افزایش قطعی قیمت‌ حامل ‌های انرژی کلید خورد/ احيانا ايفا كره زمين آخركار امسال

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس،  ثمار ازاصل پيروي ۱۸ لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای بايسته کرده‌ مادام صد درصد مناجاتگري كردن محصول برداري كره زمين مابه‌التفاوت قیمت حامل های انرژی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ نسبت به مقصد قیمت این حامل‌ها جلاجل ابتدای اسم باشليق ۱۳۹۶ را به مقصد شمار خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و مناجاتگري كردن حاصل شده را مادام ديواركشي شدن ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به مقصد شکل پويايي سازمان شده و یارانه سود و ترکیب توسط مناجاتگري كردن صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جلاجل صوب حمایت كره زمين مطرود گشتن های اشکال، اشتهازا و آموزش و کمک به مقصد کارورزی جوانان دانايي پرورش دادن دانشگاهی وام گذاري نماید.

نکته بااستعداد جلاجل این اجازه به مقصد مشکل حامل‌های انرژی همچنين می‌گردد که جلاجل لفظ تصویب می‌توان كره زمين آن به مقصد ديباچه فاز جدیدی كره زمين هدفمندی یارانه‌ها غيرماذون سرما. یعنی دولت به مقصد كنار زدن افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی وزیر ها ايشان باریک. توسط این حلول كننده این پيروي قیدی دارد که جلاجل قسم كلاه خود جالب و دايگي برآورده كردن باریک انجایی که كلام شده «نسبت به مقصد قیمت این حامل‌ها جلاجل ابتدای اسم باشليق ۹۶»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد جلاجل اسم باشليق جاری و توسط ملاحظات كلاه خود، قیمت حامل‌ها را جلاجل پایان اسم باشليق جاری افزایش دهد.

جلاجل همین راستا یک مقام متعهد دولتی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس جلاجل اخبار توسط این پيروي معتقد باریک: دولت تعدادی افزایش حامل‌های انرژی جلاجل پيروي ۱۴ قانون بي پروايي كردن امسال و اسم باشليق‌های ماضي اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته باریک.

اوی تاکید می‌کند: یکی كره زمين سناریو‌های قوی دولت پاخيره زن به مقصد ادبیات این پيروي آن باریک که جلاجل پایان اسم باشليق جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه التفاوت قیمت این حامل‌ها جلاجل اسم باشليق ۹۷ نسبت به مقصد ابتدای اسم باشليق ۹۶  را به مقصد حسابی نزد خزينه ها تعدادی مناسبت ها كلام شده، واریز خواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال پارس علاوه ثمار این مباحث، دولت همه ساله افزایش ۲۰ درصد گازوئیل، پيمان، صاعقه و افزونتر حامل‌ها را به مقصد لفظ جداگانه جلاجل بي پروايي كردن های سنواتی دیدگاه کرده اما پاخيره زن به مقصد دلایلی عملیاتی نمی‌کند.

براین ازاصل اسم ستيزه گر پيروي ۱۸ لایحه دستور كار ششم توسعه به مقصد گزارش ها زیر باریک: «توسط تيرخور اجرای دستور كار اشتهازا گسترده و مولد توسط تاکید ثمار اشتهازا جوانان، دانايي آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتهازا حمایتی به مقصد دولت اجازه داده نگهداری صد درصد مناجاتگري كردن حاصل شده كره زمين مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ نسبت به مقصد قیمت این حامل ها جلاجل ابتدای اسم باشليق ۱۳۹۶ را به مقصد شمار خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و مناجاتگري كردن حاصل شده را مادام ديواركشي شدن ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به مقصد شکل پويايي سازمان شده و یارانه سود و ترکیب توسط مناجاتگري كردن صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جلاجل صوب حمایت كره زمين مطرود گشتن های اشکال، اشتهازا و آموزش و کمک به مقصد کارورزی جوانان دانايي پرورش دادن دانشگاهی وام گذاري نماید.

ثمار این ازاصل  اعتبارات مشکل این آكروبات ثمار ازاصل شاخص‌هایی که به مقصد پیشنهاد دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور به مقصد تصویب هیات وزیران می رسد، جلاجل اختیار مدیر ها آرامش طلب می گیرد. 

در عرض صندوق توسعه ملی مهلت باریک مادام معادل یک ۱۵۰ هزار میلیارد ریال كره زمين مناجاتگري كردن ارزی كلاه خود را توسط تصویب هیئت امناء نزد بانک های عملي ساختن وديعه گذاری نماید مادام توسط تلفیق توسط مناجاتگري كردن ديسيپلين بانکی، محض اين كه اعطای تسهیلات مشکل این آكروبات گردد. 

 به مقصد بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران اجازه داده می شود كره زمين طریق بانک های عملي ساختن، معادل به مقصد مطرود گشتن های توسعه اشکال و اشتهازا مشکل این حکم، تسهیلات اعطا نماید.»

به مقصد شرح احوال پارس، جلاجل لفظ افزایش دايگي توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به مقصد لفظ رسمی واصل اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده باریک. باآنكه پس ازآن كره زمين اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها جلاجل اسم باشليق ۹۳، مواردی چون حذف شدني سهمیه بنزین و شمارش بنزین توسط قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به مقصد لفظ پراکنده همزباني افتاده باریک اما دولت هیچ‌گاه موجودي نشد رسما این مناسبت ها را به مقصد ديباچه اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

همه چیز درزمينه بیت‌کوین/ آنچه جلاجل معاملات ارزهای مجازی باید بدانیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری پارس،  امسال جذابترین بازارگاه سرمایه گذاری تعدادی سرمایه گذاران دانسته انجام دادن و کلان، بازارگاه ارزهای مجازی بوده باریک، بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم و افزونتر ارزهای مجازی جلاجل كره ارض طی ماه های ماضي جلاجل بازارها سروصدا به مقصد پايين آمدن کرده و به مقصد وثبه می توان اسم باشليق ۲۰۱۷ بازارهای کشورمالی را اسم باشليق ارزهای مجازی به مقصد اسم مورد بیت کوین نامید.بیت کوین هم اکنون جلاجل کشورایران نیز پايين آمدن گرفته و شماری سرمایه گذاران حتی جلاجل سطرها دانسته انجام دادن به مقصد خرید و فروش آن جلاجل شکل سرمایه گذاری و کارگزاری روی آورده بضع.

چون كه کسی بیت کوین را بوجود آورد؟

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ بیت‌کوین به مقصد ديباچه اولین پول بيگانه مجازی توسط فردی ناشناس که كلاه خود را ساتوشی ناکاماتو معرفی انجام بده ایجاد شد.

قیمت بیت‌کوین جلاجل آن زمان فرد تا چه وقت هم نهاد و جلاجل مجموع تاکنون زیاد كره زمين ۲۳ میلیون توکن بیت‌کوین جلاجل كره ارض ایجاد شده باریک.

غيرماذون ساتوشی ناکاماتو یک غيرماذون جعلی باریک و خیلی ثمار این باورند که یک رديف نظامي مهتر دستور كار‌نویسی فروسو وب بیت کوین را ایجاد کردند.

رسانه‌های جمعی تاکنون غيرماذون‌های زیادی را به مقصد ديباچه ناکاماتوی واقعی ديباچه کردند و حتی مجله نیوزویک یک پیرمرد ۶۴ ساله آمریکایی توسط غيرماذون دوریان را توسط ديباچه ناکاماتوی اصلی ديباچه انجام بده که بعدها همین دوریان این اسم مكلف را تکذیب و به مقصد دلیل بهم تغذيه كردن زندگی خصوصیش كره زمين نیوزویک شکایت انجام بده.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ نیز یکی افزونتر كره زمين نشریات باانسجام کریگ رایت یک شهرنشين استرالیایی و مهندس کامپیوتر را پدیدآورنده بیت‌کوین ديباچه انجام بده.

برخودهموار كردن پیش كره زمين این صفت انحصارطلب افرادی که غيرماذون ايشان به مقصد ديباچه پدیدآورنده واقعی بیت‌کوین منتشر می‌شد آن را تکذیب می‌کردند اما جلاجل می اسم باشليق ۲۰۱۶ کریگ رایت اعلام انجام بده که بدون شك ساتوشی ناکاماتوی واقعی باریک و پوشيدگي مستنداتی را نیز تعدادی آن ارائه داد که برخودهموار كردن حدودی دايگي پشت دادن بودند، اما پشت بام كره زمين مدتی رایت نیز صفت انحصارطلب ادعاهای قبلی كلاه خود را کنار گذاشت و توسط پخش پستی نسبت به مقصد گروهي توانایی كلاه خود جلاجل تاييد كردن نوآوري بیت‌کوین كره زمين انظار عمومی عذرخواهی انجام بده و ناپدید شد.

تضمين پولی و نگاه دولت ها به مقصد بیت کوین

بیت کوین سوا هیچ تضمين‌ای منتشر شده و هیچ بانک، بانک مرکزی، دائم الخمر و حتی هیچ دولتی جلاجل كره ارض ثمار مبادلات آن نظارت نمی‌کند و تاکنون هیچ دولتی نیز آن را به مقصد ديباچه یک پول بيگانه به مقصد رسمیت نشناخته باریک. 

دولت هایی نظیر کشورچین و آمریکا نیز همين مبارزه کرده بضع که موجودیت بیت کوین را به مقصد ديباچه محصوله به مقصد جامعه آبستن كردن کرده و همين كره زمين به مقصد رسمیت وكالت دادن آن كله دار همچنين مضروب بضع. 

ترویج بیت کوین می تواند كره زمين سه صوب ساختارگرايي پولی جهانی را به مقصد هم بزند.

اقلیم اینکه افزونتر بانک های مرکزی کشورها محل بازگشت چاپ زروسيم نخواهند صفت بويناك و این مسئولیت به مقصد شب گذشته مهندسان کامپیوتر و كريه افزار خواهد افتاد.

دوم اینکه دولت ها نیز اسم پيش خر كلاه خود را ثمار سیاست‌های پولی کشورهای كلاه خود كره زمين دستگاه بافندگي داده و عملا بازارگاه پولی کشورها و حتی مراودات پولی بین کشورها نیز كره زمين ساختارگرايي کنونی كلاه خود برون مرز خواهد شد.

جلاجل آخركار اینکه گشايش كاربرد كره زمين ارزهای مجازی می تواند صفت انحصارطلب معاهدات و توافقات پولی بین المللی را که جلاجل راستای کنترل جریان زروسيم و مبارزه توسط پولشویی جلاجل كره ارض شکل گرفته بضع را بهم مضروب و بی تاثير کند.

بیت کوین چیست؟

به مقصد‌صفت منسوب به طوس جنون مردم آزاري می‌توان گفت بیت‌کوین یک کد رمزی جنون مردم آزاري باریک که جلاجل اختیار خریدار آنلاین پول بيگانه آرامش طلب گرفته و جلاجل کیف زروسيم اینترنتی اوی ذخیره انجام خواهد شد. 

تعدادی مبادلات بیت‌کوین حتی جلاجل کشورایران بيگانگان باید کیف زروسيم اینترنتی را تعدادی كلاه خود ایجاد کرده  و پس ازآن اقدام به مقصد خریدوفروش بیت‌کوین کنند به مقصد این لفظ که شما می توانید توسط رجوع به مقصد شماری وبگاه های کارگزاری پول بيگانه مجازی نظیر BITCOINDESK فایل دستور كار کیف زروسيم مجازی را دریافت کرده و یا جلاجل همین وبگاه ها تعدادی كلاه خود یک کیف زروسيم تعریف کنند.

پس ازآن خریداران می توانند توسط رجوع حضوری به مقصد کارگزاری‌های خصوصی مبادله بیت کوین و یا توسط خرید اینترنتی كره زمين ايشان اقدام به مقصد خرید بیت کوین کنند.

منشی یکی كره زمين کارگزاری‌های بیت کوین جلاجل شهرستان تهران جلاجل ضبط كردن توسط خبرنگار پارس مدعی شد برخلاف تصور فعلی، بیت کوین جلاجل کشورایران نیز توانسته باریک برخودهموار كردن حدودی جای پای كلاه خود را مضبوط کرده و به مقصد صفت منسوب به طوس يوميه نیز جلاجل میان سرمایه گذاران ایرانی خريطه می شود. 

ديسيپلين بازدادن بیت‌کوین سوا وسيله بوده و مشتری و فروشنده به مقصد‌صفت منسوب به طوس مستقیم توکن بیت‌کوین را خريطه می‌کنند. 

جابجا كشته شدن بیت‌کوین جلاجل شکل سیستمی به مقصد غيرماذون بلک کشورچین که فروسو وب باریک اعمال شده و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای نیز زمینه كريه افزاری مبادلات بیت کوین را مهيا می کنند.

هر حمل و تبرئه بیت‌کوین قريب ۱۰ دقیقه برخودهموار كردن اعمال نهایی آن زمان نیاز دارد.

تضمين لين افزاری و كريه افزاری بیت کوین چیست؟

کارشناسان امور ارزهای مجازی و شبکه اینترنت ثمار این باور باریک که شکل بلک کشورچین غیرقابل نفوذ و هک‌ناپذیر باریک. 

هم‌اکنون نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مقصد كنار زدن ایجاد بیت‌کوین‌های جدید هستند و آن را برگيري بیت‌کوین (بیت‌کوین ماینینگ) نامگذاری کرده‌بضع. 

کارشناسان معتقدند ایجاد هر توکن بیت‌کوین جلاجل شکل ماینینگ ۲ هزار دلار هزینه داشته و انرژی زیادی می‌سرما.

به مقصد شرح احوال دیلی میل، کارشناسان اعلام کردند كريه‌افزار ایجاد بیت‌کوین ايجادشدن بسیار زیادی اسم پري زده کرده و شماری پیش‌بینی کرده‌بضع که برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۰ ايجادشدن اسم پري زده‌شده كريه‌افزار ایجاد بیت‌کوین كره زمين ايجادشدن مصرفی کل كره ارض نیز فراتر برود.

لادگر به مقصد محاسبات اعمال‌شده كريه‌افزار ایجاد بیت‌کوین که جلاجل شکل بلک کشورچین و توسط كاربرد كره زمين كريه افزارهای بسیار مهتر این کار را اعمال می‌دهد، سلب كننده ۳۱ تراوات وقت نما ايجادشدن اسم پري زده می‌کند و این درحالی باریک که ايجادشدن مصرفی کل کشور ایرلند ۲۳ تراوات وقت نما باریک.

روند قیمتی بیت کوین كره زمين اوباشيگري برخودهموار كردن کنون

كره زمين هزینه ایجاد بیت‌کوین و اسم پري زده انرژی آن که بگذریم، به مقصد نوسانات شدید قیمت این پول بيگانه خواهیم رسید.

بدون شك‌نوع که كلام شده بیت‌کوین جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ فرد تا چه وقت هم نهاد قیمت داشت و برخودهموار كردن ابتدای اسم باشليق ۲۰۱۷، قیمت آن توسط زیاد كره زمين هزار مواجه نزد افزایش به مقصد کمتر كره زمين ۱۰۰۰ دلار رسید. 

كره زمين ابتدای اسم باشليق جاری میلادی نیز بیت‌کوین روند صعودی شدید قیمتی را هیبت انجام بده و طی روزهای ماضي حتی توانست كره زمين رقم ۱۸ هزار دلار رد شدن کند.

قیمت بیت‌کوین جلاجل ابتدای ماه نوامبر یعنی کمتر كره زمين ۴۰ سنه پیش كره زمين قريب ۷۰۰۰ هزار دلار به مقصد ۵ هزار دلار صفه انجام بده اما توسط ماضي تا چه وقت سنه دوباره به مقصد بالای ۷ هزار دلار سید و برخودهموار كردن پایان این ماه رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست.

نگاه خشم آلود کارشناسان و پیش بینی ها درزمينه بیت کوین چیست؟

پیشتر کارشناسان این افزایش قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند قیمت بیت‌کوین برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۲۰۱۷ به مقصد بالای ۱۰ هزار دلار خواهد رسید اما روند افزایشی اخیر زیاد كره زمين پیش‌بینی کارشناس صفت بويناك و هم‌اکنون علی‌رغم باقی مابقي قريب ۲۰ سنه به مقصد پایان اسم باشليق ۲۰۱۷ قیمت بیت‌کوین سنه ماضي رکورد ۱۸ هزار دلار را شکست.

