قضایای کشورسوریه و شکست آمریکا جلاجل آن اثر داغ داد آمریکا مهارشدنی باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره، حاضربودن آیت الله خامنه ای رهبر معظم شورش اسلامی امشب (جمعه) جلاجل دیدار آقای ولادیمیر پوتین رییس خلق کشورروسیه و هیأت هم محفل، اشارتاً تقریر صاحبدیوان تعدادی لبخند ميوه وجود داشتن نشست سه جانبه شهر تهران، گفتاري رییس خلق کشورروسیه مبنی ثمار لزوم گشايش هرچه زیادتر هم‌پیشه‌های دوجانبه را تأیید کردند و گفتند: هم‌پیشه کشورایران و کشورروسیه جلاجل فهمید کشورسوریه یک همال برجسته و یک هیبت بسیار شایسته كره زمين هم‌پیشه كورس جانبه باریک که به مقصد معنی واقعی کلمه، هم افزایی باریک.

رهبر شورش اسلامی، توسط تأکید ثمار اینکه هم‌پیشه‌های كورس جانبه کشورایران و کشورروسیه می تواند جلاجل هم تراز و هم سان جهانی نیز گشايش یابد، افزودند: یکی كره زمين مواردی که كورس چشم می توانند توسط یکدیگر هم‌پیشه داشته باشند، مهار امریکا باریک به دلیل اینکه امریکا یک ريسك تعدادی بشریت باریک و امکان مهار آن نیز صور دارد.
حاضربودن آیت الله خامنه ای قضایای کشورسوریه را یک همال موفق كره زمين مهار امریکا برشمردند و به يادماندني کردند: امریکایی‌ها اکنون جلاجل کشورسوریه شکست واقعی خورده بضع و به مقصد منوي ها كلاه خود نرسیدند.
ایشان توسط تشریح منوي ها امریکا جلاجل ابتدای قضایای کشورسوریه بویژه پس ازآن كره زمين سرنگونی حکومت‌های غيرمشدد به مقصد امریکا جلاجل کشورمصر و کشورتونس گفتند: امریکایی‌ها قصد داشتند توسط كاربرد كره زمين پیمان به مقصد‌صور وارد به ذهن جلاجل آن زمان جلاجل کشورهای عربی، ضربه وارده جلاجل کشورمصر و کشورتونس را جلاجل کشورسوریه و توسط سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جاي دنج کنند اما اکنون کاملاً شکست خورده بضع.
رهبر شورش اسلامی تحریم کشورایران، کشورروسیه و کشورترکیه كره زمين جانب امریکا را یک نقالي كردن اشتراک بسیار قوی تعدادی گشايش هم‌پیشه‌ها دانستند و افزودند: جمهوری اسلامی کشورایران و کشورروسیه باید اشارتاً گشايش هم‌پیشه‌های سیاسی و اقتصادی، تناقض های اعمال گرفته جلاجل نشست شهر تهران را توسط جدیت پیگیری کنند.
حاضربودن آیت الله خامنه ای ایضاً ثمار اعمال مبادلات و معاملات اقتصادی برون مرز كره زمين چهارچوبه دلار تأکید کردند.

رهبر شورش اسلامی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد حاکی آقای پوتین جلاجل اسم مورد برجام اشارت کردند و گفتند: جمهوری اسلامی کشورایران تاکنون به مقصد تعهدات كلاه خود جلاجل برجام پایبند بوده باریک اما اروپایی ها به مقصد وظایف كلاه خود عمل نکرده بضع و این دايگي قبول نیست که ما به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل به مقصد تعهدات كلاه خود جلاجل برجام عمل کنیم اما ايشان تعهدات كلاه خود را اعمال ندهند.

حاضربودن آیت الله خامنه ای، توسط خیرخواهانه قرائت دیدگاه رئیس خلق کشورروسیه درزمينه برجام تأکید کردند: جمهوری اسلامی کشورایران درخصوص برجام موضعی را خواهد گرفت که به مقصد آما منفعل و كرنش کشور و ملت باشد.
ایشان افزودند: باآنكه امریکایی‌ها فعلاً درزمينه کشورایران، هم تراز و هم سان موشکی و هم تراز و هم سان شهربان را مطرح می کنند اما اسم مكلف ايشان توسط جمهوری اسلامی کشورایران فراتر كره زمين این هم تراز و هم سان باریک.
رهبر شورش اسلامی به يادماندني کردند: امریکایی‌ها ۴۰ اسم باشليق باریک که می خواهند ریشه جمهوری اسلامی کشورایران را بِکَنند اما ما جلاجل این اختصاصی، زیاد كره زمين چهل روبه رو رشده کرده ایم که همین ایستادگی جمهوری اسلامی و موفقیت های آن، یک همال موفق افزونتر كره زمين مهار امریکا باریک.
حاضربودن آیت الله خامنه ای ایضاً توسط تأکید ثمار صور زمینه تعدادی وعاء آفرینی سیاسی کشورروسیه جلاجل افزونتر هم تراز و هم سان شهربان، به مقصد پیمان اسف شهرستان بار مردم کشوریمن و کشتار آنان به مقصد‌ولی سعودی‌ها اشارت کردند و افزودند: سعودی‌ها قطعاً جلاجل کشوریمن به مقصد نتیجه نخواهند رسید و نخواهند توانست مردم پايدار کشوریمن را به مقصد زانو درآورند.
جلاجل این دیدار که آقای جهانگیری معاف اولا رئیس‌خلق نیز محضر داشت، رئیس‌خلق کشورروسیه مذاکرات توسط همتای ایرانی كلاه خود جلاجل اسم مورد هم تراز و هم سان دوجانبه و اسم مكلف کشورسوریه را لبخند شهرستان بار و بسیار شایسته ارزیابی انجام بده و گفت: ما جلاجل این مذاکرات ثمار گشايش روابط دوجانبه جلاجل همه زمینه‌ها بویژه هم‌پیشه‌های اقتصادی و تجاری تأکید کردیم.
آقای پوتین افزود: جلاجل بخش انرژی، پیشنهاد صنع پروژه جدید نیروگاه هسته‌ای و نیروگاههای توسط ظرفیتِ ناچیز را مطرح کردیم و برقی‌سازی خطوط راه‌پولادين و افزایش فروش نفت کشورایران را باروح بررسی آرامش طلب دادیم.

