ارچه اروپایی‌ها به مقصد شروط رهبری عمل نکنند کشورایران دلیلی در عوض درنگ كردن جلاجل برجام نمی‌بیند/ کشور نیاز به مقصد وحدت مستحکم دارد


محمدحسن قدیری‌ابیانه کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار سیاسی خبرگزاری سواره، جلاجل باروح اعلام شروط کشورایران در عوض آدم كردن برجام توسط اروپا كره زمين صیانت رهبر شورش گفت: اروپایی‌ها اعلام کردند که كره زمين برجام و آدم كردن آن حمایت می‌کنند. اما جلاجل واقع كره زمين برجامی دارند حمایت می‌کنند که کشورایران به مقصد صفت انحصارطلب تعهداتش عمل کرده اما خير آمریکا و خير اروپا به مقصد تعهدات خودشان عمل نکرده‌بضع.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه تحریم‌های اصلی پشت بام كره زمين برجام رفع نشده باریک، به يادماندني انجام بده: مايه برجام ثمار این صفت بويناك که این تحریم‌ها برداشته شود. جلاجل حالی که آمریکایی‌ها خير مهجور چون كه جلاجل دوران اوباما و چون كه جلاجل دوران ترامپ تحریم‌ها را واي نکردند بلکه به مقصد بهيمه ها‌های مختلف آن را افزایش دادند.

قدیری‌ابیانه گفت: آمریکا پس ازآن كره زمين بيرون رفت كره زمين برجام اعلام کرده که تحریم‌های بیشتری را وضع خواهد انجام بده. شروطی که رهبر شورش گذاشته‌بضع ثمار این صفت بويناك که اروپایی‌ها جلاجل حقیقت خير مهجور به مقصد وعده‌های كلاه خود جلاجل برجام عمل کنند بلکه باید غیبت آمریکا و تحریم‌هایی که افزوده باریک را جاي دنج کند.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل غیر این لفظ روح و جسم برجام ثابت نیست. هر تا چه وقت غربی‌ها اعلام کنند که كره زمين برجام حمایت می‌کنند.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل تقریر داشت: توقعی غیر كره زمين این جلاجل باروح اروپایی‌ها در عوض درنگ كردن جلاجل برجام بی‌اهمیت باریک. اشارتاً اینکه باید اروپایی‌ها پيوست ها عملی دهند خير اینکه وعده دهند. حتی امضای پای پيوست ها نامه هم کفایت نمی‌کند. کما اینکه هم آمریکا و هم اروپایی‌ها برجام را به مقصد تائید شورای ایمنی رساندند و كلاه خود و آمریکا باید به مقصد آن عمل می‌کردند. این جلاجل حالی باریک که مطابق توسط بازرسی‌های آژانس بین‌المللی هسته‌ای کشورایران به مقصد صفت انحصارطلب تعهدات كلاه خود عمل کرده صفت بويناك.

قدیری‌ابیانه تاکید انجام بده:کشورایران به مقصد صفت انحصارطلب تعهدات كلاه خود حتی پیش كره زمين آنکه غربی‌ها اعلام ابتر شدن برجام را کنند، عمل کرده صفت بويناك. اشارتاً آنکه همین اروپایی‌ها قبلا بدعهدی كلاه خود را به مقصد تاييد كردن رسانده بودند.

اوی جلاجل باروح بدعهدی اروپایی‌ها جلاجل سابقه هسته‌ای کشورایران تقریر داشت: جلاجل اسم باشليق‌های ۸۲ و ۸۳ توافقی که به مقصد غيرماذون تناقض سعدآباد نامي شد سه به ‌دست آوردن اروپایی پای آن را توضيحات کرده بودند. پس ازآن كره زمين معلق وزیر ها تاسیسات باروح نگاه خشم آلود هسته‌ای کشورایران اعلام کردند که باید همه تاسیسات هسته‌ای برچیده شود و احكام جلاجل این لفظ باریک که ايشان به مقصد آرامش‌آمیز وجود داشتن دستور كار هسته‌ای کشورایران اعتراف می‌کنند.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل افزود: این جلاجل حالی باریک که هم ايشان و هم آمریکا اطمینان داشتند که دستور كار هسته‌ای کشورایران آرامش‌آمیز باریک.جلاجل حالی که بوش، دیکچنی و رامسفلد بسامان كره زمين كار بزرگ هسته‌ای كشته شدن کشورایران دم می‌زدند ۱۶ دائم الخمر اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به مقصد بايسته کنگره گزارشی منتشر انجام بده که کشورایران هیچ دستور كار‌ای در عوض ساخت بمباران هسته‌ای ندارد و جلاجل حقیقت ادعای کاخ سفید را تکذیب انجام بده.

اوی جلاجل آدم كردن گفت: بايسته کنگره بهيمه ها‌ای در عوض این دائم الخمر‌ها شد برخودهموار كردن بخشی كره زمين حقیقت را بگویند. این اسم مكلف در عوض آن نيستي که به مقصد آما کشورایران کار کند بلکه ايشان متوجه شده بودند این شهرستان جناح كلنجار بستگاه ممکن باریک جنگی را توسط کشورایران ابتر شدن کند که آمریکا مگراين كه توسط عظم‌های شکسته نتواند كره زمين آن برون مرز شود.جلاجل حقیقت اقدام ۱۶ دائم الخمر اطلاعاتی و امنیتی آمریکا یک اقدام وطن‌پرستانه در عوض آمریکا صفت بويناك.

قدیری‌ابیانه آدم كردن داد: الان هم ترامپ، پمپئو و نتانیاهو می‌دانند که دروغگویانی زیاد نیستند و آنچه ادعا می‌کنند دروغ باف باریک اما دروغ باف ذكرخير در عوض ايشان بخشی كره زمين سیاست باریک. کما اینکه هم اکنون رسانه‌های آمریکایی به مقصد کرات دروغ باف‌های ترامپ را برشمرده‌بضع.

اوی جلاجل باروح دروغ باف ذكرخير‌های ترامپ تقریر داشت:‌رسانه‌های آمریکایی مدعی هستند مبنا دروغ باف‌های ترامپ كره زمين three هزار برخودهموار كردن جلاجل یک اسم باشليق ماضي فراتر رفته باریک. یعنی يوميه زیاد كره زمين eight دروغ باف توسط ترامپ كلام انجام خواهد شد.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل گفت:‌ارچه کشورایران كره زمين قطعنامه ۲۲۳۱ که پيوسته كاري به مقصد برجام باریک تخطی کرده صفت بويناك فورا آن را جلاجل شورای ایمنی مطرح می‌کردند. حلول كننده که آمریکا كره زمين این قطعنامه سرپيچي کرده باریک کشورهای اروپایی باید مشکل را جلاجل شورای ایمنی مطرح و زن خواهي محکومیت آمریکا شود. هر تا چه وقت آمریکا حق وتو دارد اما مدل این مشکل جلاجل شورای ایمنی توسط کشورهای اروپایی می‌تواند علامتی باشد مبنی ثمار جدی وجود داشتن اروپایی‌ها جلاجل دفاع كره زمين برجام.

قدیری‌ابیانه اضافه انجام بده: اروپای‌ها هر تا چه وقت اقدام آمریکا جلاجل بيرون رفت كره زمين برجام را تمييز می‌کند و ثمار واي نشدن برجام تاکید می‌کنند اما مقامات اروپایی به مقصد دفعات اعلام کردند که نمی‌توانند جلوی تحریم‌های آمریکا علیه کشورایران و حتی تحریم علیه كلاه خود شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی که توسط کشورایران مطابق برجام عمل می‌کنند، بگیرند.

اوی اضافه انجام بده:‌جلاجل حالی که خير مهجور در عوض این شرکت‌ها محدودیت ایجاد کنند بلکه باید این شرکت‌ها بتوانند قراردادهای بعدی را انعكاس يافتن کنند. ارچه به مقصد شروط رهبری عمل نکنند کشورایران دلیلی در عوض درنگ كردن جلاجل برجام نمی‌بیند و غنی‌سازی را كره زمين كله دار خواهد گرفت.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل تقریر داشت: ما در عوض اشکال صفحات آفتاب زدگي هسته‌ای و اشکال رادیو داروها به مقصد اشکال اورانیوم  ۲۰ درصد غنی شده نیاز داریم. امکان ساخت کشتی‌ها توسط آفتاب زدگي هسته‌ای نیز صور دارد و کشورایران می‌تواند مطابق توسط NPT آن را اشکال کند. کمک در عوض ابزارجنگ هسته‌ای به مقصد کار نمی‌سرما بلکه در عوض آفتاب زدگي هسته‌ای به مقصد کار می‌رود.

قدیری‌ابیانه اعلام انجام بده: کشورایران می تواند اورانیوم غنی‌شده توسط درجه فوق را در عوض تجبر و فروش به مقصد کشورهایی که نیاز به مقصد اورانیوم غنی‌شده دارند، اشکال و صادر کنند. هیچ دلیلی در عوض اینکه کشورایران واصل این اظهاروجود نشود صور ندارد.

اوی گفت: حلول كننده ارچه اروپایی‌ها می‌ترسند اینجا جواب آقای روحانی را می‌بستگاه که بگوید به مقصد دوزخ بروند و ارچه شعار صفت به خاطرسپردني برجام را می‌دهند و برخلاف تعهدات كلاه خود عمل می‌کنند بروند دستگاه بافندگي و لفظ كلاه خود را توسط پيمان و صابون بشویند.

این کارشناس هم تراز و هم سان بین‌الملل تقریر داشت: ما باید مراقب باشیم که جلاجل کنار كلنجار اقتصادی توسط آمریکا و نفاق اروپا جلاجل یک كلنجار تبلیغاتی به مقصد كله دار می‌بریم. آمریکایی‌ها می‌خواهند بگویند چون کشورایران برجام را رعایت نکرده آمریکا كره زمين برجام برون مرز شده باریک و جلاجل حقیقت جلاجل مساحت گيري تبلیغات بین‌المللی مقصر این قضیه را کشورایران جلوه دهد.

قدیری‌ابیانه جلاجل باروح اهمیت وحدت جلاجل کشور پشت بام كره زمين بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، خاطره ها اثر داغ انجام بده: هر تا چه وقت دولتمردان ما جلاجل تدوین برجام اشتباهاتی داشتند اما آن کسی که به مقصد عهده داري كلاه خود عمل نکرده آمریکا و اروپا باریک و ما هم باید جلاجل محب تآميز کنونی بایست كليك اتهام را به مقصد سمت بیگانگان به مقصد اسم مورد آمریکا بگیریم و نگذاریم ايشان كره زمين این مهلکه تبلیغی كلاه خود را نجات دهند.

اوی اضافه انجام بده: کشور نیاز به مقصد وحدت مستحکم دارد و آسه اي این وحدت نیز مقام معظم رهبری باریک. همه مردم و شهرستان جناح‌ها و همه نظام ارباب رعيتي‌ها باید عهده داري خویش به مقصد این آسه اي را زیاد كره زمين پیش به مقصد نمایش بگذارند. کما اینکه غربی‌ها نگرانی را دارند که نزد افکار عمومی کشورایران و كره ارض؛ شفا واپسین و پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری جلاجل باروح ماهیت آمریکا و فرجام برجام دقیق و صحیح بوده باریک.

انتهای پیام/

سفيران زيارت كعبه امسال طولانی‌نمناك كره زمين ماضي باریک/ راهکاری تعدادی کاهش بازارگردی


به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، حمید محمدی رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت جلاجل همایش آموزش کارگزاران زيارت كعبه تلذذ ۹۷ مدیر‌های قزوین، زنجان و البرز توسط اشارت به مقصد دستور كار‌ریزی‌های اعمال شده تعدادی زيارت كعبه اسم باشليق جاری تقریر داشت: توسط رایزنی‌های اعمال شده توسط وزارت زيارت كعبه عربستان، مقدمات زيارت كعبه تلذذ ۹۷ زودتر كره زمين زيارت كعبه اسم باشليق ماضي اعمال شده باریک اما باید مدیران کاروان‌ها و عوامل به مقصد شماری نکات توجه داشته باشند.

اوی افزود: واجب شده باریک که مدیران کاروان‌ها جمعناتمام مبارزه كلاه خود را به مقصد کار گیرند مادام توسط توجه به مقصد برگزاری مقبول زيارت كعبه ۹۶ و توقف زیادتر زائران، حجی مرغوبيت كره زمين ماضي اعمال پذیرد.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت جلاجل اسم مورد پیمان مندرج‌غيرماذون زائران جلاجل زيارت كعبه ماضي و امسال به يادماندني انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه زائرین جلاجل اسم باشليق ماضي توسط نگرانی كره زمين گروهي ایمنی جلاجل کاروان‌ها مندرج‌غيرماذون می‌کردند اما جلاجل اسم باشليق جاری توسط اطمینان خاطره ها و اینکه اسم باشليق ماضي حجی برگزار شد جلاجل کاروان‌ها مندرج‌غيرماذون کردند.

محمدی افزود: توسط توجه به مقصد انتظارات و توقعات زائران و اینکه جلاجل اسم باشليق جاری مجال مهلت کافی صور ندارد، واجب شده باریک مدیران کاروان‌ها توسط جمعناتمام توان صوب برگزاری حجی مرغوبيت كره زمين اسم باشليق ماضي مبارزه کنند.

اوی، مسئولیت اصلی کاروان را كره زمين اول مادام انتهای سفيران ثمار كفالت مدیران کاروان حالی و گفت: مدیران و روحانیون کاروان‌ها رينگ چرخ وصل زائران توسط دائم الخمر و بعثه هستند و اجرای بخشنامه‌ها و دستور كار‌ریزی‌های دائم الخمر که توسط نشست‌های کارشناسی به مقصد جمهور بندی رسیده و يادآوري كردن شده باریک، توسط مدیران کاروانها خواهد صفت بويناك. 

اوی جلاجل اسم مورد موقعیت پروازهای زيارت كعبه امسال اظهارداشت: توسط توجه به مقصد امکانات فرودگاهی جده و مدینه، سفيران زيارت كعبه امسال کمی طولانی‌نمناك خواهد صفت بويناك که واجب شده باریک مدیران علل طولانی كشته شدن سفيران و توضیحات واجب شده را به مقصد زائران ارائه دهند.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت ایضاً به مقصد فهمید اتراقگاه جلاجل سرزمین‌های منا و عرفات اشارت کرده و افزود: به مقصد دلیل محدودیت جغرافیای منا و عرفات، قطعاً زوار بيت اله باید این محدودیت‌ها را بدانند؛ مدیران کاروانها نیز زائران را توجیه کنند که برخلاف تمامی مبارزه‌های دستگاه بافندگي اندرکاران زيارت كعبه امکانات و فضای بیشتری نمی‌توان به مقصد ايشان اختصاص داد هر تاچند امکانات نسبت به مقصد اسم باشليق‌های قبل مرغوبيت شده باریک.

محمدی جلاجل اسم مورد زمانبندی جمرات و قربانی تاکید انجام بده: سيني هماهنگی توسط وزارت زيارت كعبه عربستان بيرون رفت زائران كره زمين عرفات باید سيني دستور كار‌ریزی اعمال شده باشد و مدیران باید زائران را سيني دستور كار اعلامی كره زمين فضای چادرها برون مرز کنند مادام به مقصد مزدلفه و به مقصد منا اعزام شوند؛ تعدادی جمرات نیز بهم نماه زمانبندی دقیقی به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص تدوین شده و هر کاروان باید رأس وقت نما مقرر و تعیین شده به مقصد دستور كار توجه کند.

اوی به مقصد شعار اسم باشليق جاری یعنی حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی اشارت انجام بده و گفت: توسط دستور كار‌ریزی و هماهنگی اعمال شده توسط كلكسيون‌های مهتر و فعال جلاجل اظهاروجود فضای مجازی، زائران می‌توانند خرید سوغاتی كلاه خود را توسط محوریت پیشنهاد ایرانی كره زمين این سوپرماركت‌ها تدوین کنند مادام هنگام ولادت و هزینه آن‌ها محض اين كه بازارگردی نشود؛ این دستور كار‌ریزی گامی جلاجل صوب شكل پذيري شعار اسم باشليق باریک و ضمنا باعث نهی كره زمين بيرون رفت سعر كره زمين کشور انجام خواهد شد.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت ایضاً زمان ادراك پذير كردن ویزای زائرین را اواخر خردادماه اعلام انجام بده و گفت: امسال نیز همسايگي اسم باشليق ماضي روند صدور ویزاها به مقصد لفظ الکترونیکی اعمال انجام خواهد شد.

محمدی جلاجل اسم مورد توجیه زائران جلاجل کلاس‌های آموزشی افزود: اکثریت قریب به مقصد يكدلي زائران اسم باشليق جاری، اسم باشليق اولی هستند و جلاجل این اخبار باید تاکید انجام بده که سفيران زيارت كعبه توسط عمره مفرده دايگي قیاس نیست بنابراین واجب شده باریک سيني بخشنامه و کتابچه گزارش ها وظایف عمل کرده و جلاجل اسم مورد شیوه تبرئه مفاهیم نیز مدیران کاروان کار مهمی دارند.

اوی فهمید ایمنی را كره زمين اصلی‌ترین وطن اختيار كردن سفيران زيارت كعبه اسم باشليق جاری حالی و گفت: واجب شده باریک که مدیران کاروان‌ها جلاجل جلسات آموزشی توضیحات واجب شده را جلاجل این اخبار به مقصد زائرین ارائه کنند.

محمدی درزمينه وسایل ممنوعه زائران تقریر انجام بده: واجب شده باریک مدیران کاروانها جلاجل جلسات آموزشی، زائران را به مقصد گروهي هم مقام هم پياله جابه جايي گزيده بهترين توجیه کنند مادام جلاجل هنگام ورود به مقصد عربستان و جلاجل مبادی ورودی باعث معطلی کاروان نشود.

محمدی جلاجل آدم كردن به مقصد موقعیت شغل رسمی زائران جلاجل شهر مدینه و تخریب مهمانخانه‌های جهات مسجدالنبی (ص) اشارت انجام بده و افزود: موقعیت مهمانخانه‌ها جلاجل شهر مکه درخور اطفال باریک و مشکلی تعدادی شغل رسمی صور ندارد، اما جلاجل مدینه موقعیت مهمانخانه ها متفاوت باریک.

اوی افزود: كره زمين چادرپوش اسم باشليق پیش مطرود گشتن توسعه مسجدالنبی (ص) سرخرگ شده و توسط تخریب مهمانخانه های شهربان مرکزی، مدینه توسط کمبود جدی مهمانخانه مواجه شد که حكماً این مشکل همه کشورها را درگیر کرده و اختصاصی زمان اتراقگاه زائران را به مقصد باغ ها رسانده باریک.

رئیس دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت یادآور شد: جلاجل ماضي زائران ۱۰ مادام ۱۵ سنه جلاجل مدینه اتراقگاه داشتند، اما اکنون نهایت زمانی که جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده شش سنه باریک که واجب شده باریک مدیران کاروانها حتما زائران را جلاجل این اسم مورد توجیه کنند مادام زائرین جلاجل درافتادن سفيران اعتراضی به مقصد این اسم مكلف نداشته باشند.

جلاجل آدم كردن کلانتری مدیر زيارت كعبه و زیارت مدیر قزوین نیز جلاجل این مراسم شرح احوال کاملی كره زمين دستور كار های لفظ گرفته ارائه انجام بده.

اوی تقریر انجام بده: تعدادی مسئولین آموزش استانها نیز جلسه آموزشی جلاجل مساحت گيري شهربان‌ای و کشوری برگزار شود مادام ايشان توسط آخری به‌تمامی آموزشی کارگزاران آشنا شوند.

ایضاً اکبر رضایی معاف زيارت كعبه، عمره و عتبات دائم الخمر زيارت كعبه و زیارت و حمید همداستاني محمدی مدیرکل کارگزاران به مقصد سوالات کارگزاران جواب دادند.

انتهای پیام/

مطرود گشتن كنجكاوي كره زمين مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام جلاجل مجلس کلید خورد


به مقصد کزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، ۳۶ نماینده مجلس شورای اسلامی مطرود گشتن تحقیق و كنجكاوي كره زمين مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام را تنظیم و تدوین کردند.

اسم ستيزه گر این تحقیق و كنجكاوي به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

اسم خواستگار باریک جلاجل اجرای هيئت (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بايسته تحقیق و كنجكاوي ذیل را صوب رسیدگی به مقصد کمیسیون تخصصی ذی‌شهر ربط ارجاع فرمایید. 

ديباچه تحقیق و كنجكاوي: 

توسط توجه به مقصد شايعه منتشر شده اخیر درخصوص مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام، لطفا درخصوص شفا نبا و جزئیات توافقات احتمالی شرح احوال دهید. 