برخودهموار كردن قبل كره زمين رسیدن قیمت بیت‌کوین به مقصد ۱۰ هزار دلار و زمانی که قیمت آن جلاجل محصول ۷-Eight هزار دلار صفت بويناك کارشناسان آگهی می‌دادند قیمت این پول بيگانه توسط توجه به مقصد گروهي صور تضمين ارزی، پول بيگانه خارجی و یا طلبه ها تعدادی حمایت ارزشی كره زمين آن قیمت آن را حبابی مهتر توصیف می‌کردند و همين آگهی می‌دادند قیمت آن صفه می‌کند. 

کارشناسان تأکید می‌کردند که بیت‌کوین توسط رسیدن به مقصد رقم ۱۰ هزار دلار به مقصد احيانا زیاد گواهي نامه مورد بحث قیمتی خواهد صفت بويناك اما این يكدلي رخ نداد.

یک کارشناس باسابقه جلاجل مربوط به حوزه بانکی توسط غيرماذون یوری پری‌پاچکین زمانی که قیمت بیت‌کوین حتی به مقصد ۱۰ هزار دلار نرسیده صفت بويناك، پیش‌بینی انجام بده برخودهموار كردن پایان اسم باشليق جاری میلادی قیمت این پول بيگانه به مقصد ۱۴ هزار دلار خواهد رسید.

اوی معتقد صفت بويناك جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ نیز قیمت بیت‌کوین به مقصد ۲۰ هزار دلار نزدیک خواهد شد و این رکورد نیز خواهد شکست.

پری پاچکین آگهی داده باریک زمانی که قیمت بیت‌کوین به مقصد ۲۵ هزار دلار می‌رسد این پول بيگانه مورد بحث قیمتی را هیبت خواهد انجام بده. 

بازارها و حجم بازارگاه بیت کوین

بزرگترین بازارگاه بیت‌کوین جلاجل كره ارض جلاجل کشورکره جنوبی شکل گرفته و يوميه میلیاردها دلار جلاجل این کشور بیت‌کوین مبادله انجام خواهد شد. سنه ماضي حجم کل بیت‌کوین‌های موجود به مقصد زیاد كره زمين ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.

هم‌اکنون قیمت آن گونه‌ای بیت‌کوین ۱۵۷۲۲ دلار باریک. یکی كره زمين اصلی ترین بازگشتن داده ها‌رسانی درزمينه قیمت آن گونه‌ای بیت‌کوین سایت coinmarketcap.com باریک.

کارشناسان ثمار این باورند که يوميه زیاد كره زمين ۳۰ هزار کیف دیجیتالی تعدادی خریدوفروش ارزهای مجازی ایجاد انجام خواهد شد و جلاجل هفته میلیاردها دلار زروسيم عازم شدن بازارگاه ارزهای مجازی انجام خواهد شد.

گم وزیر ها یا دزدیده كشته شدن بیت کوین

جلاجل صورتی که دارنده بیت کوین پول بيگانه كلاه خود را جلاجل فضای وب گم کرده و یا قربانی عياري شود، این پول بيگانه غیر دايگي مال و مكنت بوده و نمی توان آن را مجددا بازیابی انجام بده.

طوق خريطه بیت کوین

شما باید اوباشيگري نزدیکترین فروشنده توسط مبنا مرغوب كلاه خود را یافته و پس ازآن بايسته خرید كلاه خود را تعدادی اوی فرستادن کنید. فروشنده نیز لادگر به مقصد بايسته شما مشخصه ها شمار بانکی كلاه خود را تعدادی شما فرستادن کرده و شما نیز پشت بام كره زمين واریز وجه رسید آن را تعدادی فروشنده فرستادن کرده و بیت کوین ها را جلاجل شمار الکترونیکی كلاه خود دریافت می کنید.

قانونی توافق داشتن معاملات بیت کوین

جلاجل خیلی كره زمين کشورها توسط توجه به مقصد اینکه هنوز تعدادی مبادلات ارزهای مجازی قوانینی وضع نشده باریک داد و ستد و برگيري آن نهي كردن قانونی ندارد اما جلاجل شماری کشورها نظیر کشورچین مبادلات و برگيري آن غیر قانونی باریک. شماری کشورها مثل کشورروسیه و کشوراندونزی نیز احتمالا جلاجل آینده نزدیک اقدام به مقصد حالت محدودیت جلاجل مبادلات بیت کوین خواهند انجام بده.

علت قيمت کنونی بیت کوین

باید توجه داشت که بیت کوین مثل افزونتر ارزها و فلزات گرانبها قيمت فیزیکی ندارد و فرد دلیل قيمت کنونی آن محبوبیت آن جلاجل میان مردم باریک و اینکه شماری جلاجل پیمان کنونی بازدادن به مقصد بیت کوین را قبول می کنند.

نحوه فروش بیت کوین و بیرون کشیدن زروسيم

بهترین طوق این باریک که شما یک کارگزار محلی یافته و پس ازآن به مقصد آنجا رجوع کرده و بیت کوین كلاه خود را بفروشید و زروسيم كلاه خود را كره زمين بازارگاه بیرون بکشید.شما باید امکان معرفی كلاه خود به مقصد ديباچه مالک بیت کوین را داشته باشید و کارگزار باروح نگاه خشم آلود نیز باید امکان تبرئه زروسيم شما را به مقصد لفظ اینترنتی دارا باشد.

خودپرداز بیت کوین

جلاجل شماری کشورها خودپرداز بیت کوین نیز صور دارد که شما می توانید توسط ارائه زروسيم تمييز و مشخصه ها کیف زروسيم الکترونیکی كلاه خود اقدام به مقصد خرید بیت کوین كره زمين ايشان کنید.

نحوه قیمت گذاری بیت کوین

جلاجل حلول كننده موجودي قیمت بیت کوین ثمار مبنای قیمت مبادله ای آن گونه ای آن بین فروشنده و خریدار تعیین می شود و مبنای فیزیکی تعدادی تعیین آن صور ندارد. آرامش طلب باریک شماری صفت ديوان سالار های محصوله نظیر صفت ديوان سالار پیشنهاد شیکاگو اقدام به مقصد هدیه بیت کوین کنند که جلاجل اینجا نیز مبنای قیمتگذاری قیمت مبادلات اعمال شده خواهد صفت بويناك.

انتهای پیام/

[ad_2]

در عوض سلامتی ترامپ دعا کنید!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های خبرگزاری پارس نشريات ادواري «کیهان» جلاجل سرمقاله شماره پسفردا كلاه خود به مقصد خامه «حسین شریعتمداری» نوشت:

۱- ارچه كره زمين تیتر یادداشت پیش‌روی عجله كردن کرده‌اید، حق توسط شماست، ازچه که هرگز نباید حتی در عوض یک لمحه هم به مقصد هست درنگ كردن ستمگران خونریز راضی صفت بويناك، چون كه رسد به مقصد اینکه در عوض سلامتی ايشان دعا هم بکنیم! جلاجل این‌به دفعات داستانی شنیدنی كره زمين ولايت موسی کاظم علیه‌السلام حمل شده باریک که نيكويي كردن‌آموز و عبرت‌انگیز باریک؛ یکی كره زمين یاران حاضربودن به مقصد‌غيرماذون صفوان که به مقصد عمل کاروان‌داری و دربست اسب و شتر مشغول صفت بويناك و به مقصد همین علت او را «صفوان زيبنده» می‌نامیدند، تعدادی كره زمين شتران كلاه خود را در عوض سفيران مکه به مقصد هارون‌الرشید، خلیفه عباسی دربست داده صفت بويناك. نبا این ماجرا که به مقصد ولايت موسی کاظم(ع) رسید، او را ملامت فرمود و صفوان گفت شترهایم را در عوض سفيران زيارت كعبه دربست داده‌مام که سفيران گناه‌آلود نیست. حاضربودن فرمودند: آیا جلاجل ژرفای قلب خویش زن خواهي این نیستی که هارون به مقصد تندرستي كره زمين سفيران بازگردد برخودهموار كردن کرایه شترهایت را بپردازد؟ صفوان جواب واحد وزن معادل داد و ولايت فرمود؛ به مقصد همین اندازه که راضی به مقصد بقای ستم كيش هستی مرتکب گناه شده‌ای. ولايت راحل ما(ره) هم می‌فرمودند ارچه خیر صدام و ریگان را می‌خواهید، دعا کنید که بمیرند و…
ماجرای ترامپ اما، گمان می‌رود که كره زمين قسم دیگری باشد، او به مقصد پشت دادن آميختگي ها موجود یک ژاژاخايي صفت انحصارطلب‌عیار باریک که تاکنون توسط اقدامات بي خردانه كلاه خود، بی‌آنکه بخواهد به مقصد كره ارض اسلام و مخصوصا آسه اي مقاومت كارها فراوانی کرده باریک که عربي زبان‌ترین همال آن اعلام بیت‌المقدس به مقصد‌ديباچه پایتخت رژیم ‌مهاجم قدس باریک. كره زمين این روی بایسته باریک به مقصد گفت ولايت بسيارنمازخوان علیه‌السلام که برخورداری كره زمين عدو ژاژاخايي را شایسته شکر می‌دانستند، در عوض ديرپايي ریاست این رئیس‌خلق ژاژاخايي دستگاه بافندگي به مقصد دعا برداریم! و شاید واجب شده باشد جلاجل این زمینه توسط شیخ اجلاسيه سعدی شیراز همزبان شده و زمزمه کنیم؛ كره زمين دستگاه بافندگي و زبان که برآید / کز كفالت شکرش قرص كامل آید و یا سروده ناصر صفت پادشاهانه قبادیانی را به مقصد خاطره ها آوریم که؛
«مهر اختراع، مهر خرس آمد یقین
کین او مهر باریک و مهر اوست کین»
و صد پوشيدگي، ژاژاخايي‌ها جلاجل شماری كره زمين مناسبت ها خطرناک هم هستند و اقدامات آنان باآنكه جلاجل بیشمار كره زمين مناسبت ها به مقصد آما چشم مقابل پایان می‌پذیرد ولی خرجیعود نیز هست.
۲ – نگاهی گذرا به مقصد اقدامات ترامپ پس ازآن كره زمين گلچين به مقصد ديباچه رئیس‌خلق آمریکا به مقصد وضوح داغ جا می‌دهد که او باآنكه در عوض كره ارض اسلام و ملت‌های مسلمان بودن دردسرهای بعضا خطرناک نیز آفریده باریک اما جلاجل بدون شك حلول كننده ویترینی كره زمين ناکامی‌های آمریکا و متحدانش را هم به مقصد نمایش گذارده باریک که كره زمين آن میان می‌توان به مقصد نمایش عذار بی‌نقاب و سوا روتوش آمریکا، بدعهدی و غیرقابل اعتماد توافق داشتن آمریکا، افشای دستگاه بافندگي‌های خلف وعده‌غطا سران شماری كره زمين کشورهای عربی و به مقصد ظهور مسلمان بودن نظیر سعودی‌ها و اماراتی‌ها، مصری‌ها، اردنی‌ها، تشکیلات خودگردان (ستايش شده عباس)، ترغیب خاندان ها‌سعود به مقصد آدم كردن كلنجار جلاجل کشوریمن که صفه این پیشگاه خیانت و جنایت جلاجل كره ارض ‌اسلام را تسریع کرده باریک، نقض پی جلاجل پی برجام و افزایش تحریم‌ها که حروف فریب آمریکا‌باوران را جلاجل کشورایران اسلامی توسط مخاطره جدی مقابل شدن کرده و شرمساری روزافزون بزک‌کنندگان شیطان مهتر را جلاجل پی داشته باریک، حمایت آشکار كره زمين تروریست‌های داعش که آرامش طلب صفت بويناك به مقصد تفرقه جلاجل كره ارض اسلام بیانجامد ولی قلع و قمع آنان باعث اتحاد زیادتر ملت‌ها و مذاهب اسلامی شده باریک، توق متمايل‌گیری شگون حریری جلاجل عربستان که رسوایی این مدل و عاملان آشکار و پنهان آن را به مقصد كنار زدن داشته و… اشارت انجام بده. مواردی كره زمين این دستگاه بافندگي احكام تا چه وقت همال كره زمين شکست‌های ترامپ باریک که جلاجل ویترین ناکامی‌های او به مقصد وضوح دیده انجام خواهد شد و این همه درحالی باریک که هر یک كره زمين مناسبت ها یاد شده جلاجل ابتر شدن، ضربه‌ای ویرانگر و هولناک ثمار پیکره ملت‌های مسلمان بودن تلقی می‌شد ولی كره زمين آنجا که محاسبات حریف بي خردانه و سوا جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن واقعیت‌های جاری جلاجل كره ارض‌ اسلام و مخصوصا سوا توجه به مقصد اقتدار مثال‌زدنی جبهه مقاومت طراحی شده صفت بويناك، جلاجل نهایت نتیجه معکوس داشت.
اما، اقدام اخیر ترامپ جلاجل معرفی بیت‌المقدس به مقصد ديباچه پایتخت رژیم کودک‌کش کشوراسرائیل سرگذشت جداگانه‌ای باریک که ‌اشارت به مقصد نکاتی درزمينه آن ضروری به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.
Three- طی تا چه وقت اسم باشليق اخیر آمریکا و متحدان اروپائی و شهربان‌ای آن در عوض فراموش كشته شدن مضرت رژیم ‌مهاجم قدس و حذف شدني مضرت این جرثوم لهيدگي و تباهی كره زمين ذهن ها ملت‌های مسلمان بودن و یا کمرنگ‌وزیر ها این مضرت دستگاه بافندگي به مقصد مبارزه گسترده‌ای مضروب بودند و توسط ثنايا‌گیری كره زمين سران دستگاه بافندگي‌نشانده و بی‌هویت شماری كره زمين کشورهای عربی برخودهموار كردن حدودی نیز موفق شده بودند، برخودهموار كردن آنجا که اخیرا نتانیاهو به مقصد وضوح می‌گفت توسط اکثر کشورهای عربی روابط رفيق وار‌ای داریم و به مقصد‌زودی گواهي نامه به مقصد رسمیت شناساننده كشته شدن کشوراسرائیل كره زمين صیانت این کشورها خواهیم صفت بويناك! نتانیاهو حمایت کشوراسرائیل كره زمين داعش را خير احكام پنهان نمی‌انجام بده بلکه توسط سربلندي نیز كره زمين آن یاد می‌انجام بده. تروریست‌های مجروح را در عوض مداوا به مقصد بیمارستان‌های رش‌آویو و حیفا می‌سرما و كره زمين نمايشگاه‌های عیادت كلاه خود كره زمين ايشان عکس یادگاری می‌گرفته و منتشر می‌انجام بده. در عوض درک اهمیت این اقدام نتانیاهو باید توجه داشت که تروریست‌های داعش، خير احكام شیعیان را جلاجل هر نقالي كردن‌ای که می‌یافتند به مقصد طرز فجیعی قتل‌همه می‌کردند بلکه این جنایات وحشیانه را علیه مسلمانان سنی نحله نیز بی‌اندک و کاست مرتکب می‌شدند و مبنا قتل‌همه‌شدگان شهر اهل هم نهاد زیادتر هم صفت بويناك و اشارتاً آنکه به مقصد قتل‌همه پیروان سایر ادیان، كره زمين يكباره مسیحیان نیز دستگاه بافندگي می‌زدند. بنابراین آنچه باعث شده صفت بويناك نتانیاهو بی‌محابا و سوا کمترین عاطل حيا و یا عوام فريبي به مقصد عاطل حيا كره زمين تروریست‌های داعش حمایت کند، سوا تردید اطمینان اوی كره زمين فراموش كشته شدن مضرت کشوراسرائیل جلاجل میان ملت‌های مسلمان بودن صفت بويناك. گفتنی باریک شماری كره زمين مقامات رژیم صهیونیستی و كره زمين يكباره نتانیاهو درزمينه علت حمایت کشوراسرائیل كره زمين داعش توسط وضوح اعلام کرده بودند که داعش، توجه ملت‌های مسلمان بودن و دشمنی آنان توسط کشوراسرائیل را كره زمين مرزهای کشوراسرائیل گرد هم آمدن ساخته و به مقصد باطني کشورهای مسلمان بودن نقل مكان کرده باریک!
اقدام بي خردانه ترامپ این نقشه مصابرت را وعاء ثمار پيمان انجام بده و همانگونه که شاهدیم، اسم مكلف کشورفلسطین‌اشغالی را که جلاجل میان ملت‌های مسلمان بودن تقریبا به مقصد فراموشی وديعه شده صفت بويناك شهرستان بار افزونتر به مقصد اصلی‌ترین اسم مكلف كره ارض اسلام تبدیل انجام بده برخودهموار كردن آنجا که ملت‌های مسلمان بودن جلاجل سراسر كره ارض علیه این رژیم کودک‌کش به مقصد زاري كنان وارد به ذهن‌بضع و حتی شماری كره زمين جریانات سازشکار نیز – به مقصد واقع یا كره زمين هراس رسوائی و به مقصد ظهور- ثمار هرآينگي نابودی این رژیم جعلی تاکید می‌ورزند. آیا این اقدام بي خردانه دونالد ترامپ خدمتگزار ناخواسته او به مقصد كره ارض اسلام نبوده باریک؟!
Four- ترامپ توسط اقدام اخیر كلاه خود، سران سازشکار و دستگاه بافندگي‌نشانده شماری كره زمين کشورهای عربی را به مقصد رسوایی کشاند و كره زمين عذار سالوس آنان غطا‌برداری انجام بده. به مقصد ديباچه مثال، حتی پي‌سلمان نیز که کارش كره زمين پاچه‌خواری به مقصد کاسه‌لیسی آمریکا رسیده صفت بويناك هم جلاجل مقابل زاري كنان یکپارچه كره ارض اسلام شوکه شده و كره زمين كله دار ناچاری اقدام ترامپ -بخوانید ولی‌نعمت كلاه خود- را محکوم انجام بده!! و این جلاجل حالی باریک که به مقصد نوشته نشريات ادواري صهیونیستی«یدیعوت آحارنوت» كره زمين كورس هفته قبل جلاجل جریان اقدام ترامپ آرامش طلب گرفته و بی‌آنکه بیانات یکپارچه ملت‌های مسلمان بودن را پیش‌بینی کند به مقصد اوی گفت همپیشگی داده صفت بويناك.
عبدالباری عطوان، سردبیر نشريات ادواري‌های رای‌الیوم و قدس‌عربی جلاجل این اسم مورد می‌گوید؛ منبرها واقعا این حالت وحشتی را که جلاجل ديسيپلين رسمی عربی درزمينه اقدام ترامپ حکمفرما شده باریک عجیب می‌دانم به مقصد‌نوع‌ای که گوئيا ترامپ اقدام غیر‌منتظره‌ای اعمال داده باریک. او قبل كره زمين اقدام كلاه خود توسط چادرپوش پريان كره زمين سران تازي مراوده گرفته صفت بويناك، پادشاه سعودی، عبدالفتاح السیسی رئیس‌خلق کشورمصر، عبدالله دوم پادشاه کشوراردن، ستايش شده عباس رئیس‌تشکیلات كلاه خود‌به گردش درآوردن و به مقصد ايشان كلام صفت بويناك که می‌خواهد پایتخت رژیم صهیونیستی را به مقصد بیت‌المقدس نقل مكان کند. عبدالباری عطوان، محکوم وزیر ها اقدام ترامپ كره زمين صیانت این سران تازي را کمتجربه كره زمين ناچاری ايشان و به مقصد علت وحشتی می‌داند که توسط مشاهده خیزش كره ارض اسلام جلاجل ايشان پدید وارد به ذهن باریک. او نتیجه اقدام ترامپ را به مقصد سود ملت‌های مسلمان بودن ارزیابی کرده و می‌گوید؛ «به مقصد پروردن نوفه منبرها دعا می‌کنم ترامپ كره زمين این تصمیم نيرنگ ساز نگردد. ما به مقصد این شوک نیاز داریم، ما نیاز داریم که باوري به مقصد عذار‌های رسمی عربی توق‌جرقه كره زمين بین برود.»
این نیز دستاورد دیگری باریک که بي مغزي ترامپ در عوض كره ارض اسلام جلاجل پی داشته و به مقصد گفت عطوان باید در عوض او دعا انجام بده!
۵- وقتی یاسر عرفات جلاجل اواسط هزل گويي ۷۰ میلادی در عوض سخنرانی به مقصد مجمع عمومی دائم الخمر ملل فراخواني شد جلاجل یک دستگاه بافندگي كلاه خود فراگرفتن زیتونی به مقصد نشانه آرامش‌طلبی و جلاجل دستگاه بافندگي افزونتر تفنگی به مقصد نشانه مقاومت گرفته صفت بويناك، یک عضو مجلس اعيان آمریکایی پس ازآن كره زمين مشاهده ماجرا كلام صفت بويناك، وقتی فراگرفتن زیتون را جلاجل دستگاه بافندگي ابو‌عمار -لقب یاسر عرفات- دیدم، متوجه شدم که تفنگ او هم فشنگ ندارد!! و حق توسط او صفت بويناك که ناخواسته به مقصد غیر دايگي اعتماد ‌توافق داشتن آمریکا و بی‌نتیجه توافق داشتن مذاکره توسط شیطان مهتر اعتراف کرده صفت بويناك.
اقدام ترامپ كره زمين این واقعیت که شماری به مقصد نادانی و شماری به مقصد سازشکاری آن را نمی‌دیدند غطا برداشت و داغ جا داد که آمریکا اساسا دايگي مذاکره نیست و آن ردياب كره زمين فلسطینیان که طی هفتاد اسم باشليق ماضي نيرنگ ساز‌پردادن سرزمین ‌اشغال‌شده كلاه خود را جلاجل مذاکره جستجو می‌کرده‌بضع راه به مقصد بیراهه برده‌بضع و كوراب را پيمان پنداشته‌بضع. این نیز دستاورد مهتر دیگری باریک که بي مغزي ترامپ در عوض كره ارض اسلام جلاجل پی داشته باریک و باید در عوض ديرپايي ریاست جمهوری او دعا انجام بده و برخورداری كره زمين بي مغزي‌های افزونتر اوی را توقف کشید.
۶ – و اما اکنون که ترامپ كره زمين عذار واقعی آمریکا غطا برداشته باریک، نباید اجازه داد که زاري كنان یکپارچه ملت‌های مسلمان بودن جلاجل پیچ و خمب شماری كره زمين محافظه‌کاری‌ها به مقصد سردی گراید و مقاومت که مهجور راه رسیدن به مقصد پیروزی نهایی باریک كره زمين حركت دوراني داشتن محاسبات و تصمیم‌سازی‌ها بیرون بماند.
و خدای سبحان ثمار درجه و پايه داشتن ولايت راحلمان(ره)بیفزاید و سایه صفت بازمانده موجودي آن قيد جوان مردانه را مستدام بدارد که این همه را پیشاپیش دیده و نبا داده و نقشه راه در عوض مقابله توسط خصوم را به مقصد درستی ترسیم کرده بودند.

