نئولیبرالیسم به مقصد آخركار بازی رسیده باریک

[ad_1]

رديف نظامي مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری پارس: قوچ جلاجل جوامع ما به مقصد جای بيگانگان، ثمار زیرساخت ساختارگرايي، ایدئولوژی و روایت ها پاخيره زن شده که كلاه خود  تاییدی باریک ثمار اینکه ما باید كلاه خود را كره زمين «نظم نئولیبرال» فعلی كوتاه شدن کنیم. بااستعداد نمناك آنکه مرتبه ها سیاسی و رسانه ای ما که پوشيدگي عمیقا جلاجل این ساختارگرايي نئولیبرال تنیده شده بضع، مروجان کلیدی ایده ای کاملا متضاد هستند: اینکه بيگانگان یا رديف نظامي هایی همفکر كره زمين مردم قوچ را جلاجل دستگاه بافندگي دارند؛ اینکه ايشان باید دستگاه بافندگي ناچیز جلاجل تئوری به مقصد خاطره ها كاربرد و جدا شدن كاربرد كره زمين قوچ پاسخگو شناساننده شوند؛ و اینکه هر تغییر معناداری باید شامل جایگزین این بيگانگان باشد خير دگرگونی بنیادی ساختارگرايي قدرتی که این بيگانگان جلاجل باطني آن عمل می کنند.
به مقصد عبارت افزونتر، اظهارداشتن های سیاسی و رسانه ای ما به مقصد این تقلیل داده می شوند که بافيض مشکلاتی که جلاجل سیستم های اقتصادی، درمانی و تحصیلی مان صور دارد یا به مقصد خاطره ها راه اندازی یک كلنجار «چون كه کسی» را باید پاسخگو بدانیم. چیزی که هرگز باروح مناقشه آرامش طلب نمی گیرد این باریک که آیا سیاست های معیوب واقعا مسئولیت را متوجه بيگانگان و احزاب سیاسی می کند یا نشانه هایی كره زمين ناخوشی و رخوت نظم نئولیبرال فعلی هستند؛ جلوه هایی كره زمين یک ایدئولوژی که ضرورتا دارای اهدافی چون كنار زدن وزیر ها سود حداکثری و رشد اقتصادی بی پایان باریک که توسط افزونتر ملاحظات همچون آسیبی که به مقصد حیات یا سیاره ما واصل می آورد، مغایرت دارند.
دستگاه بافندگي ثمار داوري تمرکز وزیر ها ثمار بيگانگان به مقصد جای ساختارگرايي دلیلی دارد. این کار در عوض پایندانی این تيرخور طراحی شده که ساختارگرايي و بنیان های ایدئولوژیک جوامع ما در عوض ما، یعنی جامعه، نامرئی باقی بمانند. در عوض اینکه نظم نئولیبرال  غير به مقصد پرسش گرفته كشته شدن باقی بماند، توسط این فرض که – برخلاف گواه ها تاریخی – همیشگی، جاي گير و بی جنگ جو باقی می ماند.
این  منحرف وزیر ها چنان عمیق باریک که حتی مبارزه در عوض گفتگو درزمينه قوچ واقعی، کاری خیانت کارانه تلقی می شود. آنچه تاکنون نوشتم حکایت كره زمين این دارد که قوچ تقریبا شبیه یک كس باریک که دارای خواهان شدن و نیت باریک و شاید متحد شدن داشته باشد فریب دهد یا صفت حق مركب نشين کند.
قوچ مهتر و قوچ کوچک
مخمصه منبرها دقیقا حکایت كره زمين چیزی دارد که سعی دارم بگویم، یعنی نیاز منبرها به مقصد معاذ جابه جايي به مقصد استعاره، فاش کننده محدودیت های زبان و جلاجل نتیجه ساحل های صراحيه و تاریک ایدئولوژیکی باریک که ثمار هر کسی که كره زمين زبان كاربرد می کند تحمیل می شود. در عوض توصیف ساختارگرايي قوچ، زبانی که به مقصد کفایت دايگي فهم باشد طراحی نشده باریک.
این زبان به مقصد آما کسانی همچون سیاستمداران و فصل نامه نگاران شرکتی باریک که ساختارگرايي را پنهان می کنند و به مقصد جای كارسازي كردن به مقصد ساختارگرايي و ایدئولوژی قوچ مهتر، توسط روایت های  قوچ کوچک بيگانگان سروکار دارند . رسانه ها جلاجل آنچه که به مقصد جای شايعه شيوع يافتن می دهند، نمايشگاه ای مهتر را جلاجل اختیار بيگانگان قدرتمند آرامش طلب می دهند برخودهموار كردن جلاجل هم چشمي كردن های انتخاباتی مبارزه کنند، قوانین را تصویب کنند، حاصل کردن و کارها را به مقصد آشكارگفتن جلاجل آوردند، كلنجار ها را ابتر شدن کنند و نمايشگاه را جلاجل اختیار کسانی كره زمين همین بيگانگان آرامش طلب می دهند در عوض فوق کشیدن كلاه خود، در عوض ارتکاب جنایات، دروغگویی، برپا وزیر ها روابط، مست وزیر ها و ….
این روایت های کوچک این واقعیت را پنهان می کنند که چنین افرادی قبل كره زمين آنکه حتی بتوانند به مقصد قوچ دسترسی پیدا کنند پیرایش می شوند. حاصل کردن و کارها، رهبران، سیاستمداران ارشد و فصل نامه نگاران تنظیم کننده دستورکارها، پس ازآن كره زمين آنکه بارها و بارها كلاه خود را تاييد كردن کردند- خير آگاهانه بلکه كره زمين طریق يكساني غير فکر وزیر ها كلاه خود توسط ساختارگرايي قوچ جوامع ما – به مقصد پست های كلاه خود دستگاه بافندگي می یابند. ايشان كره زمين طریق  برگزاری امتحانات درمدارس و دانشگاه ها، كره زمين طریق دستور كار های آموزشی و قراردادهایی که حکم شاگردی وزیر ها را دارند برگزیده می شوند. ايشان به مقصد این دلیل به مقصد رئيس رسانده می شوند که بهترین همال های منبغي كره زمين کسانی هستند که نسبت به مقصد قوچ نابینا یا مطیع آن هستند؛ کسانی که می توانند غير تفکر انتقادی، به مقصد زیرکانه ترین شکل بیندیشند؛ کسانی که به مقصد شکلی دايگي اعتماد زبري هایشان را جلاجل هر مكان که به مقصد ايشان نحو داده شود به مقصد کار می گیرند.
سرگذشت های مهتر و کوچک ايشان چون كه جلاجل مربوط به حوزه سیاست، چون كه جلاجل امور جهانی و چون كه جلاجل مربوط به حوزه سرگرمی، چیزی را شکل می دهد که به مقصد آن زندگی اجتماعی می گوییم. ارچه کسی بگوید روندهای عمیق تری جلاجل کار باریک، فورا به مقصد ديباچه فردی مبتلا به مقصد پارنویا، یک تخیل گرا و- لعنتی نمناك كره زمين همه – یک تئوری پرداز توق رد می شوند.
ایضاً  این اصطلاحات جلاجل خدمتگزار فریبکاری نیز آرامش طلب می گیرند. قصد ايشان این باریک برخودهموار كردن جمعناتمام شهر اندیشه ها درزمينه قوچ واقعی را به دنياآمدن کنند. جلاجل شکل استعاره ای که پیشتر به مقصد کار بردم، ايشان هراسان كره زمين این کلمات كاربرد می کنند برخودهموار كردن مانع كره زمين این شوند که ما تاچند مشي كره زمين ورقه نمایشگر پشت سر نمناك رویم. دلیل كاربرد ايشان كره زمين این کلمات این باریک که ما را وادارند چنان نزدیک به مقصد ورقه نمایشگر بایستیم که كره زمين چنان مسافر ای احكام بتوانیم پیکسل ها را ببینیم، خير تصویر بزرگترين را.
تفویض های رسانه ای
سرگذشت تشكيلات سياسي کارگر انگلیس یکی كره زمين این مناسبت ها باریک و حتی قبل كره زمين آنکه جرمی کوربین رهبر این تشكيلات سياسي شود، ابتر شدن آشکارایی. جلاجل هزل گويي ۱۹۹۰ تونی بلر این تشكيلات سياسي را به مقصد ديباچه «تشكيلات سياسي کارگر جدید» بازآفرینی انجام بده و ایده های سوسیالیسم و كلنجار طبقاتی را كره زمين آن بیرون ریخت و به مقصد جای آن یک «راه سوم» را ابداع انجام بده.
این ایده که دسترسی به مقصد قوچ را برایش به مقصد هديه آورد – اتفاقی که جلاجل روایت رسانه ای كره زمين ملاقات او توسط روپرت مورداک خديو جزیره هیمن جلوه كردن یافت – این صفت بويناك که تشكيلات سياسي کارگر راهی میانه بین ۱ درصدی ها و ۹۹ درصدی ها یافته باریک. این واقعیت که این دیدار توسط مورداک لفظ گرفت و خير هیچ كس دیگری، كره زمين چیزی بااستعداد نبا می داد: اینکه ساختارگرايي قوچ به مقصد یک تفویض رسانه ای نیاز داشت. ساختارگرايي قوچ نیاز داشت که جلاجل کسوت جدیدی جلاجل آید.
جلاجل مجتهد واقعیت بلر كره زمين طریق بازآرایی نئولیبرالیسم به مقصد نكراء تقویت شده ای که تشكيلات سياسي محافظه کار ثروتمندان مارگارت تاچر عنان كره زمين آن برگرفته صفت بويناك، تشكيلات سياسي کارگر را به دردخور کرده صفت بويناك. او این تشكيلات سياسي را سازگارتر توسط دمکراسی اجتماعی داغ جا داد. بلر نقاب آرامش جو نمناك و مهربانانه تری ثمار میل پرخاشگرانه نئولیبرالیسم در عوض حاصل کردن قوچ که ویرانگر سیاره زمین صفت بويناك زد؛ بدون شك کاری که باراک اوباما یک هزل گويي بعدتر و پس ازآن كره زمين خوف داشتن های هجوم بردن به مقصد کشورعراق، جلاجل ایالات متحده اعمال داد. خير بلر و خير اوباما  ماهیت سیستم های اقتصادی و سیاسی ما را تغییر ندادند، بلکه کاری کردند برخودهموار كردن  توسط تعمیر و رفع و رجوع وزیر ها آن كره زمين طریق سیاست  های اجتماعی، ظهور فریبنده تری پیدا کنند.
نظم نئولیبرال لخت و عریان به مقصد قوت كلاه خود باقی صفت بويناك- امپراتور به مقصد جایی رسیده که برخودهموار كردن جمعناتمام لباس هایش را جلاجل آورد- هیچ کس به استثناي یک رديف نظامي نخبه جامعه ستیز به مقصد صفت به خاطرسپردني نئولیبرالیسم رای نمی داد. به مقصد این ترتیب قوچ مجبور شد كلاه خود را مکررا بازآفرینی کند. این کار مثل  حركات زيركي تغییر شکل دهنده جلاجل فیلم های مردان ایکس باریک که فورا ظهور كلاه خود را تغییر می دهند برخودهموار كردن ما را توسط نمايشگاه ای دروغین كره زمين ایمنی بفریبند. تيرخور قوچ  این باریک برخودهموار كردن همواره کاری کند که شبیه چیزی جدید به مقصد نگاه خشم آلود آید، چیزی ابتکاری. كره زمين آنجا که ساختارگرايي قوچ نمی خواهد تغییر کند، باید مردان و زنان روبروي هم قرار گرفتن نمايشگاه ای را پیدا کند که بتوانند تغییری را جلوه كردن ببخشند که جلاجل حقیقت به مقصد کلی توخالی باریک.
قوچ می تواند این شیرین کاری را – مثل کاری که بلر انجام بده – توسط پیچیدن مكرر بدون شك محصول – نئولیبرالیسم- جلاجل مقفل بندی های ایدئولوژیکِ زیباتر اعمال دهد. یا همانطور که این اواخر جلاجل آمریکا همزباني افتاده، می تواند مبارزه کند توسط افزودن کمی تحرک به مقصد سیاست های هویتی، رویکردی اصولی نمناك را درپیش بگیرد. یک كانديد ریاست جمهوری سیاهپوست (اوباما) می تواند امید بدهد و یک كانديد نسا (هیلاری کلینتون) می تواند كلاه خود را به مقصد ديباچه یک منجی- والده معرفی کند.
توسط به مقصد کار گرفته كشته شدن این محرزشدن، انتخابات ها به مقصد رقابتی توهم آفرین بین همال های تکراری  وهاج نمناك و کدرتر كره زمين قوچ نئولیبرالیسم تبدیل می شود. اوباما توسط  ناکام آمدورفت ۹۹ درصدی ها چنان اسف انگيز كره زمين این راهبرد عاری صفت بويناك که بخش های بزرگی كره زمين رای دهندگان به مقصد جانشین پراكنده شده او، كانديد تفویضی جدید هیلاری کلینتون خلف وعده کردند. ايشان  واقعیت این وعاء بازی وزیر ها را متوجه شدند. ايشان حتی ارچه توسط اکراه، عامی و مبتذل وجود داشتن صدق آميز قوچ عریانی را که ترامپ نماینده آن صفت بويناك، ثمار ظاهرسازی های خلف وعده سیاست های همدردانه تقلبی کلینتون ترجیح دادند.
 سیاست های بی ثبت كننده
توسط صور جمعناتمام مبارزه هایی که به مقصد مصرف می دهد، هر چون كه می گذرد نئولیبرالیسم زیادتر  كره زمين اشاره با گوشه چشم بخش های بزرگی كره زمين رای دهندگان جلاجل آمریکا و انگلیس می افتد. مبارزه های نئولیبرالیسم جلاجل پنهانکاری، رنگ تلف شده و راهبرد آن كره زمين شهواني افتاده باریک. نئولیبرالیسم به مقصد آخركار بازی رسیده باریک و به مقصد همین دلیل باریک که سیاست ها هم اکنون چنین بی ثبت كننده به مقصد نگاه خشم آلود می آیند. نامزدهای «شورشی» جلاجل کسوت های متفاوتی كلاه خود را هدیه می کنند.
قوچ نئولیبرال به مقصد این دلیل متمایز باریک کمک جلاجل پی قوچ مطلق باریک و مهجور كره زمين طریق سیطره جهانی باریک که می تواند به مقصد این تيرخور دستگاه بافندگي یابد. جهانی سازی، یعنی تبدیل وزیر ها كره ارض به مقصد ديباچه بازیچه ای در عوض یک رديف نظامي نخبه کوچک، هم ولی نئولیبرالیسم باریک و هم تيرخور آن. كره زمين این رو شورشیان کسانی هستند که به مقصد كنار زدن وارونه وزیر ها گرایش موجود نسبت به مقصد جهانی سازی هستند یا دستگاه بافندگي ناچیز ادعای آن را دارند. شورشیان هم جلاجل يسار صور دارند و هم جلاجل صاف.
ارچه نئولیبرالیسم مجبور به مقصد گلچين شود، نوعا یک شورشی  صاف را ثمار يسار ترجیح می دهد. یک عذار ترامپی به مقصد شکل مفیدی می تواند جلاجل خدمتگزار قوچ نیز آرامش طلب گیرد، به چه دليل که او لباس های یک شورشی را ثمار پريان دارد جلاجل حالی که جلاجل صوب تغییر واقعی ساختارگرايي، کار چندانی اعمال نمی دهد.
توسط این حلول كننده ترامپ به مقصد كورس دلیل در عوض نظم نئولیبرال یک مشکل بالقوه محسوب می شود:
اولا آنکه ثمار خلاف اوباما و کلینتون، او توسط وضوح جمعناتمام آنچه را که در عوض قوچ اهمیت دارد شيوا می کند – به مقصد حداکثر رساندن قوچ به مقصد هربهایی – و كره زمين این رو این كار بزرگ به مقصد صور می آید که نقاب كره زمين عذار فریب برداشته شود. دلیل دوم این باریک که او در عوض ساختارگرايي قوچ جهانی سازی شده، گامی قهقرایی به مقصد نمره می رود.
نئولیبرالیسم  سرمایه داری را كره زمين وابستگی مئه نوزدهمی كلاه خود به مقصد دولت ـ ملت ها بیرون کشید و به مقصد یک ایدئولوژی مئه بیستمی تبدیل انجام بده که زن خواهي اسم پيش خر جهانی باریک. ترامپ و افزونتر راهبران بومی گرا به مقصد كنار زدن مال و مكنت به مقصد یک عصر طلایی فرضی سرمایه داری مبتنی ثمار دولت هستند، یک سرمایه داری که ترجیح می دهد کودکانمان را داخل دودکش ها بفرستد، ارچه این کار مانع كره زمين آن می شود که کودکانی  كره زمين سرزمین های دوردست در عوض اعمال همین کار به مقصد كناره ها ما پايين آمدن بگذارند.
نظم نئولیبرال یک ترامپ را به مقصد یک برنی سندرز ترجیح می دهد، به چه دليل که خنيا وزیر ها شورشیان بومی گرا بسیار جنون مردم آزاري نمناك باریک. به مقصد یک ترامپ می توان اجازه داد برخودهموار كردن جلاجل نمايشگاه توئیتری كلاه خود شلتاق کند، جلاجل حالی که ساختارگرايي قوچ جهانی كره زمين هر حرکت موعظت ای که می تواند آن را تهدید کند، برترشدن و آن را تضعیف می کند. ترامپ جلاجل زمان نامزدی نسبت به مقصد کشوراسرائیل بی تفاوت صفت بويناك و می خواهان شدن آمریکا كره زمين کشورسوریه برون مرز شود. ترامپِ رئیس خلق مهتر ترین تحسین جرقه کشوراسرائیل باریک و حملات موشکی آمریکا جلاجل کشورسوریه را عملی کرده باریک.
 پیمان های فاوستی
ساختارگرايي قوچ فعلی كره زمين یک شورش چپی كره زمين نوعی که کوربین جلاجل انگلیس اعمال داده زیادتر خوف داشتن دارد. به چه دليل که او و حامیانش مبارزه دارند سازوکار قدرتی را که بلر وضع کرده وارونه کنند. و به مقصد همین دلیل باریک که او چنین بی امانت نگهدار كره زمين هر سون باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفته باریک: كره زمين صیانت مخالفان سیاسی كلاه خود، كره زمين صیانت ظاهرا متحدان سیاسی اش، كره زمين يكباره  اکثر  اعضای مجلس شورا كره زمين تشكيلات سياسي خوش خدمتي كردن و خاص نمناك كره زمين همه كره زمين صیانت رسانه های فروسو تملک دولت كره زمين يكباره عناصر يسار-لیبرال قلابی همچون گاردین و بی بی سی.
حملات سه اسم باشليق ماضي به مقصد کوربین داغ جا می دهد که قوچ اسم ابله كلاه خود را به مقصد نمایش می گذارد و زمانی که می بیند دارد كره زمين دستگاه بافندگي می رود، اسم ابله دستگاه بافندگي كلاه خود را رو می کند. این راهبردی باریک که به مقصد ديباچه انتهایی ويد به مقصد کار گرفته می شود. در عوض ورود یک بلر یا یک اوباما به مقصد قوچ، پیشتر ساخت و پاخت های زیادی درپشت نمايشگاه لفظ گرفته و این پایندانی محصول برداري شده که سیاست های اصلی ايشان عمدتا بی دندانه دندانه باقی بمانند. کسانی چون بلر و اوباما پیمان هایی فاوستی را به مقصد ديباچه شرط مهيا كشته شدن امکان دسترسی به مقصد قوچ  در عوض آنان اعمال می دهند. این کار به مقصد اشکال مختلف به مقصد ديباچه پراگماتیسم، میانه روی یا واقع گرایی توصیف شده باریک. دقیق نمناك آنکه باید این کار را خیانت نامید.
این کار برخودهموار كردن وقتی که ايشان به مقصد مدارج عالی قوچ دستگاه بافندگي پیدا نکنند  به دنياآمدن نمی شود. اوباما توسط این تصور که فضای کافی در عوض تمرين عمليات نظامي جلاجل خاورمیانه را خواهد داشت، جلاجل ابتدای کار مرتکب لفافه ابل هایی شد. او درقاهره نطقی درزمينه «شروعی جدید» در عوض شهربان ایراد انجام بده. اختصاصی زمان کوتاهی پس ازآن كره زمين آن،  او به مقصد سرکوب آبسالان عربی مصری که درهمان روزها جلاجل میدان تحریر كله دار به مقصد طغیان برداشته صفت بويناك کمک انجام بده و ارتش کشورمصر که اختصاصی هاست واشنگتن به مقصد آن کمک های کشورمالی می کند، اجازه یافت قوچ را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد.
اوباما  قبل كره زمين آن که فرصتی در عوض اعمال هیچ کاری داشته باشد، به مقصد خاطره ها دیپلماسی بین المللی اش برنده جایزه آرامش نوبل اسم باشليق ۲۰۰۹ شد. توسط این حلول كننده او  دامنه به مقصد تمثيل كلنجار توسط صفت آدم كش را گشايش داد، ثمار توسعه دادن سریع سیاست سوءقصدهای فراقانونی كره زمين طریق پهبادها نظارت انجام بده و ثمار توسعه عملیات تغییر رژیم درلیبی و کشورسوریه – مثل کاری که جلاجل کشورعراق شده صفت بويناك – ریاست انجام بده.
او تهدید انجام بده که به مقصد خاطره ها سیاست های غیرقانونی کشوراسرائیل جلاجل زمینه یهودی نشین ها – یک جنایت جنگی پنج هزل گويي ای که جامعه بین المللی مطلقا آن را غير كيفر يافتن گذاشته باریک – كيفر يافتن هایی را علیه این کشور حالت خواهد انجام بده. اما درعمل،  بی عملی او به مقصد کشوراسرائیل اجازه داد یهودی نشین ها را برخودهموار كردن جایی گشايش دهد که الحاق بخش هایی كره زمين کرانه غربی  اکنون قریب الوقوع شده باریک.
 یا خنيا شو یا ازميان رفته!
نئولیبرالیسم هم اکنون آنچنان تثبیت و آنچنان  آزورانه  شده که حتی سوسیالیست میانه رویی چون کوربین نیز آن را به مقصد اشاره با گوشه چشم تهدیدی مهتر می بیند. و برخلاف بلر، اوباما یا ترامپ، خنيا وزیر ها کوربین بسیار كريه نمناك باریک، کمک او متحرك هایی تلريگ ای را خلف وعده كله دار كلاه خود دارد.
جلاجل آمریکا شهرستان جناح نئولیبرال تشكيلات سياسي دمکرات توسط دستکاری جلاجل سیستم، مانع كره زمين آن شد که كانديد شورشی كلاه خود برنی سندرز در عوض شرکت جلاجل هم چشمي كردن های ریاست جمهوری كره زمين صندوق های رای كله دار جلاجل آورد. جلاجل انگلیسی کوربین ثمار تبار اتفاقاً توانست این كورس دفاع ساختاری را خلف وعده سربگذارد. او به مقصد ديباچه كانديد «مهجور – يسار» انتخابی توانست كلاه خود را به مقصد هم چشمي كردن رهبری برساند. بروکراسی تشكيلات سياسي کارگر نیز در عوض اینکه داغ جا دهد گلچين اجتماع و عادلانه باریک، تسلیم خواهان شدن او شد، درحالی که خوش خدمتي كردن هرگز توقف پیروزی نداشت.
زمانی که او به مقصد رهبری برگماشته شد، ساختارگرايي قوچ كورس گزینه پیش رو داشت: مثل بلر او را خنيا کند یا قبل كره زمين آنکه او مجال مهلت رسیدن به مقصد سمت های عالی را پیدا کند او را كره زمين كله دار راه بردارد.
اکنون ما جلاجل این نقالي كردن قرارداریم: جلاجل مقام ها پایانی یک سیستم ورشکسته که توسط سرانگشتانش به مقصد تعادل كلاه خود آویزان باریک. دیر یا گاه سرانگشتانش نیز واگرايي خواهد شده و به مقصد باطني مغاک زیرپایش انتكاس خواهد شد. آن هنگام ولادت باریک که حيرت مضروب خواهیم شد که اسم ابله محبوس این همه فریب آن شده ایم.
جلاجل عین حلول كننده ما باید دستگاه بافندگي به مقصد کار کار مبرم واگرايي وزیر ها ذهن ها كلاه خود شویم، اجتناب كره زمين  جا گرفتن جلاجل اعراضگر آموزش های ذهنی و عاطفی مسمومی که به مقصد خورد ما داده می شود و ترسیم دوباره مسیری به مقصد سمت آینده  که نوع بشقاب را كره زمين انقراضی عنقریب نجات دهد.
نویسنده: جاناتان کوک (Jonathan Cook dinner) فصل نامه نگار و برنده جایزه خصوصی مارتا گلهورن جلاجل امر فصل نامه نگاری 
منبع: yon.ir/W3fim
انتهای پیام.  


