده کند و در عوض هم شغل هامشاغل هایی داشته باشیم. صفت انحصارطلب پلاتو های این دستور كار نوشته شده به مقصد دستگاه بافندگي منبرها می رسد و صفت انحصارطلب كار نيك منبرها اینجا تبرئه درست مفاهیم و طلب كردن باریک؛ جلاجل این پیمان قطعا لمحه‌ای كره زمين دستور كار به مقصد بطالت نمی‌رود چون در عوض آن زحمت کشیده شده و منبرها این محضر را مفیدتر كره زمين اجرای مستمر می‌دانم.
**به چه جهت هنوز اجرای اصلی خیلی كره زمين دستور كار‌های بااستعداد و محوری به مقصد مجریان زنان واگذار نمی‌شود؟
-ملايم نیستم بارها این همزباني رخ داده باریک. منبرها اجرای دستور كار‌های مهمی كره زمين يكباره اسم باشليق تحویل را داشته‌مام. زمانی درون مايه و مشکل باریک که دستگاه بافندگي تجهیز کننده را می‌بندد.
**جلاجل دستور كار «نگی که نگفتی» مخاطبان زمانی به مقصد زیاد كره زمين حد جنون مردم آزاري وزیر ها مفاهیم اشارت می‌کنند. آیا این قسم تباني توسط بینندگان جلاجل حجره فکر دستور كار پی ریزی شده باریک؟
-لحن و قسم ارائه طلب كردن کاملا كره زمين پیش تعیین شده باریک. تبدیل هم تراز و هم سان سنگین، پیچیده و هنجارها و ناهنجاری‌های سنه جامعه به مقصد زبانی جنون مردم آزاري و دايگي درک در عوض مخاطره ها تعمدي کار تیم نگارش و جلاجل قله آن مجتبی احمدی باریک. بی شک این شیوه مقبول مخاطره ها باریک چون سعی می‌کنیم كره زمين فوق به مقصد تماشاگرمان نگاه نکنیم. زبان جنون مردم آزاري دستور كار را به مقصد نظارگي نزدیک می‌کند و این یعنی عالی….
جالب باریک محضر ما جلاجل روابط عمومی دائم الخمر شرفه وسیما و گپ و گفت توسط مخاطبان دستور كار كره زمين طریق سامانه ١٦٢ موید همین موضوع بحث صفت بويناك به چه جهت که ايشان توسط کلامی خودمانی توسط ما گپ و گفت داشتند و نظراتشان را می گفتند و جلاجل واقع این صمیمیت تفال خير نگاه سازندگان دستور كار جلاجل گلچين لحن باریک.

**در عوض اینکه حد هماني را جلاجل یک دستور كار مفرح که دارای ساختاری اجتماعی باریک صفت به خاطرسپردني کنید به مقصد نوع ای که ايفا به مقصد سمت لودگی نرود چون كه تمهیداتی شهر اندیشه اید؟

-«نگی که نگفتی» ساختاری مفرح و فسونساز دارد اما به مقصد سمت لودگی نمی‌رود. چون ما واقعیت‌های جامعه را توسط زبان خصوصی خودمان مطرود گشتن می‌کنیم، زمانی تمييز می‌کنیم، زمانی تایید و زمانی مطرود گشتن می‌کنیم و اتفاقات را به مقصد مخاطره ها می‌سپاریم. جلاجل این پیمان مخاطره ها كره زمين موضوع بحث و لحن مفرح ما که گذران كردن هم می‌تواند باشد به مقصد فکر فرو می‌رود.
**شما طی محضر كلاه خود جلاجل دستور كار‌های مختلف توسط مهمانانی جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پزشکی و … كله دار و کار داشته‌اید. در عوض اینکه بتوانید دستور كار را به مقصد نیکی سازمان کنید، دانسته ها کافی در عوض گپ و گفت توسط مهمان را اسم ابله حاصل کردن می کنید. جلاجل حقیقت آیا فرآیند حاصل کردن دانسته ها جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف در عوض یک مجری یک کار روتین و همیشگی باریک یا قبل كره زمين محضر جلاجل دستور كار متریال واجب شده در عوض گفت‌وگو را به مقصد دستگاه بافندگي می‌آورید؟
-قاعدتا مجری بایستی توسط دانسته ها کامل رودروی مهمانش بنشیند و باغ ها‌های واجب شده را در عوض گفت‌وگو داشته باشد. جلاجل این دستور كار که رديف نظامي، محتوا و ميراث ها واجب شده در عوض گفت‌وگو را جلاجل اختیار منبرها آرامش طلب می‌دهند و حكماً خودم هم پیش كره زمين دستور كار توسط مطالعه واصل ضبط كردن می‌مصابرت، شک نکنید دانسته ها مجری باریک که محضر مهمان را جذاب‌نمناك و كاستن می‌کند.

**توسط توجه به مقصد نیاز رسانه جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف و اینکه شما كره زمين نزدیک توسط دستور كار‌سازی جلاجل این مدیوم آشنا هستید؛ تصمیم به مقصد دستور كار‌سازی جلاجل مربوط به حوزه زنان یا سایر مربوط به حوزه‌ها را ندارید؟

-منبرها خودم را زیاد كره زمين دستور كار سه تار وجود داشتن یک مجری می دانم، توسط این حلول كننده مطرود گشتن هایی جلاجل هوش دارم که ترجیح می دهم توسط سازندگان مطرح کنم مادام اینکه خودم دستگاه بافندگي به مقصد کار دستور كار سازی مصابرت، این روزها هم توسط مجتبی احمدی جلاجل حلول كننده مطالعه و تحقیق روی موضوعی هستیم که می تواند جذابیت هایی داشته باشد، مادام پروردن چون كه بخواهد.
**نکته‌ای باقی نمانده؟
-كره زمين چشم خودم و رديف نظامي «نگی که نگفتی» كره زمين همراهی و پشتیبانی مدیران شبکه و ایضاً مدیر رديف نظامي اجتماعی فرهنگی که یکی كره زمين اعضای اصلی حجره فکر دستور كار هستند کمال شكرگزاري را دارم. امیدوارم محصول برداري مبارزه تیم «نگی که نگفتی» باروح رضایت مخاطره ها باشخصیت شبکه كورس باشد.
انتهای پیام/ 

[ad_2]

وابستگی ۴۰ درصدی نقدينه ۹۷ به مقصد نفت/ بنزین ۱۵۰۰ تومانی جلاجل مجلس تعدیل انجام خواهد شد

[ad_1]

مهرداد بائوج لاهوتی جلاجل گفت‌و‌گو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، جلاجل اسم مورد معایب و مزایای نقدينه ۹۷، گفت: نقدينه ۹۷ دارای معایب و مزایایی باریک که ارچه به مقصد معایب نقدينه‌ بخواهیم اشارت کنیم می‌توان به مقصد رشد خرجیهای جاری آن ایراد گرفت که به مقصد قريب ۲۰ هزار میلیارد ده ريال رسیده باریک،جلاجل حالیکه سيني توافقی که توسط دولت لفظ گرفته آرامش طلب صفت بويناك خرجیهای جاری کاهش یابد که كره زمين ۲۵۲ هزار میلیارد ده ريال سنه ماضيه به مقصد ۲۷۶ هزار میلیارد ده ريال افزایش یافته باریک.

اوی افزود: جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ وابستگی به مقصد نفت سنه ماضيه ۳۲ درصد صفت بويناك اما امسال این رقيب به مقصد ۳۶ درصد رسیده باریک که حكماً ارچه توسط تمركزفكر بررسی کنیم این رقيب زیادتر كره زمين این باریک. به چه دليل که دولت پیشنهاد کرده باریک که كره زمين مقام صندوق توسعه ملی ۳۲ درصد را واریز نکند و ۲۰ درصد واریز کند و ارچه این نوع دیدگاه کنیم به مقصد ۴۰ درصد می رسد.

لاهوتی آدم كردن داد: جلاجل نقدينه ۹۷ نقدينه عمرانی کاهش یافته باریک، اسم باشليق ماضي ۷۱ هزار میلیارد ده ريال بوده باریک و امسال به مقصد ۶۰ هزار میلیارد ده ريال کاهش یافته باریک.

اوی گفت: جلاجل مناقشه هدفمند وزیر ها یارانه‌ها باوري ما این باریک که یارانه‌ دهک‌های ميليونر جامعه باید حذف شدني شود، مجلس جلاجل اسم باشليق ۹۵ اعلام انجام بده که توسط این نسخه نمی‌توان یارانه ثروتمندان را حذف شدني انجام بده هر تاچند مجلس اعلام کرده صفت بويناك که توسط این نسخه ۱۰ برخودهموار كردن ۱۲ میلیون نفر حذف شدني می‌شوند، اما به مقصد یکباره دولت جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ اعلام انجام بده قصد حذف شدني ۳۵ میلیون نفر كره زمين یارانه‌بگیران را دارد که حتی جلاجل این اقدام کارمندان دیده نشده‌بضع.

لاهوتی به يادماندني انجام بده: جلاجل این اقدام كره زمين خواهد شد ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیر به مقصد یکباره به مقصد رقيب ۴۲ میلیون یارانه‌بگیر خواهیم رسید که رقيب سنگینی باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس آدم كردن داد: دولت جلاجل کنار این اقدام قصد دارد قیمت بنزین را نیز افزایش دهد پشت بام سه همزباني جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک که یکی كره زمين ايشان حذف شدني ۳۵ میلیون نفر كره زمين دریافت یارانه‌ باریک و دوم گران كشته شدن قیمت بنزین باریک. اما نکته‌ای که دربردارنده اهمیت باریک این باریک که بنزین جلاجل کشور نباید آن ميزان افزایش قیمت داشته باشد به چه دليل که آثار روانی بالایی جلاجل جامعه دارد و جلاجل همه لایه‌ها تأثیر می‌گذارد.