انتهای پیام/ز

 


http://fna.ir/a2ofy1
[ad_2]

ترامپ انتهایی ضربه به مقصد حیات سیاسی ایالات متحده جلاجل كره ارض اسلام را ضربت ديده باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل امور بین‌الملل جلاجل مراسم اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که جلاجل صفه ولد‌سینا مرکز همایش‌های شرفه و سیما امشب (۵‌شنبه ۱۴ آذر ماه) برگزار شد، توسط اشاعت به مقصد اینکه وحدت و اخوت كره زمين آموزه‌های بااستعداد دین مبین اسلام باریک، تقریر انجام بده: وحدت و تفرقه به مقصد ديباچه یکی كره زمين عوامل اساسی مؤثر جلاجل اعتلا و مغلوبي امت‌ها مطرح باریک. 

اوی افزود: قرآن کریم، وحدت و پیشگیری كره زمين هرگونه تفرقه و افراد را فلسفه تشریع دین و بعثت انبیاء الهی معرفی کرده و همگان را به مقصد وحدت که عملي ساختن ترقی و تعالی معنوی و مادی مسلمانان جلاجل ابعاد مختلف وجودی باریک، ورا می‌خواند.

مشاور عالی رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل امور بین‌الملل به يادماندني انجام بده: کشورهای اسلامی دوران حساسی را سپری می‌کنند، توسط صور علم به مقصد اهمیتِ وعاء وحدت و تفرقه جلاجل تعالی و مغلوبي امت‌ها، پاخيره زن به مقصد دلایل مختلف که عمدتاً احتمالاً كره زمين كورس عنصر بااستعداد «غفلت» و «توق» باریک، همچنان مبتلا تفرقه، بزن بزن و افراد هستند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه فردا كره ارض اسلام جلاجل اجاره دهنده سیاست‌های ديسيپلين اسم پيش خر و استکبار و ایضاً غفلت مدعا یا ناخواسته چندی كره زمين حکام نوستيز، به مقصد پابماه پيشامدها منغص و مبدا تنش زايي‌های مختلف جلاجل اظهاروجود‌های گوناگون وجودی تبدیل شده باریک که تاکنون نیز به استثناي خسران و پستان، چیز دیگری جلاجل پی‌نداشته باریک. 

ولایتی یادآور شد: هم اکنون وحدت و برادری و تعمیق و تعمیم آن به مقصد جمعناتمام سطرها و طبقه ها مختلف مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نیاز راهبردی تعدادی رهایی و خیزاب كره زمين پیمان سخت کنونی باریک و تقریب مذاهب اسلامی یکی كره زمين بااستعداد‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌عود تمدن اسلامی باریک که یکی كره زمين عود و کارهای بااستعداد آن، وحدت تمامی مسلمانان جلاجل روبه رو دشمنان نوفه‌خورده و استکبار جهانی باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: مشکلات و معضلات اسم باشليق‌های اخیر پیمان متلاطمی را جلاجل كره ارض اسلام و بین‌‌الملل و کشورهای اسلام ایجاد کرده باریک، احتمالاً كره زمين كورس عنصر بااستعداد «غفلت» كره زمين هرآينگي‌ها و نیازها و مصلحت ها عالی و ایضاً «توق» قدرتها و وعاء‌آفرینان زیاده‌يابس خارجی و جلاجل رأس ايشان ديسيپلين اسم پيش خر و رژیم صهیونیستی باریک. 

ولایتی آدم كردن داد: مدل‌های ايمن سازي ثبت كننده و ایمنی، اقدامات تنش زايي‌عود، تنش‌های قومی، مذهبی و طريقه ها‌ای و كلنجار‌های نیابتی که جلاجل اسم باشليق‌های اخیر جلاجل كره ارض اسلام و شهربان مغرب آسیا جلي و ظهور داشته‌بضع و نازخرامي‌های به عمد‌ای را جلاجل پیش‌روی امت اسلام آرامش طلب داده‌بضع، هم تراز و هم سان منغص و ناگواری هستند که ریشه آن‌ها را باید جلاجل سیاست‌های استکباری، استعماری و استثماری آمریکا پیدا انجام بده که كره زمين جانب آمریکایی‌ها و متحدان شهربان‌ای‌كندو، عمدتاً جلاجل صوب صفت به خاطرسپردني و تأمین ایمنی رژیم صهیونیستی و فروغ معاملات تسلیحاتی پیگیری انجام خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی اضافه رکد: مدل‌های مذکور، اشارتاً اینکه انسجام جلاجل میان امت اسلام را گريبانگير نابساماني کرده، احیاء و شكل پذيري تمدن نوین اسلامی را نیز توسط نازخرامي مواجه ساخته باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه كره زمين رئيس اسلام تاکنون، آشوب به پا كردن گران و بدخواهان داخلی و خارجی، به مقصد كنار زدن ایجاد افراد و تفرقه‌افکنی جلاجل میان امت مسلم بودند، ديباچه انجام بده: تحولات و به‌تمامی شکل گرفته جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، اثر داغ كره زمين دستور كار‌ریزی دشمنان ثمار راهبردهایی جلاجل صوب ترك خوردگي و تعمیق شکاف‌های عقیدتی، قومی، مذهبی، طایفه‌ای جلاجل بین اقشار مختلف جوامع اسلامی باریک.

ولایتی كره زمين اسلام به مقصد ديباچه کامل‌ترین و اجتماع‌ترین دین تعدادی فيلتر بشری غيرماذون سرما و گفت: مسلمانان جامعه بشری باید هوشیاری واجب شده كلاه خود را به مقصد دستگاه بافندگي آورند و توسط الگو خوگرفتن كره زمين آموزه‌های قرآنی و ایضاً سیره و هم نهاد نبوی، جامعه اسلامی را كره زمين كژي و رخوت گرد هم آمدن کنند و اشارتاً ایجاد اتحاد و انسجام درونی، زمینه‌های جهانی كشته شدن آموزه‌های اسلامی را جلاجل جامعه جهانی مهيا آورند، جلاجل این صوب، مسلمانان كره ارض باید توسط وحدت و صفت به خاطرسپردني انسجام درونی، جلاجل رويارويي توسط استکبار جهانی، مقدمات ایجاد تمدن نوین اسلامی را ثمار گرفته كره زمين آموزه‌های قرآنی و هم نهاد و سیره شهر اهل بیت(ع) مهيا آورند.

اوی توسط تبیین اینکه تمدن نوین اسلامی، بدون شك احیاء تمدن اسلامی باریک، افزود: عزايم و شکوفایی آن جلاجل قرمپف چهارم هجری صفت بويناك که توسط ديباچه «رنسانس اسلامی» شناساننده انجام خواهد شد، باآنكه ابتر شدن شکل‌گیری تمدن اسلامی توسط محوریت دین اسلام كره زمين شبه‌جزیره حجاز صفت بويناك، اما جوامع و ملل مختلف جلاجل ترقی و تعالی آن وعاء داشتند. به مقصد همین دلیل كلام‌شده باریک که زبان آن عربی، فکرش ایرانی، خیالش هندی، بازویش ترکی، اما قلب‌وجانش اسلامی و انسانی باریک.

ولایتی آدم كردن داد: تعدادی احیای تمدن اسلامی سعيد جمعناتمام کشورها و ملت‌های اسلامی واجب شده باریک و همه باید جلاجل بازشکوفایی آن شرکت فعال داشته باشند. 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين یادآور شد: تمدن اسلامی، توسط بعثت پیامبر اعظم(ص) سرخرگ شد و توسط دستاوردهای مختلفی که جلاجل زمینه‌‌های گوناگون ثابت شدن ساخت، توانست جایگاه والایی به مقصد كلاه خود اختصاص دهد، آنچه موجبات ترقی تمدن اسلامی را مهيا می‌آورد، توجه به مقصد جمعناتمام جنبه‌های مادی و معنوی قيد به تفصيل باریک.

اوی كره زمين تمدن‌سازی نوین به مقصد ديباچه احیای تمدن اسلامی غيرماذون سرما و اضافه انجام بده: توسط پیروزی شورش اسلامی، نگاه‌ها به مقصد این فهمید موردتوجه گردیده باریک؛ یعنی احیای كرنش و کرامت بشقاب مسلم جلاجل کنار برخورداری كره زمين دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می‌تواند نوید‌بخش ایجاد تمدنی همال باشد و تأکید ثمار عنصر ترقی همه‌جانبه به مقصد‌ديباچه ماهیت واقعی تمدن نوین اسلامی که جلاجل واقع به مقصد معنای تأکید ثمار عنصر حرکت و تعالی جلاجل همه اظهاروجود‌ها و همه جنبه‌های زندگی مادی و معنوی قيد به تفصيل باریک .

ولایتی به يادماندني انجام بده: تمدن نوین اسلامی، تمدنی باریک که اشارتاً پاسخگویی به مقصد نیازهای طبیعی و مادی بشقاب‌ها، پس ازآن معنوی و روحی آنان را به مقصد سمت کمال و فيلتر راهنمایی می‌کند و این ساختارگرايي مقبول که ریشه جلاجل دستور كار‌های بشقاب‌عود اسلامی دارد، خير‌مهجور بُعد مادی و كريه‌افزاری تمدن را نفی نمی‌کند، بلکه به مقصد آن صوب داده و آن را كره زمين آفاتی که قيد به تفصيل گريبانگير آن شده باریک، مثل لاغر‌گرایی، گروهي عاطل ایمنی، نابرابری و فقدان معنی جلاجل زندگی نجات خواهد داد.