رئیس‌خلق کشورروسیه، ظرفیت‌ها و امکانات موجود تعدادی توسعه روابط كورس کشور را بسیار زیادتر كره زمين مساحت گرفتن کنونی هم‌پیشه‌ها حالی و توسط اشارت به مقصد مانع‌تراشی آمریکا جلاجل این زمینه توسط دستاويز به مقصد روشهای مختلف كره زمين يكباره تبادلات کشورمالی گفت: آمریکایی‌ها توسط ایجاد محدودیت جلاجل تبادلات کشورمالی جلاجل حلول كننده اعمال یک ابل راهبردی هستند به دلیل اینکه به مقصد قیمت یک موفقیت سیاسی و کوتاه‌اختصاصی، موجب محروميت اعتماد كره زمين دلار جلاجل فضای جهانی و تضعیف آن خواهند شد.

رئیس‌خلق کشورروسیه، اسم مكلف برجام را آسه اي بعدی مذاکرات دوجانبه توسط رئیس‌خلق کشورایران خواند و توسط اشعاركننده تأسف كره زمين پایبند نبودن چندی طرفهای مقابل کشورایران جلاجل برجام به مقصد تعهدات‌كندو، گفت: آمریکایی‌ها توسط اقدامات ناروا دانستن پیمان را نامسلح کرده‌بضع‌ و اروپایی‌ها نیز به مقصد دلیل وابستگی به مقصد آمریکا جلاجل عمل پس گردن ايشان هستند، باآنكه اعلام می‌کنند به مقصد كنار زدن راههایی تعدادی صفت به خاطرسپردني برجام نیز هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]

خیزش فاشیسم جلاجل آمریکا

[ad_1]