اوی افزود: اقدام سوم دولت‌ هم افزایش مالیات باریک که این رقيب قريب ۲۰ هزار میلیارد ده ريال در عوض دولت زیادتر كره زمين سنه ماضيه درآمد خواهد داشت.این جلاجل حالی باریک که زیاد كره زمين ۹۰هزار میلیارد ده ريال درآمد مالیاتی دولت جلاجل اسم باشليق جاری باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس آدم كردن داد: ارچه بخش مالیات را جلاجل نقدينه ۹۷ واپسین کنیم متوجه می‌شویم که دولت اعلام کرده قصد وهاج‌سازی دارد اما واقعیت این باریک که وهاج‌سازی نیست بلکه مالیات ثمار عملکرد آنچه که وصول انجام خواهد شد همین باریک و زیادتر كره زمين این نیست، اما آنچه که افزایش می‌یابد مالیات ثمار قيمت افزوده باریک.

اوی آدم كردن داد: مالیات ثمار قيمت افزوده توسط اسم پري زده‌کننده وام گذاري انجام خواهد شد بنابراین جمعناتمام تراكم ثمار شب گذشته مردم باریک.

لاهوتی به يادماندني انجام بده: اما نقدينه ۹۷ نکات مثبتی هم دارد که دولت جلاجل لایحه نقدينه ۹۷ یک مقفل اقتصادی ترسیم کرده باریک که تاکنون این مقفل را که در عوض اشتهازا و اشکال باریک نداشتیم.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس جلاجل جواب به مقصد این سؤال که مرکز مطالعه های مجلس اعلام انجام بده ارچه قیمت بنزین گران شود ۴۵۰ هزار نفر بیکار خواهند شد، گفت: باوري ما این باریک که دولت قیمت بنزین را افزایش ندهد و كره زمين رقم ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ده ريال که كره زمين مقام افزایش قیمت بنزین حاصل کردن خواهد انجام بده اشاره با گوشه چشم‌پوشی کند و كره زمين سایر مقام‌ها مثل صندوق توسعه ملی این رقم را جامه زنان هندي دهد.

*احتمالا جلاجل لایه‌های تبيره رایزنی‌هایی شود رقيب ۱۵۰۰ ده ريال بنزین را برخودهموار كردن حدودی تعدیل کنند

لاهوتی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که آیا مجلس به مقصد قیمت بنزین در عوض ۱۵۰۰ ده ريال رأی واحد وزن معادل خواهد داد گفت: جلاجل فضای مجازی فضای مثبتی در عوض این رقم نیست اما چون بي همسري دولت را جدی می‌بینم احيانا می‌دهم که جلاجل لایه‌های تبيره رایزنی‌هایی شود و این رقيب را برخودهموار كردن حدودی تعدیل کنند.

* قیمت بنزین و آفتاب زدگي جلاجل کشورایران كم ارزش باریک

اوی افزود: به مقصد هر حلول كننده قیمت بنزین و آفتاب زدگي جلاجل کشورایران كم ارزش باریک اما ارچه كره زمين شهرستان زاویه دیگری بخواهیم به مقصد این فهمید نگاه کنیم آثار واحد وزن معادل دیگری در عوض کشور خواهد داشت و آن هم کاهش اسم پري زده آفتاب زدگي و کثافت جو را كشيده شده خواهد شد.

*مجلس سنه ماضيه اجازه افزایش قیمت بنزین را داده صفت بويناك اما به چه دليل دولت این کار را نکرد؟

لاهوتی افزود: اما آیا پیمان و رختخواب این فهمید جلاجل کشور مهيا باریک؟ به مقصد هر حلول كننده انتقادی که به مقصد دولت واصل باریک این باریک که ما نمی‌گوییم بنزین گران نشود بلکه مجلس به مقصد دولت اعلام می‌کند که به مقصد دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را جلاجل قانون داده بودیم و مجلس كلام صفت بويناك که بنزین را به مقصد ۹۵ درصد فوب خلیج‌پارس برساند اما الان قیمت فوب خلیج‌پارس قريب ۲۰۰۰ ده ريال باریک.

لاهوتی تقریر داشت: سؤال ما این باریک که مجلس که قبلاً به مقصد دولت اجازه داده صفت بويناك که قیمت بنزین را به مقصد قیمت فوب خلیج‌پارس برساند به چه دليل نکرده باریک؟ 

اوی افزود: ارچه سالیانه قیمت بنزین را ۱۰ درصد گران می‌کردید، فشاری هم به مقصد مردم واصل نمی‌شد و جوغ روانی منفی نیز در عوض آن به مقصد صور نمی آمد.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس، جلاجل جواب به مقصد این سؤال که به مقصد هر حلول كننده دولت جلاجل نقدينه كلام باریک ۱۸ هزار میلیارد ده ريال كره زمين مقام مابهالتفاوت حامل‌های انرژی حاصل کردن و آن را در عوض ایجاد اشتهازا هزینه خواهد انجام بده، آیا مرغوبيت نیست این ارقام را در عوض اشتهازا‌های کنونی که جلاجل حلول كننده كره زمين بین رفتن باریک هزینه کند، گفت: ایجاد اشتهازا صفت به خاطرسپردني همین اشتهازا کنونی باریک و اولویت اولا کشور صفت به خاطرسپردني کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کنونی باریک که متأسفانه چندی جلاجل حلول كننده كره زمين بین رفتن باریک.

اوی افزود: اما به مقصد هر حلول كننده طوق صفت به خاطرسپردني این مجال مهلت‌های شغلی صفت به خاطرسپردني سرمایه جلاجل گردش و طوق ایجاد اشتهازا متفاوت و وام گذاردن تسهیلات كم ارزش قیمت باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس، آدم كردن داد: نکته واحد وزن معادل نقدينه ۹۷ در عوض تكميل پروژه‌های عمرانی این باریک که دولت متوجه شده باریک که توسط این ارقام و نقدينه دولتی نمی‌توان این پروژه‌ها را به مقصد تكميل رساند بنابراین بهترین کار روشی بوده که آن را طراحی کرده باریک برخودهموار كردن توسط كاربرد كره زمين توان بانک‌ها و بخش خصوصی پروژه‌ها را مدیریت کند،بنابراین این طوق هم می‌تواند مفید باشد. 

انتهای پیام/م

[ad_2]

بزرگداشت «۹دی» اجازه نمی‌دهد جای طلبکار و بدهکار سال ۸۸ عوض شود/ فتنه‌گران انتخابات را به یک موضوع امنیتی تبدیل کردند

[ad_1]

گروه احزاب خبرگزاری فارس- امین صبحی و مریم عاقلی: زمستان طراوت روزهای واپسین بهار را به یغما برده و غم بر عاشقان سایه افکنده بود، عاشقانی که همین روزها و در عهد خردادشان، دل در کف گذاشته و به میدان آمده بودند؛ از آن‌سو اما جریان فتنه، آشوبی که از شکوه حضور عاشقان در دل دارند را به کوی و برزن می‌کشانند و دیوانه‌وارمی‌تازند.

نبرد این جریان با فصل‌ها ادامه دارد و تابستان فرامی‌رسد، همان فصلی که هنوز زخم ۱۰ سال پیش جریان تزویر را بر تن دارد ولی کیست که نداند هجمه تَبر بر درخت تناور چه پایان محتومی خواهد داشت.

پاییز می‌رسد؛ دیگر جانی برای تزویر و نفاق نمانده و یارای مقابله با حق نیست. نفاق محصور «اتحاد فصل‌ها» شده است، اما تزویر در این خیال بود که گرمای جان بهار و تابستان در پاییز ادامه نمی‌یابد.

زمستان آخرین منزلگاه فتنه‌انگیزی‌های نفاق است. نفاق و تزویر به خاطر شکست‌های پی‌درپی هنوز نمی‌دانند که خط قرمز عاشق، معشوق خویش است و کیست که نداند حسین بن علی (ع) بَندِ دل همه حسینیان است.

«عهد دی‌» خط بطلانی بر تمام فتنه‌انگیزی‌های ۸ ماهه جریان فتنه بود و نشان داد که در دفاع از حریم «ولایت» گرمی و سردی ایام رنگ می‌بازد و هرم داغ واپسین روزهای بهار با باد سرد آغازین روزهای زمستان دست در دست هم حماسه می‌سرایند.

نهم دی‌ماه ۸۸ نه یک روز بلکه یک سال است. یک سال که تمام حق بر تمام باطل پیروز شد؛ طلایه‌داران راه عشق این بار با عزمی راسخ‌تر از گذشته فریاد «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» را سر دادند و برای مبارزه با تبرهایی از جنس درخت، چهره غبار و فتنه‌انگیزی را از درودیوارها شستند و این‌گونه بود که در بعدازظهری سرد خورشید دوباره طلوع کرد و ۹ دی عَرق شرم را از ماجرای سقیفه زمانه‌مان زدود.

مطمئن باشید که روز «نهم دیِ» هم در تاریخ ماند؛ نهم دی ۸۸، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در «سالگرد این حماسه»، حرف اصلی ملت ایران، یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده‌های الهی تبیین شود. 

این سخنان امام سید علی خامنه‌ای ۱۰ روز پس از تجدیدعهد تاریخی فرزندان انقلاب در سال ۸۸ گواه دست برتر گفتمان انقلاب اسلامی بود که در گذار از ۸ ماه فتنه پیچیده‌، آخرین حلقه از اتفاقات تلخ و ناخوشایند یک انتخابات پرچالش با حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی به آخر خط رسید. 

آتش زدن پرچم، خیام و هیأت‌های سیدالشهدا کار خود را کرد، این اقدام فرومایگان در خیابان‌های تهران که از روز برگزاری انتخابات در ۲۲ خرداد تا در فواصل مختلف روز قدس و روز سیزده آبان و روز تحلیف و … انتخابات را بهانه هجمه به‌نظام کرده‌ بودند، یک نتیجه عجیب و فراتر از اراده انسانی در پی داشت و سیل حضور مردم ایران در روزهای هفتم، هشتم، نهم و دهم دی‌ماه کار این جماعت را یکسره کرد و به تعبیر پیر انقلاب، پرچم راهنمای دیگران و روزی «متمایز» شد.