گزارش ها:

اخیرا جلاجل رسانه‌ها اخباری مبنی ثمار مذاکرات پنهانی دولت توسط مدیر تلگرام منتشر شده باریک. مطابق این شايعه مدیر تلگرام اسم باشليق ۹۴ به مقصد شهر تهران سفيران می‌کند و توسط دولت ثمار كله دار چادرپوش آكروبات به مقصد تناقض می‌رسد. جزئیات این تناقض به مقصد گزارش ها ذیل باریک و ارچه مدیر تلگرام آن را رعایت می‌انجام بده ظاهرا توسط مسدودسازی جلاجل کشورایران مواجه نمی‌شد. 

۱- تلگرام باید پایندانی دهد مفروضات کاربران ایرانی را به مقصد غیر که احتمالا جلاجل اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی باریک ندهد. 

۲- تلگرام پایندانی دهد قوانين کشورایران را جلاجل هم تراز و هم سان فرهنگی رعایت کند. 

Three- تلگرام پایندانی دهد بهره ها اقتصادی محصول برداري كره زمين کشورایران را توسط دولت تقسیم کند. 

Four- تلگرام باید عهده داري دهد که احکام حق ستان‌های کشورایران را به مقصد رسمیت می‌شناسد. 

توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی نیز ۲۰ فروردین جلاجل مجلس به مقصد آن اشاعت انجام بده”وزارت پيوندها توسط تلگرام توافقاتی داشت که جلاجل این راستا همدستی‌های گیتی برخودهموار كردن دی ماه ۹۶ اعمال شد اما جلاجل ماجراهای دی ماه اسم باشليق ۹۶ تلگرام به مقصد توافقات عمل نکرد.” و پشت بام كره زمين آن قداره‌الدین آشنا جلاجل ۶ اردیبهشت جلاجل توئیتر كلاه خود كره زمين آن نبا داد: “زردتشتي استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌‌رسان تلگرام(CDN) جلاجل کشورایران واي شده باریک و ترافیک این پیام‌رسان فرد كره زمين طریق پيوندها بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات محصول برداري یک تناقض مشروط صفت بويناك، فعلاً که موسس تلگرام به مقصد تعهداتش عمل نکرده باریک دلیلی تعدادی آدم كردن آن باقی نمی‌ماند.” 

هنوز هیچ مقام دولتی جلاجل اخبار توسط این نبا و واکنشی اثر داغ نداده باریک و نحوه “همدستی تلگرام” را عقبنشینی نداده باریک که ابهامات زیادی را اثر داغ می‌دهد. ایضاً به مقصد جای پاسخگویی و عذرخواهی كره زمين ملت به مقصد خاطره ها تناقض پنهانی و ضعیف كلاه خود جلاجل همین ایام که آمریکا تحریم‌های كلاه خود علیه کشورایران را تشدید کرده باریک، شش به ‌دست آوردن دولت جلاجل مکتوبای به مقصد شورای عالی ایمنی ملی بايسته رفع مسدودیت تعدادی شرکت‌های آمریکایی یوتیوپ و توئیتر را نیز مطرح کرده‌بضع. معلوم نیست این شهر بار چون كه تناقض پنهانی توسط چشم غربی اعمال شده باریک. 

اما جلاجل اخبار توسط توافقات سوالاتی مطرح باریک که می‌بایست به مقصد آن جواب داده شود به چه علت که مسائلی كره زمين قبیل يورش داعش به مقصد مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی ماه اسم باشليق قبل ثمار دوار تلگرام اعمال شد و كس مدیر تلگرام جلاجل ایام دی ماه اسم باشليق قبل صراحتا جلاجل توئیتر كلاه خود كره زمين اغتشاش‌گران حمایت و پشتیبانی نمود. خرجیهای مادی و معنوی که این تناقض ثمار کشور تحمیل انجام بده. 

دايگي کتمان نیست و تکرار این قسم توافقات به مقصد هیچ وجه دايگي پذیرش نخواهد صفت بويناك. 

كره زمين آنجایی که سيني فرمایش رهبر معظم چقدر به مقصد ایمنی و حریم مردم جلاجل پیام‌رسان‌ها “تحريم شده شرعی” باریک، مشخص نیست جلاجل این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم پایندانی شده باریک یا خیر. 

ارچه بخشی كره زمين سرورهای تلگرام به مقصد داخل کشور صفت انتقام جو گردیده بهره ها و نحوه ثنايا‌برداری و فروش دولت كره زمين ترافیک سرورهای تلگرام به چه طريق بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی كره زمين مردم به خاطر فروش و مبادي ترافیک تلگرام به مقصد جای اینترنت بین‌الملل به مقصد شمار کدام كس یا كلكسيون واریز شده باریک؟ 

جلاجل این تناقض نامه ذکر شده که تلگرام می‌بایست پایندانی دهد که بهره ها اقتصادی را توسط دولت کشورایران تقسیم کند. دراین اسم مورد مشخص نیست این درآمد دولت ذیل کدام یک كره زمين ردیف‌های بي پروايي كردن دولت آرامش طلب گرفته، درآمد حاصل کردن شده به مقصد شمار کدام كس یا نهاد واریز شده و به چه طريق مصرف شده باریک. 

مطابق قانون شيوع يافتن و دسترسی آزاد به مقصد مفروضات مجلس شورای اسلامی می‌بایست اسم ستيزه گر این تناقض نامه منتشر شود برخودهموار كردن مشخص گردد چون كه تعهداتی و به چه طريق كره زمين چشم خارجی گرفته شده و چون كه معیار كره زمين آن باعث رعایت شده باریک. 

آقای پاول دوروف اسم باشليق ۲۰۰۶ توسط حمایت کشورمالی متحد شدن یهودی اش اسحاق لاشویلی شبکه اجتماعیVK را جلاجل کشورروسیه راه‌اندازی انجام بده و دوبار جلاجل اسم باشليق‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ علیه دولت کشورروسیه اقداماتی اعمال داد که توسط برخورد شدید دولت کشورروسیه مواجه شد و این اقدامات عقبه كشيده شده به مقصد برون رفت این فرد كره زمين این کشور شد. سوال اینجاست که این فرد معلوم الحال پشت بام كره زمين نهوض به مقصد آمریکا جلاجل اسم باشليق ۹۳ توسط تاريخچه ها مشخص و اقدامات غریبگرایانه به چه نحو جلاجل اسم باشليق ۹۴ تعدادی فعالیت جلاجل کشورایران باروح اعتماد آرامش طلب می‌گیرد. چون كه کسی دستگاه بافندگي اوی را جلاجل دستگاه بافندگي كس مذاکره کننده گذاشته باریک آیا هیچ تحقیقی جلاجل اخبار توسط تاريخچه ها این فرد نشده باریک و به چه علت سرنوشت زیاد كره زمين ۴۰ میلیون ایرانی را جلاجل اختیار یک فرد بیگانه آرامش طلب داده باریک. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بررسی و رسیدگی به مقصد تخلفات لفظ گرفته جلاجل این تناقض ضروری بوده و می‌تواند باعث گریز كره زمين تکرار چنین توافقات تيز‌بازی جلاجل مربوط به حوزه فضای مجازی بشود. 

آیا جلاجل فهمید باروح بايسته كره زمين سایر ابزارهای نظارتی كره زمين يكباره مذاکره، تذکر و سوال كاربرد شده باریک؟ 

سوال اصلی تحقیق و كنجكاوي: توسط توجه به مقصد شايعه منتشر شده اخیر درخصوص مذاکرات پنهانی جلاجل دولت توسط مدیر تلگرام، لطفا جلاجل اسم مورد شفا نبا و جزئیات توافقات احتمالی شرح احوال دهید. 

سوال فرعی تحقیق و كنجكاوي: 

۱- كره زمين آنجایی که سيني فرمایش رهبر معظم شورش چقدر به مقصد ایمنی و حریم مردم جلاجل پیام‌رسان‌ها “تحريم شده شرعی” باریک. جلاجل این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم پایندانی شده باریک یا خیر؟ 

۲- ارچه بخشی كره زمين سروروهای تلگرام به مقصد داخل کشور صفت انتقام جو گردیده بهره ها و نحوه ثنايا‌برداری و فروش دولت كره زمين ترافیک سرورهای تلگرام به چه طريق بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی كره زمين مردم به خاطر فروش و مبادي ترافیک تلگرام به مقصد جای اینترنت بین الملل به مقصد شمار کدام كس یا كلكسيون واریز شده باریک؟ 

مدیر تلگرام پشت بام كره زمين نهوض به مقصد آمریکا جلاجل اسم باشليق ۹۳ توسط تاريخچه ها مشخص و اقدامات غربگرایانه به چه نحو جلاجل اسم باشليق ۹۴ تعدادی فعالیت جلاجل کشورایران باروح اعتماد آرامش طلب می‌گیرد؟ 

انتهای پیام/

وعد‌ه لاغر انگلستان به مقصد کشورایران/ مروری ثمار وعاء انگلیس جلاجل عقد قرارداد ننگین گلستان


خبرگزاری سواره ـ تاریخ: پس ازآن كره زمين قتل سیسیانف فرمانده رژيمان کشورروسیه جلاجل كلنجار اولا کشورایران و روس و جایگزینی گودوویچ و ناکامی او جلاجل آشكارگفتن ایروان، روحیه ایرانیها تقویت شد؛ تعدادی همین روسها توسط ارائه شروطی بايسته آرامش کردند، اما عباس میرزا ولیعهد توسط توجه به مقصد پیروزی کشورایران پاخيره زن را ثمار آدم كردن كلنجار گذاشت برخودهموار كردن روسها را تنبیه کند اما ناگهان نمايشگاه كلنجار بديل شده مستشاران نظامی كره زمين کشورایران می‌روند و ترکمنهای زخمي شدن هم شورش می‌کنند و جمعناتمام اینها باعث شد برخودهموار كردن رژيمان کشورایران جلاجل شهرستان اصلاندوز شکست بخورد.۱

جلاجل اینجا دولت انگلیس واصل شده و پیشنهاد میانجیگری می‌دهد برخودهموار كردن بین كورس چشم آرامش شود؛ صلحی که به مقصد قرارداد گلستان و كره زمين دستگاه بافندگي رفتن سرزمینهای گلستان و ولایت ساحلی دریای سیاه و باکو و دربند و شهرستان شیروان و بخشهای زیادی كره زمين کشورایران كشيده شده شد. جلاجل کنار آسیبهای اقتصادی، ضربه روحی و روانی که غدار گلستان به مقصد کشورایران زد برخودهموار كردن دهها اسم باشليق آدم كردن یافت.۲

اما چون كه شد که نبرد کشورایران و روسها که جلاجل آن چندین شهرستان بار ایرانی‌ها پیروز شده بودند و یا باغ ها جلوی روسها ایستاده بودند به مقصد چنین شکستی كشيده شده شد؟ و به چه علت چنین پیمان سختی ثمار کشورایران تحمیل شد؟ آیا كره زمين نگاه خشم آلود کیفیت جنگی کشورایران باید چنین امتیازاتی را می‌داد و یا اینکه پیمان مذاکرات و نمايشگاه‌آرایی میانجی ایرانی‌ها را به مقصد چنین وضعیتی سوق داد؟ این نوشتار نگرنده باریک برخودهموار كردن به مقصد بررسی این ميراث ها بپردازد.

كره زمين نگاه خشم آلود تاریخی کشورگرجستان سرزمینی صفت بويناك که كره زمين كورس مئه قبل كره زمين ابتر شدن جنگهای اولا کشورایران و کشورروسیه بین كورس کشور مقام مناقشه صفت بويناك؛ تعدادی همین بارها روس‌ها مبارزه کردند برخودهموار كردن این شهربان را آشكارگفتن کنند. جلاجل همین راستا تمایل حاکم کشورگرجستان به مقصد روس‌ها جلاجل زمان آغازيدن محمدخان قاجار باعث شد برخودهموار كردن روس‌ها به مقصد فکر بیفتند که به مقصد لفظ عملی این پذیرایی را آشكارگفتن کنند.three

تعدادی همین جلاجل این زمان آغامحمدخان قاجار به مقصد کشورگرجستان هجوم بردن و آنجا را آشكارگفتن انجام بده. روسها نیز علي الفور سپاهی را تعدادی آشكارگفتن دوباره کشورگرجستان فرستادند که این رژيمان پس ازآن كره زمين اجمال کاترین دوم به مقصد کشورروسیه بازگشته و دوباره کشورگرجستان به مقصد آشكارگفتن کشورایران درآمد.

توسط این حلول كننده پس ازآن كره زمين کشته كشته شدن آغازيدن محمدخان قاجار حاکم کشورگرجستان این سرزمین را به مقصد کشورروسیه محلق انجام بده. زمینه‌ای که دوار كلنجار اولا کشورایران و روس را مهيا انجام بده؛ به مقصد طوری که روسها توسط هجوم بردن دولاب سعی کردند برخودهموار كردن قاپو‌های ورود به مقصد کشورگرجستان را مسدود و كره زمين ورود ایرانیها به مقصد این شهربان خودداری کنند. این کار به مقصد سرخرگ كلنجار بین كورس کشور كشيده شده شد.four

جلاجل همین زمان کشورایران به مقصد منظور مقابله توسط روس‌ها مبارزه انجام بده برخودهموار كردن به مقصد دولت کشورفرانسه نزدیک شود. تعدادی همین به مقصد ناپلئون پیشنهاد عقد قرارداد مشترک را داد. این پیشنهاد پس ازآن كره زمين بررسی توسط کشورفرانسه و به مقصد دلیل موقعیت درخور اطفال کشورایران تعدادی دسترسی به مقصد کشورهند که آن زمان جزء انگلیس و مدعی کشورفرانسه صفت بويناك پذیرفته شده و به مقصد عقد قرارداد شهرستان فین کنشتاین كشيده شده شد.

هرچند به مقصد موجب این قرارداد، کشورفرانسه باید كره زمين کشورایران جلاجل مواجه نزد روس‌ها دفاع می‌انجام بده، اما پس ازآن كره زمين کنار انرژي يافتن توسط روس‌ها این کشور كره زمين تعهدات كلاه خود تغييرعقيده کرده و این مشکل باعث شد برخودهموار كردن کشورایران به مقصد انگلیس متمایل شود.۵

جلاجل اول سیاست انگلیس پلیدی كلنجار صفت بويناك. انگلیسی‌ها تصور می‌کردند آدم كردن كلنجار به مقصد استقرار بخشی كره زمين نیروهای نظامی و توان کشورمالی کشورروسیه جلاجل مرزهای آسیایی‌اش كشيده شده شده و كره زمين سیاست‌های تهاجمی و توسعه‌طلبی این کشور جلاجل اروپا خودداری می‌کند. تعدادی همین جلاجل اول توسط وام گذاردن وعده‌های مختلف، کشورایران را ترغیب به مقصد آدم كردن كلنجار می‌کردند.

كره زمين يكباره وعده‌هایی که انگلیس به مقصد کشورایران جلاجل این زمان می‌داد افزایش کمکهای کشورمالی و نظامی جلاجل دوران كلنجار صفت بويناك، اما جلاجل عمل توسط وام گذاردن این وعده‌ها سعی می‌انجام بده كره زمين کارت کشورایران جلاجل مذاکرات توسط روسها كاربرد کند.۶

مناقشه حمایت‌های انگلیس كره زمين پلیدی كلنجار زیاد درافتادن نکشید، به چه علت که این کشور به مقصد زودی تعدادی مقابله توسط توسعه‌طلبی‌های ناپلئون توسط کشورروسیه کنار آمد و كره زمين این به مقصد پس ازآن به مقصد منظور صفت به خاطرسپردني قوچ کشورروسیه مبارزه انجام بده برخودهموار كردن زمینه‌های هدايت كردن کشورایران به مقصد عقد قرارداد توسط کشورروسیه را مهيا کند، اما کشورایران که جلاجل تا چه وقت نبرد پیروز شده صفت بويناك موجودي به مقصد پذیرش آرامش نيستي.۷

انگلیس تعدادی دستیابی به مقصد تيرخور خوش خدمتي كردن توسط صور تعهداتی که به مقصد کشورایران داده صفت بويناك کارشکنی‌هایی را سرخرگ انجام بده. انگلیس توسط اختلالی که جلاجل وظایف مستشاران نظامی به مقصد‌صور آورد جلاجل مناقشه تامین لجستیک رژيمان کشورایران و پشتیبانی توپخانه‌ها كره زمين میدان كلنجار نابساماني به مقصد‌صور آورد.

چندی هم شورش ترکمن‌های خراسانی را بی‌شهرستان ربط به مقصد تحریک انگلیسی‌ها نمی‌دانند. جمعناتمام این ميراث ها باعث شد برخودهموار كردن کشورایران جلاجل مواجه نزد روسها جلاجل نبرد «شهرستان اصلاندوز» شکست سختی خورده و روسها به مقصد سمت کشورایران پیشروی بکنند. جلاجل اینجا انگلیسی‌ها که تضعیف زیادتر کشورایران را نمی‌خواستند وعاء میانجی را ثمار كفالت گرفته و موجودي شدند برخودهموار كردن زمینه مذاکرات بین كورس چشم را مهيا کنند.eight

یکی كره زمين اقدامات سفیر انگلیس، سرگور اوزلی، مبارزه تعدادی گلچين فردی نزدیک به مقصد انگلیس كره زمين چشم کشورایران جلاجل این مذاکرات صفت بويناك. تعدادی همین توسط تلاشهایی که او اعمال داد میرزا ابوالحسن ایلچی به مقصد ديباچه نماینده کشورایران گلچين شد.

همین اسم مكلف باعث شد به مقصد دلیل ناآگاهی ایرانیها انگلیس جلاجل عقد قرارداد صلحی که به مقصد قرارداد گلستان نامي شد امتیازهای زیادی را به مقصد روسها واگذار کند. پوشيدگي جلاجل بدون شك زمان نجيبان مهین‌متحد شدن كره زمين این اقدام انگلیسیها ناراضی بودند.۹

انگلیسی‌ها توسط مهيا وزیر ها زمینه‌­های تسلط روسها ثمار بازارگه کشورایران و ایضاً پس ازآن كره زمين قرارداد گلستان، توسط عقد قراردادی بین کشورایران و دولت كلاه خود، که راه نفوذ اقتصادی کشوربریتانیا به مقصد کشورایران را مهيا می­‌انجام بده، باعث شدند جلاجل عمل جلاجل هزل گويي­‌های پس ازآن امکان رشد خن تولیدکننده و شکل‌گیری خن بورژوازی كره زمين کشورایران گرفته شود و این کشور همچنان جلاجل مناسبات قبیلگی باقی بماند.