رديف نظامي مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری سواره: آیا شما هم جلاجل نزدیکی یک رديف نظامي اشنان پراکن زندگی می کنید؟ می خواهید بدانید اینطور باریک یا خير؟
تعدادی دریافت دانسته ها زیادتر می توانید روی این نقشه (yon.ir/kFn0B) اشنان یاب حیرت انگیز کلیک کنید و توسط انواع و اقسام رديف نظامي های اشنان پراکن فاشیستی جلاجل مساحت گيري کشور آشنا شوید؛ اینکه كره زمين چون كه کسی اشنان دارند، چون كه می کنند و کجا هستند. مبنا ايشان چندانكه زیاد باریک که تقریبا تعدادی هر ذائقه ای یکی كره زمين این رديف نظامي ها صور دارد.
خوف داشتن انگیزی این نقشه  كره زمين نقشه های پيوسته كاري به مقصد آذريون سوزی های پراکنده جلاجل مساحت گيري مغرب آمریکا که جلاجل شايعه داغ جا می دهند کمتر نیست.
رديف نظامي های برتری باوران سفیدپوست اسم باشليق هاست که بی كله دار و شرفه رشد کرده بضع اما جلاجل دولت ترامپ به مقصد نگاه خشم آلود می آید که مثل قارچ كله دار برآورده بضع.
ثمار ازاصل اعلام مرکز قوانین تنگ راه جنوبی، بین اسم باشليق های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نمره دائم الخمر های نئونازی جلاجل آمریکا برخودهموار كردن ۲۲ درصد افزایش داشته باریک.(اما کوکلاس کلان کوچک نمناك شده که احتمالا به مقصد دلیل هم سر پيوسته كاري به مقصد مد دوال باریک). یافتن ايشان کار سختی نیست. به مقصد وضوح معلوم باریک که شکل و شمایل ظاهری – محرزشدن موها، طرز لباس پوشیدن، خالکوبی ها – تعدادی این معشر بسیار اهمیت دارد.
شماری كره زمين ايشان غيرماذون هایی روی كلاه خود گذاشته بضع که کاملا شيوا می کند چون كه هستند؛ تشكيلات سياسي نازی آمریکا، روح های سادیستیک ملت آریایی مام سی، توفندگان هرروزه، زنان تعدادی اتحاد آریایی، مسیحیت ستيزه طلب، متحرك ناسیونال سوسیالیستی، روح سفیدان اهمیت دارد، غيرماذون تا چه وقت برخودهموار كردن كره زمين آنهاست. دیگران غيرماذون هایی اپوزيسيون یا حتی معصومانه دارند مثل اتحاد ملی، متحرك خلاقیت و تشكيلات سياسي کارگر تحديدحدود كردن.
شماری رديف نظامي های فاشیستی به مقصد طورخاص ثمار مسلمانان تمرکز دارند مثل رديف نظامي های  «اسلام لخت مادرزاد»، مرکز آزادی دیوید هورویتز، دیدبان مقاتل، دیدبان استقرار دوباره آوارگان.
مشاهده حجم کمکی که شرکت ها فناوری جلاجل پاشيدن اشنان می کنند به مقصد صفت منسوب به طوس خاصی آگهی دهنده باریک. آنطور که اس پی ال سی به يادماندني می کند: «كره زمين  پروسه های وام گذاري برخودهموار كردن میزبانی دامنه برخودهموار كردن داده کاوی، شماری كره زمين مهتر ترین شرکت های فناوری  به مقصد فعال وجود داشتن سایت های رديف نظامي های اشنان پراکن و آدم كردن فعالیت ايشان کمک می کنند.»
این کلمات آلبرت اسپیر، به ‌دست آوردن جنگ افزار و تولیدات جنگی رایش  تعدادی کشورآلمان نازی و كله دار معمار آدولف هیتلر را به مقصد خاطره ها داشته باشید: «دیکتاتوری هیتلر اولین دیکتاتوری یک کشور تکنیک جلاجل این عصر فناوری نوین صفت بويناك، یک دیکتاتوری که ابزارهای فناوری  را تعدادی اسم پيش خر ثمار مردم خوش خدمتي كردن به مقصد کارگرفت…توسط كاربرد كره زمين این قبیل ابزارهای فناوری مثل رادیو و سیستم های  سخنرانی تعدادی جامعه، توانستند هشتاد میلیون نفر را مطیع خواهان شدن و اجامر یک فرد کنند. تلفن، پهند تایپ و رادیو پخش و تبرئه مستقیم فرمان های بالاترین سطرها را به مقصد پایین ترین ارگان هایی که به مقصد دلیل اقتدار بالایشان بی هیچ انتقادی دستگاه بافندگي به مقصد عمل می زدند، امکان پذیر کردند. به مقصد این ترتیب بیاندازه كره زمين دفاتر و جوخه ها، فرامین اهریمنی كندو را به مقصد این شکل مستقیم دریافت می کردند. ابزارهای فناوری تمدید نظارت دقیق ثمار جمعناتمام شهروندان  و اعمال عملیات های مجرمانه  توسط بالاترین درجه كره زمين محرمانگی را امکان پذیر انجام بده. تعدادی جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن این که این تشکیلات دولتی چون كه شکل و شمایلی می تواند داشته باشد، می توانید  پرپشت جلاجل هم تنیده سیم ها را جلاجل یک مراوده تلفنی جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید، توسط این فرق که مثل هر مبادي دانسته ها دیگری، می توان فرد یک میل و اجامر يك جهت را به مقصد باطني ايشان هدایت انجام بده.
توسط توجه به مقصد  رشد رديف نظامي های اشنان پراکن فاشیستی که این روزها جلاجل آمریکا مثال هستیم، فکر کردیم زمان گیتی باریک که شماری كره زمين شيريني گفت ها درزمينه این مشکل را جلاجل اختیار خوانندگانمان آرامش طلب دهیم. احيانا دارد تعدادی شما نیز شماری كره زمين این شيريني گفت ها به مقصد شکل مورمورکننده ای پیشگویانه به مقصد نگاه خشم آلود بیاید.
دورنماهای تاریک
ثمار ازاصل تجربیات شخصی خودم كره زمين این بیم دارم که فاشیسم به مقصد غيرماذون ایمنی ملی به مقصد آمریکا راه پیدا کند. (جیم گریسون)
فاشیسم به مقصد دستگاه بافندگي آمریکاییان کاملا مربوط به بزم و معتمد به مقصد آمریکا آورده خواهد شد. (روح تی. فلین)
اولین حقیقت این باریک که آزادی یک دمکراسی وثیقه نمی شود ارچه مردم رشد قوچ خصوصی را برخودهموار كردن نقالي كردن ای تحمل ناكردني کنند که كره زمين كلاه خود حاکمیت دمکراتیک ايشان نیز قدرتمند نمناك شود. این جلاجل ذات كلاه خود، بدون شك فاشیسم باریک؛ تملک دولت كره زمين صیانت یک فرد، یک رديف نظامي یا هر قوچ خصوصی کنترل جرقه دیگری. حقیقت دوم این باریک که آزادی جلاجل یک دمکراسی وثیقه نمی شود ارچه سیستم حاصل کردن و کار آن دمکراسی، به مقصد کارگیری، اشکال و توزیع کالاها را به مقصد طریقی ارائه نکند که تمدید یک معیار زندگی دايگي قبول را وثیقه کند. باید كره زمين این كورس نکته نيكويي كردن گرفت. فردا جلاجل میان ما تمرکز ثمار قوچ خصوصی به مقصد نوع ای جلاجل حلول كننده رشد باریک که هیچ معادلی جلاجل تاریخ تعدادی آن نشاني نداریم. (فرانکلین دی. روزولت)
آن صفت منسوب به طوس که فردا می بینیم، هیتلز و گوبلز جلاجل واقع  كره زمين صیانت تلريگ هایی محرزشدن سازی شده بضع که تمناها و رویاهایشان هدایت جرقه ايشان هستند. پوشيدگي گوبلز و هیتلر می دانستند اسم ابله به مقصد باطني غرایز مخاطبانشان نفوذ کنند، اما كره زمين نقالي كردن نظری عمیق نمناك ايشان موجودیت این مخاطبان را به مقصد کلی كره زمين ايشان محروميت می کردند. قطعا تلريگ ها جلاجل زیر ضربات عصا هیتلر و گوبلز می غریدند، توسط این حلول كننده گردانندگان واقعی ايشان نبودند. این تلريگ ها بودند که تعدادی ايشان تصمیم می گرفتند. به مقصد جاي دنج فلاکت، ناامنی، بی کاری و نومیدی، ايشان جلاجل گردهمایی هایی نكره، درروزگار مشغولیت، سبعیت و بی آكروبات و باری، ساق دست ها جلاجل فرصت مناسب شور ور بودند. ناشادکامی شخصی که گسست اقتصادی عملي ساختن آن صفت بويناك، جای كلاه خود را به مقصد یک كره زمين كلاه خود بیخودی می داد که قربانی مطالبه می انجام بده. ايشان توسط تازيدن ثمار مخالفانشان به مقصد احساسات بدوی غضب آگینشان جلوه و سمت و سون می بخشیدند. (آلبرت اسپیر)
پس ازآن كره زمين آنکه جايز شمردن شد کمونیسم یک توهم باریک فاشیسم محب تآميز ای باریک که كره زمين راه می رسد و كلاه خود فاشیسم نیز جلاجل کشورروسیه و کشورآلمان پیش كره زمين هیتلر جايز شمردن شد که زیاد كره زمين یک توهم باریک. (پیتر دراکر)
ما «ایالات متحده فراموشی» هستیم که رسانه هایش هیچ تمایلی به مقصد ذكرخير حقایق درزمينه هیچ چیز را به مقصد ما ندارند. رسانه هایی که درخدمت اربابان شرکتی كندو آرامش طلب دارند و نقشه های دیگری تعدادی اسم پيش خر ثمار ما دارند، این فراموشی را تشویق می کنند.(گور ویدال)
آشویتس جلاجل باطني ماست، اما همه مكان جلاجل نقل کرد ما و درهوا نیز هست. طاعون كره زمين بین رفته، اما کثافت هنوز باقی مابقي و انکار آن مگراين كه بي مغزي چیزی نیست. انکار همبستگی بشریت، صفت بي واسطه و بی تفاوتی بدبینانه جلاجل مقابل سختي دیگران،  واگذاری شعور و ارائه كردن عملكرد اخلاقی جلاجل مواجه نزد مايه اقتدار و بالاتر كره زمين همه – و ناموس پرستي و ریشه همه چیز- موجی بانگ برآوردن كره زمين بزدلی باریک، یک بزدلی  عظیم که كلاه خود را جلاجل نقاب این كورس فضیلت متضاد پنهان می کند: اخفاك به مقصد کشور و ایمان به مقصد یک ایده. (پریمو لوی)
منبرها فکر نمی کنم هر کسی که شبیه دونالد ترامپ باریک یک نازی باریک، اما هر کسی که یک نازی باریک قطعا شبیه به مقصد اوست. (روح استوارت)
نویسنده: میلیسنت کرانور MILICENT CRANOR نشريات ادواري نگار
منبع: yon.ir/UcUY1

انتهای پیام. 

 


http://fna.ir/bof9i0
[ad_2]

مطرود گشتن آمريكا و اسرائيل آفريدگان شهربان، نسل‌كشي مسن و كلنجار مسن-سني شکست خورد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «سید زيبايي نصرالله» دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله جلاجل دیدار عاشورایی هرسال که تا چه وقت سنه قبل كره زمين فرارسیدن ماه مقارن جلاجل جمهور اعضای تشكيلات سياسي‌الله برگزار انجام خواهد شد، نکات مهمی جلاجل اسم مورد پیمان شهربان و پیمان کشورلبنان مطرح انجام بده.