حوزه احزاب خبرگزاری فارس در هشتمین سالگرد پاسداشت حماسه ۹ دی با انتشار پرونده ویژه‌ای تحت عنوان «عهد دی‌» در قالب گفت‌و‌گوهای تفصیلی با کارشناسان، مسئولان و تحلیلگران سیاسی به بررسی ابعاد مختلف آفرینش حماسه ۹ دی و چرایی مانایی آن در تاریخ انقلاب اسلامی پرداخته است که در ایام پاسداشت حماسه کم‌نظیر نهم دی تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

سید محمد حسینی متولد ۱۳۴۰ از اولین دانشجویان دانشگاه امام صادق است که دارای دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی است.

حسینی به مدت ۴ سال رایزن فرهنگی ایران در کنیا بود و پس از آن در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم از شهر رفسنجان به مجلس راه یافت. او در مجلس پنجم از استیضاح کنندگان عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد  دولت اصلاحات بود.

سید محمد حسینی در سال ۱۳۸۸ توسط احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد.

سید محمد حسینی در این گفت‌و‌گو ضمن تحلیل و بازخوانی ریشه‌های فتنه ۸۸ به اقدامات وزارت ارشاد و همراهی هنرمندان و اهالی فرهنگ پس از روشنگری‌ها با نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و از چرایی پاسداشت مهم‌ترین تجمع مردمی پس از انقلاب اسلامی سخن گفت.

متن کامل مصاحبه تفصیلی خبرنگاران فارس با سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد به شرح زیر است:

 

فارس: ما سال ۸۸ یک تجربه بسیار مهمی را از سر گذراندیم و نظام جمهوری اسلامی در مقطع انتخابات با یک اتفاق جدید در عرصه مردم‌سالاری روبه‌رو شد، تحلیل شما از آغاز فتنه ۸۸ و ریشه‌های آن چیست؟

حسینی: یکی از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی تکیه به مردم بوده است یعنی همان جنبه جمهوریت که ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب شاهد برگزاری انتخابات مختلفی از جمله خبرگان، ریاست جمهوری، مجالس و شورا بوده‌ایم و تا سال ۸۸ به مدت ۳۰ سال ما انتخابات برگزار کردیم که همه آن‌ها باشکوه، منظم و با حضور چشمگیر مردم همراه بوده است؛ برای اولین بار در سال ۸۸ ما شاهد یک بدعت در انتخابات بودیم که شکست‌خوردگان زیر بار قانون نرفتند و دست به آشوب زدند البته در سال ۷۸ نیز مسأله کوی دانشگاه پیش آمد که یک شورش و موضع‌گیری علیه نظام بود که البته محدود به دانشگاه‌ها بوده و جمع شد.

*تشکیک در نتیجه انتخابات از دولت اصلاحات آغاز شده بود

از سال ۸۴ که یک تغییر ایجاد شد و دولتی روی کار آمد که متفاوت با دولت‌های ۱۶ سال گذشته بود، اوضاع تغییر کرد در حالی که از سال ۶۸ یک جریان کارگزارانی و بعد از آن از سال ۷۶ تا ۸۴ یک جریان اصلاح‌طلب روی کار بود، البته همان زمان انتخابات ۸۴ نیز برخی نامزدها در نتیجه انتخابات تشکیک کردند و گفتند وقتی که ما خواب بودیم در نتایج دستکاری شده است، با اینکه انتخابات سال ۸۴ را خود دولت اصلاحات برگزار کرده بود اما هر کدام از کاندیداها یک چیزی گفتند ولی نتوانستند مستمسکی پیدا کنند و علیرغم این ادعاها مردم را به خیابان‌ها بکشانند.

در سال ۸۸ برخی تصمیم گرفتند به هر قیمتی که شده به داخل قدرت بازگردند و وقایع سال ۸۸ یک کار سازمان‌دهی شده از قبل انتخابات بود و از همان زمان قبل انتخابات مسأله تقلب را مطرح کردند و کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند تا زمینه برای ادعای تقلب فراهم شود و چنانچه نتیجه انتخابات خلاف نظر آن‌ها شد هزینه سنگینی برای نظام ایجاد کنند یا نظام را مجبور به پذیرش خواسته خود کنند.

ما از فردای انتخابات سال ۸۸ شاهد تخریب و آسیب به اموال عمومی در تهران بودیم که برخی سعی داشتند این اقدامات را مردمی جلوه دهند در حالی که این افراد کاملاً آموزش دیده و از معاندینی بودند که از خارج کشور برای انتخابات به ایران آمده بودند و با طراحی و آمادگی کامل ورود کردند، البته در این میان برخی ناخواسته وارد پازل دشمن شدند و آن اغتشاشاتی را که دیدیم ایجاد کردند.

*اردوکشی خیابانی یک بدعت بود

کسانی که سال ۸۸ به نتیجه انتخابات معترض بودند به جای پیگیری روال قانونی رسیدگی به شکایات دست به اردوکشی خیابانی زدند و تهران را ملتهب کردند که این کار بعد از یک انتخابات بدعت بود اما آن‌ها سعی داشتند با این فشارها خواسته‌های نامعقول خود را برآورده کنند هر چند رهبر معظم انقلاب همان‌طور که از اسلامیت نظام صیانت می‌کنند باید از جمهوریت نظام نیز حمایت می‌کردند از این رو در مقابل این بدعت ایستادند اما برخی که تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار گرفته بودند تصور کردند واقعاً ظلمی رخ داده است.

* مظلوم‌نمایی برای کاندیداها و ظالم‌نمایی برای نظام دو رویکرد فتنه‌گران

در انتخابات دو کار صورت گرفت؛ اقدام اول مظلوم‌نمایی برای کاندیداهای شکست‌خورده و اقدام دوم ظالم‌نمایی برای نظام بود و این گونه وانمود کردند که نظام می‌خواسته هر طور که شده یک فرد خاص رئیس جمهور شود. 

از آنجایی که برای انتخابات طراحی، آمادگی و ارتباطات از قبل شکل گرفته بود لذا بعد از انتخابات نیز این فضا استمرار داشت و حتی در مقطعی برای فتنه‌گران ترور آقای خاتمی مطرح بود تا بتوانند از این طریق یک آشوبی برپا کنند و سوار بر موج شوند.

 

*فتنه‌گران انتخابات را به یک موضوع امنیتی تبدیل کردند

اگر سال ۸۸ در اول بحث انتخابات مطرح بود رفته رفته با اقدامات این جریان، این بحث سیاسی و سپس امنیتی و به اقدامی علیه نظام، رهبری و حتی اسلام تبدیل شد. از این رو انتخابات صرفاً یک بهانه و سوژه‌ای بود که این‌ها به اهداف خود برسند و هدف اصلی براندازی نظام بود و اگر به این هدف هم نمی‌رسیدند می‌خواستند کشور را معطل نگه دارند. 

فارس: رهبر انقلاب برای فتنه‌گران از واژه رفتار «نانجیبانه» استفاده کردند، این واژه ناظر به کدام عملکرد سران فتنه به کار برده شد؟

حسینی: افرادی که به خاطر انقلاب اسلامی و امام موقعیتی در نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند  انتظار و توقع این بود که همان روش را ادامه دهند نه اینکه نقش اپوزیسیون به خود بگیرند و دست به اقدام علیه امنیت ملی زدند. مثلاً در روز عاشورا ما شاهد آن حرکات سخیف و قداست‌شکنی مبودیم و این افراد باید این اتفاقات را محکوم می‌کردند اما دیدیم که از این افراد حرمت‌شکن به عنوان «مردان خداجوی» تعبیر شد. 

تا زمانی که صندوق‌های رأی بازگشایی نشود نتیجه انتخابات هم مشخص نیست اما از ساعت ۴ بعدازظهر آقای موسوی اعلام پیروزی کرد و مشخص است بعد از آن بحث‌ها عده‌ای از هواداران متعصب حرکات تندتری انجام می‌دهند در حالی که باید اعتراضات را به قانون سوق می‌دادند و اگر هم تخلفی صورت گرفته بود کسانی که خود را پشتیبان انقلاب و پایبند به آرمان‌های امام می‌دانستند نباید این گونه رفتار می‌کردند چرا که امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است.

*رفتار فتنه‌گران بالاتر از یک کار نانجیبانه بود

در اقداماتی که به حیثیت نظام لطمه وارد شد این افراد موضع نگرفتند و به اعتقاد ما رفتار فتنه‌گران بالاتر از یک کار نانجیبانه بود که قابل قبول نیست و با رفتار خود ضدانقلاب و اپوزیسیون را یاری کردند اما رهبری به صورت تلطیف‌ شده فرمودند که اقدام سران فتنه نانجیبانه بود. 

فارس: شما در سال ۸۸ به عنوان وزیر فرهنگ مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشتید، رهبری فتنه ۸۸ را به عنوان «میکروب‌ سیاسی» توصیف کردند، تحلیل شما از فرهنگ سیاسی نخبگان عرصه سیاست در سال ۸۸ چیست؟

حسینی: از قبل از انتخابات برنامه‌ریزی شده بود که این‌ها از همه ابزارها بهره بگیرند از جمله ابزار فرهنگ، هنر و رسانه و این گونه نبود که فقط نخبگان سیاسی را فعال کنند، بخشی از هنرمندان هم با این‌ها همراهی کردند در حالی که ممکن است هیچ قصد و غرضی برای اقدام علیه نظام نداشته باشند و برای حمایت از مردم آن طور که تبلیغ می‌کردند وارد صحنه شدند اما رفتار آن‌ها طوری بود که اوضاع کشور را نابسامان کرد، ما در وزارت ارشاد برنامه‌های مختلفی از جمله نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی داشتیم که برخی از این هنرمندان حالت قهر با دولت به خود گرفته و حتی با نظام مخالفت می‌کردند و این ویروسی که رهبری گفتند تعمیم یافته و کارها معطل مانده بود و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های وزارت ارشاد در ماه‌های اول فتنه از سوی این جریانات تحریم می‌شد، حتی برخی از هنرمندان که از قِبل انقلاب اسلامی به جایی رسیده بودند راه خود را جدا می‌کردند، اما در این میانه رهبر انقلاب در این زمینه با طمأنینه و آرامش و روشنگری وارد صحنه شدند چون می‌دانستند با دستورالعمل قضیه حل نمی‌شود و شبهات انباشته خواهد شد. حتی الان نیز ممکن است رسوبات و شائبه‌هایی در ذهن این افراد باشد.