سرگور اوزلی بعدها جلاجل خاطراتش ديباچه کرده که جلاجل جریان مذاکرات کشورایران کشورروسیه زیاد كره زمين آنکه بخواهد وعاء میانجی كورس چشم را برعهده بگیرد تمامی سعی كلاه خود را تعدادی صفت به خاطرسپردني بهره ها دولت کشوربریتانیا به مقصد‌کار به تنگ آمده باریک. تعدادی همین نتیجه این قرارداد به مقصد تحکیم قوچ انگلیس جلاجل شهربان كشيده شده شده باریک.۱۰

سفیر انگلیس چون كه مسائلی را جلاجل قرارداد گلستان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته صفت بويناك که بعدها جلاجل یادداشتهایش كره زمين ايشان به مقصد ديباچه صفت به خاطرسپردني بهره ها انگلیس جلاجل شهربان یاد کرده باریک؟ به مقصد موجب قرارداد، کشورگرجستان، داغستان، بادکوبه، دربند و خیلی پرسپكتيو افزونتر به مقصد کشورروسیه واگذار و جلاجل عمل توسط حذف شدني ورقه شناسايي‌های گمرگی، کشورایران به مقصد بازارگه محصولات کشور کشورروسیه مبدل شد. تيرخور سفیر انگلیس كره زمين این اقدام تامین توسعه‌طلبیهای انگلیس جلاجل قسمتهای آسیایی صفت بويناك. تعدادی همین جلاجل این قرارداد تمامی مبارزه كلاه خود را انجام بده برخودهموار كردن بهره ها اقتصادی کشورروسیه به مقصد‌لفظ یکطرفه تامین شود.۱۱

كره زمين طرفی افزونتر انگلستان توسط توجه به مقصد همسایگی کشورایران توسط کشورهند و هیبت لشکرکشیهای ماضي کشورایران جلاجل زمان شگفت به مقصد این شهربان مبارزه انجام بده برخودهموار كردن کشورایران را تضعیف و توسط جدایی بخشهای حاصلخیز و اقتصادی کشورایران و تحمیل لطمه جنگی سنگین و حذف شدني ورقه شناسايي‌های گمرکی به مقصد آما کشورروسیه بنیانهای اقتصاد کشورایران را ازميان رفته کند. جلاجل واقع تيرخور انگلیس این صفت بويناك که کشورایران نتواند به مقصد یک کشور رو به مقصد توسعه تبدیل شود. كره زمين این رو جلاجل این قرارداد بنیانهای اقتصادی کشورایران را تيرخور آرامش طلب داد.۱۲

تعدادی همال، انگلیسی‌ها توسط مهيا وزیر ها زمینه‌های تسلط روسها ثمار بازارگه کشورایران و ایضاً پس ازآن كره زمين قرارداد گلستان، توسط عقد قراردادی بین کشورایران و دولت كلاه خود که راه نفوذ اقتصادی کشوربریتانیا به مقصد کشورایران را مهيا می‌انجام بده باعث شد برخودهموار كردن جلاجل عمل جلاجل هزل گويي‌های آینده امکان رشد خن تولیدکننده و شکل‌گیری خن بورژوازی كره زمين کشورایران گرفته شود و این کشور همچنان جلاجل مناسبات قبیلگی باقی بماند.۱۳

غدار گلستان به مقصد نوع‌ای تدوین شده صفت بويناك که كره زمين سه شیوه اشکال مرسوم آن زمان کشورایران (شیوه‌های اشکال عشایری و روستایی و شهری) شیوه اشکال عشایری ثمار كورس شیوه اشکال افزونتر توسط تضعیف بنیانهای اقتصادی  کشور مسلط بوده و کشورایران همچنان به مقصد ديباچه یک کشور پانویس‌ای به مقصد حیات كلاه خود آدم كردن دهد. كره زمين این رو گواهي نامه هستیم که برخودهموار كردن هزل گويي‌ها پس ازآن كره زمين قرارداد گلستان به مقصد دلیل بازگذاشتن بازارهای کشور به مقصد روی خارجی‌ها و برترشدن كره زمين رشد خن شهري، شیوه‌های اشکال روستایی و به مقصد‌اسم مورد شهری جلاجل کشورایران سرکوب می‌شده باریک.۱۴

فرجام حرف

مروری ثمار ورود دولت انگلیس جلاجل جریان كلنجار اولا کشورایران و کشورروسیه اثر داغ می‌دهد که تيرخور این کشور كره زمين تشویق کشورایران به مقصد آدم كردن كلنجار جلاجل سالهای ابتدایی و آن وقت مبارزه تعدادی تكميل آن و ایفای وعاء میانجی تامین بهره ها انگلیس كره زمين طریق تضعیف کشورایران بوده باریک. براین ازاصل انگلستان جلاجل این قرارداد مبارزه می‌کند برخودهموار كردن بنیانهای اقتصادی و نظامی کشورایران را تضعیف کرده برخودهموار كردن این کشور جلاجل سالهای پس ازآن احكام وعاء یک کشور ضعیف و حایل بین انگلیس و کشورروسیه را بازی کرده و خطری كره زمين صیانت کشورایران تعدادی بهره ها انگلیس جلاجل کشورهند به مقصد صور نیاید.

یادداشت: سیدمحسن موسوی‌زاده جزایری

انتهای پیام/

 

نغن لواش و سنگک زنجان جلاجل دبی و کشورگرجستان


به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين زنجان، سوا تردید نغن كره زمين اصلی‌ترین کالاهای اساسی جلاجل مربوط به سفر و سله غذایی خانوارهای ایرانی به مقصد نمره می‌رود.

قيمت و اهمیت نغن جلاجل مربوط به سفر غذایی ایرانی‌ها به مقصد قدری باریک که برخودهموار كردن به مقصد یاد داریم جلاجل زمان‌های قدیم تعدادی یک مهمانی جنون مردم آزاري مردم مجبور بودند وقت نما‌ها جلاجل صف نانوایی بایستند و نغن تحصیل کنند، اما حيات تازه يافتن این صف‌های طولانی نیز مثل هر امر دیگری زیاد نيستي و تدريجاً جلاجل درافتادن زمان، توسط کاهش خواهد شد، تعالی و افزایش نغن‌های تکنیک، درافتادن صف‌های نانوایی را کوتاه‌نمناك انجام بده.

گویی مردم افزونتر حوصله ندارند جلاجل صف نانوایی بایستند، همین که ببینند صف شلوغ باریک، راهشان را می‌گیرند و می‌روند، توسط این حلول كننده مشکلات نانوایان مهجور پيوسته كاري به مقصد کمبود مشتری و رکود بازارگه نیست و گروهي افزایش قیمت نغن كره زمين چادرپوش اسم باشليق قبل یکی كره زمين عواملی باریک که مشکلات نانوایان را افزایش داده باریک.

گوئيا همین فوری صفت بويناك، اواخر اسم باشليق ۱۳۹۳ زمانی که نغن ۳۰ درصد گران شد و كره زمين آن زمان تاکنون، تغییری نکرده باریک، هرچند عقرب‌ماه اسم باشليق ماضي مطالبی درزمينه افزایش قیمت نغن كره زمين صیانت رئیس حجره اصناف کشورایران مبنی ثمار موافقت ستاد تنظیم بازارگه توسط افزایش ۱۵ درصدی قیمت نغن مطرح شد ولی مدتی پشت بام كره زمين آن توسط اختلاط كردن دولت منتفی شد.

اما این روزها بازهم خبرها حاکی كره زمين آن باریک که نانوایان زنجانی جلاجل اعتراض به مقصد کیفیت موجود و رکود نانوایی‌ها توسط به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر و حكماً رئیس مجلس شورای اسلامی مکتوبنگاری کرده‌بضع.

نانوایان زنجانی ایضاً جلسات متعددی توسط تا چه وقت پريان كره زمين نمایندگان مجلس مدیر جلاجل مجلس شورای اسلامی برگزار کرده و زن خواهي کیفیت موجود شده‌بضع.

* نامه نانوایان زنجانی به مقصد به ‌دست آوردن صنعت و رئیس مجلس

رئیس اتحادیه نانوایان زنجان توسط اشاعت به مقصد محتوای نامه نانوایان زنجانی به مقصد به ‌دست آوردن صنعت و ایضاً رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر انجام بده: ما به مقصد كنار زدن افزایش قیمت نغن نیستیم، مدعا ما این باریک که ارچه نغن افزایش قیمت نداشته، پشت بام قیمت حامل‌های انرژی، عوامل تورم‌زایی همچون صفت پست کارگران، حق بیمه کارگران و … به مقصد قیمت چادرپوش اسم باشليق قبل برگردد.

کمال الماسی توسط اشاعت به مقصد اینکه پیشنهاد نانوایان جلاجل نامه ارسالی به مقصد به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر و ایضاً رئیس مجلس، برگردانيدن حامل‌های انرژی به مقصد بدون شك قیمت قبلی به مقصد چادرپوش اسم باشليق قبل بوده باریک، افزود: واقعیت این باریک که جلاجل درافتادن این اختصاصی مقیاس تورم باغ ها ۶۰ درصد بوده باریک، اما قیمت نغن تغییری نکرده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه گروهي افزایش قیمت نغن جلاجل درافتادن چادرپوش اسم باشليق ماضي موجب پستان و زیان بینهایت كره زمين نانوایان شده باریک و حتی شماری كره زمين واحدها جلاجل حلول كننده تعطیلی نانوایی‌های كلاه خود هستند، گفت: توسط این حلول كننده همه مبارزه ما صفت به خاطرسپردني واحدهای نانوایی‌ها باریک و به مقصد ايشان كلام‌ایم که برخودهموار كردن پیگیری به ‌دست آوردن صنعت و رئیس مجلس صبر کنند.

*فعالیت ۳۵۰۰ کارگر نانوایی جلاجل زنجان

رئیس اتحادیه نانوایان توسط اشاعت به مقصد اینکه شماری كره زمين واحدهای نانوایی نیز تعدادی کاهش خرجیهای كلاه خود نسبت به مقصد كاربرد كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های مکانیزه به مقصد جای کارگر کرده‌بضع که كلاه خود این امر هم آسیب‌زا باریک و موجب بیکاری کارگران انجام خواهد شد، تعبیر انجام بده: زنجان three هزار و ۵۰۰ کارگر نانوایی دارد که همین رکود و گروهي توجه به مقصد مشکلات موجب بیکاری بخشی كره زمين این کارگران انجام خواهد شد.

الماسی توسط اشاعت به مقصد اینکه توسط پیمان موجود بازهم تعدادی كره زمين نانوایان پای کار هستند و به مقصد نیکویی فعالیت می‌کنند، افزود: اما جلاجل این پیمان كره زمين دولت نیز توقف حمایت داریم.

اوی توسط تعبیر اینکه كورس پريان كره زمين نمایندگان مجلس نیز گفت موافق جلاجل راستای پیگیری مشکلات نانوایان را داده‌بضع، اضافه انجام بده: اما توسط این حلول كننده هنوز موفق به مقصد دیدار توسط به ‌دست آوردن صنعت و مطرود گشتن مشکلات نشده‌ایم.

رئیس اتحادیه نانوایان زنجان توسط اشاعت به مقصد فعالیت ۸۰۰ نانوایی جلاجل شهر زنجان تعبیر انجام بده: حكماً چندین اسم باشليق باریک که زردتشتي نانوایی یارانه‌پز صادر نشده و هرچه بوده پيوسته كاري به مقصد نانوایی‌های آزادپز باریک.

* ۴۰ درصد کارگران نانوایی شهر تهران زنجانی هستند

اوی توسط اشاعت به مقصد زبري بالای کارگران نانوایی زنجان به مقصد دیدگاه آموزش‌های ارائه شده تاکید انجام بده: جلاجل نتیجه همین امور نانوایان زنجانی جلاجل سایر مدیر‌ها نیز مشغول به مقصد کار نانوایی هستند که كره زمين يكباره آن شهر تهران باریک و سيني آمار تقریبا ۴۰ درصد كره زمين کارگان نانوایی شهر تهران زنجانی هستند.

رئیس اتحادیه نانوایان زنجان توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل مربوط به حوزه خلیج پارس و حكماً شماری كره زمين کشورهای خارجی نیز نانوایان زنجانی محضر دارند، گفت: پسفردا جلاجل دبی و کشورگرجستان نیز زنجانی‌ها اقدام به مقصد راه‌اندازی نانوایی و پزشكان نغن کرده‌بضع.

الماسی ایضاً درزمينه آرد مصرفی نانوایان تعدادی حمایت كره زمين کارخانجات تولیدی نیز گفت: جلاجل این راستا كاربرد كره زمين آرد شرکت‌های تولیدی بيرون كره زمين مدیر را جلاجل نانوایی‌ها قدغن کرده‌ایم و توسط توجه به مقصد فعالیت هفت کارخانه تولیدی آرد جلاجل زنجان تاکید کرده‌ایم که نانوایی‌ها باید آرد را كره زمين داخل مدیر تحصیل کنند.

اوی توسط اشاعت به مقصد بازدیدهای مستمر كره زمين کارخانجات اشکال آرد به مقصد دیدگاه کنترل کیفیت ايشان تعبیر انجام بده: خوشبختانه هم آرد تولیدی و هم نغن كره زمين کیفیت بالایی كام روا باریک.

انتهای پیام/ذ

«چارراه استانبول»؛ فیلمی درزمينه اقتصاد فايده داشتن


به مقصد شرح احوال خبرنگار سینمایی خبرگزاری سواره، محصولات فرهنگی به مقصد خصوصی فیلم‌های سینمایی كره زمين جنبه‌ها و زوایای نظری مختلف دايگي تمييز و بررسی هستند. شاید رایج‌ترین قسم واپسین فیلم، واپسین كره زمين شهرستان زاویه استانداردهای تخصصی هنری باشد؛ اما واضح باریک که چنین تحلیلی همه واقعیت موجود جلاجل دنیای فیلم را بازنمایی نمی‌کند.

واپسین فیلم کار متخصصین مربوط به حوزه كار نيك هست؛ اما فرد، کار این قشر نیست. هر مخاطبی می‌تواند و شاید باید بتواند محصول فرهنگی ارائه شده به مقصد كلاه خود را به مقصد واپسین بنشیند.

سینما به مقصد امر دادن پدیده‌ای فرهنگی لایه‌های مختلف کلان و خُرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مادام معرفتی، هنجاری، ارزشی و نمادین جامعه را درمی‌نوردد و به تنگ آمده به مقصد پیش‌فرض‌ها، هیبت زیسته، تعلق ها و باورهای مخاطره ها، پیام‌های مختلفی را هدیه می‌دارد.

مؤسسه «آفاق فرهنگ» اشارتاً مشاهده دقیق فیلم‌های بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، گزارشی كره زمين هر فیلم ارائه کرده باریک. جلاجل تدوین این شرح احوال، چندی كره زمين شاخص‌های مطرح جلاجل مربوط به حوزه‌های معارف اسلامی، جامعه‌شناسی فرهنگی و فلسفه باروح توجه آرامش طلب گرفته باریک؛ به مقصد این ترتیب که فیلم‌ها توسط کارشناسان مشاهده و آن وقت دیالوگ‌ها نیز به مقصد لفظ نسبتاً دقیق بازشنیده شده باریک. جلاجل محب تآميز پس ازآن، نکات دايگي توجه هریک كره زمين آثار، جمهور‌آوری و جلاجل شکل واپسین فرهنگی اجتماعی به مقصد نگارش نهایی درآمده‌بضع.

جلاجل آدم كردن و طی قبيله مطالبی،‌ واپسین فیلم‌های موجودي جلاجل جشنواره سی و ششم فجر منتشر انجام خواهد شد.

 

درزمينه فیلم:

چارراه استانبول اثری چندوجهی باریک. جلاجل به هر حال فیلم وارد به ذهن: كولاك و اَحد تولیدیِ ورشکسته‌­ای جلاجل پلاسکو دارند و كره زمين دستگاه بافندگي طلبکاران و اهالی پلاسکو فراری­‌بضع؛ سنه بسته بهترین زمان در عوض فرار كره زمين دستگاه بافندگي آن‌هاست. «چارراه استانبول» برخلاف تبلیغات لفظ گرفته و تصور اولیه، فیلمی درزمينه بسته آذريون‌سوزی پلاسکو نیست؛ بلکه قصه‌ای باریک که توسط این بسته گره می‌خورد. سرگذشت اصلی فیلم جلاجل باروح كورس جوانی باریک که روی اشکال کالاهای ایرانی سرمایه‌­گذاری کرده­ و فعلاً ورشکست شده‌­بضع. این كورس در عوض فرار كره زمين مشکلات کشورمالی جلاجل فکر بيرون رفت قاچاقی كره زمين کشور هستند. یکی كره زمين آن‌ها که جلاجل فیلم، متلمذ فرد دیگری جلاجل اسم آفريدن پلاسکوست اقدام به مقصد دزدی مدارک، چک­ها و زروسيم­های گاوصندوق‌های رئيس ديوان‌کارش می‌­کند مادام بتواند جلاجل بازی قماری شب هنگام شرکت کند. آن‌ها جلاجل گنجينه، هم زروسيم­ خودشان و هم زروسيم­هایی که دزدیده­بضع را می­‌بازند و ماجراهای مختلفی برایشان رخ می‌دهد.

مرثیه‌ای در عوض اقتصاد مقاومتی:

كره زمين یک دورنما، قصد اصلی فیلم حرکت جلاجل راستای شعار «اقتصاد مقاومتی و آثار منفی خریدوفروش کالاهای غیر ایرانی» باریک. این مشکل حتی به مقصد صورتی شعارگونه جلاجل جواب به مقصد دیالوگی پيوسته كاري به مقصد حيف و ميل كره زمين مشتعل شدن جنس­های محبوس جلاجل پلاسکو اینچنین تبیین انجام خواهد شد: «پلاسکو الان نریخته که!!! تاچند ساله ریخته… اون موقعی که جنسای چینی و شهر ترک رو آوردند و جونِ تولیدیا رو دمساز شدن! اون وقت گذراني که زيت منبرها و امثال منبرها سرویس شد؛ جنس اشکال کردیم؛ به مقصد نصف قیمت چینیش رو آوردند در بازارگاه؛ پلاسکو اون وقت گذراني مُرد!!!… اون چیزایی که پسفردا گازوئيل، نایلون جنس خارجی صفت بويناك…».

اخبار تنش زايي‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی:

فیلم در عرض سعی دارد داغ جا دهد تراكم اقتصادی چون كه پیامدهای مهلکی ثمار روحیه و زندگی کنشگران ثمار جای می­‌گذارد و آنان را به مقصد‌نوعی اجمال تدریجی محبوس می‌­کند. فیلم این مشکل را توسط گروهي تمایل شخصیت‌های اصلی به مقصد اعلام هست وجود داشتن داغ جا می­‌دهد. به مقصد دیالوگ مطرح شده جلاجل این زمینه جلاجل فیلم توجه کنید: «مگه فرقیم می­کنه که منبرها این توام (زیر ب يخانماني پلاسکو) یا بیرون؟! منبرها هیچ­ مكان ایمنی ندارم. منبرها مادام خرخره در لجنم…. منبرها خیلی وقته مُردم… اون موقعی که باید نجاتم می‌دادند ندادن». حكماً همه آماج تمييز، متوجه سیاست‌های کلان اقتصادی نیست و به مقصد سطرها دانسته انجام دادن و روال مشتریان نیز اشاراتی انجام خواهد شد: «منبرها ابل می­‌کردم. این ملت جنس ایرونی نمی‌خرند…».

روایت کنار‌­ای افزونتر سرگذشت، اخبار دست خورده شده میان نسا و شو جلاجل اجاره دهنده تراكم بدهکاری باریک که جلاجل تباني توسط افزونتر بالنتيجه ورشکست شده جریان دارد؛ زنی که باردار و نیازمند توجه زن آزاري باریک، اما در عوض فرار كره زمين دستگاه بافندگي طلبکارها محبوس استرس دائمی باریک و علی‌رغم میل باطنی، مجبور به مقصد رفتن نزد خانواده­اش جلاجل شهر می­شود. عملي ساختن زروسيم و اقتصاد محضر پررنگی جلاجل همه جای سرگذشت دارد؛ گویی جلاجل جمعناتمام روایت‌های مطرح شده جلاجل سرگذشت، کلید گدازش همه مشکلات، جلاجل به شدني کیفیت اقتصادی باریک. حتی جلاجل دیالوگی به مقصد وضوح كلام می­شود «زروسيم حلال مشکلاته». جلاجل جای دیگری كلام انجام خواهد شد: «دعوای همه کیهان كله دار پوله».

* روایتی انتقادی كره زمين سبک ازدواج سنتی:

جلاجل کنار روایت اصلی، از رورفتن­ها و روایت‌های مختلف دیگری نیز جلاجل فیلم صور دارد که ازجمله بااستعداد‌ترین آن‌ها مسأله «ازدواج اجباری» باریک. دختری، پدرش به مقصد‌قسر و توسط تنبیه بدنی می‌خواهد او توسط پسرعمویش ـ که کیفیت کشورمالی دايگي قبولی دارد ـ ازدواج کند؛ اما او عشيق یکی كره زمين بالنتيجه­‌های ورشکست شده جلاجل سرگذشت باریک و این مشکل موجر فراری كشته شدن او كره زمين ارج داشتن پدری و معاذ جابه جايي به مقصد كانديد انجام خواهد شد. فیلم سعی می­کند تفاوت رویکرد كورس نسل را نسبت به مقصد ازدواج تبیین کند، اما جلاجل این امر خیلی موفق نیست. ابوي دلیل روال ناخوش منظر كلاه خود را پیامد هیبت منفی برخورد تسامحی جلاجل وجدها مدعا خواهر مهتر‌نمناك دوطرفه جلاجل ازدواج توسط فردی بی­زروسيم می­داند که كشيده شده به مقصد ازدواجی ناكامروا شده باریک.

پلاسکو؛ کانونی در عوض لغاز اجتماعی و سیاسی:

ورود آذريون­داغ جا­‌ها توسط پیام‌­های واحد وزن معادل و منفی­ جلاجل سرگذشت معاشر باریک. كره زمين اشاعت نقادانه به مقصد دروغگویی­‌های شکل­‌گرفته جلاجل شبکه­‌های مجازی، رفتارهای غلط شهروندان جلاجل گرد آمدن در عوض تماشا، دمساز شدن عکس و فیلم که جلاجل افزایش ترافیک و سختی دسترسی نیروهای امدادی مؤثر باریک مادام تمييز مدیریت شهردار هنگام ولادت شهرستان تهران (آقای قالیباف) جلاجل مدیریت تنش زايي و تصمیم بدكرارِ به مقصد كفالت دمساز شدن فرماندهی عملیات که جلاجل دیالوگی میان فرمانده تلاشگر و نگران آذريون­داغ جا­ها و مدیر بالاترش که خیلی هم عاطل مسئولیت نمی­کند يكدلي می­افتد: « ـمسئولیت این عملیاتو رأساً كلاه خود شهردار به مقصد كفالت گرفته… ما غير هماهنگی هیچ کاری نمی­تونیم بکنیم. فرمانده آذريون‌داغ جا: ما مدیریت بحرانمون صفره؛ تلخه. سه ساعته داریم گرد هم آمدن خودمون می‌چرخیم. متعهد بالاتر: چته در! میگم داری مدیریت عملیاتو مختل می­کنی! فرمانده آذريون‌داغ جا: مدیریت عملیاتو کسی مختل کرده که خوش خدمتي كردن مدیریت عملیاتو به مقصد كفالت گرفته!». جلاجل این میان کیفیت به مقصد تصویر کشیدن توجه آذريون‌داغ جا‌ها جلاجل صفت به خاطرسپردني اموال و روح مردم و عاطل مسئولیتی که فرمانده آن‌ها جلاجل برابر خانواده آذريون­داغ جا­‌ها دارد، ستودنی و زیباست.

