رسانه‌ها باید مقام پیگیری مطالبات و رجوع مردم باشند/ حربه شايعه دروغ باف نخ‌شكل شده باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شهر ساری، پیام تیرانداز عصر پسفردا جلاجل دیدار خبرنگاران خبرگزاری سواره مازندران به مقصد تبیین سیاست‌های این خبرگزاری جلاجل دورودورنگ مدیریت کنونی بازدادن و تقریر انجام بده: پرهیز كره زمين امور کلیشه‌ای و بررسی دقیق ابعاد مختلف یک مشکل خبری، رویکرد اساسی خبرگزاری سواره جلاجل دورودورنگ جدید باریک.

* تيرخور باید مشخص باشد

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه چنین جلاجل اظهاروجود رسانه معنی کار مشخص نیست و تيرخور آن به مقصد‌ درستی تعبیر نمی‌شود، افزود: وقتی جلاجل فعالیت‌های رسانه‌ای تيرخور مشخص نباشد، نمی‌توانیم تصمیم‌سازی درستی داشته باشیم.

مدیرعامل خبرگزاری سواره توسط اعلام اینکه به مقصد‌ ديباچه یک خبرنگار و فعال رسانه‌ای باید كره زمين خودمان بپرسیم که جلاجل رسانه به مقصد‌ كنار زدن چون كه هدفی هستیم، به يادماندني انجام بده: چنین دیده انجام خواهد شد شماری رسانه‌ها تيرخور‌كندو را گم کرده‌بضع، این جلاجل حالیست که توسط ترسیم مسیری مشخص، باید وعاء سودمندی را ایفا کنند.

* وعاء محضر آگاهانه و اثرگذار رسانه‌ها

تیرانداز توسط تعبیر اینکه رسانه باید به مقصد مردم و مسؤولان جلاجل تصمیم‌گیری‌ها و دستور كار‌ریزی‌ها کمک کند برخودهموار كردن دقیق‌نمناك عمل کنند، ديباچه انجام بده: خبرگزاری سواره بااستعداد‌ترین منبع اولیه زیادتر رویدادهای جاری کشور باریک، اما این شايعه باید جلاجل آدم كردن پشت بام كره زمين تکمیل و بررسی خصوصی، نقشی اساسی جلاجل پیشبرد امور و به مقصد ميوه قعود منوي ها داشته باشد.

اوی توسط تعبیر اینکه توسط محضر آگاهانه و اثرگذار رسانه‌ها، گاهاً شماری تصمیمات غلط مسؤولان نیز تعمیر انجام خواهد شد، اضافه انجام بده: مسوليت جدی یک رسانه، انعکاس نبا دقیق به مقصد مردمی باریک که نمی‌توانند جلاجل همه اظهاروجود‌ها محضر داشته باشند.

مدیرعامل خبرگزاری سواره، تمركزفكر، به مقصد‌‌هنگامی، يكسان، دوری كره زمين درآمد و آشكارگفتن و پرهیز كره زمين روال سلیقه‌ای جلاجل نبا را مسولیت اصلی یک خبرنگار و رسانه برشمرد و تعبیر انجام بده: فعالیت تعدادی جریان‌سازی، یکی كره زمين بااستعداد‌ترین هرآينگي‌های خبرگزاری سواره باریک.

* لزوم حرکت به مقصد سمت شرح احوال‌های میدانی و تصویری

تیرانداز توسط تأکید ثمار اینکه دنیای رسانه‌های کاغذی رو به مقصد افول باریک، به يادماندني انجام بده: ارچه رسانه‌های فروسو وِب نیز جلاجل فضای کنونی كلاه خود را همگام توسط مخاطره ها نکنند، آسیب خواهند دید، واجب شده باریک دانايي و طوق‌های نوین رسانه‌ای جلاجل اولویت‌مان آرامش طلب گیرد برخودهموار كردن كره زمين قافله هم چشمي كردن جلاجل اظهاروجود داده ها‌رسانی خلف نمانیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه ارچه پسفردا به مقصد سمت تحصیل شرح احوال‌های میدانی و تصویری حرکت نکنیم، دستخوش افول خواهیم شد، تأکید انجام بده: شايعه و شرح احوال‌ها باید به مقصد سمت روایت‌محوری حرکت کند، ایضاً نباید جلاجل شکل‌های خبری، كره زمين مردم غافل شد.

* رسانه باید مردمی باشد

مدیرعامل خبرگزاری سواره توسط اعلام اینکه بیاندازه كره زمين رسانه‌ها تریبون روال مدیران و عملکرد ايشان شده و به مقصد‌ نوعی ساختارگرايي روابط‌ عمومی‌نوع پیدا کرده‌بضع، اضافه انجام بده: رسانه باید جلاجل کنار مردم باشد و مردمی كشته شدن خبرگزاری سواره، روالی باریک که جلاجل آینده نزدیک جلاجل نحو کار آرامش طلب دارد.

تیرانداز توسط تأکید ثمار اینکه یک رسانه پویا باید كلاه خود را به مقصد‌دوال نگه دارد، افزود: جلاجل دنیای فعلی یک خبرنگار باید كلاه خود را به مقصد سيركننده‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم شناختی، رفتارشناسی و افزونتر علوم ارتباطی پيش رو کند برخودهموار كردن بتواند اثربخشی درستی داشته باشد.

* دوری كره زمين نگاه بدبینانه جلاجل شايعه

اوی ایضاً جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد اینکه پخش بیانیه و اعلام مكانها بيگانگان و مسؤولان نباید فرد فعالیت یک رسانه باشد، تعبیر انجام بده: رسانه موفق و شيرين كام، رسانه‌ای باریک که بتواند واحد وزن معادل‌گرایی را ترویج داده و توسط گزارش ها یک رویداد، فضایی را ایجاد کند برخودهموار كردن مخاطره ها واپسین درستی كره زمين يكدلي باروح نگاه خشم آلود داشته باشد.

مدیرعامل خبرگزاری سواره ایضاً به مقصد بازخوانی دیدگاه این خبرگزاری درزمينه «نبا خوشایند» بازدادن و تقریر انجام بده: باید دیدگاه نومیدی و بدبینی را جلاجل نبا کنار بگذاریم و همیشه به مقصد جنبه‌های منفی یک يكدلي زوم نکنیم، به مقصد‌ ديباچه مثال ارچه نبا تصادفی را اعلام می‌کنیم، همیشه کاستی‌های پس ازآن كره زمين يكدلي را پررنگ نکنیم، بلکه همراهی مردم، مبارزه امدادگران و نمايشگاه‌های ماندگار كره زمين احساسات هم‌نوعان را به مقصد تصویر بکشیم؛ یا ارچه فنجا سنگینی بارید جلاجل کنار همه اتفاقات بدی که به مقصد رويداد می‌پیوندد، به مقصد نعمات این بارش و زیبایی‌های آن نیز اشاعت کنیم، جلاجل واقع نگاه ما به مقصد نبا باید یک نگاه جامعی باشد که همه سلایق و آرا را دربربگیرد.

* عصر دروغ باف به مقصد‌ كله دار وارد به ذهن باریک

تیرانداز توسط تعبیر اینکه جلاجل دیدگاه «نبا خوشایند» به مقصد‌ هیچ وجه نباید توسط نگاه غیرواقعی به مقصد تشریح یک نبا بازدادن، متذکر شد: همه رسانه‌های کیهان پسفردا به مقصد هوشمندی مخاطبان پی برده‌بضع و به مقصد این یقین رسیده‌بضع که شايعه غیرواقعی موجب کاهش شدید كنار زدن‌کنندگان‌كندو انجام خواهد شد؛ حتی رسانه‌ای مثل بی‌بی‌سی که جلاجل ماضي بخش اعظمی كره زمين اخبارش، به مقصد دروغ باف و خیال‌پردازی‌ها اختصاص داشت، پشت بام كره زمين ریزش شدید مخاطبانش، تعدادی نگهداری مخاطبان باقی‌مابقي سعی می‌کند دروغ باف‌ها را جلاجل لابه‌لای افزونتر شايعه مشترک رسانه‌ها، جای دهد برخودهموار كردن بتواند اعتماد مخاطبش را جلب کند؛ هرچند عصر خیال‌پردازی‌ها و القای ناصحیح شايعه به مقصد‌ كله دار وارد به ذهن و مردم به مقصد‌ راحتی تفاوت شايعه واقعی و مستند را توسط افزونتر شايعه تشخیص می‌دهند.

اوی، هنرمندی خبرگزاری سواره را جلاجل این رویکرد می‌داند: حتی کسانی که توسط سیاست‌های سواره نیز پرخيده هستند، به مقصد مستند وجود داشتن آن یقین دارند و شايعه را پیگیری می‌کنند.

مدیرعامل خبرگزاری سواره جلاجل پایان توسط تعبیر اینکه خبرگزاری سواره پربیننده‌ترین رسانه مجازی کشور باریک، گفت: باید جلاجل این رسانه به مقصد پخش دیدگاه مردم و مطالبات ايشان بپردازیم و جلاجل کنار آن توسط پیگیری‌های‌مان، خبرگزاری را به مقصد مقام رجوع مستمر مردم تبدیل کنیم.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

وعده‌ ۲ ماهه استاندار در عوض به شدني پيمان خوزستان/ گلایه اهالی چوئبده كره زمين مسؤولان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شهر آبادان، آئین کلنگ‌زنی تصفیه‌خانه محقر چوئبده و به هدف نخوردن آبرسانی ثامن‌الائمه به مقصد ایستگاه پمپاژ جمشیدآباد توسط محضر استاندار و مردم این شهر برگزار شد.

پروژه آبرسانی ثامن‌الائمه توسط تعادل ۸۰ میلیارد ده ريال، ۱۲ هزار و ۲۰۰ اسم هم معني لوله كره زمين جنس جی آر پی فلزی و پلی‌اتیلن و ظرفیت به هدف نخوردن تبرئه ۱۰۰ هزار اسم هم معني مکعب پيمان را جلاجل شب هنگام سنه توسط تيرخور افزایش آبرسانی به مقصد مشترکین واگشايي شد.

جلاجل این مراسم، استاندار خوزستان  اشارتاً تشکر كره زمين صبوری آحاد مردم این شهربان، ولايت جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر، تقریر انجام بده: جلاجل اختصاصی اخیر مبارزه‌های کلان شد مادام مشکلات به مقصد باغ ها برسد و این پيمان محصول برداري مبارزه بسیجی‌ارث بر کل مدیر باریک اما ما توسط خشکسالی‌ رو‌به مقصد‌رو شده‌ایم که جلاجل ۱۰۰ اسم باشليق اخیر بی‌خرابكاري بوده باریک.

غلامرضا شریعتی تاکید انجام بده: جلاجل این اختصاصی برداشت پيمان نیشکر را کنترل و اندک کردیم و باید كره زمين حق دفاع کنیم و به مقصد پای شغل هامشاغل حق بمانیم به چه علت که آبیاری به مقصد نخیلات حق مردم باریک و به مقصد هر نحوی باید اعمال شود.

اوی افزود: كره زمين روزی که به مقصد استانداری آمدم، پيمان شرب و فاضلاب دغدغه اصلی بوده و نسبت به مقصد پيمان شرب مسئول هستیم، جلاجل این تباني فرمانداران باید زیادتر تمركزفكر کنند و توسط متخلفان نیز برخورد قاطع کرده و خواهیم انجام بده.

استاندار خوزستان توسط اشاعت به مقصد جلاجل حلول كننده ايفا وجود داشتن پروژه‌های ورزشی شهر چوئبده، یادآور شد: جلاجل سایر وطن اختيار كردن نیز کمک‌حلول كننده شهرداری خواهیم صفت بويناك.

شریعتی به مقصد پروژه پيمان‌رسانی چوئبده اشاعت انجام بده و تبیین داشت: واگشايي این پروژه كورس شهرستان بار به مقصد تاخیر افتاد و فردا این به هدف نخوردن لوله باروح ثنايا‌برداری آرامش طلب خواهد گرفت و ثمار ازاصل این مطرود گشتن، پيمان باروح نیاز دانشجويي‌خانه محقر جمشید پررونق را تامین خواهد انجام بده، كره زمين این پشت بام می‌توانیم پرسپكتيو مالامال جمعیتی همچون ذوالفقاری، جمشید پررونق، اروند کنار و چوئبده را كره زمين پيمان غدیر تامین کنیم.

اوی یادآور شد: کار سنگینی صفت بويناك که لفظ گرفت و بها این پروژه بزرگوار ثمار ۸۰ میلیارد ده ريال باریک که به مقصد ميانجي آن، باغ ها ۳۰۰ اراضی طبیعی و غیرطبیعی جلاجل مسیر این به هدف نخوردن لوله صفت بويناك اما این کار عقبه اعمال شد.

