خلف وعده سیگار به مقصد بهارستانی‌ها باريتعالي شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين رشت، دهم خرداد به مقصد ديباچه دوال جهانی سوا دخانیات غيرماذون‌گذاری شده مادام دولت‌ها جلاجل این راستا دستور كار‌ها و راهکارهای کنترلی و جلوگيري كننده را جلاجل اخبار توسط کاهش اسم پري زده موردها دخانی ازجمله سیگار و قلیان جلاجل پیش بگیرند.

*استعمال دخانیات به مقصد‌صفت انحصارطلب اعضای بدن آسیب می‌رساند

ناچیز‌وبیش جامعه ایرانی توسط موردها دخانی آشنا هستند و كره زمين خسران ها آن باخبرند اما مجموعه‌ای خسران ها موردها دخانی و آسیب‌های جدی آن را مهجور جلاجل حد شعار ” دخانیـات عملي ساختن اصلی سـرطان و در عوض سلامتی زیان‌آور باریک “ نوشته‌شده ثمار روی به تنگ آمده محصولات دخانی اکتفا کرده اما روزبه‌دوال ثمار اسم پري زده آن می‌افزایند و كره زمين همه نگران‌کننده‌نمناك اینکه دامنه اسم پري زده موردها دخانی روزبه‌دوال جلاجل حلول كننده افزایش باریک و به مقصد سنین پایین کشیده انجام خواهد شد.

به مقصد كلام پزشکان و محققان استعمال دخانیات، تقریباً به مقصد‌تمامی اعضای بدن آسیب رسانده و كشيده شده به مقصد جلي بیماری‌های مختلف ازجمله صفت سرطان زا ریه انجام خواهد شد که شهر ترک موردها دخانی ازجمله سیگار مضرت ابتلا به مقصد بیماری‌های مرتبط را به مقصد‌صفت منسوب به طوس دايگي‌توجهی کاهش داده و به مقصد افزایش درافتادن حيات تازه يافتن فرد کمک می‌کند.

استعمال دخانیات که امروزه جلاجل شکل قلیان کشیدن زیادتر ظهور و جلي کرده تندرستي عمومی فرد و جامعه را کاهش می‌دهد که به مقصد‌مرورزمان این اسم مكلف باعث تشدید بیماری‌ها و افزایش كاربرد كره زمين كارها درمانی و درنتیجه تحمیل خرجیهای سنگین به مقصد سیستم صحه و علاج بخش کشور انجام خواهد شد.

*هر قلیان معادل کشیدن ۸۰ مادام ۳۰۰ نخ سیگار باریک

سيني بررسی محققان و پژوهشگران اسم پري زده هر قلیان معادل کشیدن ۸۰ مادام ۳۰۰ نخ سیگار باریک و این جلاجل حالی باریک که کشور تنباکوهای دماغپرور و میوه‌ای به مقصد ترکیبات صفت سرطان زا‌زا را نیز باید به مقصد آن‌ها افزود و چاشنی نگرانی‌های جامعه انجام بده.

به مقصد پشت دادن آمار و ارقام، نصف بيگانگان معتاد به مقصد سیگار جلاجل کیهان که رقمی جلاجل قريب ۶۵۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند زودتر كره زمين اجمال طبیعی روح كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهند.

جلاجل حلول كننده موجودي سیگار و تنباکو به مقصد‌ديباچه هشتمین علل اجمال‌ومیر جلاجل کیهان شناساننده‌شده باریک ولی آمار وحشتناک‌نمناك حاکی كره زمين آن باریک که هرسال مبهوت هزار بشقاب غیر سیگاری جلاجل تاثير استنشاق وافور سیگار نیز مبتلا به مقصد اجمال می‌شوند.

یکی كره زمين راهکاری‌های کاهنده اسم پري زده موردها دخانی ادراك پذير كردن مالیات‌های سنگین باریک که دائم الخمر صحه جهانی (WHO) آن را پیشنهاد کرده باریک.

سيني این پیشنهاد به مقصد‌منظور ارتقای مساحت گيري تندرستي عمومی و کمک به مقصد کاهش استعمال دخانیات، کشورها باید معیار مالیات ثمار سیگار را مادام ۷۰ درصد افزایش دهند.

تصمیم به مقصد افزایش مالیات ثمار اسم پري زده موردها دخانی جلاجل حالی رقم می‌خورد که جلاجل کشورایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط فوریت، مدل اسم پري زده قلیان جلاجل قهوه‌آشیانههای زردتشتي دار سنتی را كره زمين ضوابط ممنوعیت استعمال دخانیات جلاجل اماکن عمومی مستثنا کردند.

این جلاجل حالی باریک که وزارت صحه و علاج بخش توسط همیاری نظام ارباب رعيتي‌های مرتبط مبارزه‌های بسیار زیادی جلاجل اخبار توسط معرفی خسران ها موردها دخانی کرده باریک.

* آزادسازی قلیان هیچ توجیهی ندارد

نائب رئیس کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس شورای اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارس جلاجل رشت این قانون را به مقصد‌نوعی شکستن قبح قلیان جلاجل جامعه حالی و تقریر انجام بده: توسط آزاد كشته شدن قلیان جلاجل جامعه زشتی‌های آن كره زمين بین رفته و جامعه مریض‌نمناك انجام خواهد شد.

محمدحسن قربانی تصویب چنین قانونی را تأمل‌برانگیز توصیف انجام بده و افزود: جلاجل شرایطی که اولویت اصلی کشور اشتهازا و کاهش بیکاری باریک نباید آزادسازی قلیان جلاجل قهوه‌آشیانهها مدنظر نمایندگان باشد.

نماینده مردم عسرالنفس‌اشرفیه جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تاکید ثمار اینکه آزادسازی قلیان هیچ توجیهی ندارد گفت: هرسال مبنا بی‌شماری كره زمين مردم جلاجل پی استعمال دخانیات سلامتی كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهند و میلیاردها ده ريال در عوض علاج بخش آن‌ها هزینه انجام خواهد شد.

اوی افزود: قلیان ضررهای افزوده ثمار اسم پري زده سیگار دارد و وزارت صحه در عوض معرفی ضررهای سیگار تاکنون زحمت‌های بسیار زیادی کشیده صفت بويناك که توسط آزادسازی قلیآن‌همه مبارزه‌ها عملاً بی‌نتیجه خواهد ماند.

* جامعه باید آگاهانه اسم پري زده موردها دخانی را ناچیز کند

اندام افزونتر كره زمين کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس نیز جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارس جلاجل رشت توسط تعبیر اینکه هرقدر قلیان جلاجل کشور کمتر اسم پري زده شود در عوض جامعه مرغوبيت خواهد صفت بويناك و باید اسم پري زده موردها دخانی جلاجل کشور کاهش پیدا کند تقریر انجام بده: متأسفانه روزبه‌دوال اسم پري زده موردها دخانی ازجمله قلیان جلاجل حلول كننده افزایش باریک و چندین میلیون نفر جلاجل کشور كره زمين موردها دخانی اسم پري زده می‌کنند که نمی‌توان آن‌ها را به مقصد شهر ترک سیگار و موردها دخانی مجبور انجام بده.

منوچهر جمالی توسط تعبیر اینکه باید توسط ایجاد راهکار و یا سیاستی اجتماع و درست جامعه را آرامش جو‌آرامش جو كره زمين اسم پري زده موردها دخانی گرد هم آمدن کنیم افزود:  جامعه باید آگاهانه اسم پري زده موردها دخانی را ناچیز کند، کثیر كره زمين بیماری‌ها منشأ موردها دخانی دارند و هرسال مجموعه‌ای زیادی جلاجل کشور براثر موردها دخانی گريبانگير بیماری ازجمله صفت سرطان زا می‌شوند.

نماینده مردم شهر رودبار جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد واردات موردها دخانی ازجمله تنباکوهای غیرمجاز به مقصد کشور و آسیب‌های دنباله‌روی آن گفت: بخشی كره زمين توتون موردنیاز کشور كره زمين بيرون کشور نیز واصل انجام خواهد شد و نگرانی‌هایی كره زمين این حیث صور دارد که نباشد توتون و موردها دخانی موردنیاز کشور بيرون كره زمين کشور واصل شوند که هم به مقصد‌تندرستي و هم به مقصد اقتصاد کشور ضربه واصل کنند.

قلیانی که مادام چالاک كره زمين صیانت همه ترد می‌شد و کثیر كره زمين خانواده‌ها كاربرد آن در عوض كلاه خود و فرزندان را قبیح و زيانمند شدن می‌دانستند پسفردا توسط قانونی كشته شدن نمایش آن جلاجل قهوه‌آشیانههای مجاز که عملاً بدون شك قلیان سراها هستند مقابل شدن شده‌بضع و جلاجل بلاتکلیفی به مقصد كله دار می‌برند.

مجلس توسط این مشي غیر کارشناسانه كلاه خود به مقصد بهيمه ها صفت به خاطرسپردني و یا ایجاد اشتهازا جلاجل کشور که به مقصد اذعان شماری كره زمين کارشناسان جزو بیکاری پنهان محسوب انجام خواهد شد به مقصد نحوی به مقصد جامعه خلف وعده کرده باریک.

علیرغم همه خسران ها موردها دخانی نگرانی دیگری جامعه را تهدید می‌کند و آن‌هم کاهش صحنه اعتیاد جلاجل کشور باریک.

متأسفانه جلاجل حلول كننده موجودي صحنه اعتیاد به مقصد نوجوانان جلاجل حلول كننده تحصیل جلاجل هجا متوسطه رسیده و مسئولان باید در عوض رفع آن تصمیمی اساسی و تدبیری به مقصد‌مكان داشته باشند.

*کاهش صحنه اسم پري زده موردها دخانی جلاجل کشور

رئیس مجمع نمایندگان گیلان جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارس جلاجل رشت توسط اشارت به مقصد کاهش صحنه اسم پري زده موردها دخانی جلاجل کشور تقریر انجام بده: متأسفانه صحنه اعتیاد جلاجل کشور به مقصد سنین پایین ازجمله نوجوانان جلاجل آموزشگاهها کشیده شده باریک و باید در عوض مقابله توسط افزایش اسم پري زده موردها دخانی و افیونی و کاهش صحنه اعتیاد به تنگ آمده‌های فرهنگی و سلامتی جلاجل مساحت گيري آموزشگاهها تعریف شود.

جبار کوچکی نسمت خانواده‌ها را مهتر‌ترین مانع جلاجل مقابل اعتیاد نوجوانان حالی و افزود: خانواده‌ها باید زیادتر مراقب فرزندان كلاه خود باشند چون هیچ‌گاه جامعه دلسوزتر كره زمين خانواده‌ها نمی‌تواند نوجوانان را كره زمين مضرت اعتیاد آگاه كردن کند.

نماینده مردم رشت جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه اسم پري زده موردها دخانی توسط علم و دانايي دايگي‌جمعيت نیست گفت: همه ماموریت‌داریم جلاجل صوب ایجاد جامعه شهرستان و به مقصد‌دوراز موردها دخانی وعاء داشته باشیم و توسط معرفی خسران ها آن جامعه را آگاه كردن کنیم.

*نمی‌توان هزینه علاج بخش ۵۵ هزار نفر اجمال‌ومیر تازهکار كره زمين اسم پري زده دخانیات را وام گذاري

نائب رئیس کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس نیز جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارس جلاجل رشت توسط اشارت به مقصد کاهش صحنه اسم پري زده موردها دخانی جلاجل جامعه، بهترین راه مبارزه توسط دخانیات را وضع مالیات ثمار خرده‌فروشی‌ها حالی و تقریر انجام بده: همه باید بپذیرند که جلاجل پی اسم پري زده دخانیات باید مالیات آن را نیز بپردازند.

قربانی افزود: شماری‌ها ملايم‌بضع که محدودیت‌هایی باید در عوض اشکال، اشکال مشترک یا برندها ایجاد کنند اما وضع مالیات ثمار دانسته انجام دادن فروشی‌ها بهترین شیوه کنترل اسم پري زده دخانیات باریک.

نماینده مردم عسرالنفس‌اشرفیه جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد عالم ها اسم پري زده موردها دخانی و تحمیل خرجیهای بيهود هگو جلاجل دستگاه بافندگي دولت تعبیر انجام بده: ما نمی‌توانیم هزینه علاج بخش ۵۵ هزار نفر اجمال‌ومیر تازهکار كره زمين اسم پري زده دخانیات را بپردازیم.

کاهش صحنه اسم پري زده موردها دخانی جلاجل کشور ازجمله جلاجل بین نوجوانان و محصلان جامعه نیازمند تفکر و تصمیم ازاصل كره زمين صیانت مسئولان جلاجل بخش‌های تقنینی، اجرایی و قضائی باریک.

باختن كشته شدن كره زمين عالم ها و آسیب‌های موردها دخانی جلاجل بین نوجوانان و محصلان جامعه حق آن‌ها باریک و آموزش‌وپرورش باید توسط گنجاندن محتوای آموزشی نيكويي كردن‌نامه و کتب درسی مفروضات باروح نیاز در عوض آگاهی یافتن كره زمين خسران ها سیگار و قلیان را جلاجل اختیار دانايي آموزان بگذارد.

به مقصد كلام ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت صحه و علاج بخش، جلاجل کشورایران هرسال ۱۰هزار میلیارد ریال مصرف خرید سیگار انجام خواهد شد؛ این جلاجل حالی باریک که هزینه علاج بخش مستقیم بیماری‌های مرتبط توسط دخانیات ۲۰ مادام ۳۰ هزار میلیارد ده ريال و هزینه علاج بخش غیرمستقیم جلاجل این مربوط به حوزه که كشيده شده به مقصد كره زمين دستگاه بافندگي رفتن اسم باشليق‌های حيات تازه يافتن انجام خواهد شد ۴۰هزار میلیارد ده ريال باریک و درمجموع ۸۰ هزار میلیارد ده ريال به مقصد دلیل اسم پري زده دخانیات جلاجل کشور هزینه متحمل می‌شویم.

بااینکه دغدغه مسئولان وزارت صحه افزایش مالیات ثمار اسم پري زده موردها دخانی بوده اما بازهم نتایج ارزیابی‌ها كره زمين عملکرد مجلس داغ جا می‌دهد که جلاجل این راستا مشي‌های برداشته‌شده به مقصد آما تندرستي جامعه نبوده باریک.

*اختلاط كردن مجلس توسط افزایش مالیات موردها دخانی جلاجل لایجه بي پروايي كردن ۹۷

مجلس شورای اسلامی جلاجل بررسی لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ کل کشور توسط افزایش مالیات توسط موردها دخانی اختلاط كردن انجام بده درحالی‌که جلاجل دستور كار ششم معیار عالم ها در عوض سیگار مشخص‌شده و دولت نیز باید آن را اجرایی کند.

منطقی باریک که مهجور راه کاهش اسم پري زده سیگار جلاجل کنار فرهنگ‌سازی و داده ها‌رسانی به مقصد کار دمساز شدن كره زمين ابزارهای جلوگيري كننده باریک.

توسط توجه به مقصد اینکه اسم پري زده سیگار و موردها دخانی روزبه‌دوال جلاجل جامعه جلاجل حلول كننده افزایش باریک و به مقصد سنین پایین‌نمناك کشیده انجام خواهد شد توسط افزایش مالیات سهم دايگي‌توجهی كره زمين معیار اسم پري زده کاهش پیدا می‌انجام بده چون توسط افزایش مالیات و گران كشته شدن قیمت نهایی سیگار طبیعتاً پيشواز اسم پري زده‌کننده كره زمين آن کاهش پیدا می‌انجام بده.

به مقصد كلام به ‌دست آوردن صحه و علاج بخش قیمت سیگار جلاجل همه جای کیهان گران‌نمناك كره زمين کشورایران باریک و دلیلش هم آن باریک که قیمت روی اسم پري زده تاثير می‌گذارد.

هاشمی توسط تعبیر اینکه طبیعی باریک که ارچه سیگار رایگان شود، مصرفش بسیار زیاد كره زمين معیار فعلی افزایش می‌یابد افزود: طبیعی باریک که جلاجل این میان صنفی که درگیر اشکال یا واردات باریک، به مقصد منافعشان فکر می‌کنند.

به ‌دست آوردن صحه و علاج بخش ایضاً اذعان کرده صفت بويناك که « وقتی تعدادی كره زمين نمایندگان مجلس واصل نمايشگاه می‌شوند و توسط بيكارگي كره زمين افزایش عالم ها سیگار خودداری می‌کنند و یا اسم پري زده قلیان جلاجل شماری كلكسيون‌ها آزاد انجام خواهد شد، برایم واقعاً جای سؤال باریک،‌ نمایندگان مجلس بشقاب‌های شریفی هستند و قطعاً نمی‌خواهند آسیبی به مقصد موکلانشان واصل شود، ثمار همین ازاصل تصورم آن باریک که مفروضات ويدا به مقصد آن‌ها داده‌شده و ارچه مفروضات دقیق‌تری جلاجل اختیارشان آرامش طلب گیرد، حداقلش این باریک که كره زمين یک‌رویه غلط حمایت نخواهند انجام بده.»

