مدعا‌های برجامی آمریکا زیادتر ایدئولوژیک باریک مادام عملیاتی/ اعراب گريبانگير اختلافند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، «آنتونی کردزمن» كره زمين واپسین‌گران ارشد مربوط به حوزه بین‌الملل، اخیراً جلاجل مقاله‌ای که جلاجل وبگاه مرکز پژوهش ها راهبردی و بین‌الملل آمریکا منتشر شده، به مقصد بررسی گزینه‌های پیش روی دولت آمریکا جلاجل مقابله توسط کشورایران تاديه شده باریک.

جلاجل این مقاله، نویسنده به مقصد «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا توصیه کرده که در عوض صفت به خاطرسپردني جایگاه بین‌المللی کشورش، جلاجل برجام باقی بماند و توسط توجه به مقصد ناکارآمد وجود داشتن اپوزیسیون بيرون‌نشین کشورایران، فکر تغییر رژیم سریع جلاجل این کشور را هم كره زمين سرش بیرون کند.

کردزمن حكماً در عوض تغییر روال و ماهیت جمهوری اسلامی جلاجل بلندمدت، روی شماری عناصر شمار همچنين کرده و به مقصد هیئت حاکمه آمریکا در عوض تعامل توسط ايشان، توصیه‌هایی داشته باریک.

برجام جلاجل داخل آمریکا مبانيت انداخته

جلاجل ابتدای این مقاله، آنتونی کردزمن به مقصد توصیف برجام تاديه شده و نوشته: «سابقه‌های معدودی جلاجل مربوط به حوزه سیاست خارجی آمریکا صور داشته که همچون برجام، موجب مبانيت آرا جلاجل باطني آمریکا باشد.»

این واپسین‌جرقه ارشد می‌گوید ترامپ طبیعتاً نباید توقف داشته باشد که برجام بی‌عیب و كاستي باشد به دلیل اینکه «موافقان این سازواري، كره زمين منفعل بالقوه آن و مخالفانش نیز كره زمين کاستی‌های بالقوه آن حرف می‌گویند و این جلاجل حالی باریک که یک سازواري کنترل تسلیحاتی میان ۲ عدو، كلكسيون‌ای كره زمين ملايمت‌هاست و نتیجتاً، جلاجل این مربوط به حوزه، وجدها توسط موافقتنامه‌های دارای نقصان که نتایج خير‌استريوفونيك مشخصی دارند، یک قانون باریک و خير یک طراز اول.»

ترامپ كره زمين برجام بيرون انجام خواهد شد

کردزمن توسط واپسین روال رئیس‌خلق آمریکا جلاجل برابر برجام، آینده احتمال داده شده این سازواري را اینگونه پیش‌بینی کرده که «ترامپ توسط آن جهاني “رکس تیلرسون” به ‌دست آوردن خارجه و سردرپيش “هربرت مک مستر” مشاور ایمنی ملی كلاه خود و جایگزینی ايشان توسط “مایک پاپمئو” و “روح بولتون” اثر داغ داده که احتمالاً جلاجل آینده نزدیک، مهر پایانی ثمار سازواري هسته‌ای توسط کشورایران می‌زند؛ اقدامی که حكماً شاید حمایت كورس تشكيلات سياسي مطرح آمریکا را جلب نکند.»

مدعا‌های برجامی آمریکا زیادتر ایدئولوژیک باریک مادام فنی

کردزمن جلاجل تشریح دلایل مخالفتش توسط برون داد كره زمين برجام می‌نویسد: «دلائل متعددی در عوض لزوم گروهي برون داد آمریکا كره زمين برجام صور دارد؛ آمریکا جلاجل حقوقدان وزیر ها متحدان اروپایی كلاه خود در عوض همراهی جلاجل این کار، موفق نبوده و این گروهي موفقیت جلاجل تعامل توسط کشورروسیه و کشورچین، پررنگ‌نمناك بوده باریک. آمریکا جلاجل توجیه موضع كلاه خود، ثمار مسائلی مثل محدودیت‌های زمانی برجام و مشکلات جزئی جلاجل رویه‌های راستی‌آزمایی اصرار دارد که زیادتر جنبه ایدئولوژیک دارد مادام عملیاتی. این کار، آمریکا را جلاجل موضع طفره آرامش طلب داده و فعلاً واشنگتن انتظاركش روزی باریک که کشورایران گامی جدی جلاجل نقض سازواري بردارد مادام شاید آمریکا، حمایت بیشتری در عوض كلاه خود صاحبخانه کند.»

نویسنده جلاجل آدم كردن، ترامپ را فراخواني می‌کند که كره زمين مدعا‌های ایدئولوژیک دستگاه بافندگي بردارد و نگاهی واقعی به مقصد توان کشورایران و پیمان امنیتی خاص خاورمیانه داشته باشد.

کردزمن جلاجل این اسم مورد نوشته: «نازخرامي اصلی پیش روی آمریکا این نیست که ميوه نارس غير توجه به مقصد عواقب برون داد كره زمين برجام و غير صاحبخانه حمایت جامعه بین‌الملل، كره زمين سازواري بيرون شود؛ نازخرامي اصلی این باریک که اسم ابله سازواري را به شدني ببخشد یا اینکه به مقصد نوع‌ای كره زمين آن بيرون شود که گزینه بهتری در عوض ایمنی شهربان به مقصد صور آورد و یا باغ ها پیمان امنیتی خاورمیانه را بدتر نکند. تهدیدات موشکی، هسته‌ای و افزونتر تهدیدات کشورایران خیلی واقعی‌نمناك كره زمين آن باریک که آمریکا غير درنظر خوگرفتن سود و هزینه کار كلاه خود، بتواند چنین کاری کند.»

به مقصد جای بمباران اتم، روی موشک‌های موجود کشورایران تمرکز کنید

این واپسین‌جرقه آمریکایی، جلاجل حد آشنایی كلاه خود توسط جنبه‌های قوچ نظامی کشورایران، به مقصد دولت آمریکا پیشنهاد داده که مناقشه بمباران اتم ایرانی را کنار بگذارد و به مقصد واقعیات بپردازد؛ کردزمن توجیه كلاه خود و فاکتورهای قوچ نظامی کشورایران را اینگونه عقبنشینی داده: «آمریکا باید بجای تمرکز ثمار تهدید هسته‌ای کشورایران، به مقصد دنیای واقعی پای بگذارد و توسط هر ولی ممکنی، جلاجل روبه رو شماری جنبه‌های توان نظامی کشورایران، قوچ جلوگيري كننده و مهارکننده ایجاد کند. این جنبه‌ها عبارتند كره زمين تسلیحات متعارف رو به مقصد رشد کشورایران جلاجل مربوط به حوزه موشک‌های بالستیک، کروز و ضدکشتی، توانایی‌ها روزافزون موشکی کشورایران در عوض تهدید ترافیک نفتی جلاجل خلیج سواره و پيمان‌های اقیانوس کشورهند و دریای لاله گون و نفوذ روزافزون کشورایران جلاجل کشورلبنان، کشورسوریه، کشورعراق، کشوریمن و تهدیدات متوجه کشوربحرین.»

حمایت اروپا را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید

این واپسین‌جرقه ارشد بین‌الملل جلاجل آدم كردن به مقصد ترامپ توصیه کرده که اتحاد موجود توسط اروپایی‌ها را بخاطر برجام تضعیف نکند؛ اسب باركش کردزمن این باریک که «ایجاد تنش زايي جلاجل کوتاه اختصاصی بخاطر یک تهدید هسته‌ای که باغ ها در عوض کوتاه‌اختصاصی، كره زمين بین رفته، کمکی به مقصد جلب حمایت کشوربریتانیا، کشورفرانسه و کشورایتالیا جلاجل مقابله توسط تهدیدات موجود فوق‌الذکر نمی‌کند.»

اعراب متحد آمریکا جلاجل یک نگاه

کردزمن موقعیت اسقاط شرکای تازي آمریکا را هم اینگونه فهرست کرده باریک:

«این کار (برون داد كره زمين برجام) ایضاً هیچ کمکی به مقصد ایجاد اتحاد جلاجل میان شرکای تازي آمریکا نمی‌کند؛ شرکایی که این روزها اختلافات عمیقی میان كلاه خود دارند. عربستان، کشوربحرین و امارات علناً كره زمين کشورقطر مستثنا شده‌بضع؛ کشورعمان دوال به مقصد دوال زیادتر كلاه خود را کنار می‌کشد و کویتی که باطني كلاه خود اختلافات شدیدی دارد، سعی جلاجل میانجیگری دارد. کشوراردن هم زیر تراكم اقتصادی و تراكم تازهکار كره زمين محضر پناهجویان باریک و حكماً هیچ هنگام ولادت راضی به مقصد محضر نظامیان كلاه خود جلاجل شکل چارچوبه امنیتی شورای هم‌پیشه خلیج سواره نشده؛ کشورعراق هم که بنظر می‌رسد بجای آمریکا و اعراب، دارد به مقصد سمت کشورایران می‌رود.»

تهدید علنی کشورایران باعث اتحاد مردمش انجام خواهد شد

آنتونی کردزمن جلاجل آدم كردن به مقصد علاقه شماری یاران ترامپ به مقصد تغییر رژیم جلاجل کشورایران تاديه شده و حرف ذكرخير كره زمين چنین گزینه‌ای را به مقصد منزله اشاره با گوشه چشم قفل كردن ثمار واقعیات موجود جامعه کشورایران قلمداد کرده باریک.

کردزمن جلاجل این اسم مورد نوشته: «درستكاري كره زمين تغییر رژیم جلاجل کشورایران، بی‌اعتنایی به مقصد این حقیقت باریک که دولت کشورایران به مقصد لفظ مستمر، توانایی‌های امنیتی كلاه خود را ارتقا داده باریک. تهدید علنی آمریکا و متحدانش علیه کشورایران، زیاد كره زمين آنکه کاتالیست یک متحرك مقاومتی معنی‌دار جلاجل کشورایران باشد، باعث افزایش مساحت گرفتن حمایت مردمی كره زمين رژیم حاکم ثمار این کشور خواهد شد.»

«هیچ‌کس پس نشيني شاه [معدوم] را نمی‌خواهد»

اوی افزوده: «مبارزه در عوض تغییر رژیم جلاجل کشورایران، ایضاً بی‌اعتنایی به مقصد این حقائق باریک که اپوزیسیون بيرون‌نشین، حمایتی بسیار اندک دارند، هیچ‌کس پس نشيني شاه [معدوم] را نمی‌خواهد و سردسته رديف نظامي‌های اپوزیسیون (منافقین)، جلاجل كلنجار کشورایران و کشورعراق باروح حمایت صدام حسین صفت بويناك؛ ايشان ایضاً چنان روال طريقه ها‌گرایانه‌ای دارند که تبعیدی‌های صدام که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۳ (در عوض تشکیل دولت) به مقصد کمک آمریکا آمدند، جلاجل مقایسه توسط ايشان (منافقین)، بشقاب‌هایی عملگرا و متعادل به مقصد شمار می‌آیند.»

روی شماری جلاجل داخل کشورایران شمار همچنين کنید

کردزمن توسط این حلول كننده به مقصد دولت آمریکا كلام که ناامید نباشند به دلیل اینکه «توسط این حلول كننده، تغییر روال کشورایران جلاجل اختصاصی زمان رسا، امکان‌پذیر باریک. جلاجل همین دولت فعلی کشورایران، عناصری هستند که به مقصد كاكا زن خواهي تمرکز ثمار توسعه داخلی و ثبت كننده کشورشان هستند. ایجاد ترکیبی كره زمين مهار و مشوق‌های اقتصادی مشروط كره زمين جانب آمریکا و متحدانش در عوض کشورایران، می‌تواند نتایج عملیاتی بسیار گیتی جلاجل ثمار داشته باشد. ایجاد تراكم داخلی رسا اختصاصی جلاجل کشورایران بسیار توجیه‌پذیرتر كره زمين پیگیری گزینه تغییر فوری مضمون برجام باشد.»