عالی‌ترین مقام دولت جلاجل مدیر خوزستان تاکید انجام بده: این  کارها پاخيره زن صفت بويناك كره زمين قبل اعمال شود اما به مقصد دلیل مشکلاتی که جلاجل مسیر صور داشت، امکان اعمال آن نيستي، این کارها توسط یک تعامل و همیاری بین بخشی نیکویی اعمال شد و امیدواریم پروژه‌های پيمان‌رسانی در عوض پرسپكتيو مختلف مدیر خصوصا شهرهای شهر آبادان و خرمشهر را به مقصد عقبه رسانده و رضایت مردم را جلب کنیم.

شریعتی آدم كردن داد: امیدواریم خیلی گاه، در عوض واگشايي پروژه شهید کشتکار که به مقصد درافتادن  شش کیلومتر باریک و خطی که كره زمين این به هدف نخوردن لوله به مقصد درافتادن ۹ کیلومتر به مقصد سمت روستاها جلاجل جلاجل دستگاه بافندگي اعمال باریک جلاجل این شهربان محضر یابیم، در عرض به هدف نخوردن لوله حفركن شرقی خرمشهر نیز که اعمال شود، مساحت گرفتن جامه زنان هندي پيمان غدیر مرغوبيت خواهد شد و پيمان‌رسانی به شدني خواهد یافت مادام تامین پيمان پایدار در عوض شهر آبادان، خرمشهر، شادگان، شهرستان اهواز، شهر سوسنگرد، هویزه و افزونتر پرسپكتيو لفظ پذیرد.

استاندار خوزستان افزود: این پيمان جلاجل حلول كننده تامین باریک اما جلاجل حقیقت چون یک مخزن صور دارد ناپایدار باریک، امیدوارم مخزن دوم جلاجل مرداد ماه تکمیل شود و پشت بام كره زمين آن مخزن سوم را سرخرگ به مقصد کار خواهیم انجام بده.

اوی به يادماندني انجام بده: کیفیت تامین پيمان در عوض شهرهای مسیر پيمان غدیر، سنه به مقصد سنه پایدارتر خواهد شد و حجم آبی که دايگي پمپاژ باریک مرغوبيت انجام خواهد شد،  صفت انحصارطلب این خطوط جلاجل كورس ماه آینده واصل نرمي كردن خواهد شد و پشت بام كره زمين آن به مقصد سمت تامین پيمان غدیر كره زمين «دز» حرکت می‌کنیم.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، جلاجل جابجایی برگزاری این مراسم، مردم چوئبده نسبت به مقصد گفت‌و‌گوی تلویزیونی استاندار توسط شبکه یک سیما توسط این مضمون که شهر چوئبده مشکل پيمان ندارد،  نارضایتی كلاه خود را نسبت به مقصد گزارشات اشتباهی که شماری مسئولان مربوطه به مقصد اوی داده‌بضع، اعلام کردند.

جلاجل این مراسم، مردم چوئبده به مقصد لفظ  حضوری به مقصد استاندار خوزستان اعلام کردند که جلاجل چوئبده پيمان مکفی در عوض شرب هم صور ندارد و مهجور یک زمان سنج جلاجل درافتادن شب هنگام سنه، پيمان وصل انجام خواهد شد، در عرض انشعاب مشترکان مهجور فردا جلاجل پشت بام محضر استاندار و مسئولان وصل شده باریک.

انتهای پیام/ن

[ad_2]

«ا-ع» آن دست كشيدن اموال بیت‌المال و مردم منبرها نیستم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری پارس، پشت بام كره زمين پخش مطلبی جلاجل یکی كره زمين فصل نامه ها مبنی ثمار دریافت هدیه  ٣ میلیارد تومانی احسان علیخانی كره زمين یک موسسه واي زردتشتي شده، احسان علیخانی متنی را که نسخه ای كره زمين آن را جلاجل اختیار خبرگزاری پارس آرامش طلب داده منتشر انجام بده که به مقصد گزارش ها زیر باریک:

منبرها احسان علیخانی مجری و تعبیه کننده تلویزیون و سینما هستم. ارچه منظور رسانه‌های مجازی و غیرمجازی كره زمين «ا-ع» بدون شك احسان علیخانی باریک که باید بگویم؛ ابل گرفتید. آن دست كشيدن اموال بیت المال و مردم منبرها نیستم. 

کار منبرها رسانه باریک. جلاجل رسانه مهتر شدم، جلاجل رسانه بالیدم و جلاجل رسانه زندگی می‌کنم. زیاد كره زمين بینهایت كره زمين کسانی که طی این كورس دوال منبرها را دشمن كامي کردند، درک می کنم، می دانم و هیبت کرده مام که حسب معمول «آدم‌ها جلاجل فضای مجازی عجیب و زبلي می‌شوند.»
 جملات زهرآگین باریک که كره زمين فوری به مقصد سمتم سرازیر می شود. یک راه گدازش جنون مردم آزاري این صفت بويناك:«سکوت کنم.» 
نبا دریافت سه میلیاردی (ا-ع) که كره زمين نبا اجمال احسان علیخانی بزرگتر نیست و فراموش می شود. اما توسط خودم گفتم به چه جهت باید منبرها را توسط (ا-ع) ابل بگیرند؟موج بعدی افشاگری که آمد، آیا منبرها را کنار تاچند غيرماذون اختصاری افزونتر می‌گذارند ؟ 
اینها عقبنشینی منبرها باریک در عوض کسانی که احسان علیخانی را توسط (ا-ع) ابل گرفتند و در عوض ايشان که سعی کردند احسان علیخانی یا بدون شك (ا-ع) را ميان بند بیندازند مادام خودشان دیده نشوند:
 (ا-ع) رخصت مرموزی باریک مادام وارن دستش به مقصد خیانت جلاجل بیت المال آلوده باریک. مثل خیلی‌های افزونتر که دستشان جلاجل جیب مردم رفت و بعدها خير كره زمين محبس که كله دار كره زمين جاهای افزونتر درآوردند؛ جایی شبیه کشورکانادا. 
اما منبرها احسان علیخانی هستم تعبیه کننده و مجری تلویزیون، تاکید می‌کنم تعبیه کننده! جلاجل شهرستان تهران زندگی می‌کنم و كاشانه و دفترم هم مشخص و عیان باریک. 
منبرها احسان علیخانی مثل خیلی كره زمين شهروندان افزونتر يوميه چشمم به مقصد شايعه باریک مادام ببینم جلاجل این پیمان اقتصادی، دلار، یورو ، سکه ، بی برقی، بی آبی ، بدهی هزاران میلیاردی مبنا اندکی‌ به مقصد سیستم بانکی، گروهي پخش فهرست دریافت کنندگان پول بيگانه دولتی و … تکلیف زندگی‌مان چون كه می شود؟ اما به مقصد جای جواب يابي اینها چون كه دیدم؟ نام خودم را. 
این تاچند به هدف نخوردن بعدی را بخوانید مادام مايه موضوع بحث دستتان بیاید و پس ازآن شاید فرق میان احسان علیخانی و (ا-ع) هم در عوض شما شيوا شد:

۱-موسسه ثامن الحجج سالها قبل كره زمين هم‌پیشه توسط رديف نظامي اجتماعی شبکه سه جلاجل تمامی رسانه های رسمی کشور نظیر (فصل نامه ها ، تیزر و دستور كار های اسپانسری تلویزیونی ، خبرگزاری ها، سایتها ، بیلبوردهای شهری ، كلوپ های فرهنگی و‌ ورزشی و …) محضر داشته که معنای این محضر لبخند رنگ یعنی مرتبط بودن مجوزهای واجب شده كره زمين بازگشتن ذیصلاح، جلاجل نتیجه،اهدا زردتشتي تاسیس، زردتشتي گشايش موسسه مادام زیاد كره زمين ۵۰۰ شاخه فعال، زردتشتي واگشايي شمار در عوض مردم و‌ صاحبان صنایع، زردتشتي در عوض تبلیغات مادام زردتشتي در عوض انحلال این موسسه، ربطی به مقصد منبرها و امثال منبرها ندارد. ما توسط یک موسسه قانونی اسم بزرگواري كلام روشن صریح قانون و نظارت های دائمی شرفه و سیما کار کردیم. 
۲-سيني شيوه تفكر طبیعی هزینه های اکثر دستور كار و‌ سریال های لبخند بیننده جلاجل تلویزیون که شما تماشا کردید به مقصد كفالت اسپانسرها باریک، موسسه مذکور هم جلاجل اسم باشليق ۹۱ تقاضای هم‌پیشه توسط رديف نظامي دستور كار سه تار ما را داشته و شبکه پس ازآن كره زمين بررسی و خبرجويي كره زمين بازگشتن ذیصلاح و دریافت زردتشتي تبلیغات كره زمين موسسه، بنده را به مقصد ديباچه تعبیه کننده به مقصد این موسسه معرفی انجام بده. یعنی مثل جمعناتمام تعبیه کنندگان دائم الخمر خير زیادتر و خير کمتر.
Three-طی سه اسم باشليق و‌‌ نیم و جلاجل شکل شش آرامش طلب داد توسط شرفه و سیما و شبکه، شش ديباچه دستور كار ( كورس‌نیمه سیب ، ماه عسل ۹۲ ، ماه عسل ۹۳،سه ستاره ، خصوصی دستور كار تحویل اسم باشليق ۹۳ ، بهارنارنج ) اشکال و‌ توزيع شدن شد که صفت تبليغاتچي مذکور كره زمين جانب  اسپانسر پس ازآن كره زمين تایید ثمار‌آورد هزینه های اشکال توسط کارشناسان مربوطه شبکه و به خاطر تعبیه و اشکال به مقصد مبهوت نفر عوامل و هزینه های اشکال به مقصد تعبیه کننده تخصیص می یابد. (روابط عمومی، رديف نظامي اجتماعی و مدیر کشورمالی شبکه سه جلاجل لفظ صلاحدید مدافع و قرارداد ها را منتشر کنند.)
Four-منبرها مدیر نیستم، مسول نیستم، کارمند دولت نیستم، کارمند شرفه و سیما هم نیستم، منبرها تعبیه کننده و ‌دستور كار سه تار مستقل هستم، ولی فراتر كره زمين هر بازی رسانه ای ، تهمت و قضاوتی، خودم را جلاجل مواجه نزد قانون و ذهن ها مردم پاسخگو می دانم. فعلاً هم كره زمين شبکه سه و شرفه و سیما و ‌بازگشتن ذیصلاح قضایی و نظارتی صفت پايمرد می کنم مادام به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق این مشکل را بررسی کنند و نتیجه را وهاج به مقصد مردم شرح احوال دهند. 
متاسفم چون دروغ باف زیادتر كره زمين حقیقت شنیده می شود. متاسفم چون خبری که جلاجل باروح این مشکل منتشر شد، قطعا زیادتر كره زمين عقبنشینی منبرها خوانده می شود. كره زمين همه زیادتر در عوض کسانی متاسفم که راه فرار كره زمين ناآرامي‌هایی که پس ازآن كره زمين انواع بی‌تدبیری‌ها گرفتارش شدند را این دیدند که آبروی ما را ببرند و خودشان زیرسایه ايمن ساختن پست و مقامشان بنشینند. منبرها و امثال منبرها گوشت های قربانی گیتی هستیم در عوض تیتر توافق داشتن ، دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي كشته شدن ، فحش شنیدن ، دیوار کوتاه توافق داشتن جلاجل مواجه نزد مشکلات و گرفتاری مردم، مقصر جمعناتمام کمبودها و شوك وزیر ها حس ها مردم كره زمين وطن اختيار كردن و معضلات اصلی کشور…

انتهای پیام/

[ad_2]

افتخاری: جام جهانی مهتر‌ترین اضرار را به مقصد خودمختاري زد/به مقصد حسینی گفتم قراردادت دومقابل انجام خواهد شد، گفت اندک باریک!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس، سیدرضا افتخاری پس ازآن كره زمين جلسه هیات مدیره معهد خودمختاري جلاجل جمعيت خبرنگاران جلاجل باروح دلیل استعفایش گفت: منبرها كره زمين نگاه خشم آلود جسمانی مشکل ندارم فوتبالیست بودم و فعلاً فعلاً بازی می کنم آنچه منبرها را ملزم به مقصد تقدم انجام بده این صفت بويناك که هرچه نیکویی کردم بدی دیدم. تا چه وقت شهر بار جلاجل ملحفه گفتم نمی‌توانم همه چیز را به مقصد هوادار بگویم و ارچه چیزی بعدا هم آوازي افتاد به مقصد شمار اندک کاری منبرها نگذارند. فردا همه چیز را همچنين می‌کنم. مادام فعلاً پيشينه نداشته جلاجل خودمختاري مربی و بازیکن ۸۰ درصد كره زمين صفت تبليغاتچي قراردادشان را بگیرند که در عوض اولین شهر بار چنین شده باریک و توسط صفت انحصارطلب مربیان و بازیکنان خارجی تسویه کردیم.