عده‌ای که با نظام عناد داشتند فهمیدند نمی‌توانند با اغتشاشات نظام را براندازند و این درخت تنومند انقلاب اسلامی بسیار مستحکم است از این رو کم کم راه خود را جدا کردند اما راه تبیین و روشنگری مسیر سخت و دشواری بود زیرا فضا کاملاً غبارآلود شده بود، مگر برای کسانی که اهل بصیرت، تجزیه و تحلیل بودند ولی مردم عادی ممکن بود تحت تأثیر قرار بگیرند چون می‌دیدند فردی که رئیس مجلس یا نخست‌وزیر امام بوده معترض است و این باعث تردید بیشتر مردم می‌شد.

دقیقاً مانند جنگ‌های صدر اسلام که با وجود همراهی طلحه و زبیر با پیامبر اسلام (ص) اما مقابل امیرالمؤمنین (ع) ایستادند یا در قضیه شهادت «هانی بن‌ عروه» اگر «عبیدالله» درباره هانی با مردم سخن می‌گفت آن‌ها نمی‌پذیرفتند اما وقتی «شریح قاضی» آمد و گفت که هانی میهمان مکرمی نزد ماست مردم پذیرفتند و پراکنده شدند و بعد از آن بود که توانستند هانی را به شهادت برسانند، لذا در فتنه‌ها از چهره‌های موجه برای فریب مردم استفاده می‌شود و چون آن‌ها نمی‌توانند به درستی فضا را تشخیص دهند، تشخیص حق دشوار می‌شود. 

*فتنه‌گران حرکت خود را از پله دوم شروع می‌کردند و آشوب‌طلبی خود را نادیده می‌گرفتند  

فتنه‌گران با شعارهایی که در سال ۸۸ می‌دادند از یک حرف حق اراده باطل می‌کردند یا سعی داشتند موضوعات فرعی مانند کهریزک را برجسته کنند که البته این‌ها نیز اقدامات درستی نبود اما باید ببینید که منشأ آن چه بود، منشأ آن اتفاقات نیز همین اغتشاشات و آشوب‌طلبی‌های سران فتنه بود اما فتنه‌گران حرکت خود را از پله دوم شروع می‌کردند و غالباً پله اول را نادیده می‌گرفتند.

*رسانه‌های خارجی نقش آشوبگری را به صورت گسترده‌ای انجام می‌دادند

فارس: نقش برخی رسانه‌ها در آتش‌افروزی فتنه سال ۸۸ را چگونه تحلیل می‌کنید؟

حسینی: همان‌طور که به خاطر دارید بی‌بی‌سی فارسی فعالیت خود را از قبل انتخابات سازمان‌دهی کرد و نقش توییتر و فضای مجازی در این زمینه بسیار آشکار بود و تعطیل‌بردار نبود و آن‌ها به هر طریق کار خود را ادامه می‌دادند و در حکم اتاق فرمان یا اتاق جنگ اقدام می‌کردند. از رسانه‌های معاند تا سلطنت‌طلبان و بی‌بی‌سی همه فعالانه مردم را به آشوب و اغتشاش تشویق می‌کردند و سعی داشتند کوچک‌ترین اتفاقات را نیز برجسته کنند و تصویری که از نظام ارائه می‌دادند تصویر یک سرکوبگری بود که هیچ رحم و مروتی نداشت. این رسانه‌ها به صراحت از تعبیر کودتا استفاده می‌کردند و با تحریکاتشان نقش آشوبگری را به صورت گسترده‌ای انجام می‌دادند و با سفسطه و مغلطه می‌خواستند حرف خود را پیش ببرند و این یک جنگ تمام‌عیار بود.

فارس: نقش رسانه‌های داخل کشور در فتنه ۸۸ در آن مقطع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

حسینی: عملکرد رسانه‌های داخل نیز مختلف بود و به برخی از آن‌ها اخطار و تذکر داده شد و برخی از آن‌ها نیز تعطیل شدند. 

فارس: کدام رسانه‌ها؟

حسینی: یکی از آن‌ها روزنامه آقای هادی خامنه‌ای بود که نقش تخریبی در سال ۸۸ داشت و با آن برخورد شد البته خودشان هم درصدد جمع کردن این روزنامه بودند چون می‌دانستند چه نقشی ایفا می‌کند، البته به رسانه‌هایی که تذکر داده می‌شد مراعات می‌کردند اما به هر حال روزنامه‌های اصلاح‌طلب از تیتر گرفته تا رنگ صفحه را به صورت یک‌طرفه انتخاب می‌کردند و چون مثلاً آن زمان رنگ سبز نماد یکی از کاندیداها بود از این رنگ در صفحات خود استفاده کرده یا حرف‌ها و تبیین‌های رهبر انقلاب را در حاشیه قرار می‌دادند و از سوی دیگر بیش از حد به حرف‌های سران فتنه و بی‌بی‌سی بها می‌دادند و سعی می‌کردند این جریان را تغذیه فکری کنند تا آن‌ها سست نشوند چون از این طرف هم روشنگری‌های لازم صورت می‌گرفت،

حتی ما شاهد بودیم که در آن سال برای کسی که حتی کشته هم نشده بود، مجلس ختم گرفتند تا این شرایط حفظ شود. 

فارس: شما در وزارت ارشاد چه اقدامی برای تبیین و روشنگری در خصوص فتنه ۸۸ داشتید؟

حسینی: ما از همان روز اول که کار را شروع کردیم مصاحبه و نشست داشتیم و در عین حال به این بحث می‌پرداختیم که موضوع فقط انتخابات نیست و فراتر از این حرف‌هاست. برخی در قبال این موضوع پرخاشگری و تندی می‌کردند اما وقتی به آن‌ها توضیح می‌دادیم می‌پذیرفتند؛ مثلاً ما جلسه‌ای با نویسندگان و شعرا داشتیم و ابهامات و شبهات آن‌ها را پاسخ دادیم و سعی می‌کردیم که دائماً با اهالی فرهنگ ارتباط داشته باشیم. خیلی از آن‌ها اذعان می‌کردند که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و ما به آن‌ها می‌گفتیم حالا که متوجه شدید دیگر ادامه ندهید.

یک کارگردان به من گفت به خاطر مواضع و اقداماتی که داشته‌ ممنوع‌الخروج شده، من به او پیشنهاد دادم تا مصاحبه‌ای کرده و موضع‌گیری‌های خود را تصحیح کنند، ما نمی‌خواستیم همه بیایند و اظهار ندامت کنند اما وقتی روشنگری می‌کردیم که از سردمداران رژیم صهیونیستی تا ارتجاع عرب و آمریکا علیه ما کار می‌کنند و حتی درباریان رژیم شاه و منافقین و کومله‌ها و دموکرات‌ها نیز از این اغتشاشات حمایت می‌کردند یا کسی مانند عبدالمالک ریگی از سران فتنه حمایت کرده است اگر فرد اهل انصاف بود می‌پذیرفت اما اگر اهل منطق و استدلال نبودند نمی‌پذیرفتند؛ نمونه آن عکاسی بود که وقتی وزارت ارشاد به او یک درجه هنری اعطا کرد آن عکاس نپذیرفت و حتی حاضر نشد که بیاید و درجه خود را بگیرد و این موضوع را با بی‌بی‌سی مطرح کرد اما به هر حال این روشنگری خیلی اثرگذار بود. اینکه این‌ها دچار ریزش شدند و آن جمعیت خیابان آزادی رفته رفته به یک جمع اندک تبدیل شد و این صرفاً به خاطر روشنگری رهبری و تبیین‌های مسئولان بود.

*کسانی که سال ۸۸ جشنواره‌ها را تحریم کردند دیدند به صلاحشان نیست بیرون بمانند 

از سوی دیگر وقتی این جریان استقامت و پایداری ما را دید و متوجه شد که این طور نیست اگر آن‌ها تحریم کنند ما نیز کار را تعطیل کنیم و در صورت نیامدن خودشان حذف خواهند شد در نتیجه بازگشتند و دیدند که به مصلحتشان نیست که بیرون بمانند و کارها روال عادی به خود گرفت حتی در جشنواره فجر آن سال عده‌ای شعار دادند اما کسی با آن‌ها همراهی نکرد. 

فارس: شما تغییر ذائقه فرهنگی را چقدر در ایجاد فتنه ۸۸ و حتی فتنه جدید مؤثر می‌دانید؟

حسینی: به هر حال مسائل فرهنگی نقش عمده‌ای با نگرش، دیدگاه و گرایش مردم دارد و بر روی آن نیز اثرگذار است، وقتی مردم دیدند که اصول اسلام دچار خدشه می‌شود یا بالاتر از آن به امام حسین (ع) در عاشورای ۸۸ جسارت شد راه خود را جدا کردند، در روز ۹ دی کسانی که شرکت کرده بودند دیگر برایشان مهم نبود که به چه کسی رأی دادند اما چون مخالف یکسری هنجارشکنی‌ها و جسارت‌ها بودند به صحنه آمدند. ما اگر اعتقادات دینی و سبک زندگی اسلامی داشته باشیم این مسائل برای ما مهم است اما اگر معتقد به فرهنگ غربی باشیم چنانچه این اعتقادات دچار خدشه شود عواطف و احساسات ما درگیر نخواهد شد. این جریان معاند بیشتر به دنبال استحاله از درون است و آن‌ها می‌خواهند در حوزه سیاست و فرهنگ به برخی افراد میدان داده شود.* ۹ دی فصل جدیدی در انقلاب ما بود

فارس: حماسه ۹ دی چطور شکل گرفت و چرا بعد از ۸ ماه به وقوع پیوست و چرا پاسداشت این روز ضروری است؟

حسینی: ۹ دی یک حماسه کم‌نظیر در تاریخ انقلاب بود و به تعبیری یوم‌الله است. ۹ دی یک فصل جدیدی در انقلاب ما بود، بعد از ۸ ماه پرالتهاب که مردم انقلابی و طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله جبهه مقاومت شاهد یک فتنه پیچیده بودند،‌ این آتش با حماسه ۹ دی فرونشست، جبهه مقاومت جمهوری اسلامی را ملجأ و مأوای خود می‌داند و از این اتفاقات نگران بودند. چون اگر ما به داخل محدود می‌شدیم نمی‌توانستیم از آن حمایت کنیم.