کردزمن ایضاً به مقصد ترامپ و یارانش یکی كره زمين دستاوردهای مهتر برجام را متذکر شده و نوشته: «منتقدان طفره‌های برجام باید بسیار دورزدن عمل کنند به دلیل اینکه همین سازواري، محدودیتی ابدی ثمار اشکال تسلیحات هسته‌ای ایرانی حالت کرده و تاکنون شواهدی كره زمين نقض این عهده داري كره زمين صیانت کشورایران، دیده نشده باریک.»

نباید به مقصد تنهایی جلاجل روبه رو کشورایران ایستاد

کردزمن عاريت به مقصد لزوم یارکشی و مهجور نماندن جلاجل روبه رو کشورایران تاديه شده و نوشته: «آمریکا نباید بگونه‌ای روال کند که گویی می‌تواند به مقصد تنهایی توسط کشورایران مقابله کند. واشنگتن باید حمایت کنگره، هر دوحزب و بازیگران مذاکرات هسته‌ای كره زمين يكباره اتحادیه اروپا، کشورروسیه و کشورچین را داشته باشد. هیچ یک كره زمين این کشورها نمی‌خواهند کشورایران به مقصد ابزارجنگ هسته‌ای دستگاه بافندگي پیدا کند ولی هیچ کدامشان هم به مقصد نكراء آمریکا، سليم النفس تهدید نامیده كشته شدن کشورایران نیستند.»

این واپسین‌‌جرقه ارشد بین‌الملل، منفعت کشورایران در عوض هر کدام كره زمين این کشورها را به مقصد این ترتیب عقبنشینی داده:

«اروپا کشورایران را محلی درخور اطفال در عوض سرمایه‌گذاری و یک شریک تجاری بالقوه می‌داند؛ کشورچین کشورایران را منبعی در عوض واردات نفت و یک شریک تجاری می‌داند و کشورروسیه هم این کشور را مسیری به مقصد سمت افزایش نفوذ راهبردی جلاجل خاورمیانه و جنوب آسیا، محیطی درخور اطفال در عوض سرمایه‌گذاری و راهی در عوض حالت نفوذ جلاجل اپک می‌بیند؛ ماضي كره زمين کشورچین و کشورروسیه که کشورایران را زیادتر موقعیت می‌دانند مادام تهدید، اروپایی‌ها هم كلام‌بضع که به مقصد تغییر مضمون برجام جلاجل حلول كننده موجودي و یا حالت تحریم‌های جدید ثمار کشورایران که مانعی ثمار كله دار راه سرمایه‌گذاری جلاجل این کشور خواهد صفت بويناك، علاقه‌ای ندارند.»

اجمال برجام یعنی حرکت اعراب به مقصد سمت ابزارجنگ هسته‌ای

کردزمن جلاجل اسم مورد كار بزرگ اجمال برجام در عوض حرکت هسته‌ای اعراب نوشته: «آمریکا ایضاً نمی‌تواند كره زمين این حقیقت اشاره با گوشه چشم‌پوشی کند که جلاجل هجا فعلی، اجمال برجام می‌تواند تأثیری منفی ثمار دستور كار انرژی هسته‌ای کشورهایی مثل کشورعربستان سعودی و امارات داشته باشد و تمرکز ايشان را به مقصد سمت ابزارجنگ هسته‌ای بکشاند.»

اوی می‌افزاید: «اقدام آمریکا جلاجل برون داد كره زمين برجام می‌تواند مبانيت موجود میان شرکای شهربان‌ای‌اش را تشدید کند. پشت بام كره زمين اجمال برجام، کشورقطر و کشورعمان زیادتر به مقصد كنار زدن مذاکره توسط کشورایران خواهند صفت بويناك؛ کشورکویت نگرانی‌های خوش خدمتي كردن را كره زمين اقدامات کشورایران دارد، ولی تاکنون مادام جایی که توانسته، كره زمين مقابله توسط کشورایران از قلم افتادن کرده باریک؛ قوچ کشورایران جلاجل کشورعراق، کشورلبنان، کشورسوریه و کشوریمن هم روزافزون باریک؛ کشورمصر هم اولویتش را ثمار تمرکز روی ثبت كننده و ایمنی داخلی گذاشته و کشورترکیه هم که زیادتر جلاجل پی ایمنی داخلی كلاه خود، مشکل کردها، کشورسوریه و کشورعراق باریک. جلاجل مقابل، ارچه آمریکا به مقصد درنگ كردن جلاجل شهربان خلیج سواره مسئول باشد و به مقصد اعراب جلاجل مقابله توسط کشورایران کمک کند، می‌تواند ايشان را شهرك نشين این آسه اي، متحد کند.»

کشورایران دستگاه بافندگي كره زمين موشک‌هایش برنمی‌دارد

آنتونی کردزمن تحلیلی بسیار جنون مردم آزاري كره زمين دلیل دستگاه بافندگي نکشیدن کشورایران كره زمين دستور كار موشکی كلاه خود دارد که آن را اینگونه عقبنشینی داده: «کشورایران مادام زمانی که قوچ نیروی هوایی‌اش اسم باشليق به مقصد اسم باشليق كره زمين قوچ نیروهای هوایی آمریکا و اعراب جابجایی جنوبی خلیج سواره، زیادتر و زیادتر پشت سر می‌افتد، ممکن نیست چون كه توسط برجام و چون كه غير آن، دستور كار موشکی كلاه خود را فدا کند.»

انتهای پیام/


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

خیلی گاه کشورسوریه را شهر ترک می‌کنیم/ ۷ تریلیون دلار جلاجل خاورمیانه مصرف کردیم و نفت‌كندو را هم نگرفتیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری پارس، «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا دوال پنج‌شنبه توسط اشارت به مقصد هزینه هنگفت محضر ارتش این کشور جلاجل پرسپكتيو مختلف كره ارض كره زمين يكباره مغرب آسیا، گفت آمریکا به مقصد زودی كره زمين کشورسوریه بيرون انجام خواهد شد.

ترامپ که جلاجل یک گردهمایی جلاجل «ریچفیلد» ایالت «اوهایو» درزمينه بازسازی زیرساخت‌های آمریکا درستكاري می‌انجام بده، توسط تبیین اینکه محضر نظامی خارجی آمریکا دستاورد اقتصادی‌ای تعدادی این کشور نداشته، گفت: «ما داریم داعش را به مقصد درک واصل می‌کنیم. ما خیلی گاه کشورسوریه را شهر ترک می‌کنیم، بگذارید بقیه به مقصد شمار آنجا برسند.»

اوی افزود: «خیلی گاه، خیلی گاه كره زمين آنجا بيرون می‌شویم. ما ۱۰۰% آنچه خليفگي خوانده انجام خواهد شد، اراضی آن‌ها را خیلی سریع پشت بام خواهیم گرفت و خیلی گاه بيرون می‌شویم و به مقصد كاشانه، به مقصد جایی که به مقصد آن علاقه داریم، همچنين می‌گردیم.»

وعده شهر ترک قریب‌الوقوع کشورسوریه جلاجل حالی كره زمين صیانت ترامپ مطرح انجام خواهد شد که مقام‌های نظامی آمریکا كره زمين يكباره سردرپيش «جوزف ووتل» فرمانده قرادادبستن مرکزی ارتش آمریکا كره زمين احيانا محضر بلندمدت این کشور جلاجل کشورسوریه، این شهرستان بار به مقصد بهيمه ها مقابله توسط «تهدید کشورایران» و برترشدن كره زمين فايق شدن کشورایران ثمار کشورسوریه درستكاري کرده‌بضع.

«هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دقایقی پشت بام كره زمين سخنرانی ترامپ جلاجل نشست خبری يوميه جلاجل جواب به مقصد خبرنگاران گفت كره زمين صور طرحی تعدادی شهر ترک قریب‌الوقوع کشورسوریه «بی‌داده ها» باریک و نمی‌داند ترامپ جلاجل چون كه شرایطی این سخنان را مطرح کرده باریک.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه کشورروسیه هم دوال پنج‌شنبه اعلام انجام بده که مسکو اطلاعاتی جلاجل دستگاه بافندگي دارد که داغ جا می‌دهد آمریکا جلاجل حلول كننده تبرئه تسلیحات سنگین به مقصد شهربان «تنف» جلاجل جنوب کشورسوریه باریک. پیشتر وزارت دفاع کشورروسیه هم كلام صفت بويناك ناوشکن‌های آمریکایی جلاجل نزدیکی كناره ها کشورسوریه مستقر شده‌بضع.

ترامپ: باید نفت خاورمیانه را می‌گرفتیم

رئیس‌خلق آمریکا جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنرانی‌اش، درزمينه خرجیهای نظامی این کشور گفت: «ما مادام همین سه ماه پیش، هفت تریلیون دلار جلاجل خاورمیانه مصرف کرده‌ایم. خير میلیارد یا میلیون، بلکه هفت تریلیون دلار، هیچ‌کس قبلا کلمه تریلیون را نشنیده صفت بويناك.»

اوی افزود: «ما همواره جلاجل آنجا مدرسه ساختیم و آن‌ها منفجرش کردند، همچنين مدرسه ساختیم و همچنين منفجرش کردند و همچنين مدرسه ساخته‌ایم، هنوز منفجر نشده، ولی همچنين هم منفجر انجام خواهد شد.»

ترامپ آدم كردن داد: «اما ارچه بخواهیم جلاجل اوهایو یک مدرسه بسازیم، یا یک پنجره را تعمیر کنیم،  نمی‌توانیم زروسيم بگیریم. یا ارچه بخواهیم جلاجل نمط‌فرانسیسکو یا آیوا یک مدرسه بسازیم، نمی‌توانیم زروسيم فدرال بگیریم. ما هفت تریلیون دلار جلاجل خاورمیانه مصرف کرده‌ایم، اما نمی‌توانیم تعدادی ارتش كلاه خود بي پروايي كردن دریافت کنیم.»

رئیس‌خلق آمریکا جلاجل آدم كردن به مقصد ایده قدیمی‌اش مبنی ثمار لزوم آشكارگفتن چه‌های نفت و خوگرفتن منفعل نفتی خاورمیانه وام گذاري و گفت: «هفت تریلیون دلار مصرف کردیم و نفت‌كندو را هم نگرفتیم. منبرها زمانی که هنوز یک شهرنشين عادی بودم همواره می‌گفتم که باید نفت‌كندو را بگیریم. ارچه گرفته بودیم، مشکلی نيستي.»

او افزود: «ارچه نفت آن‌ها را گرفته بودیم، داعشی جلاجل کار نيستي. می‌دانید اکثر نفت آن‌ها دستگاه بافندگي چون كه کسی صفت بويناك؟ داعش. داعش نفت آن‌ها را گرفت و مصرف انجام بده، اما ما نفت را نگرفتیم.»

ترامپ پیش كره زمين گلچين به مقصد ديباچه رئیس‌خلق آمریکا هم كلام صفت بويناك واشنگتن باید جلاجل بديل محضر نظامی جلاجل آسیای غربی و «تأمین ایمنی» کشورهای این شهربان، كره زمين آن‌ها نفت بگیرد. عربستان یکی كره زمين کشورهایی صفت بويناك که ترامپ می‌گفت به مقصد آمریکا مدیون باریک و باید جلاجل برابر دریافت به حضور رسيدن امنیتی كره زمين آمریکا، به مقصد واشنگتن زروسيم دهد. جلاجل سفيران اخیر «محمد پي سلمان» ولی‌عهد کشورعربستان سعودی به مقصد آمریکا هم ترامپ به مقصد او توصیه انجام بده قراردادهای تسلیحاتی بزرگتری توسط آمریکا ببندد، چراکه «این زروسيم‌ها تعدادی شما چیزی نیست.»

انتهای پیام/ق


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس

[ad_2]

جایگاه آمریکایی: کشورایران سوا دریافت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، به مقصد برجام پایبند بوده باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، به ستوه آمدن نویس «بلومبرگ ویو» یادداشتی نوشته و كلام که «استراتژی ترامپ جلاجل برابر کشورایران، جلاجل حلول كننده كاستن تحقق يافتن باریک».