http://fna.ir/boyk0k
[ad_2]

به چه جهت كره ارض به مقصد دونالد ترامپ خندید؟

[ad_1]

روه مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری سواره: وقتی که دونالد ترامپ رئیس خلق ایالات متحده نطق كلاه خود را جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل سرخرگ انجام بده، صدای خنده زدن بلندی جلاجل سالون پیچید. ترامپ گفت: «ظرف کمتر كره زمين كورس اسم باشليق دولت منبرها زیادتر كره زمين تقریبا صفت انحصارطلب دولت های افزونتر جلاجل کل تاریخ کشورمان کار کرده باریک.» ترامپ مکثی انجام بده و آن هنگام آدم كردن داد: «آمریکا درست باریک…» اما صدای خنده زدن شهرنشيني گفتاري او را فك انجام بده.  خير اینکه ترامپ مزاح کرده باشد. این خنده زدن كره زمين این قبیل نيستي. خنده زدن متوجه كلاه خود او صفت بويناك. ترامپ گفت: «توقف چنین واکنشی را نداشتم. ولی اشکالی ندارد.» که نيرنگ ساز هم صدای خنده زدن زیادتر حتی خنده زدن ای ناخوش منظر رسا شد.
كره زمين نگاه نمایندگان ۱۹۲ کشور افزونتر اندام دائم الخمر ملل که جلاجل سالون مجمع عمومی نشسته بودند، ترامپ به مقصد شکل گستاخانه ای مضحک صفت بويناك. كورس نماینده كره زمين كورس کشور مختلف جلاجل آسیا به مقصد منبرها گفتند که جلاجل لاف زنی های ترامپ چیزی باریک که خیلی كره زمين ايشان را سرگرم می کند. یکی كره زمين این نمایندگان گفت «یک خرده، شبیه فرهنگ زیاد كره زمين اندازه مهتر» ایالات متحده باریک؛ همه چیز این کشور بزرگترين باریک، اسم آفريدن ها، فست فودها، فنجان های قهوه. نماینده افزونتر وقتی درزمينه خنده زدن شهرنشيني پرسیدم خندید  و جواب داد احساسی مسری جلاجل صفه سالون صور داشت. مثل این صفت بويناك که جلاجل یک معهد کمدی باشی. حتی قبل كره زمين آنکه لمحه خنده زدن آور شوخی ها كره زمين راه برسد، شادی محضر جلاجل آن مکان، هیجان جوکی که آرامش طلب باریک تعریف شود، خنده زدن ای پیش كره زمين موعد را جلاجل بشقاب برمی انگیزد. این اتفاقی صفت بويناك که هنگام سخنرانی ترامپ رخ داد.

ظهور یک نظم جهانی شکاف برداشته
این خنده زدن باید جلاجل درافتادن بقیه نطق ترامپ نیز آدم كردن پیدا می انجام بده ولی چنین نشد. خیلی كره زمين نمایندگان این نطق را خطرناک دیدند، نطقی كلنجار افروزانه توسط تسليحات های آمریکایی متمرکز شده برایران و کشورونزوئلا. نماینده یکی كره زمين کشورهای آسیایی گفت که آن همه حرفه ها كره زمين ناسیونالیسم اقتصادی و حق حاکمیت ملی منطقی به مقصد نگاه خشم آلود نمی آمد. این نماینده گفت ارچه ایالات متحده حقیقتا جلاجل حلول كننده مال و مكنت به مقصد باطني می صفت بويناك، جلاجل این لفظ نباید کشورها را توسط كلنجار نظامی و اقتصادی تهدید می انجام بده. کاری که این تهدیدات می کند ایجاد بی ثباتی و بی اعتمادی زیادتر باریک و این نظم جهانی شکاف برداشته را به مقصد صیانت قلمروی کشف ناشده سوق می دهد.
برخلاف اسم باشليق ۲۰۰۳ ایالات متحده افزونتر قدرتمندترین کشور كره ارض نیست، حتی توسط اینکه دارای مرگبارترین نیروی نظامی باریک. درستكاري كره زمين چندجانبه گرایی درشورای ایمنی دائم الخمر ملل که ثمار فضای سالون حاکم صفت بويناك خير كره زمين روی احساسات ایده خاندان ها گرایانه بلکه به مقصد این دلیل صفت بويناك که برداشتی قدرتمند كره زمين این صور دارد که افزونتر قوچ ها نیز اکنون جای كلاه خود را جلاجل نظم جهانی تثبیت کرده بضع.
تناقض آرامش توسط کره توسط صور مبارزه ترامپ تعدادی مصادره تعادل آن تعدادی خوش خدمتي كردن، نشانه ای باریک كره زمين  تحکیم پروژه مشترک کشورچین و کشورروسیه جلاجل جابجایی پاسیفیک آسیایی. جلاجل اسم مربوط به مطبوعات غربی طلب كردن اندکی درزمينه «کنفرانس اقتصادی شرقی» – که مدتی پیش جلاجل ولادی وستک کشورروسیه برگزار شد- مطرح شده باریک، کنفرانسی که جلاجل آن کشورچین، کشورروسیه، کره و کشورژاپن تعدادی رسیدن به مقصد درکی مشترک كره زمين راه پیش رو جلاجل شبه جزیره کره گرد هم وارد به ذهن بودند. ایالات متحده و اروپا هیچ نقشی جلاجل این نشست آلرژي زا نداشتند. ایضاً جلاجل آخری نشست بین کیم جونگ اون كره زمين کشورکره شمالی و مون جای این كره زمين کشورکره جنوبی. به مقصد همین ترتیب تناقض بین کشورروسیه و کشورترکیه تعدادی تعلیق عملیات گسترده جلاجل ادلب کشورسوریه كره زمين قلب گفتگوهایی بیرون آمد که شامل کشورسوریه و کشورایران صفت بويناك ولی آمریکایی ها و اروپایی ها جلاجل آن جایی نداشتند. این تحرکات – جلاجل کنار پروژه های اقتصادی چینی ها جلاجل مساحت گرفتن آسیا- حکایت كره زمين آن دارد که نظم جهانی جدید و شکاف برداشته ای جلاجل دستگاه بافندگي ایجاد باریک. ایالات متحده جلاجل این كره ارض جلاجل حلول كننده ظهور وعاء کوچک و اندکی دارد.

تحریم ها و بمباران ها
تا چه وقت سنه قبل كره زمين محضر جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل، ترامپ توسط شهرستان ایوان دوکو رئیس خلق کشورکلمبیا و روح کلی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید جلسه داشت. خوشبختانه لوهنیا ریورون فصل نامه نگار ونزوئلایی کل این سخنان زشت را قبض کرده باریک. جلاجل این جلسه ترامپ كره زمين هجوم بردن پهبادی به مقصد نیکولاس مادورو رئیس خلق کشورونزوئلا حرف كلام باریک. ترامپ و کلی جلاجل این به دفعات شوخی کرده بضع که به چه طريق وقتی یک پهباد ظهور می شود نظام نظامی ايشان كره زمين هم می پاشد. ترامپ كلام باریک: «اصلا برایشان خوشایند نیست.» او كلام که ارتش کشورونزوئلا روحیه پایینی دارد. و آدم كردن داده باریک که رک و صاف بگویم، به مقصد همین دلیل دولت کشورونزوئلا را خیلی سریع می شود توسط كاربرد كره زمين ارتش انتكاس انجام بده، ارچه ارتش تصمیم به مقصد این کار بگیرد.
سنه ۲۵ سپتامبر ترامپ این سخنان را تکرار انجام بده و گفت: «صفت انحصارطلب گزینه ها جلاجل تباني توسط کشورونزوئلا روی میز آرامش طلب دارد.» عبارت «صفت انحصارطلب گزینه ها» اشارت مستقیمی به مقصد صفت دوده نظامی دارد.
هجوم بردن به مقصد نظام نظامی جلاجل کشورونزوئلا جلاجل ۵ آگوست به مقصد هجوم بردن به مقصد نظام نظامی جلاجل کشورایران جلاجل ۲۲ سپتامبر شباهت داشت.هیچ یک كره زمين این حملات پیامدهای گسترده ای به مقصد كنار زدن نداشت.
جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل ترامپ كره زمين دولت کشورایران لغاز انجام بده، همچنان که کمی پیشتر دولت کشورونزوئلا را نیز باروح هجوم بردن آرامش طلب داد. او توسط در معرض اتهام وزیر ها کشورایران به مقصد «مرتبط بودن یک نحو کار تهاجم و توسعه طلبی» اعلام انجام بده که كره زمين ۵ نوامبر تحریم های جدیدی علیه کشورایران به مقصد ايفا گذاشته خواهد شد. دولت کشورایران برخودهموار كردن زمانی که آمریکا به مقصد قرارداد هسته ای که كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۵ اجرایی شده صفت بويناك احترام می گذاشت، تعدادی اعمال گفتگوهای همه جانبه توسط ایالات متحده آمادگی اثر داغ می داد. این آمریکا صفت بويناك که كره زمين این معاهده بيرون شد و این تیم ترامپ باریک که درزمينه کشورایران توسط پرخاشگری حرف می گویند.
ایالات متحده هیچ حرفی كره زمين همبستگی توسط مردم کشورونزوئلا و کشورایران یا حتی ارتش های این كورس کشور که جلاجل درافتادن كورس ماه ماضي باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفته بضع  به مقصد میان نیاورد. او قبلا ارتش کشورونزوئلا را باروح تمسخرآلود آرامش طلب داده صفت بويناك. او جلاجل برابر کشته كشته شدن قريب ۳۰ نفر جلاجل نظام نظامی جلاجل کشورایران سکوت اختیار انجام بده. احساسات انسانی جلاجل قلمرو ترامپ جایی ندارد. ثمار قلمرو او منطق پولادين حاکم باریک.
هیچ نقالي كردن امیدی جلاجل سخنرانی ترامپ دیده نمی شد. سخنرانی او زشتی به مقصد صفت انحصارطلب بامعني صفت بويناك؛ تهدیداتی علیه این قوچ و آن قوچ، بی اعتنا به مقصد روند دیپلماسی.