مسأله نهوض و فرار كره زمين کشورایران:

كره زمين وطن اختيار كردن بااستعداد جلاجل چارراه استانبول آسیب‌شناسی مسأله نهوض و فرار كره زمين کشورایران باریک. این مشکل که جلاجل شکل مباحث مختلف نقل کرد تنش زايي اقتصادی و کار مطرح انجام خواهد شد، تلنگرهای نیکویی را به مقصد مخاطره ها می‌زند.

توجیه باورها و اقدامات مجرمانه جلاجل فیلم:

كره زمين افزونتر نکات دايگي توجه، رویکردی تساهلی جلاجل وجدها توسط التقاط جلاجل باورها و روال مجرمانه توسط ثنايا­‌گیری كره زمين صفت غذاخور فكاهه باریک. شخصیت اصلی سرگذشت در عوض پیروزی جلاجل گنجينه، اذکاری را زیر گزيده زمزمه و آن وقت نذر می­‌کند و در عوض توجیه اقدامش به مقصد گنجينه می­‌گوید: «خدایا خودت یه امشبو کنار ما باش!!! خودت می‌دونی هیچ راه دیگه نداشتیم». چنین دیالوگ‌هایی جلاجل کنار تصویر ارائه‌شده كره زمين شخصیت مذکور به مقصد‌ديباچه کنشگری فرد، دیار­نیت و جنون مردم آزاري‌­قلب که جلاجل دنیایی توسط ساختارهای ناپاک، بی‌­رحم و مطالبه‌­جرقه­، به مقصد‌نوعی توجیه کننده قصور، گناه و رفتارهای غلط و نابهنجار او محسوب انجام خواهد شد. ساختارهایی که تنقیح‌پذیر نیستند و حتی کنشگری صحیح و ایثارگرانه ذیل آن‌ها پاداش دهي درخور اطفال و درخور كلاه خود را نخواهد گرفت: «اون ساختمون ریخته؛ اون هنگام ولادت، همه احكام پشیمونن… كره زمين شهردار و به ‌دست آوردن و وکیل بگیر مادام… ولی خیالت آسوده بودن! یه اسم باشليق دیگه همه، همِچی یادشون می‌ره. حتی این آذريون‌نشانای بدبختو که جونشونو وام گذاردن…».

 

نکات واحد وزن معادل:

ـ تقدیر كره زمين جایگاه و فداکاری‌ها و ایثارگران (آذريون‌نشانان)
ـ تبیین انتقادی كره زمين مدیریت تنش زايي جلاجل کشور
ـ‌ آسیب‌شناسی خرید محصول ایرانی و خارجی
ـ ترویج اقتصاد مقاومتی و اسم پري زده پیشنهاد ایرانی

آسیب‌شناسی فرهنگی اجتماعی كره زمين دورنما:

ـ نهوض
ـ ازدواج
ـ سبک زندگی

نکات دايگي تأمل:

ـ توجیه باورها و اقدامات مجرمانه و غیر شرعی توسط گزاره‌های دینی

انتهای پیام/

گرشاسبی: هوادار بداند که منبرها پنجره‌ شيريني و انتقالات را نبستم و باروح حقوقی به مقصد صور نیاوردم/ زمانی ميراث ها فنی می‌داند که مناقشه فنی می‌کند؟


حمیدرضا گرشاسبی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ورزشی خبرگزاری سواره، جلاجل اسم مورد بازپسین موقعیت این كلوپ، رأی حق ستان CAS، مذاکره توسط قاپو‌بان سابق این تیم و ميراث ها افزونتر درستكاري‌هایی اعمال داد که جلاجل زیر می‌خوانید:

سواره: توسط اینکه تا چه وقت دوال كره زمين پیروزی مقابل الجزیره امارات ماضي اما نحوه خردسالي پرسپولیس هنوز هم موضوعی باریک که انجام خواهد شد درزمينه آن مناقشه انجام بده.

همه کسانی که بازی را دیدند معتقدند که بازی واقعاً آتشخوار شده صفت بويناك، ايشان تعدادی نباختن به مقصد شهرستان تهران وارد به ذهن بودند و كره زمين چشم افزونتر همه دیدند پرسپولیس سراپا يورش صفت بويناك و الجزیره احكام دفاع می‌انجام بده. كره زمين چشم افزونتر به مقصد لفظ بسامان هربار که بازی شتاب می‌گرفت بازیکنان الجزیره كلاه خود را روی زمین می‌انداختند برخودهموار كردن مجال مهلت گلزنی را كره زمين ما بگیرند، پوشيدگي معتقدم که بازیکنان پرسپولیس باید خیلی مرغوبيت كره زمين موقعیت‌هایشان كاربرد می‌کردند برخودهموار كردن کار به مقصد اینجا نمی‌رسید، اما واقعاً استرس بازی تبيره صفت بويناك چون ما بازی رفت را تلف شده بودیم و باید جلاجل بازی عقب گرد به مقصد پیروزی می‌رسیدیم. كره زمين چشم افزونتر متأسفانه داوری بازی اصلاً عالی نيستي و دل سوخته‌های عادلانه‌ای نمی‌زد، به مقصد‌طوری که همه کارشناسان داوری اعلام کردند که او تصمیمات اشتباهی گرفت اما پروردن را شکر که جلاجل نهایت بردیم و خردسالي کردیم.

سواره: به مقصد دلیل خردسالي به مقصد محب تآميز پس ازآن لیگ قهرمانان آسیا كلام انجام خواهد شد که پرسپولیس درآمد عنایت هم داشته باریک. این زروسيم چون كه زمانی به مقصد دستگاه بافندگي كلوپ خواهد رسید؟

زمانی دقیق آن مشخص نیست اما باغ ها یک ماه و یا زیادتر كره زمين آن زمان واجب شده باریک برخودهموار كردن این زروسيم به مقصد دستگاه بافندگي كلوپ پرسپولیس برسد.

سواره: نگرانی‌ها تعدادی موقعیت پنجره شيريني و انتقالات هنوز هم تعدادی هواداران صور دارد. جواب حق ستان CAS چون كه زمانی قطعی خواهد شد؟

ما هم منتظریم که حکم را اعلام کنند اما تاریخ دقیقی به مقصد ما داده نشده باریک، اما فکر می‌کنم که نهایتاً برخودهموار كردن گردوخاک خرداد جواب اعتراض و حکم ما بیاید. امیدواریم که این حکم واحد وزن معادل باشد و همه چیز جلاجل نهایت به مقصد سود پرسپولیس رقم بخورد، اما باید دید پشت بام كره زمين مبارزه‌های ما چون كه حکمی صادر خواهد شد.

سواره: اینکه كلام انجام خواهد شد جلاجل زمان مدیریت سابق كلوپ یک گاف لفظ گرفته و به مقصد جای شکایت كره زمين فیفا، مسئولان سابق كلوپ كره زمين كلوپ ریزه‌اسپور کشورترکیه شکایت کرده‌بضع شفا دارد؟

آره و ما برخودهموار كردن متوجه این مشکل شدیم، سریعاً وکیل كلوپ را بديل کردیم و به مقصد ميانجي همین مشکل شکایت را هم جابجا کردیم برخودهموار كردن شکایت پرسپولیس كره زمين فیفا مندرج شود. خوشبختانه توانستیم وکیل قدرتمندی بگیریم و کارها را پیش بردیم. فعلاً باید ببینیم که جلاجل نهایت چون كه حکمی صادر خواهد شد، اما ما وقتی متوجه این مشکل شدیم خیلی گاه قسم شکایت را جابجا کردیم.

سواره: دوم خرداد پرسپولیس حریف كلاه خود را جلاجل محب تآميز یک‌چهارم لیگ قهرمانان آسیا می‌شناسد. شما متحد شدن دارید تیمتان توسط چون كه تیمی روبه‌رو شود؟

این را جدی می‌گویم که تعدادی ما فرقی نمی‌کند توسط چون كه تیمی بازی کنیم، به مقصد هر حلول كننده هر قرعه‌ای نصیب ما شود تعدادی پیروزی به مقصد میدان می‌رویم و ان‌شاءالله پشت بام كره زمين جابه جايي جلاجل محب تآميز پس ازآن باید به مقصد مصاف تیم افزونتر برویم و تیمی که می‌خواهد قهرمان شود، باید همه تیم‌ها را شکست دهد. تعدادی ما فرقی نمی‌کند توسط چون كه تیمی بازی کنیم، به مقصد همین دلیل تعدادی ما بااستعداد نیست که توسط چون كه تیمی روبه‌رو می‌شویم.

سواره: فصل ماضي پرسپولیس لادگر به مقصد دلایلی نتوانست به مقصد فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد. فکر می‌کنید امسال به مقصد فینال بروید؟

ما همه تلاشمان را می‌کنیم برخودهموار كردن پرسپولیس قهرمان آسیا شود، كلكسيون كلوپ، مربیان و بازیکنان مبارزه زیادی کردند برخودهموار كردن به مقصد جمهور ۸ تیم بالاتر آسیا برویم و الان مجال مهلت ریکاوری باریک. مطمئناً بازیکنان می‌توانند توسط توان بیشتری کار را آدم كردن دهند و محضر عنایت هم جلاجل لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند. ما امیدواریم جلاجل نهایت این يكدلي رخ بدهد.

سواره: سرگذشت مذاکرات شما توسط مسعود همامی تعدادی مشخص كشته شدن موقعیت بستگاه این بازیکن به مقصد کجا رسید؟

منبرها واقعاً متأسفم تعدادی مسعود همامی؛ چراکه به مقصد او احترام زیادی گذاشتم، پوشيدگي بزرگ داشتن به مقصد همه کار ماست و هر کس که واصل كلوپ پرسپولیس شود، تعدادی ما عزیز و حرمت‌داشته باریک. او كره زمين مدیران سابق كلوپ گلایه داشت و منبرها وجع قلب‌های او را گوش دادم و هنگام ولادت گذاشتیم برخودهموار كردن بتوانیم توسط او سازواري کنیم، پس ازآن كره زمين کلی درستكاري و زنخ نواختن جلاجل نهایت گفت که منبرها نیم ساق دست بروم و چایی بخورم! بدون شك زمان به مقصد او گفتم ارچه می‌خواهی بروی و افزونتر نیایی وراج برخودهموار كردن ما به مقصد بازرسان کنفدراسیون هندبال آسیا بگوییم که اصلاً پیدایت نکردیم یا اینکه موجودي به مقصد سازواري نیستی، اما او گفت که منبرها حتماً برمی‌گردم. ما حتی به مقصد او اعلام کردیم که ۴۰۰ میلیون ده ريال به مقصد این قاپو‌بان می‌پردازیم و حتی برادروار همسرش هم آنجا موجودي صفت بويناك و او گفت که برادروار همسرم نماینده منبرها باریک و هرچه او بگوید قبول دارم. پس ازآن كره زمين این درستكاري‌ها همامی كره زمين كلوپ بیرون رفت و ما مذاکراتمان را توسط برادروار همسرش آدم كردن دادیم. آرامش طلب شد ۱۵۰ میلیون ده ريال به مقصد او تمييز بدهیم و بقیه آن را جلاجل كورس منصفت طی دوماه به مقصد حسابش واریز کنیم برخودهموار كردن سابقه او را مختومه کنیم.

سواره:‌آدم كردن مذاکرات به مقصد کجا رسید؟

ما مذاکراتمان را توسط برادروار شريفه همامی آدم كردن دادیم و حتی همامی روح دخترش را نوفه خورد که به مقصد جلسه برمی‌گردد و ما برخودهموار كردن ساق دست ۲۳:۳۰ ليمو جلاجل كلوپ انتظاركش بودیم اما او افزونتر برنگشت. پس ازآن كره زمين آن هم دیدم که او توسط بی‌انصافی صفت انحصارطلب جلاجل رسانه‌ها ضبط كردن کرده و درستكاري‌های غیرواقع و کذب اعمال داده باریک. منبرها واقعاً متأسف شدم که یک بالنتيجه که ورزشکار هم هست این رفتارها را اعمال می‌دهد. او یک ورزشکار باریک اما به مقصد دلیل هم تراز و هم سان کشورمالی این کارها را اعمال داد و این جلاجل حالی باریک که ما به مقصد او گفتیم که داخل احكام یک بازی تعدادی پرسپولیس اعمال دادی، اما به مقصد نگاه خشم آلود منبرها او بدش نمی‌آید پرسپولیس گريبانگير مشکل شود، حتی مهدی كلاه توسط او درستكاري انجام بده و كره زمين او خواهان شدن برخودهموار كردن توسط پرسپولیس سازواري کند، اما او بی‌انصافی کرده و طلب كردن کذبی را علیه ما مطرح انجام بده. او پیمان كلوپ را می‌داند اما توسط ما این‌صفت منسوب به طوس روال انجام بده. شاید مدیران سابق توسط او برخورد تندی داشتند اما برخورد ما توسط او شایسته صفت بويناك، پشت بام به چه جهت خلف وعده كله دار ما این‌نوع حرفه ها ضربت ديده باریک؟ به چه جهت به مقصد این شکل طلب كردن کذب را تعبیر کرده و این درحالی باریک که برادروار همسرش آنجا موجودي صفت بويناك؟ به مقصد نگاه خشم آلود منبرها همامی کار عنایت نکرد و توسط این کارها می‌خواهد هواداران را تحریک کند و به طورمثالً بگوید که منبرها موجودي به مقصد سازواري توسط كلوپ پرسپولیس بودم و ارچه محرومیتی گریبان پرسپولیس را گرفت كره زمين اشاره با گوشه چشم او نبینند.

سواره: برانکو تعدادی تقویت تیمش چون كه دستور كار‌هایی دارد و اینکه جلاجل صورتی که پنجره شيريني و انتقالات نيرنگ ساز نشود، كلوپ پرسپولیس چون كه دستور كار‌هایی تعدادی جذب بازیکن خواهد داشت؟

ما دستور كار‌هایی تعدادی جذب بازیکن داریم برخودهموار كردن پرسپولیس گريبانگير مشکل نشود، ارچه پنجره نيرنگ ساز شد که بازیکنان مدنظر را جذب می‌کنیم، اما دستور كار‌هایی تعدادی جذب بازیکن خواهیم داشت و انتظاركش نظرات برانکو هستیم برخودهموار كردن بتوانیم بازیکنان مدنظر او را جذب کنیم، اما هواداران باید یک موضوعی را بدانند و اینکه منبرها وارث باشگاهی هستم که توسط پنجره شيريني و انتقالات به تنگ آمده تحویلم شد و هواداران باید هوشیار باشند چراکه شماری‌ها می‌خواهند هجمه‌هایی به مقصد كلوپ و هواداران واقعی واصل کنند که به مقصد سود پرسپولیس نیست. منبرها که پنجره شيريني و انتقالات پرسپولیس را نبستم و خوشبختانه یک باروح سابقه حقوقی هم تعدادی پرسپولیس درست نکردم. كره زمين طرفی كره زمين روزی که آمدم مشغول رتق و فتق این ميراث ها بودم، اما افرادی هستند که توسط سوءنیت و به مقصد شکل عدواني جلاجل شبکه‌های مجازی هواداران پرسپولیس را تحریک می‌کنند و توسط دروغ باف می‌خواهند كلوپ و کارکنانش را گريبانگير نازخرامي کنند.

سواره: درحالی‌که مثال هستیم مسئولان كلوپ پرسپولیس هیچگاه علیه مسئولان یا حتی بازیکنان خودمختاري موضع‌گیری نمی‌کنند، اما زيبايي زمانی اندام هیأت مدیره كلوپ خودمختاري جلاجل اظهاراتی عجیب كره زمين عملکرد فنی علیرضا بیرانوند لغاز کرده و زن خواهي بازی وزیر ها سید حسین حسینی قاپو بان تیم خودمختاري جلاجل جام جهانی شده باریک!

منبرها درستكاري‌های زمانی را ندیدم و بعید می‌دانم که او چنین حرفه ها‌هایی ضربت ديده باشد، اما آیا او قوانین و قوانين فنی را می‌داند؟ آیا او هم تراز و هم سان فنی را می‌داند که به مقصد ديباچه اندام هیأت مدیره یک كلوپ واصل هم تراز و هم سان فنی شود؟ منبرها درستكاري‌های او را ندیدم و اظهارنظری هم نمی‌کنم.

سواره: پوشيدگي شفر هم جلاجل جشن قهرمانی خودمختاري هم ديباچه کرده که تیم کوچک‌نمناك یعنی پرسپولیس تماشاگران کمتری جلاجل آسیا نسبت به مقصد خودمختاري داشته باریک!

نمی‌دانم شفر چون كه كلام و ارچه حرفی هم ضربت ديده باریک برانکو باید جواب او را بدهد.

انتهای پیام/

جزئیات ممنوعیت‌ و محدودیت‌های ترافیکی راهها/ افزایش ۴.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع در زیر ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است.

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۵۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴٫۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶٫۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

۱٫موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر  روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۶  الی ساعت ۶  روز شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ از محورهای کرج – چالوس ، هراز، فیروزکوه و محور تهران –  سمنان –  مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲٫سواری:

محور کندوان:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۲/۲۸  از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۲/۲۸ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود. 

۳٫نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی):

۳٫۱- محور کندوان: تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است . 

۳٫۲-محور هراز:

الف- تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۶ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز های پنجشنبه و جمعه مورخ های  ۹۷/۰۲/۲۷ و ۹۷/۰۲/۲۸ از محور هراز ممنوع می باشد.

 ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محوررامیان- اولنگ–شاهرود، واقع در استان های گلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور فرعی شمشک–دیزین، واقع در استان های  البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی،به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.​

۳- محور عجب شیر– آذرشهر( محدوده پل گله زار )، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۱۶ اسفند ۹۶ تا اطلاع بعدی،به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.​

۴- محور ایلام – ایوان ( محدوده تونل پیامبر اعظم )، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۷ تا اطلاع بعدی،به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم ایلام – ایوان ( تونل رنو ) انجام می شود.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای: 

۱- محور خلخال- اسالم، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۷، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۷ الی ۵۰۰+۱۸، در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور خلخال – پونل انجام می‌شود.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن: 

۱- آزاد راه تهران – قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و همچنین روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات  نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفو‍ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۳۷ تا ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور کرج – چالوس، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه تا  سه شنبه از ساعت ۸  الی  ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه،  بدلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط  انجام می‌شود. 

۳- آزاد راه تهران – قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۹ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات  نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفو‍ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۴- آزاد راه تهران – کرج، واقع دراستان تهران، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفیوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۳، تردد همزمان بااجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

آذربایجان شرقی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

آذربایجان غربی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

اردبیل: 

۱- محور خلخال- اسالم، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۷، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۷  الی ۵۰۰+۱۸، در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور خلخال – پونل انجام می‌شود.

اصفهان:        

۱- محور داران – تیران، واقع دراستان اصفهان، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح فاز دوم قوس و واریانت ورپشت، کیلومتر ۶۷ الی ۶۸،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور تیران- داران و بالعکس، واقع در استان اصفهان ، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹،  به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش حفاظتی، کیلومتر ۲۶ الی ۷۸، ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور شهرضا – اصفهان، واقع در استان اصفهان ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹،  به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح ارتفاع پل وکاهش کد ارتفاعی کف پل زیر گذر، کیلومتر ۶۰۰+۱۹ الی ۸۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور فولاد شهر- اصفهان، واقع در استان اصفهان ، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل،جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی،اجرای عملیات زیر سازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۵- محور اصفهان- نائین (بالعکس)، واقع دراستان اصفهان، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت میکروسرفیسینگ، کیلومتر ۶۳ الی ۱۲۹،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور چادگان – اورگان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۷، بدلیل اجرای عملیات  رفع نقطه پر تصادف قوس قائم چهل چشمه، کیلومتر ۳۰ الی ۳۱ ، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی احداثی انجام می‌شود.