اوی تاکید انجام بده: تعدادی رسیدن به مقصد تمدن نوین اسلامی، جلاجل اول باید بدانیم معنی و مفهوم تمدن نوین اسلامی چیست؟ می‌توان ترقی همه‌جانبه را به مقصد‌ديباچه تمدن نوین اسلامی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته و تيرخور حرکت اسلامی را ایجاد یک تمدن نوین اسلامی حالی 

ولایتی گفت: درعین‌حلول كننده، باید جلاجل نگاه خشم آلود داشت که ترقی تعدادی همه‌ی کشورها و همه‌ی جوامع مجتهد، یک الگو و یک معنای مطلق يك جهت ندارد، پیمان گوناگون اعم كره زمين پیمان تاریخی، جغرافیائی، جغرافیای سیاسی، طبیعی، انسانی و پیمان زمانی و مکانی جلاجل ایجاد محرزشدن‌های ترقی، اجاره دهنده می‌گذارد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی یادآور شد: مسوليت مربوط به حوزه‌های علمیه جلاجل پس ازآن معنوی تمدن نوین، پاسخگویی به مقصد نیازهای جدید نسل بالنتيجه شبهت‌زدایی، تربیت کادرهای کلیدی و پرورش بشقاب‌های متقي، توسط نيرومند ساختن و مطلع باریک، وعاء مربوط به حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها جلاجل تمدن نوین اسلامی تعدادی گشايش علم و فناوری و تبدیل كشته شدن كره ارض اسلام به مقصد مرجعیت علمی، اله‌بخشی بها‌های اسلامی دین حنیف تعدادی جمعناتمام جوامع بشری و تعمیق معنویت و بصیرت و ایجاد دوار واجب شده تعدادی استقرار سبک زندگی اسلامی و اشکال شهرستان اندیشه و علوم اسلامی ناب باریک.

اوی توسط تبیین اینکه تمدن نوین اسلامی، تمدنی خدامحور، دین بنیاد و حق‌گراست، گفت: یکی كره زمين ملزومات و راهبردهای بااستعداد آن، ایجاد همگرایی جلاجل كره ارض اسلام باریک. جلاجل حالی که وحدت، زمینه‌عود شكل پذيري تمدن نوین اسلامی باریک، جلاجل این سون تمدن نوین اسلامی نیز بسترساز تحکیم و تقویت اتحاد و انسجام بین مسلمانان و کشورهای اسلامی باریک.

ولایتی توسط اشاعت به مقصد اینکه اکنون موج جدیدی كره زمين بیداری اسلامی ابتر شدن شده باریک، افزود: عقلايي‌گرایی، علم، معنویت، اخلاق، ایمان به مقصد پروردن، خردورزی، مجاهدت، پرهیز كره زمين جمود، ایجاد توانگري عمومی، استقرار منصفي و مبارزه و ابتکار، ارکان تمدن نوین اسلامی باریک، تمدن نوین اسلامی که كره زمين همه ویژگی‌های تمدن الهی بهره ور باریک، ثمار آسه اي اسلام ناب محمدی (ص) شکل گرفته باریک.

ولایتی به يادماندني انجام بده: فردا جلاجل حالی که كره ارض اسلام جلاجل یک دوران جادادن و پیچ تاریخی آرامش طلب گرفته باریک، شكل پذيري تمدن نوین اسلامی و وحدت امت اسلام، توسط مشکلات متعددی همچون فرهنگ مهاجم ديسيپلين اسم پيش خر و مغرب، افراد افکنی جلاجل میان مسلمانان، كلنجار افروزی رديف نظامي‌های تکفیری – تروریستی، ستيزه گري و افراطی‌گری، كژي و کج‌فهمی سیاسی، برتری جویی و انحصارطلبی، طغیانِ مادی نگری جلاجل تفکر جوامع اسلامی و توق ها و آشوب به پا كردن آمریکایی – صهیونیستی جلاجل كره ارض اسلام مواجه باریک.

اوی كره زمين وحدت و همگرایی امت اسلام به مقصد ديباچه پیش نیاز بااستعداد احیای تمدن نوین اسلامی یاد انجام بده و آدم كردن داد: نازخرامي‌های اساسی که هم اینک جلاجل مقابل تمدن نوین اسلامی صور دارد، فقدان رهبری يك جهت، تفرقه وتشتت جلاجل بین صفوف امت اسلامی، ایجاد جریان‌های موازی به مقصد غيرماذون اسلام همچون رديف نظامي های افراطی تکفیری مثل القاعده، داعش و جبهه النصره، ایجاد اسلام آمریکایی جلاجل مقابل اسلام ناب، پروژه اسلام هراسی، توسعه فرهنگ لیبرال دموکراسی مغرب و ترویج فرهنگ ناسیونالیسم قومی، قبیله‌ای و نژادی، افراد‌افکنی بیگانگان بین شیعه و سنی، فراموش وزیر ها مسأله کشورفلسطین به مقصد ديباچه اولویت اولا كره ارض اسلام، خیانت چندی کشورهای نوستيز تازي به مقصد منوي کشورفلسطین و برقراری روابط دیپلماتیک به مقصد لفظ علنی توسط رژیم صهیونیستی و صور این غده سرطانی جلاجل فواد كره ارض اسلام، كژي كره زمين نهضت بیداری اسلامی، گروهي تبعیت تمامی مسلمانان كره زمين الگوی يك جهت مردم سالاری دینی، پشت سر ماندگی علمی، فنی و تکنولوژیکی، تنگ راه، تبعیض و مسافر طبقاتی جلاجل میان مردم و افراد مساحت گرفتن زندگی توسط کشورهای پیشرفته باریک.

مشاور عالی مقام معظم رهبری جلاجل امور بین‌الملل توسط تاکید ثمار اینکه همسنگي قوچ جلاجل شهربان و فواد كره ارض اسلام به مقصد آما ملت‌های مسلم و رديف نظامي‌های مقاومت جلاجل حلول كننده تغییر باریک، تقریر انجام بده: پیمان و کیفیت مذکور یعنی شکست‌های زنجیره‌ای ديسيپلين اسم پيش خر و عناصر و رديف نظامي‌های غيرمشدد به مقصد آن که جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل شكل پذيري و ایجاد آن وعاء کلیدی ثمار كفالت دارد، اشاره با گوشه چشم‌انداز شيوا و امیدوار کننده ای را جلاجل پیش روی شكل پذيري وحدت و زمینه‌سازی صوب بازسازی تمدن نوین اسلامی آرامش طلب داده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد کیفیت کنونی کشور کشورفلسطین گفت: جمعناتمام توق‌ها و آشوب به پا كردن‌ها و كلنجار افروزی‌هایی که جلاجل كره ارض اسلام اعمال انجام خواهد شد، كره زمين نقالي كردن نظری خاص، احكام جلاجل صوب به مقصد جابجایی سروسامان دادن فهمید کشورفلسطین باریک، این زخم کهنه امت اسلام، و ارتقاء و پشتیبان ایمنی رژیم مهاجم قدس كره زمين طریق ایجاد درگیری‌های درونی بین ملل و مذاهب و فرق مختلف اسلامی و كژي افکار عمومی كره زمين جنایات صهیونیست هاست که مبارزه توسط آن مشي بلندی جلاجل صوب شكل پذيري تمدن نوین اسلامی می‌باشد. 

ولایتی اضافه انجام بده: اکنون افزونتر موجودیتی به مقصد غيرماذون داعش صور ندارد. كره ارض اسلام توسط زمین ‌تكاپو كردن داعش و خلف وعده رفتن خونین‌ترین و بی‌پيشينه‌ترین توق مشترک آمریکا و صهیونیست‌ها علیه كلاه خود که توسط تيرخور به مقصد جابجایی ايمن ساختن کشاندن رژیم غصب كننده صهیونیستی راه‌اندازی شده صفت بويناك، شهرستان بار افزونتر کشورفلسطین را جلاجل رئيس هم تراز و هم سان كره ارض اسلام آرامش طلب داده باریک.

اوی تاکید انجام بده: اخیراً رئیس خلق زیاده‌يابس و بی‌تدبیر و مهاجم آمریکا که كره زمين شکست‌های عوامل وحشی آمریکا، یعنی داعش عصبانی باریک، اقدام به مقصد کاری کرده که اسلافش گستاخی چنین کار بي خردانه‌ای را نداشتند؛ یعنی نحو تبرئه سفارت آمریکا به مقصد قدس را صادر کرده باریک. 

ولایتی آدم كردن داد: آقای ترامپ بداند که این اقدام، انتهایی ضربه به مقصد حیات سیاسی ایالات متحده جلاجل مغرب آسیا و كره ارض اسلام باریک و دیری نمی‌گذرد که هیأت حاکمه آمریکا كره زمين این اقدام پشیمان خواهد شد؛ به دلیل اینکه که غضب یک و نیم میلیارد مسلم را علیه خویش محترق خواهد انجام بده.

انتهای پیام/

[ad_2]

آشوب به پا كردن لين به مقصد كنار زدن ریشه‌آبادی وزیر ها اسلام و شورش باریک/ جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ عدو ۱۴ تيرخور را كنار زدن می‌انجام بده

[ad_1]

دليل‌الاسلام احمد سالک کاشانی پسفردا جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارس جلاجل شهرستان اصفهان اشارتاً تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، ولايت صادق (ع) و هفته وحدت، تقریر انجام بده: امید دارم امسال آثار جهانی هفته وحدت توسط توجه به مقصد تا چه وقت موضوع بحث بااستعداد زیاد كره زمين اسم باشليق‌های ماضي باشد، كلنجار‌های نیابتی جلاجل کشورهای اسلامی مثل کشورعراق، کشورسوریه، کشورافغانستان، کشورپاکستان و بعضی کشورهای آفریقایی موجب شد که شهرستان اهل هم نهاد و علمای شهرستان اهل هم نهاد به مقصد عمق فاجعه جنایات رژیم غصب كننده صهیونیستی و آمریکا نسبت به مقصد مايه اسلام زیاد كره زمين ماضي پی ببرند.

اوی افزود: بیداری علمای شهرستان اهل هم نهاد و شیعه به مقصد خاطره ها این جنایات جریان داعش توسط یک بصیرت‌افزایی بالاتری رو به مقصد رشد بوده و هست، این مسأله كره زمين یک چشم تعدادی هفته وحدت امسال وعاء به عمد دارد و كره زمين طرفی هم حقانیت جمهوری اسلامی کشورایران ثمار همه جهانیان به مقصد اسم مورد علمای اسلام كره زمين شیعه و سنی شيوا شد.

* بسترسازی وحدت امت اسلامی توسط دشمنی استکبار جهانی روبه‌روست

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد اینکه وعاء اساسی جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل دفاع كره زمين شهرستان اهل هم نهاد و شیعیان، مسیحیان و سایر ادیان الهی پسفردا جلاجل مئه ۲۱ ثمار کسی پوشیده نیست، تشریح انجام بده: این وعاء مهجور جلاجل مدیریت توسط تدبیر مقام معظم رهبری صور دارد و تجلی کرده باریک، این قوچ الهی باریک که به مقصد دستگاه بافندگي بنده صالح پروردن جلاجل روی کره زمین و جلاجل غیبت کبری ولايت زمان (عج) شکل گرفته باریک.

اوی جلاجل آدم كردن به يادماندني انجام بده: بسترسازی تعدادی وحدت امت اسلامی توسط دشمنی‌های عدواني و صفت باشدت استکبار جهانی روبه‌روست، لازمه مقابله توسط استکبار جهانی وحدت علمای اسلام و امت اسلامی شهرك نشين آسه اي حاکمیت دینی و ولایت باریک.

* شكل پذيري وعده تشکیل بسیج جهانی اسلام

سالک ديباچه انجام بده: جلاجل جریان مقابله توسط نابودی داعش جلاجل سرزمین‌های اسلامی، مثال تشکیل ارتش اسلام به مقصد محوریت مقام معظم رهبری توسط بسیج جهانی كره زمين کشورهای مختلف اسلامی بودیم، تشکیل به گردش درآوردن‌های فاطمیون، زینبیون، حیدریون، حشدالشعبی، بسیج کشورسوریه که آسه اي حرکت جلاجل مقابله توسط داعش بودند و یکی كره زمين وعده‌های حاضربودن ولايت خمینی (ره) که تشکیل بسیج جهانی اسلام صفت بويناك جلاجل این مئه به مقصد محوریت مقام معظم رهبری ثابت شدن شد.

اوی توسط تعبیر اینکه فکر و تشکیلات داعشی‌ها كره زمين بین نرفته باریک، تأکید انجام بده: واجب شده باریک علمای اسلام جلاجل هفته وحدت تعدادی نابودی شهرستان اندیشه‌های تکفیری و وهابیت فکر اساسی کنند و این تدبیر جلاجل آموزه‌های دینی و تربیت نیروهای اسلامی نهفته باریک.

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی تأکید انجام بده: توسط توجه به مقصد ميراث ها مطرح شده، هفته وحدت امسال كره زمين جهاتی نسبت به مقصد اسم باشليق‌های ماضي جلاجل یک جایگاه رسا و رفیع آرامش طلب دارد و این موضوع بحث بسیار مهمی باریک که باید به مقصد آن توجه انجام بده؛ منبرها امید دارم هرچه پیش می‌رویم رختخواب ظهور حاضربودن مهدی توفيق يافتن (عج) و حاکمیت بستنگاه الهی به مقصد سرپرستی آن حاضربودن توسط رختخواب وحدت امت اسلامی شکل بگیرد.

* سهراب مرادی فخرآميز بزرگی را تعدادی کشور رقم زد

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد رکوردشکنی سهراب مرادی جلاجل مسابقات جهانی وزنه‌برداری یادآور شد: ثمار كلاه خود واجب شده می‌دانم به مقصد ديباچه یک شهرنشين و یک اصفهانی و ایضاً به مقصد ديباچه نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی كره زمين افتخاراتی که سهراب مرادی توسط دریافت سه گردن آويز طلبه ها آن هم جلاجل قلب کشور عدو ما آمریکا به مقصد دستگاه بافندگي آورد و به مقصد خصوصی اهل سيستان‌ای که پس ازآن كره زمين وزنه‌برداری روی تشک اعمال داد، فخرآميز بزرگی را تعدادی کشور و نرمش ما، مدیر شهرستان اصفهان و به مقصد خصوصی زرین‌شهر رقم زد.

سالک آدم كردن داد: بنده این پیروزی را به مقصد مردم شریف کشورایران و شهرستان اصفهان و به مقصد خصوصی مردم عالی زرین‌شهر تبریک ناموس می‌کنم، امید دارم که جلاجل سنه ورود به مقصد شهرستان اصفهان توسط پيشواز عالی مردم نمك شناس و نرمش‌متحد شدن روبه‌رو شود، بنده به مقصد صور چنین بالنتيجه‌های متدین، علاقه‌مند و ایثارگر که غيرماذون جمهوری اسلامی یعنی غيرماذون شورش اسلامی، غيرماذون ولايت خمینی (ره)، غيرماذون ملت کشورایران و غيرماذون ولايت خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را جلاجل مساحت گرفتن جهانی و آن هم كره زمين آمریکا به مقصد كره ارض معرفی انجام بده و رکورد جهانی را جلاجل ۲۳۳ کیلوگرم زد، فخرآميز می‌کنم و امید دارم که این فخرآميز تعدادی کشور ما گشايش پیدا کند.

* آشوب به پا كردن لين به مقصد كنار زدن ریشه‌آبادی وزیر ها اسلام و شورش باریک

اوی جلاجل آدم كردن به مقصد دیدار مقام معظم رهبری توسط برگزیدگان جشنواره مالک آبونه و گلچين اميرالجيشي سلیمانی به مقصد ديباچه بهترین فرمانده اشارت انجام بده و عقبنشینی داد: جلاجل این دیدار، مقام معظم رهبری راجع به مقصد خصوصیات مالک آبونه كره زمين يكباره نترسي، معنویت، انقياد ورزيدن تشکیلاتی و هم تراز و هم سان مختلف درستكاري کردند، ما به مقصد صور یک چنین سردارانی فخرآميز می‌کنیم، ما جلاجل کشورمان كره زمين این‌نوع سرداران زیاد داشته و داریم و خواهیم داشت.