* فتنه ۸۸ از هشت سال دفاع مقدس برای ما دردناک‌تر بود

حتی در برخی موارد در فتنه ۸۸ کار از ۸ سال دفاع مقدس برای ما دردناک‌تر بود چون در آن سال‌های جنگ طرف ما یک بیگانه و رژیم بعث عراق بود اما در فتنه ما دچار انشقاق داخلی شدیم و در مقابل ما مردم خودمان بودند که روشنگری آن‌ها نیاز به بردباری داشت و لازم بود که زمان بگذرد تا غبارها بنشیند و به دور از جنجال‌ها مردم به جمع‌بندی برسند. 

*حمله فتنه‌گران به مساجد و مردم وحشی‌گری بود 

مردم تهران دیدند وقتی آشوب و ناامنی باشد کار خودشان مختل می‌شود ما در سال ۸۸ شاهد حمله فتنه‌گران به مسجد لولاگر یا پایگاه بسیج یا حمله به افراد مذهبی بودیم که این‌ها نوعی وحشی‌گری بود و هیچ منطقی نداشت. فتنه‌گران در روز قدس شعار نه غزه، نه لبنان دادند و اقدام به روزه‌خواری کردند لذا وقتی مردم فهمیدند این‌ها به دنبال اصلاح جامعه نبوده و هدفشان براندازی است راه خود را جدا کردند. چرا که فتنه‌گران در روز عاشورا شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند و در شعارهایشان تأکید داشتند که انتخابات بهانه و اصل نظام نشانه است. 

اوج حرکت فتنه‌گران در روز عاشورا بود، وقتی آن‌ها این حرکات جلف و ناپسند را از خود نشان دادند مردم به صحنه آمدند و به تعبیر رهبری حضور مردم دست قدرت الهی بود و حضور مردم طومار فتنه را در هم پیچید و رسانه‌های بیگانه مجبور شدند که اعتراف کنند که یک اجتماع بی‌سابقه شکل گرفته است.

*نباید اجازه دهیم جای جلاد و شهید در سال ۸۸ عوض شود 

ما برای ۹ دی در شورای فرهنگ عمومی مطرح کردیم و در شورای انقلاب نیز تصویب شد که این روز ثبت تاریخی شود. پاسداشت ۹ دی هم تجلیل از مردم است و هم عبرت فراوانی دارد که مردم همواره باید هوشیار باشد چرا که دشمن‌شناسی بسیار امر مهمی است و باید در صحنه‌های انقلاب حضور به موقع داشت نه اینکه عده‌ای که در فتنه دخیل بوده‌اند حالا طلبکار شوند و به قول رهبر انقلاب جای جلاد و شهید عوض شود.

فتنه‌گران انتخاباتی را که تجلی قدرت و شکوه حضور مردم بود به نقطه ضعف نظام تبدیل کرده و جمهوریت کشور را به چالش کشیده‌اند و باعث فشارهای بین‌المللی و افزایش تحریم‌ها در ایران شدند، از این رو هر سال این واقعه باید یادآوری شود تا حافظه مردم آن را فراموش نکند. 

*عده‌ای پس از اقدامات احمدی‌نژاد می‌خواهند خود را از فتنه منزه کنند 

عده‌ای می‌خواهند خود را منزه کنند در حالی که از اول مسیرشان قانون‌شکنی و عدم التزام به فصل‌الخطاب یعنی رهبر معظم انقلاب بوده است لذا هیچ کدام از این‌ها توجیه‌بردار نیست ولو اینکه در حال حاضر به اقدامات رئیس جمهور نهم و دهم ایراد بگیرند و بگویند ما درست می‌گفتیم اما آن‌ها حق نداشتند در سال ۸۸ این گونه به کشور آسیب بزنند و ما نباید اجازه دهیم این خسارت عظیم که هنوز تحریم‌هایش ادامه دارد تکرار شود و برخی با کمک‌های خارجی و جنگ روانی به یک نزاع داخلی دامن بزنند.

۹ دی حماسه باشکوه مردم و حضور الهی آن‌ها در صحنه بود، درایت رهبری نیز قابل تأمل است چرا که ایشان با حلم و بردباری فضا را روشن کردند هر چند که مجموع نظام در این ماجرا شهید و کشته داد اما طراحان اصلی به دنبال جنگ داخلی بودند و مردم نیز آگاهی خود را نشان دادند و بعد از ۹ دی کینه‌ها و اختلافات کاهش یافت. نقش سفارتخانه‌های خارجی هم در ماجرای فتنه ۸۸ بسیار مهم بود، تعدادی از آن‌ها دستگیر شدند، عده‌ای از معاندین که انتخابات را تحریم کرده بودند در مقابل سفارتخانه‌ها تجمع کردند و خواستند با این کار به وجهه جمهوری اسلامی ضربه بزنند. 

روزنامه الحیات چاپ بیروت که نگرشی کاملاً وهابی دارد و از طرف عربستان حمایت می‌شود، نوشت نظام شیعه ایران در حال سرنگونی است و نمی‌تواند کاری جز تسلیم در مقابل معترضان انجام دهد. در داخل نیز عناصر فتنه با خارج هماهنگ و اقداماتشان را از قبل طراحی کرده بودند اما بعدها بهانه آوردند که در مناظره حرف‌های تندی زده شده است. آیا این دلیل می‌شود که این‌ها کشور را به آشوب بکشند، مگر در سال ۹۶ و در مناظرات انتخاباتی تعابیر تندی به کار نرفت؟ سال ۸۸ نهایتاً درباره یک فرد این صحبت‌ها صورت گرفت البته ای کاش همان حرف‌ها نیز زده نمی‌شد اما صحبت‌های تندتر در سال ۹۶ مطرح شد.

فارس: آیا این نشان نمی‌دهد ظرفیت مردم و سیاسیون ما افزایش یافته است؟

حسینی: ظرفیت و سطح بصیرت مردم بالا رفته و نشان می‌دهد این ادعاها تنها بهانه فتنه‌گران بوده است، آن‌ها همان زمان مدعی شدند که رئیس جمهور وقت به این‌ها لقب خس و خاشاک داده است در حالی که من خود در سخنرانی آقای رئیس جمهور حضور داشتم که ایشان گفت ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند اما یک عده در گوشه و کنار دست به آشوب می‌زنند و به مسجد حمله می‌کنند که این‌ها خس و خاشاک هستند اما جریان مقابل این صحبت را به ۱۳ میلیون تعمیم داد و با تقطیع سخنان و آدرس غلط به دنبال تولید سوژه بودند از این رو این مسائل باید یادآوری شود تا مردم با جنگ نرم و پیچیدگی‌های آن آشنا شوند. 

*اصلاح‌طلبان زمانی که باید مرز خود را از فتنه‌گران جدا نکردند 

فارس: حضور خاتمی در اولین انتخابات پس از سال ۸۸ مؤید تأیید سیستم انتخاباتی کشور بود، نظر شما درباره نسبت اصلاح‌طلبان با حاکمیت چیست؟ اخیراً نیز موسوی خوئینی‌ها فتنه‌گران را داعشی خطاب کرده و گفته آن‌ها اصلاح‌طلب نیستند، دلیل این اظهارات پس از ۸ سال سکوت چیست؟

حسینی: متأسفانه آن زمان که این‌ها باید موضع‌گیری می‌کردند و مرز خود را از فتنه‌گران جدا می‌کردند این کار را انجام ندادند و واکنشی نداشتند. این کار این‌ها معنا و مفهوم داشت نه تنها مرزبندی نکردند بلکه فتنه‌گران را به ادامه مسیر ترغیب می‌کردند و حتی در انتخابات مجلس سال ۹۰ سر موضع بودند و به منتخبان مردم «راه‌یافتگان به مجلس» گفتند اما دیدند نظام اقتدار خود را دارد و توجهی به این‌ها نمی‌کند، به قول مرحوم طالقانی هر کس که در مقابل نظام بایستد هلاک می‌شود، لذا این‌ها نیز مسیر خود را تصحیح کردند و اخیراً هم خودشان  می‌گویند تحصن مجلس ششم تندروی بود. 

آن‌ها با اینکه در حال حاضر در مجلس، شورای شهر و دولت حضور دارند اما باز هم می‌خواهند ژست اپوزیسیونی بگیرند که این قابل قبول نیست و حالا باید دوران گذشته را تصحیح کنند؛ البته باید مراقب بود این شگرد جدید این جماعت نباشد و اذعان به کوتاهی گذشته حقیقی باشد نه اینکه بخواهند دیگران را مقصر جلوه دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]

نگرانی كره زمين زلزله مهتر‌نمناك جلاجل شهرستان تهران رفع شد/ جلاجل کیفیت قرمز آرامش طلب نداریم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری سواره، محمدعلی نجفی پشت بام كره زمين جلسه کمیته اضطرار مدیریت ناآرامي شهر شهرستان تهران، تقریر داشت: زلزله ملارد درعین‌حلول كننده که یک زلزله واقعی صفت بويناك فرصتی تعدادی تمرين عمليات نظامي واقعی جلاجل شهر شهرستان تهران صفت بويناك که عملکرد مردم و مسئولان جلاجل این زلزله بررسی شود و آمادگی نظام ارباب رعيتي‌های مختلف نیز مشخص شود.

اوی تعبیر داشت: پشت بام كره زمين رويداد زلزله علي الفور ستاد مدیریت ناآرامي شهر شهرستان تهران تعدادی هماهنگی‌های واجب شده تشکیل شد و جلاجل این جلسه نیز تصمیماتی اتخاذ آشکارایی.