افزایش اسم پري زده سیگار و سایر موردها دخانی جلاجل کنار بی‌توجهی مجلس جلاجل حالی رقم می‌خورد که مردم نیز زروسيم كلاه خود را وافور می‌کنند و توسط توجه به مقصد خسران ها سیگار امراض را به مقصد روح می‌خرند و خرجیهای علاج بخش را ثمار دولت تحمیل می‌کنند.

حمایت شماری كره زمين نمایندگان مجلس شورای اسلامی كره زمين تولیدکنندگان سیگار و بی‌توجهی آن‌ها به مقصد‌تندرستي مردم جامعه جلاجل گروهي موافقتشان توسط افزایش مالیات ثمار اسم پري زده موردها دخانی ثمار همگان آشکار باریک و واجب شده باریک مردم خودشان به مقصد فکر سلامتی‌كندو باشند.

انتهای پیام/خ

[ad_2]

چندی مسئولان اجرایی به مقصد شعار «ما می‌توانیم» اعتقادی ندارند/ پيش دستي كردن توسط مذاکره کشور را جلاجل تنگنا آرامش طلب دهیم/ مراقب نفوذی‌ها باشیم که بیاندازه كره زمين شورش‌ها توسط نفوذ كره زمين پای درآمدند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي اقتصادی خبرگزاری سواره، دليل‌الاسلام سیدرضا تقوی دامغانی فردا جلاجل جریان بازدید كره زمين نمایشگاه دستاوردهای دائم الخمر اقتصادی کوثر جلاجل مقام این دائم الخمر گفت: سيني گزارشی که مدیران دائم الخمر اقتصادی کوثر ارائه کردند، يكباره «ما می‌توانیم» که ولايت خمینی راحل فرمودند، جلاجل این دائم الخمر به مقصد تخت ظهور رسیده باریک.

اوی افزود: اکثر مدیران دائم الخمر اقتصادی کوثر پاخيره زن ثمار شرح احوال ارائه‌شده كره زمين جوانان متدین، مؤمن و تحصیل‌کرده و اکثراً كره زمين خانواده شهدا و ایثارگران تشکیل شده‌بضع و فرمایش مقام معظم رهبری که کار را باید به مقصد جوانان بسپارید، جلاجل این دائم الخمر ايفا شده باریک.

تقوی دامغانی جرم بخش به مقصد اسکندری رئیس دائم الخمر اقتصادی کوثر افزود: کارهایی که جلاجل این دائم الخمر اعمال شده‌ جلاجل راستای ایجاد امید جلاجل جامعه باید به مقصد مردم كلام شود و تقویت اشکال باید به مقصد داده ها مردم برسد.

اوی تأکید انجام بده: ما هرچه داریم كره زمين شهدا و خانواده شهدا و ایثارگران باریک و شهدا قواله مظلومیت شورش اسلامی هستند که آزادی و پيوست ها ما را توسط آب خون كلاه خود توضيحات کرده‌بضع. 

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی پس ازآن جلاجل جشن میلاد ولايت زيبايي مجتبی(ع) جلاجل جمعيت کارکنان دائم الخمر اقتصادی کوثر افزود: ماه مبارک رمضان تگرگ آمدن رحمت الهی ثمار مردم كم قيمت باریک، اما ارچه زمین قلب و هوش ما دردسترس نباشد، چیزی جلاجل آن نمی‌روید و به مقصد گفت شعرگو تگرگ آمدن که جلاجل نازنين طبعش خلاف نیست، جلاجل شوره‌زار كاه روید و جلاجل گلستان، گل. 

* لزوم آمادگی قلب و هوش تعدادی دریافت رحمت الهی

تقوی دامغانی پس ازآن افزود: جلاجل رئيس اسلام پیامبر عظیم‌الشأن(ص) آیات قران را تعدادی همه قرائت و همه را به مقصد اسلام فراخواني می‌انجام بده. همه می‌شنیدند، اما مجموعه‌ای به مقصد ایمانشان اضافه می‌شد و مجموعه‌ای ثمار کفرشان افزوده می‌شد. ایراد خير كره زمين پیامبر و خير كره زمين قرآن صفت بويناك، لذا چندی به مقصد مقام سلمان فارسی رسیدند که پیامبر فرمود؛ سلمان منا شهر اهل‌البیت و چندی ثمار کفر و عنادشان اضافه شد، مثل ابولهب عموی پیامبر که ایمان نیاورد و جلاجل قرآن وارد به ذهن باریک؛ تبت یدا ابی لهب.

*ارج داشتن اولا، مجنون وجود داشتن باریک

اوی آدم كردن داد:‌ كره زمين کجا باید سرخرگ کنیم، تعدادی تربیت جلاجل مکتب شهر اهل بیت هزار ارج داشتن یا صد میدان پیش‌بینی شده باریک که اولا ارج داشتن به مقصد گفت حافظدار این باریک؛ جلاجل ره ارج داشتن لیلی که خطرهاست جلاجل آن، شرط اولا قدم آن باریک که مجنون باشی، یعنی اخفاك و مهر پروردن جلاجل عزايم باشد که به مقصد تمثيل عرفا باید مجنون باشی.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی در عرض توسط اشارت به مقصد داستانی كره زمين کتاب منطق‌الطیر عطرفروش گفت: داستانی جلاجل آن ذکر شده که مجموعه‌ای كره زمين جوانان شهر تصمیم گرفتند، كره زمين پیرترین فرد آن دیار پندی بیاموزند و نشاني گورکنی رفتند که ۷۰ اسم باشليق به مقصد این کار مشغول صفت بويناك و این نقالي كردن اولا حرکت باریک که بشقاب غرورش را زیرپا بگذارد و بگوید منبرها نیازمند درس خواندن هستم. 

تقوی دامغانی افزود: وقتی جوانان به مقصد پیرمرد رسیدند او گفت منبرها ۷۰ اسم باشليق گور کنده‌مام و هر سنه اجمال را به مقصد اشاره با گوشه چشم كلاه خود دیده‌مام، اما این نکته برایم بسیار عجب‌آور باریک که هرچه نفسم كلام، منبرها پیروی کرده‌مام، اما این شهواني سرکشم حتی یک وقت نما جلاجل اختیار منبرها نیست و نتوانسته‌مام شهواني سرکش را به مقصد اختیار كلاه خود درآورم و هنوز نفسم اجمال را باور نکرده باریک که منبرها هم روزی مثل این بيگانگان می‌میرم!. 

* همه به مقصد هم نیازمندیم

اوی آدم كردن داد: همه ما به مقصد یکدیگر نیازمند هستیم، حتی ارچه به ‌دست آوردن و رئیس‌خلق شویم، بی‌نیاز كره زمين راهنمایی دیگران نیستیم و ارچه کسی بگوید منبرها چون دانشگاه رفته‌مام نیازی به مقصد دیگران ندارم، این نادختر باریک، اما جلاجل امور معنوی می‌توان به مقصد جایی رسید که سواي به مقصد پروردن به مقصد کسی نیازمند نباشیم.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود جلاجل باروح ولايت زيبايي مجتبی(ع) گفت: ولايت مجتبی به مقصد ديباچه يهودي اکبر و کریم شهر اهل بیت (ع) جلاجل اسم باشليق دوم هـ.ق به مقصد کیهان آمدند و پس ازآن كره زمين ۴۸ اسم باشليق جلاجل اسم باشليق ۵۰ هـ.ق به مقصد ولی یک عملي ساختن نفوذی که جلاجل منزلش صفت بويناك، مسموم و شهید شدند. آن ولايت eight اسم باشليق پیامبر را درک کرده و ۳۰ اسم باشليق جلاجل زمان امامت ابوي بزرگوارش حاضربودن علی(ع) بودند. 

* شباهت زمانه ما به مقصد زمان ولايت زيبايي مجتبی

تقوی دامغانی گفت: زمانه ما بسیار شبیه زمان ولايت زيبايي مجتبی(ع) باریک که مجموعه‌ای می‌خواهند نفوذ کنند و به مقصد گفت ولايت(ره) مناقشه نفوذ بیاندازه كره زمين شورش‌ها را كره زمين پای درآورده باریک.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود گفت: ولايت زيبايي(ع) جلاجل زمان حاضربودن علی(ع) كلنجار‌های بیاندازه را مثل كلنجار جمل که آشوب به پا كردن طلحه و زبیر به مقصد سردستگی عایشه برپا شد و به مقصد گفت مورخان ۳۰ هزار نفر جلاجل این كلنجار جلاجل شهربان بصره کشته شدند و سران آشوب به پا كردن طلحه و زبیر نیز کشته شدند، اما حاضربودن علی(ع)، عایشه را که شريفه پیامبر صفت بويناك، به مقصد مدینه بازگرداند. جلاجل درافتادن تاریخ مجموعه‌ای که می‌خواهند توق کنند كلاه خود را به مقصد شخصیت‌هایی می‌چسبانند که كره زمين تعادل ايشان سوءاستفاده می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی تقریر داشت: مشکل كلنجار جمل به مقصد اسم باشليق‌های پس ازآن نقل مكان شد. مسائلی مثل کشته‌شدگان و کلبههای تخریب‌شده باقی ماند و پس ازآن كره زمين آن كلنجار خوارج نهروان توسط ۴۰۰۰ کشته پیش آمد که ولايت زيبايي(ع) جلاجل کنار ابوي بزرگوارش حاضربودن علی(ع) بودند و پس ازآن كلنجار صفین که به مقصد گفت مسعودی جلاجل کتاب صفت ترويج دهنده‌الذهب، ۱۱۰ هزار نفر کشته كره زمين كورس چشم به مقصد جای گذاشت و پشت بام كره زمين اینکه معاویه نقشه صفت آدم كش حاضربودن علی(ع) را کشید و حاضربودن علی(ع) را جلاجل جايگاه امام در مسجد عبادت به مقصد پردل وجرات رساند، دوران امامت ولايت زيبايي مجتبی(ع) سرخرگ شد.

اوی گفت: معاویه اسم باشليق‌های زیاد جلاجل عشرت جو (کشورسوریه کنونی) حکومت می‌انجام بده، جلاجل حالی که حاضربودن امیرالمؤمنین حتی یک سنه حکومت او را توضيحات نکرد و همه استانداران زمان عثمان را به مقصد خاطره ها فامیل‌بازی و روی کار استدلال كردن امویان برکنار انجام بده. 

* تنقیح سیستم اداری جلاجل حکومت ولايت علی(ع)

تقوی دامغانی گفت: حاضربودن علی(ع) اولا سیستم اداری حکومت را تغییر داد، چون آن سیستم طراحی‌شده توسط عثمان ثمار ازاصل شایسته‌سالاری نيستي، بلکه ثمار ازاصل تشكيلات سياسي و فامیل‌سالاری صفت بويناك. معاویه هم كره زمين امویان صفت بويناك، ايشان به مقصد گفت حاضربودن علی(ع) بیت‌المال را چنان تبيره کشیده بودند، مثل شتر گشنه‌ای که به مقصد چوب ريزه عربي زبان بهاری می‌رسد و حاضربودن علی(ع) فرمود؛ بیت‌المال را كره زمين حلقوم ايشان بیرون می‌کشم، حتی ارچه جلاجل کابین (مهریه) زنان ايشان باشد.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی  تأکید انجام بده: طوق حکومت حاضربودن علی(ع) شایسته‌سالاری صفت بويناك. جلاجل اول طلحه و زبیر آمدند که سهم بیشتری بگیرند، اما ولايت فرمود ارچه کارهای شما تعدادی پروردن بوده که كارنيك می‌برید، خاصه و خرجي كردن سهم بیشتری كره زمين بیت‌المال به مقصد شما نمی‌دهم و ايشان رفتند و آشوب به پا كردن كلنجار جمل را به مقصد راه انداختند. 

*کمک به مقصد رای استدلال كردن جلاجل برابر امتیاز خوگرفتن!

اوی افزود: فردا نیز مجموعه‌ای می‌گویند چون به مقصد فلان نماینده کمک کرده‌ایم و رأی آورده، حلول كننده باید پست و مقام به مقصد ما بدهد و این طوق اسلامی نیست. 

* پشت بام خوگرفتن امضای استیضاح جلاجل برابر استخدام فامیل

تقوی دامغانی گفت:‌جلاجل اسم مكلف استیضاح اخیر به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی، معاف امور مجلس وزارت آقای دکتر مجابی گفت، یکی كره زمين نمایندگان كلام صفت بويناك، منبرها به مقصد شرطی امضای كلاه خود را پشت بام می‌گیرم که ۵ نفر را معرفی کرده‌مام، ايشان را جلاجل وزارت مقاتل استخدام کنید، منبرها پس ازآن امضای كلاه خود را پشت بام می‌گیرم و وقتی جواب يابي منفی شنیده صفت بويناك، همچنين كلام صفت بويناك احكام یک نفر كره زمين فامیلم را جلاجل وزارت مقاتل استخدام کنید، منبرها امضایم را پشت بام می‌گیرم، آیا اینها طوق اسلامی باریک. حكماً جلاجل مجلس نمایندگان منضبط و متدین هستند، ولی چندی این‌نوع ثمار کرسی مجلس که ثمار روی آب خون شهدا پاخيره زن شده باریک کار می‌کنند و ما اینها را قبول نداریم، اینها اسلامی نیست.

* استیضاح به مقصد خاطره ها به مقصد کارگیری مدعی انتخاباتی!

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی گفت: آیا ارچه کسی تعدادی یک نفر رأی جمعيت انجام بده باید فامیل او را سوا زننده استخدام کنیم. یا جلاجل باروح دیگری یکی كره زمين نمایندگان استیضاح‌کننده كلام صفت بويناك، چون به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی مدعی انتخاباتی منبرها را که رأی نیاورده و جلاجل وزارت مقاتل به مقصد کار گرفته، باید او را استیضاح کنم. آخركار این چون كه استدلالی باریک، آیا ارچه کسی رأی نیاورد باید بمیرد؟ آیا نباید جلاجل شهرستان سنگر دیگری خدمتگزار کند.

اوی آدم كردن داد: جلاجل دورودورنگ حاضربودن علی(ع) هم مجموعه‌ای آشوب به پا كردن‌گری کردند و می‌گفتند مينيمم معاویه را تأیید آبادی، اما حاضربودن علی(ع) فرمود، او را تعدادی كورس سنه هم نگه نمی‌دارم و كلام شد او مشکل ایجاد می‌کند. حاضربودن فرمود منبرها صریح درستكاري می‌کنم که باید برخودهموار كردن هميشه علی(ع) بمانم که پس ازآن كره زمين ۱۴ مئه ارچه مجموعه‌ای می‌شنوند که جلاجل جايگاه امام در مسجد عبادت ضربه به مقصد پیشانی‌اش خورد گریه می‌کنند، چون می‌دانند علی(ع) خريطه‌جرقه نیست. ارچه حاضربودن علی(ع) ملايمت می‌انجام بده، حکومتش به مقصد جای ۵ اسم باشليق زیادتر می‌شد اما افزونتر علی(ع) نيستي، لذا وقتی معاویه تأیید نشد، نقشه صفت آدم كش حاضربودن علی(ع) را کشید و جلاجل زمان ولايت زيبايي(ع) نیز توسط یک سیاست متزورانه به مقصد مقابله ایستاد.

اوی گفت: ولايت زيبايي(ع) می‌خواهان شدن توسط معاویه بجنگد، اما او توسط فریب و نیرنگ و شب هنگام فرماندهان لشکر ولايت زيبايي(ع) را توسط زروسيم می‌خرید و دلیل آرامش ولايت زيبايي(ع) همین اسم مكلف نفوذ صفت بويناك. مجموعه‌ای ليمو توسط ولايت زيبايي(ع) بودند و صبح توسط سکه‌های معاویه به مقصد او متمایل می‌شدند و حتی مجموعه‌ای كره زمين همین بيگانگان به مقصد پای ولايت زيبايي(ع) خنجر زدند و سجاده كره زمين زیرپایش کشیدند و اینها دنباله آشوب به پا كردن‌گرانی بودند که می‌گفتند لا حکم الا لله.

دليل‌الاسلام تقوی افزود: مجموعه‌ای مزور بودند جلاجل ظهور می‌گفتند ولايت زيبايي(ع) خلیفه مسلمین باریک و امر، امر شماست اما وقتی لاج‌های معاویه می‌آمد به مقصد سمت او متمایل می‌شدند و ولايت زيبايي(ع) فرمود منبرها چون یار ندارم برخودهموار كردن توسط معاویه كلنجار کنم، بنابراین آرامش را قبول کردم، اما دورودورنگ ولايت حسین(ع) به مقصد یاران كلاه خود فرمود، كره زمين تاریکی ليمو كاربرد کنید هر کس می‌خواهد برود، اما گفتند ارچه جلاجل راه پروردن صد شهرستان بار کشته شویم ولايت حسین(ع) را فرد نمی گذاریم.