انزوای آمریکا
هر چون كه می گذرد یافتن  متحد تعدادی دولت ترامپ كريه نمناك می شود. او جلاجل سخنرانی كلاه خود کشورهند، کشوراسرائیل، کشورلهستان و کشورعربستان سعودی را  فهرست انجام بده. هیچ یک كره زمين این کشورها تمایلی به مقصد پیوستن مستقیم به مقصد یک ماجراجویی علیه کشورونزوئلا و حتی علیه کشورایران كره زمين صیانت آمریکا را ندارند. كلنجار ترامپ – ارچه جنگی لفظ گیرد- سربازان آمریکایی را  جلاجل حالی علیه این كورس کشور مبتلا خواهد انجام بده که هیچ حمایتی كره زمين صیانت کشورهای اندام دائم الخمر ملل دریافت نخواهند انجام بده.
قوچ های اروپایی تعدادی تاکید ثمار حمایت كلاه خود ثمار تناقض اتمی توسط کشورایران جلاجل جابجایی گردهم آيي دائم الخمر ملل توسط یکدیگر ملاقات کردند. ايشان – جلاجل کوششی  ناكامروا- مبارزه کردند سپری قانونی تعدادی وقايه كره زمين موسسات اروپایی در محاصره قرار گرفتن كيفر يافتن های آمریکا جلاجل لفظ پلیدی تجبر ايشان توسط کشورایران ایجاد کنند.  کشورچین جلاجل این مسیر هم محفل آمریکا نیست. این کشور علنا تحریم های آمریکا را زیرپا گذاشته و به مقصد این کار آدم كردن نیز خواهد داد. کشورچین و کشورامارات متحده عربی مهتر ترین شرکای تجاری کشورایران هستند و اتحادیه اروپا جلاجل ردیف سوم آرامش طلب دارد.(کشورایتالیا مهتر ترین شریک تجاری کشورایران كره زمين اتحادیه اروپاست). نزدیک به مقصد ۷۰۰ هزار بشکه كره زمين نفت کشورایران جلاجل هر سنه به مقصد کشورچین می رود. حاصل کردن و کارهای چینی سهم بزرگی جلاجل اقتصاد کشورایران دارند. جرثقیل های چینی ثمار برفراز هوايي شهرستان تهران جلاجل دوراني هستند که نشانگر وعاء کشورچین جلاجل اقتصاد کشورایران محسوب می شود. خير هیچ یک كره زمين کشورهای اروپایی و خير کشورچین به مقصد آمریکا اجازه نخواهند داد که اقدامی نظامی را علیه کشورایران کلید بزند. کاملا پیداست که این کار به مقصد آما آنان نیست.
هیچ یک كره زمين کشورهای آمریکای لاتین نیز خواهان هجوم بردن آمریکا به مقصد کشورونزوئلا نیستند. پس ازآن كره زمين تقرير آن سخنان كره زمين صیانت ترامپ، دبیرکل دائم الخمر کشورهای آمریکایی  – لوئیس آلماگرو- گفت که «جلاجل تباني توسط یک صفت دوده نظامی او عاطل می کند که هیچ گزینه ای نباید به مقصد ايفا گذاشته شود.» اما این سخنان جلاجل رديف نظامي لیما باروح قبول آرامش طلب نگرفت، گروهی مرکب كره زمين ۱۴ کشور اندام که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ توسط مرکزیت ایالات متحده تعدادی حالت تراكم ثمار دولت کشورونزوئلا تشکیل شد. دربیانیه رديف نظامي لیما وارد به ذهن صفت بويناك که این رديف نظامي خواهان یک راه گدازش مسالمت آمیز و كره زمين طریق مذاکره باریک خير صفت دوده نظامی. کشورکلمبیا این بیانیه را توضيحات نکرد و گفت که توسط روح حاکم ثمار آن هم رای نیست. چنین صفت دوده ای جلاجل آمریکای لاتین به مقصد هیچ روی محبوبیتی ندارد. ارچه يسار جلاجل انتخابات ۷ اکتبر جلاجل کشوربرزیل چشم پیروز باشد چنین امری غیرممکن خواهد صفت بويناك.

بوی موارد
جلاجل افتتاحیه مجمع عمومی اسم باشليق ۲۰۰۶ رئیس خلق کشورونزوئلا هوگو چاوز سنه پس ازآن كره زمين سخنرانی جرج دبلیو بوش خلف وعده تریبون آرامش طلب گرفت. كلنجار غیرقانونی آمریکا درعراق همچنان اسم مكلف ای آلرژي زا صفت بويناك و ایالات متحده تعدادی كلنجار علیه کشورایران و کشورعراق نیز تراكم می آورد. چاوز گفتاري كلاه خود را توسط این يكباره به مقصد یادماندنی سرخرگ انجام بده: «شیطان فوری به مقصد اینجا آمد و فردا هنوز دراینجا بوی موارد می آید.» نمایندگان خندیدند. شوخی مطایبه آمیزی صفت بويناك.
ترامپ توسط تعریف شیطان انطباقی ندارد. هیچ چیز شیطانی جلاجل تباني توسط او صور ندارد. او جلاجل کسوت یک دلقک باریک: او رهبر کشوری باریک که نفوذ آن جلاجل كره ارض به مقصد نكراء کاهش یافته باریک. توقف می رود که ترامپ همه را تهدید کند. حتی این نگرانی صور دارد که ترامپ – که فرماندهی چنین نیروی نظامی عظیم و قدرتمندی را جلاجل دستگاه بافندگي دارد- کسی را بمباران کند. اما بیاندازه ثمار این باورند که ایالات متحده افزونتر قادر به مقصد پیش جابه جايي نحو کاری كره زمين آن قسم که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۳ به مقصد ايفا گذاشت نیست.
نویسنده: ویجی پراشاد  (Vijay Prashad)  ناقل، فصل نامه نگار و مفسر هندی
منبع: yon.ir/kJvEV 

انتهای پیام. 

[ad_2]

باید توسط ایجاد نهضت ترجمه پیام روح ایمان و مجاهدت و شکست‌ناپذیری ملت کشورایران را به مقصد جهانیان برسانیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری پارس، هم‌زمان توسط هفته‌ی دفاع مقدس و جلاجل عسرالنفس‌ی سالروز شکست محدوديت شهرستان آبادان، جمعی كره زمين فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران و هنرمندان توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی دیدار کردند.

جلاجل ابتدای این دستور كار، تعدادی كره زمين پیشکسوتان كلنجار تحمیلی، خاطراتی كره زمين «ایستادگی و مقاومت»، «شهامت و ایمان» و «ایثار و گواهي» دوران دفاع مقدس تعبیر کردند.

جلاجل آدم كردن‌ی این مراسم رهبر شورش اسلامی جلاجل سخنانی، طي قدردانی صمیمانه كره زمين همه‌ی کسانی که متعهدانه پرچم احیای خاطرات و بها‌های دفاع مقدس را برافراشته نگه داشته‌بضع، تأکید کردند: باید توسط ایجاد یک نهضت ترجمه، آثار مکتوب و صدور آثار هنری و فیلم‌های دفاع مقدس، پیام روح ایمان و مجاهدت و پیام شکست‌ناپذیری ملت کشورایران را به مقصد جهانیان برسانیم.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده‌های ايشان را گنجینه‌های بی‌بدیل و سرمایه‌ی ملت کشورایران خواندند و افزودند: باید توسط احیای این گنجینه‌ها، كره زمين ضایعات تازهکار كره زمين روایت بدكرار تاریخ دفاع مقدس گریز انجام بده.

ایشان دوران دفاع مقدس را ترسیم‌کننده‌ی موقعیت معادلات قوچ جلاجل دنیای حاکمیت اسم پيش خر دانستند و گفتند: رزمندگان دفاع مقدس توسط عمل كلاه خود، تصویری واقعی كره زمين دنیای وحشی و ستمكار و به مقصد گرد هم آمدن كره زمين معنویت و داد آن زمان، مندرج کردند که این تصویر باید به مقصد مردم کیهان نیز ارائه شود.

رهبر شورش اسلامی توسط اشاعت به مقصد همال‌هایی كره زمين پیمان نامساوي ملت کشورایران جلاجل مقابل عدو تجددطلب بعثی به يادماندني کردند: جلاجل دوران دفاع مقدس درحالی‌که به مقصد ملت کشورایران اجازه‌ی كاربرد كره زمين باغ ها امکانات و تجهیزات و حتی سیم‌خاردار داده نمی‌شد اما به مقصد چشم مقابل، مدرن‌ترین تجهیزات كلنجار و حتی ابزارجنگ شیمیایی می‌دادند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: درحالی‌که پسفردا تعدادی تهمت ابزارجنگ شیمیایی جاروجنجال به مقصد راه می‌افتد، اما همین کشورهای غربی جلاجل دوران كلنجار تحمیلی به مقصد رژیم صدام ابزارجنگ شیمیایی دادند برخودهموار كردن خير‌احكام جلاجل جبهه‌های كلنجار بلکه جلاجل شهرهایی همچون سردشت نیز كره زمين آن كاربرد کند.

ایشان تأکید کردند: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل آن دوران خير‌مهجور تحریم اقتصادی و سیاسی صفت بويناك بلکه كره زمين دیدگاه تبلیغاتی نیز تحریم صفت بويناك و صدای ملت کشورایران شنیده نمی‌شد و رسانه‌های کیهان که فروسو اسم پيش خر‌ی صهیونیست‌ها بودند، هر آنچه می‌توانستند ثمار ايمن سازي این ملت تبلیغ می‌کردند.

رهبر شورش اسلامی توسط اشاعت به مقصد کمک‌های تسلیحاتی کشورفرانسه و کشورآلمان به مقصد رژیم صدام افزودند: به چه دليل مردم کشورفرانسه و کشورآلمان نباید بدانند که دولت‌های ايشان جلاجل آن هشت اسم باشليق، توسط ملت کشورایران چون كه کردند؟

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط تأکید ثمار اینکه کیهان اکنون تصویر وهاج و بي حرمت کننده ای را که كره زمين ديسيپلين اسم پيش خر جلاجل نزد ملت کشورایران صور دارد، نمی بیند، به يادماندني کردند: این کوتاهی ما باریک کمک بغایت كره زمين کارهایی را که باید درخصوص دوران دفاع مقدس جلاجل اظهاروجود ادبیات، سینما، شبيه، تلویزیون، فصل نامه نگاری و فضای مجازی اعمال می دادیم، اعمال نداده ایم.

ایشان افزودند: پوشيدگي جلاجل مواردی که کارهای متعهدانه‌ای اعمال گرفته، به مقصد رغم حجم اندک آن، اما تأثیرگذار بوده باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط اشاعت به مقصد اهمیت و عمق هم سر دوران دفاع مقدس افزودند: جلاجل جشنواره‌های غربی، چندی فیلم‌های ایرانی توسط کیفیت الفبايي ای پایین نمناك كره زمين فیلم‌های دفاع مقدس اثر داغ داده می شود اما كره زمين اثر داغ وام گذاردن فیلم‌های دفاع مقدس هراس دارند کمک این فیلم ها تصویر افشاگرانه كره زمين معادلات قوچ جلاجل دنیای حاکمیت اسم پيش خر گری باریک.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه آثار ادبی و هنری دفاع مقدس، ابزارجنگ کارآمد و بزرگی باریک، به يادماندني کردند: باید آثار خوشایند ادبی جلاجل زمینه دفاع مقدس به مقصد زبانهای بيدين کیهان ترجمه شود برخودهموار كردن مردم کیهان بدانند که جلاجل شهرستان آبادان و خرمشهر و جلاجل عملیات‌های ما و جلاجل شهرها و روستاها، چون كه ماضي و بدانند که ملت کشورایران چون كه ملتی باریک.

ایشان افزودند: ارچه پسفردا به مقصد جمعيت آوری و افزودن سرمایه خاطرات دوران دفاع مقدس روی آورده نشود، قطعاً عدو كلنجار را آنگونه که باب میل او باریک، روایت خواهد انجام بده و این، یک ريسك باریک که همه باید توسط عاطل کار، این ريسك را جدی بگیرند.

رهبر شورش اسلامی به يادماندني کردند: جلاجل روایت دفاع مقدس، باید روح ایمان، ایثار، دلدادگی و مجاهدت و ایضاً پیام شکست ناپذیری ملت کشورایران که توسط منيه و شاعري به مقصد میدان كلنجار می‌رفتند، پيروي شده باشد.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: پسفردا نیز ارچه پیام شهیدان و دوران كلنجار ۸ ساله را به مقصد گوش روح و به مقصد درستی بشنویم، دستخوش واهمه كردن و بي آرامي نخواهیم شد و كره زمين آن، پیامِ مسرت و شهامت و اقدام تعدادی ما به مقصد تحقير خواهد آمد.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه دستگاههای متعهد باید به مقصد صفت منسوب به طوس جدی پیگیر افزایش صدبرابری آثار ادبی و هنری دفاع مقدس شوند، افزودند: ارچه این کار به مقصد درستی اعمال شود، نقشه اجتماع استکبار ثمار هم خواهد خورد.

رهبر شورش اسلامی جلاجل پایان تأکید کردند: همانگونه که جلاجل گردوخاک شورش و جلاجل دوران دفاع مقدس، نقشه استکبار تعدادی ریشه آبادی وزیر ها گياه شورش شکست خورد و مجبور به مقصد خلف نشینی شد، اکنون نیز می توان توسط توکل ثمار پروردن و توسط والامنشي و اقدام، این نقشه را باطل انجام بده.

جلاجل این دستور كار دليل الاسلام قمی رئیس دائم الخمر تبلیغات اسلامی، پیراهن شهید محمدطاها اقدامی کوچکترین شهید بسته تروریستی شهرستان اهواز را که خانواده آن کودک چادرپوش ساله به مقصد رهبر شورش اسلامی اهدا کرده بودند، به مقصد حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای پیشکش انجام بده.

رهبر شورش نیز توسط ادای احترام به مقصد این هدیه باارزش، كره زمين رئیس دائم الخمر تبلیغات خواستند درودگويي و تشکر صمیمانه ایشان را به مقصد خانواده آن کودک شهید و مردم شهرستان اهواز يادآوري كردن کند.

جلاجل این دیدار ۱۱ پريان كره زمين رزمندگان دوران دفاع مقدس، آقایان:
مرتضی سرهنگی – مدیر دفتراسناد ادبیات و كمال مقاومت مربوط به حوزه هنری
مرتضی بابایی خراسانی – رزمنده دفاع مقدس و مبتکر طراحی پل ثمار رودخانه اروند
امیردریادار عبدالله معنوی – فرمانده ناوشکن سبلان و نویسنده دفاع مقدس
موسوی- رزمنده دوران دفاع مقدس
اميرالجيشي رهامبخش حبیبی – رزمنده و جانباز دفاع مقدس
سیدمسعود شجاعی – رزمنده و شيرين كام شورش
سرهنگ بال گرد امیرعلی میلان- رزمنده دوران دفاع مقدس
اميرالجيشي حمید سرخیلی – معاف رژيمان شهرستان آبادان جلاجل زمان محدوديت شهرستان آبادان
امیرسرتیپ سعید پورداراب – فرمانده لشکر ۲۱ رشاد
اميرالجيشي سرتیپ نبی الله رودکی – فرمانده لشکر ۱۹ فجر پارس
و سيده فاطمه جوشی – جانباز و نویسنده دفاع مقدس
به مقصد تعبیر نکات و خاطرات كلاه خود كره زمين دوران دفاع مقدس پرداختند.

ایضاً تعدادی كره زمين رزمندگان و نویسندگان دفاع مقدس آثار كلاه خود را به مقصد رهبر شورش اسلامی پیشکش کردند.

جلاجل این دستور كار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای شمخالچي نیز گزارشی كره زمين دستور كار‌ها و فعالیت‌های اعمال‌گرفته جلاجل زمینه صفت به خاطرسپردني و ترویج فرهنگ و بها‌های دفاع مقدس تعبیر انجام بده.

جلاجل این مراسم نماز مغرب و عشا به مقصد امامت رهبر شورش اسلامی اقامه شد.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

رشد قارچ‌نوع برندفروشان غيرقانوني/ دربست مغازه تعدادی برند ایرانی ۲.۵ مواجه نزد برند خارجی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی كلوپ توانا خبرگزاری سواره، شانزدهم اسفندماه اسم باشليق۹۵ صفت بويناك که سيني «بخشنامه نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی نمایش‌کننده پوشاک»، واردات پوشاک وابسته شدن به مقصد درآمد داشتن نمایندگی شد. نمایندگی‌ رديف نظامي‌های کالایی مختلف هم جلاجل «سایت ایرانیان اصناف» ذکر شده که مبنا آن تعدادی پوشاک ۲۳ باروح باریک.