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله توسط تشریح طرحی که آمریکا توسط همراهی کشوراسرائیل و عربستان جلاجل شهربان ايفا کرده، تاکید انجام بده که پس ازآن كره زمين شکست این آسه اي جلاجل كلنجار ۳۳ روزه اسم باشليق ۲۰۰۶ و شکست مطرود گشتن جلاجل کشورسوریه، اکنون قصد دارند كلنجار را به مقصد داخل کشورایران نقل مكان و مردم را به مقصد اعتراض سياسي وادارند.

نصرالله،‌ مطرود گشتن آمریکا و کشوراسرائیل را نسل‌کشی شیعه حالی و به مقصد انفجارهای يوميه جلاجل کشورعراق كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۳ اشارت اما تاکید انجام بده که این مطرود گشتن و مطرود گشتن كلنجار شیعه سنی نیز شکست خورده باریک. 

بخشی كره زمين گفتاري دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله 

شکرگزاری در عوض کیفیت فعلی

نصرالله جلاجل جمهور خطیبان، مبلغان و علما و اعضایی كره زمين تشكيلات سياسي، کیفیت کنونی جلاجل اسم مورد برگزاری مراسم‌های عاشورایی را که جلاجل مقایسه توسط زمان‌های ماضي جلاجل درافتادن تاریخ، جلاجل ایمنی بیشتری برگزار انجام خواهد شد، مسلتزم شکرگزاری این «نعمت مهتر» حالی،‌ و ثمار هرآينگي كاربرد كره زمين این نعمت تأکید انجام بده. 

نصرالله اشارت انجام بده که به مقصد لطف محضر ولايت حسین جلاجل قلوب مردم مراسم مقارن همچنان توسط محضر مردم جلاجل حلول كننده توسعه باریک و ترفیع کمی و کیفی آن را مسولیت همه حالی. 

نصرالله جلاجل بخشی افزونتر كره زمين گفتاري كلاه خود جلاجل بخش دینی و مذهبی، به مقصد مشکل غیبت ولايت زمان -علیه‌السلام- اشارت انجام بده و گفت: ما دائما نیازمند یادآوری ولايت زمان هستیم. آب سوار و منيه آمادگی و توقف و ابتدا‌چینی یکی كره زمين بااستعداد‌ترین کارهاست که توسط اقدامات جهادی و تبلیغاتی کادرسازی و یارگیری می‌کنیم در عوض رئيس ديوان الزمان. 

ولايت زمان اکنون هزاران فرمانده دارد اما احكام این کافی نیست

نصرالله افزود:‌ منبرها معتقدم که جلاجل شماری امور ما فردا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ خیلی روبروي هم قرار گرفتن هستیم. ولايت هزاران فرمانده نظامی و میلیون‌ها نفر گروبندي اشارت كلاه خود دارند که حاضرند غير اینکه بگویند الان تابستانه یا شتا باریک، بجنگند. اما این به مقصد تنهایی کافی نیست. چون اینکه شما بیایید و ظالمان را کنار بزنید کافی نیست، باید بستنگاه را اقامه کنید. می‌توان صدتا مثل کشوراسرائیل را [از سر راه] برداشت اما اینکه بستنگاه را ثمار پايين آمدن کنید، اسم مكلف دیگری باریک. بستنگاه به مقصد پايين آمدن وزیر ها قاضی می‌خواهد،‌ قاضی حق گستر می‌خواهد، عالم سفلي می‌خواهد،‌ صفت تبليغاتچي و سران صادق و يكرنگي می‌خواهد. جلاجل این مربوط به حوزه هنوز كاستي بزرگی داریم اما نباید ناامید شویم. 

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله جلاجل اسم مورد کیفیت مسلمانان جلاجل شهربان و مشخصا «مومنان» نیز نطاق گفت و هزیمت داد که «فردا جلاجل جبهه مؤمنان شکی نیست که به مقصد وضع بسیار مهمی رسیده و جنگ جو‌های بسیار بااستعداد پیش رو داریم. آنچه فردا جلاجل مقایسه توسط ماضي كره زمين زمان امیرالمومنین به مقصد آن رسیده‌ایم، بی‌خرابكاري باریک حتی جلاجل مقایسه توسط زمان‌هایی که كلام میشد حکومت حامی شیعه باریک مثل فاطمیان، حمدانیان یا بویهی‌ها و صفویه. شما محضر و قوچ و کیفیت ایمنی و مربوط به حوزه‌های علمیه جلاجل قم و نجف و مشهد و کشورلبنان و همه مكان و نواحي مقدسه و زیارتگاه‌ها را برخودهموار كردن جبهه فردا مؤمنان که کشوری قدرتمند دارند ببینید. (این کشور قوی) جلاجل شهربان کشورایران باریک و این جبهه نیروها و بازوهای قوی جلاجل بیشمار كره زمين نقاط کیهان بخصوص جلاجل شهربان خودمان دارد».

نصرالله هزیمت داد: حكماً مشکل نسبی باریک. كره زمين دیدگاهی بلبله‌نظرانه، می‌توان گفت که فلان دهاتي هنوز آسفالت یا صاعقه ندارد و الی آخره.. اما چهل اسم باشليق قبل که مسجد یا حسینه و خير حتی مدرسه‌ای و خير حتی مراکز بهداشتی یا موسسات آموزشی یا دانشگاه نيستي چون كه. اقتدار داخی و شهربان‌ای نيستي. تا چه وقت دستگی و بی‌سوادی و طفره صفت بويناك. 

(سه گوش) کشورعراق جلاجل جمعناتمام عمرش اموی‌ها و عباسی‌ها حاکم بودند برخودهموار كردن خاندان ها بویه که همه کارشان سیاست صفت بويناك. فردا حکومت دستگاه بافندگي کیست؟ فعلاً اینکه آیا برادران عراقی كره زمين این مجال مهلت كاربرد می‌کنند، مناقشه دیگری باریک. قدرتی مثل الحشد الشعبی كره زمين ۱۴۰۰ اسم باشليق پیش جلاجل کشورعراق مهيا نبوده. پشت بام فردا چیز جدیدی هست،‌ جبهه‌ مؤمنان که تکیه ثمار عقیده،‌ عمق و فرزند طرد شده مردم و ظرفیت‌ها و آمادگی تبيره در عوض فداکاری دارد.

نصرالله،‌ «بااستعداد‌ترین مسولیت»‌ را «صفت به خاطرسپردني (ظرفیت) موجود آن وقت توسعه کمی و کیفی آن» توسط تيرخور «تحویل آن به مقصد رئيس ديوان حقیقی آن یعنی رئيس ديوان العصر و الزمان» حالی. 