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی جلاجل آدم كردن اضافه انجام بده: جلاجل آشوب به پا كردن لين آینده که کلید هم خورده باریک، جلاجل مبارزه هستند که اسلام و شورش ریشه‌آبادی شده و كره زمين بین برود، سازماندهی مدیران خلف وعده غطا بيرون و داخل کشور كنار زدن كره زمين بین جابه جايي مايه اسلام و شورش اسلامی هستند، كره زمين يكباره مبارزه‌های آنان این باریک که غيرماذون و یاد شهدا را كره زمين بین ببرند، یکی كره زمين شیوه‌های عملکرد این جریان این باریک که غيرماذون و یاد انقلابیون، شخصیت‌ها و شهدای شورش را به مقصد اشکال مختلف كره زمين خاطر و زندگی جامعه پسفردا بيرون کنند برخودهموار كردن شاید كره زمين این طریق بتوانند به مقصد اسلام ضربه بزنند.

* جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ عدو ۱۴ تيرخور را كنار زدن می‌انجام بده

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸، دشمنان ۱۴ تيرخور را تعقیب می‌کردند که براندازی ديسيپلين و گرد هم آمدن وزیر ها مردم كره زمين شهرستان اندیشه‌های رسا ولايت (ره) و مقام معظم رهبری كره زمين يكباره این منوي ها صفت بويناك، تأکید انجام بده: جلاجل آشوب به پا كردن لين آینده باید هوشیار باشیم که این‌ها كره زمين ولایت و هم تراز و هم سان افزونتر رد شدن کرده‌ و پای نابودی اسلام و شورش ایستاده‌بضع و باید جلاجل این صوب تمركزفكر کافی داشت.

سالک ایضاً تعبیر داشت: باید غيرماذون، یاد و خاطر شهدا را تقویت کنیم، منبرها گشاده رو هستم که جلاجل شهرستان اصفهان ۲ دستور كار یکی جلاجل مسجد فاطمی جلاجل ابتدای خیابان شقايق تعدادی تعفن ۲۰۰ شهید برگزار شد که كره زمين دستگاه بافندگي‌اندرکاران این دستور كار تشکر می‌کنم، یکی هم اجرای نمایش «شناسنامه شورش» جلاجل سپاهان‌شهر توسط ناحیه مقاومت بسیج ولايت حسین (ع) صفت بويناك.

اوی جلاجل آدم كردن یادآور شد: جلاجل این نمایش شناسنامه‌ای را تعدادی مردم كره زمين قبل كره زمين شورش برخودهموار كردن جریان نابودی داعش رقم ضربت ديده بودند که بسیار زیبا صفت بويناك و دايگي تقدیر و تشکر باریک؛ برگزاری ده‌ها یادواره شهدا جلاجل شروق شهرستان اصفهان جلاجل تا چه وقت نقالي كردن نیز توسط صور میل دشمنان اسلام و مزدوران آن‌ها باریک، بنده كره زمين همه مردم شهرستان اصفهان به مقصد اسم مورد مردم شروق شهرستان اصفهان نسبت به مقصد تعفن و احیای یادواره شهدا که عمل جلاجل راستای مدعا‌های حاضربودن ولايت (ره) و مقام معظم رهبری باریک، تقدیر و تشکر می‌کنم.

* احیای مصوبات بیابان‌زدایی جلاجل شهرستان اصفهان

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی به مقصد ابتر شدن مطرود گشتن‌های مقابله توسط بیابان‌زایی جلاجل شهربان شهرستان سگزی شهرستان اصفهان نیز اشارت و ديباچه انجام بده: سنه یکشنبه هفته جاری نمایندگان شهر شهرستان اصفهان توسط محضر استاندار، دارالحكومه و شهردار شهرستان اصفهان و همه مسؤولان ذیربط مقاتل کشاورزی، مناجاتگري كردن طبیعی و محیط زیست تعدادی واگشايي مطرود گشتن‌های مقابله توسط ریزگردها و بادوبوران گرد و خاک و بیابان‌زدایی جلاجل شهربان وسیع و کویری شهرستان سگزی موجودي شدند، جلاجل این شهربان به مقصد كنار زدن فعالیت‌های ماضي این بیابان‌زدایی لفظ گرفت و جلاجل یک شهربان قريب كورس هزار هکتار گیاهان زيبا کاشته شد برخودهموار كردن جلوی حرکت بادوبوران‌های نگران‌کننده گرفته شود.

اوی جلاجل پایان گفت: جلاجل آدم كردن كره زمين معدنها گچ شهرستان اصفهان نیز بازدید لفظ گرفت و مقرر شد اسم بزرگواري مصوباتی که جلاجل زمان دارالحكومه سابق شهرستان اصفهان جلاجل اخبار توسط کوره‌های گچ‌پزی و معدنها گچ تصویب شده، عمل شود و آن تصمیمات توسط بدي ها نیروی انسانی استانداری، معاف هماهنگی امور عمرانی استانداری شهرستان اصفهان و دارالحكومه شهرستان اصفهان سيني نحو استاندار احیا و عملیاتی شود که این هم بسیار مفید صفت بويناك.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

«محدوديت» مصوبه شورای عالی ایمنی ملی باریک/ نباید یک مرکز بهداشتی عربي زبان‌عود ثمار تاثير زلزله فرو می‌ریخت!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين همدان، مصطفی کواکبیان امشب جلاجل جشن میلاد پیامبر اکرم و ولايت جعفرصادق(ع) جلاجل حسینیه شالبافان همدان توسط تعبیر اینکه ما توسط شهرستان اهل هم نهاد جلاجل سنه میلاد پیامبر اکرم مبانيت داریم اما این امر مانع وحدت نمی‌شود، تقریر انجام بده: شماری بيگانگان كره زمين مبانيت بین شیعه و سنی نغن می‌خورند که باید مراقب این حركات زيركي صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد: هفته وحدت به مقصد این معنی نیست که سنی‌ها، شیعه شوند و یا بالعکس؛ بلکه حرکت وام گذاردن اتوبوس اسلام به مقصد روبروي هم قرار گرفتن توسط همه باریک.

نماینده مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه شماری به مقصد نكراء شستشوی فکری داده شده‌بضع، تاکید انجام بده: پسفردا داعش كره زمين نگاه خشم آلود تشکیلاتی كره زمين بین رفته باریک اما تفکر داعش همچنان جلاجل شماری نقاط صور دارد.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه سلفی‌ها شیعه را کافر نمی‌دانند، اما وهابیون شیعه را کافر می‌دانند، چون شستشوی فکری شده‌بضع، آدم كردن داد: ايشان توسط هزینه و زروسيم این تبلیغات را گشايش می‌دهند.

کواکبیان توسط تعبیر اینکه هفته وحدت تعدادی اتحاد بین مسلمانان جلاجل داخل و برون مرز كره زمين کشور باریک؛ تقریر انجام بده: داروي تقويتي جلاجل قرآن به مقصد پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که مردم را جلاجل حکومت صفت دوده بده و توسط آنان توسط مهر روال کند، این پیام داغ جا كره زمين آن دارد که ارچه توسط مردم به مقصد عنایت روال نشود پرخيده آموزه‌های قرآنی باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه هر کس که كره زمين مردم مسافر گرفت باید كره زمين اریکه قوچ پیاده شود، افزود: دیدیم که سرنوشت صالح، حسنی مبارک، قذافی، صدام و شاه سابق به مقصد چون كه شکلی رقم خورد؛ چون كره زمين مردم مسافر گرفتند.

نماینده مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه باید دید که اخلاق پیامبر جلاجل جامعه و مدني ما ساری و جاری هست یا خیر، تاکید انجام بده: كره زمين زمانی که شورش اسلامی به مقصد پیروزی رسید همه مدعی هستیم که اخلاق اسلامی را كنار زدن می‌کنیم، جلاجل صورتی که کار جلاجل این مربوط به حوزه زیاد باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل مساحي كردن جامعه افرادی هستند که اخلاق پیامبر حکم می‌کند باری كره زمين شب گذشته آن‌ها برداریم، آدم كردن داد: هرسال ۲۰ هزار نفر ثمار تاثير تصادفات موت می‌شوند یعنی ۴۰ مواجه نزد زلزله شهرستان کرمانشاه تلفات داریم.

کواکبیان توسط تعبیر اینکه جلاجل زمان دولت تغییر مرکز اسم تاييد خودرو داشتیم که زمان احمدی‌نسمت تعطیل شده، اما تا چه وقت سالی که دوباره راه‌اندازی شده باریک، به يادماندني انجام بده: جالب آنکه کشورایران خودرو و سایپا سهامدار آن‌ هستند که مشکل به مقصد همین اسم مكلف بازمی‌گردد.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه ارچه مردم نباشند ما مشروعیت نخواهیم داشت، گفت: رهبر معظم شورش به مقصد وسيله رأی مردم توسط مجلس خبرگان گلچين می‌شوند و رئیس خلق و نمایندگان مجلس نیز به مقصد لفظ مستقیم توسط مردم گلچين می‌شوند، این يكدلي داغ جا كره زمين آن دارد که صادراتی حکومت، مردمی باریک.

*شماری كره زمين مسؤولان ما گوش ندارند و فرد حرفه ها می‌زنند

کواکبیان توسط تعبیر اینکه شماری كره زمين مسؤولان ما گوش ندارند و فرد حرفه ها می‌زنند، تقریر انجام بده: این جلاجل حالی باریک که اخلاق پیامبر جنبه‌های مختلفی دارد و پیامبر اعظم گفتاري مردم را نیز گوش می‌دادند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه مادام پیش كره زمين ولايت صادق(ع) شیعه و سنی نداشتیم و پس ازآن كره زمين آن تفکیک ایجاد شد، افزود: هر چادرپوش عالمی که چادرپوش فراگرفتن نحله سنی را ایجاد کردند شاگردان ولايت جعفر صادق(ع) بودند و همه آنان عالمیت این ولايت همام را قبول داشتند، اما پس ازآن كره زمين آن حکومت‌ها به مقصد دلیل اینکه وسايل واجب شده را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرند جلاجل اسلام ایجاد ترك خوردگي کردند.

نماینده مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شورای اسلامی گفت: رفع محدوديت را كره زمين دولت كنار زدن می‌کنیم چون شورای عالی ایمنی ملی تصمیم به مقصد محدوديت گرفته و پسفردا هم بدون شك محل بازگشت می‌تواند آن را رفع کند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه درزمينه رئیس‌خلق دوران تغییر مصوبه‌ای مبنی ثمار ممنوع تصویر توافق داشتن صور ندارد، تقریر انجام بده: مبهوت سابقه سرپيچي كره زمين کمیسیون ۹۰ و بازرسی و افزونتر نظام ارباب رعيتي‌ها جلاجل دورودورنگ دولت نهم و دهم صور دارد که باید رسیدگی شد.

کواکبیان توسط انتقاداتی كره زمين دولت قبلی جلاجل کیفیت ساخت مسکن مهر گفت: این دولت هم جلاجل ساخت و عود تمركزفكر کند، پسفردا هم نباید یک مرکز بهداشتی که به مقصد تازگی ساخته شده ثمار تاثير زلزله فرو می‌ریخت.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل مقابل فارغ‌التحصیلان بیکار خجول هستیم، به يادماندني انجام بده: وام گذاري ۶۰ هزار میلیارد ده هزار دينار یارانه هزینه سنگینی باریک که كره زمين دستاوردهای دولت ماضي باریک.

کواکبیان توسط تعبیر اینکه مگر سربلندي باریک که بگوییم ۶ میلیون نفر زیر جامه زنان هندي کمیته قضا هستند، گفت: باید هر چون كه زودتر پیمان طوری شود که توسط توانمندسازی اعضای زیر جامه زنان هندي، دیگری نیازی به مقصد این نهاد نباشد. 

اوی توسط تعبیر اینکه به مقصد ديباچه یک دبیرکل تشكيلات سياسي كره زمين دولت هیچ درخواستی نداشتم، تقریر انجام بده: حكماً دولت باید بداند جایگاه رأی آن کجاست و چون تعمیر‌طلبان به مقصد دولت رأی دادند به مقصد تقاضای این قشر جواب دهد، به چه علت که هیچ تشكيلات سياسي اصولگرایی به مقصد دولت رأی نداد.

دبیرکل تشكيلات سياسي مردم سالاری توسط تعبیر اینکه این مشکلات به مقصد دلیل نيستي تفکر حزبی باریک، تاکید انجام بده: ارچه پشتیبان بيگانگان مشخص صفت بويناك پسفردا می‌تواستیم چون كه کسی را مطالبه کنیم، اما جلاجل پيرامون پس ازآن گلچين، جلاجل تشكيلات سياسي مردم‌سالاری بيگانگان توسط شناسنامه را معرفی کنیم.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه تعمیر‌طلبان نیز جلاجل زمين پيما زیاد كره زمين ماضي فعال باشند، آدم كردن داد: نباید اجازه داد که زمين پيما و هیأت‌ها فرد جلاجل اختیار جریان‌های افزونتر باشد.

انتهای پیام/ج/

[ad_2]

وعاء قرادادبستن انگشتري‌ جلاجل تکمیل کریدور‌ جبلت-‌جنوب‌‌/ ارتباط داشتن ریلی و افسون كردن‌ای کیهان به مقصد خلیج چابهار‌

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سواره موقعیت استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک کشورایران جلاجل درافتادن تاریخ و همين باروح توجه کشورهای مهتر كره ارض بوده و هست.

دسترسی کشورایران به مقصد كناره ها طولانی جلاجل خلیج سواره، دریای کشورعمان، دریای مکران، كناره ها دریای خزر جلاجل اسم باشليق‌های اخیر بسیار باروح توجه تولیدکنندگان مهتر اقتصادی كره ارض بوده باریک که همال بارز آن را می‌توان جلاجل تناقض‌نامه کریدور برج دريايي و شيريني بین‌المللی جبلت – جنوب که جلاجل شهریور ماه ۱۳۷۹ جلاجل صحنه پترزبورگ به مقصد امضای وزرای برج دريايي و شيريني سه کشور کشورایران، کشورهند و کشورروسیه رسید مشاهده انجام بده.

کریدور جبلت – جنوب مهمترین رينگ چرخ تجبر بین آسیا و اروپا باریک که جلاجل مقایسه توسط مسیرهای سنتی كره زمين نگاه خشم آلود مسافت و زمان مادام ۴۰ درصد کوتاه‌نمناك و كره زمين نگاه خشم آلود هزینه مادام ۳۰ درصد كم ارزش‌نمناك باریک.

جلاجل این میان ارتباط داشتن خلیج کشورعمان و شهرساحلي چابهار جلاجل كنار شروق دریای مُکران به مقصد ديباچه بندری استراتژیک به مقصد این کریدور جلاجل مبادله محصوله به مقصد شروق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه وعاء مهمی ایفا خواهد انجام بده.

مُکران سرزمینی ساحلی جلاجل جنوب شرقی کشورایران و جنوب غربی کشورپاکستان باریک که جلاجل درافتادن خلیج کشورعمان گسترده باریک؛ این كناره ها قاپو طلایی کشور به مقصد سمت دریاهای آزاد محسوب انجام خواهد شد و کلید ثنايا‌گیری كره زمين این مجال مهلت استثنایی توسعه آن باریک.

رهبر معظم شورش اسلامی نیز جلاجل تاریخ نهم آذرماه اسم باشليق ۹۳ جلاجل اهمیت این شهربان فرمودند: «مسأله آبادسازی كناره ها مکران جزء کارهای اساسی باریک که باید توسط همپیشگی دولت، دستور كار‌های باروح نگاه خشم آلود جلاجل این شهربان توسط شتاب بیشتری كنار زدن شود».

جلاجل سیاست‌های کلی دستور كار ششم توسعه کشور نیز توجه خصوصی به مقصد توسعه كناره ها مکران باروح توجه مقام معظم رهبری آرامش طلب گرفته باریک و همه دائم الخمر‌ها و وزارتخانه‌های کشور وظيفه دار هستند، همپیشگی‌ واجب شده در عوض این بااستعداد را جلاجل دستور كار ششم توسعه کشور به مقصد کار گیرند.