نجفی افزود: كره زمين صبح فردا پیمان شهرستان تهران به مقصد لفظ پایدار و سکون باریک و نگرانی زلزله مهتر‌نمناك منتفي شده و کیفیت قرمز جلاجل شهر شهرستان تهران برداشته و به مقصد کیفیت زردفام می‌رسد.

شهردار شهرستان تهران گفت: ‌جلاجل این جلسه ۱۰ مصوبه داشتیم و یکی كره زمين رویکردهای اصلی ما فهمید محلت‌ای وزیر ها مقابله توسط پدیده رخدادها طبیعی باریک.

اوی افزود: ارچه به مقصد مردم آموزش‌های واجب شده داده شود برخودهموار كردن جلاجل وجدها اولیه همچنين زلزله امکانات اولیه را مهيا کنند جلوی ارتقا كره زمين مشکلات گرفته خواهد شد.

نجفی افزود: زلزله دوال چهارشنبه موجب ترافیک شدیدی جلاجل شهرستان تهران شد و موجب شد هر لمحه بسته دیگری همزباني بیفتد و این ترافیک قطعاً ارچه زلزله مجددی جلاجل شهرستان تهران رخ می‌داد، امدادرسانی را توسط مشکل مواجه می‌انجام بده.

شهردار شهرستان تهران گفت: مردم باید روح‌معاذ‌های محلت و شهربان كلاه خود را بشناسند برخودهموار كردن جلاجل مواقع رخدادها طبیعی به مقصد آنجا مرحله ها کنند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه هجوم به مقصد پمپ بنزین‌ها بسیار کار خطرناکی صفت بويناك، گفت: مجموعه زیادی كره زمين همشهریان نیز توسط ظروف پلاستیکی تعدادی جمهور‌آوری بنزین اقدام کرده بودند که اقدام بسیار خطرناکی صفت بويناك و ممکن صفت بويناك هرلحظه توسط کوچک‌ترین جرقه‌ای جلاجل پمپ بنزین‌ها بسته بزرگی رخ دهد.

نجفی تاکید انجام بده: جلاجل زلزله اخیر، نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی و مردم نقاط بي قوتي و قوت زیادی داشتند که باید نقاط قوت را تقویت و نقاط بي قوتي را كره زمين بین ببریم.

شهردار شهرستان تهران توسط تأکید ثمار آموزش شهروندی تقریر داشت: جلاجل آموزش و پرورش، شهرداری و صداوسیما باید آموزش‌های واجب شده به مقصد مردم داده شود.

اوی آدم كردن داد: جلاجل سه ماه آینده جلاجل جمعناتمام پرسپكتيو شهر شهرستان تهران، مانورهای جدی جلاجل اسم مورد زلزله برگزار انجام خواهد شد و مردم یک‌شهرستان بار افزونتر توسط نحوه مقابله توسط زلزله مواجه می‌شوند. مردم جلاجل حین آمادگی و استشهادات جلاجل مقابله توسط رخدادها طبیعی، دستور كار‌ریزی واجب شده را داشته باشند.

نجفی اضافه انجام بده: جلاجل اسم باشليق ۸۹ دولت مصوبه‌ کاملی درزمينه وظایف نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل هنگام رخدادها طبیعی داشته باریک که مصوبه عنایت بوده، ولی اکثر نظام ارباب رعيتي‌ها آمادگی اعمال آن مصوبه را ندارند. به مقصد‌ديباچه‌مثال خنجه‌سرخ باید شغل رسمی و تغذیه یک میلیون نفر را ایجاد کند درصورتی‌که این اقدام لفظ نگرفته باریک. جلاجل اشارتاً باید جلاجل این اسم مورد توسط مجلس و دولت تعامل بیشتری ثابت شود.

شهردار شهرستان تهران افزود: جلاجل صبح دوال چهارشنبه بنده و  رئیس شورای شهر توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای داشتیم که اصلی‌ترین وطن اختيار كردن پایداری شهرستان تهران و زلزله بوده باریک که آرامش طلب شد مجلس جلاجل بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷، کمک‌هایی جلاجل این اسم مورد به مقصد شهرداری داشته باشد.

اوی جلاجل جواب به مقصد این پرسش که چون كه اقدامی تعدادی نوسازی بافندگي كردن فكسني اعمال می‌گیرد، گفت: این درست نیست که توسط زلزله ۶ ریشتری ۵۰ درصد شهر تخریب انجام خواهد شد و فهمید زلزله به مقصد قوچ، شتاب و عمق آن بستگی دارد.

نجفی افزود: قطعاً ارچه زلزله بزرگی جلاجل شهرستان تهران همزباني بیفتد خسارات زیادی واصل خواهد شد اما اینکه جمعناتمام بافندگي كردن‌های فكسني كره زمين بین خواهد رفت و تلفات زیادی خواهیم داشت، این‌صفت منسوب به طوس نیست.

شهردار شهرستان تهران افزود: تاکنون ۱۲۰ ساختمان مسقف فلزي جلاجل شهر شهرستان تهران ایجاد شده باریک و تعدادی كره زمين این مرکز‌ها نیز تعدادی ثنايا‌وری به مقصد کاربری‌های دیگری داده شده باریک.

اوی افزود: یکی كره زمين این کاربری‌ها، نرمش ناسنجيده باریک که امیدواریم اشارتاً ساخت ساختمان مسقف فلزي‌های زیادتر، تمامی ساختمان مسقف فلزي‌هایی که کاربری ايشان تغییر کرده نیز به مقصد مدیریت ناآرامي بازگردانیم، پوشيدگي ارچه بعضی كره زمين فعالیت‌های ورزشی به مقصد مدیریت ناآرامي مضرت‌ای نزد، همچنان آن فعالیت‌های ورزشی آدم كردن خواهد داشت.

نجفی تعبیر داشت: تعدادی هر شهربان و محلت سنجش هواهایی ایجاد شده باریک که جلاجل لفظ جلي بسته نزدیک‌ترین مقام ايمن ساختن را معرفی می‌کند که شهروندان می‌توانند این سنجش هواها را كره زمين سرای برزن ها و یا نسخه الکترونیک آن را كره زمين سایت شهرداری شهرستان تهران ذخیره کنند.

شهردار شهرستان تهران جلاجل جواب به مقصد پرسشی مبنی ثمار اینکه جلاجل فضای مجازی اعلام شده باریک که شما جلاجل هنگام بسته جلاجل سفيران کیش بوده‌اید، گفت: ۶ ماه باریک که بنده کیش نرفته‌مام و جلاجل دوال پنجشنبه جلسات مختلفی داشتم که یکی كره زمين ايشان جلسه توسط قرادادبستن انگشتري صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد: كره زمين وقت نما ۶ صبح پنجشنبه برخودهموار كردن به مقصد پسفردا نیز وطن اختيار كردن زلزله شهرستان تهران را پیگیری می‌کردم و جلاجل جلسات مختلف نیز یا بنده و یا معاونان بنده محضر داشتند، پوشيدگي three ماه هم هست که مشهد نرفته‌مام و تاچند ماهی نیز سفيران خارجی نداشته‌مام.

انتهای پیام/

[ad_2]

مشق ليمو جلاجل کشورکانادا به مقصد هم آهنگي نیازهای هر دانايي‌آموز

[ad_1]

رديف نظامي آموزش و پرورش خبرگزاری سواره ـ شهین مردانی: جلاجل شرح احوال شهرستان پیشین، «مشق ليمو» جلاجل کشور آمریکا، فوك‌کنگ، انگلیس و کشورسنگاپور را باروح بررسی آرامش طلب دادیم و دریافتیم كره زمين نگاه خشم آلود دائم الخمر آموزش و پرورش آمریکا، استاندارد مشق ليمو در عوض دانايي‌آموزان فرد ۱۰ دقیقه باریک؛ دانايي‌آموزان فوك‌کنگی رئيس ديوان بیشترین مشق ليمو جلاجل میان دانايي‌آموزان كره ارض هستند؛ دانايي‌آموزان انگلیسی نیز به مقصد حدی مشق ليمو می‌نویسند که افزونتر تکلیف جلاجل كاشانه كره زمين حالت سرگرم‌کننده برون مرز و اعتراف كننده‌کننده انجام خواهد شد و جلاجل نهایت دانايي‌آموزان سنگاپوری نیز يوميه three وقت نما پس ازآن كره زمين مدرسه را در عوض تاليفات مشق ليمو اختصاص می‌دهند. 

*مشق ليمو به مقصد هم آهنگي نیازهای دانايي‌آموز

سیستم آموزشی کشورکانادا باور دارد مشق ليمو کودکان دبستانی و صفت انحصارطلب دانايي‌آموزانی که جلاجل بنیاد تحصیلی یک مادام ۶ تحصیل می‌کنند، باید متفاوت توسط بقیه بنیاد‌های تحصیلی باشد و ايشان جلاجل این صحنه چون اسم باشليق‌های اولیه آموزشی را می‌گذرانند، باید به مقصد مشابه نیازهای آموزشی‌كندو مشق ليمو دریافت کنند و جلاجل واقع تکالیف به مقصد «هم آهنگي نیازهای انحصار يافتن به مقصد هر کودک» باشد. 

*دریافت مشق ليمو به مقصد لفظ فعالیت‌های تعاملی

کارشناسان آموزش و پرورش باور دارند، بنیاد‌های تلخ وش باید تکلیف را به مقصد لفظ قرائت سخن منظوم، بازی وزیر ها و فعالیت‌های تعاملی مثل ظاهر كردن کاردستی دریافت کنند و آن هم جلاجل كاشانه؛ توسط جذاب وزیر ها کلاس‌های نيكويي كردن، کودکان این فعالیت‌ها را جلاجل مدرسه و جلاجل کنار دوستانشان اعمال خواهند داد. 