ایرانشهر: 

۱- محور ایرانشهر-نیکشهر، واقع در جنوب استان سیستان وبلوچستان، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات انفجار و ریزش برداری و ترانشه برداری، کیلومتر ۶۰  الی ۱۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور چابهار-گواتر، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۴ اردیبهشت لغایت ۱۴ آبان ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۴۵  الی ۸۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور کهیر-زرآباد، واقع در جنوب استان سیستان وبلوچستان، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۷ آبان ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰  الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۴ اردیبهشت لغایت ۱۴ آبان ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۷ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۵- محور دلگان – بمپور، واقع دراستان ایرانشهر ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۵ آبان ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۴۳ الی ۶۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور دلگان- ذهکلوت، واقع دراستان ایرانشهر ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۵ آبان ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۳۷ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایلام: 

۱- محور ایلام- مهران ( قطعه اول صالح آباد )، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۲۴ مهر ۹۷، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۴  الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

بوشهر: 

۱- محور نینیزک – بنداروز ( باند برگشت )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۱ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی، از کیلومتر ۱ تا ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود . 

۲- محور تقاطع بوشهر – بندر ریگ – گناوه- بندرریگ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، بصورت ۲۴ ساعت، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، کیلومتر ۸۸ الی ۷۰۰+۸۸،مسدود بوده و تردد از طریق کنار گذر انجام می گردد. 

۳- محور گناوه – دیلم، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث بزرگراه  گناوه- دیلم، کیلومتر ۸۴ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود . 

۴- محور گزبلند – شیف، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث خروجی دوم بوشهر، کیلومتر ۵۰۰+۱۷ الی ۶۰۰+۴۱  تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود . 

۵- محور کنارتخته – دالکی، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۶ اردیبهشت لغایت ۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت حفاظتی SMA، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور بوشهر – بندر ریگ – گناوه ( باند قدیم حدفاصل بندر ریگ تا سه راهی بندر ریگ )، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۲۰  اردیبهشت لغایت ۲۰ آذر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۷، بدلیل اجرای عملیات  بهسازی، کیلومتر ۰ الی ۴۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود . 

۷- محور دالکی – کنارتخته، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۲۷ اردیبهشت لغایت ۲۷ خرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۷، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات پل، کیلومتر ۹۰ الی ۵۰۰+۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

چهار محال وبختیاری:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

خراسان جنوبی: 

۱- محور اسدیه – طبس مسینا، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۲۴،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور دستگرد – پهواز، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ مهر ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۱۸،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور قهستان – زهان ( محدوده سه راهی تخته جان )، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ مرداد ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۴،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور طبس – دستگرد – احمدآباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات ایجاد پل لوله ای، کیلومتر ۱ الی ۱۰،محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از کنار گذر انجام می گردد. 

۵- محور کمربندی شرقی بیرجند ( محدوده ایست و بازرسی علی آباد )، واقع در استان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۲،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور بیرجند – درمیان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات زیر سازی آسفالت رمپ ورودی و خروجی، کیلومتر ۳۳ الی ۳۵،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۷- محور بیرجند – درمیان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات برداشت مانع دید ، کیلومتر ۲۱ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۸- محور بیرجند – قاین، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح زیرسازی و آسفالت رمپ ورودی و خروجی، کیلومتر ۲۹،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۹- محور فردوس – دیهوک، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث دور برگردان، کیلومتر ۵ الی ۶،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۰- محور فردوس – بجستان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۱۳ الی ۲۵،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- محور سه راهی شهید زارع – دیهوک، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و شستشوی علایم ایمنی، کیلومتر ۴۵ الی ۶۳ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- محور بشرویه – سه راهی شهید زارع، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب و ترمیم علایم ایمنی، کیلومتر ۳ الی ۴۵،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۳- محور بشرویه – طبس ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب و ترمیم علایم ایمنی، کیلومتر ۳ الی ۳۵ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور بشرویه – طبس، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکریزی وتعریض ابنیه فنی و جاده، کیلومتر ۳ الی ۴،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۵- محور سه راهی شهید زارع – دیهوک، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی، کیلومتر ۴۵ الی ۶۳،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۶- محور سه راهی شهید زارع – دیهوک، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی مسیر، کیلومتر ۴۵ الی ۶۳ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۷- محور نهبندان – شهداد، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل نصب دستگاه تردد شمار، کیلومتر ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۸- محور بیرجند – منصورآباد ، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل نصب دستگاه تردد شمار، کیلومتر ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۹- محور بشرویه – سه راهی شهید زارع ، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل نصب دستگاه تردد شمار ، کیلومتر ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۰- محور درمیان – گزیک ( مرز )، واقع در استان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل نصب دستگاه تردد شمار ، کیلومتر ۲،محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و  تردد از کنار گذر انجام می‌شود. 

۲۱- محور بیرجند – سه قلعه ( سرایان )، واقع در استان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل نصب دستگاه تردد شمار ، کیلومتر ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۲- محور قاین- بیرجند، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۹ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی سازه دوربین ثبت تخلفات کنترل سرعت، کیلومتر ۱۲ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۳- محور فردوس – راور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۹ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی سازه دوربین ثبت تخلفات کنترل سرعت، کیلومتر ۴۳ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.  

۲۴- محور آیسک – سه قلعه، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، کیلومتر ۵ الی ۱۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی مسیر، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان رضوی: 

۱- محور کمربندی نیشابور – مشهد (بلوار امام رضا(ع))، واقع در استان خراسان رضوی، از ۲۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷  الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیاتبهسازی و اجرای جدول گذاری آیلند وسط، کیلومتر ۶ الی ۲۰۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۲- محور سبزوار – خوشاب – دوغایی، واقع در استان خراسان رضوی، از ۲۶ فروردین لغایت ۲۶ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری و اجرای روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۳- محور نیشابور – باغچه، واقع در استان خراسان رضوی، از ۲۶ فروردین لغایت ۲۶ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه آسفالت و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۴- محور سرخس – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات پروژه تکمیل دیوار ساحلی شهرمزداوند، کیلومتر ۵۰۰+۸۲ الی ۸۰۰+۸۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۵- محور تربت حیدریه – مشهد (سه راهی دوغشک تا تقاطع کنارگذر)، واقع در استان خراسان رضوی، از ۲۸ فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۳ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۶- آزاد راه مشهد – باغچه، واقع در استان خراسان رضوی، از ۲۷ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و درزگیری، کیلومتر ۱۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۷- محور بردسکن – انابد – درونه ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری و تنظیم و اصلاح شیب شیروانی ،کیلومتر ۱۵ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۸- محور قوچان – چناران، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ،کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۹- محور سه راهی مهنه – گناباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت،کیلومتر ۱ الی ۷۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۱۰- محور نیشابور – باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۲۸ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سامانه توزین در حال حرکت، کیلومتر ۵،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- محور مشهد – قوچان – درگز، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات شیار طولی و عرضی، از کیلومتر ۷۰۰+۴  الی۲۷۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- محور مشهد – سبزوار ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات امحاء خط کشی ، از کیلومتر ۰  الی ۳۰۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۳- محور مشهد – کلات، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امحاء خط کشی، از کیلومتر ۰ الی ۱۶۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور مشهد – قوچان، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای امحاء خط کشی ، از کیلومتر ۰  الی ۱۶۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۵- محور مشهد – تایباد، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات امحاء خط کشی ، از کیلومتر ۰  الی ۲۵۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۶- محور مشهد – گناباد، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات امحاء خط کشی ، از کیلومتر ۰  الی ۳۱۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۷- محور مشهد – سرخس، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات امحاء خط کشی ، از کیلومتر ۰  الی ۱۸۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۸- محور نیشابور –سبزوار ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ترمیم سنسورهای تردد شمار، کیلومتر ۲۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۹- محور مشهد – چناران ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ترمیم سنسورهای تردد شمار، کیلومتر ۸ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۰- آزادراه مشهد – ملک آباد ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ترمیم سنسورهای تردد شمار، کیلومتر ۵ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۱- محور قوچان – فاروج ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ترمیم سنسورهای تردد شمار، کیلومتر ۷ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۲- محور مشهد – قوچان، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت تراشی و لکه گیری و درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۱۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۳- محور باغچه – نیشابور ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری ، درزگیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۲۶ الی ۷۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۴- محور نیشابور – سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۴۵ الی ۱۰۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۵- محور سبزوار – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۵۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۶- محور نیشابور – باغچه ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۲۵ الی ۷۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۷- محور سرخس – مشهد ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۲۷ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۸- محور تربت حیدریه – سه راهی مهنه ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت تراشی، کیلومتر ۲۰ الی ۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۹- محور تربت حیدریه – گناباد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۵ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۱۱ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۰- محور مشهد – شاندیز، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۴ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امحاء خط کشی، کیلومتر ۰ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۱- محور بردسکن – سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکریز ی جهت حصار برفگیری به صورت مقطعی، کیلومتر ۱۱ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۲- محور باغچه– نیشابور، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۶ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سامانه توزین درحال حرکت WIM، کیلومتر ۷۳ الی ۵۰۰+۷۴،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۳- محور گناباد – کاخک، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۴- محور باغچه – سنگ بست، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۵۰۰+۱ الی ۷۰۰+۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۵- محور قوچان-چناران ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۱۷ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سامانه توزین حین حرکت، کیلومتر ۲۲ الی ۲۴  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۶- محور فیروزه – عبدا..گیو ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۷- محور فیروزه – خوشاب، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۴۰۰+۲۳ الی ۴۰۰+۲۴  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۸- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری، کیلومتر ۰الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳۹- محور سه راهی شادمهر – بردسکن، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری، کیلومتر ۰الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴۰- محور مشهد – کلات، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسورهای جدید تردد شمار، کیلومتر ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴۱- محور خواف – رشتخوار، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسورهای جدید تردد شمار، کیلومتر ۴۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴۲- محور تربت حیدریه – رشتخوار، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسورهای جدید تردد شمار، کیلومتر ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴۳- محور سرخس – مشهد ( محدود بلوار امام رضا ( ع ) شهر مزداوند )، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات جدول گذاری آیلند میانی بلوار، کیلومتر ۵۰۰+۸۲ الی ۸۰۰+۸۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

۱- محور بجنورد – اسفراین، واقع دراستان خراسان شمالی، از مورخ ۷ خرداد لغایت ۱۷ مرداد

 ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، کیلومتر ۱ الی ۵ ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی و روشنایی، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور بجنورد – شیروان( تونل بابا امان )، واقع دراستان خراسان شمالی، از مورخ ۷ خرداد لغایت ۱۷ مرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، کیلومتر ۵ الی ۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب روشنایی ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور بجنورد – آشخانه، واقع دراستان خراسان شمالی، از مورخ ۷ خرداد لغایت ۱۷ مرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، کیلومتر ۶ الی ۵۰۰+۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نرده پل، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور بجنورد – جنگل گلستان، واقع دراستان خراسان شمالی، از مورخ ۷ خرداد لغایت ۱۷ مرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، کیلومتر ۱ الی ۱۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات خط کشی، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۵- محور بجنورد – شیروان، واقع دراستان خراسان شمالی، از مورخ ۷ خرداد لغایت ۲۷ خرداد ۹۷، بصورت ۲۴ ساعته، کیلومتر ۴۰۰+۵۱ الی ۹۰۰+۵۲، به‌ دلیل اجرای عملیات سامانه توزین در حال حرکت، یک لاین از محور مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

خوزستان: 

۱- محور هفتگل- باغملک، واقع در استان خوزستان ، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث باند جدید، کیلومتر ۱۰ الی ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور هفتگل-کارخانه سیمان ( دشت دنا )، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح قوس هندسی، کیلومتر ۱۳ الی ۵۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور ایذه – باغملک، واقع در استان خوزستان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات چهار خطه نمودن مسیر، کیلومتر ۴۰۰+۵ الی ۴۰۰+۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور کمربندی شوشتر، واقع در استان خوزستان، در مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل کابلی شوشتر، کیلومتر ۳۰۰+۴ الی ۹۰۰+۴، تردد خودروهای سواری از محورهای درون شهری شوشتر انجام می گردد و برای خودروهای سنگین فاقد مسیر جایگزین می باشد. 

۵- محور رامشیر- رامهرمز ( سه راهی خلف آباد )، واقع دراستان خوزستان، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۵ مرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات بغل بری ،شانه سازی و برداشت عوارض توپو گرافی، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور رامهرمز – بهبهان، واقع دراستان خوزستان، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۱۵ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

زنجان: 

۱- آزاد راه زنجان – تبریز، واقع در استان زنجان، از ۲۲ فروردین لغایت ۲۳ تیر ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات نصب قاب های فلزی پایه های روشنایی، کیلومتر ۵۰۰+۹ الی ۳۰۰+۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۲- آزاد راه زنجان – تبریز، واقع در استان زنجان، از ۸ اردیبهشت لغایت ۶ مرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۲۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر درز انبساط پل، کیلومتر ۴۰۰+۹۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۳- محور ماهنشان – نیک پی، واقع دراستان زنجان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۲ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکبرداری ترانشه، کیلومتر ۸۵۰+۵ الی ۴۰۰+۶ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور ماهنشان – نیک پی، واقع دراستان زنجان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۲ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکبرداری ترانشه، کیلومتر ۴۰۰+۲۳ الی ۶۰۰+۲۳،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۵- آزاد راه زنجان – قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۷، ازساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات اصلاح سیستم زهکشی پل، کیلومتر ۰ الی ۴۰۰+۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- آزاد راه زنجان – قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۱ شهریور ۹۷، ازساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه،  جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات قرنیز و هندریل پل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، کیلومتر۳۰۰+۸۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۷- آزاد راه زنجان – قزوین، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۱ شهریور ۹۷، ازساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه،  جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات قرنیز و هندریل پل‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، کیلومتر۹۰۰+۸۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۸- محور زنجان – بیجار، واقع دراستان زنجان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسورهای دستگاه های ترددشماری، کیلومتر ۱۰۰+۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۹- محور کمربندی ابهر – خرمدره، واقع دراستان زنجان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسورهای دستگاه های ترددشماری، کیلومتر ۱۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۰- محور نیک پی – ماهنشان، واقع دراستان زنجان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسورهای دستگاه های ترددشماری، کیلومتر ۴۰۰+۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- آزاد راه زنجان – قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰  اردیبهشت لغایت ۳۰  خرداد ۹۷، ازساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه،  جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بدلیل اجرای عملیات اجرای تابلوی پیام متغییر (VMS) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، کیلومتر ۳۰۰+۱۰۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- محور ترانزیت زنجان – میانه، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱  خرداد  لغایت ۲۰   شهریور ۹۷، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه،  جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات اصلاح سیستم زهکشی پل‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍، کیلومتر ۲۹ الی ۶۲، یک لاین از محور مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۱۳- آزاد راه زنجان – قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱  تیر ۹۷، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه،  جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۶۰۰+۱۰۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور تراتزیت زنجان – قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱  خرداد لغایت ۳۱  تیر ۹۷، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه ، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه،  جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۰۰+۱۰۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

سمنان 

۱- محور گرمسار – قم، واقع دراستان سمنان، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۱۸ خرداد ۹۷، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب و راه اندازی سامانه توزین در حال حرکت ((WIM، کیلومتر ۶۰۰+۱۹ الی ۵۰۰+۲۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور انجام می گردد.

سیستان وبلوچستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

فارس: 

۱- محور کمربندی فسا ( محدوده زیرگذر تقاطع بانیان)، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل زیرگذر تقاطع بانیان، کیلومتر ۷۰۰+۱ الی ۲،باند رفت مسدود و تردد از باند برگشت بصورت دوطرفه ( رفت و برگشت ) انجام می گردد.

قزوین: 

۱- محور فرعی قزوین – معلم کلایه ( حد فاصل گردنه قسطین لار – رجایی شهر )، واقع در استان قزوین، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت،کیلومتر ۳۰ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۲- محور آزاد راه قزوین – زنجان، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۸ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی  ۱۹و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی،حد فاصل کیلومتر ۸ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۳- محور آزاد راه قزوین – زنجان، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۸ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی  ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات خط کشی،حد فاصل کیلومتر ۰ الی ۷۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۴- محور آزاد راه قزوین – زنجان، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۸ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی  ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات زیر سازی و نصب نیوجرسی و برداشت گاردریل،حد فاصل کیلومتر ۰ الی ۷۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۵- محور بوئین زهرا – سه راهی رحیم آباد، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۱۵ شهریور ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت، حد فاصل کیلومتر ۰ الی ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۶- آزاد راه قزوین – رشت ( پل یوزباشچای (خلخال دشت))، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل، کیلومتر ۴۰۰+۴۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود 

۷- آزاد راه قزوین – زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری، کیلومتر ۶۰۰+۶۰ الی ۷۷،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۸- آزاد راه قزوین – رشت، واقع در استان قزوین، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی  ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای ترافیکی،گاباریت‌ (پایه چراغ) و پانل فلزی،رنگ دوجزیی ترافیکی جهت رمپ های ورودی و خروجی،حد فاصل کیلومتر ۰ الی ۷۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۹- آزاد راه قزوین – زنجان، واقع در استان قزوین، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی  ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای ترافیکی،گاباریت ها و پانل فلزی، رنگ دوجزیی ترافیکی جهت رمپ های ورودی و خروجی، حد فاصل کیلومتر ۰ الی ۶۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۱۰- آزاد راه قزوین – کرج، واقع در استان قزوین، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی  ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای ترافیکی،گاباریت ها و پانل فلزی،رنگ دوجزیی ترافیکی جهت رمپ های ورودی و خروجی،حد فاصل کیلومتر ۰ الی ۶۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- آزاد راه قزوین – زنجان ( لاین جنوبی )، واقع در استان قزوین، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۷ الی  ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغیر،کیلومتر ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- آزاد راه قزوین – رشت ( لاین شمالی )، واقع در استان قزوین، از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی  ۱۹ و روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۷ الی ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی  ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغیر،کیلومتر ۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۱۳- آزادراه قزوین – زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات هندریل،تعمیر و مرمت پل، کیلومتر ۴۲۰+۶۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور قدیم اقبالیه – تاکستان و بالعکس، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۹ اردیبهشت لغایت ۱۹ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹ روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث میدان خروجی شهر اقبالیه، کیلومتر ۵۰۰+۴، در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام می‌شود. 

۱۵- محور قزوین – بوئین زهرا، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹ روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، کیلومتر ۰ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۶- آزادراه قزوین – زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، کیلومتر ۰ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۷- محور قدیم قزوین – رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، کیلومتر ۰ الی ۷۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۸- آزاد راه قزوین – کرج ( لاین شمالی )، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۱۲ الی ۱۸ روزهای شنبه، از ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغیر، کیلومتر ۵۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۹- آزاد راه قزوین – رشت ( قبل از کوهسر – لاین جنوبی )، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۱۲ الی ۱۸ روزهای شنبه، از ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغیر، کیلومتر ۶۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۰- آزاد راه قزوین – رشت ( جنب کارگاه راه آهن – لاین شمالی )، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۸ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۱۲ الی ۱۸ روزهای شنبه، از ساعت ۷  الی ۱۸ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغیر، کیلومتر ۶۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۱- آزاد راه قزوین – زنجان ( لاین جنوبی )، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری و لکه گیری آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۲- محور تاکستان – آوج ( حدفاصل سه راه رحیم آباد – آبگرم )، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۹  اردیبهشت لغایت ۳۱  مرداد  ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۸:۰۰، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه،  بدلیل اجرای عملیات لکه گیری،درزگیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۳۰ الی ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب ایمنی  انجام می‌شود. 

۲۳- محور قدیم قزوین- آبیک، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۶ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه،  بدلیل اجرای عملیات درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب ایمنی انجام می‌شود. 