بنابراین شرح احوال، پشت بام كره زمين تاریخ معین شده، افزونتر واردکنندگان پوشاک فاقد نمایندگی نمی‌توانستند كالا كلاه خود را به مقصد لفظ قانونی به مقصد کشور واصل کنند؛ پوشيدگي تعدادی فروش اجناسی که مادام پیش كره زمين این بازه زمانی خریداری شده صفت بويناك، یک‌ونیم اسم باشليق ، یعنی مادام ابتدای مردادماه امسال، مهلت داده شد مادام مغازه‌دار ايشان را بفروشد. پشت بام كره زمين این بازه زمانی، خير مهجور افزونتر امکان فروش این كالا برند صور نداشت، بلکه حتی نمایش ايشان، غيرقانوني محرز به مقصد شمار می‌آید و سيني قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه باید جمعيت شوند.

حلول كننده ممکن باریک فروشنده‌ای ادعا کند که جلاجل این اختصاصی ۱.۵سال نتوانسته جنس كلاه خود را بفروشد، اما این ادعا منطقی نیست، چراکه ارچه پوشاک برند جلاجل فصل كلاه خود به مقصد فروش نرود، بها كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده و همین امر موجب انجام خواهد شد مادام فروشنده، آن را جلاجل پایان هر فصل توسط تخفیف بسیار بفروشد.

كره زمين صیانت افزونتر هم جلاجل ورودی چندی كره زمين این سوپرماركت‌ها، بنرهایی توسط ديباچه new assortment مونس شده که داغ جا می‌دهد این کالاها به مقصد تازگی توسط طراحان برند باروح نگاه خشم آلود راهی بازارگه شده‌بضع و بنابراین نمی‌توان ادعا انجام بده که پیش كره زمين تاریخ باروح نگاه خشم آلود یعنی شانزدهم اسفندماه ۹۵ خریداری شده‌بضع.

بنابراین توسط پشت دادن به مقصد «بخشنامه ماده۷ آیین‌نامه اجرایی هيئت۱۳ قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه»، كره زمين ابتدای مردادماه سالجاری، مهلت نمایش پوشاک خارجی سوا شناسه محصوله جلاجل مساحت گيري خرده‌فروشی به مقصد پایان رسیده و كره زمين ۳۱خردادماه اسم باشليق ماضي هم مندرج‌سفارش پوشاک وابسته شدن به مقصد ادراك پذير كردن شناسه محصوله شده باریک.

پشت بام فروشندگان باید مادام پیش كره زمين این تاریخ، کالاهای سوا شناسه را جلاجل اولویت فروش آرامش طلب دهند و جلاجل غیر این لفظ مسئولیت گروهي فروش محصوله ثمار كفالت خودشان خواهد صفت بويناك. جلاجل حلول كننده موجودي هم توسط صور آنکه زیاد كره زمين یک‌ماه‌ونیم كره زمين مهلت تعیین شده می‌گذرد، اما همچنان فروش پوشاک سوا شناسه محصوله و سوا نمایندگی جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

*۱۱۳ برند محرز غيرقانوني مهجور جلاجل ۱۵۰ سوپرماركت!

عباس فروزش، مدیر کل سابق دفتراسناد امور فعاليت ها بازرگانی وزارت صنعت، كان و تجبر جلاجل اسفندماه اسم باشليق ماضي ديباچه کرده صفت بويناك که «تقويم انجام خواهد شد جلاجل مدیر شهر تهران و شمیرانات، ۴۵هزار يك جهت توسط پرده خارجی صور دارد که پوشاک خارجی می‌فروشند، اما تاکنون مهجور ۳۰شرکت مندرج‌شده صور دارد و مابقی ايشان سوا زردتشتي جلاجل حلول كننده فعالیت هستند».

به مقصد همین منظور هم خبرنگار ما، بازدید میدانی كره زمين ۲۷ تيمچه جلاجل شهر شهر تهران اعمال داد که ۸۰۰ سوپرماركت جلاجل ايشان دارای غيرماذون و ديباچه بودند و مقایسه ايشان توسط نمایندگی‌های رسمی پوشاک جلاجل «سایت ایرانیان اصناف» داغ جا می‌دهد که جلاجل هر کدام، باغ ها ۱۰ سوپرماركت نمایش‌کننده برند محرز غيرقانوني صور دارد.

جلاجل این میان، ۴۲۷ سوپرماركت، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به مقصد ترتیب مواجه نزد ۳۵۸ و ۶۹ باروح صفت بويناك؛ به مقصد عبارت مرغوبيت، سهم برندهای خارجی جلاجل چندی پاساژهای کشورمان، ۵ مواجه نزد برندهای ایرانی باریک.

ایضاً بررسی‌های خبرنگار ما داغ جا می‌دهد که محصولات ۱۵۰ سوپرماركت جلاجل ۱۷ تيمچه، توسط پرده موجود جلاجل كله دار جلاجل آن، یکی باریک و توسط غيرماذون بدون شك پرده، محصولاتشان را نمایش می‌کنند. بررسی این مناسبت ها داغ جا داد که جلاجل این ۱۵۰ سوپرماركت، ۱۱۳ برند غيرقانوني فروخته انجام خواهد شد و به مقصد عبارت افزونتر، همه این ۱۵۰سوپرماركت، فروشنده برند محرز غيرقانوني هستند.

*«نایک»؛ كره زمين تحریم ملی‌پوشان کشور جلاجل جام‌جهانی مادام فروش غيرقانوني جلاجل شهر تهران

پرس‌وجو كره زمين چندی فروشندگان این برندها هم داغ جا داد که چندی كره زمين ايشان مقرري حتی ۵۰ مادام ۱۰۰میلیون ده هزار دينار هم دربست مغازه بازدادن می‌کنند؛ ارچه بدون شك ميانه ۵۰میلیون ده هزار دينار دربست را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، این بيگانگان همه ساله باغ ها ۶۰۰میلیون ده هزار دينار بازدادن می‌کنند و ارچه هزینه خرید پوشاک و سایر خرجیها نیز به مقصد این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این فهمید داغ جا می‌دهد که فروش برندهای پوشاک غيرقانوني تاآنجا برایشان سودده باریک که حتی حاضرند چنین خرجیهای میلیاردی را متحمل شوند.

كره زمين يكباره برندهایی که غيرقانوني توافق داشتن ايشان محرز باریک، می‌توان به مقصد «نایک» اشاعت انجام بده که یک هفته مابقي به مقصد بازی‌های جام‌جهانی، كره زمين ارائه کفش ورزشی به مقصد تیم ملی واليبال کشورمان گریز انجام بده و علت آن را واهمه كردن كره زمين تحریم‌های آمریکا حالی، اما فعلاً اجناسش، جلاجل پاساژهای لوکس شهر تهران تاخت وتاز می‌دهند و به مقصد راحتی هر چون كه صفت انحصارطلب‌نمناك خریدوفروش شده و توسط قیمت‌های بسیار بيهود هگو به مقصد فروش می‌رسند. توسط این پیمان باید پرسید که به چه دليل فروش پوشاک غيرقانوني به مقصد لفظ عیان جلاجل حلول كننده اعمال باریک، سوا آنکه پيمان كره زمين پيمان تکان بخورد؟ و اینکه کدام ارگان یا دائم الخمر باید به مقصد این فهمید رسیدگی کند؟

*دربست تعدادی برند ایرانی ۲.۵ مواجه نزد برند خارجی

ماجرا وقتی منكر نمناك انجام خواهد شد که بدانیم جلاجل یکی كره زمين پاساژهای باروح بازدید، هزینه دربست تعدادی برندهای ایرانی، زیاد كره زمين ۲٫۵برابر برندهای خارجی باریک، آن هم جلاجل سالی که «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» غيرماذون‌گذاری شده و قطعاً جلي این اتفاقات، ظلمی مهتر جلاجل حق تولیدکننده داخلی باریک.

ایضاً پیگیری‌های خبرنگار ما كره زمين چندی پاساژهای شهر شهر تهران داغ جا داد که صاحبان این پاساژها، ميل داشتن بسیار بیشتری تعدادی دربست مغازه‌هایشان به مقصد برندهای خارجی دارند و زمانی که بايسته دربست مغازه تعدادی برندهای داخلی داده انجام خواهد شد، تمایل کمتری داغ جا داده و فهمید را به مقصد بررسی‌های زیادتر این برند ایرانی موکول می‌کنند.

*به چه دليل نیروی انتظامی مبارزه نمی‌کند؟

به مقصد شرح احوال سواره، ثمار ازاصل «بخشنامه ماده۷ آیین‌نامه اجرایی هيئت۱۳ قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه»، کالاهای فاقد شناسه، جلاجل مساحت گيري نمایش و خرده فروشی، غيرقانوني به مقصد شمار وارد به ذهن و باید قبض شوند. كره زمين صیانت افزونتر هم ثمار ازاصل قانون نیروی انتظامی، قانون آیین دادرسی و نیز قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه، نیروی انتظامی مکلف به مقصد مبارزه توسط غيرقانوني محصوله شده و به مقصد این ترتیب كره زمين این ارگان توقف می‌رود مادام مبارزات جدی‌تری توسط فروشندگان این کالاهای غيرقانوني داشته باشد، چراکه غيرقانوني ۲,۶میلیاردی پوشاک ضربات بسیار جاي دنج‌ناپذیری به مقصد کشور می‌زند، به مقصد‌نوع‌ای که کارشناسان ديباچه می‌کنند که جلاجل حلول كننده موجودي واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی، مهجور توسط ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کنند.

سید بهزاد حسینی

انتهای پیام/ب

[ad_2]

عابدزاده: جلاجل همه دربی ها توسط جمعناتمام وجودم بازی کردم/ پرسپولیس السد را می سرما

[ad_1]

سیناسرپوشی- به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، طی تا چه وقت اسم باشليق اخیر دربی پایتخت بهيمه ها‌ای باریک برخودهموار كردن توسط بازیکنان سابق خودمختاري و پرسپولیس که تا چه وقت اسم باشليق جلاجل این تیم بازی کردند و هیبت دربی را دارند، درستكاري کنیم. درستكاري توسط احمدرضا عابدزاده که پيشينه بازی جلاجل هر كورس تیم را دارد همیشه جذابیت های خوش خدمتي كردن را دارد.بهيمه ها دربی فرصتی شد برخودهموار كردن عابدزاده جلاجل باروح عملکرد پسرش و پیمان تیم ملی هم درستكاري کند. خبرنگار ورزشی پارس توسط اوی ضبط كردن زیر را اعمال داده باریک:

پارس:‌ این روزها تعدادی شما به چه نحو می گذرد؟

نزدیک به مقصد یک اسم باشليق باریک که آکادمی عابدزاده فعالیت كلاه خود را رسماً يكم کرده برخودهموار كردن استعدادهای شایسته را شناسایی کند. پروردن را شکر جلاجل این اختصاصی نتیجه نیکویی محصول برداري شده باریک و توانستیم توسط مبارزه کادر فنی و مدیریت آکادمی که برعهده حامد کاکاوند باریک استعدادهای نیکویی را کشف کنیم و زحمت کشیدیم برخودهموار كردن بتوانیم هشت تايي ميوه باشیم.حامد کاکاوند به مقصد ديباچه مدیر فعالیت نیکویی داشته، زحمات زیادی کشیده و منبرها هم سعی کردم جمعناتمام امکانات را مهيا کنم. باید زیادتر مبارزه کنیم برخودهموار كردن نتیجه بهتری به مقصد دستگاه بافندگي بیاوریم. جلاجل آکادمی عابدزاده سعی کردم توسط تمركزفكر کسانی را که بركناري خواهي دارند را بررسی کنیم برخودهموار كردن بتوانیم توسط تمرینات خصوصی آینده نیکویی را تعدادی ايشان رقم بزنیم. ارچه امکانات زمین نیکویی داشته باشیم، دستور كار بدنسازی و ایضاً كره زمين دیدگاه تغذیه بازیکنان نوجوان را تربیت کنیم مطمئناً جلاجل آینده تأثیرات بیشتری را خواهیم دید.

پارس: یعنی روزی كره زمين قلب این نوجوانان و جوانان بازیکنان بزرگی به مقصد تیم ملی معرفی می شوند؟

قاپو‌بان توسط سایر بازیکنان هیچ تفاوتی ندارد باید شایسته تمرین کند، شایسته هندبال بازی کند و شایسته یاد بگیرد. انجام خواهد شد توسط دستور كار‌ریزی دقیق كره زمين بین اینها استعدادهای نیکویی را کشف انجام بده و به مقصد هندبال معرفی انجام بده به مقصد شرطی که سيني دستور كار روبروي هم قرار گرفتن برویم.

پارس: به مقصد دربی آلرژي زا پایتخت نزدیک می‌شویم فکر می‌کنید چون كه اتفاقی جلاجل این بازی رخ می‌دهد؟

پرسپولیس و خودمختاري یک خانواده هستند. اینها تعدادی کشورایران هستند که هواداران زیادی كره زمين این كورس تیم حمایت می‌کنند. هواداران زیادی به مقصد اخفاك این كورس تیم به مقصد ورزشگاه می‌آیند و كره زمين تیم نگارستان كلاه خود حمایت کنند. شاید تیم‌هایی باشند جلاجل شهر‌ها که هواداران خاص كلاه خود را داشتند باشند اما خودمختاري و پرسپولیس را همه کشورایران می‌شناسند. كلاه خود بازیکنان، مدیران، مربیان پیمان این بازی را درک می‌کنند و می‌دانند چون كه بازی حساسی را جلاجل پیش‌رو دارند. تعدادی همین مطمئناً توصیه‌هایی به مقصد بازیکنان داده انجام خواهد شد توسط توجه به مقصد امکانات و شرایطی که دارند یک بازی جذابی را به مقصد نمایش بگذارند. امیدوارم یک هندبال زیبایی را گواهي نامه باشیم که جلاجل نهایت نتیجه نیکویی رقم بخورد. 

پارس: كره زمين قدیم معتقد بودند سه امتیاز دربی توسط افزونتر بازی‌ها متفاوت باریک. 

همه چیز جلاجل دربی متفاوت باریک زمانی که ما بازی می‌کردیم كره زمين كورس سنه قبل استرس داشتیم خير فرد بازیکنان بلکه خانواده‌های بازیکنان هم استرس زیادی داشتند. مطمئناً این بازی باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن خانواده‌ها كره زمين دیدن این بازی لذت ببرند. هواداران كره زمين ساق دست‌ها قبل به مقصد ورزشگاه می‌آیند به چه جهت که همیشه این استرس جلاجل بین ايشان صور داشته باریک.

پارس: کدام دربی تعدادی شما جذاب بوده باریک. توسط توجه به مقصد اینکه هم جلاجل خودمختاري و هم جلاجل پرسپولیس بازی کردید؟

منبرها زمانی که جلاجل خودمختاري و پرسپولیس بودم همیشه پیروز كره زمين زمین بيرون شدم. پنج شهرستان بار تعدادی خودمختاري جلاجل دربی بازی کردم و هشت شهرستان بار تعدادی پرسپولیس و جلاجل کل ۱۳ دربی را هیبت کرده‌مام جلاجل صورتی که توسط جمعناتمام وجودم هم تعدادی خودمختاري و هم تعدادی پرسپولیس جلاجل دربی بازی کرده‌مام. خوشبختانه زمانی که منبرها به مقصد میدان می‌رفتم توسط جمعناتمام تمرکز واصل میدان می‌شدم به چه جهت که به مقصد خاطره ها هواداران بازی می‌کردم. همین همزباني باعث شد برخودهموار كردن مردم منبرها را متحد شدن داشته باشند و همیشه نسبت به مقصد منبرها ارائه كردن عملكرد نیکویی داشته باشند و همیشه سعی کرده‌مام جلاجل قلب مردم جای بگیرم.

پارس: فکر می‌کنید چون كه تیمی جلاجل دربی پیروز خواهد شد؟

امیدوارم یک بازی نیکویی را گواهي نامه باشیم و هر كورس تیم بازی زیبا و تماشاگرپسندی را به مقصد نمایش بگذارند و جلاجل آخركار تیمی که حقش باریک پیروز انجام خواهد شد.

پارس:‌ كره زمين دربی بگذریم. شاید یکی كره زمين اتفاقات بااستعداد احمدرضا عابدزاده محضر پسرش به مقصد ديباچه سنگربان تیم ملی باریک که توانست جلاجل این اختصاصی رونق نیکویی داشته باشد. او توانست جلاجل لیگ کشورپرتغال و حتی تیم ملی عملکرد نیکویی داشته باشد. نگاه خشم آلود شما جلاجل باروح امیر عابدزاده چیست؟

پروردن را شکر می‌کنم که پسرم توسط جمعناتمام وجودش هنگام ولادت گذاشت، مبارزه انجام بده، تمرین انجام بده و او به مقصد لفظ آکادمی نردبان نردبان رشد انجام بده و توسط یک دستور كار‌ریزی تمرینات درخور اطفال و تمدداعصاب شایسته و حتی دستور كار غذایی دقیق توانست به مقصد این جایگاه برسد. امیر خوش خدمتي كردن خواهان شدن که به مقصد اینجا رسید. مبارزه انجام بده و به مقصد اهدافش هم رسید. ۲۰ اسم باشليق پیش امیر جلاجل زمین تمرین معاشر منبرها صفت بويناك و سرخرگ انجام بده.جلاجل كلوپ پرسپولیس تمرین انجام بده و جلاجل این ۲۰ اسم باشليق زحمت کشید و توانست توسط اجامر خوش خدمتي كردن به مقصد تیم ملی راه پیدا کند. خوشحالم که الان جلاجل لیگ اروپا عملکرد نیکویی دارد جلاجل لیگ کشورپرتغال به مقصد ديباچه قاپو‌بان شماره یک ماریتیمو بازی می‌کند و این برایم سربلندي باریک که پسرم توانسته عملکرد نیکویی كره زمين كلاه خود داغ جا دهد و پروردن را شکر مردم کشورایران می‌دانند چون كه افتخاری نصیب منبرها شده و كره زمين این فهمید منبرها به مقصد معاشر خانواده گشاده رو هستیم.