*ظرفیت دانايي‌آموزان دبستانی تعیین‌کننده مقیاس مشق ليمو

هیأت مدیره دائم الخمر آموزش و پرورش کشورکانادا می‌گوید: «مقیاس مشق ليمو دانايي‌آموزان دبستانی باید به مقصد اندازه ظرفیت و توانایی ايشان باشد؛ پشت بام نمی‌توان به مقصد یک اندازه مشق ليمو در عوض همه ايشان توصیه انجام بده». 

*نیاز دانايي‌آموزان سرلوحه کار معلمان

والدین کانادایی توسط تقرير خوشحالی كره زمين آنچه که معلمان در عوض مشق ليمو به مقصد دانايي‌آموزان می‌دهند، می‌گویند: «مقیاس تکلیف جلاجل كاشانه فرزندانمان اصلاً مقدار و زمان مشخصی ندارد؛ سیستم آموزشی ماضي تغییر کرده باریک و الان هر دانايي‌آموز ابتدایی اسم بزرگواري آنچه که نیاز دارد، مشق ليمو دریافت می‌کند؛ ممکن باریک یک دانايي‌آموز طی یک دوال اصلاً مشق ليمو نداشته باشد و تکالیفش به مقصد بدون شك فعالیت‌های تعاملی توسط دوستانش جلاجل زمان مدرسه ختان شود».

*مطالعه شبيه بودن کلاس اولا مادام سوم تلخ وش جایگزین مشق ليمو

هیأت مدیره آموزش و پرورش توصیه کرده صفت بويناك، جلاجل بنیاد اولا مادام سوم تحصیلی، کودکان به مقصد هیچ وجه مشق ليمو دریافت نکنند و به مقصد جای آن شبی ۱۵ دقیقه روخوانی تمرین کنند؛ کارآمدی توصیه هیأت مدیره كشيده شده به مقصد عملی كشته شدن آن شد و این رویه اکنون جلاجل صفت انحصارطلب دبستان ها ابتدایی کشورکانادا جلاجل حلول كننده ايفا باریک. 

*ممنوعیت مشق ليمو نوشتنی در عوض گرد هم آمدن درنگ كردن دانايي‌آموزان ابتدایی كره زمين استرس

دائم الخمر آموزش و پرورش کشورکانادا، اعمال هرگونه تکلیف نوشتنی دانايي‌آموزان قطع شده ابتدایی را نهي كردن کرده باریک مادام ايشان را كره زمين استرس جلاجل امانت نگهدار نگه دارد و سعی کنند که اشارتاً سرخرگ دوران مدرسه، روحیه کودکانه ايشان دستخوش آسیب نشود. 

*به شدني عملکرد دانايي‌آموزان ابتدایی علت ممنوع كشته شدن تاليفات مشق ليمو

سخنگوی هیأت مدیره دائم الخمر آموزش و پرورش کشورکانادا گفت: تيرخور كره زمين ممنوعیت تاليفات مشق ليمو، کاهش تراكم ثمار روی والدین و به شدني عملکرد دانايي‌آموزان جلاجل دورودورنگ ابتدایی باریک مادام ايشان هر آنچه را که جلاجل كله دار کلاس نيكويي كردن می‌آموزند، توسط قلب و روح باشد و توسط تمرین وزیر ها پرورش دادن‌ها پس ازآن كره زمين وقت نما درسی، بدانند که تيرخور معلمان یادگیری هر چون كه مرغوبيت ايشان باریک. 

*گروهي تاييد كردن تأثیر واحد وزن معادل تکالیف تکمیلی ثمار موفقیت دانايي‌آموزان ابتدایی

مطالعه ها دانشگاه تورنتو جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ داغ جا داد، والدین نسبت به مقصد تکالیف تکمیلی فرزندان دورودورنگ ابتدایی كلاه خود و آنچه که مشق ليمو غيرماذون می‌گیرد، مطمئن نیستند و چون كه بستان ها باور دارند این قسم تکالیف می‌تواند به مقصد یادگیری ايشان آسیب بزند و ايشان را كره زمين مدرسه و آموزش سرخوش كردن کند؛ نتیجه این مطالعه ها و مطالعه‌ها جلاجل اسم باشليق‌های بعدی كشيده شده به مقصد حذف شدني مشق ليمو در عوض دانايي‌آموزان ابتدایی کشورکانادا شد. 

انتهای پیام/

[ad_2]

رأی واحد وزن معادل دائم الخمر ملل به مقصد مقابله توسط تصمیم ترامپ جلاجل اسم مورد قدس/ نیکی هیلی همچنين هم تهدید انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری سواره، مجمع عمومی دائم الخمر ملل متحد، پسفردا به مقصد بايسته کشورهای مسلم و اعضای متحرك گروهي ضمانت نامه، نشستی تعدادی رأی‌گیری جلاجل اسم مورد قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور جلاجل اسم مورد کیفیت حقوقی قدس شریف داشت.

این نشست پشت بام كره زمين اعلام تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا تعدادی تبرئه سفارت کشورش به مقصد قدس و وتوی قطعنامه پیشنهادی کشورمصر جلاجل این اسم مورد جلاجل شورای ایمنی برگزار شد.

اولین سخنگو كره زمين کشوریمن صفت بويناك. نماینده دولت مستعفی کشوریمن جلاجل دائم الخمر ملل جلاجل جایگاه سخنرانی موجودي شد و گفت: «كره زمين اقدام دولت آمریکا جلاجل وتوی قطعنامه پیشنهادی کشورمصر تقرير تأسف می‌کنیم؛ قطعنامه‌ای که تعدادی حمایت كره زمين قدس شریف و خودداری كره زمين مبارزه تعدادی تغییر کیفیت سیاسی و تاریخی آن تدوین شده صفت بويناك.»

اوی افزود: «ما رویکرد دولت آمریکا جلاجل رويارويي توسط تصمیم ۱۴ اندام شورای ایمنی جلاجل اسم مورد قدس شریف را محکوم می‌کنیم. تصمیم ۶ دسامبر دولت آمریکا جلاجل اسم مورد قدس شریف، كره زمين نگاه خشم آلود ما بی‌تعادل باریک و هیچ تأثیر قانونی جلاجل کیفیت قدس اشغالی نمی‌گذارد.»

نماینده دولت مستعفی کشوریمن گفت: «این کار آمریکا، نقض آشکار صفت پست مردم کشورفلسطین و صفت پست همه مسلمانان و مسیحیان کیهان صفت بويناك؛ این کار دولت آمریکا، نقض خطرناک صفت پست بین‌الملل و منبع ملل متحد باریک؛ سندی که می‌گوید مبارزه تعدادی الحاق زمینی به مقصد سرزمین‌های كلاه خود توسط كاربرد كره زمين قسر، غیرقابل قبول باریک.»
این دیپلمات یمنی، جلاجل آدم كردن نگاه خشم آلود دولت مستعفی کشوریمن را جلاجل اسم مورد کیفیت حقوقی قدس  شریف یادآور شد و گفت: «كره زمين نگاه خشم آلود ما، قدس کماکان یک شهر اشغالی و بخشی كره زمين خاک دولت کشورفلسطین باریک و این دولت، حق حالت حاکمیت جلاجل قدس شرقی و همه اراضی اشغال‌شده پشت بام كره زمين اسم باشليق ۱۹۶۷ را دارد. :] كره زمين همه کشورها كره زمين يكباره آمریکا می‌خواهیم که هیچ یک كره زمين اقدامات لفظ گرفته جلاجل صوب تغییر کیفیت قدس را به مقصد رسمیت نشناسند.»

«ریاض المالکی» به ‌دست آوردن خارجه حکومت خودگردان کشورفلسطین هم جلاجل این نشست محضر داشت.

مالکی گفت که «وتوی آمریکا ما را مرعوب و به دنياآمدن نمی‌کند. قوانین بین‌المللی پشتیبان ماست.»

جلاجل آدم كردن نشست، «نیکی هیلی» نماینده هندی‌الاصل آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل متحد جلاجل جایگاه آرامش طلب گرفت.

هیلی سخنانش را توسط جملاتی نوشين ابتر شدن انجام بده و گفت: «حيا‌آور باریک که دائم الخمر ملل اسم باشليق‌هاست که محلی تعدادی خصومت توسط کشوراسرائیل بوده باریک؛ این رویکرد، باعث کاهش تعادل این نهاد انجام خواهد شد.»

نماینده آمریکا جلاجل آدم كردن گفت: « تعدادی منبرها سوال باریک که توسط صور این همه دشمنی، به چه علت کشوراسرائیل گزینه درنگ كردن جلاجل دائم الخمر ملل را تجريد کرده باریک ولی جواب این باریک که کشوراسرائیل تعدادی آدم كردن حیات كلاه خود، ایستادگی کرده و درنگ كردن جلاجل دائم الخمر ملل، بخشی كره زمين این ایستادگی باریک.»

نیکی هیلی به مقصد ساختارگرايي دائم الخمر ملل هجوم بردن انجام بده و گفت: «اسرئیل كره زمين مفهوم آزادی و كرنش انسانی حمایت می‌کند؛ مفاهیمی که بنيادگر صفت بويناك دائم الخمر ملل تعدادی حمایت كره زمين ايشان تشکیل شود.»

نماینده آمریکا جلاجل آدم كردن داغ جا داد که تهدید چالاک «دونالد ترامپ» جلاجل اسم مورد فك کمک کشورمالی به مقصد کشورهای حامی قطعنامه پسفردا، تصمیمی فردی نیست و تفکرات ترامپ، باغ ها جلاجل دولت آمریکا حامی دارد. هیلی گفت: «آمریکا توسط مسافر چشمگیر كره زمين افزونتر اعضاء، مهتر‌ترین حامی کشورمالی دائم الخمر ملل باریک. بیایید توسط هم صادق باشیم؛ ما توسط این کمک‌های سخاوتمندانه‌ای که به مقصد دائم الخمر ملل می‌کنیم، توقف داریم که طوق آمریکایی پسندیده ما به مقصد رسمیت شناساننده شود و خودمان هم باروح احترام آرامش طلب بگیریم.»