جنگ جو‌های جبهه مؤمنان؛ شکست پروژه وهابیت جلاجل تيرخور نهایی

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله تاکید انجام بده که ما فردا كره زمين زمان پیروزی شورش، جنگ جو‌هایی داریم. جنگ جو‌هایی را خلف وعده كله دار گذاشتیم و شماری بدترین،‌ زشت‌ترین و وحشتناک‌ترین بوده و آنچه جلاجل راه باریک می‌تواند كريه‌نمناك باشد اما افزونتر زشت‌ترین و وحشتناک‌ترین نیست. جنگ جو‌ها تجدید انجام خواهد شد و ما توسط همه ايشان مقابله خواهیم انجام بده.

نصرالله توسط اشارت به مقصد شماری كره زمين جنگ جو‌ها گفت: كره زمين اسم باشليق ۱۹۷۹ [سال پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷] به مقصد اسلام هجمه کردند،‌ تحریف کردند و بايستگي اسلام را تخریب کردند و نسخه‌ای دست خورده شده كره زمين آن جلاجل مساحت گيري نظری ارائه کردند که وهابیت صفت بويناك. و نسخه عملی آن هم القاعده و داعش صفت بويناك. همه اینها کار آمریکا و انگلیس و عربستان كره زمين اسم باشليق ۱۹۷۹ [۱۳۵۷ شمسی] صفت بويناك.

ايشان كره زمين عربستان خواستند که وهابیت را تبلیغ کنند و این را محمد پي سلمان [ولی‌عهد عربستان] اذعان انجام بده که ايشان (غربی‌ها) كره زمين ما خواستند که در عوض مقابله توسط ولايت خمینی، وهابیت را سرايت بدهیم… میلیاردها دلار جلاجل کیهان جلاجل دبستان ها و دانشگاه‌ها جلاجل کشورپاکستان و کشورافغانستان مصرف کردند.

تاریخ ۱۹۷۹، تاریخی سرنوشت‌سه تار در عوض همه تحولات حتی تحولات فرهنگی صفت بويناك. در عوض تشیع، اسم باشليق بااستعداد و نقالي كردن عطفی باریک. نسخه وهابیت را آوردند و توسط القاعده و داعش عملا تبلیغش کردند و مسلمانان را ارغون کردند و کشتند و ارچه كلنجار و مقابله و شهدا نيستي، این الگو پشت سر‌نشینی نمی‌انجام بده. تصور کنید اینها ثمار شهربان ما حاکم می‌شدند و می‌گفتند این بدون شك حکومت عادلی باریک که انبیاء بشارتش را دادند. آن هنگام حتی تشکیک به مقصد عقیده شیعه نیز واصل می‌شد و مبارزه می‌کردند آنچه رهبری [آیت‌الله خامنه‌ای] آن را شیعه انگلیسی می‌نامد، الگو معرفی کنند و کار به مقصد قراين بدمذهبي نیز می‌رسید.

طرحی که در عوض شهربان دردسترس کرده بودند، نسل‌کشی (شیعه) باریک

[کار ادامه یافته] برخودهموار كردن امسال که آنچه جلاجل کشورسوریه و کشورعراق و استقامتی که جلاجل کشوریمن هست،‌ خلف وعده كله دار گذاشتیم و آنچه رخ داد خیلی مهتر و بااستعداد باریک… آنکه این رديف نظامي‌های تکفیری را علیه شیعه درست کرده، کیفیت هولناک بی‌خرابكاري‌ای جلاجل درافتادن تاریخ، ایجاد انجام بده… طرحی که در عوض شهربان دردسترس کرده بودند شمشیری صفت بويناك که بعدش افزونتر چیزی نمی‌ماند.

جلاجل کشورعراق خودروهای بمباران‌گذاری شده كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۳ هر سنه صفت بويناك. این در عوض پیشبرد مطرود گشتن سیاسی نيستي. در عوض نسل‌کشی صفت بويناك. ما جلاجل کشورلبنان [در مقایسه با عراق] چیزی ندیدیم به مقصد لطف پروردن. جلاجل قلمون،‌ زبدانی زمین را شهرستان کردیم. این مطرود گشتن به مقصد لطف پروردن و عنایت رئيس ديوان الزمان و بصیرت رهبری و آگاهی او شکست خورد. مطرود گشتن، نسل‌کشی صفت بويناك، نسل‌کشی، نسل‌کشی.

مطرود گشتن كلنجار شیعه سنی شکست خورد

 

خاندان ها سعود تهدید می‌کردند جبهه مؤمنین را، که ارچه كلنجار شود، كلنجار شیعه سنی خواهد صفت بويناك که میلیاردها سنی علیه شیعه خواهند جنگید و روی میلیاردها دلاری که هزینه کردند، شمار نيرنگ ساز کرده بودند. خدمت كننده الحرمین اعلام مقاتل انجام بده و … ايشان وقتی كلنجار کشوریمن را سرخرگ کردند، جلاجل کنار مزار مکه گفتند این كلنجار سنی شیعی باریک… بدترین چیزی که كره زمين ايشان توقف داشتیم همین صفت بويناك که ما را به مقصد كلنجار شیعی سنی بکشند. این كلنجار شکست خورد اما خب عواقب خطرناکی دارد. خب فعلاً همین مكان به دنياآمدن می‌شوند؟ چکار میخواهند بکنند؟

مرحمت ها مطرود گشتن آمریکا و کشوراسرائیل

نصرالله گفت: جلاجل محب تآميز اولا گفتند،‌ باید بازوها[ی ایران] را بزنیم. تشكيلات سياسي‌الله و كلنجار ۲۰۰۶ [سی‌وسه روزه]. شکست خوردند و رفتند. محب تآميز دوم تكاپو كردن پل‌هایی صفت بويناك که میان کشورایران و بازوها صفت بويناك. كلنجار کشورسوریه. شکست خوردند.

فعلاً‌ آمریکا و کشوراسرائیل و دنباله‌روهایش و جلاجل رأس همه‌كندو، عربستان به مقصد این نقالي كردن رسیده‌بضع که باید ثمار مايه مرکز تمرکز و كلنجار را به مقصد داخل کشورایران نقل مكان کنند. در عوض همین تحریم‌ها را افزایش دادند و مبارزه کردند که کشورایران را منزوی کنند و مردم را كره زمين حکومت مضروب کنند و آنان را وسوسه‌کنند و به مقصد اعتراض سياسي بکشانند و آشوب به پا كردن بین کشورایران و کشورعراق و بین مردم کشورایران و کشورلبنان درست کنند. [مثلا] یکی كره زمين مسئولان كره زمين منبرها خواهان شدن که كره زمين کشورایران تشکر نکنم چون این دستگاه زحمتشان می‌شد جلاجل داخل [لبنان]…