*پيش دستي كردن توسط مذاکره کشور را جلاجل تنگنا آرامش طلب دهیم

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی افزود: فردا هم پیمان ما مثل زمان ولايت زيبايي مجتبی(ع) باریک. پيش دستي كردن مذاکرات و درستكاري‌ها کار را به مقصد جایی برساند که کشور ما را جلاجل تنگنا آرامش طلب دهد.

اوی افزود: باید زندگی ولايت زيبايي مجتبی(ع) را بازخوانی کنیم، هم تراز و هم سان کشور ما شبیه دوران آن حاضربودن باریک و باید جلاجل مذاکرات مراقب باشیم عدو ما را جلاجل تنگنا آرامش طلب ندهد.

دليل‌الاسلام تقوی جلاجل پایان توسط تقدیر كره زمين مدیریت دائم الخمر اقتصادی کوثر گفت: توسط هم‌پیشگی جوانان مومن و تحصیل‌کرده اقدامات نیکی جلاجل صوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ما می‌توانیم جلاجل شرکت‌های زیر كلكسيون دائم الخمر اقتصادی کوثر اعمال شده که ثمار ازاصل اعتماد به مقصد شهواني، توجه به مقصد امکانات داخلی و كاربرد كره زمين هیبت بشری اعمال شده باریک.

اوی افزود: مقام معظم رهبری جلاجل اقتصاد مقاومتی فرمودند، باید نگاه به مقصد باطني کشور و كاربرد كره زمين هیبت بشری و تکیه ثمار نیروهای بالنتيجه داخلی اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم و کسانی را به مقصد کار بگیریم که باور دارند ما می‌توانیم.

*مدیری که به مقصد اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد داخلی باوري ندارد!

نماینده ولی‌فقیه جلاجل وزارت مقاتل کشاورزی گفت: متأسفانه فردی جلاجل تلویزیون فراخواني شده صفت بويناك که جلاجل باروح اتحادیه پوشاک درستكاري می‌انجام بده و او مدعی صفت بويناك چريدن باید مردم را مسدود کنیم که كره زمين پیشنهاد داخلی كاربرد کنند و كلام صفت بويناك، همین لباس تنم خارجی باریک، حلول كننده این فرد می‌خواهد اقتصاد مقاومتی تعدادی ما درست کند؟

دليل‌الاسلام تقوی افزود: مجموعه‌ای كره زمين مدیران اجرایی اعتقادی به مقصد اقتصاد مقاومتی و توان داخلی ندارند و بهيمه ها می‌آورند که مردم آزاد باشند برخودهموار كردن پیشنهاد خارجی كاربرد کنند، درحالی‌که صنایع داخلی فلج انجام خواهد شد و اینها اعتقادی به مقصد اشکال داخل ندارند.

به مقصد شرح احوال سواره، محمدرضا اسکندری جلاجل جریان بازدید دليل‌الاسلام تقوی كره زمين دستاوردهای دائم الخمر اقتصادی کوثر طي معرفی شرکت‌های زیر كلكسيون گفت: به عمد این شرکت‌ها توسط جوانان تحصیل‌کرده و كره زمين خانواده شهدا و ایثارگران سازمان می‌شوند که توسط شعار ما می‌توانیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ايفا انجام خواهد شد.

اوی در عرض جلاجل جواب به مقصد سوالی جلاجل باروح ایجاد طير آرین جلاجل غرب‌کنار گفت: اسم باشليق ۷۰ مجموعه‌ای غنودن كله دار کشور کلاه گذاشته و نسمت كره زمين طبقه‌خارجی كره زمين کشور کشورهلند آوردند که نام آن را نسمت طير آرین گذاشتند، اما هیچ ارتقایی نداشت و جلاجل نهایت موفق نشد.

اسکندری در عرض جلاجل باروح اینکه به چه طريق تعدادی مقابله توسط به حدي جلاجل واحدهای مرغداری اقدام انجام خواهد شد‌، اضافه انجام بده: کنترل شدیدی جلاجل واحدهای تولیدی طير نياكان اعمال انجام خواهد شد و هر کسی می‌خواهد واصل شود باید اولا آزمایش بالینی بدهد و سه حد لباس بديل کند و پشت بام كره زمين سه محب تآميز شب گذشته خوگرفتن واصل شود. حتی کارکنان این كلكسيون هفته‌ای یکبار واصل می‌شوند و مقام ها بهداشتی توسط وسواس و تمركزفكر رعایت انجام خواهد شد.

اوی در عرض گفت: كلكسيون اشکال بز، گوسفند و شتر راه‌اندازی شده که بزهای سه‌قلوزا که سه شهرستان بار جلاجل اسم باشليق زایمان می‌کنند پرورش داده انجام خواهد شد و این گله بز مولد تعدادی تنقیح نسمت كره زمين کشورفرانسه واصل شده‌بضع که خواهد شد بز مولد را زیادتر کند. در عرض ۲۰۰ نفر شتر و هزار رأس بز مولد تاکنون اشکال شده باریک.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

رسانه ملی اجازه تبیین برجام را می‌داد ۵ اسم باشليق هنگام ولادت ملت ادا كردن نمی‌شد/ باید روح جدیدی جلاجل پیکر شورای عالی شورش فرهنگی دمیده شود

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارس، جلاجل دوازدهمین دوال كره زمين ماه مبارک رمضان، دیدار دانشجویان توسط رهبر معظم شورش جلاجل حالی برگزار شد که یازده نفز كره زمين فعالان دانشجویی و نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های سیاسی دانشجویان جلاجل سردفتر رهبری به مقصد تبیین دیدگاه‌های كلاه خود پرداختند و توسط وضوح و جلاجل یک فضای صمیمی دغدغه‌های كلاه خود را تبیین کردند.

ثمار همین ازاصل جلاجل آدم كردن به مقصد بررسی گفتاري دانشجویان جلاجل این دیدار به مقصد یادماندنی پرداختیم برخودهموار كردن ببینیم انتقادات و دغدغه‌های دانشجویان زیادتر به مقصد چون كه مسائلی بوده باریک.

* باید روح جدیدی جلاجل پیکر شورای عالی شورش فرهنگی دمیده شود

یکی كره زمين نهادهایی که دانشجویان جلاجل گفتاري كلاه خود نسبت به مقصد عملکرد آن لغاز کردند، « شورای عالی شورش فرهنگی» صفت بويناك.

* باید روح جدیدی جلاجل پیکر شورای عالی شورش فرهنگی دمیده شود

حسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان جلاجل این اخبار گفت: واجب شده باریک كره زمين شورای عالی شورش فرهنگی بگویم که احكام اسمش هست و هیچ خبری كره زمين رسمش نیست. 

اوی افزود: شورای عالی شورش فرهنگی پسفردا تبدیل به مقصد یک نظام ارباب رعيتي قواله عود شده، اسنادی که هیچ پيوست ها اجرائی ندارند و نظارتی هم ثمار ايفا یا گروهي اجرای ايشان نمی‌شود.

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان جلاجل آدم كردن گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که بایستی روح جدیدی جلاجل پیکر شورای عالی شورش فرهنگی دمیده شده و ان‌شاءالله مثال جوانگرایی و محضر رخصت های جدید جلاجل ترکیب این شورا و حتی برگماري عضوی دانشجویی جلاجل آن باشیم.

*  شورای عالی شورش فرهنگی نیاز به مقصد شورش فرهنگی جلاجل باطني كلاه خود دارد

اسماعیل کوهی مقدم دبیر دفتراسناد تحکیم وحدت هم توسط لغاز كره زمين عملکرد شورای عایل شورش فرهنگی گفت: مفاهیم اولیه شورش اسلامی، هم باید به مقصد لفظ مداوم بازخوانی شده هم به مقصد لفظ مداوم به مقصد دوال رسانی شوند که این امر باید توسط متخصصین انقلابی مربوط به حوزه شهرستان اندیشه و آگاه كردن نسبت به مقصد فضای جامعه لفظ پذیرد و جلاجل شکل رسانه های مکتوب و نشریات به مقصد جامعه نقل مكان شود.

دبیر تحکیم وحدت آدم كردن داد: پوشيدگي جایی را نمیشناسیم که متخصصین توسط این ویژگی ها توسط چنین ماموریتی گرد هم وارد به ذهن باشند! جلاجل بین همه نهاد های فرهنگی، توسط توجه به مقصد فرمایشات حضرتعالی، ستاد فرماندهی، شورای عالی شورش فرهنگی باریک.

اوی آدم كردن داد: اما این شورا خير مهجور شناختی كره زمين ظرفیت‌ها نداشته و توانایی طراحی راهبرد ندارد بلکه جلاجل تشکیل جلسات كلاه خود نیز معطل مابقي باریک!

کوهی مقدم تاکید انجام بده: آدم كردن این موقعیت خير مهجور موجب پیشبرد نيت ها فرهنگی شورش نمی شود بلکه اظهاروجود فرهنگی را ثمار جریان انقلابی كم آب‌نمناك می‌کند. پوشيدگي فرمان آذريون به مقصد اختیار حضرتعالی هنوز مونس العین ماست اما تعدادی جریان سازی فرهنگی قرادادبستن های مرکزی باید كره زمين نابساماني برون مرز شوند.

کوهی‌مقدم گفت: شورای عالی شورش فرهنگی نیاز به مقصد یک شورش فرهنگی جلاجل باطني كلاه خود دارد. هم كره زمين طریق جوانگرایی جلاجل نفرات هم كره زمين طریق چابک سازی ساختارها. بررسی هایی لفظ پذیرفته که کتبا خدمتگزاري حضرتعالی ارائه می گردد.

* رسانه ملی می‌گذاشت حقیقت برجام رو شود ۵ اسم باشليق مجال مهلت ملت ادا كردن نمی‌شد

به مقصد شرح احوال پارس، شرفه و سیما هم كره زمين نهادهای دیگری صفت بويناك که ليمو ماضي جلاجل لبه تیز تیغ لغاز دانشجویان آرامش طلب گرفت و تعدادی كره زمين دانشجویان كره زمين عملکرد رسانه ملی لغاز کردند.

* رسانه ملی به مقصد تریبون بيگانگان، هنرمندان و تحصیل کنندگان ثابتی بدلگام شده باریک

حسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان جلاجل قسمتی كره زمين سخنانش درزمينه عملکرد صداوسیما گفت: شرفه و سیما به مقصد جای اینکه ملی روال کرده و كره زمين ظرفیت جمعناتمام استانها ثنايا گیرد به مقصد لفظ فاحش به مقصد تریبون بيگانگان و هنرمندان و تحصیل کنندگان ثابتی بدلگام شده باریک به مقصد نوع ای که جلاجل شبکه‌های جدید این مشكل سازي به مقصد وضوح دیده انجام خواهد شد.

اخگرپور یادآور شد: بارها و بارها ثابت كردن باریک که ارچه تلویزیون دستور كار‌هایی بسازد که نیازهای مردم را واگو کند، مستمع خواهد داشت. چون كه چه بسيار که دستور كار‌های پرمخاطب مثل خندوانه و دورهمی كره زمين این قبیل بوده باریک.

این فعال دانشجویی تاکید انجام بده: كار نيك جلاجل جامعه کنونی ما شکلی نخبه مضروب به مقصد كلاه خود گرفته باریک و به مقصد جای اینکه كره زمين هنرمندان واقعی این سرزمین هم چون شعرا، نویسندگان، سازندگان هنرهای تجسمی و صنایع دستی رخصت سازی شود كره زمين مجموعه‌ای لفظ سازی یا سلبریتی سازی می‌گردد که خير كار نيك را می‌شناسند و خير وسايل آن را.

* به چه جهت شرفه و سیما جایی تعدادی روشنگری دانشجویان ندارد؟

سیدمحمدعلی واردی نماینده بسیج دانشجویی هم جلاجل گفتاري كلاه خود كره زمين بی توجهی رسانه ملی به مقصد دانشجویان لغاز انجام بده و گفت:  به چه جهت شرفه و سیما جایی را ندارد برخودهموار كردن دانشجویان به مقصد گرد هم آمدن كره زمين هیاهوی شهر جناح بازی‌ها جلاجل میان مردم روشنگری کنند؟! جلاجل بغایت كره زمين مواقع توسط كاربرد كره زمين کلیدواژه ” تصمیم ديسيپلين” به مقصد كنار زدن ساکت وزیر ها موجی كره زمين انتقادات مردمی و دانشجویی هستند.

* ارچه شرفه و سیما به مقصد فهم درستی كره زمين طوق های تبلیغاتی و رسانه ای برسد مشي بزرگی پیش رفته‌ایم

دبیر دفتراسناد تحکیم وحدت جلاجل لغاز كره زمين رسانه ملی هم گفت:  ارچه ديسيپلين اسلامی جلاجل پی صاحبخانه اعتماد مردم باریک باید قوچ تبیین هم سر را جلاجل كلاه خود ایجاد کند. ما معتقدیم این بي زوري جلاجل تبلیغات، بخشی كره زمين بي زوري جلاجل مربوط به حوزه منصفي را موجب شده باریک. به چه جهت که غير وسايل رسانه، تبیین منصفي و تبدیل آن به مقصد اظهارداشتن منتصر جلاجل جامعه امکان پذیر نیست.

اوی آدم كردن داد: جلاجل میان انبوهی كره زمين نظام ارباب رعيتي های فرهنگی و تبلیغاتی که جلاجل چارچوبه ديسيپلين فعال هستند، ارچه مهجور شرفه و سیما به مقصد فهم درستی كره زمين طوق های تبلیغاتی و رسانه ای برسد مشي بزرگی پیش رفته ایم.

دبیر تحکیم وحدت گفت: ما سیره حاضربودن ولايت و شما را جلاجل باروح مستضعفین می شناسیم، رسانه‌ای که تعدادی مردم و به مقصد غيرماذون ملت ایجاد شده باریک پسفردا برخودهموار كردن چون كه حد صدای مطالبات منصفي طلبانه مستضعفین باریک؟ سهم جریان لیبرال را توسط سهم مستضعفین مقایسه کنید.

* رسانه ملی می‌گذاشت حقیقت برجام رو شود ۵ اسم باشليق مجال مهلت ملت ادا كردن نمی‌شد/ رویکرد کلان شرفه و سیما انقلابی نیست

محمدجواد معتمدی‌نسمت دبیر اتحادیه متحرك عدالتخواه دانشجویی هم جلاجل این اخبار تاکید انجام بده: صداوسیما به مقصد‌جای مطرود گشتن و پیگیری مشکلات مردم، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی تبدیل به مقصد کارخانه سلبریتی‌سازی و روابط عمومی دولت شده باریک.

این فعال دانشجویی آدم كردن داد: ارچه صداوسیما اجازه می‌داد که مردم توسط حقایق برجام نظیر مذاکرات کشورعمان و تمامی روندهای نیل به مقصد آن (که پوشيدگي شفافیت مذاکرات کشورعمان نیاز به مقصد اجامر ورای صداوسیما دارد) آشنا بشوند و بدانند که ويد اقتصاد جلاجل برجام نیست، پسفردا، خير پنج اسم باشليق كره زمين مجال مهلت ملت ادا كردن می‌شد و خير آمریکا این‌نوع تعدادی ما رجزخوانی می‌انجام بده. دریغ که رویکرد حاکم ثمار صداوسیما انقلابی نیست حتی ارچه شما هم شماری انقلابی‌ها را معرفی کنید.

معتمدی گفت: سوال؛ رویکرد کلان شرفه و سیما انقلابی نیست و برخودهموار كردن انقلابی نشود، وضع به مقصد چنین منوال باریک. آیا شما دستور كار ای تعدادی تغییر رویکرد غلط ثمار شرفه و سیما دارید؟

* مميزي اعتراضات مردمی جلاجل صداوسیما به مقصد سرمایه اجتماعی ديسيپلين ضربه مضروب باریک

محمدرضا گلرومفرد دبیر اتحادیه تين‌های اسلامی دانشجویان مستقل هم جلاجل این اخبار گفت: پروردن می‌داند، مميزي اعتراضات مردمی توسط صداوسیما جلاجل مرحله اي از زمان‌های مختلف، چون كه مقیاس به مقصد سرمایه اجتماعی ديسيپلين ضربه مضروب باریک!

اوی آدم كردن داد: این كهنه گرايي نیست که جلاجل جمهوری اسلامی، جلاجل جمهوری مدعی آزادی و منصفي، رسانه ملی به مقصد درآمد میلیاردی یک بازیکن هندبال، زیادتر كره زمين موقعیت زندگی کارگری توسط صفت پست یک میلیونی بپردازد؟ والله که اینها كهنه گرايي باریک.

* راه‌ گدازش مشکلات کشور اتکا به مقصد توان داخل واعتماد به مقصد نیروهای بالنتيجه و بومی باریک

یکی كره زمين هم سر دیگری که دانشجویان جلاجل گفتاري كلاه خود جلاجل سردفتر رهبر شورش مطرح کردند، درزمينه بی‌توجهی مسئولان به مقصد توان داخلی صفت بويناك.