نیکی هیلی تهدیدات کشورمالی كلاه خود را توسط زبان وهاج‌تری تعبیر انجام بده و گفت: «وقتی یک کشور جلاجل دائم الخمر ملل باروح هجوم بردن افزونتر اعضاء آرامش طلب می‌گیرد، آن کشور باروح بی‌احترامی آرامش طلب گرفته باریک و علاوه ثمار این، فعلاً كره زمين بدون شك کشور مدعا شده که تعدادی این بی‌احترامی، زروسيم بیشتری بپردازد.»

هیلی عاريت سعی انجام بده که مناقشه تبرئه سفارت به مقصد قدس شریف را بحثی مردمی و ریشه‌دار جلاجل آمریکا داغ جا دهد و گفت: «دولت آمریکا ثمار خلاف چندی افزونتر دولت‌های اندام دائم الخمر ملل، جلاجل روبه رو ملت كلاه خود پاسخگو باریک و مردم ما، كره زمين اسم باشليق ۱۹۹۴ تاکنون بارها كره زمين تصمیم تبرئه سفارت به مقصد اورشلیم، حمایت کرده‌بضع. ما سفارت خودمان را به مقصد قدس صفت انتقام جو می‌کنیم چون این تصمیم مردم آمریکاست و هر رأیی که جلاجل دائم الخمر ملل جلاجل این اسم مورد صادر شود، تغییری جلاجل تصمیم ما ایجاد نمی‌کند.»

نیکی هیلی همچنين هم تهدید انجام بده و گفت: «ما این ماجرا را که به مقصد خاطره ها حالت حق حاکمیتمان باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفتیم، فراموش نخواهیم انجام بده و روزی که كره زمين ما مدعا شود که همچنين هم مهتر‌ترین حامی کشورمالی دائم الخمر ملل باشیم یا جلاجل تعامل توسط چندی کشورها که وافراً تعدادی كاربرد كره زمين نفوذ آمریکا به مقصد ما رجوع می‌کنند، این ماجرا را به مقصد خاطره ها خواهیم آورد. رأی پسفردا، ثمار قسم دید مردم آمریکا به مقصد دائم الخمر ملل و دید ايشان به مقصد کشورهایی که به مقصد ما بی‌احترامی کردند، تأثیر خواهد گذاشت.»

سخنران بعدی، نماینده رژیم صهیونیستی جلاجل دائم الخمر ملل صفت بويناك. اوی جلاجل سخنانی توهین‌آمیز گفت هر کس که به مقصد این قطعنامه رأی واحد وزن معادل بدهد، عروسک خیمه‌ليمو‌بازی فلسطینی‌ها باریک.»

این دیپلمات صهیونیست گفت: «کسانی که كره زمين قطعنامه پسفردا حمایت می‌کنند مثل عروسک‌های خیمه‌ليمو‌بازی هستند. شما عروسک‌هایی هستید که اربابان نوچه‌تان جلاجل کشورفلسطین، شما را نمايشگاه‌گردانی می‌کنند. شما مثل کسانی هستید که ملزم شده‌اید برقصید، جلاجل حالی که رهبران فلسطینی، توسط خوشحالی نگاه می‌کنند. دروغ باف چشمان شما را کور کرده باریک و مثل عروسک خیمه‌ليمو‌بازی كره زمين نمايشگاه‌گردانی‌هایی که شما را تبخاله کرده نبا ندارید.»

پشت بام كره زمين تكميل گفتاري این صهیونیست، نیکی هیلی مقام برگزاری نشست مجمع عمومی را شهرستان ترک انجام بده. کشورکانادا هم توسط شنیدن لحن تهدیدآمیز نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصمیم كلاه خود تعدادی وام گذاردن رأی اسم معاون را تغییر داد و گفت که به مقصد این قطعنامه، رأی واحد وزن معادل خواهد داد.

نماینده کشورسوریه جلاجل دائم الخمر ملل هم جلاجل این نشست نطاق گفت.

این دیپلمات سوری اول به مقصد وتوی قطعنامه قبلی جلاجل شورای ایمنی كره زمين صیانت آمریکایی‌ها بازدادن و این کار را به مقصد نكراء محکوم انجام بده.

اوی گفت: «این تأییدی افزونتر كره زمين بی‌توجهی آمریکا به مقصد قوانین بین‌المللی و نقض فاحش قواعد بین‌المللی باریک و كره زمين حمایت بی‌قید و شرط ايشان كره زمين جریان استعماری و نژادپرستانه صهیونیسم غطا برمی‌دارد.»

«غلامعلی خوشرو» نماینده دائم جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل هم جلاجل این نشست نطاق گفت. خوشرو گفت: «نماینده کشورایران:دولت آمریکا هیچ گاه تردیدی جلاجل كاربرد ناروا دانستن كره زمين حق وتوی كلاه خود و نقض منبع دائم الخمر ملل تعدادی محافظت كره زمين رژیم کشوراسرائیل جلاجل شورای ایمنی جلاجل روبه رو خواهان شدن جامعه ملل به مقصد كلاه خود راه نداده باریک.»

اوی افزود: «تصمیم اخیر دولت آمریکا داغ جا می‌دهد که این کشور هیچ احترامی تعدادی صفت پست مشروع مردم کشورفلسطین قائل نیست. شدیداً اقدام خطرناک و یکجانبه دولت آمریکا جلاجل تحریف حقایق تاریخی و جایگزین وزیر ها ايشان توسط صاحب منصب‌سرایی را محکوم می‌کنیم. دولت آمریکا مقاصد كلاه خود تعدادی شوك وزیر ها ذهن ها شورای ایمنی كره زمين اسم مكلف کشورفلسطین به مقصد سمت هم سر ساختگی را پنهان نمی‌کند.»

«مولود چاوش اوغلو» به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه تعدادی نطاق ذكرخير جلاجل اسم مورد این قطعنامه، شخصاً به مقصد دائم الخمر ملل رفته صفت بويناك. آسه اي اصلی گفتاري چاوش اوغلو، تقرير بيزاري زا كره زمين اسم اسب آمریکا به انگيزه و تهدید تعدادی تغییر رأی اعضای دائم الخمر ملل متحد صفت بويناك.

به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه اول به مقصد بی‌فایده توافق داشتن اسم باشليق‌ها حمایت لفظی كره زمين فلسطینی‌ها اشارت انجام بده و گفت: «ما بارها اینجا جمهور شدیم و گفتیم که فلسطینی‌ها باید حق حیات و احساس خوشي كره زمين مایملک كلاه خود را داشته باشند ولی به مقصد زغم این مبارزه ما، اشغال غیرقانونی هنوز آدم كردن دارد؛ نسل‌های پیاپی فلسطینی‌ها، باروح ستيزه گري و تبعیض ديسيپلين‌مند واقع شده‌بضع.»
چاوش اوغلو گفت: «پسفردا آمدیم که بگوییم کشورفلسطین مهجور نیست و هنوز هم منوي ماست.»

به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه عاريت سوا اینکه حتی غيرماذون آمریکا را ثمار زبان بیاورد، گفت: «تصمیم اخیر یکی كره زمين اعضای دائم الخمر ملل تعدادی به مقصد رسمیت وكالت دادن اورشلیم به مقصد ديباچه پایتخت کشوراسرائیل، نقض قوانین بین‌المللی و همه قطعنامه‌های مرتبط دائم الخمر ملل باریک؛ این هجوم بردن به مقصد همه قيمت‌های كره ارض‌اشتمال باریک.»

اوی عاريت كره زمين كاربرد آمریکا كره زمين حق وتو جلاجل شورای ایمنی تعدادی مقابله توسط احقاق بخشی كره زمين صفت پست ملت کشورفلسطین لغاز انجام بده و گفت: «متأسفانه شورای ایمنی دائم الخمر ملل همچنين هم به مقصد خاطره ها وجدها توسط كاربرد كره زمين حق وتو، نتوانست وظایف ذاتی كلاه خود را اعمال دهد و فعلاً مسولیت پیاده وزیر ها منصفي، ثمار شب گذشته مجمع عمومی باریک.»

به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه جلاجل آدم كردن همچنين هم ثمار آمریکا و خاصه به مقصد دولت ترامپ تاخت و گفت: «یکی كره زمين اعضای دائم الخمر ملل، پیش كره زمين سرخرگ این جلسه، همه افزونتر اعضاء‌را تهدید انجام بده که یا به مقصد این قطعنامه «خير» بگویند یا توسط عواقب کار كلاه خود مقابل شدن شوند. حتی چندی كره زمين ما به مقصد فك کمک‌های توسعه‌ای تهدید شدیم. این روال غیرقابل‌قبول باریک. این زورگویی باریک و اعضاء دائم الخمر ملل جلاجل روبه رو آن كله دار خنب نمی‌کنند.»

اوی افزود: «این ثمار خلاف قواعد اخلاقی باریک که فکر می‌کنیم اصل دار اعضای دائم الخمر ملل، فروشی باریک؛ بگذارید این‌صفت منسوب به طوس بگویم: شما نمی‌توانید ما را بترسانید، شما می‌توانید قوی باشید اما این تعدادی شما حق نمی‌آورد.»

مولود چاوش اوغلو جلاجل انتهای قرائت پرشور بیانیه‌اش گفت: «ملت کشورترکیه هیچ‌گاه مردم کشورفلسطین را مهجور نمی‌گذارد؛ کیهان هم مهتر‌نمناك كره زمين ۵ باریک.»

جلاجل انتهای این نشست مجمع عمومی، قطعنامه ناميده شده به مقصد «کیفیت قدس» به مقصد رأی گذاشته شد و مجمع عمومی دائم الخمر ملل متحد توسط ۱۲۸ رأی ملايم، ۹ رأی پرخيده و ۳۵ رأی اسم معاون،آن را به مقصد تصویب رساند.

۹ پرخيده پیش‌نویس قطعنامه قدس جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل هم عبارتند كره زمين: کشورگواتمالا، کشورهندوراس، رژیم صهیونیستی، کشورجزایر مارشال، میکرونزی، جزیره ناورو، جزیره پائولو، کشورتوگو و آمریکا.

انتهای پیام/ع


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]