 سابقه‌های همچنين زیادی جلاجل فیفا داشتیم و سابقه ها را بستیم

اوی افزود: سابقه‌های همچنين زیادی جلاجل فیفا داشتیم و سابقه ها را بستیم و معهد را كره زمين این موقعیت نجات دادیم و باشگاهی که میلیاردها ده قران بدهکار صفت بويناك و كره زمين صیانت ای اف سی تهدید می شد و زردتشتي الفبايي ای گرفتیم.

 چندی هواداران حتی به مقصد پدرم توهین کردند او سید بزرگواری صفت بويناك که جدش جواب يابي ايشان را می‌دهد

افتخاری تقریر داشت: جلاجل بخش کشورمالی وهاج سازی کشورمالی و قراردادها را ايفا کردیم. توسط صور اینکه می گویند بازیکنان تناقض نشده به مقصد به استثناي كورس بازیکن که تاییدیه پزشکی كندو نیامده تكه كاغذ را نگه داشتم و قراردادی توسط بازیکن مصدوم توضيحات نکرده ایم. جام جهانی بزرگترین اضرار را به مقصد معهد ما زد. چندی هواداران حتی به مقصد پدرم توهین کردند. او سید بزرگواری صفت بويناك که جدش جواب يابي ايشان را می دهد( افتخاری سرخرگ به مقصد گریه انجام بده) به مقصد منبرها توهین می کردند منبرها جواب يابي كندو را نمی دادم ولی به مقصد کسی توهین کردند که نمی شناختندش.

 جام جهانی بزرگترین اضرار را به مقصد خودمختاري زد

اوی تاکید انجام بده: در عوض اولین شهر بار جلاجل تاریخ معهد خودمختاري توانستیم اسم باشليق ۹۵ تسویه شمار مالیاتی را بگیریم وسال ۹۶ هم این مشكل سازي جلاجل دستگاه بافندگي اقدام باریک. به مقصد به استثناي بدهی کوچک به مقصد تا چه وقت آژانس و مهمانخانه و ورزشگاه آزادی بدهی نداریم. ماضي را ببینید که چقدر بدهی روی دستگاه بافندگي معهد گذاشتند و رفتند و منبرها جورش را کشیدم. روزی گفتند ارچه بدهی گذاشتند ۲ قهرمانی آورده بضع که گفتم منم اکنون پولش را می دهم بنابراین این قهرمانی ثروت منبرها باریک خير ايشان. بازیکنان حلول كننده موجودي ما طلبی ندارند. گفتم جام جهانی بزرگترین اضرار را به مقصد ما زد. یک بازیکن مصدوم دادیم. كورس هفته به مقصد ملی پوشان تمدداعصاب دادیم که ايشان نتوانستند جلاجل کار بدنسازی ما موجودي شوند. به مقصد همین دلیل به مقصد دائم الخمر لیگ گفتیم تاریخ سوپرجام را تغییر بدهید مادام تیم را فراهم آورنده کنیم. ارچه پس ازآن كره زمين بدنسازی بازی کنیم بازیکنان مصدوم می شوند.

تیم معامله پاياپاي جدولی را نایب قهرمان کردیم و سهمیه آسیا گرفتیم

اوی افزود: بگذارید افشاگری کنم كورس اسپانسر خلف وعده سوپرجام صفت بويناك که می خواستند بازی برگزار شود مادام ۲ میلیارد گیر ايشان بیایند اما بخاطر كورس میلیارد ده قران نمی خواهم تیم را ازميان رفته کنم. پیش به ‌دست آوردن هم رفتم و گفتم که نمی توانیم بازی کنیم و ایشان هم موافقت کردند اما پس ازآن ۳ ثمار تلخه تقاعد کردند که منبرها جلاجل آوردی باریک. منبرها جلاجل واليبال مهتر شدم. واليبال كره زمين تا چه وقت صوب آسیب می بیند. قراردادها كره زمين ۱۶۰ میلیارد به مقصد ۵۰ میلیارد ده قران می رسد ثمار چون كه اساسی باریک. یک ریال به خاطر تبلیغات محیطی نگرفته ایم و پس ازآن می گویند این ها را به مقصد شمار شما گذاشته ایم و فعلاً بدهی ما به خاطر چیست. ما جلاجل رشت و مشهد بازی می کنیم و به مقصد قاضي توهین می شود و ما را جریمه می کنند. كره زمين کجا معلوم باریک که اسم پرشور ماست. ما میهمان بودیم. جلاجل این محیط کار کردیم. زمان منصوریان کار کردیم جلاجل آن زمان دخالتی جلاجل جذب بازیکن و دستیارانش نداشتیم و تیم معامله پاياپاي جدولی را نایب قهرمان کردیم و سهمیه آسیا گرفتیم و پس ازآن كره زمين تقدم منصوریان ، شفر توسط هیبت را آوردیم.

توقف داشتم که بازیکنانم پس ازآن كره زمين جام جهانی یک تلفن به مقصد منبرها بزنند و بگویند حاج آقا حالت به چه نحو باریک؟!

اوی افزود: فصل ماضي بهترین نتایج را می گرفتیم و توانستیم پس ازآن كره زمين اسم باشليق ها قهرمان جام حذفی شدیم و كورس شهر بار هم جلاجل دربی برنده شدیم جلاجل زمانی که منبرها بودم خیلی زحمت کشیده شد. جلاجل ریز مسایل واصل نمی مصابرت و جلاجل این ۲ اسم باشليق تراكم زیادی را تحمل ناكردني کردم و منبرها مهجور بودم و کسی به مقصد منبرها کمک نمی انجام بده و كنار زدن زروسيم باید می دویدم كنار زدن بازیکن و مربی می دویدم. توقف داشتم که بازیکنانم پس ازآن كره زمين جام جهانی یک تلفن به مقصد منبرها بزنند و بگویند حاج آقا حالت به چه نحو باریک؟! احوالپرسی کنند. امید ابراهیمی پس ازآن كره زمين مال و مكنت كره زمين جام جهانی كورس هفته تلفنش سربه زير صفت بويناك و جواب يابي نمی داد مثل سایر ملی پوشان خودمختاري، پس ازآن كره زمين كورس هفته توسط او مراوده گرفتیم و گفتم شما در عوض قرارداد نمی آیید و هواداران فکر می‌کنند منبرها کوتاهی می کنم و گفت هفته پس ازآن می آیم. که نیامد و به مقصد باجناقش ناقوس زدم گفت در عوض مراسمی به مقصد شهر رفته باریک. صفت پادشاهانه حیدری پس ازآن گفت كره زمين منبرها نشنیده بگیر رفته به مقصد کشورقطر، پس ازآن به مقصد ابراهیمی گفتم شما توسط منبرها درستكاري کردید و مبلغی خواستید که منبرها ندادم!؟ منبرها غفوری را نگه داشتم.

به مقصد حسینی گفتم قراردادت را دومقابل می‌کنیم، گفت اندک باریک!

افتخاری تاکید انجام بده: مجید حسینی هم پس ازآن كره زمين جام جهانی جواب يابي تلفنم را نداد و به مقصد همین دلایل تصمیم به مقصد تقدم گرفتم و آنقدر معرفت ندارند که جواب يابي مدیرعاملش را بدهند. منبرها مادام فعلاً در عوض خودم كره زمين کسی چیزی نخواستم و در عوض این بازیکنان زروسيم قرض کردم و بهترین مهمانخانه و لشكرگاه را برگزار کردم و مادام فعلاً درعمرشان جلاجل خودمختاري چنین چیزی نگرفته بضع شاید جلاجل جایی افزونتر دیده بودند ولی خودمختاري خير، پس ازآن حسینی گفت توسط مدیر دستور كار هایم می آیم. توسط ما قرارداد داشت و ۸۰۰ میلیون صفت تبليغاتچي قراردادش صفت بويناك و به مقصد او گفتم به مقصد در کمک می کنم صفت تبليغاتچي قراردادت را كورس مواجه نزد می کنم گفت اندک باریک! گفتم بازم اضافه می کنم هرچند او جلاجل خودمختاري رشد کرده صفت بويناك. ازچه جلاجل تیم خودتان نمی مانید مينيمم یک اسم باشليق دینت را به مقصد خودمختاري گزارش رسم آبادی پس ازآن اسم باشليق پس ازآن کمک می کنیم به مقصد تیم دیگری بروید و آرامش طلب شد فکر هایش را بکند و صبح که آمد گفت پاسپورتم را بدهید توسط لفظپرداز جدید قرارداد می آیم. که مدیر دستور كار های او بزرگترین زيبااندام را به مقصد خودمختاري زد. به مقصد ما گفت او سيني قراردادش باید ۱۰۰ هزار دلار بدهد و برود ولی گفتم جلاجل قراردادش وارد به ذهن پس ازآن كره زمين صاحبخانه رضایت معهد، الان این حرفه ها ها را می زنم که جلاجل معهد نیستم. بارها به مقصد هواداران گفتم نمی توانم یک سری مسایل را بگویم. ارچه آن زمان این حرفه ها ها را می زدم سنگ روی سنگ آكروبات نمی شد.

بگذارید هوادار به مقصد منبرها فحش بدهد و منبرها زروسيم بیت المال و یا ناخريده بدهم که چون كه شود

افتخاری تاکید انجام بده: وقتی ملی پوشان به مقصد لشكرگاه نرفتند هوادار به مقصد منبرها هجوم بردن می کند. چالاک منبرها كره زمين وقت نما ۱۱ مادام ۹ ليمو توسط تیام و جباروف جلسه داشتم. پیشنهادهایی دادند که مع الاسف مدیر دستور كار هایشان خلف وعده آن باریک مطرح می کنند. سه گوش می گویند تیام می ماند اما باید ۵۰۰ هزار دلار در عوض نیم فصل روی میز بگذارید در عوض نیم فصل! گفتم جوک می گویید؟! بگذارید هوادار به مقصد منبرها فحش بدهد و منبرها زروسيم بیت المال و یامفت بدهم که چون كه بشود. ازچه باید باسرعت بدهم؟! ارچه باسرعت بدهم آدم نیکویی می مصابرت همین هوادار باعث افزایش دستمزد شفر شد. جلاجل دوبی ۳۶۰ هزار دلار توسط او قرارداد بستم اما پس ازآن هوادار فحش می دهد اما آنقدر هوادار تراكم آوردند که مجبور شدم قرارداد توسط شفر ببندم که جانم را نجات بدهم ۸۰۰ هزار دلار توسط دستیارانش و ۲۰۰ هزار دلار هم اسپانسر بدهد. جلاجل حالیکه می توانستم توسط کمتر كره زمين قرارداد قبلی اش قرارداد ببندم
اوی افزود: جباروف هم ۴۰۰ هزار دلار می خواهان شدن که سه ساله ببندند. منبرها گفتم در ۳۶ اسم باشليق صحنه دارید. صفت انحصارطلب مدارکش نزد توفیقی باریک. جلاجل این پیمان کار كريه شده باریک. جلاجل لشكرگاه بازیکن بيوس سلامي وزیر ها كره زمين منبرها داشت. بازیکن سالاری كره زمين همین مكان سرخرگ می شود. جلاجل بین بازیکنان عالی هم هستند و خیلی هایشان مضطرب می شوند که منبرها می روم اما ازچه جلاجل این واليبال کثیف که غنودن ها بیداد می کنند و بازیکنان بالنتيجه ما را مثل نورافکن که توسط بدبختی جلاجل تیم های صادراتی مان آموزش دادیم و رشد کردند می برند. غنودن ها به مقصد كاشانه بازیکنان رفته بضع. به مقصد یکی كره زمين این غنودن ها ناقوس يكه بزن ۳۰ ثانیه پس ازآن این غنودن می فهمد یا به مقصد بازیکن وراج ۳۰ ثانیه پس ازآن غنودن می فهمد خیلی اوضاع بد شده باریک.

 جباروف جلاجل لفظ زیاده خواهی جذبش منتفی می شود

اوی گفت: جباروف جلاجل لفظ زیاده خواهی جذبش منتفی می شود اما تیام جلاجل صورتیکه هیات مدیره پولش را جور کند می ماند.