پارس: محضر امیر عابدزاده جلاجل جام جهانی باعث شد برخودهموار كردن او را توسط افزونتر قاپو‌بانانی که جلاجل ماضي پدرشان به مقصد ديباچه اسطوره جلاجل هندبال كره ارض محضر داشتند مقایسه شود. شاید این همزباني یک انگیزه نیکویی به مقصد امیر داده باریک برخودهموار كردن بتواند مثل پدرش بدرخشد.

این فهمید برمی‌گردد به مقصد اینکه خانواده جمعناتمام تمرکزش روی امیر بوده برخودهموار كردن بتواند به مقصد اهدافش برسد. منبرها زمانی که به مقصد ديباچه قاپو‌بان بازی می‌کردم و حتی تمرینات خودم را اعمال می‌دادم زمانی که امیر ۲ سالش صفت بويناك خلف وعده قاپو‌ می‌نشست برخودهموار كردن احكام تمرینات منبرها را ببیند و یاد بگیرد. به مقصد او می‌گفتم احكام نگاه آبادی و یاد بگیر و كره زمين بدون شك زمان کودکی سعی کردم جمعناتمام تکنیک‌های قاپو‌بانی را به مقصد او یاد بدهم. پروردن را شکر این همزباني نتیجه داد. این فهمید باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن منبرها به مقصد خانواده‌هایی که جلاجل آکادمی منبرها موجودي هستند نکات نیکویی را یاد بدهم.گفتم ارچه آرامش طلب باریک به مقصد آکادمی بیایید و عکس یادگاری بگیرید هیچ فایده‌ای ندارد. ارچه تعدادی این فهمید آمدید بدون شك وقت گذراني بروید. باید بگذارید و مبارزه کنید برخودهموار كردن پسران‌تان به مقصد منوي ها كلاه خود برسند. باید سيني دستور كار فرزندان‌تان را آموزش دهید برخودهموار كردن رشد کنند. پس نشيني منبرها هم مثل بقیه فرزندان کشورایران به مقصد لفظ آکادمی مبارزه انجام بده، هنگام ولادت گذاشت، تمرین انجام بده، یاد گرفت و به مقصد اهدافش رسید.

پارس: به مقصد نگاه خشم آلود شما کی‌طوق توسط تیم ملی می‌تواند جلاجل جام ملت‌های آسیا موفق شود؟

ان‌شاءالله، منبرها گفت می‌دهم تیم ملی کشورایران به مقصد معاشر کی‌طوق بتواند به مقصد قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسد و توسط مبارزه بازیکنان بتوانیم به مقصد آرزوی چندین ساله‌‌مان برسیم و امیدوارم این سربلندي نصیب کشورایران شود و دوباره به مقصد جایگاه اصلی كلاه خود یعنی قهرمانی آسیا برسیم.

پارس: محضر کی‌طوق جلاجل تیم ملی چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

کی‌طوق توسط تیم ملی کشورایران هفت اسم باشليق باریک که کار می‌کند و مطمئناً پس ازآن كره زمين این اختصاصی می‌توانیم به مقصد منوي ها‌مان برسیم. او تصمیمات نیکویی می‌گیرد جلاجل هر پستی چادرپوش یا بازیکن به مقصد تیم ملی فراخواني انجام خواهد شد. سنه به مقصد سنه پیمان تیم ملی مرغوبيت انجام خواهد شد. منبرها واقعاً می‌گویم زحمتی که کی‌طوق جلاجل تیم ملی کشورایران کشیده باریک نتیجه مثبتی خواهد داشت. امیدوارم کی‌طوق توسط تیم ملی جلاجل جام ملت‌های آسیا افتخارآفرینی کند و جلاجل تاریخ مندرج شود.

پارس:مثل اینکه خیلی امیدوارید که توسط کی طوق به مقصد قهرمانی برسیم؟!

مطمئناً همین باریک. ان‌شاءالله پس ازآن كره زمين اختصاصی‌ها قهرمان آسیا  می شویم.

پارس:‌ بعضی كره زمين مربیان لیگ بالاتر كره زمين کارلوس کی‌طوق لغاز می‌کنند. نگاه خشم آلود شما جلاجل باروح این نقدها چیست؟

زمانیکه ما جلاجل تیم ملی بازی می‌کردیم سيني دستور كار جلاجل اختیار سرمربی تیم ملی بودیم. به مقصد همین لفظ جلاجل اردوها شرکت می‌کردیم و سعی می‌کردیم سيني دستور كار تیم ملی روبروي هم قرار گرفتن برویم. نباید مضطرب شویم. مايه عملکرد كلوپ‌ها جلاجل هندبال کشورایران به مقصد تیم ملی ختان انجام خواهد شد و ارچه كره زمين تیم ملی حمایت نکنیم جلاجل آینده نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. ارچه تیم ملی به مقصد جام جهانی رفت این همزباني دلیلش این باریک که كره زمين تیم ملی حمایت شده و همه چیز جلاجل اختیار تیم ملی بوده برخودهموار كردن توانسته افتخارآفرینی کند. این همزباني باعث شد برخودهموار كردن بازیکنان زیادی به مقصد لیگ های اروپایی معرفی شود. پشت بام باید توسط همدلی پیمان نیکویی را تعدادی تیم ملی مهیا کنیم.

پارس: پرسپولیس هم جلاجل نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مقصد مصاف السد خواهد رفت. پیمان این تیم را به چه نحو می بینید؟ فکر می کنید پرسپولیس بتواند امسال جلاجل آسیا به مقصد قهرمانی برسد؟

ان‌اشاءالله. امیدوارم پرسپولیس بتواند عملکرد نیکویی داشته باشد. پرسپولیس جلاجل مسابقات آسیایی توسط غيرماذون کشورایران به مقصد میدان می‌رود. سربلندي ما این باریک که بتوانند عملکرد نیکویی داشته باشند. منبرها گفت می‌دهم پرسپولیس جلاجل بازی رفت و عقب گرد السد را شکست می‌دهد و به مقصد فینال راه پیدا می‌کند و امیدوارم جلاجل فینال پس ازآن كره زمين اسم باشليق‌ها به مقصد قهرمانی آسیا برسد. مطمئناً بحرها‌هایی که جلاجل آکادمی‌های  هندبال یاد می‌گیرند می‌توانند كره زمين تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس الگوبرداری کنند و جلاجل آینده ايشان تأثیر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/

[ad_2]

هر اسم باشليق دریغ كره زمين پايار/ صفه و افزونتر هیچ!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره،  تیم ملی والیبال کشورایران پیش كره زمين محضر جلاجل هم چشمي كردن‌های قهرمانی كره ارض جلاجل بازی‌های آسیایی کشوراندونزی درخشید و توانست غير حتی یک ست تلف شده ثمار تیم‌های کشورپاکستان، کشورمغولستان، کشورقطر و… چيرگي يافتن کند و گردن آويز طلبه ها را حاصل کردن کند. ملی‌پوشان پشت بام كره زمين این مسابقات به مقصد شهرستان تهران برگشتند و پس ازآن كره زمين تاچند سنه تمدداعصاب راهی کشوراسلوونی شدند.

ایگور کولاکوویچ به مقصد عنایت می‌حالی که کشورایران جلاجل دورودورنگ ماضي ديباچه باارزش ششمی را حاصل کردن انجام بده و فعلاً غير شک توقعات باغ ها جلاجل حد تکرار همین نتیجه صفت بويناك. کشورایران جلاجل دورودورنگ ماضي هم چشمي كردن‌ها پنجمین محضر كلاه خود جلاجل مسابقات قهرمانی كره ارض را هیبت انجام بده. بهترین رتبه کشورایران جلاجل ادوار ماضي این هم چشمي كردن‌ها جایگاه نوزدهمی صفت بويناك که جلاجل دورودورنگ ماضي ۱۳ نردبان خردسالي جلاجل این هم چشمي كردن‌ها داشت و ديباچه ششمی را به مقصد دستگاه بافندگي آورد، اما این شهر بار افزونتر خبری كره زمين رونق، معجز و شگفتی نيستي کشورایران نتوانست به مقصد جمعيت ۶ تیم بالاتر راه پیدا کند.

بهترین ديباچه به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن کشورایران تعدادی هم چشمي كردن‌های قهرمانی كره ارض جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ توسط اسلوبودان کواچ و رتبه ششمی صفت بويناك، اما پیش كره زمين اعزام تیم ملی والیبال کشورایران به مقصد هم چشمي كردن های اسم باشليق ۲۰۱۸ احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال كلام صفت بويناك که تضمینی تعدادی تکرار این نتیجه صور ندارد. 

بلندقامتان والیبال کشورایران جلاجل این دورودورنگ كره زمين مسابقات سرخرگ نسبتاً عنایت داشتند، اما هرچه پیش رفتند افت کردند. تیم ملی والیبال کشورایران جلاجل محب تآميز مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی كره ارض توانست توسط حاصل کردن four پیروزی مواجه نزد تیم‌های کشورپورتوریکو، کشوربلغارستان، کشورکوبا و کشورفنلاند و یک شکست مقابل کشورلهستان و حاصل کردن ۱۱ امتیاز جلاجل جایگاه دوم رديف نظامي D آرامش طلب گرفت و راهی محب تآميز دوم شد. شاگردان ایگور کولاکوویچ جلاجل این محب تآميز به مقصد ترتیب توسط کشوربلغارستان، کشورکانادا و آمریکا مقابل شدن شدند و جلاجل هر سه دیدار نتیجه را به مقصد حریفان كلاه خود واگذار کردند برخودهموار كردن حتی رویای تکرار ديباچه ششمی هم وعاء ثمار پيمان شود و جلاجل وصف آن می‌توان كره زمين ضربت‌المثل «هر اسم باشليق دریغ كره زمين پايار» كاربرد انجام بده.

پیش كره زمين این ایگور کولاکوویچ مبارزه کرده صفت بويناك برخودهموار كردن تاچند بازیکن كره زمين طبقه نوجوانان به مقصد تیم ملی تزریق کند و چنین هم كره زمين ايشان كاربرد انجام بده؛ توسط این پیمان فعلاً او احتمالاً تقصیر را كره زمين كله دار كلاه خود نيرنگ ساز می‌کند و جوانگرایی را بهيمه ها‌ای تعدادی این ناکامی خواهد حالی. جلاجل این بین غير شک دستور كار‌ریزی ابل مسئولان فدراسیون و ناکارآمدی ايشان هم زیاد كره زمين پیش به مقصد اشاره با گوشه چشم خواهد آمد. به مقصد ديباچه مثال جلاجل جایی که تیم دوم و یا حتی سوم کشورایران هم می‌توانست جلاجل بازی‌های آسیایی محضر پیدا کرده و گردن آويز طلبه ها را حاصل کردن کند فدراسیون‌نشین‌ها نتوانستند به مقصد کمیته ملی المپیک تعدادی حاصل کردن گردن آويز طلبه ها پشتیبان دهند و جلاجل نهایت تیم اصلی کشورایران به مقصد کشوراندونزی رفت و جلاجل مسابقاتی محضر پیدا انجام بده که ره‌آوردی به استثناي خستگی تعدادی ايشان نداشت.

به مقصد هر حلول كننده دستاورد عملکرد تیم ملی والیبال کشورایران جلاجل هم چشمي كردن‌های قهرمانی كره ارض ۲۰۱۸ چیزی به استثناي صفه نيستي و فعلاً باید انتظاركش ماند و دید که آقای رئیس چون كه تدبیری تعدادی متبدل وزیر ها حلول كننده تیم ملی دارد هرچند که احيانا دارد ايشان توسط سیاست خاصی نگاه‌ها را به مقصد سمت لیگ بالاتر و يكم این مسابقات بچرخانند و ناکامی مهتر جلاجل هم چشمي كردن‌های قهرمانی كره ارض را به مقصد دستگاه بافندگي فراموشی بسپارند.

هنوز به مقصد یاد داریم که پیش كره زمين این کثیر كره زمين کارشناسان و اهالی والیبال كلام بودند که کولاکوویچ، ضیایی و همکارانش باید بدانند که ارچه تیم ملی توسط دستور كار‌ریزی‌هایی که اعمال داده نتواند باغ ها ديباچه ششمی را حاصل کردن تکرار کند، باید به مقصد فکر خداحافظی باشد، به مقصد خصوصی اینکه غيرماذون احمد ضیایی جلاجل لیست مدیران بازنشسته هم محضر داشت و درستكاري‌هایی جانورصفت پایان دوران ریاست اوی جلاجل فدراسیون والیبال هم مطرح شده باریک.

فعلاً توسط يادآوري كردن قانون نهي كردن بکارگیری و شرایطی که پیش وارد به ذهن باریک باید دید که وزارت نرمش و جوانان چون كه دستور كار‌ای تعدادی فدراسیون والیبال دارد. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد فدراسیون والیبال نیازمند تزریق آب خون عربي زبان‌ای باریک؛ خونی که اختصاصی زیادی كره زمين تغییر آن نمی‌گذرد، اما دستاوردی به استثناي صفه نداشته باریک.

انتهای پیام/س

[ad_2]

فیلمی که زردتشتي ورود به مقصد کتاب درسی را گرفت/ به چه دليل «هميشه و یک سنه» گلچين شد؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری پارس، تا چه وقت سنه پیش صفت بويناك که پیمان معادی بازیگر فیلم «هميشه و یک‌سنه» كره زمين اضافه كشته شدن تصویری كره زمين این فیلم به مقصد کتاب درسی دانايي‌آموزان نبا داد.

این فهمید توسط بیانات‌های متفاوتی مواجه شد؛ چندی معتقد بودند که جلاجل این فیلم محتواهای نامناسبی هدیه شده باریک و آموزش و پرورش عملاً جلاجل تمرین کتاب درسی، دانايي‌آموزان را ترغیب کرده باریک که این فیلم را تماشا کنند.

جلاجل شماره فوری فصل نامه کیهان وارد به ذهن باریک: «وزارت آموزش و پرورش توسط تبلیغ فیلمی که عذار‌ای واحد وزن معادل و قهرمان كره زمين یک معتاد به مقصد موردها پرده نشينيان داغ جا می‌دهد جلاجل کتاب درسی یکی كره زمين كنترات دادن تحصیلی، كره زمين دانايي‌آموزان فراخواني انجام بده برخودهموار كردن این فیلم را ببیند! این فیلم سیاه هیچ تناسبی توسط رديف نظامي سنی کودک و نوجوان ندارد و محتوایش به مقصد قدری بیمار باریک که حتی به مقصد مقام والده نیز توهین می‌کند، کتاب درسی مذکور توسط معرفی این فیلم كره زمين دانايي‌آموزان مدعا برخودهموار كردن درزمينه آسيب رساندن اعتیاد به مقصد موردها پرده نشينيان فکر کنند، درحالی که فیلم مذکور، عذار‌ای واحد وزن معادل و قهرمان كره زمين یک فرد معتاد به مقصد موردها پرده نشينيان نمایش می‌دهد. مشخص نیست که دستگاه بافندگي‌اندرکاران تألیف کتاب‌های درسی روی چون كه حسابی چنین تصمیمی گرفته‌بضع و ميوه نارس می‌خواهند توسط فراخواني و تفکر دانايي‌آموزان به مقصد دیدن این فیلم، ايشان را نسبت به مقصد بیم و آسيب رساندن موردها پرده نشينيان آگاه كردن کنند؟! توقف آن باریک که مسئولان آموزش و پرورش طلب كردن مندرج جلاجل کتاب‌های درسی را توسط دقتی -حتی وسواس‌نوع- بررسی کنند و به مقصد تائید این کتاب‌ها كره زمين صیانت کسانی که مأمور به مقصد ذخیره آن شده‌بضع اکتفاء نکنند».

اما آموزش‌ و پرورش نیز جلاجل این اسم مورد توضیحاتی دارد؛ زيبايي ضیاءالدینی مؤلف کتاب صحت و صحه بنیاد دوازدهم توسط تعبیر اینکه این کتاب جلاجل اسم باشليق تحصیلی ۹۸-۹۷ صوب آموزش پیشگیری كره زمين روال‌های مخاطره آمیز و ارتقای مساحت گيري توانايي خواندن ونوشتن صحت دانايي‌آموزان بنیاد دوازدهم (خروجی‌های آموزش و پرورش) در عوض جمعناتمام لفافه‌ها ذخیره و تدوین شد، تعبیر انجام بده: ورود فیلم سینمایی «هميشه و یک سنه» توسط همین رویکرد و لادگر ثمار تشخیص تیم تألیف جلاجل کتاب گنجانده شد برخودهموار كردن دانايي‌آموزان توسط ابعاد مختلف پدیده اعتیاد آشنا شوند. 