* نباید به مقصد كنار زدن رفع محرومیت و گدازش مشکلات كره زمين طریق نسخه‌های ترجمه شده غربی صفت بويناك

حسنا جمشیدی متعهد رديف نظامي جهادی دندانه دندانه‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی جلاجل این اخبار گفت: منبرها اینجا آمد‌ه‌مام که بگویم جوانان دانشگاهی و زبدگان جلاجل روستاهای محروم توسط توکل به مقصد پروردن توسط دستگاه بافندگي‌های خالی و اتکا به مقصد توان داخلی و نیروهای بومی به مقصد این تأکیدات شما جامعه عمل پوشاندند.

متعهد رديف نظامي جهادی دندانه دندانه‌پزشکی دانشگاه آزاد به يادماندني انجام بده: جوانانی كره زمين قلب دانشگاه توسط محضر و لمس مشکلات جلاجل دهاتي و توسط تخصصی وزیر ها جهادی و پیدا وزیر ها راه‌گدازش‌های بومی تعدادی رفع مشکل پرسپكتيو محروم مثل رفع مشکل پيمان و کشاورزی، ایجاد اشتهازا پایدار جلاجل روستاها اسم بزرگواري ظرفیت موجود آن شهربان، حمایت كره زمين اشکال و پیشنهاد داخلی توسط خرید تولیدات روستایی تاييد كردن کردند.

اوی آدم كردن داد: راه‌ گدازش مشکلات مهتر کشور چیزی بغير اتکا به مقصد توان داخل، اعتماد به مقصد نیروهای بالنتيجه و بومی نیست و نباید به مقصد كنار زدن رفع محرومیت و گدازش مشکلات كره زمين طریق نسخه‌های ترجمه شده غربی صفت بويناك.

*  انتظاركش عذرخواهی مسئولان تعدادی تحمیل برجام به مقصد ملت هستیم

برجام و قردادهایی مانندFATF هم كره زمين مباحثی صفت بويناك که جلاجل دیدار دانشجویان توسط رهبر شورش انتقاداتی را به مقصد كنار زدن كلاه خود داشتند.

*  انتظاركش عذرخواهی مسئولان تعدادی تحمیل برجام به مقصد ملت هستیم

محمدعلی واردی نماینده بسیج دانشجویی جلاجل این اخبار تقریر داشت: آقاجان برایمان سوال باریک که این ديسيپلين دقیقا شامل چون كه کسانی می شود که تصمیمات آن هم پرخيده صریح بیانات حضرتعالی ست و هم پرخيده نگاه خشم آلود آحاد مردم بخصوص قشر انقلابی جامعه باریک!؟

اوی افزود: حتی جلاجل باروح لوایح چهارگانه پيوسته كاري به مقصد قوانین مبارزه توسط پولشویی و تامین کشورمالی تروریسم همسايگي تصویب مايه برجام ، شماری نمایندگان مجلس جلاجل جواب به مقصد انتقادات دلسوزان، اسم مكلف را به مقصد شما یا دفتراسناد شما منسوب کرده‌بضع و كلام بضع تصمیم ديسيپلين باریک. پوشيدگي آقایان به مقصد تركيب تصمیم‌گیر ديسيپلين بدانند، ما همچنان انتظاركش عذرخواهی آنان به مقصد خاطره ها تحمیل برجام به مقصد ملت کشورایران هستیم.

* نتیجه برجام باید جلاجل دبستان ها تدریس شود 

دبیر اتحادیه تين‌های اسلامی دانشجویان مستقل هم جلاجل این اخبار اضافه انجام بده: اشتراک منفعل سیاسی میان روسای قوای مقننه و مجریه، موجب شده باریک، ارتجاعی که به مقصد آن اشاعت شد، كله دار كره زمين مجلس نیز دربیاورد و «برجام» توسط آن همه خله ۲۰ دقیقه ای به مقصد تصویب برسد.

گلرو افزود: توسط این حلول كننده ریاست مجلس که توسط دستخط خوگرفتن كره زمين بازگشتن و سرايت ادعای «اضرار‌های میلیاردی گروهي تصویب برجام»، جلاجل تصویب این معاهده تسریع نمودند، هیبت نگرفته بضع و بدون شك مسیر مالامال كره زمين پيچيدگي را تعدادی تصویب لوایح مانند آن مثل اف ای تی اف جلاجل پیش گرفته بضع! آیا این كهنه گرايي نیست؟

اوی آدم كردن داد: ما نیز مثل رئیس خلق شریف معتقدیم، برجام باید جلاجل دبستان ها تدریس شود برخودهموار كردن دانايي آموزان ایرانی، هم مغرب وحشی را شایسته بشناسند و هم توسط دیپلمات‌ها و سیاست‌های شکست خورده‌كندو آشنا شوند.

دبیر اتحادیه تين‌های اسلامی دانشجویان مستقل تاکید انجام بده: پشت بام كره زمين برجام ضریب جینی و افراد طبقاتی زیادتر شد، بدهی‌های خارجی کشور ۲۶ درصد، قیمت سعر و طلبه ها زیاد كره زمين ۱۰۰ درصد و واردات کالاهای مصرفی مثل موردها خوراکی، قطعات خودرو و حتی بیل و کنلگ نزدیک به مقصد ۳۰ درصد رشد کرده باریک. میانی تجاری کشور منفی‌نمناك كره زمين ماضي باریک و رکود جلاجل بخش های مولد اقتصاد آدم كردن دارد. 

اوی تقریر داشت: اینکه مسئولان اقتصادی دولت ادعا می‌کنند که افزایش قیمت سعر، دلایل اقتصادی ندارد، یعنی بلایی به مقصد سَر کشور آورده‌بضع که هر تشرِ ترامپِ نادان به مقصد اقتصاد کشور آسیب می زند.

گلرو گفت: این كهنه گرايي، پوشيدگي بیشترین ضربه را به مقصد اخلاق‌مداری جلاجل کشور زد. مسئولی که به مقصد دروغ باف نوفه جلاله می‌خورد یا كره زمين قاب تلویزیونی که دربست تمييز دولت را ندارد، وعده‌های غلط می دهد یا نشريات ادواري‌نگاری که تعدادی بزک وزیر ها برجام به مقصد ملتش دروغ باف می‌گوید جلاجل واقع اخلاق را قربانی منفعل سیاسی كلاه خود کرده باریک.

* ويد اقتصاد جلاجل برجام نیست

دبیر متحرك عدالتخواه دانشجویی همانطور که كلام شد جلاجل لغاز كره زمين رسانه ملی به مقصد برجام هم اشاعت انجام بده و گفت: ارچه صداوسیما اجازه می‌داد که مردم توسط حقایق برجام نظیر مذاکرات کشورعمان و تمامی روندهای نیل به مقصد آن (که پوشيدگي شفافیت مذاکرات کشورعمان نیاز به مقصد اجامر ورای صداوسیما دارد) آشنا بشوند و بدانند که ويد اقتصاد جلاجل برجام نیست، پسفردا، خير پنج اسم باشليق كره زمين مجال مهلت ملت ادا كردن می‌شد و خير آمریکا این‌نوع تعدادی ما رجزخوانی می‌انجام بده. دریغ که رویکرد حاکم ثمار صداوسیما انقلابی نیست حتی ارچه شما هم شماری انقلابی‌ها را معرفی کنید.

* گله داریم كره زمين اینکه برجام نافرجام را فتح الفتوح خواندند و كره زمين فتح خرمشهر بالاتر دانستند

زيبايي بکتاشی دبیرکل اتحادیه دائم الخمر اسلامی دانشجویان کشورایران هم جلاجل این اخبار آدم كردن داد: گله داریم كره زمين اینکه برجام نافرجام را فتح الفتوح خواندند و كره زمين فتح خرمشهر بالاتر دانستند. بیابان بی‌پيمان و علق را به مقصد گلستان گلابی تشبیه نمودند. منتقدین را اندک غيراز و بی‌شناسنامه خوانده به مقصد هاويه حواله دادند،  چقدر گفتیم، چقدر نوشتیم، چقدر شما گفتید، چقدر تذکر دادید. آقایان “بفرمایید این هم نتیجه‌اش”

بکتاشی تاکید انجام بده: گله داریم آمریکا را کدخدا خواندند و الان به مقصد كنار زدن برجام اروپایی‌بضع. یادشان رفته زمانی که كلاه خود متعهد بودند همین اروپایی‌ها زیر میز مذاکرات و تعهداتشان زدند. 

به مقصد شرح احوال پارس، به ‌دست آوردن مسکن، مسئولان آموزش عالی، نمایندگان مجلس و شماری كره زمين نهادها هم نتواستند كره زمين زیر تیغ لغاز دانشجویان فرار کنند و باروح تمييز دانشجویان آرامش طلب گرفتند و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی جلاجل گفتاري كلاه خود نسبت به مقصد شماری هم سر گلایه کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]

کالاهای صادراتی که پول بيگانه ايشان حتما باید جلاجل سامانه نیما فروخته شود/ محصولات نفتی و معدنی جلاجل رئيس فهرست

[ad_1]

مجتبی خسروتاج جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار بازرگانی خبرگزاری سواره، اشارتاً تایید شيوع يافتن فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش پول بيگانه برون مرز كره زمين سامانه نیما (ديسيپلين یکپارچه معاملات ارزی) در عوض ايشان صور ندارد، گفت: جلاجل بخشنامه جهانگیری معاف اولا رئیس خلق اشاعت شده باریک که شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی و شرکت به عمد صادراتی باید پول بيگانه صادراتی كلاه خود را جلاجل سامانه نیما به مقصد بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند. 

رئیس دائم الخمر توسعه تجبر افزود: بنابراین احتمالا  کالاهایی که این شرکت‌ها می‌فروشند که اکثرا هم جلاجل بخش پیشنهاد فرآورده‌های نفتی و رخت شو، پتروشیمی و كانسارها و فلزات هستند، جلاجل لیست اقلام صادراتی که امکان فروش پول بيگانه برون مرز كره زمين سامانه نیما در عوض ايشان صور ندارد، آرامش طلب می‌گیرد. 

به مقصد شرح احوال سواره، پشت بام كره زمين يادآوري كردن سیاست‌های ارزی دولت توسط جهانگیری معاف اولا رئیس خلق و گردنگير فروش پول بيگانه محصول برداري كره زمين نتیجه به مقصد قیمت ۴۲۰۰ ده قران جلاجل سامانه ارزی نیما، صادرکنندگان به مقصد خصوصی صادرکنندگان بخش خصوصی به مقصد این شیوه انتقادات فراوانی داشتند. 

یکی كره زمين انتقادات صادرکنندگان بخش خصوصی این صفت بويناك که جلاجل حلول كننده موجودي توسط توجه به مقصد صور بازارگه ثانویه ارزی، قیمت صفت انحصارطلب شده کالاهای تولیدی به موجب پول بيگانه غیر رسمی تعیین انجام خواهد شد و بنابراین به مقصد صرفه نیست که یک صادرکننده کالایی را که توسط قیمت پول بيگانه بازارگه آزاد خریداری می‌کند جلاجل سامانه نیما و به مقصد قیمت پول بيگانه رسمی که ۴۲۰۰ ده قران تعیین شده بفروشد و این يكدلي كشيده شده به مقصد پستان باغ ها ۳۰ درصدی در عوض صادرکنندگان انجام خواهد شد. 

ناگفته نماند که چندی رئيس ديوان‌نظران  و فعالان اقتصادی ديباچه می‌کردند که شیوه‌ ضياع و عقار پول بيگانه محصول برداري كره زمين نتیجه توسط توجه به مقصد مشکلاتی که در عوض صادرکنندگان به مقصد صور آورده كشيده شده به مقصد کاهش نتیجه هم خواهد شد. 

علاوه ثمار این صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد بودند، امکان ضياع و عقار پول بيگانه محصول برداري كره زمين نتیجه به مقصد قیمت رسمی یا بدون شك ۴۲۰۰ ده قران در عوض صادرکنندگان شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و شرکت‌های به عمد صادراتی که كره زمين امکانات دولتی بغایت برخوردارند، صور دارد، اما این امکان در عوض بخش خصوصی که تقریبا ۱۰ میلیارد دلار كره زمين نتیجه کشور را برعهده دارد، امکان‌پذیر نیست. 

این شرح احوال می‌افزاید، كره زمين آنجا که بخشنامه ارزی دولت یک بخشنامه ارزی جلاجل حلول كننده به مقصد سنه كشته شدن باریک، بنابراین این احيانا صور داشت که دولت فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش پول بيگانه برون مرز كره زمين سامانه نیما در عوض ايشان صور دارد و ایضاً فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش پول بيگانه برون مرز كره زمين سامانه نیما در عوض ايشان صور ندارد، را منتتشر کند که به مقصد كلام معاف به ‌دست آوردن صنعت اقلام  این لیست به مقصد زودی اعلام انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال سواره، به موجب بخشنامه شیوه فروش پول بيگانه صادراتی جهانگیری معاف اولا رئیس خلق شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غيرمشدد به مقصد نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های فروسو مدیریت دولت و صادرکنندگان به عمد مجاز به مقصد واگذاری تصديق صادراتی كلاه خود به مقصد سایر واردکنندگان نیستند و واردات این صادرکنندگان كره زمين مقام پول بيگانه محصول برداري كره زمين نتیجه، انحصار يافتن به مقصد تامین نیازهای كلاه خود خواهد صفت بويناك. 

جلاجل این بخشنامه وارد به ذهن باریک، فهرست صادرکنندگان به عمد توسط وزارت صنعت، كان و تجبر به مقصد نحوی که به مقصد محاسبه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غيرمشدد به مقصد نهادهای عمومی غیردولتی باغ ها ۸۰ درصد نتیجه کشور را شامل انجام خواهد شد، جلاجل هجا سه ماهه اعلام انجام خواهد شد. 

این شرح احوال می‌افزاید، توسط توجه به مقصد پیمان ارزی کشور بنظر می‌رسد، علاوه ثمار اینکه باید اعلام شود که  کدام اقلام صادراتی امکان فروش پول بيگانه برون مرز كره زمين سامانه نیما را ندارد، باید مشخص شود که آن ردياب كره زمين اقلام صادراتی که این امکان را می‌یابند که برون مرز كره زمين سامانه نیما پول بيگانه محصول برداري كره زمين نتیجه ايشان خريطه شود، به مقصد چون كه صورتی می‌توانند این اقدام را اعمال دهند و آیا نرخ پول بيگانه در عوض ايشان توافقی باریک یا خیر؟

انتهای پیام/ب

[ad_2]

بدقولی آمریکا و عصبانیت شاه/پیام قلدرانه نیکسون به مقصد شاه کشورایران

[ad_1]

خبرگزاری پارس ـ تاریخ: مقام معظم رهبری جلاجل دیدار اخیر كلاه خود توسط کارگزاران ديسيپلين اسلامی به مقصد بدعهدی آمریکا جلاجل رژیم پهلوی اشاعت کرده باریک و تاکید کردند آمریکا دايگي اعتماد نیست. ایشان جلاجل این دیدار فرمودند: «محمّدرضای پهلوی كره زمين اسم باشليق ۳۲ برخودهموار كردن اسم باشليق ۵۷ یعنی ۲۵ اسم باشليق، مطیع محض اینها صفت بويناك. بارهاوبارها رفتاری توسط او کردند که شما خاطرات عَلَم را که حيف وميل شدن کنید، [می‌بینید] شاه جلاجل ملاقات توسط رفیق نزدیکش عَلَم -البتّه جرئت نمیکند جلاجل بیرون و علنی این عرض را بزند یا به مقصد كلاه خود آمریکایی‌ها بگوید- لادگر میکند كره زمين‌ آمریکایی‌ها شکایت وزیر ها که این کار را کردند، آن کار را کردند؛ لکن جلاجل نهایت، تسلیم ايشان باریک. پس ازآن كره زمين آنکه سرنوشت آن بدبخت و روسیاه این‌جوری شد که كره زمين کشورایران گریخت و رفت، به مقصد آمریکا راهش ندادند؛ یعنی اوّل رفت و یک مدّتی جلاجل آمریکا صفت بويناك، بیرونش کردند. یعنی توسط یک نفر نوکرِ صمیمیِ ۲۵ ساله‌ی خودشان هم این‌جوری روال کردند» جلاجل کتاب «اخیر شاه اخیر درلفافه اسم باشليق‌های پایانی رژیم پهلوی به مقصد روایت پررازورمز‌الله علم» به مقصد کوشش موس فقیه حقانی به مقصد بخش‌های كره زمين کتاب هفت جلدی یادداشت ‌های پررازورمز‌الله علم اشاعت شده باریک که داغ جا دهنده قسم روال آمریکا توسط پهلوی‌ها باریک که مطیع آمریکا بوده‌ باریک.