بنابراین محیط و دوار اصلی‌ترین عملي ساختن باریک. وقتی جلاجل کشورلبنان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تشكيلات سياسي‌الله جلاجل شهربان عملي ساختن اصلی باریک جلاجل شهربان بخصوص پس ازآن كره زمين آزادسازی [سال ۲۰۰۰] و كلنجار فصل گرما [۳۳ روزه] و ازاصل جلاجل این اسم مكلف هم جایگاه مردمی باریک که مقاومت را حمایت می‌کند. ارچه تشكيلات سياسي‌الله جلاجل یک وادی و [حزب] أمل جلاجل وادی دیگری صفت بويناك، نمی‌خواهم بگویم این پیروزی‌ها نيستي اما حقيرشمردن پیروزی خیلی كريه صفت بويناك. فردا شماری وارد به ذهن‌بضع که روی این جایگاه مردمی کار کنند. توسط ابزارجنگ بسیار خطرناک وسائل و شبکه‌های اجتماعی می‌آیند و كره زمين تشكيلات سياسي الله میخواهند که اشتباهات [حزب] أمل را تعمیر کند و بالعکس… مبارزه میکنند كره زمين نواحي و جنوب و بقع حرفه ها بزنند [و ایجاد اختلاف کنند]… منبرها جلاجل سنه قیامت كره زمين اهانت و کارهایی که علیه خودم شده میگذرم اما كره زمين کسی که قصد افراد‌افکنی دارد خیر و كره زمين شما هم میخواهم که توسط او مسامحه نکنید.

تحول اساسی که جلاجل شیعه [در لبنان] شد وقتی صفت بويناك که سید موسی [صدر] آمد و فرماندهی دینی مرکزی و پس ازآن كره زمين آن فرماندهی سیاسی درست شد و غير آن مطرود گشتن نسل‌کشی بسیار جنون مردم آزاري‌نمناك پیش می‌رفت. ایضاً روی مشکل مرجعیت و ولایت فقیه کار می‌کنند برخودهموار كردن میان شیعیان و مرجعیت و ولایت جدایی بیندازند. مبارزه می‌کنند محل بازگشت‌سازی کنند که پس ازآن كره زمين این نسل بازگشتن، روی کار بیایند و این خطرناک‌نمناك باریک.

آخری نکته، کار روی شعائر حسینی برخودهموار كردن اربعین حسینی باریک. مبارزه میکنند جلاجل آن تردیدافکنی کنند. وقتی جلاجل آن موفق نشوند می‌روند مفتخرشدن مسائلی افزونتر مثل قمه زنی که رهبری به مقصد آن اشارت کرده و اسم مكلف جمعناتمام باریک اما شماری هستند که فکر می‌کنند دین و شریعت، قمه‌زنی باریک. 

انتهای پیام/ص

[ad_2]

آیا فرمان ۸۶ به دلیل اجرای ناقص در ۸۸ باز تولید می‌شود؟

[ad_1]

سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، به تحلیل نامه اخیر مهدی کروبی به خبرگان پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

استفاده از اشخاص داخلی برای پرطنین کردن سیاست «تغییر مسیر ایران» یک اقدام مسبوق به سابقه است که حتی به چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ـ که دیگر قطعی تلقی می‌شد ـ باز می‌گردد. ماجرای روابط سفارت آمریکا با افرادی نظیر ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، ناصر میناچی، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای و ابوالحسن بنی‌صدر که در اسناد لانه جاسوسی آمده است را فراموش نکرده‌ایم و قضایای پس از آن از کودتای نوهد و استفاده از عوامل داخلی تا هزاران ماجرای ریز و درشت دیگر چیزی نیست که از خاطرات زدوده شوند. آنچه امروز هم مشاهده می‌کنیم در واقع ادامه همان بازی نیابتی است. چه رسد به اینکه در این خصوص اسناد هم وجود دارند.

نامه اخیر «مهدی کروبی» به مجلس خبرگان در یک عبارت خلاصه می‌شود: «مسیر حرکت جمهوری اسلامی باید تغییر کند». این عبارت بسیار آشنایی است، چرا که پیش از این بارها از زبان مقامات ارشد و جزء آمریکا، بعضی از سران کشورهای خاص اروپایی، بعضی از سران کشورهای خاص در منطقه و نیز جریاناتی نظیر منافقین و لیبرال‌ها در داخل ایران شنیده‌ایم؛ «مسیر حرکت جمهوری اسلامی باید تغییر کند». از آنجا که از زمان ریاست‌جمهوری «جیمی کارتر» تا زمان بدنام‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا ـ دونالد ترامپ ـ صدها بار این عبارت را از زبان آمریکایی‌ها شنیده‌ایم، می‌توانیم بگوییم «عدم تغییر مسیر ایران»، مهم‌ترین مشکل آمریکاست. کما اینکه به این اذغان نیز شده است. جمهوری اسلامی به اعتراف چند روز پیش مقامات آمریکایی، هنوز هیچ تغییری نکرده است و بسیاری از مقامات آمریکایی هم گفته‌اند تغییر میان‌مدت مسیر جمهوری اسلامی دور از ذهن می‌باشد.

وقتی آمریکایی‌ها از لزوم تغییر مسیر جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، طبیعی است که از مهم‌ترین موانع این تغییر هم یاد کنند و یاد کرده‌اند. آمریکایی‌ها رهبری و به قول خودشان «من تبع رهبری» یعنی همان‌هایی که در این نامه سرگشاده آقای کروبی از آنان به صراحت تمام یاد شده است را به عنوان مهم‌ترین موانع تغییر مسیر جمهوری اسلامی یاد کرده‌اند. به قول آقای کروبی، ولایت فقیه، جایگاه حقوقی رهبری در نظام، سپاه پاسداران و بسیج سپاه و به طور کلی نیروهای مسلح، شورای نگهبان، مسئولان ارشد قضایی ایران و نیز همان‌طور که در نامه آقای کروبی به طور تلویحی به آن اشاره شده است؛ مردم متدینی که تا نثار جان پای کار ولایت ایستاده‌اند.