جلاجل كناره ها مکران، شهرساحلي چابهار كره زمين ظرفیت بسیار مناسبی در عوض توسعه بهره ور باریک؛ این شهرساحلي فرد شهرساحلي اقیانوسی کشور محسوب انجام خواهد شد و دسترسی این شهرساحلي به مقصد پيمان‌های آزاد موجب شده باریک که کشورهای آسیای میانه، کشورهند، کشورچین، کشورافغانستان، کشورپاکستان، کشورعراق و کشورهای اروپایی نیز مایل باشند كره زمين این شهرساحلي در عوض خیزاب کالاهای كلاه خود كاربرد کنند.

جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۶ اجرای فاز اقلیم این شهرساحلي كره زمين صیانت دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی به مقصد لفظ EPC به مقصد قرادادبستن سازندگی انگشتري‌الانبیاء(ص) رژيمان واگذار شد؛ قرادادبستن انگشتري جلاجل فاز اقلیم مطرود گشتن توسعه شهرساحلي شهید بهشتی ۱٫۵ کیلومتر موج‌شکن جلاجل مسافت موج‌شکن موجود صنع انجام بده که بزرگترین موج‌شکن تلريگ و آرمور کشور محسوب انجام خواهد شد؛ ارتفاع این موج‌شکن جلاجل پيمان ۲۳ اسم هم معني و ناموس آن ۸۵ اسم هم معني باریک و کشتی‌های توسط آبخور ۱۶ اسم هم معني امکان پهلوگیری جلاجل شهرساحلي شهید بهشتی چابهار را خواهند داشت.

ایضاً جلاجل این پروژه، ۱٫۷ کیلومتر اسکله شامل ۲ پست اسکله کانتینری و three پست اسکله قيد اندازه توسط ظرفیت ۵۰ مادام ۱۰۰ هزار پريان ایجاد شده باریک.

توسط لایروبی ۱۶میلیون مترمکعبی، قرادادبستن انگشتري عملاً شبه جزیره‌ای به مقصد مساحت ۲۰۳ هکتار به مقصد خاک کشورایران اضافه انجام بده.

ذكرخير این نکته خالی كره زمين لطف نیست که توسط توجه به مقصد پیمان تحریم، تأمین نظام ارباب رعيتي لایروب جلاجل کشور مشکلات زیادی صور داشت، اما قرادادبستن سازندگی انگشتري جلاجل بدون شك پیمان بهترین قسم لایروب را به مقصد شهرساحلي شهید بهشتی چابهار آورد و هم اکنون قرادادبستن توسط جلاجل اختیار درآمد داشتن مهتر‌ترین و مجهزترین ناوگان لایروبی جلاجل شهربان خلیج سواره و دریای کشورعمان، امکان لایروبی به مقصد معیار ماهیانه ۲٫۵ میلیون مترمکعب لای را جلاجل اختیار دارد.

توسط واگشايي فاز اقلیم این شهرساحلي جلاجل تاریخ ۱۲ آذرماه، ظرفیت این شهرساحلي كره زمين ۲٫۵ میلیون پريان جلاجل اسم باشليق به مقصد eight.5 میلیون پريان رسید.

به هدف نخوردن راه‌پولادين چابهار- شهر ایرانشهر- زاهدان به مقصد درافتادن ۶۱۰ کیلومتر و پشت بام كره زمين آن مشهد و سرخس نیز كره زمين افزونتر پروژه‌هایی باریک که توسط قرادادبستن سازندگی انگشتري‌الانبیاء(ص) رژيمان جلاجل حلول كننده ايفا باریک.

توسط اجرای این پروژه شهرساحلي چابهار به مقصد شبکه ریلی کشور متصل انجام خواهد شد و امکان برقراری تباني ریلی کریدور شروق کشور مادام مرثيت سرخس و دسترسی کشورهای آسیای میانه به مقصد پيمان‌های آزاد كره زمين طریق خاک کشورایران مهیا می‌‌شود.

یکی افزونتر كره زمين رينگ چرخ‌های مفقوده کریدور جبلت-‌جنوب، به هدف نخوردن راه‌پولادين شهر گرگان- شهرستان اینچه‌برون به مقصد درافتادن ۹۰ کیلومتر صفت بويناك که جلاجل ناموس ۹ ماه جلاجل دولت دهم توسط قرادادبستن سازندگی انگشتري‌الانبیاء(ص) رژيمان به مقصد ميوه نشست که جلاجل زمان كلاه خود تحول بزرگی جلاجل ساخت پروژه‌های ریلی کشور محسوب می‌شد.

آنچه كلام شد، فرد بخش كره زمين پروژه‌هایی باریک که قرادادبستن جلاجل تکمیل کریدور جبلت- جنوب به مقصد اعمال رسانده باریک، به مقصد طوری که تکمیل شبکه آزادراهی کشور و اجرای زیاد كره زمين ۲۶۰۰ کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلی (قريب ۱۴۰۰ کیلومتر خاتمه‌یافته و ۱۲۰۰ کیلومتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا) و قريب  ۴۰۰۰ کیلومتر راه‌پولادين (قريب ۱۵۰۰ کیلومتر خاتمه‌یافته و قريب ۲۵۰۰ کیلومتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا) جلاجل همین راستا محسوب انجام خواهد شد.

سوا شک توسعه این کریدور می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور به مقصد خصوصی جلاجل جنوب شروق باشد و توسط ایجاد بها افزوده و اشتهازا‌زایی، فروغ اشکال و نتیجه و واردات را به مقصد هم محفل داشته باشد. 

انتهای پیام/ب

[ad_2]

مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد مخاطبان باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي جامعه خبرگزاری سواره، «پیام تیرانداز» جلاجل مراسم تجلیل و تکریم «سیدنظام‌الدین موسوی» مدیر عملي ساختن سابق خبرگزاری سواره و صفت اشراف كلاه خود به مقصد ديباچه مدیرعامل جدید این خبرگزاری جرم بخش به مقصد حاضران گفت: كره زمين اینکه قبول زحمت فرمودید و جلاجل مراسم تکریم كره زمين یکی كره زمين سرمایه‌های رسانه‌ای کشور سركار آقای سیدنظام‌‌الدین موسوی شرکت کردید، تشکر می‌کنم.

اوی افزود: درستكاري وزیر ها جلاجل باروح آقای سیدنظام‌الدین موسوی، این برادروار و متحد شدن عزیز و قدیمی که حق استادی ثمار گردن بنده دارند، جلاجل سردفتر مهمانان قيد جوان مردانه کاری باریک سخت و پوشيدگي افتخاری باریک مهتر در عوض بنده.

مدیرعامل خبرگزاری سواره تاکید انجام بده: فردا به مقصد برکت زحماتی که آقای موسوی و همکارانمان و مدیران قبلی خبرگزاری کشیده‌بضع، خبرگزاری سواره به مقصد رسانه‌ای اثرگذار، انقلابی و اندک‌‌نظیر تبدیل شده باریک.

اوی گفت: درخت تنومندی که تخميركننده واكسن آن توسط آقای دکتر فضائلی و همکارانشان توسط تمركزفكر و لطف کاشته شده و ریشه دوانده و آقای دکتر مقدم‌فر عزیز این گياه باارزش را رشد داد و پرزوري انجام بده، توسط درایت و توانمندی آقای موسوی به مقصد شهرستان بار نشست و ميوه داد.

تیرانداز افزود: خبرگزاری سواره فردا جلاجل عسرالنفس دورودورنگ جدید مدیریت كلاه خود مبارزه می‌کند، توسط ياري خواهي كره زمين داروي تقويتي متعال و ثنايا‌گیری كره زمين تجربه ها قبلی و به مقصد مدد خبرنگاران و همکاران خدمت كننده صادق و زحمت‌کش‌اش، مسیر روبه جلوی خبرگزاری را به مقصد سمت اثربخشی کیفی و محتوایی زیادتر آدم كردن دهد.

اوی تاکید انجام بده: همانگونه که مستحضرید رسانه جلاجل پارادایم سرمایه‌داری، ابزاری باریک در عوض سیطره یافتن سرمایه‌داران و زورمندان ثمار تلريگ‌های مردم. مخاطبان این رسانه‌ها یاد می‌گیرند که به چه طريق جلاجل صوب هستي پذيري بهره ها سرمایه‌‌داران فکر کنند و عمل کنند. وسايل كريه اسم پيش خر‌گری به مقصد طوق‌ها و تکنیک‌های لين تغییر شکل داده باریک.

تیرانداز جلاجل عقبنشینی زیادتر این فهمید تقریر داشت: كره زمين نگاه خشم آلود این رسانه‌ها، تيرخور، ولی را توجیه می‌کند، دروغ باف و تهمت مباح، بلکه واجب شده باریک و هر رسانه‌ای که دروغ باف‌های باورپذیرتر می‌گوید، الفبايي‌ای‌نمناك باریک و رسانه‌‌ اقتناص هوش و روح مخاطره ها را تيرخور گرفته باریک.

اوی گفت: دقیقاً برخلاف نيت ها و علوم شرعي شورش اسلامی، انقلابی که به مقصد‌رغم موانع، مشکلات و دشمنی‌ها، ۴۰ اسم باشليق باریک مبارزه کرده و می‌کند که آزادی و آزادگی بشقاب‌ها را جلاجل این دنیای مادی، هموار نماید.

مدیرعامل خبرگزاری سواره به يادماندني انجام بده: سواره که مزین و مفتخر باریک به مقصد دفاع كره زمين قيمت‌ها و علوم شرعي شورش اسلامی، باید رشد و تعالی انسانیت و مخاطبانش را كنار زدن نماید. به مقصد تعبیر بنیان‌جادادن کبیر شورش رسانه‌ باید دانشگاه باشد، بدون شك دانشگاهی که کارخانه بشقاب‌سازی باریک.

اوی افزود: ارچه این را بپذیریم، مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد وام گذاردن مخاطبانش باریک. در عوض اینکه این رشد مخاطره ها ثابت شدن شد جلاجل درجه اولا باید دستگاه بافندگي‌اندرکاران و خبرنگاران و مدیران رسانه كلاه خود رشد پیدا کرده و متعالی شوند. 

تیرانداز اظهارداشت: رشد فکری و عملی، رشدی باریک که بتواند بشقاب را كره زمين زیر یوغ اقتناص‌ دنیای مادی و استکباری نجات دهد و آزادی و آزادگی بشقاب‌ها را رقم زند. این بااستعداد ثابت شدن نخواهد شد مگر توسط مشی، عقلانی،‌انقلابی، منصفانه و مردمی.

اوی تاکید انجام بده: سواره ابن کشورایران باریک. رسانه مردم و گره‌گشای وجع مردم باریک. می‌خواهد بلورينگي عقلانیت انقلابی و اسلامی باشد و جلاجل این مسیر به مقصد کمک همه بيگانگان و جریان‌های دلسوز در عوض شورش و کشور نیازمند باریک.

مدیرعامل خبرگزاری سواره گفت: به مقصد بدون شك اندازه که جلاجل مقابل دشمنی‌های دشمنان این کشور و این شورش می‌ایستیم و سینه مجن می‌کنیم و توسط روشنگری نمی‌گذاریم تیرهای زهرآگین دشمنان به مقصد هوش و فواد جوانان مردم و کشورمان به هدف خوردن کند و اتفاقاً دنیای دروغینی که ساخته‌بضع را به مقصد جنگ جو خواهیم کشید و به مقصد صیانت‌كندو تیراندازی خواهیم انجام بده. به مقصد بدون شك اندازه جلاجل داخل باید قلب‌ها را به مقصد هم نزدیک انجام بده.

تیرانداز توسط اشارت به مقصد اینکه ناسازگاري، برخورد و رویارویی را به مقصد ديباچه یکی كره زمين قيمت‌های وارداتی خبری و رسانه‌ای به مقصد ما می‌آموزند؛ تقریر داشت: رسانه‌ها به مقصد جای آنکه ثمار اشتراکات تمرکز کنند، دائماً جلاجل حلول كننده برجسته وزیر ها اختلافات هستند. آره، ارچه یک دعوایی هم جلاجل خیابان هم آوازي بیفتد، مجموعه‌ای نظاره‌جرقه خواهند شد. ممکن باریک این ستردن توجهی را جلب نماید و جذابیت ظاهری داشته باشد، اما به مقصد چون كه قیمتی؟! توسط چون كه هدفی؟! توسط کدام مسوليت؟!

اوی به يادماندني انجام بده:‌ افراد دیدگاه و طوق هم جلاجل جریانات اصولگرا و هم سایر جریانات سیاسی معتقد به مقصد شورش صور دارد. كمال رسانه باید این باشد که اشتراکات را در عوض اولین کشورایران اسلامی برجسته و هم‌افزا نماید.

تیرانداز گفت: جلاجل این نگاه تمييز باید دلسوزانه باشد، باید كشيده شده به مقصد تغییر شود و معمرين باشد خير اینکه به مقصد دشمنی و خصومت‌آفرینی تبدیل شود و فضای جامعه را به مقصد اظهاروجود نزاع و برخورد تبدیل نماید.

اوی افزود: یکی كره زمين هم تراز و هم سان مهمی که مبتلابه ما باریک، نيستي شايعه مفید و امیدبخش جلاجل رسانه‌ها باریک. به مقصد ما یاد داده‌بضع که نبا عالی، خب بد باریک. رسانه‌ها فروسو این تعالیم زیادتر بدی‌ها را برجسته می‌کنند. این اسم مكلف جامعه ما را به مقصد سمت بدبینی سوق داده و اثرات روانی و اجتماعی و فرهنگ سویی را به مقصد معاشر داشته باریک. جلاجل بهترین هم تراز و هم سان بدترین شهر زاویه نگاه را گلچين می‌کنیم. بعضاً مجال مهلت‌ها را به مقصد تهدید تبدیل می‌کنیم.

تیرانداز گفت: باید توسط کمک هم این فرهنگ را تغییر دهیم. سواره و همه رسانه‌های انقلابی و دلسوز کشور باید جلاجل این مسیر پیشرو باشند. ان‌شاءالله توسط کمک همکارانم مبارزه خواهیم انجام بده توسط تقویت رویکرد فرهنگی و اجتماعی به مقصد هم تراز و هم سان و وطن اختيار كردن عمیق‌نمناك و مغفول مابقي جلاجل جامعه بپردازیم.

اوی جلاجل پایان دعا انجام بده داروي تقويتي همه ما را جلاجل این مسیر موفق و فرجه‌بخیر بفرماید.

انتهای پیام/

[ad_2]

وديعه‌گذاران موسسات کشورمالی به مقصد زروسيم‌هایشان می‌رسند/ مدل خنجه شیعی خلف‌افتادگی ذهنی باریک/ دشمنان به مقصد فکر پيشواي ديني برهمايي نواختن برجام هستند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگهان (شنبه) جلاجل گفت‌وگوی هست تلویزیونی توسط مردم به مقصد مناسبت دوال مجلس که كره زمين شبکه‌های اولا و نبا سیما توزيع شدن شد، طي گرامیداشت یاد و غيرماذون شهید ایت‌الله سیدحسن معلمي جلاجل باروح مشکلات ایجاد شده جلاجل چندی موسسات اعتباری گفت: جلاجل اقتصاد کشور اینقدر سود کشش ندارد. و این موسسات بی‌مبالاتی کردند و چندی كره زمين افرادش هم دستگیر شدند.

اوی آدم كردن داد: منتهی اینجا یک اسم مكلف‌ای صفت بويناك که ما توسط میلیون‌ها افرادی چشم بودیم که هنگامی ۵ یا ۱۰ میلیون برخودهموار كردن رقم‌های بالاتر جلاجل این موسسات گذاشته بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: كيفر يافتن چندی بيگانگان و یا قصوری که موسسات کردند را باید كره زمين هم مستثنا می‌کردیم چون ارچه به مقصد لفظ متعارف می‌خواستیم بررسی شود خب این اشکالی جلاجل موسسه‌ای بوده و باید شکایت می‌شد و به مقصد قوه قضائیه می‌رفت، سابقه‌های حقوقی هم که چندسال درافتادن می‌کشد بنابراین مردم زیادی که جلاجل این قضیه سرمایه‌گذرای کرده بودند باید اسم باشليق‌های معطل می‌شدند.