هوادار معهد را فروسو تراكم می گذارد سودش را بازیکن می سرما 

افتخاری تاکید انجام بده: زمانی که هوادار معهد را فروسو تراكم می گذارد سودش را بازیکن می سرما و معهد پستان می کند همه خارجی ها هم جلاجل کشورایران آدم دارند و به مقصد سنه نبا دار می شوند. ارچه هوادار خلف وعده معهد می آمدند توسط این بازیکنان توسط نصف قراردادشان صفت به خاطرسپردني می کردیم. تیام جلاجل محب تآميز اولا ۳۰۰ هزار دلاری صفت بويناك. جباروف ۳۰۰ هزار دلار صفت بويناك و شفر هم ۳۶۰ هزار دلار صفت بويناك. همه توهین هایی که به مقصد منبرها شد هیچ کدام پيوسته كاري به مقصد منبرها نيستي. کوتاهی نکردم. چالاک کشورترکیه رفتم و كره زمين شرکتی که پسرم آنجا کار می کند ۱۰۰ هزار دلار قرض بدهید مادام زروسيم شفر و دستیارانش را بدهیم. چون كه کسی این کار را می کند و خوش خدمتي كردن را بدهکار می کند مادام مشکلاتش را گدازش کند هوادار می گفت فلان فلان شده ازچه شماره شمار نمی دهید وقتی شماره شمار دادیم به مقصد ۱۰ میلیون ده قران زروسيم جمعيت نشد و زروسيم بلیت تیام نمی شد. چندی هواداران منطقی هم بودند خیلی ها تشکر می کردند بخاطر کارهایی که کردیم و می گفتند دستت وجع نکند توسط این مربیان و بازیکنانی که آوردی. امسال هم بازیکنانی مثل صیادمنش آوردیم که تا چه وقت اسم باشليق افزونتر ستاره تیم ملی می شوند. قراردادها را تنقیح کردیم و افزونتر نمی توانند سرمان کلاه بگذارند و قرارداد سه ساله توسط بازیکن مسن ببنیدم و روی نیمکت نشستند و پولشان را بگیرند. کل اختیارات دستگاه بافندگي معهد باریک و بازیکنان بالنتيجه را قراردادی ۵ ساله بستیم.

زنوزی خوش خدمتي كردن گفت خودمختاري را متحد شدن دارد اما ای اف سی این مسایل را متوجه نمی شود

اوی جلاجل باروح موقعیت شجاعیان گفت: آرامش طلب صفت بويناك یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون به مقصد گشايش بدهیم که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون داده ایم که ۲۰۰ میلیونش باقی مابقي که جوغ درست می کنند و بخاطر بازدادن های ای اف سی كره زمين این مبلغ ها اندک کردیم و گفتیم این‌ها شکایت نمی کنند زنوزی خوش خدمتي كردن گفت خودمختاري را متحد شدن دارد اما ای اف سی این مسایل حالیش نمی شود.

افرادی جلاجل هیات مدیره داشتیم که احكام حرفه ها می زدند 

افتخاری جلاجل باروح اینکه ازچه قبل كره زمين این نمی گفتید مهجور هستید و همه فکر می کردند توفیقی همه کاره باریک گفت: توفیقی هم باروح هجوم بردن سفله وار آرامش طلب گرفت زمانی که توفیقی مقابل غنودن و وبازیکن می ایستد و باسرعت نمی دهد آن زمان باروح هجوم بردن آرامش طلب می گیرد. ۱۰ وقت نما توسط او كله دار یک قرارداد توسط چشم مناقشه می کردیم توفییق هم اعتراف كننده نمی شد و کارش را می انجام بده. توفیقی غير اینکه ریالی كره زمين معهد بگیرد صفت انحصارطلب هنگام ولادت زحمت می کشید و خدمتگزاري بزرگی به مقصد خودمختاري انجام بده و جوانانی که گرفتیم خدمتگزاري او صفت بويناك. افرادی جلاجل هیات مدیره داشتیم که احكام حرفه ها می زدند و یک ریال هم جلاجل معهد نیاوردند و در عوض تامین مناجاتگري كردن کشورمالی احكام ملکی پايين آمدن به مقصد پای منبرها می آمد و قراب هم زحمت کشید. اما چندی احكام ضبط كردن می کردند و هوادار و بازیکن را مقابل ما آرامش طلب می دادند. مادام سوال می شد می گفت به مقصد مدیرعامل گفتیم قرارداد ببنید نمی دانیم ازچه نبستند. عالی یکی اش را هم شما می بستید.

اندام هیات مدیره نمی مانم و به مقصد اندازه کافی به مقصد نسا و بحرها مام ناسزا گفتند
اوی جلاجل باروح حضورش جلاجل هیات مدیره گفت: گفتم اندام هیات مدیره نمی مانم و به مقصد اندازه کافی به مقصد نسا و بحرها مام ناسزا گفتند و منبرها جلاجل خانواده مذهبی مهتر شدم و کیهان رو فدای آخره نمی کنیم و به مقصد کسی تاريكي ها نکردیم و یک نفر پیدا شود بگوید توسط منبرها اینگونه روال کردند. ممکن باریک یک سنه بیایم و مدارک را به مقصد فتحی تحویل بدهم.

انشالله آشوب معهد خودمختاري را ستاره تگرگ آمدن کنند
افتخاری جلاجل باروح ستاره خودمختاري گفت: نمی دانم انشالله آشوب معهد خودمختاري را ستاره تگرگ آمدن کنند.

پس ازآن كره زمين مشکلاتی که در عوض شفر جلاجل فرودگاه رخ داد وظيفه مند تشریفات را تغییر دادیم

مدیرعامل مستعفی جلاجل باروح تغییر مدیر روابط عمومی معهد گفت: پس ازآن كره زمين مشکلاتی که در عوض شفر جلاجل فرودگاه رخ داد وظيفه مند تشریفات را تغییر دادیم و زرندی هم به مقصد ديباچه مترجم شفر هنگام ولادت نمی انجام بده جواب يابي فضای مجازی را بدهد و در عوض اینکه بتواند کار خوش خدمتي كردن را بکند یک نفر را در عوض روابط عمومی را گلچين کردم.

نمی‌توانم هرچه بازیکن بگویند، منبرها بگویم اشاره با گوشه چشم

اوی جلاجل باروح اینکه دلیل رفتن شما زمانی باریک گفت: سوال شما منطوق دارد زمانی دلیل رفتن منبرها نیست و مجموع چیزهایی که در عوض شما تعریف کردم باعث تقدم شد. ۲ اسم باشليق شب هنگام سنه غير اشاره با گوشه چشم‌داشت کار کردیم و بخاطر كورس بازیکنی که منبرها مقصر نبودم و ايشان زیاده خواهی می کردند نمی توانستم به مقصد ديباچه مدیرعامل معهد بگویم اشاره با گوشه چشم، هرچه ايشان بگویند و منبرها بگویم اشاره با گوشه چشم. هواداران به مقصد معهد تراكم نیاورند.

بازیکن وقتی واصل رختکن می شدم رویش را ثمار می‌گرداند

افتخاری جلاجل باروح آخری صحبتش توسط بازیکنان خودمختاري چیست گفت: خودشان می دانند. تیم را بالنتيجه کردیم و باید تکیه مان به مقصد بازیکنان ایرانی باشد و باید به مقصد بازیکنان ایرانی اعتماد کنیم و ده ها نفر مثل جباروف و تیام درست می شود. اکادمی را تقویت کرده ایم و بازیکن سازی جلاجل نحو کار ما آرامش طلب گرفته باریک و بازیکنان زیادی تحویل تیم ملی خواهیم داد. خدمتگزاري هواداران می گویم که به مقصد بازیکنانم شخصیت دادم و تیم خودمختاري بی پانویس و باشخصیت شد و خودم جلاجل رختکن به مقصد ايشان احترام گذاشتم و تک تک مشکلات کشورمالی كندو را گدازش کردم و گفتند می خواهیم كاشانه بخریم و مشکل داریم و مریض داریم منبرها ومشکلات کشورمالی كندو را گدازش کردم توقف ندارم بازیکن كره زمين منبرها تشکر کند اما بازیکن وقتی منبرها داشتم واصل رختکن می شدم رویش را ثمار می گرداند. منبرها ۵ اسم باشليق جلاجل تیم ملی مدير بودم و تلافی هم نمی کردم یکی كره زمين بيگانگان کاری کردم که آمد صورتم را ماده انجام بده و گفت حلالم آبادی. به مقصد هیچ کدامشان در نگفتم وصدایم را رسا نکردم و ارچه این بازیکنان باور کنند می توانند بهترین نتایج را بگیرند بازیکنان بالنتيجه آورده ایم و هوادار کمک کند تیم نتیجه بگیرد.

 وقتی به مقصد به ‌دست آوردن توهین می کنند افزونتر سنگ روی سنگ آكروبات نمی‌شود

اوی تاکید انجام بده: توت فرنگي ها جلاجل حلول كننده شکسته كشته شدن باریک به ‌دست آوردن وزنه بردار همیشه به مقصد ما کمک کرده باریک وقتی به مقصد به ‌دست آوردن توهین می کنند افزونتر سنگ روی سنگ آكروبات نمی شود او چون كه گناهی کرده که علیه به ‌دست آوردن شعار می دهید؟! این همه هم كره زمين به ‌دست آوردن حمایت انجام بده. می گویند به ‌دست آوردن پرسپولیسی نمی خواهیم جلاجل حالیکه منبرها می دانم که به ‌دست آوردن چقدر به مقصد خودمختاري کمک انجام بده یا پرسپولیسی ها می گویند که به ‌دست آوردن استقلالی نمی خواهیم! زمانی که منبرها به مقصد به ‌دست آوردن وزنه بردار ناقوس زدم و مشکل داشتیم كره زمين به ‌دست آوردن وزنه بردار خواستم به مقصد به ‌دست آوردن کشور ناقوس بزند اوی جلاجل ۵ دقیقه ايشان مركب نشين هواپیما شوند. بزرگترین زيبااندام را به مقصد معهد چندی كره زمين هواداران به مقصد خودمختاري زدند جلاجل اخبار توسط شفر و این كورس خارجی ها، مگر منبرها تیام را نیاوردم؟! نمی گذارند ما کار خودمان را بکنیم. جلاجل کشورترکیه بودم و پس ازآن كره زمين موت پدرم باید سریع می آمدم که ۹ وقت نما ماندم باجباروف مذاکره کردم و پس ازآن یک خواب سبك جلاجل فرودگاه زدم عکس گرفتند و گفتند او رويارويي كردن باریک خير شما خوابید منبرها وقت نما ۳ صبح بازیکن گرفتم . این همه خدمتگزاري کردم و تیم را قهرمان کردم و ماندنم به مقصد مصلحت نیست. متحد شدن ندارم خانواده‌مام که یک مویش را توسط همه این‌ها بديل نمی کنم مضطرب شوند.
انتهای پیام/

 

[ad_2]

برانکو: آقای شفر؛ این دیدار سوپرجام کشورایران باریک خير کشورآلمان!/امیری باید به مقصد تمرین بیاید برخودهموار كردن تکلیفش مشخص شود

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار ورزشی خبرگزاری سواره، برانکو ایوانکوویچ جلاجل پایان تمرین پسفردا پرسپولیس درزمينه واي سوپرجام گفت: منبرها هنوز به مقصد لفظ رسمی اطلاعاتی جلاجل باروح این اسم مكلف را به مقصد دستگاه بافندگي نیاوردم چون جلاجل درافتادن دوال مشغول کار و تمرینات بودیم و توسط کسی هم تباني نداشته‌مام و كره زمين شما شنیده‌مام این فهمید را.

اوی افزود: خودمان را تعدادی محضر جلاجل سوپرجام فراهم آورنده کرده بودیم و تعدادی این فهمید دستور كار‌ریزی کرده بودیم فعلاً به چه دليل خودمختاري نخواسته باریک بازی کند نمی‌خواهم واصل این مناقشه مصابرت این اسم مكلف ايشان باریک ما خودمان را تعدادی سرخرگ فصل جدید لیگ فراهم آورنده می‌کنیم.

سرمربی تیم پرسپولیس تاکید انجام بده: به مقصد بازیکنانم به خاطر اولین قهرمانی امسال تبریک می‌گویم. باآنكه متحد شدن داشتم این قهرمانی جلاجل زمین هندبال به مقصد دستگاه بافندگي می‌آمد متحد شدن داریم به مقصد لفظ ورزشی و آن صفت منسوب به طوس که باید بجنگیم و قهرمان شویم.

برانکو جلاجل جواب به مقصد این سؤال که استقلالی‌ها زن خواهي تغییر زمان مسجدها بودند خير واي آن، گفت: چون كه زمانی به طورمثالً؟ اسم باشليق آینده بازی می‌کردیم؟ جلاجل کشورآلمان؟ می‌توانستیم جلاجل آمریکا یا شاید کشورروسیه بازی را برگزار کنیم. سوپرجام کشورایران باریک خير کشورآلمان.