«الی لیک» که دارای جايگاهها شدیدا ضدایرانی باریک، به مقصد رئیس‌خلق آمریکا توصیه کرده که «سازواري هسته‌ای توسط کشورایران را كره زمين بین نبرید. آمریکا می‌تواند سوا گرد هم آمدن وزیر ها متحدان اروپایی كره زمين كلاه خود، قاطعانه به مقصد كنار زدن مذاکره مكرر درزمينه سازواري هسته‌ای کشورایران باشد».

او آدم كردن داد: «به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد سازواري هسته‌ای کشورایران پشت بام كره زمين ۱۲ ماه می (۲۲ اردیبهشت) ديرش نخواهد آورد؛ تاریخی که جلاجل آن، رئیس‌خلق دونالد ترامپ باید پایبندی کشورایران به مقصد سازواري را تایید [و تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید] کند. ارچه متحدان اروپایی مسئول به مقصد تعمیر نواقص اصلی سازواري كره زمين قبیل آكروبات زوايد هور، نيستي محدودیت ثمار روی آزمایش‌های موشکی کشورایران و فرایند بازرسی‌ها نشوند، ترامپ كره زمين سازواري برون مرز خواهد شد».

این فصل نامه‌نگار و تحلیلگر آمریکایی تاکید انجام بده: «رئیس‌خلق كره زمين چندی قبل جلاجل حلول كننده چیدن نمايشگاه باریک. او جلاجل وزارت خارجه، جای رکس تیلرسون که زبده‌ترین حامی سازواري صفت بويناك را توسط مایک پامپئو سرسختترین نقاد آن بديل انجام بده. عاريت روح بولتون را مشاور ایمنی ملی کاخ سفید انجام بده؛ کسی که ۶ ماه قبل در عوض برون مرز كشته شدن آمریکا كره زمين سازواري هسته‌ای یک استراتژی پیشنهاد کرده صفت بويناك».
او جلاجل آدم كردن اشارتاً تکرار ادعای «نواقص جدی» برجام، برون رفت آمریکا كره زمين سازواري هسته‌ای «جلاجل مرحله اي از زمان کنونی» را ابل خواند.

كره زمين نگاه خشم آلود اوی، «برون رفت كره زمين سازواري توسط کشورایران جلاجل حلول كننده موجودي، ابل خواهد صفت بويناك. اکنون آمریکا و متحدانش جلاجل بهترین پیمان آرامش طلب دارند: کشورایران سوا دریافت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بین‌المللی که شهرستان تهران روی آن شمار همچنين کرده صفت بويناك، به مقصد سازواري پایبند بوده باریک».

جلاجل آدم كردن این یادداشت وارد به ذهن باریک: «جلاجل حلول كننده موجودي، بانک‌ها و بازرگانان اروپایی درزمينه بازارگه کشورایران نگرانی دارند. مقام‌های آمریکایی به مقصد منبرها گفتند، اروپا دارد كره زمين وزارت خزينه ها‌داری آمریکا در عوض دریافت توضیحات زیادتر درزمينه اینکه چون كه قسم سرمایه‌گذاری شامل تحریم‌های موجود نخواهد شد، سوال می‌کند. اکنون درزمينه عقبه سازواري‌هایی که جلاجل اواخر دولت باراک اوباما اعمال شد كره زمين قبیل قرارداد فروش چندین میلیارد دلاری فروش هواپیمای بوئینگ توسط کشورایران، تردید و بلاتکلیفی صور دارد. ریال کشورایران جلاجل ۶ ماه اخیر یک چهارم ارزشش را كره زمين دستگاه بافندگي داده و دستخوش صفه آزاد شده باریک».

«الی لیک» نوشت: «توسط صور آنکه کنار نواختن سازواري کشورایران جلاجل حلول كننده موجودي، ابل خواهد صفت بويناك اما باید به مقصد ترامپ به مقصد خاطره ها ایجاد بلاتکلیفی جلاجل آینده سازواري، به پايان رسيدن گفت. همه ما می‌دانیم که رویه ميوه نارس باریک. ترامپ باید هر تاچند ماه پایبندی کشورایران به مقصد سازواري را تایید کند و او طی همین اختصاصی هم تهدید کرده که چنین اقدامی را اعمال نخواهد داد. جلاجل حالی که ترامپ جلاجل نهایت جلاجل فصل پاییز استراتژی كلاه خود جلاجل برابر کشورایران را اعلام انجام بده اما او یک اولتیماتوم داد: جلاجل صورتی که کنگره آمریکا و متحدان اروپایی مسئول به مقصد تعمیر نواقص سازواري نشوند، او كره زمين آن برون مرز خواهد شد؛ به مقصد دلیل همین باریک که ضربه الاجل ۱۲ می بسیار بااستعداد باریک».

او آدم كردن داد: «ترامپ اما باید قبل كره زمين عمل به مقصد وعده كلاه خود (در عوض برون رفت كره زمين برجام)، آن گونه‌ای ضرب ديده کرده و پیامدهای حالت تحریم‌های ثانویه واي شده جلاجل نتیجه سازواري را بررسی کند».

این فصل نامه‌نگار و تحلیلگر آمریکایی افزود: «هفته ماضي کیت بائر اندام سابق وزارت خزينه ها‌داری و غيرمشدد این وزارتخانه جلاجل ابوظبی که روی تحریم‌های کشورایران کار می‌انجام بده، به مقصد منبرها گفت که روی کاغذ و جلاجل تئوری، امکان بازگرداندن تحریم‌ها ظرف تاچند سنه صور دارد اما كاستن كشته شدن این تدابیر، به مقصد کار فنی و دیپلماتیک بااستعداد و دايگي توجهی نیاز دارد».

جلاجل آدم كردن یادداشت می‌خوانیم: «احتمال داده شده باریک که شرکای اروپایی و آسیایی خواهان همیاری توسط آمریکا در عوض حالت مكرر تحریم‌ها همزمان توسط مذاکره آمریکا توسط اروپا در عوض تقویت سازواري هسته‌ای جاری باشند؟ احيانا نیکی جلاجل این به دفعات صور ندارد. چنین چیزی را می‌توان جلاجل زيبااندام و آسیب دیپلماتیک ایجاد شده جلاجل نتیجه تصمیم ترامپ در عوض حالت ورقه شناسايي‌ روی فولاد کشورچین یا تدارکات او در عوض اعمال نشست توسط کیم جونگ اونِ مستبد، حيف وميل شدن انجام بده».

جلاجل پایان این یادداشت می‌خوانیم: «پوشيدگي که حالت تحریم‌های ثانویه آمریکا نیازی به مقصد کارزار مجزای دیپلماتیک ندارد اما اجرای آن، به مقصد شماری همیاری‌ها نیازمند باریک. ارچه تحریم‌های ثانویه به مقصد رخ کشیده شوند و آمریکا نتواند خاطی را تنبیه کند، یکی كره زمين توسط قيمت‌ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا که كاربرد كره زمين اقتصاد خوش خدمتي كردن در عوض فراری وام گذاردن زروسيم كره زمين کشورهای یاغی باریک، عملا به مقصد ببر کاغذی تبدیل خواهد شد».

انتهای پیام/


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس

[ad_2]

ظریف زن خواهي بازمهندسی شهربان و «پیمان امنیتی مشترک» توسط همسایگان کشورایران شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «محمد مكرم ظریف» به ‌دست آوردن امور خارجه کشورایران، جلاجل یادداشتی که شامگهان سه‌شنبه جلاجل وبگاه شبکه خبری «الجزیره» کشورقطر منتشر شد، اعلام انجام بده که «دستگاه بافندگي کشورایران به مقصد صیانت همسایگانش طويل باریک» و نیروهای بیگانه جلاجل شهربان، هیچ‌گاه گزینه آرامش را در عوض شهربان نخواسته و فرصتی در عوض آرامش به مقصد آن نداده‌بضع.

به ‌دست آوردن خارجه کشورایران اشارتاً تأکید ثمار اشتراکات کشورهای شهربان، آنان را به مقصد وحدت به مقصد جای رويارويي فراخواند و اشارتاً تبیین اینکه کشورایران تمایلی به مقصد ابتر شدن كلنجار‌هایی به مقصد نمط كلنجار‌های جاهلی ندارد، كره زمين کشورهای شهربان فراخواني انجام بده برخودهموار كردن به مقصد جای میدان نبرد، اختلافات را كله دار میز گفت‌وگو گدازش و فصل کنند.

 

* اسم ستيزه گر یادداشت توسط ديباچه «چون كه چیز ما را به مقصد یکدیگر پیوند می‌دهد؟»؛

«پیش كره زمين پیروزی شورش اسلامی جلاجل اسم باشليق ۱۳۵۷ شمسی (۱۹۷۹میلادی)، کشورایران یکی كره زمين مسدود کشورهای اسلامی صفت بويناك که روابطی حسنه توسط رژیم کشوراسرائیل داشت. فراتر كره زمين این، رژیم شاه اسم آفريده جلاجل هموار وزیر ها راه در عوض انعقاد پیمان کمپ دیوید میان کشورمصر و رژیم صهیونیستی نقشی كاستن داشت. پذیرش این امر در عوض زیادتر ایرانیان که منوي کشورفلسطین را منوي كلاه خود می‌دانستند جنون مردم آزاري نيستي. به مقصد همین دلیل، نخستین اقدام نیروهای انقلابی پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی، افراشتن پرچم کشورفلسطین ثمار برفراز سفارتخانه‌ای صفت بويناك که قبلاً دیپلمات‌های کشوراسرائیل ساکن آن بودند.

كره زمين آنجا که شورش و رهبرانش همين منوي کشورفلسطین را منوي كلاه خود می‌دانستند، كره زمين بدون شك ابتر شدن، به مقصد هیچ سازشی دربارۀ این منوي پريان ندادند و جلاجل این راه فشارها، محاصره و حتی كلنجار نیابتی یا مستقیم را به مقصد روح خریدند. جمهوری اسلامی کشورایران سختي و وجع کشورفلسطین را -مثل سختي‌های همۀ کشورهای عربی متحد شدن و همسایه – سختي و وجع خویش می‌داند و ایمنی و آزادی آنان را ایمنی و آزادی خویش.

اما شماری کوشیدند که كره ارض تازي را به مقصد صحنۀ تسویه شمار‌ها و عرصۀ زياده خواهي ورزی‌های كلاه خود تبدیل کنند. این جلاجل حالی باریک که جمهوری اسلامی – ثمار خلاف آنان – ایمنی و ثبت كننده خویش را جلاجل ایمنی و ثبت كننده شهربان – به مقصد خصوصی ایمنی و شکوفایی همسایگان تازي كلاه خود – می‌داند. این مسأله ای باریک که باید در عوض همگان جلاجل اولویت باشد. جلاجل همین راستا، جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل مجال مهلت‌های مختلف، زن خواهي بنیان نهادن یک پیمان امنیتی مشترک شده باریک که ثمار پایۀ گفتگو، علوم شرعي مشترک و سازوکارهای اعتمادساز مسلمان باشد برخودهموار كردن ابتدا‌ای در عوض برون رفت شهربان كره زمين دالان تاریکی باشد که توان همۀ کشورها جلاجل آن دستخوش فرسایش انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی کشورایران بارها تأکید کرده باریک که در عوض وقايه كره زمين زيبايي همجواری، ایمنی و بهره ها مشترک، آمادۀ هم‌پیشگی توسط همۀ چشم هاست.

همۀ کشورهای شهربان جلاجل مواجه نزد ملت‌های خویش، جلاجل مواجه نزد تاریخ و جلاجل مواجه نزد نسل‌های آینده وظيفه مند‌بضع؛ به مقصد خصوصی آنکه چون كه بستان ها بعدها باغ ها‌های کنونی که میتواند بنیانی در عوض پایان وام گذاردن به مقصد این زنجیرۀ طولانی باشند، افزونتر صور نداشته باشند.