۲۴- آزاد راه قزوین – زنجان ( لاین شمالی – ورودی تالارشهر )، واقع در استان قزوین، از مورخ ۳۰  اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۹:۰۰، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث پایه و تابلوهای راهنمای مسیر، کیلومتر ۱۱، یک لاین از محور مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

قم: 

۱- محور قم – سلفچگان – راهجرد و بالعکس،واقع در استان قم، از مورخ ۲۸ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته بغیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور قدیم سلفچگان – ساوه ،واقع در استان قم، از مورخ ۳۱ فروردین لغایت ۱۰ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ،کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور باغ یک – تفرش ،واقع در استان قم، از مورخ ۳۱ فروردین لغایت ۱۰ تیر ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ،کیلومتر ۱۲ الی ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور قم – قمرود ( محدوده روستای قشلاق )، واقع در استان قم، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۵۰۰+۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۵- محور قم – قمرود ( محدوده روستای ملک آباد )، واقع در استان قم، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۰۰+۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور قم – قمرود ( محدوده روستای ملک قلعه )، واقع در استان قم، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

کردستان: 

۱- محور سنندج- سروآباد ( محدوده روستای خانقاه رزاب )، واقع دراستان کردستان، از مورخ ۲۷ اردیبهشت لغایت ۲۷ تیر ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۶، کیلومتر ۷۵ الی ۸۰ ، به‌ دلیل اجرای عملیات حذف پیچ خطرناک، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کرمان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

جنوب کرمان: 

۱- محور جیرفت- بافت، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۶۰ الی ۱۳۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور منوجان – قلعه گنج، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۵ الی ۴۵،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور جیرفت – فاریاب، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۰ الی ۱۱۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور جیرفت – بافت، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۰ الی ۵۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۵- محور کهنوج- قلعه گنج، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۵ الی ۸۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور رودبار- ایرانشهر، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۳۰ الی ۸۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۷- محور جیرفت- کهنوج، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۸۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۸- محور جیرفت – دهبکری، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ بهمن ۹۷، از ساعت ۶ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۱ الی ۵۸ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کرمانشاه: 

۱- محور حمیل– پل سیمره، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۸ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب دستگاه WIM، کیلومتر ۳۱ الی ۳۲،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

کهگیلویه وبویر احمد: 

۱- محور یاسوج- اصفهان ( پلهای تلگاه، کتا، تنگ رواق، سریز، پل دره شور، کره )، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۲۷ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات درز انبساط پل، کیلومترهای ۱۱ الی ۱۲، ۱۸، ۳۱، ۵۹، ۷۹، ۸۵ تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور یاسوج – بابامیدان ( پلهای تنگاری و آب سفید )،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۲۷ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات درز انبساط پل، کیلومترهای  ۱۸و ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۳- محور باشت – گچساران ( پلهای لیراب و گچساران )،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۲۷ فروردین لغایت۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات درز انبساط پل، کیلومترهای  ۱ و ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۴- محور سی سخت – یاسوج ( پیچ بیاره )، واقع دراستان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۲ مرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکبرداری ‌( رفع نقطه حادثه خیز )، کیلومتر ۲ الی ۲۰۰+۲،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۵- محور گراب – آبمورد، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور قلعه رئیسی – دیشموک،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۷- محور باشت – چرام ( حدفاصل پل شاه بهرام تا سه راهی چرام )،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۵ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۸- محور گچساران – باشت ( محدوده پل بریم – باند برگشت به سمت بابامیدان )، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ شهریور ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۹- محور بابامیدان – گچساران ( حد فاصل پل بریم تاشهرک صنعتی خان احمد )، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مهر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۴ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۰- محور یاسوج – سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مهر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر  ۸۴ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- محور تنگ پیرزال – طوطیان، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- محور رودشتی – درب کلات ( پل زردک )، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات پل فلزی، کیلومتر ۸۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۳- محور یاسوج – مارگون، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات پل سازی، کیلومتر ۴۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور یاسوج – سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات پل سازی ( نصب تیر )، کیلومتر ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۵- محور یاسوج – مارگون، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲ مهر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات خاکبرداری و تعریض مسیر، کیلومتر ۳۹ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۶- محور گچساران – باباکلان، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات خاکبرداری و تعریض مسیر، کیلومتر ۱ الی ۲۰، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور سد چمشیر انجام می گردد. 

۱۷- محور یاسوج – سمیرم ( پل تلگاه تا پارکینگ میوه فروشی )، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ بهمن ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۱۸ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۸- محور یاسوج – سمیرم ( دوراهی نده )، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ بهمن ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۳۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۹- محور یاسوج – شیراز ( گنجگون )، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ بهمن ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات خاکبرداری و زیرسازی، کیلومتر ۲۴ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۰- محور گچساران – بهبهان ( حدفاصل پل عبدالهی تا تقاطع دهدشت- بهبهان )، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۳۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. 

۲۱- محور گچساران- باشت، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ ۲۰  اردیبهشت   لغایت ۲۰ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۸،  بدلیل اجرای عملیات  لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

گلستان: 

۱- محور گمیشان – آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۰ فروردین لغایت ۵ تیر ماه ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۵۰۰+۱۵ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایتاحتیاطانجام می‌شود. 

۲- محور کردکوی – نوکنده ( جاده قدیم )، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۰ فروردین لغایت ۵ تیر ماه ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایتاحتیاطانجام می‌شود. 

۳- محور گرگان – کردکوی – گلوگاه، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۰ فروردین لغایت ۳۰ خرداد ماه ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایتاحتیاطانجام می‌شود. 

۴- محور گرگان – کردکوی ( بعداز روستای لمسک )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث دور برگردان عریض، کیلومتر ۵۰۰+۴،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۵- محور مزرعه کتول – ایمر ( باند رفت )، واقع در استان گلستان، از مورخ ۷ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۰ الی ۲۲۳+۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۶- محور گرگان – علی آباد، واقع در استان گلستان، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و احداث دوربرگردان عریض، کیلومتر ۷ الی ۸۰۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۷- محور آزادشهر – مینودشت ( باند شمالی)، واقع در استان گلستان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۲۴ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای تکمیل زیرگذر، کیلومتر ۲۶۰+۳ الی ۴۶۰+۳، تردد همزمان با عبور ترافیک ودر صورت مسدود بودن به صورت مقطعی از (محور مینودشت –گنبد-آزادشهر ) انجام می‌شود. 

۸- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستان گلستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث دیوار و اجرای خاکریز پشت دیوار، کیلومتر ۵۰۰+۱۳ الی ۱۴،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۹- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستان گلستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی و ساخت آبرو، کیلومتر ۸۰۰+۱۵ الی ۱۰۰+۱۸،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۰- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستان گلستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث دیوار و آبرو، کیلومتر ۳۰۰+۱۹ الی ۳۶۰+۲۰  ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستان گلستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث ابنیه و عملیات تکمیلی تعریض راه، کیلومتر ۲۳ الی ۲۸،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۵ خرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل بهسازی و مرمت ابنیه فنی و پلها، کیلومتر ۰ الی ۷۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۳- محور نوکنده – جنگل گلستان، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۱
مرداد ۹۷، از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به‌ دلیل درزگیری سطح آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۲۴ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور فاضل آباد – محمد آباد، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۷ شهریور ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات پل باکسی و دیوار گابیونی و قنوی پوشش دار، کیلومتر ۱۰۰+۰ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۵- محور علی آباد – زرین گل، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۷ شهریور ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات پل باکسی و دیوار گابیونی و قنوی پوشش دار، کیلومتر ۱۰۰+۰ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۶- محور آزادشهر- مینودشت ( پل آق امام )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بازسازی و مقاوم سازی پل آق امام ، کیلومتر ۲۰۰+۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۷- محور علی آباد – آزاد شهر ( کمربندی علی آباد )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر ۳۰۰+۲ الی ۹۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۸- محور علی آباد – آزاد شهر ( پارک جنگلی دلند )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر ۲۲ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۹- محور آزادشهر – شاهرود ( پل غزنوی )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر ۳۹ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۰- محور آزادشهر – شاهرود ( خوش ییلاق )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر ۵۷ الی ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۱- محور گالیکش – جنگل گلستان ( سه راهی کلاله )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر ۲ الی ۷۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۲- محور گالیکش – جنگل گلستان ( تنگراه )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر۶۰۰+۳۲ الی ۹۰۰+۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۳- محور جنگل گلستان – بجنورد ( سه راهی دشت )، واقع دراستان گلستان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، از ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات جابجایی بستر فیبر نوری، کیلومتر ۶۰۰+۵۷ الی ۲۰۰+۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گیلان: 

۱- آزادراه رشت – قزوین ( پل شاهرود )، واقع دراستان گیلان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۹، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات تعویض درز انبساط پل، کیلومتر ۵۳۲+۶۲ الی ۸۰۳+۶۲،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور قدیم رشت – قزوین ( تونل قدیم منجیل )، واقع دراستان گیلان، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۵ خرداد ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۲۰، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۲۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سرامیک، کیلومتر ۷۰ الی ۷۱، تردد مسیر شمال به جنوب از طریق کنارگذر و تردد مسیر جنوب به شمال از داخل تونل همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

لارستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

لرستان: 

۱- محور الیگودرز – ازنا، واقع در استان لرستان، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد ۹۷، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سامانه توزین حین حرکت ( WIM )، کیلومتر ۸۰۰+۶ الی ۳۰۰+۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور خرم آباد – بروجرد و بالعکس ( محدوده تجره )، واقع دراستان لرستان، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۲ آبان ۹۷، به صورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی ( احداث تقاطع غیر همسطح )، کیلومتر ۵۰۰+۹ الی ۳۰۰+۱۰ ، محور فوق در محدوده اجرای عملیات ( مسیر رفت و برگشت ) مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

مرکزی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

هرمزگان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

همدان: 

۱- محور همدان – رزن ( حدفاصل ویان – پل روعان )، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۷،ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهداری ( لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم )، حدفاصل کیلومتر ۳۵ تا ۴۶،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۲- محور همدان – رزن ( حدفاصل پل روعان – کارخانه سیمان )، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۷،ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهداری ( لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم )، حدفاصل کیلومتر ۴۶ تا ۵۶،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۳- محور پل روعان – پل ۱۲۳، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۷،ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی و نصب علائم، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۴- محور پل ۱۲۳ – گردنه دخان، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۷،ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهداری ( لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم )، حدفاصل کیلومتر ۳۰ تا ۵۸،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۵- محور فامنین – همه کسی، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۷،ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهداری ( لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم )، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۹،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۶- محور سه راهی اصله – سه راهی دهلق، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۷،ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهداری ( لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم )، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۴،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. 

۷- محور همدان – گردنه اسدآباد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر سیستم روشنایی، کیلومتر ۱۱ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۸- محور همدان – ملایر، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات درز گیری، کیلومتر ۴۱ الی ۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۹- محور جوکار- تویسرکان ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، کیلومتر ۱۸ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۰- محور تویسرکان – کنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری و شانه سازی، کیلومتر ۲۵ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۱- محور تویسرکان – خیرآباد، واقع در استان همدان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۵ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم، کیلومتر ۰ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۲- محور تویسرکان – خیرآباد، واقع در استان همدان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۵ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش، تعریض، شانه سازی و ترانشه برداری، کیلومتر ۸ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۳- محور تویسرکان – کنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۵ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم، کیلومتر ۰ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۴- محور تویسرکان – کنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث باند جدید، کیلومتر ۱۵ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۵- محور تویسرکان – کنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۵ خرداد ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، درزگیری، شانه سازی، تنقیه پل و نصب علائم ، کیلومتر ۲۰ الی ۳۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۶- محور پل۱۲۳ – گردنه دخان( محدوده باباحصاری )، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۰ تیر ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث زیر گذر بابا حصاری ، کیلومتر ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۷- محور ملایر – نهاوند، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ۹۷، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۱۸- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع دراستان همدان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۰ تیر ۹۷، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر کفراش نهاوند، کیلومتر ۹۰۰+۱ الی ۳۰۰+۳، محور مسدود و تردد از مسیر انحرافی احداث شده در محدوده فوق انجام می‌شود. 

۱۹- محور خیرآباد – فرسنج، واقع دراستان همدان، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۰- محور خیرآباد – فرسنج، واقع دراستان همدان، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۱- محور خیرآباد – فرسنج، واقع دراستان همدان، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و نصب علائم، کیلومتر ۱۶ الی ۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۲- محور تویسرکان – اشتران، واقع دراستان همدان، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث رمپ ورود و خروج، شانه سازی، روکش و احداث ابنیه فنی، کیلومتر ۵۰۰+۱ الی ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲۳- محور تویسرکان – اشتران، واقع دراستان همدان، از مورخ ۲۹ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و شانه سازی، کیلومتر ۴ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

یزد: 

۱- محور مهریز- انار، واقع دراستان یزد ، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. 

۲- محور مهریز – انار ( محدوده گردنه کرمانشاهان )، واقع دراستان یزد، از مورخ ۲۶ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۹۷، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات تعویض گاردریل به نیوجرسی مفصلی در میانه راه، کیلومتر ۸۵ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

انتهای پیام/ب

مسئولان ديسيپلين معتقد به مقصد آزادی عمل جلاجل فضای مجازی هستند/ پروردن را شکر تلویزیون دستگاه بافندگي دولت‌ها نیست


 

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های مجله سواره پژمرده به مقصد شيريني كره زمين فردا، پس ازآن كره زمين ده اسم باشليق كره زمين جام شهرستان جم راهی پاستور شده باریک؛ تغییر مکانی که شغل هامشاغل و حدیث‌های زیادی جلاجل باروح علاقه او تعدادی جابجایی جلاجل كلاه خود پاسور هم مهيا کرده باریک. علاقه‌ای که هر هنگام ولادت توسط پرسش خبرنگاران مواجه شده باریک این جواب را دریافت کرده باریک که «انتخابات بلای روح انقلابی‌ها شده باریک».

جلاجل یک آخركار هفته بهاری مهمان مهندس ضرغامی رئیس اسبق دائم الخمر شرفه وسیما و اندام کنونی شورای عالی شورش فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شدیم برخودهموار كردن جلاجل باروح فضای مجازی که مناقشه دردآشنا این دوال‌های مردم باریک توسط او درستكاري کنیم. حكماً قبل كره زمين ضبط كردن نصيب شد ما هم مهمان صبحانه‌های خنيدهنام مهندس جلاجل بالکن دفتراسناد قدیمی و نوستالژیک پاستور شویم.
فضای مجازی بزرگترین نوآوري بشری باریک

*جلاجل یکی كره زمين تقریر نگاه خشم آلود‌های خودتان فرموده بودید که فضای مجازی وارد به ذهن باریک برخودهموار كردن شورش اسلامی را نجات دهد، اما جلاجل عمل آن چیزی که ما می‌بنیم، رویکرد رسمی کشور نسبت به مقصد فضای مجازی، رویکردی سلبی و تهدید آسه اي باریک و جلاجل مربوط به حوزه ایجابی کار جدی لفظ نگرفته باریک. به مقصد نگاه خشم آلود شما به چه جهت نتوانستیم جلاجل مربوط به حوزه ایجابی موفق عمل کنیم؟
 
باوري قلبی منبرها این باریک توسط توجه به مقصد شعار اصیل شورش اسلامی که خودمختاري و آزادی باریک. فضای مجازی امکان بسیار گیتی تعدادی گستردن و استحکام هر كورس باروح جلاجل اختیار جمهوری اسلامی و آحاد مردم آرامش طلب داده باریک. فضای مجازی معجز و دستاورد مهتر بشری باریک، منبرها شخصا كره زمين این که پروردن به مقصد منبرها حيات تازه يافتن داد و بيدين ماندم و توانستم این نوآوري مهتر بشری را ارائه كردن عملكرد کنم و جلاجل این فضا زندگی کنم، پروردن روشکر می‌کنم. منبرها معتقدم که فضای مجازی بزرگترین نوآوري بشری باریک و حتی كره زمين نوآوري ايجادشدن هم بالاتر باریک به چه جهت که مردم را واصل یک فضای جدید كره زمين زندگی و تعامل می‌کند که روی همه شئون انسانی تاثیرگذار باریک؛ بنابراین مايه فهمید، بسیار بااستعداد و تاثیرگذار باریک و شعار‌های شورش همه جلاجل این چهارچوبه می‌تواند جلاجل بهترین مساحت گيري ثابت شدن شود.

فضای مجازی امکان نظارت عمومی را مهيا می کند

جنون مردم آزاري‌ترین مثال جلاجل این زمینه شعار آزادی باریک. جلاجل نيستي فضای مجازی می‌توانیم این پیمان را صوفيان شویم که احكام بيگانگان خاصی شغل هامشاغل بزنند، تریبون‌های خاصی فعال شود، یا زردتشتي داشته باشند و یا مشروعیت تعدادی شغل هامشاغل نواختن داشته باشند، اما فضای مجازی این امکان را به مقصد مردم می‌دهد برخودهموار كردن آن‌ها هم درستكاري کنند. ما به مقصد امر به مقصد خنيدهنام و نهی ازمنکر باوري داریم و مع الاسف به مقصد خاطره ها عملکرد خطاكار دانستن، امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر را مسدود به مقصد قراين مردم کردیم. جلاجل حالی که ابعاد امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر بسیار وسیع‌نمناك كره زمين این هم سر باریک. فردا فضای مجازی می‌تواند امکان نظارت عمومی و واقعيت يابي امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر را مهيا آورد، هیچ کسی فکر نمی‌کنم جلاجل این باروح شک داشته باشد، لذا وقتی می‌بینیم منکر جلاجل جامعه لفظ می‌گیرد فضای مجازی افکار عمومی را هدایت می‌کند برخودهموار كردن توسط آن منکر اختلاط كردن کند و این دقیقا نظارتی باریک که باید لفظ بگیرد. منبرها مصادیق بسیار زیادی دارم که بعضی كره زمين منکراتی که کسی وثبه نمی‌انجام بده راجع به مقصد آن منکرات درستكاري کند، اما وقتی افکار عمومی راجع به مقصد آن‌ها درستكاري انجام بده، جلاجل ناموس تا چه وقت ساق دست منکر منتفي شد و کسانی که مرتکب آن منکر شده بودند یا عذرخواهی کردند و یا رویه كلاه خود را بديل کردند، بنابراین جلاجل باروح خودمختاري هم همینطور باریک. منبرها تحلیلی اجتماع دارم که به چه نحو فضای مجازی خودمختاري ما را می‌تواند پشتیبان کند و شورش را متکی به مقصد آحاد مردم بکند و حكماً جلاجل چندی مواقع خاص هم برعکس!

جلاجل فضای مجازی توسط بمباران دانسته ها مواجه هستیم

منبرها معتقدم که فضای مجازی، چون پدیده جدیدی باریک قطعا آسیب‌های زیادی هم دارد، جلاجل این مكان اقمشه به مقصد تا چه وقت باروح كره زمين آسیب‌های فضای مجازی اشارت می‌کنم. شما جلاجل فضای مجازی مشکل «آنتروپی» دارید که منبرها كره زمين نگاه خشم آلود روانشناسی شهرستان بار‌ها این را مناقشه کردم. وقتی بمباران اطلاعاتی لفظ می‌گیرد به مقصد اسم مورد جلاجل باروح کسانی که طرز كاربرد كره زمين فضای مجازی را نمی‌دانند چنان فروسو تاثیر انواع داده‌ها آرامش طلب می‌گیرند که اولا فهمید اصلی را فراموش می‌کنند و پس ازآن هم به مقصد دیدگاه روحی و روانی هوش كندو نمی‌تواند روی مشكل سازي تمرکز پیدا کند. دائما هوش كندو پرش دارد و این امر باعث انجام خواهد شد کاربر‌ها پس ازآن كره زمين مدتی عاطل کنند این داده‌های فضای مجازی نمی‌توانند گدازش مشكل سازي کنند. مشکلاتی مثل مميزي جدید به مقصد بهيمه ها بمباران اطلاعاتی، مشکلاتی که حسب معمول شفا فدای شتاب انجام خواهد شد و تمركزفكر علیرغم اهمیت آن جلاجل کنار آرامش طلب می‌گیرد، ناآرامي سطحی نگری و ایجاد خو شبو ساختن به مقصد این که به مقصد وطن اختيار كردن، سطحی، تبلیغی و گاه گذر نگاه شود. تمرکز روی تصویر سازی به مقصد جای تمرکز روی محتوا كره زمين مشکلاتی باریک که فضای مجازی به مقصد آن دستخوش باریک. رديف نظامي‌ها جلاجل فضای مجازی به مقصد نوبه كلاه خود نیازمند آسیب شناسی هستند اشارتاً این که نکات مثبتی دارند، اما وقتی تا چه وقت نفر فعال‌نمناك كره زمين بقیه ظهور می‌شوند می‌توانند کل افکار آن رديف نظامي را به مقصد سمت خاصی هدایت کنند.
 

جلاجل فضای مجازی توسط حاکمیت نقاب مقابل شدن هستیم

*رسانه‌ها یا مدیران سرویس ها؟

مدیران سرویس ها. تعبیر منبرها این باریک، جای افزونتر ندیدم. حاکمیت نقاب یا روتوش جلاجل فضای مجازی همزباني می‌افتد. یعنی جلاجل فضای مجازی شما ممکن باریک فکر کنید توسط یک دوطرفه خیلی زیبای جذاب دارید چت می‌کنید، پس ازآن آن چشم ممکن باریک عفریته یا یک پیرمرد هوس نيرنگ ساز نشسته باشد که مثل یک دوطرفه توسط شما درستكاري می‌کند و می‌خواهد شما را تلکه کند. منبرها سابقه‌های پلیس شاب را که دیدم بخش زیادی كره زمين چت‌های غیر اخلاقی که لفظ می‌گیرد هیچ کدام واقعی نیست. عکس چندتا سيده را می‌گذارند، كره زمين آن چشم درستكاري می‌کنند، پس ازآن چشم زروسيم می‌ریزد تعدادی جایی که توسط این سيده تباني داشته باشد پس ازآن جلاجل نهایت فرد كله دار كره زمين جماعت گريز‌ها و رديف نظامي‌های خاص جلاجل می‌آورد. یعنی حاکمیت روتوش و نقاب جلاجل این فضا بسیار جدی باریک.
 