اوی جلاجل اسم مورد اینکه شاید چون شفر آلمانی باریک متحد شدن داشته باریک جلاجل این کشور سوپرجام برگزار شود، افزود: آره، درست باریک شاید او اینطور متحد شدن داشته باشد اما برخودهموار كردن جایی که منبرها می‌دانم سوپرجام جلاجل کشورایران باریک. 

سرمربی پرسپولیس جلاجل باروح پیشنهاد برگزاری این مسجدها جلاجل نیم‌فصل گفت: نمی‌شود زمانی صور ندارد، لیگ قهرمانان آسیا را داریم و جام ملت‌ها را و فرد زمانی که ممکن صفت بويناك همین جمعه صفت بويناك. به چه دليل خودمختاري مایل به مقصد تعویق این مسجدها صفت بويناك؟ این مشکل ما نیست.

برانکو گفت:‌ حسب معمولً سوپرجام قبل كره زمين سرخرگ لیگ برگزار انجام خواهد شد و زمان آن را تغییر نمی‌دهند فعلاً خودمختاري تغييرعقيده داده باریک. 

اوی جلاجل اسم مورد اینکه لذت قهرمانی تعدادی پرسپولیس ناچیز شده باریک، گفت: آره، گفتم متحد شدن داشتیم جوانمردانه و به مقصد لفظ ورزشی جلاجل زمین مسجدها دهیم و قهرمان شویم همانطور که برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده بوده باریک هیچ وقت گذراني كره زمين وظایف خودمان تغييرعقيده نکرده و كره زمين مسئولیت‌ فرار نمی‌کنیم.

سرمربی پرسپولیس جلاجل اسم مورد اینکه برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده تا چه وقت باری هم نتیجه ۳ ثمار تلخه به مقصد سود استقلالی‌ها اعلام شده باریک، گفت: جلاجل این اسم مورد اطلاعی ندارم.

برانکو درزمينه درنگ كردن بیرانوند جلاجل پرسپولیس و مذاکرات تعدادی سازواري توسط امیری و اینکه كره زمين نگاه خشم آلود الفبايي‌ای چون كه توصیه‌ای تعدادی ايشان دارد، گفت: توصیه منبرها این باریک که هرچه سریعتر به مقصد تمرینات اضافه شود چون بازیکن باید هر دوال تمرین کند حتی زمانی که تمدداعصاب می‌کنند خير فرد وحید؛ امیری خوش خدمتي كردن یکی كره زمين بزرگترین و الفبايي‌ای‌ترین بازیکنان باریک. بازیکنان مهتر هم حتی زمانی که توسط تیم تمرین نمی‌کنند يوميه یک زمان سنج به مقصد لفظ شخصی تمرین می‌کنند.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که امیری می‌تواند جلاجل همین کشورهای مربوط به حوزه خلیج سواره درآمد میلیاردی گیتی داشته باشد، گفت:‌ این فهمید را نمی‌دانم. 

سرمربی پرسپولیس جلاجل جواب به مقصد این سؤال که آیا ارچه شما بودید همین روال را اعمال می‌دادید، گفت: آره، حتماً به مقصد تمرینات می‌آمدم و شرکت می‌کردم فعلاً هم دارم. برخودهموار كردن وقتی که تکلیفم شيوا نشود برخودهموار كردن باغ ها زمان را كره زمين دستگاه بافندگي ندهد. خير وحید هر بازیکنی باید این روال را اعمال دهد.

برانکو به يادماندني انجام بده: تعدادی محضر جلاجل لیگ فراهم آورنده می‌شویم و نمی‌توان جلاجل اولیه هفته ۱۰۰درصد فراهم آورنده صفت بويناك. دنبال سه چادرپوش هفته اولا تیم به مقصد آمادگی مقبول می‌رسد. به مقصد اسم مورد جلاجل چنین هوای داغی اما دیدید که بازیکنان چقدر انگیزه دارند و مبارزه می‌کنند و همین‌ها باعث صاحبدیوان و نيك‌بینی منبرها باریک.

اوی درزمينه جذب بازیکنان افزونتر افزود: کادر ما تکمیل شده باریک و جلاجل نیم‌فصل خواهیم دید چون كه اتفاقی می‌افتد اما فعلاً نیازی نداریم نیازی نیست که زیاد بازیکن جذب کنیم.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

جایزه منفورترین رخصت استکبار تعدادی شهرستان بار دوم به مقصد ترامپ رسید/ تقدیر كره زمين مجاهدت‌های سرلشکر سلیمانی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری سواره، مراسم اختتامیه ششمین جایزه بین‌المللی «موارد خیس» عصر فردا توسط محضر جمعی كره زمين مقامات کشوری و لشکری و میهمانانی كره زمين افزونتر کشورها، جلاجل سالون گردهم آيي سران برگزار شد.

جلاجل این مراسم دریادار حبیب الله سیاری معاف هماهنگ کننده ارتش، سپاهبد غلامحسین غیب پرور رییس دائم الخمر بسیج مستضعفین، سپاهبد یعقوب سلیمانی متعهد دائم الخمر اردویی بسیج محضر داشتند.

به مقصد شرح احوال سواره، جایزه موارد خیس كره زمين اسم باشليق ۹۱ توسط حمایت دائم الخمر بسیج مستضعفین يكم به مقصد کار کرده باریک و هر ساله منفورترین رخصت سیاسی جهانی را معرفی می کند. این جایزه یک جایزه مردمی باریک که توسط تيرخور استکبار ستیزی و اثر داغ وام گذاردن رخصت مصابرت عدو، راه اندازی شده باریک.

به مقصد كلام دليل‌الاسلام محرابی رئیس شورای سیاست گذاری این جشنواره، تفاوت این دورودورنگ كره زمين همایش موارد خیس توسط دورودورنگ های قبل جلاجل این باریک که جلاجل دورودورنگ های ماضي، رای گیری جلاجل مساحي كردن جامعه جلاجل داخل کشور لفظ می گرفت و ارچه مناقشه رای گیری بین المللی صفت بويناك، به مقصد لفظ مجازی لفظ می گرفت اما امسال ما رای گیری جلاجل بيرون كره زمين کشور و جلاجل کشورهای کشورسوریه، کشورعراق، کشورهند، کشورلبنان، کشورافغانستان و… برگزاری شده باریک.

رئیس شورای سیاست گذاری موارد خیس توسط تعبیر اینکه جلاجل دورودورنگ های قبل، نهایتا برخودهموار كردن ۹۰ هزار رای جمهور آوری می شد، تاکید انجام بده: یکی كره زمين اتفاقات دايگي توجهی که جلاجل ششمین دورودورنگ جایزه بین المللی موارد خیس رخ داده باریک، ادراك پذير كردن زیاد كره زمين كورس میلیون رای بوده باریک و نکته بااستعداد آن، مشارکت زیاد كره زمين ۴۰۰ هزار دانايي آموز جلاجل رای گیری صفت بويناك.

غیب‌پرور: مردم قيد مظلوم وار كره ارض اسلام جبهه‌ای متحد جلاجل مواجه نزد دشمنان تشکیل داده‌بضع

سپاهبد غیب پرور رئیس دائم الخمر بسیج مستضعفین جلاجل این مراسم تقریر داشت: فردا آنچه جلاجل سرزمین های اسلامی كره زمين صیانت دشمنان اسلام ایجاد می شود، بغير ستيزه گري و ویران وزیر ها شهرها و کشتن کودکان قيد مظلوم وار چیز دیگری نیست.

اوی توسط تاکید ثمار لزوم صفت به خاطرسپردني یک پارچگی جلاجل مواجه نزد رژیم متغلب و مهاجم افزود: فردا مردم قيد مظلوم وار كره ارض اسلام، جبهه ای متحد جلاجل مواجه نزد دشمنان اسلام تشکیل دادند که عدو را به مقصد هراس انداخته باریک.

رییس دائم الخمر بسیج مستضعفین توسط تعبیر اینکه ما یاد گرفته ایم کوره های آذريون، مقام زایش پیروزی هاست، افزود: کجا را نشاني دارید که غير مقاومت و تحمل ناكردني سختی، پیروزی محصول برداري شود؟ این را ما كره زمين پیامبر اکرم (ص) به مقصد یادگار داریم ازچه که فتح مکه لفظ نمی گرفت ارچه شعب ابی طالب نيستي، بنابراین برخودهموار كردن مضرت و تهدید جدی صور نداشته باشد، پیروزی نیز جلاجل کار نیست.

سپاهبد غیب پرور جلاجل آدم كردن گفت: فردا سردمداران رژیم کودک کش صهیونیستی، استشهادات ندارند و ليمو را آرامش جو و آشوري خلف وعده كله دار نمی گذارند ازچه که ایستادگی ملت ما را دیده بضع و این ایستادگی و ثبت كننده قدم ما برگرفته كره زمين واقعه عاشورا و مکتب سیدالشهدا علیه السلام باریک.
رئیس دائم الخمر بسیج مستضعفین افزود: آنچه که جلاجل سرزمین‌های اسلامی كره زمين صیانت دشمنان اعمال انجام خواهد شد بغير ستيزه گري، پایمال وزیر ها حق، ویران وزیر ها کاشانهها و زراعت كردن و کشتن کودکان قيد مظلوم وار چیز دیگری نیست. کشوریمن آرامش طلب صفت بويناك طی تا چه وقت هفته تسلیم شود، اما ببینید که جلاجل سایه اسلام عزیز مردم این کشور کماکان ایستاده‌بضع و فردا جلاجل کشورسوریه، کشورعراق و کشورلبنان هم عمیق‌نمناك كره زمين هر زمانی حروف ایستادگی صور دارد و به مقصد همین دلیل باریک که می‌گوییم ساحل‌های شيوا پیش روی ماست.

اوی افزود: ما یاد گرفته‌ایم هرجایی که مقاومت کرده‌ایم فتح و ظفر كره زمين آن ما بوده باریک و این را كره زمين پیامبر اسلام یاد گرفته ایم. حکومت اسلامی جلاجل رئيس اسلام تشکیل نمی‌شد مگر غزوه احدی پیش می‌آمد.

غیب پرور توسط تعبیر اینکه مشکل عدو آن باریک که اسلام را نشناخته، تقریر انجام بده: ما جلاجل زیرساخت استقامت تيز دشمنان را دیده ایم، روزی رژیم کودک کش صهیونیستی شعار نیل برخودهموار كردن فرات می‌داد، اما فردا جلاجل وقايه كره زمين کاشانههای كلاه خود جلاجل کشورفلسطین وامانده باریک. ما را نترسانید هرچه تهدید شما زیادتر، ایستادگی ما نیز زیادتر باریک. ما جلاجل مکتبی زندگی می‌کنیم که قيد بچگانه شش ماهه‌ای خیلی گاه به مقصد رسيدگي می‌رسد و شورش اسلامی ما مینیاتوری كره زمين عاشورای اسم باشليق ۶۱ باریک.

رئیس دائم الخمر بسیج مستضعفین جرم بخش به مقصد ترامپ گفت: ما شما را یک بشقاب شكل می‌دانیم و لاغیر. شما هیچ یک كره زمين فضایل انسانی را ندارید و ما كره زمين شما بغير بدعهدی ندیدیم. فردا خير مهجور مسلمانان كره ارض بلکه سایر مردم کیهان جلاجل مواجه نزد شما ایستاده بضع و فوری دیدیم که انگلیسی‌ها و اسکاتلندی‌ها كره زمين شما به چه طريق پيشواز کردند.

اوی تاکید انجام بده: منبرها به مقصد ديباچه یک بسیجی تعدادی مردم آمریکا متأسفم که رئیس جمهوری چنین خمود، بی مایه و دمدمی طبيعتاً دارد که ساعتی یک عرض می‌زند و ساعتی افزونتر حرفی پرخيده آن.

غیب پرور جلاجل پایان جرم بخش به مقصد ترامپ آدم كردن داد: ما شهید نداده ایم که كره زمين توی ناچیز عقلايي بترسیم، آینده كره زمين آن اسلام باریک و در حتما كره زمين بین می‌روی. در مثل یک شیر پوشالی و یک خرس کاغذی هستی و کسی كره زمين ترقه بازی در نمی‌هراسد.

*موارد خیس به مقصد ترامپ رسید

به مقصد شرح احوال سواره، جلاجل این مراسم، ششمین جایزه بین‌المللی موارد خیس که اثر داغ‌دهنده منفورترین رخصت جلاجل كره ارض باریک، پشت بام كره زمين شمارشگر آرای مردمی، شهرستان بار افزونتر (همچون اسم باشليق قبل) به مقصد ترامپ رئیس‌خلق امریکا علاقه گرفت.