قوچ‌های خارجی تأثیرگذار جلاجل شهربان همين گزینۀ كلنجار را گلچين کرده‌بضع و توسط كلنجار افروزی‌های پیاپی جلاجل شهربان، فرصتی در عوض ظهور و جلي آرامش باقی نگذارده‌بضع. آنان كره زمين رژیم صدام حسین حمایت کردند برخودهموار كردن به مقصد کشورایران و کشورکویت يورش کند، آن زمان توسط او جنگیدند برخودهموار كردن سرنگونش کنند. كره زمين القاعده و خواستاران جلاجل کشورافغانستان حمایت کردند، آن زمان در عوض بیرون راندنشان كلنجار به مقصد راه انداختند. همچنان که توسط حمایت كره زمين نسخه ای افزونتر كره زمين این گروهها، آن را وسايل نابودی کشورسوریه و مقدمۀ اشغال آن توسط بهانۀ نبرد علیه گروههای افراطگرا آرامش طلب دادند. كلنجار کشوراسرائیل علیه کشورلبنان، اشغال غیرقانونی سرزمین کشورفلسطین، نقض مکرر حریم هوایی کشورسوریه و كلنجار کنونی علیه کشوریمن – که جلاجل درافتادن سه اسم باشليق ماضي بارها مثال کشتارهایی بوده که توسط تسلیحات غربی اعمال گرفته باریک – غطا هایی افزونتر كره زمين این سناریو هستند.

اکنون باید پرسید که منطقۀ ما كره زمين صفت انحصارطلب آنچه رخ داده و خواهد داد چون كه طرفی به تنگ آمده و تأثیر این رخدادها ثمار كره ارض چون كه بوده باریک؟

می‌توان گفت که سیاستهای زیاد كره زمين نیم مئه ماضي، كره ارض را به مقصد جایی رسانده باریک که انجام خواهد شد آن را پیمان بحرانی نامید. به مقصد نگاه خشم آلود میرسد کیهان فردا به مقصد پي عقد كردن رسیده، چنان که قواعد تاریخی و علومی که پایۀ روابط بین المللی باریک كره زمين مدیریت این روابط درمانده باریک. منطقۀ خاورمیانه نیز بتدریج جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد پهنه ای جغرافیایی باریک که كره زمين باغ ها ایمنی بی ثنايا باریک و آذريون انواع درگیریهای نژادی، قومی، مذهبی، دینی، عشایری و قبیله ای جلاجل آن شعله آتش می‌کشد. ایمنی جلاجل خاورمیانه – به مقصد مثابۀ كاشانه ای مهتر که ملتهایی توسط اشتراکات بسیار و اختلافات اندک را جلاجل كلاه خود گردآورده – به مقصد کالایی نایاب تبدیل شده باریک.

فراموش نکنیم که تازي‌ها، شهر ترک‌ها، پارس‌ها، کردها و افزونتر ملت‌های شهربان تاریخی مشترک، فرهنگی يك جهت، زبان‌هایی دارای تشخيص دادن، و آداب و هم نهاد‌هایی دارند که می‌توان گفت كره زمين یکدیگر به مقصد عاریت گرفته شده و جلاجل درافتادن تاریخ جلاجل هم تنیده و یکدیگر را بارور نموده‌بضع. چريدن صفت انحصارطلب این اشتراکات را واگرايي کنیم و منطق رویارویی را حاکم گردانیم که مهجور نتیجۀ آن سیاهپوش كشته شدن نمره بیشتری كره زمين مادران و شعله ورتر كشته شدن هر چون كه زیادتر کینه‌هایی باریک که جنگهای جاهلی را هست می‌کند؟ ما نمی‌خواهیم که جلاجل این زمانه، شهر بار افزونتر مثال كلنجار‌های خونین و طولانی جاهلی باشیم. در عوض آنکه این غطا كره زمين تاریخمان تکرار نشود، باید جلاجل چشمان یکدیگر نگاه کنیم و تصمیم بگیریم که اختلافاتمان را نقل کرد میز گفتگو گدازش و فصل کنیم خير جلاجل میدان نبرد.

این حرف به مقصد معنای فراموش وزیر ها افراد‌ها نیست اما خواستۀ ما آن باریک که اختلافها، دوستی‌ها را مکدر نگرداند. تيرخور جمهوری اسلامی كره زمين پیشنهاد بازمهندسی شهربان، آن باریک که اشارتاً احترام به مقصد افراد نظرها، بهره ها مشترک همۀ کشورهای شهربان تأمین شود؛ کمک مبنای این بازمهندسی پیشگیری كره زمين تحکم کشورهای نیرومند ثمار کشورهای افزونتر باریک. به مقصد این ترتیب، کشورهای کوچک شهربان اجازۀ مشارکت جلاجل هم تراز و هم سان آن را مییابند و میتوانند بهره ها كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنند.

ایمنی مشترک ما و همسایگان عربمان که مرزهای زمینی و آبی توسط ايشان داریم، مبتنی ثمار پایبندی به مقصد اصولی مشترک باریک که مدافع دائم الخمر ملل آن را مشخص می‌کند، اصولی مثل حاکمیت، خودداری كره زمين تهدید به مقصد كاربرد كره زمين قسر، گدازش بحرانها به مقصد شکل مسالمت آمیز، احترام به مقصد حاکمیت کشورها ثمار اراضی و حریم مرزهایشان، خودداری كره زمين دست اندازي جلاجل امور داخلی کشورها و حق تعیین سرنوشت.

همچنان که این ایمنی مشترک ادامه دار اقدامات جدی در عوض اعتمادسازی باریک، مثل داده ها وام گذاردن برگزاری مانورهای نظامی، شفافیت جلاجل اقدامات نظامی، کاهش هزینه های تسلیحاتی و دیدارهای نظامی درعوض. میتوانیم این راه را توسط اقداماتی جنون مردم آزاري نمناك مثل تشویق گردشگری میان کشورهایمان، سرمایه گذاریهای مشترک و پروژه های مشترک جلاجل زمینۀ ایمنی هسته ای، مبارزه توسط کشور محیط زیست و مدیریت بحرانها ابتر شدن کنیم.

کشورایران همچنين هم صدق آميز دستگاه بافندگي كلاه خود را به مقصد صیانت همسایگانش طويل کرده باریک. این رویکرد خير اقدامی نمایشی بلکه گزینۀ راهبردی کشورایران باریک؛ چريدن که کشورایران ایمان دارد اشتراکات ما بسیار زیاد كره زمين اختلافهایی باریک که كره زمين شماری نگرانیهای بی ازاصل و نیز بهره ها گذرا کمتجربه شده باریک که چون كه بستان ها جلاجل سالهای آینده جلاجل رأس اولویتها نباشند. جلاجل این حلول كننده، ارچه ما راه آرامش را پیش نگیریم نسلهای آینده مجال مهلت نگریستن جلاجل چشمان یکدیگر (و گفت‌وگو) را نخواهند داشت».

انتهای پیام/ص


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

[ad_2]

دولت ارچه زيرك باشد كره زمين ظرفیت رديف نظامي‌های جهادی تعدادی گدازش مشکلات كاربرد می‌کند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری سواره، رديف نظامي جهادی شهید وزوایی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف توسط  سعید جلیلی اندام مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين دیدار و گفت‌وگو انجام بده.

جلاجل این دیدار که دوشنبه ششم فروردین اعمال شد، جلیلی توسط تبیین اینکه دانشجویان باید مزیت های نسبی كلاه خود را جلاجل اردوهای جهادی بکار گیرند، گفت: به طورمثال یک دانشجوی پزشکی باید به مقصد جای ساخت دیوار، مشغول فعاليت ها دهی پزشکی به مقصد مردم نواحي محروم شود.

جلیلی آدم كردن داد: ارچه یکی كره زمين مشکلات اصلی کشور را «ساختارگرايي لبخند اشکال و کند اجرایی» می‌دانیم تعدادی فعال و پویا وزیر ها آن باید كره زمين ظرفیت های مردمی و محرزشدن های موفق رديف نظامي های جهادی كاربرد انجام بده.

اندام مجمع تشخیص مصحلت ديسيپلين به يادماندني انجام بده: پیشران و موتور محرک آزاد كشته شدن ظرفیت های مردم تعدادی گدازش مشکلات اداری باید «اردوهای جهادی» باشند و بااستعداد ترین تاثیرگذاری رديف نظامي های جهادی جلاجل یک شهربان محروم این باریک که بتوانند «الگوی چگونگی گدازش مشکلات مردم» را پیدا کنند.

جلیلی تبیین داشت: ارچه یک رديف نظامي جهادی جلاجل یک شهربان محروم بتواند جلاجل زمانی کوتاه و توسط توانی مسدود حجم دايگي توجهی كره زمين سازندگی و گدازش مشکلات مردم را اعمال دهد، به مقصد این معناست که توسط زمان و امکانات زیادتر می توان کارهای مهتر تری اعمال داد.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش گفت: باید مزیت های نسبی هر شهربان را آشنا و ابتدا این کار نیز آشنا مزیت های نسبی خودتان باریک برخودهموار كردن کارها دقیق نمناك، هدفمند نمناك و موثرتر باشد.

جلیلی توسط تاکید ثمار اینکه یکی كره زمين بااستعداد ترین وظایف رديف نظامي های جهادی «ظرفیت سنجی» كره زمين نواحي مختلف باریک، گفت: این کار بااستعداد را بینهایت كره زمين نظام ارباب رعيتي ها و ادارات نمی توانند به مقصد نیکی رديف نظامي های جهادی اعمال دهند و اتفاقا ارچه مسئولین دولتی زيرك باشند باید كنار زدن رديف نظامي های جهادی باشند برخودهموار كردن كره زمين آموخته ها و «ظرفیت سنجی» های ايشان كره زمين نواحي مختلف کشور، حداکثر كاربرد را اعمال دهند.

اوی افزود: یک پس ازآن منصفي این باریک که شرایطی مهيا شود برخودهموار كردن صفت انحصارطلب استعدادهای کشور امکان شکوفا كشته شدن پیدا کنند خير آنکه کسی که جلاجل طبع ها شهرستان تهران زندگی می کند بواسطه مهيا توافق داشتن انواع امکانات بتواند جلاجل یک اظهاروجود موفق شود اما کسی که جلاجل یک منطق محروم زندگی می کند علیرغم بركناري خواهي درونی و احكام به مقصد خاطره ها نيستي امکانات، موفق نشود! بخشی كره زمين اینکه مردم این نواحي خودشان را باور کنند و توسط استعدادهای درونی كلاه خود آشنا شوند ثمار كفالت شما رديف نظامي های جهادی باریک.

اندام مجمع تشخیص مصحلت ديسيپلين تاکید انجام بده: تا چه وقت ماه قبل جلاجل سفيران به مقصد چابهار توسط مردم کپرنشین آنجا دیدار کردم و دیدم مع الاسف حتی به مقصد چندی كره زمين جنون مردم آزاري ترین صفت پست ابتدایی خودشان نیز آشنا نیستند، به طورمثال جلاجل حالی که زیر حروف تنگ راه بودند و جلاجل کپر زندگی می کردند اما یارانه نمی گرفتند!

جلیلی آدم كردن داد: اعمال چندی کارها نیاز به مقصد بوروکراسی و بي پروايي كردن جدید ندارد، ادراك پذير كردن اسامی و کد ملی بيگانگان و راهنمایی تعدادی ادراك پذير كردن یارانه كره زمين ابتدایی ترین کارهایی باریک که یک رديف نظامي جهادی می تواند اعمال دهد. درصورتي كه وقتی پس ازآن كره زمين این سفيران دانسته ها واجب شده به مقصد آقای نوبخت ارائه شد، ایشان علي الفور نحو به مقصد اقدام دادند. لذا شما می توانید جلاجل اردوهای جهادی مردم را توسط بینهایت كره زمين صفت پست كندو آشنا کنید.