 

دوشنبه، ۶ آذر ۱۳۵۳

بدقولی آمریکا به مقصد کشوراسرائیل و عصبانیت شاه

شرفیابی… سفیر آمریکا صبحانه میهمان منبرها صفت بويناك، و منبرها گفت‌وگویم را توسط شاه شرح احوال دادم. به ‌دست آوردن دفاع آمریکا جیمز شلزینجر یک غیرنظامی را به مقصد ديباچه نماینده مخصوصش جلاجل شهر تهران برگماشته کرده که متعهد کلیه معاملات نظامی بوده و صوب کاهش کاغذبازی مستقیماً به مقصد رئیسش شرح احوال دهد.

سفیر مسئلت انجام بده که شاه این كس، و همینطور سردرپيش آمریکایی را به مقصد ریاست هیأت مستشاری نظامی‌كندو گلچين شده باریک و نیز نماینده جدید سیا را به مقصد محضر بپذیرد. شاه موافقت انجام بده. كره زمين سفیر درزمينه فروش موشک‌های پرشینگ به مقصد کشوراسرائیل سؤال کردم، و به مقصد اسرائیلی‌ها كلام که امکان دارد واشنگتن نتواند به مقصد علت گروهي اشکال موشک‌ها به مقصد ضمانت نامه كلاه خود عمل کند. سفیر تقریر داشت که چقدر این حرکت آخركار كره زمين نگاه خشم آلود او حيا‌آور و غیرقابل فهم باریک، توسط اینکه به مقصد منبرها گفت داد به مقصد خاطره ها منبرها فهمید را بررسی کند. شاه گفت؛ «عجب کثافت‌کاریی! و فکرش را بکنید که ما مجبوریم به مقصد چنین آدم‌هایی متکی باشیم. کسینجر هم آدم دغل‌بازی باریک.»… ضمناً كره زمين سفیر پرسیده بودم که او توقف چون كه مقیاس افزایشی را جلاجل بهای نفت داشت. جواب داد که مایل نيستي كلاه خود را مسئول کند و گفت می‌دانم اردشیر زاهدی فعلاً چون كه ردياب گلی جلاجل این باروح به مقصد پيمان داده باریک. شاه گفت؛ «حداقلش این باریک که لعنتی كره زمين همه چیز صفت خبرآور باریک.»

شنبه، ۲۰ عقرب اسم باشليق ۱۳۵۱

نگرانی سفیر آمریکا كره زمين روحانیون…

فوری به مقصد شهر تهران پريدن کردیم… سفیر آمریکا پسينگاه آمد و اولا كره زمين همه درزمينه انتخابات ریاست جمهوری درستكاري کردیم. اعتراف انجام بده ارچه نیکسون شکست می‌خورد، كلاه خود او علي الفور تقدم می‌داد… سفیر جلاجل عین‌حلول كننده كره زمين طرز فکر روحانیون تقریر نگرانی می‌انجام بده. به مقصد او گفتم؛ «جای نگرانی نیست، زمان ايشان به مقصد كله دار وارد به ذهن؛ و كره زمين نگاه خشم آلود شاه هیچ‌نوع قدرتی ندارند.»

دوشنبه، ۲ كولاك ۱۳۵۱

پیام قلدرانه نیکسون به مقصد شاه و روی کار انرژي يافتن امینی به مقصد نحو کندی

اقلیم‌به ‌دست آوردن پیش كره زمين شرفیابی‌مام به مقصد منبرها تلفن انجام بده که بگوید شاه به مقصد او نحو داده باریک جواب‌هایی را که به مقصد هیوم و نیکسون فرستاده‌ایم، بخواند. اولین سؤال شاه این صفت بويناك که آیا مکتوبهای درخواستی اقلیم‌به ‌دست آوردن را فرستاده‌مام؟ جواب دادم که جواب يابي‌های اعلی‌حاضربودن را فرستاده‌مام، اما او توبیخم انجام بده که چريدن نسخه‌های مکتوبهایی که دریافت کرده بودیم، نفرستاده‌مام. هزیمت دادم که اقلیم‌به ‌دست آوردن اینها را كره زمين منبرها نخواسته صفت بويناك، ضمناً صحیح نيستي پیام عامرانه نیکسون علنی شود. شاه پشت بام كره زمين این کمی فکر انجام بده، جواب داد که هر كورس سری مکتوبها باید توسط هم خوانده شود برخودهموار كردن بتواند تندی جواب او را درک انجام بده. «بدي ها‌تان بهادری می‌تواند مکتوبها را تعدادی اقلیم‌به ‌دست آوردن ببرد و بعدهم بازگرداند.» مدتی درزمينه قريب دست اندازي خارجی جلاجل امورمان مناقشه کردیم، و اینکه ميوه نارس آمریکایی‌ها ـ به مقصد عبارت افزونتر کندی ـ به مقصد امینی کمک کردند که به مقصد قوچ برسند.

انتهای پیام/

[ad_2]

سری سوم قصه‌های یاسین اشکال انجام خواهد شد/ یاسین در عوض مدیر مرکزی یک برند باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شهرستان اراک، اسم باشليق ۹۴ صفت بويناك که سری اولا كلكسيون‌ای داستانی به مقصد غيرماذون قصه‌های یاسین توسط رویکرد اخلاقی و اجتماعی كره زمين شبکه‌های مختلف سیما ثمار روی آنتن رفت که جلاجل اختصاصی کوتاهی توانست محبوبیت خاصی را جلاجل بین بینندگان تلویزیون صاحبخانه کند.

كلكسيون ۱۳ قسمتی «قصه‌های یاسین» به مقصد ترتیب‌کنندگی و کارگردانی سعید حران‌اف توسط بررسی موضوعاتی همچون همدلی، آسیب‌های خانوادگی و متاركه، اعتیاد و … به مقصد والامنشي شبکه هور مدیر مرکزی ترتیب و اشکال شد.

كلكسيون داستانی قصه‌های یاسین روایت پسربچه‌ای باریک که هم تراز و هم سان روزمره و حدثان اطرافش را زیاد كره زمين صحنه كلاه خود درک و واپسین می‌کند. هر بخت كره زمين قصه‌های این سریال به مقصد لفظ سيركننده و کودکانه ولی توسط مضامین بزرگسال روایتی مستقل كره زمين زندگی را به مقصد تصویر کشیده و می‌کوشد واقعیات جامعه را توسط رویکرد فرهنگی، اجتماعی و صفت پست شهروندی و توسط تيرخور فرهنگ‌سازی به مقصد وطن اختيار كردن فرهنگ شهرنشینی، ويلا‌نشینی، پیشگیری كره زمين ناپاکی جو، متاركه، شورای دبستان ها، صنعت و صنایع و … مطرح و به مقصد كنار زدن راه‌گدازش باشد.

پيشواز بالای مراکز مدیر‌ها و شبکه‌های مختلف سیما موجب شد پس ازآن كره زمين توزيع شدن سری اولا این كلكسيون جلاجل ۱۳ بخت عوامل فیلم ساخت سری دوم را نیز کلید بزنند که سری دوم آن نیز توسط اندکی تغییر اشکال و كره زمين شبکه‌های مختلف توزيع شدن شد.

پيشواز كره زمين سریال داستانی قصه‌های یاسین توسط بازی‌ بی‌عیب یاسین اسدی بازیگر برنار شدن اراکی موجب شد که توسط سعید حران‌اف کارگردان این كلكسيون به مقصد گفت‌وگو بنشینیم که جلاجل آدم كردن می‌خوانید.

سواره: آقای حران‌اف تاچند اسم باشليق هست که جلاجل اظهاروجود سینما و تلویزیون فعالیت دارید؟

حران‌اف: مدير اماكن متبركه اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷ هستم و حدوداً ۲۲ اسم باشليق باریک که جلاجل کار ترتیب‌کنندگی مشغول فعالیت هستم، اول توسط اخفاك بازیگری واصل این اظهاروجود شدم، اندک‌اندک واصل اظهاروجود اشکال شدم، توسط معرفی استاد غلامرضا رمضانی واصل سینمای الفبايي‌ای شدم، جلاجل حیطه اشکال دستیار تدارکات، دستیار اشکال و پس ازآن مدیر تدارکات و مدیر اشکال و جلاجل نهایت توسط سمت ترتیب‌کنندگی واصل دائم الخمر شدم، پس ازآن مدتی کار کارگردانی را يكم کردم، گاهاً به مقصد بازیگری هم پرداختم.

توسط سیما فیلم و شبکه یک، كورس و سه جلاجل فیلم‌های قلب‌بستگی، موش و گربه، اخفاك سهراب، جاودانگی و شکار جلاجل کنار کوروش تهامی، آزیتا حاجیان، ابوالفضل پورعرب، نرگس محمدی به مقصد ایفای وعاء پرداختم.

سواره: آشنایی شما توسط یاسین كره زمين کجا يكم شد؟

حران‌اف: زمانی که شبکه نسیم فعالیت كلاه خود را يكم انجام بده به مقصد نحو آقای ضرغامی مدیر هنگام ولادت دائم الخمر شرفه و سیما آرامش طلب شد یکسری دستور كار فكاهه ساخته شود که بخشی كره زمين این مأموریت به مقصد بنده واگذار شد، توسط کمک معاف سیمای مدیر مرکزی هنگامی که به مقصد شهرستان اراک آمدم یک متحد شدن کوچک به مقصد منبرها معرفی شد به مقصد غيرماذون یاسین که بازیگر دستور كار کودک صفت بويناك.

یاسین را كره زمين قبل می‌شناختم سه اسم باشليق قبل هنگامی که چادرپوش اسم باشليق زیادتر صحنه نداشت، متلمذ کلاس‌های بازیگری صفت بويناك که كره زمين آن زمان نسبت به مقصد استعدادش آشنا نیکویی داشتم. پس ازآن كره زمين درستكاري‌هایی که توسط مدیرکل شرفه و سیمای مدیر لفظ گرفت آرامش طلب شد یاسین کوچولو واصل استودیو شود، بخش کوتاهی را جلاجل یک كلكسيون فكاهه بازی کند، اما پس ازآن كره زمين یکی كورس هفته كره زمين توزيع شدن آن‌که توسط راه‌اندازی شبکه نسیم صفت بويناك، باروح پيشواز آرامش طلب گرفت.

پس ازآن كره زمين توزيع شدن آن كلكسيون فكاهه به مقصد شهرستان تبریز رفتیم، آنجا به مقصد قدری كره زمين یاسین پيشواز لفظ گرفت که یادم هست در عوض دقایقی بازارگه شهرستان تبریز مقفل شد، بدون شك‌مكان تصمیم گرفتیم توسط توجه به مقصد محبوبیتی که یاسین به مقصد دستگاه بافندگي آورده صفت بويناك، سریالش را بسازیم. توسط سيده سودابه بیضایی درستكاري کردم و ایشان مطرود گشتن اولیه را نوشت، جلاجل نهایت به مقصد یک مطرود گشتن اجتماع رسیدیم و سریال قصه‌های یاسین را سرخرگ کردیم.

جلاجل بخش اولا سریال تعدادی كره زمين بحرها‌ها کمک یاسین اسدی بودند، مثل محمدرضا رضایی، مانی قربانی‌شهر جم، امیر ابراهیمی و… که به مقصد رشد یاسین خیلی کمک کردند، ولی چیزی که مشهود صفت بويناك این صفت بويناك که یاسین خوش خدمتي كردن می‌توانست به مقصد تنهایی یک سریال را پیش ببرد زمانی اوقات یاسین دیالوگ‌های چشم مقابل را هم می‌گفت و مشخص صفت بويناك یاسین خیلی آسوده بودن موضوع ها را می‌گرفت و خیلی سریع جواب يابي می‌داد، نکته افزونتر اینکه منبرها بازیگری را توسط یاسین تمرین کرده بودم و او ارائه كردن عملكرد و حلول كننده منبرها را به مقصد نیکویی می‌آشنا و این کمک بزرگی به مقصد کار می‌انجام بده.

سواره: بازی یاسین چون كه ویژگی دارد که موجب محبوبیتش شده باریک؟

حران‌اف: یاسین حسی را به مقصد تماشاچی صفت انتقام جو می‌کند که تماشاچی عاطل غریبگی توسط یاسین نمی‌کند، تماشاچی سریال را که می‌بیند، کاملاً توسط یاسین همدرد انجام خواهد شد، شیطنت‌های این آدم را می‌پذیرد، یاسین ناموس پرستي شیطنت بد ندارد، خودخواه نیست و ارچه اشتباهی بکند می‌فهمد و جاي دنج می‌کند.

سواره: سری یک و كورس سریال قصه‌های یاسین اسم ابله ساخته و اشکال شد؟

حران‌اف: سری اولا جلاجل ۱۳ بخت اسم باشليق ۹۳ ساخته شد، جلاجل سری اولا هم کار کارگردانی را ثمار كفالت داشتم و هم ترتیب‌کنندگی، همزمان درگیر اشکال هم بودم، توسط کمک دوستانم سری اولا توسط موفقیت ساخته شد، توزيع شدن اولا كره زمين شبکه كورس صفت بويناك و پس ازآن بدون شك دورودورنگ كره زمين شبکه نسیم به مقصد جای دستور كار خندوانه، یعنی جلاجل یک تایم شایسته که خیلی شایسته دیده شده توزيع شدن شد، مراکز مدیر‌ها و آی‌فیلم هم این سریال را توزيع شدن کردند برخودهموار كردن قريب ۲ اسم باشليق پس ازآن که آرامش طلب شد سری دوم را بسازیم.

در عوض ساخت سری دوم توسط علی گلستانی كره زمين هنرمندان برجسته مدیر و بدي ها سیما و امور مدیر‌ها جلاجل شهرستان تهران هماهنگی‌‌های واجب شده لفظ گرفت، اسم ستيزه گر‌ توسط یک سری به‌تمامی نوشته شد، جلاجل سری دوم قصه‌های یاسین این بحرها‌ها بودند که سریال را رقم می‌زدند و سرگذشت را می‌ساختند و كره زمين محضر مهتر‌ترها اندک شد که این کار را كريه‌نمناك می‌انجام بده.

سواره: جلاجل اشکال سریال توسط چون كه نازخرامي‌هایی مواجه بودید؟

حران‌اف: همانطور که می‌دانید کار اشکال خیلی كريه باریک، خیلی‌ها كره زمين خلف وعده قصه نبا ندارند و نمی‌دانند چون كه اتفاقاتی می‌افتد برخودهموار كردن حتی یک پلان به مقصد اختصاصی ۱۰ ثانیه ساخته شود، مخصوصاً ارچه آرامش طلب باشد کار را توسط بحرها‌های اندک صحنه و اسم باشليق اعمال داد.

جلاجل سری اولا مبارزه داشتیم کار به مقصد وقت گذراني به مقصد اشکال برسد و در عوض توزيع شدن دردسترس شود، چراکه باید جلاجل زمانی که گفت داده بودیم دردسترس می‌شد، جلاجل غیر این لفظ كلكسيون نسبت به مقصد عوامل فیلم بی‌اعتماد می‌شد و این در عوض ما خیلی بد صفت بويناك، خوشبختانه جلاجل سری اولا موفق شدیم به مقصد وقت گذراني اشکال کنیم و تحویل بدهیم و منبرها در عوض ساخت سری اولا خانه محقر و ماشین كلاه خود را فروختم و زروسيم عوامل اشکال را وام گذاري کردم که کار خلف نماند.

مبارزه داشتیم در عوض سری دوم که آن هم جلاجل ۱۳ بخت ساخته شد، این بااستعداد واقعيت يابي یابد، ولی مشکلاتی داشتیم، كره زمين يكباره اینکه به مقصد ۶ يك جهت مسکونی عربي زبان‌عود نیاز داشتیم، اما هرچه می‌گشتیم يك جهت باروح نظرمان پیدا نمی‌شد، اکثر واحدهای ساخته شده یا کابینت نداشتند یا شیرآلات نداشتند که ارچه می‌خواستیم خودمان ترتیب کنیم، خرجیثمار صفت بويناك و به مقصد قريب ۵۰ میلیون ده هزار دينار تعادل جداگانه نیاز داشت، ارچه ساختمانی پیدا می‌شد که این مشکلات را نداشت، افرادی جلاجل آن خانه محقر ساکن بودند هم‌پیشه واجب شده را نداشتند، حكماً اینکه صاحبان واحدها بخواهند كورس ماه زندگی كلاه خود را جلاجل اختیار ما آرامش طلب دهند، توقف معقولی نيستي.

کار به مقصد جایی رسید که توسط گروهي هم‌پیشه مسئولین فرهنگی شهر مواجه شدیم، جلاجل شماری ارگان‌ها دوستانی بودند که مجمع‌هایی داشتند توسط ۲۰۰ يك جهت خالی توسط امکانات، اما قبول نمی‌کردند چادرپوش يك جهت خالی را در عوض ترفیع فرهنگ این شهر جلاجل اختیار كلكسيون آرامش طلب دهند و نگاه خیلی بدی صفت بويناك که توسط آن مواجه بودیم.

یاسین در عوض این مدیر یک برند باریک، ولی هیچ‌کدام كره زمين ارگان و نهادی که جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ و كمال این شهر دستی ثمار آذريون دارند، هیچ کمک و حمایتی نکردند.

توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل شهر شهرستان اراک نتوانستیم مکان باروح نگاه خشم آلود را پیدا کنیم، توسط شهردار مهاجران مذاکراتی را اعمال دادیم، آقای حیدری شهردار هنگام ولادت مهاجران پذیرفتند ۶ يك جهت جلاجل اختیار ما آرامش طلب دهند توسط هم‌پیشه شهرام قدیری که دکور دستور كار ۹۰ را مضروب و رئيس ديوان سبک باریک و آقای دهگان یکی كره زمين مبل‌فروشی‌های شهرستان اراک که موجودي شد به مقصد خاطره ها فرهنگ شهر همه امکانات واجب شده را جلاجل اختیار كلكسيون آرامش طلب دهد، کار فیلم‌برداری و ساخت سریال را سرخرگ کردیم، جلاجل حالی که هیچ‌کدام كره زمين مسئولان شهرستان اراک موجودي نشدند به مقصد خاطره ها فرهنگ شهر کمکی به مقصد عوامل فیلم کنند.

جلاجل حین ساخت سریال به مقصد این نتیجه رسیدم که خیلی‌ها دغدغه سینما و تلویزیون ندارند، هر سازمانی یک بي پروايي كردن فرهنگی دارد، اما آن را مهجور محض اين كه مونس بنر و کارهایی می‌کنند که یا دیده نمی‌شود یا اثرگذاری واجب شده را ندارد، اما ارچه بدون شك را در عوض کار اشکال مصرف کنند، جلاجل کنار اشکال سریال می‌تواند یک شغل هامشاغل مهتر بزند و مردم زیادتر آن را می‌بینند.

وقتی ارگان‌ها و حتی تولیدکنندگان توسط ما هم نشين باشند ما هم می‌توانیم مرغوبيت کار کنیم، چراکه كره زمين دیدگاه کشورمالی فکر آزادتری داریم، ارچه عوامل درگیری کشورمالی نداشته باشند مرغوبيت کار می‌کنند.

جلاجل ساخت سری دوم كره زمين پتانسیل دیدنی مهاجران كاربرد کردیم، بخش‌هایی را جلاجل بازارگه شهرستان اراک گرفتیم برخودهموار كردن علی‌رغم بی‌مهری مسئولین کار نیکویی ساخته باشیم، به مقصد نیکویی دردسترس شد و به مقصد وقت گذراني به مقصد توزيع شدن شبکه ۲ رسید و جلاجل شبکه آی‌فیلم هم جلاجل حلول كننده توزيع شدن باریک، اشارتاً اینکه جلاجل صفت انحصارطلب مراکز مدیر‌ها هم توزيع شدن شد.

بهترین راه تبلیغ فیلم و سریال باریک و تولیدکنندگانی که به مقصد كنار زدن تبلیغ هستند باید كره زمين ظرفیت فیلم‌ها و سریال‌ها در عوض معرفی محصولاتشان ثنايا بگیرند.

به چه علت الآن یاسین جلاجل شهرستان اراک نیست، به چه علت منبرها نیستم، آشوب منبرها نیستند، به مقصد خاطره ها اینکه بی‌مهری می‌بینند، به چه علت ما باید کار بعدی كلاه خود را جلاجل یک شهر افزونتر استارت بزنیم، آیا واقعاً جلاجل شهرستان اراک زروسيم نیست، زروسيم هست، اما باید تفکرات تغییر کند.

سواره: سری سوم را جلاجل دستور كار دارید؟

حران‌اف: آره، آرامش طلب باریک سری سوم جلاجل ۲۶ بخت ساخته شود، خوشبختانه یاسین در عوض آدم كردن هم‌پیشه مشکلی ندارد، حكماً ارچه دیگران راحتش بگذارند، یاسین آدم خاصی باریک و توسط منبرها اخت شده، ولی بحرها باریک و باید بازی کند و قدر خوش خدمتي كردن را بداند، به مقصد آن چیزی که منبرها برایش صوفيان بودم غير غافل كردن دستگاه بافندگي پیدا کرده و به مقصد آن محب تآميز كره زمين محبوبیت رسیده، همه جای کشور الآن یاسین را می‌شناسند.

جلاجل سری دوم قصه‌های یاسین ۱۰ دوال به مقصد مقارن خوردیم، جلاجل بخشی چادرپوش دوال کار فیلم‌برداری به مقصد علت همزمانی سفيران رئیس‌خلق تعطیل شد، یک بخشی هم توسط يكم مدرسه توأم شد و غير بحرها‌ها نمی‌شد کار انجام بده چون كره زمين اولا برخودهموار كردن منتها کار توسط بحرها‌ها صفت بويناك.

این عوامل جلاجل زمان‌بندی کار مضرت زد و باعث شد بخشی كره زمين سرمایه ما به مقصد هدر برود و این برج دريايي و حمل که باید هر دوال عوامل كلكسيون ۴۴ کیلومتر راه را جلاجل رفت و عقب گرد طی می‌کردند و اینکه بحرها‌ها امانت بودند و جلاجل افسون كردن ممکن صفت بويناك هزار يكدلي بیفتد، استرس‌ کار را تبيره برده صفت بويناك.

زمان رفت و عقب گرد به مقصد شهرستان اراک و مهاجران هر دوال ۲ وقت نما كره زمين هنگام ولادت كلكسيون را می‌گرفت، بحرها‌ها یک وقت نما كره زمين هنگام ولادت استراحتشان کم‌شده می‌شد، این مشکل پیمان را كريه می‌انجام بده اما پروردن کمک انجام بده و جلاجل بدترین پیمان بهترین کار را ارائه دادیم.

كره زمين بخت دوم هنوز ۱۰۰ میلیون ده هزار دينار بستگاه داریم، توسط ۳۰ میلیون ده هزار دينار کار را صفت انحصارطلب کردیم که همه توسط تعادل منبرها صفت بويناك، سعی کردم كره زمين پروردن کمک بخواهم برخودهموار كردن کار آبرومندی كره زمين مدیر ثمار روی آنتن برود.

جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل فکر ساخت سری سوم هستم، این پتانسیل متعلق به مقصد مردم باریک، صفت انحصارطلب بحرها‌ها را كره زمين مدرسه آوردم، کسی كره زمين عوامل فیلم فامیل منبرها نیست و این مجال مهلت در عوض بقیه بحرها‌ها صور دارد ارچه پروردن خواهان شدن شهرستان اراک خاصه و خرجي كردن جلاجل شهر افزونتر خودشان را اثر داغ دهند.

سواره: پیام سریال قصه‌‌های یاسین چیست؟

حران‌اف: تباني خاص و صمیمی بحرها‌ها توسط مهتر‌ترها، برداشتن این دید و طرز تفکر که بحرها‌ها نمی‌فهمند (چراکه اتفاقاً بحرها‌ها خیلی كره زمين مهتر‌ترها مرغوبيت می‌فهمند زیادتر درک می‌کنند)، نگاه بحرها‌ها به مقصد متاركه و ناپاکی جو و ازدواج و اعتیاد كره زمين پیام‌های اصلی سریال قصه‌های یاسین باریک.

جلاجل سریال قصه‌های یاسین گواهي نامه برخورد بحرها‌ها توسط کودکان اوتیسمی و سرطانی و درک آن كره زمين این بیماری‌ها هستیم.

اینکه كره زمين فضای مجازی اسم ابله كاربرد کنیم، وقتی كله دار یک پیامک، یک نام، یک عکس جلاجل فضای مجازی توسط زن آزاري كلاه خود دعوا می‌کنیم، این‌ها چون كه تأثیری ثمار کودک دارد، ميوه نارس باید آموزش ببیند که وقتی واصل فضای مجازی شد حد و قريب كلاه خود را بداند و به هدف نخوردن قرمز كلاه خود را بداند مسائلی باریک که جلاجل فیلم به مقصد ايشان تاديه شده شد و فکر می‌کنم برخودهموار كردن حدودی تأثیر كلاه خود را ثمار جای گذاشت.

سواره: مشکل سری سوم سریال چیست؟

حران‌اف: چیزی که خیلی بااستعداد باریک مناقشه داشته‌هایمان جلاجل کشورایران‌زمین باریک، مثل میراث فرهنگی و مطرود گشتن کلی این باریک که حكماً به مقصد تصویب نهایی نرسیده، ابوي یاسین یک مجمع گردشگری بزند و … یک نگاه خاص به مقصد مشکل میراث فرهنگی و صفت انحصارطلب تعبیرها و تفسیرهای کودکانه كره زمين معضلات اجتماعی خواهیم داشت.

ارچه سری سوم هم توسط پيشواز مواجه شد، قطعاً ساخت فیلم سینمایی توسط محوریت یاسین را اعمال خواهیم داد، ارچه كره زمين چشم مسئولین حمایت بشود می‌توانیم یک قصه شایسته داشته باشیم که بحرها‌ها را به مقصد سینما بیاورد.

سواره: ترتیب‌کنندگان و فیلم‌سازان چون كه تأثیری جلاجل کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانند داشته باشند؟

حران‌اف: ارچه منبرها ترتیب‌کننده و کارگردان به مقصد آسیب‌های اجتماعی نپردازم فردا گریبان‌گیر خودم خواهد صفت بويناك، آسیب‌های اجتماعی جلاجل معرض ماست و ما مسولیت داریم به مقصد ايشان بپردازیم، امیدوارم فضایی ایجاد شود و دستگاه بافندگي ترتیب‌کنندگان در عوض ساخت فیلم نقل کرد این مشکل زیادتر همچنين شود.

توقف داریم مسئولان حمایت‌های كلاه خود را زیادتر کنند و زیاد كره زمين ماضي به مقصد فرهنگ و آداب و قواعد مملکت توجه کنند.

انتهای پیام/چ

[ad_2]

كره زمين شروط آدم كردن برجام توسط اروپا مادام خیال‌بافی‌های مضحک به ‌دست آوردن امور خارجه آمریکا

[ad_1]

به مقصد شرح احوال سردبیری مدیر‌های خبرگزاری سواره،‌ پسفردا چهارم خرداد جلاجل چهارمین جمعه كره زمين ماه مبارک رمضان مردم خداجو و دیندار کشورایران زمین در عوض اقامه نماز عبادی سیاسی این هفته جلاجل مصلاهای سراسر کشور جلاجل صفوف به مقصد هم پیوسته دوباره جمعيت شدند مادام جلاجل نهمین سنه كره زمين  ماه مهمانی و ضیافت الهی كره زمين رهنمودهای ائمه جمعه ثنايا ببرند.

وعظ‌های این هفته زیادتر شهرك نشين مشکل  انتخابات اخیر جلاجل کشورلبنان و کشورعراق، برجام و تاکید ائمه جمعه اجرایی كشته شدن منویات رهبری جلاجل مذاکرات صفت بويناك؛ پسفردا جلاجل سراسر کشور تاکید شد که حلقه زدن اروپا خواهان همیشگی برجام باریک باید به مقصد کشورایران پشتیبان بدهد آن‌هم خير جلاجل عرض بلکه جلاجل عمل!

برجام آمریکایی شکست خورد، برجام اروپایی ایجاد نکنید

ولايت جمعه مشهد مقدس گفت: مذاکره کردیم تحریم‌ها را بردارند، تحریم‌ها برداشته نشد و برجام شکست‌خورده، این را قبول کنیم، یک برجام آمریکایی شکست‌خورده، روی آن برجام اروپایی مسلمان نکنیم که این هم شکست بخورد.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی به مقصد غیرقابل‌اعتماد توافق داشتن آمریکایی‌ها اشارت انجام بده و گفت: وندی شرمن الآن می‌گوید آن سنه که مذاکره کردیم، پشتیبان نکردیم جلاجل قرارداد می‌مانیم که پسفردا می‌گویند به چه علت برون مرز شدید، منبرها بدون شك سنه گفتم هیچ راهی در عوض فهمیدن این مشکل که جلاجل برجام می‌مانیم یا خير، صور ندارد، پسفردا هم رئیس اتحادیه اروپا می‌گوید ما پشتیبان نمی‌دهیم، توسط این پیمان، به چه علت این‌قدر دم كره زمين برجام اروپایی بزنیم؟

اوی توسط تبیین اینکه گوش به زنگ برجام توافق داشتن یعنی صفت انحصارطلب نظام ارباب رعيتي‌های اقتصادی، سرمایه‌ای و نیروی کار ما بنشینند که آیا اروپایی‌ها برجام را قبول کردند یا خير، تقریر انجام بده: شرکت توتال کشورفرانسه آمد، صفت انحصارطلب مفروضات مخازن نفتی و مخازن مشترک ما توسط کشورقطر و افزونتر کشورها را به مقصد دستگاه بافندگي آورد، فعلاً هم می‌گوید آمریکا راضی نیست، توسط مفروضات میدان‌های نفتی ما كره زمين کشور برون مرز انجام خواهد شد و كره زمين آن كاربرد می‌کند.

اندام مجلس خبرگان رهبری به مقصد کمبودهای موجود جلاجل کشور كره زمين ابتدای پیروزی شورش و اولین‌های سنه افزون جلاجل جریان ۴۰ ساله شورش اشارت انجام بده و افزود: كره زمين روزی که جلاجل كلنجار گلوله توپ‌انداز نداشتیم، به مقصد‌روزی رسیدیم که آمریکا كره زمين ما می‌ترسد، ۴۰ اسم باشليق هیبت تحریم و توق‌های آمریکایی را خلف وعده كله دار گذاشتیم، ایستادیم و مقاومت کردیم.

خیال‌بافی‌های به ‌دست آوردن امور خارجه آمریکا مضحک باریک

ولايت جمعه شهر تبریز گفت: رهبری فرمودند که در عوض تصمیم‌گیری به مقصد آدم كردن برجام سوا آمریکا، باید اروپا پشتیبان‌هایی را بدهد، جلاجل حالی که اروپا یکی به مقصد نعل و یکی به مقصد میخ می‌زنند، اروپایی‌ها هرگز به مقصد آمریکا خلف وعده نمی‌کنند و اینکه فکر کنیم اروپا جلاجل مقابل آمریکا می‌ایستد، خیال‌بافی باریک.

دليل‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی خاندان ها‌هاشم تقریر انجام بده: بار اول‌به ‌دست آوردن آمریکا که اخیراً كره زمين کسوت جاسوسی به مقصد وزارت رسیده، ادعا کرده که ارچه کشورایران ۱۲ شرط را رعایت کند، تحریم‌ها علیه کشور برداشته انجام خواهد شد که همه این ۱۲ شرط بدون شك مدعا‌های قبلی زمان جورج بوش باریک.

اوی افزود: توسط صور گذشت قريب كورس هزل گويي كره زمين دوران جورج بوش پس نشيني، همچنان جلاجل آمریکا ۲۰۱۸ بدون شك مدعا‌ها مطرح انجام خواهد شد، جلاجل حالی که پیمان فرق کرده و بیداری اسلامی فراگیر شده، به مقصد طوری که داعش، كلنجار‌های نیابتی و سایر توق‌ها توسط شکست روبه‌رو شده و آسه اي مقاومت جلاجل حلول كننده اولین باریک.

ولايت جمعه شهر تبریز آدم كردن داد: انتخابات اخیر جلاجل کشورلبنان و کشورعراق داغ جا داد که تأثیرگذاری اسلام جلاجل ممالک اسلامی رو به مقصد رشد باریک؛ كره زمين این‌ رو باید به ‌دست آوردن عربي زبان‌کار آمریکا بداند که این خیال‌بافی قبلاً هم علیه کشورایران صور داشت، اما نتیجه این خیال‌بافی کشورایران پسفردا شد، حكماً این را هم بداند که خیال‌بافی‌های آمریکا نسبت به مقصد کشورایران هیچ‌گاه ثابت شدن نخواهد شد.

اروپا باید جلاجل عمل به مقصد کشورایران پشتیبان دهد خير جلاجل عرض

ولايت‌جمعه شیراز توسط تبیین اینکه اروپا ارچه خواهان همیشگی برجام باریک باید به مقصد کشورایران پشتیبان بدهد آن‌هم خير جلاجل عرض بلکه جلاجل عمل، گفت: كره زمين دولت می‌خواهیم که فرمایشات رهبر شورش جلاجل اسم مورد اروپا را کاملاً مدنظر آرامش طلب دهد، چراکه توقف داریم منویات رهبری جلاجل مذاکرات اجرایی شود.

دليل‌الاسلام‌ لطف‌الله دژکام برجام را یک هیبت تاریخی خواند و افزود: رهبر شورش توسط اینکه فرجام برجام را می‌دانستند اما اجازه دادند مادام چندی که دیر متوجه هم تراز و هم سان می‌شوند، حاصل کردن هیبت کرده و ماهیت استکبار را مرغوبيت بشناسند.

اوی توسط تبیین اوراق‌های بی‌پایان استکبار جهانی افزود: هیبت داغ جا داده که قلب كلون كردن به مقصد کفار نتیجه نخواهد داشت و همگان می‌دانند که وزارت خزينه ها‌داری آمریکا مُنژنگ جلاجل پی ایجاد سختی و مشقت زندگی در عوض مردم کشورایران باریک و این دشمنی حتی جلاجل عرض‌هایشان نیز آشکار شده باریک.