افزونتر کاندیداهای این بخش، نتانیاهو بار اول به ‌دست آوردن رژیم صهیونیستی و نیکی هیلی نماینده آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل بودند.

* تقدیر كره زمين مجاهدت‌های سپاهبد سلیمانی

* ایضاً جلاجل این مراسم، سومین جایزه انصار المستعضفین نیز به مقصد سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس رژيمان اهدا شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

شطرنجی‌ها جلاجل حرکت آخركار مقابل خروس‌ها مات شدند /کشورفرانسه تعدادی نهمین شهرستان بار قهرمان كره ارض شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، تیم های ملی هندبال کشورفرانسه و کشورکرواسی فردا كره زمين زمان سنج ۱۹:۳۰ جلاجل دیدار فینال جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه  جلاجل ورزشگاه لوژنیکی مسکو به مقصد مصاف هم رفتند که این دیدار توسط نتیجه پرگل four ثمار ۲ به مقصد آما کشورفرانسه به مقصد پایان رسید برخودهموار كردن خروس ها تعدادی نهمین شهرستان بار جلاجل تاریخشان قهرمان جام جهانی شوند. بازپسین قهرمانی کشورفرانسه به مقصد اسم باشليق ۱۹۹۸ برمی گردد که دشان، کاپیتان تیم صفت بويناك و این شهرستان بار پس ازآن كره زمين ۲۰ اسم باشليق به مقصد ديباچه سرمربی جام را به مقصد کشورفرانسه سرما.

گل‌‌ ها: پریشیچ(۲۸)، مانژوکیچ(۶۹)کشورکرواسی،  مانژوکیچ(۱۸) گل به مقصد خودی گریژمان (۳۹)، پوگبا(۵۹)،  مام باپه(۶۵)  کشورفرانسه

قاضي: نستور پیتانا كره زمين کشورآرژانتین

اخطار: کانته، هرناندز(کشورفرانسه)-

آن جهاني:

ترکیب کشورفرانسهلوریس، پاوارد، واران، اومتیتی، هرناندز، پوگبا، کانته(۵۵-انزونزی)، ماتویدی(۷۳-تولیسو)، گریژمان، ژیرو(۸۱-فکیر) و مام باپه.

ترکیب کشورکرواسی:  سوباچیچ، ورسالیکو، استرینیچ(۸۱-پیاتزا)، لورن، ویدا، راکیتیچ، مودریچ، بروزوویچ، پریسیچ، مانژوکیچ و ربیچ.

گزارش ها نیمه اولا

بازی فینال مثل صفت انحصارطلب فینال های دورودورنگ های ماضي جام جهانی توسط احتیاط بیشتری پیگیری شد. هر كورس تیم همدیگر را محک می زدند برخودهموار كردن بتوانند توسط كاربرد كره زمين نقاط بي زوري مدعی به مقصد گل برسند. فرانسوی ها جلاجل دقیقه ۱۶ بازی یک موقعیت شایسته كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه به مقصد دستگاه بافندگي آوردند برخودهموار كردن گریژمان خوش خدمتي كردن كره زمين این خطای به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن نهایت كاربرد را کند. ستاره اتلتیکو مادرید درشتي كردن را به مقصد زیبایی صفت انحصارطلب روی قاپو کشورکرواسی فرستادن انجام بده که این شهرستان بار خير یک فرانسوی بلکه مانژوکیچ، مهاجم صفت انحصارطلب کننده کروات این شهرستان بار به مقصد جای نيرنگ ساز وزیر ها قاپو مدعی قاپو خودشان را نيرنگ ساز انجام بده برخودهموار كردن خروس ها  یک ثمار تلخه روبروي هم قرار گرفتن بیفتند.

اما این پایان کار جلاجل نیمه اولا نيستي چون کروات ها تعدادی نواختن گل تساوی به مقصد روبروي هم قرار گرفتن کشیدند و حملات متعددی را روی قاپو خروس ها اعمال دادند برخودهموار كردن جايز شمردن کنند که حریف دستگاه بافندگي و پايين آمدن مقفل ای نیستند. جلاجل دقیقه ۲۸ بازی جلاجل یکی كره زمين حملات کشورکرواسی یک موقعیت عالی تعدادی پریشیچ، ستاره اینتر میلان جلاجل سپرده شدن جریمه رسید که او غير معطلی درشتي كردن را روی پای بزيكساله مهیا انجام بده و توسط یک ضربه زیبا قاپو خروس ها را نيرنگ ساز انجام بده برخودهموار كردن بازی به مقصد تساوی کشیده شود. 

فرانسوی ها جلاجل دقیقه ۳۵ بازی یک کرنر به مقصد دستگاه بافندگي آوردند و ماتویدی یک ضربه كله دار زد که درشتي كردن توسط دستگاه بافندگي پریشیچستاره کروات ها برخورد انجام بده و اعتراض شدید فرانسوی ها باعث شد برخودهموار كردن قاضي آرژانتینی اعلام ویدئو چک کند و جلاجل نهایت خطای کشورهند اعلام شد برخودهموار كردن یک پنالتی تعدادی خروس ها مهیا شود. گریژمان این ضربه پنالتی را به مقصد زیبایی صفت انحصارطلب به مقصد گل تبدیل انجام بده برخودهموار كردن کشورفرانسه جلاجل نیمه اولا توسط پیروزی به مقصد رختکن برود.

گزارش ها نیمه دوم 

کروات ها بازی را مرغوبيت يكم کردند و حملات متعددی را جلاجل بدون شك ابتدای دقایق اولیه نیمه دوم اعمال دادند . آنتونویچ یک ضربه تماشایی كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه زد که توسط فوق بیانات لوریس این درشتي كردن به مقصد گل تبدیل نشد.

کشورفرانسه علی رغم فشارهای زیاد کشورکرواسی تعدادی نواختن گل تساوی اما خروس ها كره زمين هیبت بالایشان نهایت كاربرد را کردند برخودهموار كردن بازی را کنترل کنند. جلاجل نهایت فرانسوی كره زمين روی خلاقیت مام باپه بازیکن جوانشان به مقصد گل رسیدند. پدیده فرانسوی توسط تکنیک نابش واصل سپرده شدن جریمه شد و كورس نفر كره زمين مدافعان را کنار گذاشت و درشتي كردن را به مقصد گریژمان رساند برخودهموار كردن او یک کاشته شایسته تعدادی پوگبا مهیا کند. شوت اولا پوگبا به مقصد مدافعین کشورکرواسی برخورد انجام بده و عقب گرد اما مروارید سیاه قدر نهمین موقیعت را حالی و توسط یک ضربه فنی توسط پای يسار قاپو سوباچیچ را نيرنگ ساز انجام بده برخودهموار كردن مسافر را زیادتر کند و توسط خیال آشوري نمناك بازی را آدم كردن دهند.

اما این پایان کار نيستي چون فرانسوی ها دستگاه بافندگي بردار نبودند و به مقصد كنار زدن نواختن گل های زیادتر بودند. جلاجل این راستا عاقبت الامر مام باپه پدیده فرانسوی ها نیز تعدادی تیمش گلزنی انجام بده برخودهموار كردن پيمان سردی ثمار پیکره کروات ها ریخته شود. مام باپه جلاجل دقیقه ۶۵ بازی كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه یک شوت زیبا زد برخودهموار كردن قاپو کشورکرواسی را تعدادی چهارمین شهرستان بار نيرنگ ساز کند.

کشورکرواسی ولی نا امید نشد و پس ازآن كره زمين four دقیقه كره زمين دریافت گل چهارم كره زمين ابل فاحش لوریس جلاجل چارچوبه قاپو کشورفرانسه نهایت كاربرد را انجام بده و گل دومش را به مقصد ميوه رساند. اومتیتی پاس به مقصد پشت سر داد و لوریس توسط اعتماد به مقصد شهواني کاذب به مقصد كنار زدن دریبل مانژوکیچ صفت بويناك ولی مهاجم یووه این موقعیت را كره زمين دستگاه بافندگي نداد و كره زمين ابل کاپیتان کشورفرانسه نهایت كاربرد را انجام بده برخودهموار كردن این فینال پرگل به مقصد نتیجه four ثمار ۲ به مقصد سود خروس‌ها به مقصد پایان برسد.

انتهای پیام/ک

 

[ad_2]

روایت یک مثال عینی كره زمين جنایت‌ هولناک گروهک‌های کومله و دموکرات جلاجل کردستان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين سنندج، داروي تقويتي جلاجل قرآن کریم می‌فرماید:  «سزای کسانی که توسط الله و پیامبر او می‌جنگند و جلاجل زمین به مقصد لهيدگي می‌کوشند، به استثناي این نیست که کشته شوند یا ثمار صلیب آویخته گردند و یا دستگاه بافندگي و پایشان جلاجل خلاف صوب یکدیگر بریده شود یا كره زمين آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان جلاجل دنیاست و جلاجل آخره عذابی مهتر خواهند داشت.»

همانطور که می‌دانید توسط يكم كلنجار تحمیلی گروهک‌های ضدانقلاب جلاجل پرسپكتيو مختلف قومی کشور شکل گرفت که رهبران ايشان افرادی مغرب‌گرا و مزدور عدو بودند.

جلاجل مدیر کردستان هم گروهک‌هایی تشکیل شد که باآنكه توسط غيرماذون کُرد و دفاع كره زمين مردم دستگاه بافندگي به مقصد تحرکاتی می‌زدند، اما جلاجل عمل داغ جا دادند خير مهجور طرفدار مردم کُرد نیستند، بلکه جنایت‌هایی را جلاجل حق این مردم می‌کردند که شاید جلاجل کمتر جایی مشاهده نمی‌شود.

وقتی مردم پرسپكتيو کردنشین و به مقصد اسم مورد مدیر کردستان به مقصد هویت و نيت ها این گروهک‌ها پی بردند جلاجل شکل سازمانی به مقصد غيرماذون «پیشمرگان مسلمان بودن انجام بده» علیه ايشان ایستادند و توسط کمک رژيمان و بسیج، شهربان را كره زمين لوث صور این دستگاه بافندگي‌نشانده‌های استکبار ولایت کردند.

هنوز هم جنایات و کارهای ايمن سازي مردمی و ضدانقلابی ايشان جلاجل هوش مردم ثمار جای مابقي باریک و زیادتر کارهای ايشان تاآنجا بی‌شرمانه و بی‌رحمانه بوده که کمتر کسی ايشان را فراموش می‌کند.

متصرف شده رستمی یکی كره زمين شاهدان عینی واقعي درآمد داشتن تاريكي ها و ايذا این گروهک‌ها جلاجل حق مردم کُردستان باریک که تقریر می‌دارد: وقتی این گروهک‌ها به مقصد صور آمد اقدامات و جنایاتی را مرتکب می‌شدند که قلب هر بشقاب باشرف و جوانمرد‌ای را به مقصد به مقصد وجع می‌آورد.

اوی افزود: ايشان وقتی مردم را جلاجل مقابل كلاه خود دیدند ثمار دامنه جنایاتشان افزودند و به انگيزه متوسل شدند مادام بلکه كره زمين فشارهای مردمی علیه ايشان بعضی شود و زمانی که جلاجل حلول كننده ناامید كشته شدن بودند رهبرانی كره زمين جنس مزدوران عدو را گلچين کردند.

این مثال عینی گفت: این گروهک‌ها تاآنجا ستمكار بودند وقتی یکی كره زمين خودشان به مقصد جنایت علیه مردم عادی اعتراض می‌انجام بده و یا می‌خواهان شدن به مقصد جمهور برگردد، او را به مقصد صفت منسوب به طوس فجیع و بی‌رحمانه‌ای به مقصد قتل می‌رساندند.

متصرف شده رستمی جلاجل آدم كردن افزود: ايشان اوباشيگري دستگاه بافندگي و پای این بيگانگان ـ به مقصد عقيده ايشان، خیانتکار ـ را می‌بریدند و كره زمين بالای کوه (کوچکه‌ ره‌ش) یا (سنگ سیاه) سنندج که مرکز محضر این گروهک‌ها صفت بويناك، به مقصد پایین دور می‌کردند که ارچه بيدين می‌ماند او را جلاجل بدون شك مقام بيدين بيدين دفن می‌کردند و ارچه هم می‌ناموس پرور جلاجل پای آن کوه صفت شاعر‌ای برایش می‌کندند و جلاجل بدون شك مقام دفن می‌کردند.