اوی گفت: قسم افزونتر کمک به مقصد مردم جلاجل شکل اردوهای جهادی، «مطالبه تخصصی» باریک. به طورمثال ارچه جلاجل یک شهربان ای می بینید سازمان ايجادشدن ناچیز کاری کرده مرغوبيت باریک به مقصد جای ساخت دیوار، بدون شك تا چه وقت سنه را به مقصد سازمان ايجادشدن بروید و توسط مطالبه صفت پست مردم آن شهربان، مشکل ايشان را باغ ها جلاجل یک زمینه گدازش کنید.

جلیلی توسط تبیین اینکه جلاجل اسم باشليق ۹۵ كره زمين مجموع ۲۳۰ هزار میلیارد ده قران بي پروايي كردن کشور، ۱۸۰ هزار میلیارد ده قران آن احكام هزینه ساختارگرايي اداری و بوروکراسی کشور شده گفت: این جلاجل حالی باریک که علیرغم این هزینه عظیم، بینهایت كره زمين کارها آن صفت منسوب به طوس که باید اعمال نشده و به مقصد همین خاطره ها رديف نظامي های جهادی باید توسط «مشارکت كاستن» به مقصد ادارات و نظام ارباب رعيتي های کشور کمک کنند برخودهموار كردن این هزینه ها كاستن شود.

اوی افزود: كره زمين صیانت افزونتر باید توجه داشت که زمانی کارها شتاب پیدا می کند و نتیجه واجب شده را جلاجل ثمار دارد که به مقصد لفظ «جبهه ای» اعمال شود، لذا برخودهموار كردن جای ممکن آموخته ها واحد وزن معادل و كاستن كلاه خود را توسط سایر رديف نظامي های جهادی به مقصد اشتراک بگذارید.

جلیلی جلاجل پایان توسط اشاعت به مقصد محرزشدن موفق «كلوپ کشاورزان بالنتيجه» گفت: این كلكسيون که به مقصد صفت منسوب به طوس خاص نیز باروح تقدیر رهبر معظم شورش آرامش طلب گرفت، ثمار ازاصل توانمند سازی روستاهای مختلف ثمار بنیاد «كلاه خود باوری های هر دهاتي تعدادی گدازش مشکلات به مقصد دستگاه بافندگي كلاه خود ايشان» شکل گرفته باریک که شما نیز می توانید كره زمين این الگوی موفق كاربرد کنید چنانکه رديف نظامي جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف می تواند جلاجل مربوط به حوزه مزیت نسبی كلاه خود (مهندسی و صنعت) تبدیل به مقصد یک الگو شود و آموخته ها موفق كلاه خود را به مقصد سایر رديف نظامي ها نقل مكان کند و سایر رديف نظامي های جهادی نیز باید به مقصد همین نحو آموخته ها معمرين كلاه خود را به مقصد سایر رديف نظامي ها تبرئه دهند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک جلاجل این دیدار چندی كره زمين دانشجویان فعال جلاجل اردوهای جهادی نیز توسط مطرود گشتن دغدغه ها و آموخته ها كلاه خود، نکاتی را مطرح کرده و جلاجل پایان نیز مهندس همداستاني پوزش طلب دبیر شورای راهبردی توسعه کمی و کیفی كلوپ کشاورزان بالنتيجه و كره زمين اعضای کارگروه روستای دولت سایه، به مقصد تبیین اهم آموخته ها این كلكسيون جلاجل راستای توانمندسازی روستاهای مختلف بازدادن که اهم محورهای آن به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

_ دهاتي پررونق نمی شود مگر اهالی دهاتي بخواهند آن را پررونق کنند و تعدادی این کار گوش به زنگ كلكسيون ای نباشند.

_البته روستایی ها باید كره زمين ظرفیت كلكسيون های دولتی، حاکمیتی، رديف نظامي های جهادی، خیریه ها، سيمان ها و … جلاجل راستای دستور كار های تعالی روستایشان كاربرد کنند.

_برای توانمند كشته شدن اهالی دهاتي رديف نظامي های جهادی بهترین تسهیل جرقه هستند.

_گروه های جهادی می توانند مساحت گيري آگاهی روستاییان را نسبت به مقصد صفت پست و مطالباتشان و ایضاً چشم نواز توسط نیازی که كلاه خود اهالی به مقصد آن رسیده بضع كره زمين طریق ارایه آموزش ها، بازدیدها، جلسات و … فوق ببرند.

_هر دهاتي محرزشدن تعالی و آبادانی انحصار يافتن به مقصد كلاه خود را دارد که این محرزشدن توسط اهالی دهاتي و توسط سازماندهی جلاجل رديف نظامي های چشم نواز توسط نیاز خودشان بوجود می آید.

_این رديف نظامي ها می توانند شامل رديف نظامي اشتهازا و کارآفرینی، آموزش و ترویج، ورزشی، گردشگری، فرهنگی – هنری و … باشد. این رديف نظامي ها توسط توجه به مقصد نیازروستا تجريد و ناچیز و زیاد می شود.

_گروه های جهادی می توانند مردم دهاتي را جلاجل یک دائم الخمر مردم نهاد روستایی مثل كلوپ کشاورزان بالنتيجه که هیبت موفقی بوده ساماندهی کنند.
 

انتهای پیام/

[ad_2]

ادعاهای کشورترکمنستان درزمينه قایق ایرانی هنوز تعدادی کشورایران جايز شمردن نشده باریک

[ad_1]

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری سواره جلاجل جواب به مقصد سؤالی درزمينه بیانیه وزارت خارجه کشورترکمنستان که مدعی شده  تیراندازی مرزبانان دریایی کشورترکمنستان به مقصد سمت سرنشینان قایق ایرانی به مقصد خاطره ها برج دريايي موردها پرده نشينيان و گروهي پذیرش دستورات مرزبانان ترکمن لفظ گرفته، به يادماندني انجام بده: جلاجل این بیانیه ادعاهایی توسط چشم ترکمنستانی مطرح شده که به مقصد غیر كره زمين مبنا کشته‌ و زخمی و دستگیرشدگان؛ بقیه ادعاها جلاجل هاله‌ای كره زمين پيچيدگي باریک و هنوز تعدادی چشم ایرانی این ادعاها  مادام به مقصد نتیجه رسیدن بررسی‌ها دايگي پذیرش نیست.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه انجام بده: نیروهای مرزبانی ۲ کشور جلاجل مراوده توسط یکدیگر هستند و بررسی‌هایی توسط چشم ایرانی  و توسط همدستی نیروهای کشورترکمنستان جلاجل حلول كننده اعمال باریک مادام ماهیت مشکل و چگونگی بسته مشخص شود كره زمين يكباره اینکه قایق ایرانی جلاجل چون كه نقالي كردن‌ای كره زمين دریا محضر داشته و به مقصد چون كه دلیل به مقصد سمت آن شلیک شده باریک.

اوی جلاجل عین حلول كننده گفت: به موجب بررسی‌های اولیه باوري ثمار این باریک که نیروهای مرزبانی کشورترکمنستان توانایی دستگیری این بيگانگان را  حتی غير شلیک به مقصد سمت ايشان داشته‌بضع.

قاسمی اضافه انجام بده: پس ازآن كره زمين بسته ياد شده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کشورایران و سفارت کشورایران جلاجل کشورترکمنستان و حتی مقامات محلی و مرزبانی  کشورایران جلاجل مراوده توسط دولت و مرزبانی  کشورترکمنستان مبارزه‌هایی را تعدادی شيوا كشته شدن ابعاد این قضیه يكم کردند.

اوی توسط تعبیر اینکه ثمار تاثير این بسته یکی كره زمين سرنشینان کشته و نفر دوم زخمی شده و ۲ نفر نیز توسط نیروهای مرزبانی کشورترکمنستان دستگیر شده‌بضع، یادآور شد: جمهوری اسلامی کشورایران پس ازآن كره زمين داده ها كره زمين این قضیه جلاجل یادداشتی رسمی مراتب اعتراض   دولت  کشورایران را به مقصد چشم ترکمنی منعکس انجام بده.

سخنگوی نظام ارباب رعيتي دیپلماسی جلاجل عین حلول كننده یادآور شد: آنچه که غیرقابل قبول باریک شلیک نیروهای مرزبانی کشورترکمنستان به مقصد یک قایق غیرمسلح باریک.ادعاهایی که جلاجل این بیانیه توسط چشم ترکمن مطرح شده هنوز تعدادی چشم ایرانی جايز شمردن نشده، ولی هیچ کدام دلیل ثمار شلیک به مقصد یک قایق غیرمسلح جلاجل صورتی که حتی خلافی را مرتکب شده باشد، نیست.

قاسمی شهر بار افزونتر تعبیر انجام بده: نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی توسط همتایان ترکمن كلاه خود و افزونتر کانال‌ها كره زمين يكباره کانال دیپلماتیک جلاجل حلول كننده پیگیری و بررسی مشکل هستند و باید کمی صبر انجام بده مادام ماهیت بسته  و نتایج تحقیقات و بررسی‌ها شيوا شود.

سخنگوی وزارت خارجه توسط یادآوری این نکته که جلي چنین حوادثی جلاجل نقاط مرزی امری طبیعی باریک و گهگاهی كره زمين این قسم اتفاقات رخ می‌دهد، تاکید انجام بده: حكماً چشم ایرانی توسط جدیت جمعناتمام این مشکل را مادام شيوا كشته شدن ابعاد قضیه كنار زدن خواهد انجام بده.

اوی اعلام انجام بده که جسم یکی كره زمين سرنشینان تحویل چشم ایرانی شده و فرد زخمی هم جلاجل کشورترکمنستان جلاجل بیمارستان به مقصد كله دار می‌سرما و ۲ نفر افزونتر نیز جلاجل توقيف هستند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک جلاجل اخباری که پشت بام كره زمين این بسته منتشر شد وارد به ذهن صفت بويناك که ثمار تاثير این بسته ۲ نفر کشته و ۲ نفر نیز دستگیر شده‌بضع.

به مقصد شرح احوال سواره،  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه پشت بام كره زمين جلي این بسته نیز جلاجل اظهاراتی اعلام کرده صفت بويناك که جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل یادداشتی رسمی كره زمين دولت کشورترکمنستان زن خواهي هزیمت درزمينه این بسته شده و پیگیری‌ها جلاجل این زمینه آدم كردن دارد.

قاسمی توسط اشارت به مقصد روابط رفاقت آميز فیمابین به يادماندني کرده صفت بويناك: شدیدا به مقصد اقدام  نسنجیده نیروهای مرزبانی کشورترکمنستان جلاجل تیراندازی به مقصد یک قایق ماهیگیری و غیرنظامی معترضیم، به چه جهت که حتی ارچه ماهیگیران ایرانی به مقصد پيمان های کشورترکمنستان  نزدیک شده باشند ثمار ازاصل رویه و عرف عادت گرفته بین‌المللی نیروهای مرزی می‌توانند ايشان را كره زمين  حيطه نفوذ پيمان های آن کشور گرد هم آمدن کنند. كره زمين این رو زن خواهي هزیمت فوری و رسمی مقامات متعهد جلاجل کشورترکمنستان هستیم و امیدواریم  توسط توجه به مقصد روابط نزديكي آمیز بین ۲ کشور  و توسط همدستی مقامات ذیصلاح آن دولت چگونگی  ابعاد این بسته شيوا شود.

انتهای پیام/


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

آمریکا یک رویه بي خردانه را روبه رو کشورایران جلاجل پیش گرفته باریک/ باید تولیدکننده داخلی را كره زمين غيرقانوني محصوله ایمن کنیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين مواد منفجره، اسحاق جهانگیری ه مبستر شدن فردا جلاجل آیین رونمایی كره زمين خودروی هیوندای اکسنت جلاجل نشريه جدید مواد منفجره اشارتاً تبریک عید سعید نوروز تقریر داشت: امیدوارم اسم باشليق ۹۷ اسم باشليق خیر و مالامال كره زمين موفقیتی در عوض مردم کشورایران باشد و پروردن کمک کند جنگ جو و مشکلات ورا روی مردم را رفع کنیم و گدازش مشکلات سیاسی اقتصادی و … جلاجل مسیر نیکویی آرامش طلب گیرد.