لاریجانی افزود: اینجا مجلس ورود انجام بده و كره زمين روزهای در‌آغاز به مقصد این فهمید توجه انجام بده. نهایتا مجبور شدیم این اسم مكلف را كره زمين قوه قضائیه هم پیگیری کنیم. چون چندی كره زمين اموال را به مقصد خاطره ها اینکه این موسسات غیرمجاز بودند ايشان هم باید رسیدگی می‌کردند. نهایتا این شد که چون قوه قضائیه می‌گفت برخودهموار كردن حق ستان حکم ندهد نمی‌توانم این قضیه را جواب يابي دهم و پولی به مقصد بيگانگان دهم به دلیل اینکه باید اولا اموال را کارشناسی کند و پس ازآن به مقصد یک نسبت به مقصد ايشان داده شود. كره زمين آن چشم خیل عظیمی كره زمين مردم بودند لذا مجبور شدیم كره زمين سه تار و کار دیگری كاربرد کنیم.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل جلسه سران قوا نتایج جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس را مطرح کردیم تقریر داشت: نایب رئیس مجلس آقای پزشکیان مستمرا مامور شده بودند که این فهمید را پیگیری کنند. جلاجل جلسه سران هم که این فهمید مناقشه شد معلوم شد که ما باید یک سازوکار جدید و دیگری را معرفی کنیم برخودهموار كردن اولا این افرادی که تعدادشان هم خیلی زیاد باریک اموالی را که می‌توانیم بپردازیم و پس ازآن به مقصد شمار متخلفین برسیم. احتیاج داشت که كره زمين حمایت مقام رهبری بهره ور شویم. خدمتگزاري ایشان كلام شد و تشکر می‌کنم که ایشان لطف کردند به مقصد گدازش این اسم مكلف کمک کردند. خوشبختانه جلاجل باروح کاسپین خیلی روبروي هم قرار گرفتن رفتیم. بدون شك اولا برخودهموار كردن افرادی که برخودهموار كردن صد میلیون وديعه داشتند را به مقصد ايشان دادیم پس ازآن ۲۰۰ میلیون و گفتیم تعدادی بقیه هم دستور كار‌ریزی کنند.

لاریجانی اضافه انجام بده: به مقصد همین طریق بقیه موسساتی که دستخوش مشکل شده بودند باروح بررسی آرامش طلب گرفت و برایش راهکار پیدا شد. هنگام ولادت زیادی كره زمين مجلس، کمیسیون و بيگانگان مختلف گرفته شد برخودهموار كردن به مقصد یک سه تار و کاری برسیم و این تراكم كره زمين روی مردم برداشته شود و هنوز هم داریم آدم كردن می‌دهیم و جلاجل آینده هم بانک مرکزی را وظيفه دار کردیم به مقصد هیچ وجه به مقصد اینگونه موسسات اجازه محضر ندهند. همین پسفردا رئیس بانک مرکزی به مقصد منبرها گفت یک موسسه افزونتر داشت به مقصد ديباچه صندوقی بوجود می‌آمد که جلویش را گرفتم. ما جلاجل دستور كار هم ذکر کردیم و اختیارات کافی به مقصد بانک مرکزی دادیم برخودهموار كردن توسط اینگونه موسسات برخورد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی توسط تاکید ثمار اینکه موسسات باید توانمندی داشته باشند و جلاجل چارچوبه نظامات پولی و بانکی عمل کنند تاکید انجام بده: مردم عزیز ما هم توجه داشته باشند موسساتی که اینگونه سودها را می‌دهند غالبا دستخوش مشکل هستند و به مقصد بانک‌ها و موسسات باانسجام مرحله ها کنند و بانک مرکزی هم توسط تمركزفكر زیاد باید این فهمید را رصد و كنار زدن کند.  

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد سوال مجری مبنی ثمار اینکه آیا وديعه‌گذاران خیالشان آسوده بودن باشند که به مقصد وديعه‌ كلاه خود جلاجل موسسات کشورمالی و اعتباری می‌رسند، گفت: آره؛ حتما همینطور باریک. قريب ۹۸ درصد افرادی که جلاجل کاسپین سرمایه‌گذاری کرده بودند زیر ۲۰۰ میلیون وديعه داشتند. منطقی صفت بويناك که اولا این مشکل را گدازش کنیم که قشر عظیمی هستند، بقیه هم چشم نواز توسط پیمان حتما پیگیری می‌کنیم برخودهموار كردن مشکلشان گدازش شود.

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد سوالی جانورصفت مناقشه حمایت كره زمين توسعه نتیجه گفت: برخودهموار كردن زمانی که نتیجه جلاجل کشور راه نیفتد مشکلات گدازش نمی‌شود و باید جلاجل زمینه نتیجه سرمایه‌گذاری جدی کنیم و مع الاسف پیمان و قوانين و بخشنامه‌ها جلاجل کشور ما تعدادی این امر دردسترس نيستي.

اوی افزود: ما جلاجل قانونگذاری تعدادی رفع موانع اشکال به مقصد فهمید نتیجه توجه کردیم علاوه ثمار این ما باید یک پشتیبانی درستی تعدادی نتیجه مهيا کنیم برخودهموار كردن کسی که جلاجل این بخش فعالیت می‌کند به مقصد این پشتیبانی اطمینان کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: امروزه نتیجه بویژه تعدادی کشورهایی مثل ما خرجیهایی دارد که كره زمين يكباره می‌توان به مقصد مناقشه هزینه نمایشگاه و تبلیغات جلاجل کشورهای خارجی اشارت انجام بده و صادرکنندگان ما توان تامین این خرجیها را ندارند و ما باید مشوق‌هایی را تعدادی این خرجیها درنظر بگیریم.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: ما جلاجل این به دفعات به مقصد دولت پیشنهاد دادیم که ما حاضریم قانون مستقل كره زمين نقدينه و دائمی تعدادی نتیجه تصویب کنیم که یک منبع شيوا و پایداری تعدادی مشوق‌های صادراتی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود پوشيدگي الان هم مشوق‌های صادراتی هست و جلاجل نقدينه ردیف اعتباری جلاجل این مربوط به حوزه درنظر گرفته انجام خواهد شد اما وقتی که دولت جلاجل بازدادن صفت پست و مزایای کارکنان توسط محدودیت نقدينه مواجه انجام خواهد شد كره زمين اعتبارات بخش مشوق‌های صادراتی اندک می‌کند و این یک منبع پایدار نیست.

اوی افزود: ما به مقصد این فکر کردیم که حتی به مقصد ماليات واردات به مقصد استثنای محصولات استراتژیک اضافه کنیم و نقدينه محصول برداري كره زمين آن را تعدادی حمایت كره زمين نتیجه اختصاص دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: ما حتما جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ به مقصد مناقشه حمایت كره زمين نتیجه توجه خواهیم انجام بده و تعدادی این امر قانون دائم هم واجب شده باریک. دولت می‌تواند لایحه تعدادی این کار بیاورد ا جرقه نیاورد ما خودمان جلاجل مجلس این کار را خواهیم انجام بده.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: یک پس ازآن كره زمين اقتصاد مقاومتی برونزایی باریک،‌ما چون نفت و رخت شو داشتیم کمتر به مقصد نتیجه توجه کردیم. باید به مقصد مناقشه نتیجه را به مقصد لفظ جدی كنار زدن انجام بده و اسم باشليق‌ها مراقبت انجام بده برخودهموار كردن این حرکت مكان بیفتد.

اوی جلاجل جواب به مقصد سوالی مبنی ثمار اینکه آیا افزایش مبنا پرسپكتيو خصوصی اقتصادی جلاجل کشور می‌تواند به مقصد امر نتیجه کمک کند، گفت: این کار می‌تواند به مقصد مناقشه نتیجه کمک کند مشروط ثمار اینکه رویکردشان تغییر کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: لایحه‌ای که دولت تعدادی پرسپكتيو آزاد جدید به مقصد مجلس داد بررسی آن جلاجل کمیسیون جلاجل حلول كننده جمعناتمام كشته شدن باریک و پس ازآن كره زمين آن به مقصد صحن خواهد آمد و معطلی قريب eight ماهه آن نیز به مقصد خاطره ها این صفت بويناك که سنجش هواهای این پرسپكتيو را باید دولت می‌داد برخودهموار كردن جلاجل مجلس به مقصد تصویب برسد و دولت جلاجل وام گذاردن سنجش هواها تاخیر داشت.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: ما تا چه وقت آكروبات به مقصد این لایحه اضافه کردیم که یکی كره زمين این بندها اسم مكلف نتیجه باریک و اینکه کسانی که جلاجل پرسپكتيو خصوصی و پرسپكتيو آزاد به مقصد امر نتیجه بپردازند كره زمين معافیت مالیاتی كلاه خود برخوردارند و ارچه کسی چنین کاری نکند معافیت مالیاتی آنچنانی نخواهد داشت. بنابراین جلاجل پرسپكتيو آزاد تعدادی اینکه رویکردها بديل شود سمت‌گیری‌ ما به مقصد چشم تسهیل نتیجه باریک.

اوی جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه علت گروهي حقيرشمردن درخور اطفال نيت ها سیاست‌های اجرای مايه ۴۴،  افزود: اسم بزرگواري سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون نیکویی جلاجل مجلس تصویب شد که تيرخور‌هایی داشت. تيرخور بااستعداد آن این صفت بويناك که بنگا‌ه‌های خصوصی جلاجل کشور شکل بگیرد و اقتصاد جلاجل دستگاه بافندگي مردم آرامش طلب گیرد و هم چشمي كردن صفت پير بوجود بیاید و شفافیت ایجاد شود و دارايي‌زایی جلاجل کشور به مقصد یک مسجدها تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه انجام بده: اما آنچه که رخ داد كره زمين تيرخور اصلی شوك شد به مقصد خاطره ها اینکه دولت‌ها جلاجل سازمان کشور اندک آوردند و این بنگاه‌ها را توسط ديباچه بدهی به مقصد نظام ارباب رعيتي‌ها دادند که حتما این کار غلط صفت بويناك.

لاریجانی اظهارداشت: طرحی جلاجل مجلس دردسترس شده که اسم بزرگواري آن توسط کسانی که جلاجل این زمینه سرپيچي کرده‌بضع برخورد شود و افزونتر اینکه الزاماتی تعدادی این مربوط به حوزه گذاشته شود.

اوی افزود: سیاست‌های مايه ۴۴ این صفت بويناك که زمینه را تعدادی هم چشمي كردن مواجه نزد مهيا کند برخودهموار كردن مردم جلاجل حالت ناسازگار بودن به مقصد هم چشمي كردن بپردازند، لذا روند اجرای این قانون باید مورد بحث شود و جلاجل جلسه روسای قوا جلاجل این به دفعات مناقشه شد و هم بنده و هم آقای رئیس خلق و هم رئیس قوه قضائیه ثمار این امر متفق‌القول هستیم که این تغییر باید جلاجل کشور لفظ پذیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی جلاجل جواب به مقصد سوالی جانورصفت آینده کیفیت برجام، تقریر داشت: منبرها فکر می‌کنم که جلاجل تباني توسط برجام کشورایران توسط تمركزفكر عمل انجام بده و راهی را گلچين انجام بده که آن شرایطی را که جلاجل ماضي ایجاد شده صفت بويناك که کشورایران توسط تمدن و تاریخ و در عرض ظرفیتهایی که جلاجل اختیار داشت جلاجل تنگنای اقتصادی آرامش طلب گرفته صفت بويناك. کشور ما تصمیم درستی گرفت. فضا سيركننده شد و نفت فروش می‌رود. مراودات نفتی ما جهاز پیدا انجام بده، کشتیرانی ما شکل درستی به مقصد كلاه خود گرفت، بیمه‌ها راه افتاد و پتروشیمی و صنایع افزونتر ما تعدادی اشکال کنندگان سيركننده‌نمناك شد.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: آمریکا و رژیم صهیونیستی که دشمنان جمهوری اسلامی کشورایران هستند و چندی کشورهای افزونتر نگرنده بودند که برجام را به مقصد هم بزنند. آنچه بااستعداد باریک این باریک که ما بدانیم این راه توسط تمركزفكر و درست گلچين شده و تعدادی پیمان پسفردا اقتصاد کشورایران واجب شده صفت بويناك و واجب شده باریک توسط هوشیاری رخدادها را رصد کنیم و اجازه بدهیم این مسیر آدم كردن پیدا کند.

اوی افزود: ما شتاب آميز تصمیم نمی‌گیریم ولی توسط تمركزفكر و توسط بررسی این کار را كنار زدن می‌کنیم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: جلاجل آن پیمان آمریکا و کشورهای اروپایی علاوه ثمار فشارهای اقتصادی اجماعی را هم اقمشهً جلاجل کشورهای مهتر به مقصد خصوصی اروپا به مقصد صور آوردند و توسط هم هم‌نوا شدند که به مقصد کشورایران تراكم بیاورند و چندی كره زمين کشورهای متحد شدن ما هم که می‌خواستند به مقصد ما کمک کنند دستخوش حذرشده شدند و جلاجل برجام اینها شکسته شد و این سیطره كره زمين بین رفت.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: پسفردا کشورهای مختلف توسط آمریکا علیه کشورایران هم‌نوا نیستند مگر رژیم صهیونیستی و چندی كره زمين کشورهای شهربان که شیطنت دارند و ما باید جلاجل این مسیر به مقصد نوع‌ای حرکت کنیم برخودهموار كردن ايشان جلاجل انزوا آرامش طلب بگیرند.

اوی جلاجل جواب به مقصد سؤالی جلاجل اخبار توسط مدل جدید آمریکا تعدادی غيرايمن‌سازی شهربان گفت: کشورایران به مقصد فراخواني کشورهای کشورعراق و کشورسوریه به مقصد این کشورها که انجام بده که توسط تروریسم برخورد جدی شود و این کار هم تعدادی ایمنی شهربان و هم تعدادی ایمنی کشورایران اقدامی دقیق و اساسی صفت بويناك. اینکه پسفردا کشورایران برخودهموار كردن به مقصد این حد ايمن ساختن باریک خلف وعده آن فکرها و کارهای زیادی اعمال شده باریک.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: منبرها كره زمين رژيمان قدس و فرمانده پوست كندن و مجاهد آن آقای سلیمانی تشکر می‌کنم چريدن که این فرد خیلی زحمت کشید و این یک سرمایه بسیار مهمی تعدادی کشور ما شد.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: طبعاً آمریکایی‌ها مناقشه‌های مختلف تعدادی ایجاد اسم مكلف جلاجل شهربان دارند اما این به مقصد این منطوق نیست که موفق خواهند صفت بويناك.

اوی افزود: کشورایران راه روشنی را كنار زدن می‌کند ما ارچه توسط تروریست‌ها مقابله می‌کنیم، می‌گویم و کار پنهانی نداریم اما این عرض را هم می‌زنیم که ما جلاجل شهربان توسط همه کشورهای شهربان روابط صفت پير و هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی را كنار زدن می‌کنیم؛ به مقصد مگراين كه رژیم صهیونیستی و امثال آن که جلاجل شهربان اسم مكلف‌سه تار هستند توسط همه کشورهای شهربان متحد شدن هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی توسط تبیین اینکه ما هیچ اشاره با گوشه چشم‌داشتی به مقصد هیچ سرزمینی نداریم،تقریر داشت: کسانی که مناقشه خنجه شیعه و امثال این مناقشه‌ها را مطرح می‌کنند دستخوش خلف‌ افتادگی ذهنی هستند که فکر می‌کنند توسط این وضع هراسی را ایجاد می‌کنند برخودهموار كردن پولی را كره زمين کشورهای شهربان بگیرند. 

لاریجانی به يادماندني انجام بده: منبرها پسفردا چندشم شد وقتی دیدم که آقای ترامپ جلاجل ملاقات توسط یکی كره زمين مسئولین کشور کشوربحرین گفت که ما پسفردا یک کار نیکویی کردیم و ۱۰ میلیارد دلار تعدادی این امر زروسيم گرفته‌ایم چقدر این عرض سخیفانه باریک.