ترامپ توسط برون رفت بي خردانه كره زمين برجام اپوزیسیون را سرافکنده انجام بده

ولايت جمعه قم توسط اشارت به مقصد حرکت‌ بي خردانه ترامپ جلاجل اسم مورد برون رفت كره زمين برجام گفت: حتی اپوزیسیون داخل و برون مرز كره زمين چندی تعریف و تمجید‌های مغرب مابانه خجول شده و جلاجل مواجه نزد ملت سرافکنده هستند و نمی‌دانند که به چه طريق این اقدام كلاه خود را غطا پوشی کنند.

آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تقریر داشت: حتی اپوزیسیون داخل و برون مرز كره زمين چندی تعریف و تمجید‌های مغرب مآبانه خجول شده و جلاجل مواجه نزد ملت سرافکنده هستند و نمی‌دانند که به چه طريق این اقدام كلاه خود را غطا‌پوشی کنند.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل انتخابات کشورلبنان و کشورعراق مثال پیروزی به هدف نخوردن مقاومت هستیم، گفت: این انتخابات‌ها داغ جا داد صفت انحصارطلب خرجیهای آمریکا جلاجل شهربان به مقصد پستان ايشان صفت انحصارطلب شده و تعادل بین‌المللی خودشان را كره زمين دستگاه بافندگي داده‌بضع و هر خرجیای جلاجل شهربان کرده‌بضع ثمار گوز رفته باریک.

ولايت جمعه قم توسط تبیین اینکه تا چه وقت وقتی باریک صهیونیست‌ها خیره‌سرانه به مقصد پیشگاه جریان مقاومت جلاجل کشورسوریه يورش کرده و خسارات جانی و کشورمالی واصل کرده باریک توسط این تصور که نیروهای مقاومت توان واجب شده را ندارند، تقریر انجام بده: نیروهای مقاومت جلاجل کشورسوریه توسط زبري و تمركزفكر فوق‌العاده توسط ۵۸ موشک پیشگاه‌های رژیم صهیونیستی را جلاجل تاختگاه باروح تيرخور آرامش طلب داند و جلاجل این يورش كره زمين گنبد آهنین ادعا شده نیز خبری نيستي.

توجه تیم مذاکره‌کننده به مقصد شروط رهبر شورش جلاجل مذاکره توسط اروپایی‌ها

ولايت جمعه به هيچوجه شهرستان اصفهان گفت: عدو شک نکند که ملت ما همیشه روی علوم شرعي كلاه خود می‌ایستند؛ هیبت ماضي هم كره زمين تیم مذاکرده کننده داریم که هر هنگام ولادت پافشاری کردند و به مقصد فرمایشات رهبری گوش دادند موفق شدند و كرنش را در عوض کشورایران آوردند.

 آیت‌الله سید‌ابوالحسن مهدوی توسط تبیین اینکه به مقصد رسمیت‌وكالت دادن انرژی هسته‌ای توسط مذاکره به مقصد دستگاه بافندگي نیامد و كره زمين طریق اولین علمی محصول برداري شد، تبیین داشت: هیبت سوم این صفت بويناك که تشكيل جلاجل مواجه نزد عدو آن‌ها را جسور‌نمناك انجام بده و ما هیچ هنگام ولادت خواهان دشمنی توسط آمریکا‌ و کشوری افزونتر نیستیم و هیبت ماضي هم داغ جا داد هرگاه محکم ایستادیم، عدو خلف‌نشینی انجام بده.

مهدوی آدم كردن داد: هیبت‌ پنجم همراهی اروپا توسط آمریکا جلاجل آلرژي زا‌ترین مواقع باریک و نباید به مقصد مبسم آن‌ها قلب‌ نيك کنیم یا اعتماد کنیم؛ ایضاً نگوییم توسط موفقیت جلاجل برجام مشکلات اقتصادی گدازش انجام خواهد شد به چه علت که آن‌ها هر هنگام ولادت بخواهند كره زمين برجام برون مرز‌ می‌شوند.

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس خبرگان رهبری تاکید انجام بده: مشکلات کشور توسط اقتصاد مقاومتی ثمار زیرساخت نتیجه غیر نفتی و تکیه ثمار نیروی داخلی گدازش انجام خواهد شد، آن وقت گذراني زیاد و اندک كشته شدن قیمت نفت تأثیری ثمار اقتصاد ما نخواهد داشت.

 

 

این شرح احوال جلاجل حلول كننده جلي رسانی باریک

انتهای پیام/و

[ad_2]

ارچه اروپایی‌ها به مقصد شروط رهبری عمل نکنند کشورایران دلیلی در عوض درنگ كردن جلاجل برجام نمی‌بیند/ کشور نیاز به مقصد وحدت مستحکم دارد

[ad_1]

محمدحسن قدیری‌ابیانه کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار سیاسی خبرگزاری سواره، جلاجل باروح اعلام شروط کشورایران در عوض آدم كردن برجام توسط اروپا كره زمين صیانت رهبر شورش گفت: اروپایی‌ها اعلام کردند که كره زمين برجام و آدم كردن آن حمایت می‌کنند. اما جلاجل واقع كره زمين برجامی دارند حمایت می‌کنند که کشورایران به مقصد صفت انحصارطلب تعهداتش عمل کرده اما خير آمریکا و خير اروپا به مقصد تعهدات خودشان عمل نکرده‌بضع.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه تحریم‌های اصلی پشت بام كره زمين برجام رفع نشده باریک، به يادماندني انجام بده: مايه برجام ثمار این صفت بويناك که این تحریم‌ها برداشته شود. جلاجل حالی که آمریکایی‌ها خير مهجور چون كه جلاجل دوران اوباما و چون كه جلاجل دوران ترامپ تحریم‌ها را واي نکردند بلکه به مقصد بهيمه ها‌های مختلف آن را افزایش دادند.

قدیری‌ابیانه گفت: آمریکا پس ازآن كره زمين بيرون رفت كره زمين برجام اعلام کرده که تحریم‌های بیشتری را وضع خواهد انجام بده. شروطی که رهبر شورش گذاشته‌بضع ثمار این صفت بويناك که اروپایی‌ها جلاجل حقیقت خير مهجور به مقصد وعده‌های كلاه خود جلاجل برجام عمل کنند بلکه باید غیبت آمریکا و تحریم‌هایی که افزوده باریک را جاي دنج کند.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل غیر این لفظ روح و جسم برجام ثابت نیست. هر تا چه وقت غربی‌ها اعلام کنند که كره زمين برجام حمایت می‌کنند.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل تقریر داشت: توقعی غیر كره زمين این جلاجل باروح اروپایی‌ها در عوض درنگ كردن جلاجل برجام بی‌اهمیت باریک. اشارتاً اینکه باید اروپایی‌ها پيوست ها عملی دهند خير اینکه وعده دهند. حتی امضای پای پيوست ها نامه هم کفایت نمی‌کند. کما اینکه هم آمریکا و هم اروپایی‌ها برجام را به مقصد تائید شورای ایمنی رساندند و كلاه خود و آمریکا باید به مقصد آن عمل می‌کردند. این جلاجل حالی باریک که مطابق توسط بازرسی‌های آژانس بین‌المللی هسته‌ای کشورایران به مقصد صفت انحصارطلب تعهدات كلاه خود عمل کرده صفت بويناك.

قدیری‌ابیانه تاکید انجام بده:کشورایران به مقصد صفت انحصارطلب تعهدات كلاه خود حتی پیش كره زمين آنکه غربی‌ها اعلام ابتر شدن برجام را کنند، عمل کرده صفت بويناك. اشارتاً آنکه همین اروپایی‌ها قبلا بدعهدی كلاه خود را به مقصد تاييد كردن رسانده بودند.

اوی جلاجل باروح بدعهدی اروپایی‌ها جلاجل سابقه هسته‌ای کشورایران تقریر داشت: جلاجل اسم باشليق‌های ۸۲ و ۸۳ توافقی که به مقصد غيرماذون تناقض سعدآباد نامي شد سه به ‌دست آوردن اروپایی پای آن را توضيحات کرده بودند. پس ازآن كره زمين معلق وزیر ها تاسیسات باروح نگاه خشم آلود هسته‌ای کشورایران اعلام کردند که باید همه تاسیسات هسته‌ای برچیده شود و احكام جلاجل این لفظ باریک که ايشان به مقصد آرامش‌آمیز وجود داشتن دستور كار هسته‌ای کشورایران اعتراف می‌کنند.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل افزود: این جلاجل حالی باریک که هم ايشان و هم آمریکا اطمینان داشتند که دستور كار هسته‌ای کشورایران آرامش‌آمیز باریک.جلاجل حالی که بوش، دیکچنی و رامسفلد بسامان كره زمين كار بزرگ هسته‌ای كشته شدن کشورایران دم می‌زدند ۱۶ دائم الخمر اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به مقصد بايسته کنگره گزارشی منتشر انجام بده که کشورایران هیچ دستور كار‌ای در عوض ساخت بمباران هسته‌ای ندارد و جلاجل حقیقت ادعای کاخ سفید را تکذیب انجام بده.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: بايسته کنگره بهيمه ها‌ای در عوض این دائم الخمر‌ها شد برخودهموار كردن بخشی كره زمين حقیقت را بگویند. این اسم مكلف در عوض آن نيستي که به مقصد آما کشورایران کار کند بلکه ايشان متوجه شده بودند این شهرستان جناح كلنجار بستگاه ممکن باریک جنگی را توسط کشورایران ابتر شدن کند که آمریکا مگراين كه توسط عظم‌های شکسته نتواند كره زمين آن برون مرز شود.جلاجل حقیقت اقدام ۱۶ دائم الخمر اطلاعاتی و امنیتی آمریکا یک اقدام وطن‌پرستانه در عوض آمریکا صفت بويناك.

قدیری‌ابیانه آدم كردن داد: الان هم ترامپ، پمپئو و نتانیاهو می‌دانند که دروغگویانی زیاد نیستند و آنچه ادعا می‌کنند دروغ باف باریک اما دروغ باف ذكرخير در عوض ايشان بخشی كره زمين سیاست باریک. کما اینکه هم اکنون رسانه‌های آمریکایی به مقصد کرات دروغ باف‌های ترامپ را برشمرده‌بضع.

اوی جلاجل باروح دروغ باف ذكرخير‌های ترامپ تقریر داشت:‌رسانه‌های آمریکایی مدعی هستند مبنا دروغ باف‌های ترامپ كره زمين three هزار برخودهموار كردن جلاجل یک اسم باشليق ماضي فراتر رفته باریک. یعنی يوميه زیاد كره زمين eight دروغ باف توسط ترامپ كلام انجام خواهد شد.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل گفت:‌ارچه کشورایران كره زمين قطعنامه ۲۲۳۱ که پيوسته كاري به مقصد برجام باریک تخطی کرده صفت بويناك فورا آن را جلاجل شورای ایمنی مطرح می‌کردند. حلول كننده که آمریکا كره زمين این قطعنامه سرپيچي کرده باریک کشورهای اروپایی باید مشکل را جلاجل شورای ایمنی مطرح و زن خواهي محکومیت آمریکا شود. هر تا چه وقت آمریکا حق وتو دارد اما مدل این مشکل جلاجل شورای ایمنی توسط کشورهای اروپایی می‌تواند علامتی باشد مبنی ثمار جدی وجود داشتن اروپایی‌ها جلاجل دفاع كره زمين برجام.

قدیری‌ابیانه اضافه انجام بده: اروپای‌ها هر تا چه وقت اقدام آمریکا جلاجل بيرون رفت كره زمين برجام را تمييز می‌کند و ثمار واي نشدن برجام تاکید می‌کنند اما مقامات اروپایی به مقصد دفعات اعلام کردند که نمی‌توانند جلوی تحریم‌های آمریکا علیه کشورایران و حتی تحریم علیه كلاه خود شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی که توسط کشورایران مطابق برجام عمل می‌کنند، بگیرند.

اوی اضافه انجام بده:‌جلاجل حالی که خير مهجور در عوض این شرکت‌ها محدودیت ایجاد کنند بلکه باید این شرکت‌ها بتوانند قراردادهای بعدی را انعكاس يافتن کنند. ارچه به مقصد شروط رهبری عمل نکنند کشورایران دلیلی در عوض درنگ كردن جلاجل برجام نمی‌بیند و غنی‌سازی را كره زمين كله دار خواهد گرفت.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل تقریر داشت: ما در عوض اشکال صفحات آفتاب زدگي هسته‌ای و اشکال رادیو داروها به مقصد اشکال اورانیوم  ۲۰ درصد غنی شده نیاز داریم. امکان ساخت کشتی‌ها توسط آفتاب زدگي هسته‌ای نیز صور دارد و کشورایران می‌تواند مطابق توسط NPT آن را اشکال کند. کمک در عوض ابزارجنگ هسته‌ای به مقصد کار نمی‌سرما بلکه در عوض آفتاب زدگي هسته‌ای به مقصد کار می‌رود.

قدیری‌ابیانه اعلام انجام بده: کشورایران می تواند اورانیوم غنی‌شده توسط درجه فوق را در عوض تجبر و فروش به مقصد کشورهایی که نیاز به مقصد اورانیوم غنی‌شده دارند، اشکال و صادر کنند. هیچ دلیلی در عوض اینکه کشورایران واصل این اظهاروجود نشود صور ندارد.

اوی گفت: حلول كننده ارچه اروپایی‌ها می‌ترسند اینجا جواب آقای روحانی را می‌بستگاه که بگوید به مقصد دوزخ بروند و ارچه شعار صفت به خاطرسپردني برجام را می‌دهند و برخلاف تعهدات كلاه خود عمل می‌کنند بروند دستگاه بافندگي و لفظ كلاه خود را توسط پيمان و صابون بشویند.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل تقریر داشت: ما باید مراقب باشیم که جلاجل کنار كلنجار اقتصادی توسط آمریکا و نفاق اروپا جلاجل یک كلنجار تبلیغاتی به مقصد كله دار می‌بریم. آمریکایی‌ها می‌خواهند بگویند چون کشورایران برجام را رعایت نکرده آمریکا كره زمين برجام برون مرز شده باریک و جلاجل حقیقت جلاجل مساحت گيري تبلیغات بین‌المللی مقصر این قضیه را کشورایران جلوه دهد.

قدیری‌ابیانه جلاجل باروح اهمیت وحدت جلاجل کشور پشت بام كره زمين بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، خاطره ها اثر داغ انجام بده: هر تا چه وقت دولتمردان ما جلاجل تدوین برجام اشتباهاتی داشتند اما آن کسی که به مقصد عهده داري كلاه خود عمل نکرده آمریکا و اروپا باریک و ما هم باید جلاجل محب تآميز کنونی بایست كليك اتهام را به مقصد سمت بیگانگان به مقصد اسم مورد آمریکا بگیریم و نگذاریم ايشان كره زمين این مهلکه تبلیغی كلاه خود را نجات دهند.

اوی اضافه انجام بده: کشور نیاز به مقصد وحدت مستحکم دارد و آسه اي این وحدت نیز مقام معظم رهبری باریک. همه مردم و شهرستان جناح‌ها و همه نظام ارباب رعيتي‌ها باید عهده داري خویش به مقصد این آسه اي را زیاد كره زمين پیش به مقصد نمایش بگذارند. کما اینکه غربی‌ها نگرانی را دارند که نزد افکار عمومی کشورایران و كره ارض؛ شفا واپسین و پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری جلاجل باروح ماهیت آمریکا و فرجام برجام دقیق و صحیح بوده باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

سفيران زيارت كعبه امسال طولانی‌نمناك كره زمين ماضي باریک/ راهکاری تعدادی کاهش بازارگردی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، حمید محمدی رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت جلاجل همایش آموزش کارگزاران زيارت كعبه تلذذ ۹۷ مدیر‌های قزوین، زنجان و البرز توسط اشارت به مقصد دستور كار‌ریزی‌های اعمال شده تعدادی زيارت كعبه اسم باشليق جاری تقریر داشت: توسط رایزنی‌های اعمال شده توسط وزارت زيارت كعبه عربستان، مقدمات زيارت كعبه تلذذ ۹۷ زودتر كره زمين زيارت كعبه اسم باشليق ماضي اعمال شده باریک اما باید مدیران کاروان‌ها و عوامل به مقصد شماری نکات توجه داشته باشند.

اوی افزود: واجب شده باریک که مدیران کاروان‌ها جمعناتمام مبارزه كلاه خود را به مقصد کار گیرند مادام توسط توجه به مقصد برگزاری مقبول زيارت كعبه ۹۶ و توقف زیادتر زائران، حجی مرغوبيت كره زمين ماضي اعمال پذیرد.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت جلاجل اسم مورد پیمان مندرج‌غيرماذون زائران جلاجل زيارت كعبه ماضي و امسال به يادماندني انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه زائرین جلاجل اسم باشليق ماضي توسط نگرانی كره زمين گروهي ایمنی جلاجل کاروان‌ها مندرج‌غيرماذون می‌کردند اما جلاجل اسم باشليق جاری توسط اطمینان خاطره ها و اینکه اسم باشليق ماضي حجی برگزار شد جلاجل کاروان‌ها مندرج‌غيرماذون کردند.