معاف اولا رئیس خلق توسط تبیین اینکه مواد منفجره جزء ياد‌انگیزترین شهرهای کرمان در عوض منبرها باریک، اشعاركننده داشت: منبرها اولین روزهای کاری كلاه خود را كره زمين مواد منفجره و دهستان ریگان يكم کردم که فردا ریگان به مقصد شهر تبدیل شده باریک.

جهانگیری توسط اشعاركننده صاحبدیوان كره زمين اینکه مسوولان بتوانند گرد محرومیت را كره زمين عذار این شهربان بردارند، ديباچه انجام بده: یکی كره زمين منغص‌ترین روزهای زندگی‌مام زلزله مواد منفجره صفت بويناك کمک جلاجل یک سنه چندین هزار نفر روح كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي دادند و والامنشي مردم و جوانان مواد منفجره موجر شد مادام مواد منفجره دوباره ایستاد و فردا توسط بدون شك صلابت و شکوه ایستاده و راه كلاه خود را آدم كردن می‌دهد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه باید والامنشي جدی  شود مادام مشکلات مواد منفجره گدازش شود، اشعاركننده داشت: هر شهربان یک استعدادی دارد و مهمترین ظرفیت مواد منفجره خرمای مضافتی باریک که سيني كلام مسوولان محلی رسیدن آن به مقصد قیمت واقعی هنوز جای کار دارد، ميوه نخل محصولی باریک که دیر به مقصد ميوه می‌رسد اما ثمردهی نیکویی دارد.

معاف اولا رئیس خلق تبیین انجام بده: منبرها كره زمين به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی، به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر، استاندار کرمان و حجره بازرگانی خواهم خواهان شدن مادام کمک کنند که ميوه نخل جایگاه كلاه خود را جلاجل اقتصاد کشور پیدا کند.

جهانگیری گفت: جلاجل مناقشه شعار اسم باشليق باید بگویم واقعیتی که جلاجل این زمینه صور دارد این باریک که هیچ کشوری نمی‌تواند به مقصد توسعه برسد غير اینکه به مقصد تولیدکننده كلاه خود توجه کند، محصولی که اشکال نیروی داخلی باریک بسیار گرامی باریک و باید مدیر ایرانی، کارشناسان ایرانی و کارگر ایرانی نیز گرامی باشد.

اوی به يادماندني انجام بده: صوب‌گیری‌های مقام معظم رهبری بسیار محققانه و دلسوزانه باریک لذا باید جلاجل این راستا فرهنگ مردم تغییر یابد، مع الاسف مردم‌ ما كاربرد كره زمين محصولات خارجی را فخرآميز می‌دانند که این امر مشکل مهتر و غصه‌ای جدی باریک.

جهانگیری تبیین داشت: صداوسیما و صاحبان رسانه‌ها باید به مقصد جای تخریب بعضی بيگانگان كره زمين تریبون‌های كلاه خود در عوض تبلیغ پیشنهاد ایرانی و حمایت كره زمين اشکال‌کنندگان كاربرد کنند و تولیدکننده باید قیمتی را چشم نواز توسط پیشنهاد كلاه خود تجريد کند و توسط آمدورفت قیمت تبيره به مقصد مردم‌ آزارپيشه نکند.

معاف اولا رئیس خلق توسط تبیین اینکه باید در عوض کالاها مدعی ایجاد کنیم و کیفیت پیشنهاد كلاه خود را افزایش دهیم توسط تاکید ثمار مبارزه توسط غيرقانوني محصوله ديباچه انجام بده: جلاجل اسم باشليق قبل به مقصد این نتیجه رسیدیم که جلاجل زمینه موبایل، نساجی، قطعات خودرو و تاچند پیشنهاد افزونتر مبارزه توسط غيرقانوني محصوله را اعمال دهیم و تولیدکننده داخلی را كره زمين غيرقانوني محصوله ایمن کنیم.

اوی توسط تبیین اینکه ما هنوز اندام دائم الخمر تجبر جهانی نشدیم اما نمی‌توانیم درب کشور را به مقصد روی کالاهای خارجی کاملا همچنين کنیم، افزود: باید كره زمين بازارمان وقايه و نگاهباني کنیم و تولیدکنندگان برون مرز را توسط اشکال کنندگان ایرانی مشارکت دهیم و تولیداتمان را جلاجل بازارهای شهربان هدیه کنیم.

جهانگیری آدم كردن داد: ما خواهد شد بالنتيجه و پویایی داریم، کشورایران به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی در عوض سرمایه‌گذاری کشورها مناسبت باریک و کالاهای ما باید استاندارد واجب شده را داشته باشد و باید كره زمين نتیجه کالاهای ایرانی حمایت انجام بده و مردم بدانند کالایی که صادر شده قطعا کیفیت نیکویی دارد و ‌می‌توانند توسط اطمینان كره زمين آن كاربرد کنند.

اوی توسط تبیین اینکه واقعا غصه دارد‌ که تولیدکنندگان ما درگیر بازی‌های سیاسی شوند، تقریر انجام بده: صنع شهربان خصوصی اقتصادی نشريه جدید مواد منفجره کار بسیار بزرگی باریک و ما توسط نشريه تاریخی مواد منفجره می‌توانیم عظمت کشورایران را به مقصد كره ارض اثر داغ دهیم کمک جلاجل آن نشانه‌های تمدن ۶ هزار ساله صور دارد.

معاف اولا رئیس خلق توسط اشاعت به مقصد اینکه آمریکا توسط سیاسی بازی‌های كلاه خود یک رویه بي خردانه را جلاجل روبه رو مردم کشورایران جلاجل پیش گرفته باریک، گفت: ترامپ نمی‌تواند تهدیدی در عوض ما باشد، باید توسط ملت کشورایران توسط اصلي، منطق و اسب باركش درستكاري شود کمک ایرانیان شهر اهل گفت‌وگو هستند.

جهانگیری توسط اشاعت به مقصد اینکه آمریکا جلاجل اردیبهشت ماه اثر داغ خواهد داد که دايگي اعتماد هستند یا خیر، گفت: فضای بین‌المللی در عوض ما بااستعداد باریک و ما تمایل داریم توسط کیهان تباني و مبادي فرهنگی و … داشته باشیم‌ و امیدوارم دنیای فردا بتواند توسط ما تباني برپا کند.

انتهای پیام/و

[ad_2]

«غیرت ملی»، کلیدواژه امامان جمعه تعدادی كمال يابي شعار اسم باشليق/ تأکید جدی ثمار كاربرد كره زمين پیشنهاد ایرانی توسط بي همسري ملی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال سردبیری مدیر‌های خبرگزاری پارس، اولین نماز جمعه اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل حالی توسط محضر پرشور مردم خداجو و ولایی کشورایران اسلامی جلاجل اقصی نقاط کشور برگزار شد که وعظ‌های امامان جمعه زیادتر شهرك نشين آسه اي شعار «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» و لزوم همراهی مردم و مسؤولان تعدادی كمال يابي آن صفت بويناك.

واژه «غیرت» جلاجل میان جملات چندی امامان جمعه پررنگ‌نمناك باریک و این نکته را به مقصد مخاطره ها یادآوری می‌کند که باید جلاجل حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی غیرت ملی داشته باشیم، چراکه مخاطبان شعار اسم باشليق مقام معظم رهبری، مردم هم هستند؛ جلاجل اینصورت عدیده كره زمين مشکلات بیکاری و معیشت جوانان و خانواده‌ها منتفي انجام خواهد شد.

* جلاجل مقابل فشارهای بیگانه باید به مقصد كلاه خود متکی باشیم

ولايت جمعه معاذاله شهر اصفهان توسط تبیین اینکه رهبر معظم شورش امسال را اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی نامگذاری کردند، تقریر انجام بده: جلاجل مقابل فشارهای بیگانه باید به مقصد كلاه خود متکی باشیم، ارچه کشور بخواهد مستقل باشد باید به مقصد كلاه خود اتکا کند، جلاجل این راستا مردم باید کالاهای ایرانی بخرند.

دليل‌الاسلام محمدتقی رهبر اضافه انجام بده: باید به مقصد فرهنگ، دستاوردهای دین و شورش، غیرت ملی و … تکیه کنیم و به مقصد این شعار امسال رهبر معظم شورش و سایر سخنانشان عنایت خصوصی‌ای داشته باشیم.

* غیرت دینی و ملی مردم اجازه خرید پیشنهاد خارجی به مقصد آنان نمی‌دهد/ مسؤولان جلوی غيرقانوني پیشنهاد خارجی را بگیرند

ولايت‌ جمعه مشهد مقدس تقریر انجام بده: مقام معظم رهبری شعار اسم باشليق را «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» اعلام کردند، موانع و کیفیت ايفا را نیز فرمودند و مخاطره ها را نیز معین کردند، ارچه بازهم این اسم مكلف باروح توجه آرامش طلب نگیرد، تعدادی کشور مشکل ایجاد می‌کند.

آیت‌الله احمد علم‌الهدی، مسؤولان و کارگزاران ديسيپلين را مخاطره ها اولا فرمایشات رهبری حالی و افزود: ارچه مسؤولان قاپو کشور را به مقصد روی پیشنهاد خارجی نبندند و کشور ۸۰ میلیونی را بازارگاه پیشنهاد خارجی کنند، ميوه نارس انجام خواهد شد كره زمين پیشنهاد ایرانی حمایت انجام بده؟ وقتی توسط غيرقانوني، جنس خارجی به مقصد نصف قیمت واصل کشور انجام خواهد شد و فضای هم چشمي كردن را كره زمين پیشنهاد ایرانی می‌گیرد، به مقصد مردم بگوییم جنس كم ارزش خارجی را نخر و جنس گران‌نمناك ایرانی تحصیل آبادی؟ نيرنگ ساز وجود داشتن قاپو‌های مملکت به مقصد روی غيرقانوني این کار را توسط اشکال داخلی کرده باریک.

اوی تأکید انجام بده: غیرت دینی و ملی مردم اجازه نمی‌دهد پیشنهاد خارجی بخرند؛ آنان که دین‌دار و متدین‌بضع، غیرت دینی اقتضا نمی‌کند جنس خارجی بخرند و آنان که علاقه‌مند به مقصد کشور و این پيمان‌وخاک هستند، غیرت ملی اجازه نمی‌دهد جنس غیر ایرانی بخرند.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل زخمي شدن رضوی متذکر شد: خریدن یک لباس خارجی توسط صور لباس ایرانی، یعنی پولی را كره زمين جیب کارگر ایرانی بيرون وزیر ها، او و خانواده‌اش را به مقصد خاک تنگ راه مقيم كردن باریک.

* حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی فریضه همه مردم و مسؤولان باریک/ جوانان سیاست‌های راهبردی رهبری را پیش می‌برند

 ولايت جمعه شهرری توسط اشارت به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق ۹۷ كره زمين صیانت مقام معظم رهبری به مقصد ديباچه اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تبیین انجام بده: ثابت شدن كشته شدن شعار امسال نیازمند بایدهایی باریک، مسؤولیت دائم الخمر استاندارد كره زمين همه نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی خطیرتر و پراهمیت‌نمناك باریک و باید توسط نظارت دقیق ثمار کیفیت کالاهای اشکال داخل، مردم را تعدادی خرید این کالاها ترغیب کند.

دليل‌الاسلام عبدالعلی ابراهیمی تاکید انجام بده: كمال يابي شعار اسم باشليق یعنی مبارزه توسط اسراف، مدعا ملت هم جلاجل كاربرد پیشنهاد ایرانی باید منطبق ثمار مايه و شاخص‌های حاکم جلاجل جامعه باشد، حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تکلیفی باریک که ثمار كفالت تمامی مردم و مسؤولان ديسيپلين آرامش طلب گرفته باریک، چراکه توسط حمایت كره زمين پیشنهاد داخلی كره زمين موانع اقتصادی ایجاد شده توسط دشمنان خیزاب کنیم.