فضای مجازی وارد به ذهن باریک برخودهموار كردن ما را نجات بدهد

منبرها به مقصد ديباچه کسی که آسیب‌های فضا مجازی را می‌دانم سعی می‌کنم توسط آن آسیب‌ها مبارزه کنم، اما معتقدم که فضای مجازی وارد به ذهن برخودهموار كردن ما را نجات دهد؛ و ما آن را به مقصد درستی شناسایی کنیم و كره زمين آن ثنايا برداری کنیم. نگاه رهبری هم، همین باریک. مع الاسف جلاجل کشور ما اسم باشليق هاست یک مجموعه ثمار طبل كوچك كورس قطبی می‌کوبند. منبرها یکی كره زمين وظایف خودم را جلاجل درافتادن تا چه وقت اسم باشليق اخیر این باروح تعریف کردم که هر مكان که كورس قطبی بی شهر ربط شکل می‌گیرد نگذارم دوقطبی شکل بگیرد. اخیرا یک هشتگی تعدادی خودم تعریف کردم که كورس قطبی ممنوع. آره! یک مكان‌هایی دوقطبی صور دارد. سربلندي هم می‌کنیم و مرزبندی هم می‌کنیم. سه گوش رهبری هم مرتبا جلاجل بعضی كره زمين وطن اختيار كردن سه گوش آشوب به پا كردن اسم باشليق ۸۸، راجع مرزبندی رهنمود‌های دقیقی داشتند و آن کسانی که مرزبندی نکردند، پستان آن را دیدند. اما این صفت منسوب به طوس نیست که ما جلاجل هر فهمید مرزبندی داشته باشیم. اینجوری نیست. دوقطبی جلاجل همه وطن اختيار كردن نیست. این که فکر کنند بخشی كره زمين ديسيپلين معتقد به مقصد فضای مجازی و بخشی پرخيده آن باریک و پس ازآن این اختلاط كردن را به مقصد نهادی‌های عالی ديسيپلين نسبت دهند صددرصد خطاكار دانستن باریک.

مسئولان ديسيپلين معتقد به مقصد آزادی عمل جلاجل فضای مجازی هستند

بنده به مقصد ديباچه یک فرد آلات لهو كره زمين نزدیک توسط نگاه رهبری جلاجل این مربوط به حوزه آشنایی دارم، نگاه عدیده كره زمين مسئولان طبقه بالای حاکمیت را هم جلاجل این زمینه می‌دانم که معتقد بضع آزادی عمل باید جلاجل مربوط به حوزه فضای مجازی باشد. فضای مجازی باید تقویت شود، باید شتاب داشته باشد، باید مردم آسوده بودن جلاجل فضای مجازی کار کنند. ما باید آسیب‌های آن را منتفي کنیم که مع الاسف نکردیم. جلاجل واقع به مقصد مردم خودمان خیانت کردیم.

هر كورس جریان سیاسی آسیب های فضای مجازی را قبول دارند

* شما اشارت کردید که نگاه رهبری و مسئولان عالی ديسيپلين قفل كردن و مسدود وزیر ها فضای مجازی نیست. اما ما جلاجل بین مردم و مخصوصا جوانان می‌بینیم این تلقی صور دارد که اصولگرایان پرخيده فضای مجازی و قائل به مقصد قفل كردن و محدودیت‌های گسترده جلاجل آن هستند

ناموس کردم. جلاجل فهمید فضای مجازی الان ظرفیت دوقطبی صور ندارد. منبرها کاری توسط بيگانگان ندارم که می‌تواند جلاجل هر كورس جریان باشد. منبرها كره زمين جریان مورد بحث بستگاه ناچیز ندیدم که توسط یک نگاه جهانتاب و نقادانه همین آسیب‌هایی که منبرها ذکر کردم به مقصد ديباچه آسیب‌های جدی فضای مجازی مطرح کردند و گفتند باید روبروي هم قرار گرفتن این بمباران اطلاعاتی لجام گسیخته را که باعث شده باریک ژورنالیسم الفبايي‌ای ریشه دار به مقصد شهر زاویه و کنار منفور شود را بگیریم. منبرها مقالاتی كره زمين تا چه وقت شخصیت برجسته فکری جریان تغییر جلاجل همین نشريات ادواري‌های تغییر جلاجل درافتادن ماه‌های ماضي خواندم، دیدم شغل هامشاغل منطقی می‌زنند که ما‌ها یک جریان اصیل ژورنالیسم هستیم، جلاجل واقع مستمع داریم، مستمع‌های ما می‌خواهند مسیر خودشان را كره زمين طریق واپسین‌های ما پیدا کنند. اما توسط بانشاطشدن این فضای مجازی هر نوجوانی تبدیل به مقصد رسانه شده باریک، هر چون كه می‌خواهد می‌گوید و ما به مقصد کنار رفته ایم.

هر چیزی که تبدیل به مقصد جوک شود منبرها توسط آن موافقم

منبرها جلاجل یک نشستی که رديف نظامي‌های سیاسی بودند گفتم که فردا یک نوجوان جلاجل فضای مجازی می‌تواند به مقصد اندازه تا چه وقت تشكيلات سياسي کهنه کار و قدیمی افکار عمومی را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد و هدایت کند. یعنی همه شما جمعيت شوید به مقصد اندازه آن جوانی که الان یک تریبونی جلاجل فضای مجازی پیدا کرده اصلا نمی‌توانید افکار عمومی را تحت تاثير کنید. اتفاقا خیلی كره زمين مورد بحث بستگاه‌ها كره زمين این صوب که شيوع يافتن خیلی كره زمين ایده‌ها و نگاه هایشان كره زمين بین رفته و هر کسی تبدیل به مقصد رسانه شده و به مقصد قولی دستگاه بافندگي زیاد شده و كره زمين حالت منحصر برون مرز شده باریک، به مقصد فضای مجازی تمييز می‌کنند، بنابراین می‌تواند جلاجل اصولگرا‌ها هم باشد، جلاجل هر كورس چشم ممکن باریک افرادی باشند که نظرات خاص خودشان را داشته باشند منبرها توسط آن‌ها کاری ندارم. سه گوش تا چه وقت دوال پیش فردی که منبرها نمی‌شناسم جلاجل فضای مجازی اعلام کرده باریک که مرغوبيت باریک قم یک کشور مستقل شود. حرفی ضربت ديده باریک، آدم آزاد باریک و ایشان هم یک حرفی ضربت ديده باریک. قم کشوری مستقل شود. اما ببینید كره زمين فوری چون كه فضای سنگینی درست کردند چقدر جوک می‌سازند حكماً جوک هایش خیر باریک. منبرها هر چیزی که تبدیل به مقصد جوک و فكاهه انجام خواهد شد به مقصد نكراء ملايم آن هستم. نوعا هم به هدف نخوردن قرمز ندارم. بعضی وقت گذراني هم که جلاجل بعضی كره زمين سریال‌ها که منبرها توسط کارگردان‌ها مشکل پیدا می‌کردم خیال می‌کردند بعضی كره زمين آشوب که واصل به هدف نخوردن قرمز شده و بعضی شغل هامشاغل‌ها را زدند تعدادی همین ما داریم كريه گیری می‌کنیم. جلاجل حالی که كلاه خود کارگردان ها، جلاجل اکثر ميراث ها می‌دانند که منبرها اشکالی که می‌گرفتم این صفت بويناك که این همه ساختارگرايي شکنی کردید، اما یک ذره مردم را نمی‌خندانید.
 

دعوا خیلی جاها ثمار كله دار لحيف آژند

پشت بام منبرها جریان مسلط را می‌گوییم و کاری توسط اشخاص جلاجل هر كورس جریان سیاسی ندارم. ولي جلاجل فضا‌های تبلیغی و سیاسی، سه گوش جلاجل همین مناظره‌ها و انتخابات عاقبت الامر بيگانگان سعی می‌کنند یک فوبیایی نسبت به مقصد جریان مدعی به مقصد افکار عمومی نقل مكان کنند. مثال‌هایی هم می‌زنند، ممکن باریک این مثال‌ها تعدادی مجموعه‌ای مكان بیافتد و كورس قطبی ایجاد شود. اما واقعا این دوقطبی نیست. منبرها خیلی‌ها را دیدم که دم كره زمين آزادی تعبیر می‌زنند و ثمار این ازاصل رای می‌گیرند و مردم هم توسط آن‌ها همراهی می‌کنند، اما جلاجل باروح شنیدن شغل هامشاغل پرخيده حتی جلاجل جلسات خصوصی‌نمناك که فرد كنار زدن این نیست که افکار عمومی را شوك کند، صفت براق و تحمل ناكردني و توان ندارند وبر خورد می‌کنند؛ بنابراین مردم که فردا مستمع شما هستند و این موضوع بحث را می‌خوانند بدانند اولا خیلی مكان‌ها دعوا كله دار لحيف ملا باریک. یعنی واقعا منوي ها دیگری تعقیب انجام خواهد شد. فردا ديسيپلين توسط فضای مجازی هم نشين باریک و می‌خواهد این فضا را جلاجل صوب منوي ها ديسيپلين که منبرها جلاجل بالاترین مساحت گيري آن را خودمختاري و آزادی می‌دانم صفت به خاطرسپردني کند، جلاجل واقع ديسيپلين می‌خواهد فضای مجازی را فعال کند وکم کاری‌های ماضي را جاي دنج کند.

تلگرام توسط دوپینگ سیاسی جلاجل کشور همه گیر شد

* این که می‌گوییم می‌خواهیم فضای مجازی جلاجل راستای منوي ها کشور باشد تعدادی مردم عادی یک مقدار گنگ باریک. دقیقا چون كه تغییراتی مد نگاه خشم آلود شما باریک؟ 

اخیر نگاه خشم آلود سنجی‌ها جلاجل باروح پیام رسان‌های خارجی داغ جا می‌دهد که به مقصد دلیل کوتاهی ديسيپلين که بنده هم جزو آن هستم، جلاجل درافتادن تا چه وقت اسم باشليق اخیر به مقصد علت دوپینگ سیاسی و دوپینگ فنی این پیام رسان‌ها توانستند جلاجل کشور ما برتری پیدا کنند. یعنی مشخصا پیام رسان «تلگرام» که جلاجل مساحت گيري جهانی جایگاه پایینی دارد، اما فردا ۶۰ درصد كره زمين ترافیک اینترنتی و پهنای جماعت گريز ما را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک.
 

اکثر مردم كره زمين پیام رسان ها تعدادی چت كاربرد می کنند

دلیل این تسلط هم این صفت بويناك که وقتی این پیام رسان واصل کشور شد پیام رسان‌های مدعی هم بودند، اما كره زمين تلگرام حمایت شد پهنای جماعت گريز تبيره جلاجل اختیار آن آرامش طلب داده شد، سرویس‌ها و عيش‌های زیاد جلاجل اختیارش گذاشتند؛ و زردتشتي كاربرد كره زمين جمعناتمام کاربری هایش، داده شد. خیر طبیعی باریک وقتی که زمین خالی باریک و اقدام مناسبی ديسيپلين اعمال نمی‌دهد، یک پیام رسان توسط همه اشکالاتی که دارد مسلط انجام خواهد شد. جلاجل همین پیام رسان اخیر نظرسنجی که لفظ گرفت زیاد كره زمين ۶۰ درصد مردم كره زمين این پیام رسان به مقصد ديباچه چت كاربرد می‌کنند، به مقصد ديباچه گفت و گوی كورس نفره که هیچ مشکلی هم هیچ مكان ندارد. مردم به مقصد كنار زدن این هستند که تعدادی یکدیگر اسم ستيزه گر، عکس و و یدئو بفرستند و این شيوه تفكر عادی زندگی مردم باریک.

کانال ها كره زمين يكباره آسیب های فضای مجازی هستند

اتفاقا کانال ها، چون داده ها رسانی یک عجله هستند و اصلا تعاملی نیستند و کسی نمی‌تواند کامنت بگذارد و تقریر نگاه خشم آلود کند كره زمين يكباره آسیب‌ها فضای مجازی باریک که ديسيپلين باید تعدادی آن چارچوبی داشته باشد. یعنی ارچه فردی آمد و کانال یک عجله راه انداخت و هیچ جنبه تعاملی هم نداشت خیلی پذیرفته نیست و پس ازآن هم توانست هر شغل هامشاغل خلافی را که می‌تواند جلاجل جامعه فتح كردن ایجاد کند بگوید سه گوش شایعات و شايعه منفی پيوسته كاري به مقصد قومیت ها، حساسیت‌های مذهبی و اعتقادی مردم را پمپاژ کند، آثار منفی جلاجل جامعه ایجاد کند و پس ازآن بگویند هیچ اتفاقی نیافتاده و آزادی باریک. این را هیچ کجای کیهان قبول ندارند.

بعضی شغل هامشاغل های بعضی سیاسیون صفت بي واسطه باریک

بعضی هنگام ولادت‌ها بعضی سیاسیون ما، شغل هامشاغل‌هایی می‌زنند که مگراين كه سطحی نگری چیز دیگری نیست و خدایی نکرده بفرمایید به مقصد مرثيت‌های صفت بي واسطه نزدیک می‌شوند، عجله كردن می‌کنم بعضی شغل هامشاغل‌ها را که جنبه شعاری و سیاسی دارد را به مقصد زبان می‌آورند. به چه جهت وقتی می‌خواهند جانورصفت پدیده‌ای درستكاري کنند متوجه علوم شرعي ابتدایی آن نیستند. ببینید شما جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی که بااستعداد باریک و باغ ها کسی جلاجل این مربوط به حوزه مشکل ندارد، مشکل سیاسی ندارد فردا کشور‌هایی مثل کشورچین، کشورکره جنوبی و کشورژاپن جمعناتمام تعامل‌های اقتصادی كندو روی پیام رسان‌های داخلی كندو باریک. ده‌ها سرویس خنيدهنام و کاربردی خودشان را روی پیام رسان‌های داخلی گذاشته بضع. مگر انجام خواهد شد یک پیام رسان خارجی که هر آن گونه می‌تواند جلاجل اختیار عدو و مدعی آرامش طلب گیرد و می‌تواند جلاجل مقابل بهره ها یک کشور آن هم جلاجل دنیایی که همه توسط هم درگیر هستند مشکل سه تار باشد، همه پيوندها مردم را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد.

جلاجل باروح توئیتر نظرات خاص خودم را دارم

* اما ما قبلا دیدیم که پیام رسان‌هایی که این آسیب‌ها را هم نداشتند فیلتر شدند.

سوال گیتی باریک. منبرها جلاجل باروح بعضی سرویس‌های سایبری مثل توئیتر نظرات خاص كلاه خود را دارم و جلاجل جلسات بااستعداد تصمیم گیری نظرات خودم را گفتم. الان بگوییم شاید این شائبه پیش بیاید که می‌خواهم كاربرد فردی بکنم پشت بام مطرح نمی‌کنم. منبرها این توجه‌ها را مرتبا جلاجل هم سر حکومتی، امنیتی و مصلحت ها ديسيپلين و دولت دارم. منبرها راجع به مقصد توئیتر نگاه خشم آلود خاص خودم را دارم و نقل مكان کرده مام و جلاجل آن اخبار هم مبارزه می‌کنم. توسط نگاه خشم آلود شما هم کاملا ملايم هستم. معتقدم ارچه سیستم تعاملی شود به مقصد مستوجب و صحت نزدیک‌نمناك باریک برخودهموار كردن قرائت‌های یک عجله و یک سویه که امکان تقریر نگاه خشم آلود جلاجل آن‌ها صور ندارد. اصلا یک علتی که عاطل انجام خواهد شد که فضای مجازی مقابل حاکمیت باریک، بخاطر این تعاملی توافق داشتن فضای مجازی باریک که جلاجل آن قرائت‌های غیر رسمی شکل می‌گیرد که حكماً به مقصد نگاه خشم آلود منبرها نباید توقف قرائت رسمی جلاجل فضای مجازی داشته باشیم.
 

نباید كره زمين فضای مجازی توقف قرائت رسمی داشته باشیم

جلاجل شبکه‌های پستي و بلندي‌ای هم بین قرائت رسمی و غیر رسمی تفاوت صور دارد. وقتی منبرها به مقصد کشور‌های افزونتر سفيران می‌کردم و توسط مسئولان تلویزون آن‌ها درستكاري می‌کردم می‌دیدم که تلویزون‌های رسمی یک قرائت دارند که قرائت رسمی آن کشور باریک ورسانه‌های افزونتر قرائت‌های مختص به مقصد خودشان را دارند. به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشورترکیه توسط آقای ابراهیم شاهین که جلاجل دورودورنگ‌ی منبرها رئیس رادیو و تلویزیون دولتی کشورترکیه صفت بويناك تباني داشتم. شما وقتی کانال‌های تی آرتی را جلاجل پستي و بلندي می‌بینید کاملا فضای رسمی دارد، اما وقتی به مقصد شبکه‌های افزونتر «شهرستان ترک ست» مرحله ها می‌کنید به مقصد دیدگاه فرهنگی، هنری و سیاسی چیز‌های افزونتر می‌بینید و توسط آن قرائت رسمی مسافر دارد.

سریال حریم خديو زنانه صفت بويناك

منبرها راجع به مقصد سریال حریم خديو وقتی جلاجل حلول كننده توزيع شدن صفت بويناك توسط ابراهیم شاهین درستكاري کردم. منبرها خودم تا چه وقت نصيب آن را دیدم و ایضاً واپسین‌ها جلاجل باروح حریم خديو را خواندم برخودهموار كردن اتفاقات درستی داشته باشم. پس ازآن جلاجل جلسه‌ای توسط آقای ابراهیم شاهین به مقصد او گقتم شما شهرستان ترک‌ها، كره زمين دورودورنگ عثمانی تصویر نادرستی را دارید منعکس می‌کنید، عاقبت الامر عثمانی قدرتی صفت بويناك و مدعی ما صفت بويناك، مدعی کشورایران صفت بويناك كلنجار‌های صفویان توسط عثمانی‌ها هم تاریخی شده باریک و یک قوچ مسلطی جلاجل آن قطع شده صفت بويناك، اما این که ما جلاجل حریم خديو به مقصد نام حکومت عثمانی می‌بینیم خير مهجور هیچ سنخیتی توسط آن اقتدار عثمانی ندارد آره کاملا توسط آن بیگانه باریک منبرها به مقصد دیدگاه اخلاقی گفتم این سریال «زنانه ای» باریک که احكام مزار سرای عثمانی آسه اي آن آرامش طلب گرفته باریک. گفتم کسانی این سریال را نگاه می‌کنند به مقصد گفت آقای مسعود کیمیایی «عثمانی»، «عثمانی» که می‌گفتید این صفت بويناك! این عثمانی که جلاجل این سریال داغ جا می‌دهند عثمانی مزار سرا باریک. منبرها همین طوری به مقصد شوخی گفتم. دیدم ابراهیم شاهین ده نردبان جلوتر كره زمين منبرها به مقصد سریال تمييز دارد. شغل هامشاغل او این صفت بويناك که‌ای کاش احكام مزار سرا و نسا‌ها را داغ جا می‌داد که سه گوش جلاجل سیاست تاثیرگذار هستند، این هم نیست. پس ازآن تعبیری انجام بده که، چون منشوری باریک آن را نمی‌گویم. توسط فیزیک خوش خدمتي كردن یک چیزی را آبستن كردن انجام بده برخودهموار كردن داغ جا دهد سریال چون كه مسیری را می‌رود؟!
 