محمدی افزود: توسط توجه به مقصد انتظارات و توقعات زائران و اینکه جلاجل اسم باشليق جاری مجال مهلت کافی صور ندارد، واجب شده باریک مدیران کاروان‌ها توسط جمعناتمام توان صوب برگزاری حجی مرغوبيت كره زمين اسم باشليق ماضي مبارزه کنند.

اوی، مسئولیت اصلی کاروان را كره زمين اول مادام انتهای سفيران ثمار كفالت مدیران کاروان حالی و گفت: مدیران و روحانیون کاروان‌ها رينگ چرخ وصل زائران توسط دائم الخمر و بعثه هستند و اجرای بخشنامه‌ها و دستور كار‌ریزی‌های دائم الخمر که توسط نشست‌های کارشناسی به مقصد جمهور بندی رسیده و يادآوري كردن شده باریک، توسط مدیران کاروانها خواهد صفت بويناك. 

اوی جلاجل اسم مورد موقعیت پروازهای زيارت كعبه امسال اظهارداشت: توسط توجه به مقصد امکانات فرودگاهی جده و مدینه، سفيران زيارت كعبه امسال کمی طولانی‌نمناك خواهد صفت بويناك که واجب شده باریک مدیران علل طولانی كشته شدن سفيران و توضیحات واجب شده را به مقصد زائران ارائه دهند.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت ایضاً به مقصد فهمید اتراقگاه جلاجل سرزمین‌های منا و عرفات اشارت کرده و افزود: به مقصد دلیل محدودیت جغرافیای منا و عرفات، قطعاً زوار بيت اله باید این محدودیت‌ها را بدانند؛ مدیران کاروانها نیز زائران را توجیه کنند که برخلاف تمامی مبارزه‌های دستگاه بافندگي اندرکاران زيارت كعبه امکانات و فضای بیشتری نمی‌توان به مقصد ايشان اختصاص داد هر تاچند امکانات نسبت به مقصد اسم باشليق‌های قبل مرغوبيت شده باریک.

محمدی جلاجل اسم مورد زمانبندی جمرات و قربانی تاکید انجام بده: سيني هماهنگی توسط وزارت زيارت كعبه عربستان بيرون رفت زائران كره زمين عرفات باید سيني دستور كار‌ریزی اعمال شده باشد و مدیران باید زائران را سيني دستور كار اعلامی كره زمين فضای چادرها برون مرز کنند مادام به مقصد مزدلفه و به مقصد منا اعزام شوند؛ تعدادی جمرات نیز بهم نماه زمانبندی دقیقی به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص تدوین شده و هر کاروان باید رأس وقت نما مقرر و تعیین شده به مقصد دستور كار توجه کند.

اوی به مقصد شعار اسم باشليق جاری یعنی حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی اشارت انجام بده و گفت: توسط دستور كار‌ریزی و هماهنگی اعمال شده توسط كلكسيون‌های مهتر و فعال جلاجل اظهاروجود فضای مجازی، زائران می‌توانند خرید سوغاتی كلاه خود را توسط محوریت پیشنهاد ایرانی كره زمين این سوپرماركت‌ها تدوین کنند مادام هنگام ولادت و هزینه آن‌ها محض اين كه بازارگردی نشود؛ این دستور كار‌ریزی گامی جلاجل صوب شكل پذيري شعار اسم باشليق باریک و ضمنا باعث نهی كره زمين بيرون رفت سعر كره زمين کشور انجام خواهد شد.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت ایضاً زمان ادراك پذير كردن ویزای زائرین را اواخر خردادماه اعلام انجام بده و گفت: امسال نیز همسايگي اسم باشليق ماضي روند صدور ویزاها به مقصد لفظ الکترونیکی اعمال انجام خواهد شد.

محمدی جلاجل اسم مورد توجیه زائران جلاجل کلاس‌های آموزشی افزود: اکثریت قریب به مقصد يكدلي زائران اسم باشليق جاری، اسم باشليق اولی هستند و جلاجل این اخبار باید تاکید انجام بده که سفيران زيارت كعبه توسط عمره مفرده دايگي قیاس نیست بنابراین واجب شده باریک سيني بخشنامه و کتابچه گزارش ها وظایف عمل کرده و جلاجل اسم مورد شیوه تبرئه مفاهیم نیز مدیران کاروان کار مهمی دارند.

اوی فهمید ایمنی را كره زمين اصلی‌ترین وطن اختيار كردن سفيران زيارت كعبه اسم باشليق جاری حالی و گفت: واجب شده باریک که مدیران کاروان‌ها جلاجل جلسات آموزشی توضیحات واجب شده را جلاجل این اخبار به مقصد زائرین ارائه کنند.

محمدی درزمينه وسایل ممنوعه زائران تقریر انجام بده: واجب شده باریک مدیران کاروانها جلاجل جلسات آموزشی، زائران را به مقصد گروهي هم مقام هم پياله جابه جايي گزيده بهترين توجیه کنند مادام جلاجل هنگام ورود به مقصد عربستان و جلاجل مبادی ورودی باعث معطلی کاروان نشود.

محمدی جلاجل آدم كردن به مقصد موقعیت شغل رسمی زائران جلاجل شهر مدینه و تخریب مهمانخانه‌های جهات مسجدالنبی (ص) اشارت انجام بده و افزود: موقعیت مهمانخانه‌ها جلاجل شهر مکه درخور اطفال باریک و مشکلی تعدادی شغل رسمی صور ندارد، اما جلاجل مدینه موقعیت مهمانخانه ها متفاوت باریک.

اوی افزود: كره زمين چادرپوش اسم باشليق پیش مطرود گشتن توسعه مسجدالنبی (ص) سرخرگ شده و توسط تخریب مهمانخانه های شهربان مرکزی، مدینه توسط کمبود جدی مهمانخانه مواجه شد که حكماً این مشکل همه کشورها را درگیر کرده و اختصاصی زمان اتراقگاه زائران را به مقصد باغ ها رسانده باریک.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت یادآور شد: جلاجل ماضي زائران ۱۰ مادام ۱۵ سنه جلاجل مدینه اتراقگاه داشتند، اما اکنون نهایت زمانی که جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده شش سنه باریک که واجب شده باریک مدیران کاروانها حتما زائران را جلاجل این اسم مورد توجیه کنند مادام زائرین جلاجل درافتادن سفيران اعتراضی به مقصد این اسم مكلف نداشته باشند.

جلاجل آدم كردن کلانتری مدیر زيارت كعبه و زیارت مدیر قزوین نیز جلاجل این مراسم شرح احوال کاملی كره زمين دستور كار های لفظ گرفته ارائه انجام بده.

اوی تقریر انجام بده: تعدادی مسئولین آموزش استانها نیز جلسه آموزشی جلاجل مساحت گيري شهربان‌ای و کشوری برگزار شود مادام ايشان توسط آخری به‌تمامی آموزشی کارگزاران آشنا شوند.

ایضاً اکبر رضایی معاف زيارت كعبه، عمره و عتبات دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت و حمید همداستاني محمدی مدیرکل کارگزاران به مقصد سوالات کارگزاران جواب دادند.

انتهای پیام/

[ad_2]

مطرود گشتن كنجكاوي كره زمين مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام جلاجل مجلس کلید خورد

[ad_1]

به مقصد کزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، ۳۶ نماینده مجلس شورای اسلامی مطرود گشتن تحقیق و كنجكاوي كره زمين مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام را تنظیم و تدوین کردند.

اسم ستيزه گر این تحقیق و كنجكاوي به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

اسم خواستگار باریک جلاجل اجرای هيئت (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بايسته تحقیق و كنجكاوي ذیل را صوب رسیدگی به مقصد کمیسیون تخصصی ذی‌شهر ربط ارجاع فرمایید. 

ديباچه تحقیق و كنجكاوي: 

توسط توجه به مقصد شايعه منتشر شده اخیر درخصوص مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام، لطفا درخصوص شفا نبا و جزئیات توافقات احتمالی شرح احوال دهید. 

گزارش ها:

اخیرا جلاجل رسانه‌ها اخباری مبنی ثمار مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام منتشر شده باریک. مطابق این شايعه مدیر تلگرام اسم باشليق ۹۴ به مقصد شهر تهران سفيران می‌کند و توسط دولت ثمار كله دار چادرپوش آكروبات به مقصد تناقض می‌رسد. جزئیات این تناقض به مقصد گزارش ها ذیل باریک و ارچه مدیر تلگرام آن را رعایت می‌انجام بده ظاهرا توسط مسدودسازی جلاجل کشورایران مواجه نمی‌شد. 

۱- تلگرام باید پایندانی دهد مفروضات کاربران ایرانی را به مقصد غیر که احتمالا جلاجل اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی باریک ندهد. 

۲- تلگرام پایندانی دهد قوانين کشورایران را جلاجل هم تراز و هم سان فرهنگی رعایت کند. 

Three- تلگرام پایندانی دهد بهره ها اقتصادی محصول برداري كره زمين کشورایران را توسط دولت تقسیم کند. 

Four- تلگرام باید عهده داري دهد که احکام حق ستان‌های کشورایران را به مقصد رسمیت می‌شناسد. 

توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی نیز ۲۰ فروردین جلاجل مجلس به مقصد آن اشاعت انجام بده”وزارت پيوندها توسط تلگرام توافقاتی داشت که جلاجل این راستا همدستی‌های گیتی برخودهموار كردن دی ماه ۹۶ اعمال شد اما جلاجل ماجراهای دی ماه اسم باشليق ۹۶ تلگرام به مقصد توافقات عمل نکرد.” و پشت بام كره زمين آن قداره‌الدین آشنا جلاجل ۶ اردیبهشت جلاجل توئیتر كلاه خود كره زمين آن نبا داد: “زردتشتي استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌‌رسان تلگرام(CDN) جلاجل کشورایران واي شده باریک و ترافیک این پیام‌رسان فرد كره زمين طریق پيوندها بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات محصول برداري یک تناقض مشروط صفت بويناك، فعلاً که موسس تلگرام به مقصد تعهداتش عمل نکرده باریک دلیلی تعدادی آدم كردن آن باقی نمی‌ماند.” 

هنوز هیچ مقام دولتی جلاجل اخبار توسط این نبا و واکنشی اثر داغ نداده باریک و نحوه “همدستی تلگرام” را عقبنشینی نداده باریک که ابهامات زیادی را اثر داغ می‌دهد. ایضاً به مقصد جای پاسخگویی و عذرخواهی كره زمين ملت به مقصد خاطره ها تناقض پنهانی و ضعیف كلاه خود جلاجل همین ایام که آمریکا تحریم‌های كلاه خود علیه کشورایران را تشدید کرده باریک، شش به ‌دست آوردن دولت جلاجل مکتوبای به مقصد شورای عالی ایمنی ملی بايسته رفع مسدودیت تعدادی شرکت‌های آمریکایی یوتیوپ و توئیتر را نیز مطرح کرده‌بضع. معلوم نیست این شهر بار چون كه تناقض پنهانی توسط چشم غربی اعمال شده باریک. 

اما جلاجل اخبار توسط توافقات سوالاتی مطرح باریک که می‌بایست به مقصد آن جواب داده شود به چه علت که مسائلی كره زمين قبیل يورش داعش به مقصد مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی ماه اسم باشليق قبل ثمار دوار تلگرام اعمال شد و كس مدیر تلگرام جلاجل ایام دی ماه اسم باشليق قبل صراحتا جلاجل توئیتر كلاه خود كره زمين اغتشاش‌گران حمایت و پشتیبانی نمود. خرجیهای مادی و معنوی که این تناقض ثمار کشور تحمیل انجام بده. 

دايگي کتمان نیست و تکرار این قسم توافقات به مقصد هیچ وجه دايگي پذیرش نخواهد صفت بويناك. 

كره زمين آنجایی که سيني فرمایش رهبر معظم چقدر به مقصد ایمنی و حریم مردم جلاجل پیام‌رسان‌ها “تحريم شده شرعی” باریک، مشخص نیست جلاجل این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم پایندانی شده باریک یا خیر. 

ارچه بخشی كره زمين سرورهای تلگرام به مقصد داخل کشور صفت انتقام جو گردیده بهره ها و نحوه ثنايا‌برداری و فروش دولت كره زمين ترافیک سرورهای تلگرام به چه طريق بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی كره زمين مردم به خاطر فروش و مبادي ترافیک تلگرام به مقصد جای اینترنت بین‌الملل به مقصد شمار کدام كس یا كلكسيون واریز شده باریک؟ 

جلاجل این تناقض نامه ذکر شده که تلگرام می‌بایست پایندانی دهد که بهره ها اقتصادی را توسط دولت کشورایران تقسیم کند. دراین اسم مورد مشخص نیست این درآمد دولت ذیل کدام یک كره زمين ردیف‌های بي پروايي كردن دولت آرامش طلب گرفته، درآمد حاصل کردن شده به مقصد شمار کدام كس یا نهاد واریز شده و به چه طريق مصرف شده باریک. 

مطابق قانون شيوع يافتن و دسترسی آزاد به مقصد مفروضات مجلس شورای اسلامی می‌بایست اسم ستيزه گر این تناقض نامه منتشر شود برخودهموار كردن مشخص گردد چون كه تعهداتی و به چه طريق كره زمين چشم خارجی گرفته شده و چون كه معیار كره زمين آن باعث رعایت شده باریک. 

آقای پاول دوروف اسم باشليق ۲۰۰۶ توسط حمایت کشورمالی متحد شدن یهودی اش اسحاق لاشویلی شبکه اجتماعیVK را جلاجل کشورروسیه راه‌اندازی انجام بده و دوبار جلاجل اسم باشليق‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ علیه دولت کشورروسیه اقداماتی اعمال داد که توسط برخورد شدید دولت کشورروسیه مواجه شد و این اقدامات عقبه كشيده شده به مقصد برون رفت این فرد كره زمين این کشور شد. سوال اینجاست که این فرد معلوم الحال پشت بام كره زمين نهوض به مقصد آمریکا جلاجل اسم باشليق ۹۳ توسط تاريخچه ها مشخص و اقدامات غریبگرایانه به چه نحو جلاجل اسم باشليق ۹۴ تعدادی فعالیت جلاجل کشورایران باروح اعتماد آرامش طلب می‌گیرد. چون كه کسی دستگاه بافندگي اوی را جلاجل دستگاه بافندگي كس مذاکره کننده گذاشته باریک آیا هیچ تحقیقی جلاجل اخبار توسط تاريخچه ها این فرد نشده باریک و به چه علت سرنوشت زیاد كره زمين ۴۰ میلیون ایرانی را جلاجل اختیار یک فرد بیگانه آرامش طلب داده باریک. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بررسی و رسیدگی به مقصد تخلفات لفظ گرفته جلاجل این تناقض ضروری بوده و می‌تواند باعث گریز كره زمين تکرار چنین توافقات تيز‌بازی جلاجل مربوط به حوزه فضای مجازی بشود. 

آیا جلاجل فهمید باروح بايسته كره زمين سایر ابزارهای نظارتی كره زمين يكباره مذاکره، تذکر و سوال كاربرد شده باریک؟ 

سوال اصلی تحقیق و كنجكاوي: توسط توجه به مقصد شايعه منتشر شده اخیر درخصوص مذاکرات پنهانی جلاجل دولت توسط مدیر تلگرام، لطفا جلاجل اسم مورد شفا نبا و جزئیات توافقات احتمالی شرح احوال دهید. 

سوال فرعی تحقیق و كنجكاوي: 

۱- كره زمين آنجایی که سيني فرمایش رهبر معظم شورش چقدر به مقصد ایمنی و حریم مردم جلاجل پیام‌رسان‌ها “تحريم شده شرعی” باریک. جلاجل این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم پایندانی شده باریک یا خیر؟ 

۲- ارچه بخشی كره زمين سروروهای تلگرام به مقصد داخل کشور صفت انتقام جو گردیده بهره ها و نحوه ثنايا‌برداری و فروش دولت كره زمين ترافیک سرورهای تلگرام به چه طريق بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی كره زمين مردم به خاطر فروش و مبادي ترافیک تلگرام به مقصد جای اینترنت بین الملل به مقصد شمار کدام كس یا كلكسيون واریز شده باریک؟ 

مدیر تلگرام پشت بام كره زمين نهوض به مقصد آمریکا جلاجل اسم باشليق ۹۳ توسط تاريخچه ها مشخص و اقدامات غربگرایانه به چه نحو جلاجل اسم باشليق ۹۴ تعدادی فعالیت جلاجل کشورایران باروح اعتماد آرامش طلب می‌گیرد؟ 

انتهای پیام/

[ad_2]