اینها دقیقاً همان فهرست اصلی موانعی است که آمریکا و امثال آقای کروبی مشترکاً آنها را مهم‌ترین موانع تغییر مسیر جمهوری اسلامی به حساب می‌آورند اما در اینجا جدای از اشخاص و نهادها، «سیاست‌های خاص» مورد توجه می‌باشند یعنی مشکل اصلی که آمریکایی‌ها و نیز آقای کروبی به آن اشاره می‌کنند، سیاست‌های خاص جمهوری اسلامی است که آن را از کشورهای تابع آمریکا در منطقه متمایز می‌کند. چه اینکه اگر سیاست‌ها مشکل نباشند، اشخاص مشکلی نمی‌‌توانند به وجود آورند. آقای مهدی کروبی هم از قضا در نامه مفصل خود به طور خاص و متمرکز روی آن دسته از سیاست‌های نظام که به شدت مورد حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی است و بدون حمایت ایشان به جایی نمی‌رسد، انگشت گذاشته است. همان سیاست‌هایی که به قول آمریکایی‌ها سبب شده تا جمهوری اسلامی علیرغم فشار سنگین همه‌جانبه غرب به «مسیر» خود ادامه دهد. دقیقاً از این رو بود که دیروز بلافاصله پس از انتشار نامه آقای کروبی، محافل رسانه‌ای آمریکایی‌، انگلیسی، سعودی و… که قطعاً برای آخوند جماعت ارزشی قایل نیستند، با تیترهای تند «اخطار مهدی کروبی به رهبری»، «اعتراض کروبی به شیوه مدیریت ایران»، «کروبی علیه سیاست‌های راهبردی رهبری» و… پوشش دادند. این حرف‌ها البته حرف‌های خودشان بود که بارها در مقالات و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های خود از جمله در میتینگ‌ اخیر منافقین در پاریس بیان کرده بودند حالا همان‌ها با اضافه کردن نام «مهدی کروبی» منتشر شدند.

آقای کروبی و هر کسی که این نامه و امثال این نامه را نوشته و می‌نویسد دقیقاً درست می‌گوید، این رهبری است که نمی‌گذارد مسیر جمهوری اسلامی تغییر کند. در واقع در چنین نامه‌ای از یک‌ طرف به قدرت رهبری در حفظ مسیر جمهوری اسلامی و در واقع حفظ راه امام اعتراف می‌شود و از سوی دیگر منشأ اصلی مخالفت با رهبری مشخص می‌گردد.

آقای کروبی درست می‌گوید رهبری جمهوری اسلامی خیلی قدرت دارد که توانسته نگذارد مسیر جمهوری اسلامی ایران تغییر کند اما برخلاف آنچه او وانمود کرده است، قدرت رهبری ارتباط چندانی به قول او به «من تبع رهبری» یعنی سپاه و بسیج و شورای نگهبان و دستگاه قضایی و … ندارد. قدرت او در همان «مشروعیت مذهبی» رهبری است که آقای کروبی در اوایل نامه خود به آن اشارتی گذرا کرده است. براساس فرمول شیعه، رهبری مشروع دارای جایگاه مقدسی است و به جهت نشستن در موقعیت اعتقادی شیعیان به یک قدرت بزرگ و به تعبیری که آمریکایی‌ها در این مورد به کار برده‌اند، «قدرتی پیچیده» تبدیل می‌شود که «قدرت‌های مادی» حتی اگر یکی شوند قادر به تکان دادن آن نیستند. از این روست که «حجت‌الاسلام کروبی» در صدد برآمده است تا به خیال خود جنبه معنوی و مرجعیت مذهبی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ را مخدوش جلوه دهد. وی با اشاره به واگویی سخنان حضرت امام در مورد رهبری توسط مرحوم آقای «هاشمی رفسنجانی» مدعی شده است که این خاطره خلاف میثاقی بود که او شب قبل از آن در بیت امام با جمعی بسته بود و ادامه می‌دهد که آنچه پس از رحلت حضرت امام در مورد ولایت فقیه در قانون اساسی آمد، همه محصول و پیامد همین خاطره بود! این در حالی است که در همان زمان لااقل چهار روایت مستقیم دیگر ـ از سوی آقایان مرحوم حاج احمد آقا، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی و مرحوم آیت‌الله مشکینی ـ در این خصوص مطرح شدند و با این وجود، آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان رهبری بدون معارض و با بیش از دو سوم آراء فقهای عضو آن به رهبری انتخاب شده و این انتخاب مورد تأیید سایر علمای بلاد ایران نیز قرار گرفته و در پی آن بارها علمای بسیار برجسته‌ای نظیر مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، مرحوم آیت‌‌الله اراکی، مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی، مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقا تبریزی، مرحوم آیت‌الله بهجت، مرحوم آیت‌الله انصاری شیرازی، مرحوم آیت‌الله شیخ آقا مرتضی تهرانی، مرحوم آیت‌الله خوشبخت، مرحوم آیت‌الله شیخ آقا مجتبی تهرانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله مظاهری، آیت‌الله علوی و… بر صلاحیت، برجستگی و سلامت رهبری در بدو امر و در طول دوران رهبری تأکید کرده و عمدتاً ایشان را «بی‌نظیر» دانسته‌اند و از اینها مهم‌تر همیشه جمع بزرگ فقهای مجلس خبرگان رهبری که نظارت دقیقی بر رهبری و «دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت امر ایشان قرار» دارند، سلامت فکر و صلاحیت علمی و عملی و درستی عملکرد ایشان را تأیید کرده‌اند.

کروبی مثل کسی که در جریان هیچ امری از امور کشور نیست، جریان انتخاب رهبری و روند کشور را آن‌گونه که می‌خواهد تعبیر می‌کند و بدون توجه به قضاوت دیگران در این مورد، احکام شداد وغلاظ صادر می‌کند.

برای مشخص شدن بطلان داعیه‌های «رئیس سابق دو دوره مجلس شورای اسلامی» در این نامه، راه‌ زیادی نباید رفت. او در دوره ریاست مجلس بارها با صراحت اعتراف کرده است که رفتار رهبری بیش از هر فرد دیگر «قانون‌مدارانه» و «مصلحت‌محورانه» بوده است. او خود در برابر کسانی که رهبری را به نقیصه‌ای متهم می‌کردند، با استناد دقیق به مواردی در صدد پاسخگویی برمی‌آمد. زمان زیادی از آن روزگار نگذشته و فاصله ۸۲ که او کرسی ریاست مجلس را ترک کرد تا ۸۸ که او مدعی تقلب بزرگ در انتخابات شد، زمان زیادی سپری نشده است. چطور شد نظام جمهوری اسلامی و رهبری و نیروهایی نظیر سپاه و بسیج تا سال ۸۲ و حتی تا پیش از انتخابات سال ۸۸ شایسته بهترین دفاع بودند و از ۸۸ آنگونه شدند که سزاوار تحمل این حد از تهاجم شدند و کار به جایی رسید که در منظر او «بهترین رهبر» و «بهترین سپاه» به چیزی تبدیل شدند که بدتر از رژیم پهلوی قلمداد شوند. حالا آقای کروبی باید توضیح دهد که او این فاصله را چگونه طی کرده است؟ چه کسانی او را به این وادی کشانده‌اند؟ فاصله منفور رسانه‌های آمریکایی و سعودی بودن تا به تیتر اول آنها تبدیل شدن چگونه طی شده است؟