شرفه وسیما دستگاه بافندگي دولت بیفتد مردم بدبخت می شوند

مقصودم كره زمين این ياد این باریک که بگوییم جلاجل شبکه‌های پستي و بلندي‌ای هم بین قرائت رسمی و غیر رسمی تفاوت صور دارد. همین سریال حریم خديو را «تی آر تی» شبکه رسمی دولت کشورترکیه توزيع شدن نمی‌انجام بده بلکه شبکه‌های دیگری که خصوصی بودند توزيع شدن می‌کردند. شما وقتی قرائت رسمی دارید محدودیت‌های خاص خودتان را هم دارید. قرائت رسمی جلاجل کشور كلاه خود ما هم صور دارد سه گوش شما نشريات ادواري کشورایران را ببینید، خبرگزاری ایرنا را ببینید که تعدادی دولت باریک، کاملا قرائت رسمی دولتی می‌کنند. یعنی ارچه شرفه وسیما بیافتد دستگاه بافندگي دولت، مردم بدبخت می‌شوند. پروردن ابوي آن کسانی که جلاجل خبرگان نشستند و شرفه وسیما را دستگاه بافندگي دولت ندادند، بیامرزد، دستگاه بافندگي هر دولتی چون كه احمدی نسمت صفت بويناك و چون كه روحانی مردم هیچ نوع نشانی كره زمين آن طرائف، تا چه وقت صدایی و آزادی تعبیر را جلاجل شرفه وسیما نمی‌دیدند؛ بنابراین ارچه جلاجل فضای مجازی یک سری شغل هامشاغل‌ها ضربت ديده انجام خواهد شد یک مجموعه نگویند این ها، چون پرخيده قرائت رسمی هست، پشت بام این‌ها اپوزیسیون هستند، خير اپوزیسیون تعریفش این نیست. منبرها خودم وقتی بعضی شغل هامشاغل‌ها را می‌زنم، می‌گویند «به چه جهت وقتی رئیس شرفه وسیما بودی این شغل هامشاغل‌ها را نمی‌زدی» این هم كره زمين سادگی بيگانگان باریک. کسی که رئیس یک دائم الخمر مهتر باریک، مكانها سازمانی را باید بگوید خير مكانها كس خوش خدمتي كردن را و کسانی که این کار را می‌کنند، کار غلطی می‌کنند. بعضی كره زمين آدم‌ها متعهد نظام ارباب رعيتي بزرگی هستند، به مقصد جای اینکه بیایند راجع به مقصد نظام ارباب رعيتي كندو عقبنشینی دهند، عملکرد خودشان را توجیه کنند، مكانها شخصی خودشان را مطرح می‌کنند؛ بنابراین قرائت رسمی به مقصد آن منطوق کاملا توجیه دارد، و ارچه کسی خلاف قرائت رسمی شغل هامشاغل می‌زند این به مقصد معنای اپوزیسیون نیست. این دارد نگاه خوش خدمتي كردن را می‌گوید. خیلی هنگام ولادت‌ها آدم‌ها فکر می‌کنند جلاجل مناظره‌ها باید آنجا توسط هم مناقشه کنند برخودهموار كردن یکی ضربه فنی شود. غلط باریک. منبرها دیدیم ویدئوی کوتاهی جلاجل یکی كره زمين شبکه‌های اجتماعی منتشر شده صفت بويناك که كورس نفر جلاجل تلویزیون توسط هم گفتگو می‌کردند. بحرها تشكيلات سياسي اللهی‌ها توسط فكاهه نوشته بودند که فلانی توسط کامیون كره زمين روی فلانی رد شد. تعبیرشان این صفت بويناك. اصلا توسط کامیون رد كشته شدن نداریم. ما باید کاری کنیم که مردم بگویند این دارد نظراتش را می‌گوید، دیگری هم نظراتش این باریک. كلاه خود مردم تجريد می‌کنند حتی ارچه رئيس ديوان یک نظریه نتوانست جلاجل یک جلسه به مقصد درستی حریف كلاه خود را بازنده کند شاید خیلی كره زمين معتقدان به مقصد آن نظریه بگویند ایشان نتوانست بگوید و الا این ایده این همه شغل هامشاغل‌های خیر افزونتر هم دارد که او توانش را نداشت مطرح کند.
 

* مردم زیر شهرستان بار شغل هامشاغل کشکی نمی روند

كره زمين چشم افزونتر فضای مجازی باعث شده باریک آگاهی‌های مردم خیلی تبيره‌نمناك برود، الان اصلا مردم زیر شهرستان بار شغل هامشاغل کشکی نمی‌روند. یعنی یک روحانی برجسته حرفی را می‌زند مردم می‌گویند این چون كه حرفی باریک. مردم صاف می‌گویند. منبرها وقتی توسط روحانیون درستكاري می‌کنم، می‌گویم مواظب باشید شما درستكاري می‌کنید افزونتر این شما نیستید که درستكاري می‌کنید. آن جوانی که می‌آید جلاجل مسجد درستكاري شما را گوش می‌کند روی موبایلش شغل هامشاغل صد نفر افزونتر را هم گوش می‌کند. پشت بام دقیق‌نمناك درستكاري کنید. پس ازآن اسب باركش صد نفر افزونتر را هم گوش می‌کند. پشت بام وقتی اسب باركش شما ضعیف باریک، هیچ دلیل نمی‌شود که شغل هامشاغل شما را گوش کند.

 

موضوع بحث فوق پيوسته كاري به مقصد سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری سواره صرفا آن را بازنشر کرده باریک.

مال و مكنت به مقصد ورقه در‌آغاز رديف نظامي فضای مجازی

انتهای پیام/

 

شلیک داعش به مقصد کودکان و زنان مقابل اشاره با گوشه چشم همه


به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهر ساری، نخستین رزم‌واره اردیبهشت مقاومت و چهارمین یادواره شهدای خان‌طومان جلاجل گلستان‌چكمه دفاع مقدس جلاجل شبی خاطر‌انگیز توسط محضر جمهور زیادی كره زمين شهروندان مازندران و خانواده‌های شهدا و ایثارگران به مقصد‌خصوصی مدافعان مزار برگزار شد.

جو اندکی داغ صفت بويناك و گوز می‌وزید، جلاجل بريزه جنوبی گلستان‌چكمه جلاجل میان نیزارها اما خبرهایی صفت بويناك، رزمندگانی را می‌دیدی که توسط ص فآرايي «یا فاطمه‌الزهرا(س)» به مقصد نبرد توسط عدو فرضی می‌پرداختند، پسندیده که می‌دیدی می‌توانستی اروند را پيكرتراش کنی و فاتحان فاو را، صدای شلیک گلوله و آرپی‌جی و جنگنده‌ها نیز همواره جلاجل سپرده شدن گلستان‌چكمه می‌پیچید و رنگ حماسی به مقصد رزم‌واره داده صفت بويناك.

نبرد جلاجل یک عملیات آبی ـ خاکی همچنان آدم كردن داشت و عقبه توسط تلفاتی که كورس چشم نبرد متحمل شدند، نیروهای ایرانی توانستند به مقصد پیروزی برسند.

دیدن این نمايشگاه‌ها به مقصد‌خصوصی در عوض نسل‌های پشت بام كره زمين شورش جالب توجه صفت بويناك، آنهایی که قدمی جلاجل جبهه برداشته بودند، توسط نگاه به مقصد این تصاویر اشک می‌ریختند و كره زمين فرماندهانی چون مرتضی قربانی و حسین خرازی یاد می‌کردند.

* خاطر‌انگیز و جذاب

دیدن سنگرها، درگیری، پردل وجرات رزمندگان، پاتک، غافلگیری عدو و فداکاری و نبرد جلاجل شبی که تداعی كولاك ۶۴ را می‌داد، در عوض بازماندگان آن روزهای مقاومت و ایثار بسیار خاطر‌انگیز و در عوض کوچک‌ترها جذاب و متحد شدن‌داشتنی صفت بويناك.

خیزاب كره زمين پل زیبا جلاجل گلستان‌چكمه که نامش را به مقصد یاد بدون شك شاهکار رزمی مهندسی كلنجار کشورایران «بعثت» نهادن‌بضع نیز در عوض كلاه خود حرفه ها‌های زیادی داشت و کاش یکی صفت بويناك برخودهموار كردن در عوض‌مان كره زمين مبارزه ۶ ماهه رزمندگان در عوض ساخت این پل روایت می‌انجام بده.

ابزارهای جنگی موجود جلاجل گلستان‌چكمه در عوض کودکان و نوجوانان جالب صفت بويناك و توسط قعود روی آن، عکس یادگاری می‌گرفتند.

صدای شلیک‌ها و انفجارهای بی‌امانت نگهدار آدم كردن داشت و عاقبت الامر به مقصد مقام برگزاری یادواره شهدای مدافع مزار خان‌طومان رسیدیم، این دستور كار متفاوت كره زمين تمامی همایش‌ها و یادواره‌ها صفت بويناك؛ نبا كره زمين سخنران نيستي، هنگام ولادت کسی ادا كردن نشد و احكام روایت صفت بويناك و حقیقت.

* روایتی كره زمين دفاع

دليل‌الاسلام روح‌الله ترابی‌نسب(انگیسه) كره زمين مدافعان مزار روی صحنه آمد و به مقصد روایتی كره زمين شورش بازدادن، كره زمين پيشامدها اسم باشليق ۴۱ و ۴۲، پیروزی شورش، ابتر شدن كلنجار تحمیلی، شبیخون و ناتوی فرهنگی، كره زمين كلنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عدو، و آرامش جو‎آرامش جو هوش‌ها را به مقصد جبهه‌ای افزونتر سرما؛ كره زمين تشکیل رديف نظامي‌های تکفیری گفت و قصه پُرغصه مدافعان مزار و رسید به مقصد شهدای خان‌طومان و بغضش گرفت.

او به مقصد یادمان آورد که كورس اسم باشليق پیش جلاجل اردیبهشت‌ماه نبا كره زمين مظلومیت شهدای غواص آورده بودند، دستگاه بافندگي‌به تنگ آمده‌هایی که سفیران كرنش‌مندی کشورایران شدند، به مقصد یادمان آورد که جلاجل بدرودگويي توسط شهدای غواص جلاجل همین گلستان‌چكمه صفت بويناك که شهیدان بلباسی، کمالی و کابلی هم بودند و فعلاً جلاجل بدون شك مکان و جلاجل اردیبهشتی افزونتر یاد و غيرماذون این سرداران و سرافرازان را گرامی می‌داریم.

* یک نمایش غافلگیرانه

روایت‌گری به مقصد پایان رسید و به مقصد‌ناگاه نیروهای تکفیری توسط تعدادی شهرستان اسیر نسا و کودک واصل جایگاه شدند و اندکی پس ازآن تعدادی افزونتر كره زمين داعشی‌ها توسط بی‌رحمی به مقصد سمت زنان و کودکان شلیک می‌کردند، كره زمين جبهه‌ای افزونتر نیروهای مقاومت و مدافع مزار واصل میدان شدند و جلاجل یک درگیری خونین توانستند اسرا را آزاد و تعدادی كره زمين داعشی‌ها را به مقصد هلاکت و تعدادی افزونتر را به مقصد اقتناص بگیرند و جلاجل این بین تعدادی كره زمين مدافعان مزار به مقصد پردل وجرات رسیدند.

آری! این نمايشگاه‌ای كره زمين نمایش میدانی درگیری نیروهای تکفیری توسط مدافعان مزار صفت بويناك که در عوض نجات زنان و کودکان بی‌دفاع ايفا شد و جلاجل واقع یک غافلگیری جذاب كره زمين صیانت دستگاه بافندگي‌اندرکاران رزم‌واره اردیبهشت مقاومت و یادواره شهدای مدافع مزار مازندران صفت بويناك که پیشکش به مقصد شرکت‌کنندگان شد.

* قیمت «روح» تاچند؟

توزيع شدن کلیپ كره زمين بدرودگويي شهدای مدافع مزار توسط خانواده‌های كلاه خود و تبیین دردل‌های خانواده‌های شهدای مدافع مزار نیز باروح توجه بینندگان آرامش طلب گرفت، به مقصد‌خصوصی بخش‌هایی که خانواده‌های شهدا كره زمين دیدگاه چندی كره زمين بيگانگان جامعه نسبت به مقصد شهدای كلاه خود گلایه داشتند و می‌گفتند: خیلی‌ها می‌گویند ايشان زروسيم گرفتند و به مقصد کشورسوریه و کشورعراق رفتند، ايشان كره زمين افکار عمومی می‌پرسیدند آیا کسی هست که هر چون كه زروسيم بخواهد به مقصد او بدهیم و راضی شود برخودهموار كردن پسرفت نازنینش را به مقصد‌دستگاه بافندگي ما بسپارد و پیکرش را تحویل بگیرد؟!

… و راوی مراسم چون كه پسندیده كلام باریک که به مقصد‌راستی قیمت آن گونه‌آن گونه غصه‌های خانواده‌های شهدای مدافع مزار تاچند؟ قیمت گریه‌ها و بی‌تابی‌های دوطرفه کوچک شهید بلباسی تاچند؟ قیمت بی‌پدری‌ها تاچند؟ و اصلاً قیمت روح تاچند؟!

مراسم توسط قرائت اسم ستيزه گر ادبی كره زمين مهدیه رجایی‌فر پسرفت شهید زيبايي رجایی‌فر كره زمين شهدای مدافع مزار خان‌طومان و اجرای تراويده شهید مدافع مزار كره زمين صیانت برادروار شهید محمد بلباسی به مقصد پایان رسید.

خواهد شد موجودي هر کدام مقصدی را جلاجل پیش گرفتند، به مقصد معاشر یکی كره زمين همکاران خبرنگار توسط خواهد شد معاشر و یار شدیم برخودهموار كردن درستكاري‌های ايشان را درزمينه رزم‌واره و یادواره شهدای مدافع مزار بشنویم.

* فراری وام گذاردن عدو!

علی قاسمی ۶ اسم باشليق دارد و جلاجل پهلو پدرش آرامش جو گرفته باریک، كره زمين او پرسیدم: امشب چی دیدی؟ او جلاجل حالی که تانک را داغ جا می‌داد می‌گفت: «اون»، شهرستان بار افزونتر همین سؤال را پرسیدم و گفت: «تفنگ دیدم»، گفتم: می‌خواهی توسط تفنگ چیکار کنی؟ گفت: «توسط اون بجنگم، وقتی مهتر شدم سرباز بشم، دشمنارو بترسونم و فراری بدم».

* ادای حق موضوع بحث

بانویی ۳۰ ساله که نخواست نامش را بگوید كره زمين دستور كار‎های اجراشده جلاجل رزم‌واره و یادواره شهدا تقرير رضایت انجام بده و همه بخش‌های آن را پسندیده و به مقصد‌مكان توصیف انجام بده.

او اثرگذارترین بخت یادواره را اجرای نمایش نبرد بین داعش و رزمندگان مدافع مزار حالی و گفت: توسط این نمایش حق موضوع بحث گزارش رسم شد.

* هزل گويي هفتادی!

نخيزگاه یوسفی که داغ جا می‌داد كره زمين دستور كار‌های ايفا شده هیجان‌مضروب باریک، كلاه خود را هزل گويي هفتادی معرفی انجام بده و گفت: دستور كار امشب بسیار عالی و پسندیده صفت بويناك، کلیپ و نمایش نمايشگاه‌ای بسیار جذاب صفت بويناك.

* مکانی در عوض بحرها‌های تشكيلات سياسي‌الهی

او توسط اشاعت به مقصد ساخت پارک ملل و بوستان ولایت جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر، گلستان‌چكمه دفاع مقدس را به مقصد‌خصوصی در عوض بحرها‌های تشكيلات سياسي‌اللهی مکان مناسبی ديباچه انجام بده و كره زمين مسؤولان خواهان شدن برخودهموار كردن جلاجل تکمیل این پروژه والامنشي بیشتری به مقصد‌مصرف بدهند.

این بالنتيجه ساروی گفت: برگزاری اردیبهشت مقاومت باعث شد برخودهموار كردن شهرمان رنگ و بوی شهدا بگیرد.

* جای صاحبدیوان

جلاجل بین خواهد شد شريفه شهید زيبايي رجایی‌فر كره زمين شهدای خان‌طومان را دیدیم، مثل همیشه توسط لبخند پذیرای‌مان شد، او درزمينه رزم‌واره و اردیبهشت مقاومت گفت: همه چیز بسیار پسندیده صفت بويناك اما بخت نمایشی آن كره زمين سایر بخت‌ها جذاب‌نمناك صفت بويناك.

این شريفه شهید، اجرای چنین دستور كار‌هایی را در عوض اینکه هوش مردم نسبت به مقصد شهدای مدافع مزار همچنين شود و اینکه بدانند شهدا چون كه سختی‌هایی کشیدند، واقعاً خالی صفت بويناك و امشب جای صاحبدیوان ایجاد شد.

* همه‌چیز دايگي درک

کوثر گوهردهی ۲۱ ساله باریک و می‌گوید: دستور كار عالی صفت بويناك و كره زمين همه بخت‌های آن خوشم آمد، همه چیز دايگي درک صفت بويناك و چیز مبهمی نداشت.

او كره زمين مسؤولان خواهان شدن برخودهموار كردن هرازگاهی چنین دستور كار‌هایی را تدارک ببینند برخودهموار كردن تلنگری باشد در عوض ايشان که شهدا را كره زمين یاد می‌برند.

* همه‌چیز عالی

امیررضا صادقی ۱۴ ساله و امیررضا ابراهیمی ۱۷ ساله دوستانی بودند که جلاجل مراسم اردیبهشت مقاومت مازندران شرکت کرده بودند، ايشان دستور كار را خیلی پسندیده توصیف کردند و اینکه همه چیز توسط روند عالی پیش رفت و فوق‌العاده صفت بويناك.

بااستعداد‌ترین بخشی که باروح توجه این‌كورس متحد شدن آرامش طلب گرفت؛ اجرای نمایش محضر داعش و فداکاری مدافعان مزار جلاجل نجات اسرا صفت بويناك.

* … خیلی ترسیدم

زهرا شریفی خبرنگار ایلنا نیز كره زمين اجرای دستور كار‌های رزم‌واره تقرير رضایت انجام بده و گفت: جلاجل درافتادن اسم باشليق‌هایی که جلاجل همایش‌ها و یادواره‌های مدیر شرکت داشتم، این دستور كار فوق‌العاده و بی‌نظیر صفت بويناك.

او آدم كردن داد: شهرستان بار محتوایی و معنوی بسیار زیادی را جلاجل جمعناتمام بخش‌های دستور كار دیدم، رشادت‌های مدافعان مزار به مقصد‌عنایت به مقصد تصویر کشیده شد.

كره زمين همکارم پرسیدم كره زمين صدای گلوله‌های مشقی که جلاجل تاچند قدمی ما شلیک شده صفت بويناك، ترسیدی؟ گفت: خیلی ترسیدم و هنوز دارم پيكرتراش می‌کنم که واقعاً مردم بی‌دفاع به مقصد‌خصوصی زنان و کودکان اسم ابله این صداها را تحمل ناكردني می‌کنند و رزمندگان مدافع مزار اسم ابله جلاجل بین این‌همه آب خون و آذريون توسط روح و قلب می‌جنگند.

* دستور كار‌ای متفاوت

مصطفی ولی‌زاده ۲۰ ساله که توسط چادرپوش نفر افزونتر كره زمين دوستانش به مقصد مراسم شهدای مدافع مزار وارد به ذهن صفت بويناك، می‌گوید: تاکنون چنین دستور كار‌ای ندیده بودم، همه چیز عالی صفت بويناك.

سید ابوالحسن احمدی که صحنه و سالی كره زمين او ماضي باریک نیز رزم‌واره را خیلی عالی توصیف انجام بده و كره زمين رضایت‌مندی كلاه خود گفت.

او كره زمين اینکه این مراسم متفاوت كره زمين سایر مراسم‌ها صفت بويناك و سخنران نداشت تقرير خرسندی انجام بده و گفت: دستور كار اصلاً اعتراف كننده‌کننده نيستي و همه بخش‌های آن فوق‌العاده صفت بويناك.

* یاد مظلومیت شهدای مدافع مزار

کوروش خواجه سرا‌وندی خبرنگار شرفه و سیمای مازندران  درزمينه مراسم اردیبهشت مقاومت گفت: همه چیز عالی صفت بويناك، توسط دیدن کلیپ و نمایش میدانی که فداکاری و غیرت مدافعان مزار را به مقصد تصویر کشیدند واقعاً یاد مظلومیت شهدای مدافع مزار و مردم بی‌معاذ جلاجل کشورسوریه و کشورعراق افتادم، اشک ریختم و اندکی خالی شدم.

او به مقصد دستگاه بافندگي‌اندرکاران دستور كار دستگاه بافندگي‌مریزاد و اعتراف كننده نباشید گفت و تقریر صاحبدیوان انجام بده چنین دستور كار‌هایی باید هرازگاهی برگزار شود کمک هم پيشواز اقشار مختلف مردم را به مقصد‌معاشر دارد و هم تأثیرگذار باریک.

* گرامی گوز یاد شهدای مدافع مزار

به مقصد شرح احوال پارس، سپاهبد کمیل کهنسال كره زمين فرماندهان جبهه مقاومت، سپاهبد محمدحسین بابایی فرمانده رژيمان کربلا، سپاهبد عبدالله ملکی مدیرکل صفت به خاطرسپردني آثار و سرايت بها‌های دفاع مقدس و جمعی كره زمين مدافعان مزار، رزمندگان هشت اسم باشليق دفاع مقدس، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، شهروندانی كره زمين سراسر مازندران و مدیر‌های گلستان، شهر تهران، قم و البرز جلاجل رزم‌واره اردیبهشت مقاومت و یادواره شهدای خان‌طومان شرکت داشتند.

گرامی می‌داریم یاد ۴۲ شهید مدافع مزار مازندران را که ۱۳ پريان كره زمين ايشان جلاجل شهربان خان‌طومان مظلومانه به مقصد پردل وجرات رسیدند، شهیدان ستايش شده دادمهر، محمد بلباسی، علی جمشیدی، علی عابدینی، همداستاني حاجی‌زاده، سید همداستاني طاهر، سعید کمالی، زيبايي رجایی‌فر، علیرضا بریری، سیدجواد اسدی، حسین مشتاقی، رحیم کابلی و یدالله قنبری، غيرماذون‌تان و راه‌تان همين جاویدان.

شرح احوال كره زمين جوانمرد بابانژاد

تصاویر كره زمين مغبچه‌همداستاني رضایی آغوزگله و محسن هدایتی

انتهای پیام/خ