طیبه هدايت مسؤول رديف نظامي صحت و تربیت بدنی دفتراسناد تألیف کتب ابتدایی و نظری آموزش و پرورش نیز جلاجل اخبار توسط ورود فیلم «هميشه و یک سنه» جلاجل کتب بنیاد دوازهم گفت: این تصویر به مقصد فعالیتی جلاجل درسی فروسو ديباچه “اعتیاد” پيوسته كاري انجام خواهد شد و جلاجل آن فعالیت كره زمين دانايي‌آموزان مدعا شده که این فیلم را تماشا و درزمينه فهمید اعتیاد مناقشه و گفت‌وگو کنند.

اوی آدم كردن داد: جلاجل واقع تيرخور مؤلف این بوده دانايي‌آموزان توسط دیدن این فیلم به مقصد مناقشه و گفت‌وگو جلاجل اسم مورد اعتیاد بپردازند، اینکه ميوه نارس اعضای خانواده درگیر اعتیاد می‌شوند و چون كه اتفاقاتی در عوض ايشان می افتد. جلاجل این فعالیت درسی به مقصد وضوح تعبیر شده ما فیلم و فیلمنامه را فهمید گفت‌وگو آرامش طلب نخواهیم داد و مهجور درزمينه تأثیر پدیده اعتیاد جلاجل خانواده گفت‌وگو می‌کنیم. ایضاً دانايي آموزان باید این قسم خانواده‌ها را توسط خانواده‌های صفت پير مقایسه کنند.

هدايت تعبیر انجام بده: فیلم «هميشه و یک سنه» جلاجل واقع ابتدا‌ای در عوض ورود مناقشه اعتیاد دروس باریک که در عوض اولین شهرستان بار جلاجل این حجم و به مقصد این شکل جلاجل کتاب درسی تربيت يافته انجام خواهد شد. این نيكويي كردن پيوسته كاري به مقصد یکی كره زمين کتب بنیاد دوازدهم باریک که دانايي‌آموزان جلاجل این سنین تقریباً به مقصد یک قوچ تمیز رسیده‌بضع برخودهموار كردن بتوانند آثار مقعد این اسم مكلف را تشخیص بدهند و راجع به مقصد آن گفت‌وگو کنند.

وظيفه مند رديف نظامي صحت و تربیت بدنی دفتراسناد تالیف کتب ابتدایی و نظری آموزش و پرورش گفت: جلاجل واقع ما نمی‌خواستیم دانايي آموزان به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم درگیر این فهمید شوند و یا توسط بيگانگان معتار برخوردی داشته باشند یا به مقصد سایت هایی که ایمن نیستند مرحله ها کنند. كره زمين این رو معلم به مقصد لفظ انتخابی این فیلم را برگزیده برخودهموار كردن عوامل مقعد اعتیاد را به مقصد دانايي آموزان تفهیم کند.

اوی درزمينه دلایل گلچين فیلم َ«هميشه و یک سنه» افزود: هیچ حساسیت خاصی در عوض گلچين این فیلم صور نداشته و شاید به مقصد این دلیل که به مقصد راحتی می تواند منظور معلم را به مقصد دانايي آموزان صفت انتقام جو کند، گلچين شده باریک مثل بداخلاقی‌های كس معتاد و مسائلی که جلاجل زندگی این بيگانگان صور دارد. اینطور نیست که ما این فیلم را تایید یا تمييز کنیم. دانايي آموزان توسط دیدن این فیلم به مقصد مناقشه و گفت‌وگو جلاجل باروح اعتیار توسط محضر معلمشان خواهند بازدادن. معلمی که آگاه كردن باریک و ايشان را جلاجل یک مسیر درست به مقصد پیش می‌سرما.

به مقصد شرح احوال پارس، توضیحات وزارت آموزش و پرورش خير مهجور منتقدان را راضی نکرد و ايشان همچنان ديباچه می‌کنند که گلچين این فیلم در عوض ورود به مقصد کتب درسی درست نبوده باریک.

سیدمحمد بطحایی به ‌دست آوردن آموزش‌ و پرورش جلاجل نشست فوری عصر كلاه خود جلاجل جواب به مقصد پرسش خبرنگار پارس درزمينه گلایه كره زمين چندی محتواها جلاجل کتاب درسی مثل ورود یک فیلم جلاجل کتاب‌ها، تقریر انجام بده: ۱۴۰ میلیون جماع کتاب درسی چاپ می‌‌شود و طلب كردن كره زمين كورس سه منبع اتکا شده باریک اما نارسایی را نفی نمی‌کنم که پوشيدگي جلاجل حجم کار، نارسایی‌ها بسیار ناچیز باریک و جلاجل چاپ بعدی تصحیح انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

این مداحان، عزیزترین کسان‌كندو را پیشکش شورش و دفاع مقدس کردند+عکس

[ad_1]

خبرگزاری پارس ـ رديف نظامي مسجد و هیأت: جلاجل میان مداحان شهر اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، هم کسانی هستند که خودشان به مقصد جبهه رفته‌بضع و به مقصد پردل وجرات رسیده‌بضع، هم کسانی که فرزندانشان را تعدادی دفاع كره زمين ناموس و میهن اسلامی به مقصد جبهه فرستاده‌بضع و هم ذاکرانی هستند که پدرانشان را جلاجل این راه كره زمين دستگاه بافندگي داده‌بضع.

ارچه جلاجل اسم باشليق‌های پایانی هزل گويي ۶۰، ايران زمين‌نوشته‌ای جلاجل مجلس ماه مبارک رمضان جامعه مداح شهر تهران، روی دیوار شبستان مسجد حاج ابوالفتح مونس شده صفت بويناك که شهدای این جامعه را معرفی می‌انجام بده، اما آن اسم باشليق‌ها، مبنا شهدایی که ذاکران ائمه اطهار (س) به مقصد ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی پیشکش کرده بودند، قريب ۳۰ نفر صفت بويناك که عمدتاً فرزندان مداحان بودند، اما برخودهموار كردن پایان كلنجار این مبنا، خير مهجور بسیار افزایش یافت که فعلاً باید جلاجل میان مداحان شهر اهل بیت (ع) نامی كره زمين فرزندان شهدا را هم جست‌وجو انجام بده.

شاید شاخص‌ترین مداحانی که اندام خانواده‌های معظم مثال هستند، حاج ستايش شده کریمی، پسرفت شهید نقی کریمی و برادروار شهید داوود کریمی باشد، اما کسی نمی‌تواند ناظم مهتر و قلب‌فايده داشتن‌ای چون حاج نادعلی کربلایی را که هم كلاه خود رزمنده صفت بويناك و هم فرزندانش را جلاجل راه دفاع كره زمين دین و میهن به مقصد جبهه‌های كلنجار فرستاد كره زمين یاد ببرد.

این سیاهه كره زمين پدران و فرزندان شهید جلاجل جامعه ذاکران و مداحان حتماً کامل نیست؛ اما سعی کرده‌ایم به مقصد اندازه بضاعت خودمان، نامی كره زمين شهدایی که اندام خانواده ستایشگران هستند، ببریم. به مقصد امید خواهشگري‌كندو!

مداحان شهید؛ یکی شهید میدان و دیگری شهید خیابان

همیشه جلاجل شهر سنگر دفاع كره زمين میهن اسلامی، بيگانگان نيك‌شرفه به مقصد مداحی و قرائت دعا مشغول بودند. خیلی كره زمين ايشان قبل كره زمين اعزام به مقصد جبهه، مداح رسمی نبودند، اما توسط قرائت پرسش كردن و گداز تاچند بیت سخن منظوم، همه ايشان را به مقصد ديباچه مداح كلنجار می‌شناختند. مبنا این بيگانگان، چندانكه زیاد باریک که درزمينه طوق، اثرپذیری و تأثیرگذاری‌كندو ثمار جریان مداحی، تحقیق مفصلی كره زمين صیانت محسن قداره مظاهری جلاجل کتاب «رسانه شیعه» شده باریک. اما مداحان شهید ـ که مداحی، پیشوند نامشان بوده باریک ـ جلاجل فهرست ما به مقصد ۲ نفر اطلاق انجام خواهد شد؛ یکی كره زمين ايشان شهید غلامعلی جندقی (رجبی) و دیگری شهید قاسم گودرزی باریک که اولی جلاجل جبهه و دومی جلاجل جریان یک عملیات صفت آدم كش جلاجل خیابان پیروزی شهر تهران به مقصد پردل وجرات می‌رسد.


شهید غلامعلی رجبی جندقی

 

شهید غلامعلی رجبی پسرفت حاج زيبايي جندقی كره زمين اساتید برجسته اخلاق و عرفان زمان كلاه خود صفت بويناك و این ابوي سعيد خصوصی‌ای به مقصد تربیت فرزندان كلاه خود داشت. غلامعلی، نوای باريتعالي و لحن سوزناکی داشت که رزمندگان تیپ سیدالشهدا(ع) هرگز آن را كره زمين یاد نخواهند سرما. پوشيدگي او قبل كره زمين سرخرگ كلنجار، جلاجل مغرب شهر تهران هم مداحی می‌انجام بده و هم دعاخوان هیئت‌های مختلف صفت بويناك که كره زمين ناآشكار و نیازها و عرفه‌خوانی‌های او، خاطراتی كره زمين استاد حسین انصاریان، حاج منصور ارضی و حاج محسن طاهری شيريني شده باریک. كره زمين شهید غلامعلی رجبی، که جلاجل نهایی روزهای دفاع مقدس و جلاجل عملیات نخيزگاه به مقصد پردل وجرات رسید،شعرهایی هم به مقصد یادگار مابقي باریک.

اما شهید قاسم گودرزی که جلاجل فهرست شهدای صفت آدم كش باریک، مدير اماكن متبركه ۱۳۱۹ صفت بويناك و كره زمين کارمندان مذهبی و مومن به مقصد نمره می‌رفت. او جلاجل ۱۵ دی ماه ۱۳۶۰ جلاجل خیابان پیروزی شهر تهران كره زمين صیانت منافقین، باروح جدا شدن قصد آرامش طلب گرفت و به مقصد پردل وجرات رسید. گودرزی هم كره زمين کسانی صفت بويناك که مداحی تعدادی او عمل و الفبايي محسوب نمی‌شد، اما شعرهای فراوانی جلاجل سینه داشت. اکنون یکی كره زمين کوچه‌های خیابان دهم فروردین جلاجل نزدیکی مقام صفت آدم كش این شهید به مقصد غيرماذون او مزین باریک.


بخشوده حاج نادعلی کربلایی (پیرمرد نشسته جلاجل تصویر) مداح و ابوي سه شهید دفاع مقدس

 

مداحان سنگرنشین و رزم‌آور

جلاجل میان اهالی مدح و ذکر که خودشان جلاجل کارزار كلنجار توسط عدو بعثی محضر پیدا کردند، غيرماذون كورس مداح زیاد كره زمين بقیه رونق دارد. این كورس خير مهجور خودشان جلاجل جبهه‌ها موجودي می‌شدند و ابزارجنگ به مقصد دستگاه بافندگي می‌گرفتند، بلکه فرزندانشان را هم به مقصد شورش پیشکش کردند. حاج نادعلی کربلایی و حاج ولی‌الله سلیمانی، اولی جلاجل مغرب شهر تهران و دومی جلاجل شروق شهر تهران، مداحان غيرماذون‌آشنایی بودند. حاج نادعلی، سه پسرفت كلاه خود را پیشکش کرده صفت بويناك و سلیمانی، مداح نيك‌لهجه آذری، مسعودش را.

تصاویر حاج نادعلی جلاجل فاو، شلمچه و نواحي افزونتر جنوب، اثر داغ می‌دهد که کربلایی، توسط آن صحنه و اسم باشليق تبيره و ریش سفید، رزمنده جسور و جنگجوی شجاعی بوده باریک. پردل وجرات حسین، مجید و محسن، سه پسرفت او، هیچگاه این مداح و ناظم دل شكسته را كره زمين پای نینداخت و او جلاجل اسم باشليق‌های پشت بام كره زمين كلنجار درگذشت.

محضر رهبر معظم شورش جلاجل ارج داشتن حاج نادعلی کربلایی، كره زمين افزونتر افتخارات این ذاکر اخلالگري و مداح پیشکسوت صفت بويناك؛ هرچند که او جلاجل ساعات عصرگاهی به مقصد گلزار رفته صفت بويناك و آقا را جلاجل کاخاش دیدار نکرد و اتفاقاً همیشه كره زمين زيبايي شناس این دیدار روی منبر زیاد می‌گفت.


حاج ولی‌الله سلیمانی و پسرفت شهید مسعود

 

حاج ولی‌الله سلیمانی اما جلاجل کنار فرزندان رزمنده‌اش (قوچ‌الله، اسدالله و محمد) جلاجل شکل کاروان‌های روحانیون و مبلغان بارها به مقصد جبهه‌های نبرد اعزام شده صفت بويناك. او اسم باشليق‌ها اشاره با گوشه چشم‌ توقف پیکر فرزندش صفت بويناك. جنازه اسدالله (مسعود) تاچند اسم باشليق پیش كنجكاوي شد و توسط تشییع باشکوه مداحان و مردم به مقصد كاشانه ابدی رفت. این جلاجل حالی صفت بويناك که ابوي مداح او، حکایت مفقودی مسعود را جلاجل جبهه و هنگام عملیاتی شنیده صفت بويناك که خوش خدمتي كردن هم جلاجل آن موجودي صفت بويناك. این مداح قدیمی، گردوخاک ماه مبارک رمضان اسم باشليق ۹۲ درگذشت.

حیف باریک وقتی كره زمين مداحان رزمنده درستكاري می‌کنیم، كره زمين حاج علی‌اصغر نیکدل، رزمنده هشت اسم باشليق دفاع مقدس و ذاکر پیشکسوتی که این روزها به مقصد خاطره ها بیماری، بینایی‌اش را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک، یادی نکنیم.

ابوي شهیدی که سخن منظوم مولا علی (ع) یادگارش صفت بويناك

جلاجل میان مداحان مغرب شهر تهران که فخرآميز مرتبط بودن كورس پسرفت شهید را داشت، حاج اسماعیل ولیخانی، ناظم و ذاکر شهر اهل بیت (ع) صفت بويناك که به مقصد «طالع» خلاف كردن می‌انجام بده. او كره زمين شاعران خنيدهنام زمان حال كلاه خود صفت بويناك و شعرهای شاخصی كره زمين او جلاجل قوه ذاكره مداحان باریک. یکی كره زمين آن شعرها، مرثیه خنيدهنام «رازگويي علی كره زمين صیانت تكبرآميز نمی‌آید» باریک. كورس پسرفت این ناظم که به مقصد عضویت رديف نظامي پارتیزانی شهید چمران جلاجل وارد به ذهن بودند، مفقود شدند. عقبه، دردآشنا فقدان محمدحسن و غلامرضا، طالع را جلاجل ۲۲ تیرماه ۷۴ كره زمين پايين آمدن انداخت و این مداح سینه‌ فايده داشتن به مقصد اربابش حسین (ع) پیوست.


حاج احمد صالح که فرزندش را جلاجل سانحه هوایی كره زمين دستگاه بافندگي داد برخودهموار كردن آخركار حيات تازه يافتن گلزار حاضربودن علی اکبر (ع) نخواند

 

كره زمين پدران شهیدی که شهر اهل سخن منظوم و ادبیات بودند، می‌توان نامی هم كره زمين حاج احمد صالح، ابوي طياره چي مجید صالح سرما که هرچند جلاجل یک سانحه هوایی و جلاجل جریان یک پريدن مسافری درگذشت، اما مداحان به مقصد خاطره ها سمي شدن و گداز پدرش و تماشي او كره زمين قرائت گلزار علی اکبر(ع)، مجید را هم «شهید» قلمداد کردند.

وافراً پدران شهید، افزونتر جلاجل میان ما نیستند و جلاجل قطعه پدران و مادران شهدا جلاجل دوار داغ خاک آرمیده‌بضع. بخشوده حاج سیدعلی‌اکبر سجادیان، ابوي شهید مصطفی سجادیان، بخشوده حاج ابوالفضل کیانی، ابوي شهید مجید کیانی، بخشوده حاج تقی متبحری، ابوي شهید ضیاءالدین متبحری، بخشوده حاج تقی ادریسی، ابوي شهید داوود ادریسی، بخشوده حاج محمدتقی فارسی، ابوي شهید ستايش شده فارسی، بخشوده حاج حسین خدامی، ابوي شهید مهدی خدامی و … كره زمين آن يكباره‌بضع.

 

مبنا دیگری هم كره زمين ايشان هستند که جلاجل دوار بیماری، اسم باشليق‌هاست توسط پیری و سالمندی دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می‌کنند که كره زمين آن يكباره می‌توان به مقصد حاج سیدحسن برقعی، ابوي شهید سیدداوود برقعی اشاعت انجام بده.