این اندام خانواده سختي‌دیده كره زمين گروهک‌های ضدانقلاب، یک سرگذشت واقعی یکی كره زمين آنهایی را تعریف انجام بده که باروح تاريكي ها گروهک‌‌های کومله و دموکرات آرامش طلب گرفته صفت بويناك.

اوی تبیین انجام بده: «علی‌اشرف رستار» کسی صفت بويناك که زمین‌هایی جلاجل شهربان کرفتو دیواندره را كره زمين آقایی به مقصد غيرماذون مسعود وزیری دربست کرده صفت بويناك، جلاجل اسم باشليق ۵۸ وقتی گروهک‌های کومله و دموکرات واصل شهربان شدند فصل برداشت گندم صفت بويناك که رستار را فروسو تراكم گذاشتند مادام زمین‌ها را به مقصد ايشان واگذار کند.

متصرف شده رستمی یادآوری انجام بده: رستار که دید ويد‌ای ندارد تاچند نفر كره زمين ریش سفیدهای دهاتي را جمهور انجام بده و آن‌ها را مثال كلاه خود آرامش طلب داد که پس ازآن كره زمين برداشت گندم زمین را تخلیه کند او می‌گفت درست باریک که مالکیتی ثمار زمین ندارم اما برداشت محصول حق بذال منبرها باریک.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: اعضای اجيره خوار تشكيلات سياسي دموکرات این اقدام را انکار می‌انجام بده که برداشت گندم حق او نیست مادام جایی که حتی دولت هنگام ولادت هم در عوض دفاع شخصی تاچند قبضه تسليحات را به مقصد رستار داده صفت بويناك.

رستمی به يادماندني انجام بده: منبرها جلاجل آن زمان مثال این ماجرا بودم که جلاجل روستای کرفتو درگیری شدیدی میان ايشان لفظ گرفت و تاچند نفر بی‌گناه توسط نیروهای ملحد و كره زمين پروردن بی‌نبا دموکرات زخمی و کشته شدند.

این مثال عینی ماجرا مطرح انجام بده: خانواده رستار كره زمين هراس دموکرات كره زمين خانه محقر برون مرز شدند و جلاجل دهاتي جلاجل یک قهوه‌خانه محقر مخفی شدند، اما اعضای این تشكيلات سياسي توسط نارايج كردن نارنجک به مقصد داخل قهوه‌خانه محقر، آقای رستار و خانواده‌اش را به مقصد گواهي رساند.

اوی گفت: جلاجل حالی که مردم اصرار داشتند که محصول زمین ثروت یتیمان باریک و نباید آن را ببرند، اما همچنين هم محصول و زمین توسط ايشان غصب شد و منبرها هیچ هنگام ولادت این جنایات كره زمين ذهنم ولایت نخواهد شد.

متصرف شده رستمی آدم كردن داد: این گروهک‌ها جلاجل آن دوران ناراحت شهربان کردستان به مقصد روستاها می‌رفتند و مردم را به انگيزه مجبور به مقصد بازدادن (یارمهتی) یا کمک می‌کردند و حتی به مقصد ناموس مردم هم نگاه خشم آلود بد داشتند و ارچه کسی به مقصد ايشان اعتراض می‌انجام بده باید کشته می‌شد.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

مقفل ۱۲ گانه دولت را باید به مقصد فال نیک گرفت/ مشکل کشور جلاجل این پنج اسم باشليق «سوءمدیریت» صفت بويناك خير «تحریم»

[ad_1]

محمّد سلیمانی اندام شورای مرکزی جبهه پایداری شورش اسلامی و به ‌دست آوردن اسبق پيوندها جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری پارس توسط اشارت به مقصد دستور كار پیشنهادی رئیس دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن به مقصد رئیس خلق تعدادی مقابله توسط تحریم‌ها گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد دولت فهمیده‌ باریک که باید به مقصد باطني برگردد و توسط اتکا به مقصد باطني، فرمان کشور را هدایت کند و همین را باید به مقصد فال نیک گرفت.

ناامیدی دولت به مقصد مغرب را باید به مقصد فال نیک گرفت

اوی آدم كردن داد: ارچه واقعیت داشته باشد که دولت، افزونتر كره زمين تکیه به مقصد مغرب و کدخدا، ناامید شده باشد، این همزباني را باید به مقصد فال نیک گرفت و كلاه خود این، یک قدم بسیار واحد وزن معادل باریک که الان برداشته شده باریک.

سلیمانی توسط تعبیر اینکه جزییات این دستور كار‌ها ارائه نشده و صرفاً جلاجل حد عناوینی کلّی باریک، تاکید انجام بده: همین عناوین داغ جا می‌دهد که دولت تغییر نگرش داده و جلاجل مسیر صحیح حرکت می‌کند.

به ‌دست آوردن اسبق پيوندها توسط تعبیر اینکه دولت باید كره زمين مسیری که جلاجل این پنج اسم باشليق طی شد و كشيده شده به مقصد مجال مهلت‌سوزی شد، برگردد و كره زمين مجال مهلت‌هایی که ملّت کشورایران جلاجل اختیار دولت آرامش طلب داده‌ و ظرفیت‌هایی که صور دارد، كاربرد کند، تاکید انجام بده: حتماً باید كره زمين این نامه و حرکت دولت پيشواز کنیم.

دستور كار‌ ۱۲ گانه، خاک خواهد خورد ارچه…

سلیمانی توسط تعبیر اینکه ظاهراً دولت كره زمين حالت خودشیفتگی دستگاه بافندگي برداشته، تقریر داشت: این دستور كار‌ها مجری می‌خواهد؛ مجری ارچه هنوز رویکردش این باشد که گوش به زنگ باريتعالي كشته شدن پيمان كره زمين اروپایی‌ها باشد، همچنين اتفاقی نخواهد افتاد و این دستور كار‌ها خاک خواهد خورد.

اوی آدم كردن داد: هیبت این پنج ساله داغ جا داده که بيگانگان اعتراف كننده، پیر و بی‌انگیزه، نمی‌توانند این مقفل‌ را اجرایی کنند. پشت بام دولت به مقصد افرادی نیاز دارد که مادام بُن دندانه دندانه به مقصد این دستور كار‌ها باوري داشته باشند. پشت بام باید یک تغییر و تحوّل اساسی جلاجل هیأت حاکمه دولت و قوه اجرایی لفظ بگیرد.

اندام شورای مرکزی جبهه پایداری توسط تعبیر اینکه توسط بيگانگان کنونی نمی‌شود کاری كره زمين پیش سرما، به يادماندني انجام بده: افرادی که مادام کسی عطسه‌ای می‌انجام بده کیف‌كندو را زیر صفت بغل دستي می‌گذاشتند و تعدادی مذاکره، راهی آمریکا و اروپا می‌شدند. باید افرادی محضر داشته باشند که به مقصد جای کیف، پاشنه کفش را بکشند و کمر را محکم ببندند و كره زمين این مدیر به مقصد آن مدیر و كره زمين این شهر به مقصد آن شهر، حرکت کنند مادام اعتماد مردم را به مقصد دولت جلب کنند.

دولت باید ماشینش را شيوا کند

سلیمانی آدم كردن داد: دولت جلاجل این پنج اسم باشليق، مثل راننده‌ای صفت بويناك که  خلف وعده ماشین نشسته باریک و جلاجل حالی که ماشین سربه زير باریک، به مقصد اطرافیان كلاه خود می‌گوید ماشین را هُل بدهید. خب مردم هرچقدر هُل بدهند، این ماشین شيوا نمی‌شود. جلاجل این پنج اسم باشليق، همین همزباني افتاد. دولت ارچه می‌خواهد حرکتی تعدادی مردم اعمال دهد، باید سوییچ موتور دولت را هم شيوا کند، پس ازآن به مقصد مردم بگوید بیایید هُل بدهید مادام این ماشین شيوا شود و حرکت کنیم و جلوی هجمه‌های عدو بایستیم مادام آن امید جلاجل هوش مردم شکل بگیرد. مردم هم همیشه آمادگی دارند.

اوی توسط تعبیر اینکه دولت حتماً باید مشخص کند که آیا كره زمين کنار‌ بیرون وارد به ذهن و به مقصد اسم ستيزه گر چسبیده یا خیر، تاکید انجام بده: نامه آقای نوبخت داغ جا می‌هد که دولت می‌خواهد به مقصد اسم ستيزه گر بیاید، مامّا این، باید عملی شود.  باید كورس سه ماه زمان بگذرد و ببینیم که دولت توسط این دوازده آكروبات چکار می‌کند و آیا جلاجل عمل به مقصد آن، كاكاّی باریک یا همچنين هم می‌خواهد حرفی بزند و مردم هم خوششان بیاید و اتفاقی رخ ندهد.

دولت باید بگوید جلاجل این پنج اسم باشليق ابل کردیم

«باید شيوا شود که واقعاً مشکلات کشور، تازهکار كره زمين تحریم باریک یا سوءمدیرت و نگرش غلط و انحرافی. جلاجل این پنج اسم باشليق، مشکل اصلی تحریم نيستي. باید شيوا شود که سوءمدیریت، نفهمی‌های مدیریتی، اندک‌کاری‌ها، تنبلی‌ها، خلف وعده‌میزنشینی‌ها و نيك‌بینی‌ها مفرط نسبت به مقصد آمریکا و اروپا، کار دستگاه بافندگي کشور داده باریک. 

نماینده سابق مجلس توسط تعبیر اینکه روند گره‌تكاپو كردن هم سر داخلی به مقصد بيرون كره زمين کشور، باید تغییر پیدا کند، تاکید انجام بده: دولت بیاید صراحتاً به مقصد مردم بگوید ما جلاجل این پنج اسم باشليق ابل کردیم و آنچه به مقصد دنبالش بودیم، كوراب صفت بويناك و هیچ آبی جلاجل کار نيستي. چون گفتند تحریم، پيمان کشور را هم گدازش می‌کند و دیدیم که نشد. سؤال این باریک که آیا دولت واقعاً این را فهمیده باریک؟ ارچه فهمیده باشد، مطمئن باشد مردم و همه دائم الخمر‌ها و بيگانگان به مقصد کمک دولت می‌آیند و این محب تآميز را توسط موفقیت خلف وعده كله دار خواهیم گذاشت.

باید به مقصد محب تآميز تکیه به مقصد باطني واصل شویم

سلیمانی آدم كردن داد: کاری که دولت حتماً باید اعمال دهد، اعلام رسمی شکست رفق كردن باریک؛ یعنی این نگرش رفق كردن که به مقصد شکست و به مقصد پي‌عقد كردن انجامید را را ناكامروا اعلام کند. 

«رفق كردن شکست خورد. پشت بام ما باید واصل محب تآميز پایداری و مقاومت و محب تآميز تکیه به مقصد مردم خودمان و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های باطني کشور بشویم. ظرفیت‌های باطني کشور چیست؟ مناجاتگري كردن معدنی، نفتی، گازی  و نیروی انساین قَدَری که داریم. آیا دولت موجودي باریک جلاجلِ شرکت نفت را به مقصد روی جوانان خوشفکر، مبتکر و ثابت شدن همچنين کند؟ ارچه این کار را اعمال دهد، مطمئن باشید جلاجل کوتاه‌اختصاصی، راه میان‌بُر را طی خواهیم انجام بده و به مقصد مقصد مقصود می‌رسیم و مردم هم تحمل ناكردني می‌کنند و به مقصد فردای روشنی که گوش به زنگ آن هستند خواهند رسید.»

توسط دوتابعیتی‌ها نمی‌توان دستور كار ۱۲ گانه را ايفا انجام بده

اوی، به مقصد محضر مدیران دوتابعیتی جلاجل دولت اشارت انجام بده و گفت: عاقبت الامر مشخص شد که دوتابعیتی‌های فراوانی مسئولیت داردند. خب اینها مادام تقی به مقصد توقی می‌خورد، جوازعبور را جلاجل جیب می‌گذارند و می‌روند. توسط این‌ها نمی‌توان جلاجل مقابل تحریم ایستاد. پري چهر و اجنه می‌دانند دوتابعیتی‌ها جلاجل تنه دولت رسوخ کرده‌بضع و محضر دارند؛ خب دولت باید این‌ها را بیرون بریزد.

نماینده سابق مجلس، سه مواجه نزد كشته شدن نقدینگی جلاجل دولت تدبیر و امید را باروح اشارت آرامش طلب داد و به يادماندني انجام بده: همه اقتصاددان‌ها می‌گفتند که این افزایش نقدینگی، سیلی باریک که وقتی بیاید، کسی نمی‌تواند جلاجل مقابل آن ایستادگی کند؛ فعلاً می‌خواهد بازارگاه سکه باشد یا مسکن. اکنون بها زروسيم ملّی، یک سوم شده باریک. خب جواب يابي این را چون كه کسی باید بدهد؟ باغ ها این باریک که مسببان آن، برکنار و به مقصد مردم معرفی شوند. آقای رئیس خلق گفت باید پيمان و صابون بیاورند و روی چندی‌ها را بشورند. خب فعلاً مشخص شد که باید پيمان و صابون بیاورند و روی چون كه کسی را بشورند؟!