* جوانان جلاجل حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی پیشگام باشند

ولايت جمعه شهر تبریز توسط اشارت به مقصد تأکیدات رهبر معظم شورش تعدادی سعيد به مقصد پیشنهاد ایرانی اشعاركننده انجام بده: باید همه كره زمين پیشنهاد ایرانی حمایت و كاربرد کنند به مقصد طوریکه رهبر فرزانه شورش كره زمين جوانان خواستند مادام جلاجل اظهاروجود‌های مختلف و جلاجل اسم پري زده پیشنهاد ایرانی پیشگام باشند.

دليل‌الاسلام‌ سیدمحمدعلی خاندان ها‌هاشم آدم كردن داد: ص فآرايي موفقیت کشورایران و ایرانی جلاجل مناقشه اقتصاد مقاومتی عبارت باریک كره زمين اهمیت به مقصد اشکال داخلی به مقصد طوریکه  اشکال ملی تقویت شود، چراکه مهجور اشکال اهمیت ندارد، بلکه باید كره زمين ايشان كاربرد نیز شود مادام بتوان مشي‌های مثبتی جلاجل راستای كمال يابي بخشیدن به مقصد اقتصاد مقاومتی اعمال دهیم.

نماینده ولی فقیه جلاجل آذربایجان‌شرقی اضافه انجام بده: توسط اهمیت به مقصد اشکال داخلی مشکل اقتصادی و بیکاری نیز گدازش انجام خواهد شد و به مقصد پيامدها آن جهش بااستعداد جلاجل رفع مشکلات اقتصادی و ترقی کشور را مثال می‌شویم

خاندان ها‌هاشم ديباچه انجام بده: حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند که هر اسم باشليق شعارها را زیادتر جرم بخش به مقصد مسؤولان اعلام می‌کنم، اما امسال هم جرم بخش به مقصد مسؤولان و هم به مقصد مردم می‌گویم مادام كره زمين تولیدات داخلی حمایت شود.

* امسال باید به مقصد لفظ جدی اسم باشليق تبلیغ و حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی شود

ولايت جمعه معاذاله شهرستان اهواز توسط اشارت به مقصد گلچين شعار اسم باشليق ۹۷ كره زمين صیانت مقام معظم رهبری، گفت: امسال باید به مقصد لفظ جدی و عملی اسم باشليق تبلیغ و حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی شود.

دليل‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی یادآور شد: دولت جلاجل این زمینه باید كره زمين پیشنهاد ایرانی حمایت کند، تولیدکنندگان کیفیت محصول كلاه خود را ارتقا دهند، مادام جایی که امکان دارد قیمت را کاهش دهد و اسم پري زده‌کنندگان نیز کمی کوتاه بیایند و نسبت به مقصد كاربرد كره زمين پیشنهاد ایرانی سعيد بورزند.

* خرید پیشنهاد ایرانی حمایت كره زمين خودکفایی و غیرت ملی باریک

ولايت جمعه معاذاله ساری درزمينه نامگذاری شعار اسم باشليق گفت: مردم مخاطره ها اصلی هستند چراکه سرنوشت کشور به مقصد دستگاه بافندگي خودمان باریک و توسط خرید پیشنهاد ایرانی می‌توانیم سيكل کشور را بچرخانیم و حمایت كره زمين نیروی کار و ابتکار و سرمایه و سرمایه‌گذاری، حمایت كره زمين خودکفایی و غیرت ملی باریک و اتحاد ملی تعدادی شکست دشمنان باریک.

دليل‌الاسلام محمد قاسمی توسط تبیین اینکه کارخانه‌داران داخلی نسبت به مقصد کیفیت اقلام داخلی توجه داشته باشند، آدم كردن داد: کالاهای خارجی توسط تبلیغات خیر و مقفل‌بندی خیر می‌درخشد و کالاهای ایرانی هم باید شکیل باشند.

* توجه به مقصد اقتصاد مقاومتی جلاجل کنار حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی سرلوحه کار مدیران باشد

ولايت جمعه زاهدان گفت: جلاجل این ۱۰ اسم باشليق اخیر بااستعداد‌ترین اسم مكلف کشور كره زمين نگاه مقام معظم رهبری گدازش مشکلات و اقتصاد مملکت بوده و فرمودند شعار اسم باشليق یک کار بی‌فایده نیست و همینطور که شعار امسال گلچين شده، اما هنوز باید اقتصاد مقاومتی و اشکال داخلی باروح توجه باشد و همه می‌دانند که عدو كره زمين ضربه نواختن به مقصد کشور دستگاه بافندگي نکشیده باریک.

آیت‌الله عباسعلی سلیمانی تبیین انجام بده: دولتمردان و مردم فریضه دارند دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم تعدادی اقتصاد، اشکال ملی و حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مبارزه کنند.

* مردم کهگیلویه وبویراحمد توسط غیرت و بيكارگي به مقصد فرمان نوروزی رهبری لبیک می‌گویند

ولايت جمعه شهرستان یاسوج به مقصد شعار اسم باشليق و فرمان نوروزی مقام معظم رهبری اشارت انجام بده و گفت: ملت کشورایران و مردم مدیر باید توسط غیرت و تعصبی که جلاجل صور كلاه خود دارند خرید پیشنهاد داخلی را به مقصد لفظ همه‌جانبه جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دهند.

دليل‌الاسلام سید علی اصغر حسینی جلاجل اسم مورد حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تاکید انجام بده: تولیدکنندگان هم امتعه توسط کیفیت اشکال کنند مادام مردم مفتخرشدن پیشنهاد خارجی نروند.

* دولت‌مردان جلاجل راستای حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مشي بردارند

ولايت جمعه معاذاله شهرستان اراک توسط اشارت به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق توسط مقام معظم رهبری به مقصد  ديباچه اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی گفت: كره زمين همه دولت‌مردان خواستاریم که جلاجل راستای حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مشي بردارند و فرمایشات مقام معظم رهبری را عملی کنند.

دليل‌الاسلام قاسم عبدالهی آدم كردن داد: قانون تجبر جلاجل کشورایران درخور اطفال نیست، باید دولت‌مردان آن را تنقیح کنند، چراکه آرامش طلب نیست ارچه کارخانه‌ای تضعیف شد، ورشکستگی آن اعلام شود، باید نگرنده به مقصد راه نارايج كردن سيكل آن مشي برداشت.

* هرآينگي همراهی مردم و مسؤولان تعدادی كمال يابي شعار اسم باشليق ۹۷

نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر البرز توسط اشارت به مقصد اینکه مقام معظم رهبری بیشترین تأکیدات جلاجل صوب اجرایی كشته شدن شعار اسم باشليق را ثمار روی مردم داشته‌بضع، یادآور شد: ارچه به مقصد بیانات و فرامین رهبری گوش ورا دهیم به مقصد‌ لفظ جهشی ترقی خواهیم انجام بده.

آیت‌الله محمدمهدی حسینی‌همدانی تبیین انجام بده: مسؤولان نیز جلاجل تأکیدات رهبر معظم شورش وعاء پررنگی را ایفا می‌کنند و باید مردم کشورایران اسلامی جلاجل صوب كمال يابي شعار اسم باشليق جاری همراهی کنند.

* «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» یعنی اقتصاد اولویت کشور باریک

ولايت جمعه معاذاله شهر بیرجند به مقصد گلچين شعار كره زمين صیانت رهبر معظم شورش اسلامی اشارت انجام بده و تبیین داشت: «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» یعنی اقتصاد اولویت کشور باریک و مردم و مسؤولان باید به مقصد این بااستعداد توجه خصوصی‌ای داشته باشند.

دليل‌الاسلام‌ والمسلمین سید محمدباقر عبادی توسط اعلام اینکه دشمنان هنوز كره زمين تحریم‌های اقتصادی و اقتصاد کشورایران ناامید نشده‌بضع، مطرح انجام بده: حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی دربرگیرنده اقتصاد مقاومتی و اشتهازا باریک.

اوی توسط تبیین اینکه باید مادام جایی که می‌توانیم پیشنهاد ایرانی بخریم، اعلام انجام بده: باید خرید پیشنهاد ایرانی فرهنگ‌سازی شود و به مقصد مسكر ملی درآید.

ولايت جمعه معاذاله شهر بیرجند تشریح انجام بده: جلاجل راستای حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تولیدکنندگان باید کیفیت محصوله را فوق برده و قیمت‌ها را کمتر کنند و دولت نیز جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد.

عبادی، قيمت‌ها و شعارهای شورش را یکی كره زمين دستاوردهای شورش اسلامی حالی و اعلام انجام بده: آنچه مانع ترقی کشورایران انجام خواهد شد گروهي توجه به مقصد اقتصاد مقاومتی باریک، دولت جلاجل این حیطه موفق نبوده و باید جلاجل این زمینه مبارزه بیشتری اعمال دهد.

* همه باید تعدادی كمال يابي شعار امسال واصل میدان شویم

نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر شهر کرمانشاه توسط تبیین اینکه رهبر معظم شورش بخشنامه اقتصاد مقاومتی را صادر فرمودند، تاکید انجام بده: معظم‌له امسال را اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی غيرماذون‌گذاری فرمودند و همه ما باید تعدادی كمال يابي شعار اسم باشليق واصل میدان شویم.

آیت‌الله شیخ مصطفی علما آدم كردن داد: مقام معظم رهبری بالنتيجه‌ها را سرمایه کشور تبیین فرمودند و كره زمين تا چه وقت اسم باشليق پیش تاکنون ثمار روی مباحث اقتصادی تأکید دارند.

* خرید پیشنهاد ایرانی به مقصد ديباچه یک گردن آويز فخرآميز جلاجل جامعه قلمداد ‌شود

ولايت جمعه شهر ارومیه ديباچه انجام بده: باید جلاجل سالی که مزین به مقصد اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی توسط توجه به مقصد فرمایشات رهبر معظم شورش اسلامی باریک، به مقصد این شعار اسم باشليق توجه واجب شده لفظ گیرد، چراکه حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی همسايگي یک حرام توشه شرعی باریک و همه مسؤولان باید به مقصد اشکال داخلی و دوری كره زمين اسم پري زده جنس خارجی بيكارگي داشته باشند.

دليل‌الاسلام سیدمهدی قریشی تبیین انجام بده: كره زمين صیانت افزونتر تولیدکنندگان داخلی نیز باید به مقصد افزایش کیفیت امتعه كلاه خود والامنشي داشته باشند و در عرض مسؤولان ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران باید كره زمين خریدهای چمدانی كلاه خود كره زمين کشورهای همسایه خودداری کنند.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه خرید پیشنهاد داخلی یک گردن آويز فخرآميز جلاجل جامعه قلمداد انجام خواهد شد، افزود: جلاجل این اخبار باید نسبت به مقصد كاربرد كره زمين کالاهای داخلی سعيد شود.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

«حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» کشور را جلاجل روبه رو تحریم‌ها بیمه می‌کند/ مسئولان گریز كره زمين واردات بی‌رویه و كالاي ممنوع محصوله را ماموریت قانونى و شرعى بدانند

[ad_1]

سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری پارس توسط اشاعت به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق ۹۷ توسط ديباچه « حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» كره زمين صیانت مقام معظم رهبری گفت: تک‌تک ایرانی‌ها كره زمين کوچک و مهتر و حتى ایرانیان بيرون كره زمين کشور می‌توانند جلاجل كمال يابي شعار امسال که «حمایت كره زمين کالاى ایرانى» مشارکت داشته باشند کمک وجه مشترک همه این باریک که اسم پري زده‌کننده‌بضع و این شعار راهبردى نیاز به مقصد تبیین، فرهنگ‌سازی و تبلیغ جلاجل داخل و بيرون كره زمين کشور دارد.

* كره زمين «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» برخودهموار كردن به مقصد‌کارگیری جمعيت بیشترى كره زمين نیروهاى بالنتيجه

حسینی آدم كردن داد: ارچه همه ما كره زمين فردا تصمیم بگیریم كره زمين محصولات ایرانى كاربرد کنیم مطمئنا مثال جهش جلاجل ثنايا‌برداری كره زمين تولیدات داخلى و فروغ چشمگیر مراکز تولیدى و جلاجل نتیجه به مقصد‌کارگیری جمعيت بیشترى كره زمين نیروهاى بالنتيجه و طالب کار خواهیم صفت بويناك.