شهیدی كره زمين روزهای خونین شورش

جلاجل میان شهدایی که جامعه مداح پیشکش شورش کرده باریک، نمی‌توان ثمار غيرماذون شهیدی که جلاجل روزهای پیروزی شورش جلاجل جنوب شهر تهران و به مقصد ولی شلیک هلیکوپترهای رژیم پهلوی به مقصد پردل وجرات رسید، خامه قرمز کشید. شهید احمد تاری ـ که اینک خیابانی جلاجل حوالی میدان زخمي شدن به مقصد غيرماذون اوست. او برادروار مداح و ناظم شهر اهل بیت (ع) یعنی حاج ستايش شده تاری باریک. این شهید جلاجل روزهای خونین كولاك ۵۷ تيرخور گلوله ارتش سلطان السلاطين آرامش طلب گرفت و به مقصد پردل وجرات رسید.


حاج ستايش شده تاری، ناظم، مداح و برادروار شهید احمد تاری (شهید شورش)

 

شهید سیدحسین موسوی نیز برادروار یکی كره زمين مداحان پیشکسوت به مقصد غيرماذون حاج سیدعلی اصغر موسوی، مدیر جامعه مداح شروق شهر تهران باریک که جلاجل جبهه‌های نبرد فراخواني حق را لبیک كلام باریک.

پدری که یار و یاور نواب صفت بويناك

جلاجل میان مداحان ابوي شهید، غيرماذون یک مرشد و ذاکر پیشکسوت، رونق خصوصی‌ای دارد و آن، مرشدرجب رضایی باریک که نواب صفوی به مقصد خاطره ها اشتهازا او به مقصد عمل شریف نانوایی، اوی را «شاطرالعلما» خوانده باریک. شهید زيبايي رضایی، یکی كره زمين تاچند پس نشيني اوست که جلاجل اسم باشليق‌های دفاع مقدس به مقصد پردل وجرات رسید. پوشيدگي كره زمين این مداح، كورس ذاکر به مقصد یادگار مابقي باریک؛ حاج مهدی و حاج حسین رضایی که اولی، دستگاه بافندگي‌اندرکار كاشانه مداحان و جامعه مداح شهر تهران نیز هست.


مرشد رجب رضایی، خنيدهنام به مقصد شاطرالعلما، مداح، ابوي شهید و كره زمين همرزمان نواب صفوی

 

مرشد رجب که جلاجل اسم باشليق‌های ترس ووحشت حاكم بر جامعه به مقصد نواب صفوی جلاجل منزلش معاذ داده صفت بويناك، جلاجل سپيده دمان بیستم ماه مبارک رمضان جلاجل اسم باشليق ۷۲ كره زمين کیهان رفت.

شهیدزادگانی جلاجل میان نسل نوی مداحی

اما جلاجل میان فرزندان شهید، كورس مداح شاخص و پرمخاطب هستند که اولی یعنی حاج ستايش شده کریمی، دفاع مقدس را به مقصد نیکویی درک کرده و جلاجل زمان يكم كلنجار، ۱۲ و جلاجل پایان آن ۲۰ اسم باشليق داشته باریک؛ اما مداح دوم، یعنی حاج مهدی رسولی مدير اماكن متبركه روزهای آخركار هشت اسم باشليق دفاع مقدس باریک که پدرش جلاجل زمان كلنجار تحمیلی مسؤول ستاد تیپ ۳۶ انصار بوده و مهدی تقریباً كورس اسم باشليق و نیم داشته که جلاجل عقرب ۶۹ پدرش جلاجل کردستان به مقصد پردل وجرات رسیده باریک.


حاج ستايش شده کریمی، پسرفت شهید نقی کریمی و برادروار شهید داود کریمی

 

ابوي حاج ستايش شده کریمی، كلاه خود نیز ذاکر شهر اهل‌بیت (ع) صفت بويناك که پس ازآن‌ها فرمانده رژيمان شهرستان شاهین‌شهر شهر اصفهان شد و اولین اعزامش به مقصد کردستان صفت بويناك. نهایی اعزام او نیز ۱۳ سپند ۱۳۶۰ صفت بويناك و چهارم فروردین ۱۳۶۱ جلاجل عملیات فتح‌المبین جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران عباس، به مقصد مقام جاویدالاثری رسید.


مهدی رسولی، پسرفت شهید

 

شهدای دیگری كره زمين جامعه مداحان

شهید محمدرضا ملاحیدر، شهید محمدعلی فرهادپور، شهید علی‌اکبر طرازانی، شهید علی‌اصغر ذاکری، شهید غلامحسین حاج‌امیری، شهید زيبايي نیکوقدم، شهید سیدحسن موسوی، شهید باقر نی‌طباء، شهید احمد حمایت، شهید محمد فخاران، شهید مصطفی توکلی، شهید سیدعلی‌‌اکبر شهربانی، شهید زيبايي رحمانی، شهید مسعود سلطانی، شهید علی‌اصغر کیانی، شهید مرتضی کاظمی، شهید علی فصیح‌كلامي، شهید سعید ذاکری، شهید صدری، شهید مصطفی جعفری، شهید محمدعلی فراهانی، شهید حسین مصطفایی و شهید ستايش شده طالبی، افزونتر شهدای جامعه مداح شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]

نگاهی به مقصد فعاليت ها حکام تازي خلیج سواره به مقصد صدام جلاجل درافتادن كلنجار تحمیلی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، صفت تجاوزگرانه ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم صدام به مقصد کشورایران و ابتر شدن جنگی که طولانی‌ترین كلنجار کلاسیک مئه بیستم لقب گرفت، صرفا یک درگیری نظامی میان كورس کشور یا كورس ارتش نيستي. پیمان درگیری‌ها و یورشی که تيرخور آن تسخیر شهرستان تهران جلاجل اختصاصی زمان کوتاه صفت بويناك به مقصد دوره علیه کشورعراق پیش رفت و نهایتا جلاجل سوم خرداد ۶۱ توسط آزادسازی خرمشهر، محاذات به مقصد آما نیروهای ایرانی عقب گرد و نگرانی‌ها كره زمين وعاء و نفوذ کشورایران جلاجل شهربان خير فرد شماری کشورهای عربی بلکه قوچ‌های جهانی را نیز به مقصد کوشش انداخت.

فهمید نوشته موجودي، حمایت‌های کشورهای عربی کنار خلیج سواره جلاجل درافتادن هشت اسم باشليق كره زمين رژیم صدام باریک. این کشورها هر تاچند جلاجل اعلام مكانها رسمی، كلاه خود را بی چشم جلوه می‌دادند، اما جلاجل عمل هر آن‌چون كه جلاجل توان داشتند را به مقصد پای دیکتاتور کشورعراق ریختند.

سيني كلام کارشناسان، نگرانی کشورهای عربی کنار خلیج سواره که آن‌ها را به مقصد سرازیر وزیر ها انواع کمک‌ها به مقصد کشورعراق واداشت؛ جلاجل وهله‌ی اولا نفوذ معنوی شورش اسلامی کشورایران و احيانا رويداد خیزش‌هایی جلاجل این کشورها و جلاجل وهله‌ی دوم، روایت آمریکا كره زمين آن صوب که پیروزی کشورایران جلاجل كلنجار می‌توانست همسنگي قوچ را به مقصد نكراء تغییر دهد؛ صفت بويناك. یعنی آن‌ها پیروزی کشورایران جلاجل كلنجار را یک ريسك موجودیتی تعدادی كلاه خود می‌پنداشتند و كره زمين شهر زاویه افزونتر آمریکا به مقصد هیچ وجه به مقصد برتری کشورایران جلاجل شهربان رضایت نمی‌داد.

انگیزه‌های ناسیونالیستی شماری کشورها جلاجل حمایت كره زمين رژیم صدام را نیز برخودهموار كردن حدودی می‌توان دیدگاه انجام بده.

«میسر الشمری» فصل نامه‌نگار عربستانی که مقام ها مختلف كلنجار کشورایران و کشورعراق را جامه زنان هندي داده باریک، به مقصد شبکه بی بی سی جلاجل این به دفعات می‌گوید: «هم نشين توسط شورش کشورایران جلاجل ۱۹۷۹، علی‌رغم گفتاري رهبر شورش کشورایران (ولايت خمینی) جلاجل اسم مورد هرآينگي آزادسازی قدس و مبارزه توسط کشوراسرائیل، جلاجل رسانه‌ها و افکار عمومی کشورهای خلیج [فارس] به مقصد نكراء جلاجل اسم مورد ريسك کشورایران تبلیغ شد.»

اوی معتقد باریک که حمایت کشورهای عربی خلیج سواره كره زمين کشورعراق، پشت بام كره زمين اسم باشليق ۱۹۸۴ که نیروهای ایرانی توانستند بغداد را جلاجل تیررس ابزارجنگ‌های كلاه خود آرامش طلب دهند، به مقصد شکل رسمی افزایش یافت.

«مصطفی العانی» مدیر مطالعه‌های امنیتی و دفاعی مرکز مطالعه‌های «الخلیج» امارات نیز جلاجل مقاله‌ای مدعی باریک که پشت بام كره زمين ورود کشورایران به مقصد خاک کشورعراق و سنگینی محاذات كلنجار به مقصد آما شهرستان تهران، کشورهای عربی خلیج سواره به مقصد نكراء عاطل ريسك کرده و کمک‌های كلاه خود به مقصد کشورعراق را ابتر شدن کردند.

به مقصد كلام‌ی اوی کشورهای عربی کنار خلیج سواره مجموعا جلاجل درافتادن هشت اسم باشليق ۵۰ میلیارد دلار به مقصد کشورعراق کمک کردند. (این رقم جلاجل مناجاتگري كردن افزونتر برخودهموار كردن ۲۰۰ میلیارد دلار نیز ذکر شده باریک).

یکی كره زمين فرماندهان كلنجار جلاجل همین اخبار می‌گوید: «جلاجل بیاندازه كره زمين عملیات‌ها نظیر خیبر، والفجر eight و کربلای ۵، حقیقتاً ماشین نظامی کشورعراق كره زمين هم پاشیده شد؛ اما به مقصد تاچند ماه نمی‌کشید که صدام پشت بام كره زمين هر کدام كره زمين این عملیات‌ها، توسط امکانات زیادتر و جدیدتر واصل شهربان می‌شد. این مسأله محصول برداري نمی‌شد سواي توسط زروسيم تازي‌های شهربان و حمایت‌های مغرب و شروق».

جلاجل آدم كردن خواهید خواند که کمک‌های این کشورها طیف وسیعی را شامل می‌شد، كره زمين نسيه‌های مصيبت بديل برخودهموار كردن پشتیبانی لجستیکی و مبارزه‌ها تعدادی افزایش اشکال و پایین استدلال كردن قیمت نفت صوب ضربه به مقصد اقتصاد کشورایران جلاجل كلكسيون حمایت‌ها جای می‌گیرد.

***

حجم کمک‌های کشورمالی کشورهای جنوبی خلیج‌ سواره به مقصد کشورعراق، توسط توجه به مقصد ذات این کمک‌ها هیچ زمانی به مقصد صفت منسوب به طوس رسمی و اسم نويسي مشخص نخواهد صفت بويناك.

اندیشکده گلوبال سکیوریتی، حجم کمک‌های کشورمالی سه کشور عربستان، کشورکویت و امارات را تقریبا ۴۶ میلیارد دلار ذکر کرده باریک. این رقم جدای كره زمين کمک‌های مصيبت بديل شمارش شده باریک و به مقصد ديباچه بدهی کشورعراق به مقصد این کشورها محسوب انجام خواهد شد.

 

کارشناسان هزینه‌ جنگی کشورعراق را مقرري بین ‌٦٠٠ میلیون برخودهموار كردن یک میلیارد دلار برانداز می‌کردند؛ جلاجل حالی که پول بيگانه محصول برداري كره زمين صدور يوميه ‌٨٩٣/ ١میلیون بشکه نفت به مقصد قیمت ميانه بالا ‌١٢ دلار تعدادی هر بشکه، جلاجل اسم باشليق‏ های پایانی كلنجار رقمی جلاجل قريب ‌٦٨١ میلیون دلار جلاجل ماه صفت بويناك و این حتی تکافوی هزینه جنگی کشورعراق را نمی‌انجام بده؛ كره زمين این صوب وعاء حمایت کشورهای عربی به مقصد ­خصوصی کشورکویت و عربستان جلاجل كلنجار تحمیلی كره زمين کشورعراق به مقصد نیکی آشکار انجام خواهد شد.

کشورعربستان سعودی

کشورعربستان سعودی كره زمين ابتدای پیروزی شورش اسلامی کشورایران، كلاه خود را جلاجل مقابل مفاهیم و منوي‌های این شورش می‌دید و  كره زمين همین رو پشت بام كره زمين یورش رژیم صدام به مقصد کشورایران، كره زمين هیچ کمک و حمایتی تعدادی مقابله توسط کشورایران دریغ نکرد. وقتی رژیم نشوز به مقصد کشورکویت يورش انجام بده، مقامات سعودی كلاه خود به مقصد این کمک‌ها اذعان کردند. عربستان زیاد كره زمين ۳۰ میلیارد دلار نسيه به مقصد کشورعراق داد و جلاجل آدم كردن بدهی‌های کشورعراق را وام گذاري انجام بده. در عرض جلاجل سایه نا امنی خلیج سواره، نفت کشورعراق را توسط صنع به هدف نخوردن لوله‌‌ای به مقصد عربستان سرما برخودهموار كردن كره زمين آن‌مكان به مقصد فروش برساند. كره زمين این به هدف نخوردن لوله يوميه یک و نیم ملیون بشکه نفت صادر می‌شد.

 كره زمين اسم باشليق ‌١٩٨٢ کشورکویت و عربستان سازواري کردند عایدات صدور نفت كره زمين شهربان‌ بی ‏چشم الخفجی (يوميه ‌٣٠٠ الی ‌٣٥٠ هزار بشکه) به مقصد شمار کشورعراق واریز شود. این توافقنامه برخودهموار كردن اسم باشليق ‌١٩٨٦ تعادل داشت و کشورعراق نگرنده تمدید آن تعدادی یک اسم باشليق افزونتر صفت بويناك.

عربستان در عرض به مقصد هم نشين کشورکویت و کشوراردن كناره ها كلاه خود را تعدادی فرستادن ابزارجنگ و تجهیزات به مقصد سمت خاک کشورعراق، جلاجل اختیار این کشور آرامش طلب دادند.

حمایت‌های سیاسی عربستان كره زمين رژیم هنگام ولادت کشورعراق نیز جلاجل دائم الخمر‌های بین‌المللی و شهربان‌ای كره زمين يكباره اتحادیه تازي، دائم الخمر کنفرانس اسلامی دايگي توجه صفت بويناك.

كره زمين صیانت افزونتر، کشورعربستان سعودی مبارزه انجام بده توسط افزایش اشکال نفت، قیمت آن را که اصلی‌ترین منبع درآمد کشورایران صفت بويناك کاهش دهد؛ به مقصد نوع‌ای که کشورایران تعدادی كورس اسم باشليق پیاپی هر بشکه نفت كلاه خود را شش دلار می‌فروخت.

ریاض جلاجل پس ازآن ارائه مفروضات نظامی كره زمين کشورایران به مقصد کشورعراق نیز فعال صفت بويناك. این کشور توسط جلاجل اختیار دمساز شدن هواپیماهای شناسایی آواکس كره زمين آمریکا اقدام به مقصد جمعيت‌آوری مفروضات نیروهای ایرانی و ارائه آن به مقصد صدام می‌انجام بده.

جلاجل این اخبار، «دريابار پي خديو» سفیر هنگام ولادت ریاض جلاجل واشنگتن كلام صفت بويناك که عربستان به مقصد ديباچه ميانجي تبرئه مفروضات نظامی نیروهای ایرانی و در عرض توصیه‌های آمریکا به مقصد کشورعراق عمل می‌انجام بده.

کشورکویت

کشورکویت که كلاه خود کمتر كره زمين كورس اسم باشليق پشت بام كره زمين كلنجار کشورایران و کشورعراق تيرخور يورش صدام آرامش طلب گرفت؛ جلاجل درافتادن كلنجار هشت ساله كره زمين بااستعداد‌ترین راههای تنفسی صدام به مقصد نمره می‌رفت. این کشور علاوه ثمار eight میلیارد دلار نسيه، ۱۴ میلیارد دلار نیز به مقصد ديباچه نسيه پيام رساني به مقصد کشورعراق داد و این علاوه ثمار نفتی باریک که کشورکویت تعدادی کشورعراق صادر می‌انجام بده. «شیخ الصباح» یکی كره زمين سفرای کشورکویت جلاجل آمریکا، جلاجل اخبار توسط مقیاس این کمک‌ها ديباچه کرده صفت بويناك: «کشورکویت ۱۴ میلیارد دلار کمک نقدی و زیاد كره زمين ۱۶ میلیارد دلار كره زمين طریق کمک‏های خدماتی و غیره به مقصد ماشین جنگی کشورعراق مساعدت کرده باریک». 