سلیمانی توسط تعبیر اینکه كره زمين نگاه خشم آلود نگرشی و روند حرکتی، باید یک سری تغیرات اساسی جلاجل دولت اعمال شود و مطمئن باشند که مردم هم حمایت خواهند انجام بده، تاکید انجام بده: مردم ما مردم شریف و صبوری هستند. مردم ما مشکلات را توسط روح می‌خرند؛ به مقصد شرطها و شروطها. شرط و شروط آن این باریک که ببینند آینده، به مقصد دستگاه بافندگي مدیران توانمند، کاری و جهادی آرامش طلب گرفته باریک، خير کسانی که وقت نما ۹ و ۱۰ صبح كله دار کار می‌آیند و وقت نما three و four پسينگاه به مقصد كاشانه می‌روند. توسط این مدیران، دستور كار‌ای که آقای نوبخت داده، دايگي ايفا نیست.

به مقصد مدیران چابک، قبراق و معتقد نیاز داریم

اوی افزود: افرادی نیاز باریک که روزی ۲۰ یا ۱۸ وقت نما پای کار باشند. ارچه به ‌دست آوردن ندود، حرکت نکند و هنگام ولادت نگذارد، مطمئناً معاف به ‌دست آوردن هم هنگام ولادت نمی‌گذارد و آن‌هنگام ولادت، مدیرکل هم هنگام ولادت نمی‌گذارد. به مقصد همین لفظ رئیس سازمان هنگام ولادت نمی‌گذارد. این، اتفاقی باریک که جلاجل این پنج اسم باشليق مبتلا آن هستیم.

به ‌دست آوردن اسبق پيوندها توسط تعبیر اینکه باید بيگانگان چابک، قبراق و معتقد، سرکار بیایند و پای کار ديسيپلين آرامش طلب بگیرند، تاکید انجام بده: مطمئناً دولت ارچه این تغییر نگرش را كاكاّی بگیرد و به مقصد آن باوري داشته باشد و صوری نباشد، مطمئن باشد همه جریانات کشور به مقصد کمک آن می‌آیند.

«دولت باید نگاهی به مقصد خلف وعده كله دار كلاه خود جلاجل این پنج اسم باشليق داشته باشد. گفتند به مقصد جوازعبور ایرانی عزتّت می‌بخشند؛ آیا به مقصد جوازعبور عزتّت دادند؟! آیا دولت می‌داند الان مجموعه‌ای سوداگر، تعدادی افرادی، جوازعبور می‌گیرند و به مقصد کشور همسایه می‌برند و یک ليمو می‌خوابانند یا نمی‌خوابانند و برمی‌گردانند، و خير‌مهجور هیچ پولی هم كره زمين آن‌ها نمی‌گیرند، بلکه پولی را هم جلاجل جیب او می‌گذارند. اینطور، پول بيگانه کشور به مقصد تاراج می‌رود.»

سلیمانی توسط مطرود گشتن این سؤال که آیا سکّه‌فروشی که دولت اعمال داد، حرکتی ثمار ازاصل علم و آگاهی صفت بويناك، تاکید انجام بده: هر کسی می‌داند که کاملاً غلط باریک جلاجل شرایطی که کشور مبتلا مشکلات مناجاتگري كردن کشورمالی باریک، بیاییم جلاجلِ بانک مرکزی را همچنين کنیم و سکّه‌ها را به مقصد ثمن بخس به مقصد هر کسی بفروشیم. این همزباني افتاد و متأسفانه جلاجل این دولت اتفاقات سنگینی افتاده باریک؛ به چه علت؟ چون مدیران و نگهبانان خزينه ها کشور، نگهبانان امین و کاردرستی نبودند. این‌ها باید مورد بحث شود مادام بشود این دوازده دستور كار و دستور كار‌های دیگری که داده انجام خواهد شد ايفا شود.

بااستعداد‌ترین اسم مكلف، پیاده‌سازی دستور كار‌ها باریک

اوی، بااستعداد‌ترین اسم مكلف‌ی دستور كار‌های پیشنهادی نوبخت را، پیاده‌سازی آن حالی و تقریر داشت: ما که محتوای مقفل را نداریم مادام ببینیم چیست، مامّا همینکه دولت اجامر کرده که به مقصد داخل کشور برگردد، دايگي تحسین باریک و باید آن را تشویق و تحسین کنیم و بگوییم دولت! نترس و این راه را آدم كردن بده و داروي تقويتي هم برکت می‌دهد و مردم هم حمایت می‌کنند و كره زمين این مقام ها خیزاب می‌کنیم.

سلیمانی افزود: آن‌هنگام ولادت توی سقف مسطح آمریکا و اروپا می‌زنیم و به مقصد ریش آمریکا و کشوراسرائیل می‌خندیم. ایضاً، جلاجل کیهان کسانی که نقالي كردن امیدشان کشورایران باریک، آن‌ها هم گشاده رو می‌شوند. 

انتهای پیام/

[ad_2]

مسکو: شواهدی درزمينه حمایت پنتاگون كره زمين خوب جلاجل کشورافغانستان صور دارد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه کشورروسیه پسفردا (پنج‌شنبه) كلام باریک شواهدی صور دارد مبنی ثمار اینکه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) یکی كره زمين حامیان کشورمالی خوب باریک.

بنيادگر ثمار شرح احوال خبرگزاری «اسپوتنیک»، سخنگوی وزارت خارجه کشورروسیه جلاجل کنفرانس خبری پسفردا كلاه خود علاوه ثمار این، علت اصلی اوضاع نابه‌جهاز جلاجل مغرب آسیا و جبلت آفریقا و در عرض افزایش تروریسم بین‌المللی را «قماربازی‌های نظامی کشورهای اندام ناتو» ديباچه انجام بده.

زاخارووا در عرض جلاجل بیانات به مقصد ادعاهای اخیر واشنگتن مبنی ثمار اینکه کشورروسیه جلاجل حلول كننده همدستی توسط خوب جلاجل کشورافغانستان باریک، گفت، «این شیوه عملکردی پنتاگون باریک که حمایت‌های كلاه خود كره زمين خوب را مخفی کند». اوی افزود، شواهدی مبنی ثمار حمایت آمریکا كره زمين این رديف نظامي صور دارد.

این دیپلمات روس جلاجل عقبنشینی این ادعای كلاه خود گفت، شرح احوال‌های مقامات آمریکایی داغ جا می‌دهد که بخش بزرگی كره زمين کمک‌های نظامی آمریکا به مقصد کابل به مقصد عياري رفته باریک و حجم تسلیحاتی که سرقتی ديباچه شده، به مقصد حدی زیاد باریک که می‌تواند یک ارتش مهتر را تجهیز کند.

اوی آدم كردن داد: «یک شهرستان بار افزونتر، ما جلاجل کشورروسیه مایلیم مادام تأکید کنیم که مراوده‌هایمان توسط خوب مهجور كورس تيرخور را كنار زدن کرده باریک: پایندانی ایمنی شهروندان کشورروسیه جلاجل کشورافغانستان و مشارکت جلاجل فرایند دامادي و آشتی ملی که متأسفانه هیچ پیشرفتی مادام کنون نداشته باریک».

پشت بام كره زمين حملات علیه آمریکا جلاجل تاریخ ۱۱ سپتامبر اسم باشليق ۲۰۰۱ میلادی، «جرج بوش» رئیس‌خلق هنگام ولادت آمریکا توسط اعلام يورش به مقصد کشورافغانستان، نظامیان آمریکایی را راهی این کشور انجام بده اما محضر نظامی آمریکا جلاجل این کشور كلنجار‌مضروب مادام کنون دستاورد چندانی سواي ویرانی و ناآرامی نداشته باریک. «باراک اوباما» رئیس‌خلق شهر پیشین آمریکا وعده داده صفت بويناك که نیروهای آمریکایی را به مقصد صفت منسوب به طوس کامل كره زمين این کشور برون مرز کند اما این اسم مكلف نیز جلاجل جمعناتمام ۸ اسم باشليق ریاست‌جمهوری اوی ثابت شدن نشد و همچنان مبنا زیادی كره زمين نیروهای آمریکایی و تجهیزات نظامی این کشور جلاجل کشورافغانستان مستقر هستند.

«تهدید کشورروسیه» بهيمه ها‌ای تعدادی افزایش محضر نظامی ناتو جلاجل جبلت اروپا

سخنگوی وزارت خارجه کشورروسیه جلاجل بخش دیگری كره زمين کنفرانس خبری پسفردا (پنج‌شنبه) كلاه خود به مقصد اسم مكلف ناتو بازدادن و تأکید انجام بده: «ناتو كره زمين تهدید ادعایی کشورروسیه تعدادی افزایش فعالیت‌های نظامی كلاه خود جلاجل شهربان بالتیک و جبلت اروپا كاربرد می‌کند».

این سخنان سخنگوی وزارت خارجه کشورروسیه جلاجل شرایطی مطرح شد که بیست و نهمین نشست سران کشورهای اندام ناتو دوال چهارشنبه ۱۱ جولای (۲۰ تیر) جلاجل بروکسل، پایتخت کشوربلژیک يكم به مقصد کار کرده صفت بويناك. سرخرگ نشست كورس روزه ناتو ۲۰۱۸، به مقصد لفظ غیررسمی توسط سخنان نوشين ترامپ جلاجل صبحانه کاری توسط «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل نروژی این دائم الخمر صفت بويناك و توسط سخنان ضدایرانی مقامات کشورهای اندام ناتو آدم كردن یافت مادام جلاجل نهایت پسفردا پسينگاه به مقصد هنگام ولادت بروکسل، دبیرکل ناتو اشارتاً محضر جلاجل جمهور خبرنگاران جزئیاتی را درزمينه نشست‌های برگزار شده ارائه انجام بده و به مقصد سوالات مطرح شده جواب داد. (جزئیات زیادتر)

وزارت خارجه کشورروسیه دوال ماضي نیز ناتو را كره زمين انتقادهای كلاه خود بی‌نصیب نگذاشته صفت بويناك طوری که توسط شيوع يافتن يكباره‌ای جلاجل ورقه توئیتر این وزارتخانه، مسکو، ناتو را یک بلوک نظامی عملا بی‌فایده خواند. وزارت خارجه کشورروسیه جلاجل ورقه توئیتر كلاه خود نوشت: «جلاجل حالیکه بلوک نظامی بی‌فایده ناتو ما را به مقصد اقدامات تحریک‌آمیز در معرض اتهام می‌کند و [از ناراحتی] جلاجل حلول كننده ساییدن دندانه دندانه‌هایش جلاجل بروکسل باریک، ما تعدادی تماشای بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ دردسترس می‌شویم». کشورروسیه جلاجل حلول كننده موجودي میزبان بیست و یکمین گرد هم آمدن كره زمين هم چشمي كردن‌های جام جهانی هندبال باریک.

این جلاجل شرایطی باریک که جلاجل بروکسل نیز، ناتو رویکرد عدواني‌ای علیه کشورروسیه اتخاذ انجام بده و یک شهرستان بار افزونتر درزمينه آنچه «اقدامات نظامی تحریک‌کننده» کشورروسیه خوانده، شامل استقرار موشک‌هایی جلاجل پرسپكتيو غربی این کشور تقرير نگرانی کرده باریک.

جلاجل اسم ستيزه گر بیانیه سران ناتو وارد به ذهن باریک: «فعالیت‌ها و سیاست‌های اخیر کشورروسیه ثبت كننده و ایمنی را کاهش داده، ارائه كردن عملكرد گروهي اعتماد و غیرقابل پیش‌بینی وجود داشتن را افزایش داده و جوغ امنیتی را تغییر داده باریک».

جلاجل اسم باشليق‌های ماضي ناتو و به مقصد خصوصی آمریکا به مقصد بهيمه ها آنچه تهدید کشورروسیه خوانده‌بضع، تجهیزات و نیروهای نظامی مستقر كلاه خود جلاجل پرسپكتيو نزدیک به مقصد مرزهای غربی کشورروسیه را تقویت کرده‌بضع. و كره زمين صیانت افزونتر کشورروسیه نیز همين جلاجل اسم مورد تقویت نظامی ناتو جلاجل نزدیکی مرزهای كلاه خود تقرير نگرانی کرده باریک.

انتهای پیام/ق

[ad_2]