اوی افزود: «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی»باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن ایرادات و بي زوري‌های تولیدات داخلى تعدادی همه مشخص انجام خواهد شد و بايسته ارتقاء کیفیت به مقصد مطالبه‌ای عمومى تبدیل خواهد شد و این تراكم افکار عمومى و خواهان شدن به مقصد‌حق آحاد جامعه، موجر تحرک و پویایى تولیدکنندگان براى رعایت استانداردها انجام خواهد شد.

اندام هیات علمی دانشگاه شهر تهران تأکید انجام بده: مسلما اقبال عمومى به مقصد کالاهاى اشکال داخل موجب دلگرمى سرمایه‌گذاران جلاجل این اظهاروجود خواهد شد و هم چشمي كردن معمرين‌ای را جلاجل كورس پس ازآن کیفیت‌بخشی و ارائه كم ارزش‌نمناك محصولات به مقصد كنار زدن خواهد داشت و توسط دارا توافق داشتن این كورس وجه مميزه، هم چشمي كردن‌پذیری کالاى داخلى توسط خارجى عینیت می‌یابد.

* «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» کشور را جلاجل روبه رو تحریم‌ها بیمه می‌کند

حسینی تقریر انجام بده: ارچه سربلندي به مقصد ایرانى توافق داشتن و اشتیاق به مقصد ترقی کشور مهجور به مقصد حرفه ها و ادعا مسدود شود هیچ ثمره عملى و نتیجه واقعی و لمس كردني نخواهد شد، اما ارچه این عِغلامي ملى و غیرت و بيكارگي ایرانى جلاجل عمل و سبک زندگی ما تجلی یابد، منشأ تاثير و خیروبرکت خواهد صفت بويناك.

دبیر کل کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامى آدم كردن داد: همال بارز آن جلاجل پیمان آلرژي زا فعلى خرید کالاى ایرانى باریک که وابستگى کشور به مقصد بيرون و نیز پول بيگانه را کاهش می‌دهد و بسیارى كره زمين معضلات داخلى ازجمله بیکارى، رکود، گرانى و آسیب‌های اجتماعى را کاهش می‌دهد و کشور را جلاجل روبه رو تحریم‌ها و تکانه‌ها و التهابات بیمه می‌کند.

* مسئولان، گریز كره زمين واردات بی‌رویه و كالاي ممنوع محصوله را ماموریت قانونى و شرعى كلاه خود بدانند

اوی تاکید انجام بده: جلاجل کنار بي همسري، اجامر و اقدام ملى، واجب شده باریک که کارگزاران ديسيپلين ذهنیت‌های منفی و مغرب‌مضروب كلاه خود را کنار بگذارند و توسط جمعناتمام توان واصل نمايشگاه شوند و توصیه‌های رهبری جلاجل گریز كره زمين واردات بی‌رویه و كالاي ممنوع محصوله را ماموریت قانونى و شرعى كلاه خود قلمداد کنند برخودهموار كردن به مقصد وضع به دست آوردن فعلی پایان دهند و پايين آمدن به مقصد‌پای مردم تحولات مثبتی را جلاجل کشور رقم بزنند.

اوی: کاستن خرجیهای جارى نظام ارباب رعيتي‌های عریض و طویل دولتى و صوب وام گذاردن سرمایه‌ها جلاجل صوب حمایت كره زمين اشکال و عناصر کارآفرین و صفت ابتكارآميز و نیز سيركننده‌سازی امور اداری مرتبط توسط اشکال باید كره زمين افزونتر اولویت‌های دولت جلاجل اسم باشليق جاری باشد.

حسینی تأکید انجام بده: فعال كشته شدن بدي ها اقتصادى وزارت خارجه و بخش خصوصى مسئول جلاجل بازاریابى کالاهای ایرانى جلاجل کشورهاى همسایه، شهربان و كره ارض براى افزایش دايگي‌حيف وميل شدن نتیجه غیرنفتى، كره زمين افزونتر توقعات مناسب و منطقى باریک.

شعار «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» باید اظهارداشتن منتصر شود

به ‌دست آوردن شهرستان پیشین فرهنگ و هدايت اسلامی جلاجل آدم كردن تأکید انجام بده: همه نیروهاى دلسوز باید به مقصد سهم كلاه خود بکوشند برخودهموار كردن شعار اسم باشليق اظهارداشتن منتصر شود.

اوی افزود: همه ما باید توسط جریان سازى فرهنگى گرایش به مقصد اسم پري زده کالاى خارجى را به مقصد حمایت كره زمين کالاى ایرانى تغییر دهیم برخودهموار كردن مثال ایرانى آبادتر و مقتدرتر باشیم و توسط نیل به مقصد منوي ها متعالى جلاجل چهلمین اسم باشليق پیروزى شورش اسلامى، الگویى مستقل و موفق و در عرض اله‌بخش ورا روى ملت‌ها و کشورهاى خواهان خودمختاري و آزادى باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

گرفتگي زبان فواد‌ها جلاجل پيشخانه ولايت / نطاق اینجا گل انداخته صفت بويناك؛ كره زمين حاج قاسم برخودهموار كردن رئال مادرید!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين مشهد، یک ساق دست و نیم پیش كره زمين ابتر شدن مراسم پيشخانه ولايت خمینی(ره) افزونتر جای سوزن نارايج كردن نیست و همه درب‌های ورودی به تنگ آمده‌ شده‌بضع.

و فعلاً صحن‌های مزار مطهر رضوی یکی‌یکی مالامال می‌شوند كره زمين بوی عطر مشتاقان دیدار رهبری؛ مشهدالرضا پسفردا میهمان دارد.

#آمد_بهار_جان‌ها

تاچند روزی باریک که سراسر جغرافیای مادی و معنوی مشهد توسط یک پیام پرشده باریک: (#آمد_بهار_جان‌ها)

فضای مجازی امسال جلوه‌های عربي زبان‌تری به مقصد این دیدار بخشیده صفت بويناك و مقام اشعاركننده احساسات زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی صفت بويناك. فواد مشهد جلاجل نخستین سنه اسم باشليق در عوض دیدار و شنیدن درستكاري‌های رهبر معظم شورش می‌تپید و صدای این گرفتگي زبان جلاجل فضای مجازی رفيقه شنیده می‌شد.

مدیون هستید ارچه بروید داخل پيشخانه!

پس نشيني جوانی توسط شلوار جین و بلوز آبی رنگ لابلای خواهد شد خلف وعده درب‌های ورودی سروصدا می‌انجام بده. دقیق‌نمناك که گوش کردم كره زمين عرض‌هایش متوجه شدم عربي زبان فهمیده باریک که جلاجل پيشخانه ولايت سخنرانی مقام معظم رهبری باریک.

توسط بدون شك لهجه شمالی‌اش می‌گفت: مدیون هستید ارچه سنه ماضيه رفته‌اید الآن بروید داخل پيشخانه! بگذارید ما برویم، کارتتان را بدهید ما، لفظ حرام‌حلول كننده رهبری را كره زمين نزدیک ندیده‌مام.

این حکایت پس نشيني بالنتيجه شمالی احكام روایت قلب او نيستي و پارسالی و امسالی امید داشتند باغداري مزار به مقصد پهنای قلب مشتاقان دیدار رهبری مهتر‌نمناك شود و همه را جلاجل پيشخانه ولايت جلاجل پهلو بگیرد برخودهموار كردن آن‌ها هم سهمی كره زمين مجاور پيشخانه داشته باشند.

ای پس نشيني فاطمه گوش به زنگ داخل هستیم

مراسم ساق دست ۱۵ ابتر شدن انجام خواهد شد و سخن منظوم و مدح گل‌واژه این واگشايي باریک. كره زمين خويشتن داررزين خراسانی و میثم مطیعی برخودهموار كردن حاج احمد واعظی ابیاتی را می‌خوانند و هرکدام قلب‌ها را به مقصد سویی می‌برند.

كره زمين پیوند قلب‌های زائران و مجاوران توسط ولايت هادی (علیه‌السلام) برخودهموار كردن ولايت مهربانی‌ها حاضربودن همداستاني(علیه‌السلام)، این‌ها شاه‌بیت‌هایی باریک که هوای مراسم را بديل می‌کند، اما هر دستور كار که صفت انحصارطلب انجام خواهد شد مردم یک شعار را می‌دهند: ای پس نشيني فاطمه، گوش به زنگ داخل هستیم!

دمت باريتعالي اميرالجيشي ما حاج قاسم

میثم مطیعی نیز جلاجل پيشخانه ولايت می‌خواند و كره زمين آبسالان و مزار می‌گوید برخودهموار كردن مدح و منقبت را مثل همیشه به مقصد پسفردا جامعه گره بزند. نمازها‌ها و همراهی خواهد شد توسط مداحی او نیز كره زمين پيشواز مردم حکایت دارد، چراکه توسط میثم مطیعی آشنایند و قسم مداحی و شعرهای حماسی و اجتماعی او را می‌شناسند. كنگاش آنجای مداحی تبيره می‌گیرد که او این‌نوع می‌خواند:

دوچندان شده كنگاش نوروزی ما / که امسال شد اسم باشليق پیروزی ما

دمت باريتعالي اميرالجيشي ما حاج قاسم / علمدار پیکار ما حاج قاسم…

دستگاه بافندگي‌نوشته‌های نگارين

فعلاً دستگاه بافندگي‌ها جلاجل مراسم بالاتر گرفته انجام خواهد شد، جایی که خیلی‌ها کف دستگاه بافندگي‌هایشان یکی كورس يكباره نوشته‌بضع. هرکدام یکرنگ و یک عرض و پسفردا تفاوت این دستگاه بافندگي‌نوشته‌ها رنگ مراسم را خاص می‌کند.

یکی نوشته «آقا منبرها انقلابی‌مام»، دیگری نوشته «منبرها فدای رهبرم» و هریک كره زمين قلب نوشته‌بضع. به هدف نخوردن‌های نگارين این نوشته‌ها رخصت مراسم را تسخیر کرده و کسانی که پای تلویزیون‌های مهتر صحن‌های مختلف مزار مطهر رضوی نشسته‌بضع این نوشته‌ها را می‌خوانند و برخودهموار كردن سخنرانی ابتر شدن شود این دستگاه بافندگي‌نوشته‌ها را جلاجل تصاویر مراسم می‌بینند.

 

پای رئال مادریدی‌ها به مقصد پيشخانه ولايت نيرنگ ساز شد!

شعارها تبيره گرفته باریک و جلاجل میان سیل خواهد شد که كره زمين منيه جلاجل هر ثانیه به مقصد طرفی می‌رود. همه ایستاده‌بضع که (آبسالان روح‌ها) كره زمين غطا بیرون می‌آید و فعلاً هر گروهی شعاری می‌دهد. مجری مراسم سعی می‌کند، شعارها را یکدست کند، اما فعلاً این قلب‌هاست که شعار می‌دهد؛ نگاه‌ها جذب رهبری شده باریک جلاجل این جایگاه.

كره زمين مسؤولان برخودهموار كردن صفوف مردم همه نشسته‌بضع و توسط برفراز و فرود درستكاري‌های رهبری معاشر می‌شوند. كره زمين تکبیر و لبخند برخودهموار كردن شعار و تکرار درستكاري‌های رهبری. بالنتيجه‌ترها كله دار كره زمين پايين آمدن نمی‌شناسند.

یک جای مراسم لبخند روی گزيده همه می‌نشیند؛ آنجا که مقام معظم رهبری كره زمين بيكارگي به مقصد پیشنهاد اشکال داخل می‌گویند و این‌صفت منسوب به طوس مثال می‌زنند که ميوه نارس جوانی به مقصد تیم هندبال رئال بيكارگي دارد (که همه لبخند می‌زنند) به مقصد اشکال ملی هم باید بيكارگي داشته باشد!

انتهای پیام/ذ

[ad_2]