جلاجل همین حلول كننده کشورعراق كره زمين اختصاصی‌ها پیش كره زمين كلنجار به مقصد كنار زدن تسلط ثمار سه جزیره کویتی بوبیان، فیلکه و وربه صفت بويناك برخودهموار كردن بتواند محدودیت جغرافیایی كلاه خود را جلاجل دسترسی به مقصد خلیج سواره جاي دنج کند. صدام جلاجل درافتادن كلنجار توسط جدیت هر چون كه جمعناتمام‌نمناك به مقصد كنار زدن تصادم كردن یا باغ ها دربست این جزایر برآمد. عقبه جلاجل عقرب ۶۳ مجلات کویتی كره زمين اكتسابي سازواري توسط بغداد تعدادی اجازه كاربرد کشورعراق كره زمين جزایر سه‌گانه نبا دادند. این مسأله توانست قوچ رزمايش نظامی ارتش کشورعراق را بسیار تبيره سرما به مقصد طوریکه هواپیماها، هلیکوپترها و نیروهای اطلاعاتی رژیم کشورعراق كره زمين موقعیت جزیره بوبیان بطور مکرر كاربرد می‌کرده‌بضع.


موقعیت جزیره بوبیان

 

ثنايا‌برداری‌های نظامی رژیم کشورعراق كره زمين جزایر کویتی ثمار علیه مكانها نیروهای جمهوری اسلامی کشورایران، جلاجل جریان اقدام مشترک نیروهای آمریکایی، عراقی و کویتی جلاجل اسم باشليق ۶۷ که به مقصد معاودت‌گیری شبه جزیره فاو و افزونتر نواحي فروسو آشكارگفتن کشورایران كشيده شده شد، به مقصد عزايم كلاه خود رسید.

علاوه ثمار كورس کشور عربستان و کشورکویت، كورس کشور امارات و کشورقطر مبارزه می‌کردند كلاه خود را كره زمين آذريون كلنجار گرد هم آمدن نگه دارند، به مقصد اسم مورد امارات که كره زمين احيانا مقابله بمثل‌جویی کشورایران بسیار جلاجل هراس صفت بويناك؛ كره زمين این رو اقدام چندانی علیه کشورایران اعمال ندادند و زیادتر مبارزه كلاه خود را ثمار میانجیگری گذاشتند. هرچند امارات عربی یک میلیارد دلار و کشورقطر پانصد میلیون دلار برخودهموار كردن اواخر اسم باشليق ۱۹۸۱ میلادی به مقصد کشورعراق کمک کردند.

انتهای پیام/د

[ad_2]

ازسینه‌ات شعله آتش کشید آذريون تشنه/ آئینه پيمان انجام خواهد شد كره زمين سمي شدن نسمه داخل+مقتل، چامه زن و آواز

[ad_1]

 خبرگزاری سواره ـ رديف نظامي دین و شهر اندیشه: حسین وارد به ذهن برخودهموار كردن زمینه حیات طیبه را جلاجل زمین خشکیده انسانیت مهيا آورد و بارانی باشد برکویر قلب‌های خاكسترشده.

حسین وارد به ذهن؛ توسط مرگی زندگی آفرین، برخودهموار كردن آدمی امکان ولایت زیستن را بیابد. حسین وارد به ذهن برخودهموار كردن دیوارهای بردگی یزید را فرو ریزد و پنجره‌ای بگشاید به مقصد هوايي بندگی پروردن برخودهموار كردن پلی بزند به مقصد آبی بی‌کران اخفاك. کربلا را توسط خاک کهنگی چون كه کار؟ که عاشورا آیینه‌زار جلوه جلال و زيبنده خداست.

 

 

 مقتل دوال عاشورا

وقتی ولايت حسین علیه‌السلام دید که بسیار برایش باقی نمانده، رو به مقصد خیمه انجام بده و فرمود: «یا سکینه! یا فاطمه! یا زینب! یا مام‌کلثوم! علیکن منی‌السلام.»

پشت بام سکینه گفت: «پاپي شدن! آیا تسلیم اجمال شده‌ای؟»
ولايت فرمود: «به چه طريق پريان به مقصد اجمال ندهد کسی که یاوری ندارد؟»
سکینه گفت: «باباجان! ما را به مقصد مزار جدمان بازگرداندن.» نسا‌ها شرفه به مقصد گریه رسا کردند.
ولايت حسین علیه‌السلام، طي وصایای امامت به مقصد ولايت بسيارنمازخوان علیه‌السلام فرمود: «پسرم! به مقصد شیعیانم سلامي مرا برسان و وراج پدرم غریبانه کشته شد. در عوض مصیبت او ناله کنید.»
آن هنگام كره زمين خواهر كلاه خود زینب سلامي‌الله علیها، لباس کهنه‌ای گرفت برخودهموار كردن عدو جلاجل آن طناب انداختن نکند و عیال را امر به مقصد صبر فرمود.

جلاجل معالی السبطین باریک که زینب سلامي‌الله علیها، شليطه ولايت را گرفت و فرمود: «برادرم! آهسته رو و توقف آبادی برخودهموار كردن داخل را سیر ببینم و وداعی کنم که ملاقاتی بعدش نیست.» پشت بام حاضربودن او را دلداری داد.

ایضاً جلاجل تذکرةالشهدا وارد به ذهن باریک که به مقصد برادروار فرمود: «صبر آبادی برخودهموار كردن به مقصد وصیت والده عمل کنم که فرموده وقتی جلاجل کربلا عازم كلنجار شدی گلویت را ببوسم.»

(كورس شرح احوال اخیر جلاجل محاربه و تاریخ‌های متقدم و باانسجام مشاهده نشد؛ لیکن به مقصد صوب بلد موضوع بحث متذکر شدیم.)

عاريت ولايت مقابل لشکر رفت و شهر بار افزونتر بسیار طلبید: «هل منبرها داب یذب عن مزار رسول الله و….»
نسا‌ها شیون کردند. ولايت بسيارنمازخوان علیه‌السلام که كريه بیمار صفت بويناك و توان برج دريايي شمشیر نداشت، خواهان شدن كره زمين خیمه بيرون شود که به مقصد امر ولايت، سکینه صفت ترسا او را برگرداند.

ولايت حسین علیه‌السلام لشکر ولد شگون ملعون را به مقصد كلنجار فراخواني می‌انجام بده و هرکس به مقصد میدان آن حاضربودن می‌آمد به مقصد هلاکت می‌رسید؛ برخودهموار كردن اینکه رديف نظامي زیادی كره زمين سربازان ولد شگون ملعون کشته شدند. ولايت علیه‌السلام توسط آنان جنگید و این رجز را می‌خواند: «کشته كشته شدن مرغوبيت كره زمين زندگی هم مقام هم پياله توسط ننگ باریک و ننگ، مرغوبيت كره زمين واصل كشته شدن به مقصد هاويه باریک.»

یکی كره زمين راویان كلام باریک: «به مقصد پروردن نوفه ندیدم کسی را نترس‌نمناك و دلیرتر كره زمين حسین علیه‌السلام که عدو، او را محاصره کرده و جنس كارتن ساخته و فرزندان و شهرستان اهل بیت و اصحابش را کشته صفت بويناك، اما توسط این حلول كننده، هر زمان که سربازان ولد شگون ملعون به مقصد حاضربودن يورش می‌کردند، حاضربودن توسط شمشیر ثمار ايشان هجوم می‌آورد و ايشان همچون گله گوسفندی که گرگی جلاجل بینشان افتاده باشد، پراکنده می‌شدند و عاريت ولايت علیه‌السلام به مقصد مرکز يورش كلاه خود بازمی‌گشت؛ جلاجل حالی که لبانش به مقصد این ذکر راه آهن درون شهري صفت بويناك که: «لا شهرك نشين ولا قوة الا بالله.»

راوی می‌گوید: «ولايت علیه‌السلام جلاجل حین كلنجار توسط لشگر ولد شگون ملعون، آنان بین حاضربودن و خیمه‌هایش حایل شدند. جلاجل این حلول كننده ولايت علیه‌السلام فرمودند: «وای ثمار شما ای پیروان خاندان ها ابوسفیان! ارچه دین ندارید و كره زمين دوال قیامت هراسی به مقصد قلب ندارید، جلاجل این کیهان، آزادمرد باشید و ارچه آنگونه که می‌پندارید، تازي هستید به مقصد نسب و مايه خویش بازگردید.»

شمر لعنةالله علیه گفت: «ای پس نشيني فاطمه! چون كه می‌گویی؟»
ولايت علیه‌السلام فرمود: «می‌گویم منبرها توسط شما می‌جنگم و شما توسط منبرها. زنان که گناهی ندارند. پشت بام برخودهموار كردن وقتی که منبرها بيدين هستم، نگذارید که این سرکشان و جاهلان و ايذا‌پیشگان به مقصد مزار منبرها چقدر کنند.»
شمر لعنةالله علیه گفت: «ای ابن فاطمه! سخنت را می‌پذیریم.»

پشت بام آن لشکر، بایست دردسترس كلنجار توسط ولايت حسین علیه‌السلام شدند. ولايت جلاجل قشلاق كلنجار كره زمين ايشان بستگاه پيمان انجام بده؛ ولی ايشان به مقصد حاضربودن پيمان ندادند. برخودهموار كردن اینکه هفتاد و كورس زخم به مقصد بدن مطهر و ولایت آن حاضربودن به هدف خوردن انجام بده. ولايت علیه‌السلام که توان و تاب وتوان كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده صفت بويناك، آن گونه‌ای ایستاد برخودهموار كردن کمی تمدداعصاب کند. جلاجل این بین، سنگی به مقصد صیانت او تيررس کردند، سنگ ثمار پیشانی حاضربودن نشست.

ولايت حسین علیه‌السلام شليطه پیراهن را فوق آورد برخودهموار كردن آب خون پیشانی مطهرش را ولایت کند که تیری سه شاخه و مسموم به مقصد صیانت حاضربودن تيررس شد. تیر ثمار فواد نازنین ولايت حسین علیه‌السلام جای گرفت. آن هنگام فرمود: «بسم‌الله و بالله و علی ملة رسول‌الله صلی‌الله علیه و عقاب.»

عاريت كله دار را به مقصد صیانت هوايي رسا انجام بده و هدیه داشت: «خدایا! داخل می‌دانی که اینها می‌خواهند مردی را بکشند که جلاجل صفت انحصارطلب زمین، مگراين كه او ابن دوطرفه پیامبری نیست.»

عاريت تیر را كره زمين خلف وعده بيرون انجام بده. آب خون، همچون ميزاب جاری شد. ولايت علیه‌السلام افزونتر توان جنگیدن نداشت. به مقصد همین خاطره ها جلاجل بدون شك نقالي كردن ایستاد. سربازان لشکر ولد شگون ملعون یکی یکی روبروي هم قرار گرفتن آمدند برخودهموار كردن آن حاضربودن را به مقصد پردل وجرات برسانند، اما برگشته می‌شدند، به دلیل اینکه نمی‌خواستند داروي تقويتي را توسط آب خون حسین علیه‌السلام ملاقات کنند.

…. عقبه مردی كره زمين قبیله «کنده» به مقصد غيرماذون «مالک پي نسر» ملعون روبروي هم قرار گرفتن آمد و به مقصد ولايت حسین علیه‌السلام فحش دادن داد. عاريت توسط شمشیر ثمار كله دار ولايت حسین علیه‌السلام زد. نكراء ضربه به مقصد حدی صفت بويناك که کلاه‌كلاه خود حاضربودن شکافت و شمشیر به مقصد كله دار نازنین ایشان به هدف خوردن انجام بده. کلاه‌كلاه خود آکنده كره زمين آب خون شد. ولايت حسین علیه‌السلام ايران زمين‌ای خواهان شدن و زخم كله دار را توسط آن عقد كردن. عاريت کلاهی افزونتر ثمار كله دار گذاشته و روی آن عمامه پیچید.
پیکر ولايت حسین علیه‌السلام مالامال كره زمين زخم و عفونت شده صفت بويناك. تیرها و نیزه‌ها به مقصد بدن مبارک حاضربودن به هدف خوردن کرده صفت بويناك و همسايگي جوجه تیغدار، بدن ایشان مالامال كره زمين تیر صفت بويناك. جلاجل این هنگام، شخصی به مقصد غيرماذون «صالح پي وهب مزنی» ملعون توسط نیزه به مقصد پهلوی ولايت حسین علیه‌السلام زد. سیدالشهدا علیه‌السلام كره زمين روی اسب به مقصد زمین افتاد. نوع صاف كلاه خود را ثمار زمین نهاد؛ جلاجل حالی که می‌گفت: «بسم‌الله و بالله و علی ملة رسول‌الله.»

پس ازآن ولايت علیه‌السلام كره زمين روی خاک برخاست. 
راوی می‌گوید: جلاجل این هنگام ولادت، حاضربودن زینب کبری سلامي‌الله علیها كره زمين خیمه بیرون دوید؛ جلاجل حالی که فریاد می‌زد: «وای برادرم! وای آقایم! وای شهرستان اهل بیتم! کاش هوايي ثمار زمین فرود می‌آمد. کاش کوه‌ها تکه تکه شده و جلاجل بیابان‌ها پراکنده و متلاشی می‌شدند.»

شمر ثمار كله دار سربازانش فریاد کشید: «درزمينه او (ولايت حسین علیه‌السلام) انتظاركش چون كه هستید؟)
پس ازآن كره زمين این حرف شمر، لشکر كره زمين همه چشم به مقصد ولايت حسین علیه‌السلام يورش کردند. «زرعة پي شریک» ملعون توسط شمشیر به مقصد کتف يسار ولايت علیه‌السلام زد، اما اباعبدالله توسط ضربه شمشیر او را به مقصد هلاکت رساند. كس دیگری توسط شمشیر به مقصد گردن آن حاضربودن زد که ثمار اجاره دهنده این ضربه، ولايت علیه‌السلام توسط لفظ ثمار زمین افتاد. ابی‌عبدالله علیه‌السلام می‌خواهان شدن دوباره رسا شود، اما كره زمين نكراء ناتوانی نمی‌توانست و به مقصد رو افتاد.

 لا شهرك نشين و لا قوة الا بالله

 

 

نزدیکِ عصر صفت بويناك، برافروخت ماهِ داخل
نزدیک عصر، صفت بويناك مزار بی‌معاذِ داخل

كره زمين سینه‌ات شعله آتش کشید آذريون ِ تشنه
آئینه پيمان انجام خواهد شد كره زمين سمي شدن ِ نسمهِ داخل

توسط آخری سه شاخه به مقصد زانو درآمدی
شد نیزه یِ غریبی ِ داخل تکیه‌گاهِ داخل

روح داشتی هنوز، مزار صفت بويناك جلاجل امانت نگهدار
كلاه خود لشگری‌ست این غضبِ جلاجل نگاه داخل

جلاجل بین ِ عمق ِ فاجعه افتاد پیکرت
برخاست توسط شهواني نفست «یا اِلهِ» داخل

پشت بام قبل ِ حنجرت نفست را برید شمر
ثمار سینه‌ات نشسته و مقفل ست راهِ داخل

طاقت بیار؛ خواهرت كره زمين خیمه می‌رسد
طاقت بیار؛ می‌رسد كره زمين رَه رژيمانِ داخل

كره زمين حجم نیزه‌ها و كره زمين پرپشتِ سنگ‌ها
مغاك چیست؟!… کوه شده قتلگاه داخل
«محمد رسولی»

 

مقتل نوشته روی تنت پايين آمدن گذاشتند
جلاجل زیر دستگاه بافندگي‌وپا ، مضروب‌ای دستگاه بافندگي‌وپا حسین

مقتل نوشته پیکر داخل لين گشته صفت بويناك
توسط هر نسیم جسم داخل شد جابجا حسین

مقتل نوشته حد مزار را چهل زراع
رفته پريان سوا سرت برخودهموار كردن کجا حسین

مقتل نوشته ضربه به مقصد پهلوی داخل زدند
حتماً شبیه مادرتان بی‌جو حسین

مقتل نوشته رأس داخل را بد بریده‌بضع
چون كره زمين روبروي هم قرار گرفتن بریده نشد كره زمين اشكاف حسین

مقتل نوشته دستگاه بافندگي به مقصد گیسوی داخل زدند
یک مجموعه گرگ‌های بی حیا حسین

مقتل نوشته دستگاه بافندگي داخل كره زمين بند دست بریده شد
باخنجری شکسته و توسط ضربه‌ها حسین

مقتل نوشته زیر گلو نحر گشته صفت بويناك
پهنای نیزه شد به مقصد گلوی داخل مكان حسین

هر ضربه را در عوض رضای پروردن زدند
شمشیر، نیزه، سنگ و حتی عصا حسین
«قاسم نعمتی»

 

گلزار/ حاج منصور ارضی

 

زمینه/ حاج ستايش شده کریمی/ پیغام کربلا به مقصد نجف سرما جبرئیل

 

زمینه/ کربلایی نریمان پناهی/ وای ثمار حالم

 

 

زمزمه/ کربلایی نریمان پناهی/ خودم نبا دارم

 

يك جهت/ کربلایی نریمان پناهی/ هوايي جلاجل عزا

 

دودمه/ حاج ستايش شده کریمی/ حسین سرباز ره دین صفت بويناك

 

 

تک/ حاج ستايش شده کریمی/ می‌زنم دم ز علمدار 

 

كنگاش/ کربلایی نریمان پناهی/ قتلگاه اشک و نسمه

 

كنگاش/ کربلایی حنیف طاهری/ برخودهموار كردن حسین باریک چون كه ارب به مقصد عطای دگران

انتهای پیام/

[ad_2]