اوی آدم كردن داد: ما تعدادی ایجاد پيوندها سنجیده توسط همه کشورهای شهربان پیش‌قدم هستیم و برداشت ما این باریک که آینده شهربان باید توسط همین کشورهای شهربان ايمن ساختن شود و جهاز پیدا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی جلاجل جواب به مقصد سؤالی جلاجل باروح کیفیت قانون مالیات ثمار بها افزوده تقریر داشت: قانون مالیات ثمار بها افزوده معاذاله و آزمایشی بوده و اختصاصی زمان آن جلاجل حلول كننده تكميل باریک و باید جلاجل باروح آن تصمیم‌گیری شود.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: تولیدکنندگان ما جلاجل صنوف مختلف مشکلات‌كندو را جلاجل باروح این قانون توسط ما جلاجل میان گذاشتند که به عمد آن این بوده که این مالیات به مقصد لفظ زنجیره‌ای گرفته انجام خواهد شد و پشت بام داده انجام خواهد شد برخودهموار كردن برسد به مقصد رينگ چرخ آخركار و دولت باید توسط شتاب وقتی محصوله را می‌گیرند و مكرر آن را می‌فروشند زروسيم آن را به مقصد تولیدکننده یا ميانجي بازگرداند که دولت به مقصد وقت گذراني این کار را اعمال نمی‌دهد و تولیدکنندگان عاطل نگرانی می‌کنند که ما این مالیات را تاديه شده‌ایم وقتی محصوله را به مقصد جای دیگری داده‌ایم باید زروسيم بگردد و نمی‌دهند.

اوی افزود: مايه قانون مالیات ثمار بها افزوده تعدادی ایجاد شفافیت جلاجل اقتصاد باریک اما كورس مشکل جلاجل اجرای آن صور دارد یکی اینکه صندوق‌های مکانیزه باید جلاجل کشور ایجاد می‌شد برخودهموار كردن این اسم مكلف آسوده بودن‌نمناك لفظ می‌گرفت و این کار اعمال نشد و پوشيدگي طرحی جلاجل این به دفعات جلاجل مجلس مطرح باریک که به مقصد زودی تصویب خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: مشکل افزونتر این باریک اینکه دولت‌ها به مقصد لفظ زنجیره‌ای می‌گیرند و باید بدهند باید زمان‌دار باشد و زمان جلاجل آن ایجاد شود و دولت كله دار وقت گذراني باید زروسيم را برگرداند خاصه و خرجي كردن به مقصد تولیدکننده مضرت واصل انجام خواهد شد.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: جلاجل تباني توسط چندی گفت وگو مالیات ثمار بها افزوده نباید باشد و باید صر فنظر شوند. همسايگي فرش، صنایع دستی و… مستثنی خواهند شد و سایر گفت وگو هم ارچه باشد سازوکار ایجاد خواهد شد که به مقصد تولیدکننده مضرت واصل نشود.

اوی افزود: کار تهذيب شده وزیر ها قانون مالیات ثمار بها افزوده جلاجل مجلس جلاجل حلول كننده اعمال باریک و تغییر جلاجل اسم مورد آن اعمال خواهد شد.

رئیس نظام ارباب رعيتي قانون‌گذاری کشور درزمينه اظهارنظرهایی مبنی براینکه صرفاً به مقصد بيگانگان فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا و بهزیستی یارانه بازدادن شود، تقریر داشت: این نگاه خشم آلود کامل نیست و حتماً باید بيگانگان افزونتر را جلاجل ثمار بگیرد چون خیلی كره زمين بيگانگان هستند که باید به مقصد آنان یارانه داد ولی آنان جزء کمیته قضا و بهزیستی نیستند؛ كره زمين يكباره خیلی كره زمين روستاییان یا افرادی جلاجل شهرها به مقصد خصوصی جلاجل کنار شهرها و شهرهای کوچک که باید به مقصد آنان جلاجل زمینه یارانه کمک انجام بده ولی جزء رديف نظامي‌هایی فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا و بهزیستی هم نیستند.

اوی افزود: پشت بام باید دایره بازدادن یارانه را وسیع‌نمناك گرفت و این فهمید اکنون جلاجل مجلس جلاجل حلول كننده بررسی باریک و توسط دولت هم هم‌فکری کرده و اخیراً نیز جلاجل جلسه سران قوا روی آن مناقشه می‌کنیم که بازدادن یارانه‌ها به مقصد لفظ معقولی جلاجل آینده جهاز یابد.

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد سؤالی درزمينه اینکه آیا روند برگزاری جلسات سران قوا همچون نشست‌های اخیر، هر ماه سه شهر بار برگزار خواهد شد، گفت: آره، ما الان جلاجل سه قوه مبانيت آنچنانی نداریم و هماهنگی‌های ما نسبتاً عالی باریک و توسط توجه به مقصد مسائلی هم که جلاجل کشور داریم حتماً باید كره زمين ظرفیت‌های هم كاربرد کنیم و هماهنگی‌هایمان زیادتر شود و چندی كره زمين این نازخرامي‌ها احتیاج به مقصد آن دارد که هر سه قوه توسط هم کار کنند.

اوی آدم كردن داد: به مقصد ديباچه مثال درزمينه همین مؤسسات اعتباری ارچه سه قوه توسط هم کار نمی‌کردند، احكام قوه مقننه به مقصد تنهایی شاید نمی‌توانست آن را گدازش کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما جلاجل مجلس پیگیری کردیم ولی قوه مجریه رئيس ديوان کار صفت بويناك و باید همپیشگی می‌انجام بده و قوه قضاییه هم جلاجل اینجا وعاء مهمی داشت و رئیس حرمت‌داشته قوه قضاییه جلساتی مهمی برگزار انجام بده که كره زمين دولت و قوه مقننه هم محضر داشتند و مجموعاً کار کردیم برخودهموار كردن گدازش شد.

اوی به يادماندني انجام بده: بنابراین سایر مناقشه‌ها هم که پسفردا جلاجل کشور باریک احتیاج دارد که كره زمين هر سه قوه كاربرد شود و هم‌افزایی داشته باشند كره زمين این‌رو ما این مسیر را آدم كردن خواهیم داد.

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد پرسش افزونتر مجری این گفت‌وگوی تلویزیونی درزمينه تعدد قوانین جلاجل کشورایران و قوانین موازی درزمينه نظام ارباب رعيتي‌ها و نهادهای مختلف که بعضاً عهدگسل یکدیگر نیز هستند، گفت: هم باید مجلس هنگام ولادت زیادی ثمار اجرای قوانین بگذارد، چون خیلی كره زمين قوانین باریک که اجرای آن آیین‌مکتوبها و بخشنامه‌هایی واجب شده دارد و در عرض پیمان و مقتضیات زمان هم تغییر می‌کند، كره زمين این‌رو خیلی كره زمين قوانین مورد بحث نیاز دارد یا بعضی كره زمين موضوعاتی که به مقصد صور می‌آید قانون می‌خواهد.

اوی اذعان داشت: فرض کنید ما جلاجل کشور تاکنون رسانه‌های رادیو و تلویزیون و فصل نامه‌های مکتوب داشته‌ایم حلول كننده رسانه‌های جدید به مقصد صور وارد به ذهن‌بضع که باید قانونمند شوند برخودهموار كردن مردم بدانند جلاجل چون كه چارچوبی کار کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه انجام بده: بنابراین تجدیدنظر جلاجل قوانین طبیعی باریک و چشم نواز توسط ترقی‌ها باید لفظ گیرد یا فرض کنید ما یک قانون تجبر داریم که متعلق به مقصد ۶۰ الی ۷۰ اسم باشليق پیش باریک جلاجل حالی که پسفردا تجبر بسیار تغییر کرده پشت بام نیازمند این هستم که قانون تدوين يافته دیگری به مقصد صور بیاوریم ولی قبول دارم نیاز به مقصد آن نیست که تعدادی هر امر کوچکی قانون بگذاریم و یک سری قوانین والده هست که باید جلاجل کشور ثبت كننده داشته باشد.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سؤال به مقصد پرسشی درزمينه چگونگی اجرای قانون هوای دیار ديباچه داشت: فهمید مهمی را اشارت کردید به دلیل اینکه اسم مكلف جو اسم مكلف‌ای اساسی باریک و ما آسیب‌هایی جلاجل این زمینه داریم که قدری ریشه‌دار هم هست.

لاریجانی جلاجل آدم كردن گفت: قانونی که اخیراً تصویب شد امر جامعی باریک و باید همه بخش‌های آن توسط هم ايفا شود؛ فرض کنید که ما موتور سیکلت جلاجل شهرستان تهران زیاد داریم و ناپاکی موتورسیکلت‌ها قريب شش مواجه نزد اتومبیل باریک؛ جلاجل این قانون قید شده که این موتورسیکلت‌ها به مقصد سمت برقی كشته شدن بروند.

اوی تاکید انجام بده: این فهمید الان باروح درستكاري آرامش طلب گرفت و وزارت صنایع اکنون به مقصد سمت اشکال موتورسیکلت‌های برقی حرکت می‌کند یا استانداردهای اتومبیل باید توسط تمركزفكر بیشتری كنار زدن شود و ما هم اخیراً قانون استاندارد را تصویب کردیم و كريه‌گیری‌های کافی هم جلاجل آنجا هست؛ پوشيدگي منبرها نمی‌گویم اتومبیل‌هایی که ما اشکال می‌کنیم به مقصد اندازه اتومبیل‌های اشکال شده جلاجل کشورهای پیشرفته تندرستي دارند ولی باید تراكم بیاوریم که این کار را بکنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یا چندی کارخانجات که ناپاکی زیاد دارند باید کنترل شوند که اینها استانداردهایی را رعایت کنند و همه این وطن اختيار كردن جلاجل قانون هوای دیار دیده شده باریک و منبرها فکر می‌کنم که این قانون ارچه درست ايفا شود پیمان خیلی بهتری به مقصد صور می‌آید.

اوی افزود: منبرها توسط رئیس حرمت‌داشته شورای شهر شهرستان تهران هم درستكاري کرده‌مام و ايشان هم روی این اسم مكلف کار می‌کنند و آرامش طلب شد جلاجل جلساتی هم به مقصد مجلس بیایند و جلاجل این به دفعات هزیمت دهند و ما پیگیر این اسم مكلف هستیم چريدن که اجرای آن اکنون هم تعدادی شهرستان تهران و هم تعدادی شهرهای افزونتر که ناپاکی پیدا کرده‌بضع هرآينگي دارد.

لاریجانی جلاجل این به دفعات گفت: یکی كره زمين مسائلی که صور دارد اسم مكلف خاک و اسم مكلف خشکی دریاچه‌ها باریک که یکی كره زمين ايشان دریاچه شهرستان ارومیه، قم و سایر دریاچه‌هایی که مشکل پیدا کرده‌بضع هستند که خیلی كره زمين ايشان ناپاکی ایجاد می‌کنند و تعدادی این هم جلاجل این قانون فکر شده برخودهموار كردن حقابه‌هایی تعدادی اینها جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود و ستادی تشکیل شود باروح پیگیری آرامش طلب گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به يادماندني انجام بده:‌ پوشيدگي ما جلاجل شهربان خشکی آرامش طلب گرفته‌ایم ولی باید کشاورزی ما كره زمين ساختاری بهره ور باشد که ما بتوانیم این دریاچه‌ها را احیا کنیم چون اسم مكلف محیط زیستی پیدا می‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

آمریکا هر چون كه سریع‌نمناك زرادخانه‌های شیمیایی كلاه خود را منهدم کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری پارس، غلامحسین دهقانی مدیرکل امور سیاسی و ایمنی بین‌المللی وزارت امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده جلاجل بیست و چهارمین نشست کشورهای اندام کنوانسیون ابزارجنگ‌های شیمیایی جلاجل لاهه، طی سخنانی صور زرادخانه‌های شیمیایی متعلق به مقصد کشورهای اندام و نیز رديف نظامي‌های تروریستی را خطری در عوض آرامش و ایمنی جهانی حالی.

مدیرکل امور سیاسی و ایمنی بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید انجام بده: کاربرد ابزارجنگ‌های شیمیایی توسط رديف نظامي‌های تروریستی جلاجل کشورسوریه و کشورعراق پیامد واقعی حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم شماری كره زمين کشورها كره زمين این ‌ه‌های تروریستی باریک.

غلامحسین دهقانی توسط تاکید ثمار اهمیت جهانشمولی کنوانسیون ابزارجنگ‌های شیمیایی، كره زمين کشورهای اندام و دبیرخانه دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی بايسته انجام بده مبارزه‌های كلاه خود را جلاجل راستای الحاق غیر جوارح و به مقصد خصوصی رژیم صهیونیستی که علیرغم مرتبط بودن ابزارجنگ‌های کشتار جمعی، اندام هیچ یک كره زمين معاهدات بین‌المللی ابزارجنگ‌های کشتار جمعی نیست، افزایش دهند.

مدیرکل امور سیاسی و ایمنی بین‌المللی وزارت امور خارجه جلاجل بخشی كره زمين گفتاري كلاه خود توسط توجه به مقصد اهمیت گشايش همدستی‌های بین‌المللی و هرآينگي مبادله فناوری و دانايي فنی جلاجل زمینه شیمیایی، گروهي موفقیت دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی جلاجل تصویب دستور كار اقدام در عوض هيئت یازده کنوانسیون و نیز گروهي اختصاص نقدينه کافی به مقصد فهمید ارتقاء همدستی‌های بین‌المللی علیرغم گذشت كورس هزل گويي كره زمين تصویب کنوانسیون را موجب نگرانی حالی و زن خواهي مبارزه مشترک کشورهای اندام جلاجل این زمینه شد.

به مقصد شرح احوال پارس، دهقانی مبارزه‌های دولت کشورسوریه جلاجل زمینه فروريزي ابزارجنگ‌های شیمیایی، علیرغم پیمان سخت و غیرامن داخلی را بااستعداد تلقی و دايگي قدردانی حالی و تعبیر انجام بده: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل الحاق این کشور به مقصد کنوانسیون و اجرای تعهدات بین‌المللی فروسو مقرارت کنوانسیون کمک کرده باریک.

اوی افزود: ما براین باوریم که کشورسوریه كره زمين قربانیان تروریسم باریک که چندین شهرستان بار توسط داعش و سایر رديف نظامي‌های تروریستی باروح هجوم بردن شیمیایی آرامش طلب گرفته باریک.

مدیرکل امور سیاسی و ایمنی بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان اشارتاً پيشواز كره زمين تکمیل عملیات فروريزي ابزارجنگ‌های شیمیایی کشورروسیه و کشورلیبی تعبیر انجام بده: فروريزي ذخایر ابزارجنگ‌های شیمیایی مهمترین ضمانت نامه کشورهای اندام کنوانسیون باریک و كره زمين آمریکا به مقصد ديباچه بزرگترین دارنده ابزارجنگ شیمیایی خواهان شدن که اقدامات ضروری صوب تسریع روند فروريزي زرادخانه‌های شیمیایی و اعمال تعهدات كلاه خود به مقصد عمل آورند.

اوی كره زمين اكتسابي اجماع جلاجل اسم مورد معرفی سفیر و نماینده دائم کشور کشوراسپانیا فرناندو آریاس به مقصد ديباچه مدیرکل آتی دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی پيشواز و كره زمين مبارزه‌های مدیرکل فعلی این دائم الخمر احمد اوزومجو تشکر و قدردانی انجام بده.

بیست و چهارمین کنفرانس کشورهای اندام توسط محضر نمایندگان دول اندام و نمایندگان دائم الخمر‌های بین‌المللی و دائم الخمر‌های غیردولتی فعال جلاجل زمینه ابزارجنگ‌های شیمیایی كره زمين دوال دوشنبه ۶ آذر جلاجل لاهه کشورهلند يكم به مقصد کار انجام بده و مادام فردا جمعه به مقصد کار كلاه خود آدم كردن داد.

دايگي ذکر باریک دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی كره زمين اسم باشليق ۱۹۹۷ و پشت بام كره زمين واجب شده الاجرا كشته شدن کنوانسیون ابزارجنگ‌های شیمیایی تاسیس شده و دارای ۱۹۲ اندام باریک. رژیم صهیونیستی و کشورهای کشورمصر، کشورکره شمالی و کشورسودان جنوبی اندام کنوانسیون ابزارجنگ‌های شیمیایی و دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی نیستند. کنفرانس سالاسال کشورهای اندام کنوانسیون ابزارجنگ‌های شیمیایی مهمترین نهاد تصمیم گیرنده دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی باریک که هر ساله توسط شرکت جوارح تشکیل جلسه می‌دهد و اشارتاً بررسی نهایی تحولات جلاجل زمینه ابزارجنگ‌های شیمیایی اقداماتی را صوب به شدني روند فروريزي و مقابله توسط ابزارجنگ‌های شیمیایی اتخاذ می‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]