آقای مهدی کروبی می‌گوید «مسیر جمهوری اسلامی باید عوض شود». اجازه بدهید با استفاده از روش محاسبه «هزینه ـ فایده» بگویم این خواسته هیچ نفعی برای آقای کروبی ندارد به فرض که مسیر جمهوری اسلامی کاملاً تغییر کند، هیچ چیزی به آقای کروبی نمی‌رسد. این آنقدر واضح است که نیازی به استدلال ندارد. حتی اگر آقای کروبی جوان ۲۰ ساله بود و این امکان برای او فراهم بود که چند ده سال دیگر در فضای سیاسی کشور فعالیت نماید، باز هم تغییر جمهوری اسلامی کمکی به کروبی و اهداف شخصی‌اش نمی‌کرد. پس اجازه بدهید بگویم این خواسته آقای کروبی نیست. حتی خواسته ذاتی بعضی از طیف‌ها و افرادی ـ نظیر مصطفی تاج‌زاده و سعید حجاریان ـ که پیش از او به طور آشکار از لزوم تغییر مسیر جمهوری اسلامی سخن گفته بودند هم نیست چرا که اگر جمهوری اسلامی تغییر کند کلاه این آقایان هم پس معرکه است. اینها اگر به جرم مدتی تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی، اعدام نشوند حتماً منفور خواهند بود. این حرف که «مسیر جمهوری اسلامی باید تغییر کند» که حرف کاملاً آشنایی هم هست یک حرف ذاتاً آمریکایی است کما اینکه زدن رهبری و سپاه و روحانیت و… به دلیل اینکه موانع اصلی تغییر مسیر جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند، هم یک کار ذاتاً آمریکایی است.

اضافه بر این دو، استفاده از اشخاص داخلی برای پرطنین کردن سیاست «تغییر مسیر ایران» هم یک اقدام مسبوق به سابقه است که حتی به چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ـ که دیگر قطعی تلقی می‌شد ـ باز می‌گردد. ماجرای روابط سفارت آمریکا با افرادی نظیر ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، ناصر میناچی، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای و ابوالحسن بنی‌صدر که در اسناد لانه جاسوسی آمده است را فراموش نکرده‌ایم و قضایای پس از آن از کودتای نوهد و استفاده از عوامل داخلی تا هزاران ماجرای ریز و درشت دیگر چیزی نیست که از خاطرات زدوده شوند. آنچه امروز هم مشاهده می‌کنیم در واقع و بدون اندکی تردید ادامه همان بازی نیابتی است. چه رسد به اینکه در این خصوص اسناد هم وجود دارند. اما بد نیست خط «لزوم تغییر مسیر جمهوری اسلامی» از طریق خلع ید از رهبری و ولایت فقیه و سپاه را در اسناد مرور کنیم تا معلوم شود فرمان این کار دست کیست؟

۱٫ دستورالعمل رسمی تغییر ایران در سال ۲۰۰۷ صادر شد

در سال ۲۰۰۷ شبکه N.B.C.News  گزارش داد «بوش یک حکم ریاست‌جمهوری پنهانی را امضا و سازمان CIA را مأمور ایجاد یک عملیات سیاه پنهانی برای بی‌ثبات‌سازی ایران کرده است. در ماه می ۲۰۰۷ روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن نیز نوشت: بولتون فاش کرده است که حمله نظامی گزینه آخری است که پس از شکست تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای ایجاد یک انقلاب در ایران وجود دارد. یک هفته بعد از آن «دیلی تلگراف» گزارش شبکه تلویزیونی ABC را که در آن به امضای اسنادی از سوی بوش برای سرنگونی دولت ایران از طریق ایجاد جنجال‌های تبلیغاتی و انتشار اطلاعات دروغ اشاره کرده بود، بازتاب داد. در این گزارش به نقل از دانیل مک آدامز می‌گوید همزمان با دستور بوش به سازمان سیا، رئیس‌جمهور یک گروه ۸ نفره سران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کرده است. «اندرو کاکبرن» اوائل ماه می ۲۰۰۸ با انتشار گزارش در نشریه «کانتر پانچ» با افشای بخشی از اطلاعات تصریح کرد: بوش سند مخفی را امضا کرده که به مأموران آمریکایی اجازه ایجاد یک عملیات تهاجمی و مخفی علیه دولت ایران را می‌داد به طوری که با مقایسه محتوای این دستور با موارد مشابه، چنین حرکتی در حوزه خود بی‌سابقه محسوب می‌شد. در این بین «بالتیمور» می‌گوید حکم سری بوش اقدامات و فعالیت‌ها را در یک حوزه جغرافیایی عظیم پوشش می‌داد یعنی از لبنان تا افغانستان و انواع عملیات اجازه داده شده در این راستا ترور برخی مقامات هدف را نیز شامل می‌شد.

تیمور هرش در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۸ (۸ تیر ۸۷) در نشریه «نیویورکر» نوشت سال گذشته، کنگره با درخواست بوش برای حمایت مالی از یک عملیات پنهانی علیه ایران موافقت کرد.

«امریکن فری‌پرس» نیز در سال ۲۰۰۷ نوشت منابع نظامی، اطلاعاتی و کنگره نیز گفته‌اند که جنگی مخفی برای سرنگونی دولت ایران شروع شده است که اولین مرحله آن حمایت مالی از گروه‌های شبه‌نظامی است. «بریان رأس» و «ریچارد اسپراتیو» در ۲۳ ماه می ۲۰۰۷ (دوم خرداد ۸۶) گزارش دادند منابع کنونی و سابق اطلاعاتی به شبکه خبری ABC گفتند سازمان CIA تأییدیه ریاست‌جمهوری برای انجام یک عملیات سیاه مخفی برای بی‌ثبات‌سازی نظام سیاسی ایران دریافت کرده است. دیلی تلگراف نوشت این برنامه شامل ناراضی کردن جوانان که بیش از دو سوم جمعیت ایران را دربر می‌گیرند، می‌باشد.

ذکر این موارد به معنای آغاز عملیات تغییر ایران از سوی آمریکایی‌ها از سال ۲۰۰۷ نیست بلکه آنچه آمد اشاره دارد به مرحله‌ای که از نظر زمانی چند گامی با وقایع سال ۲۰۰۹م (۱۳۸۸ ش) ایران فاصله دارد. در این میان بعضی گمان کرده‌اند که وقایع تیر تا بهمن ۸۸ صرفاً بر مبنای بدگمانی عده‌ای به نتایج اعلام شده انتخابات صورت گرفته است. این اسناد که پیش از این وقایع در رسانه‌هایی که به عنوان و زمان آن اشارت رفت، این خوش‌بینی را بلاوجه می‌نماید. در این بین آمریکایی‌های مغرور که با یک عملیات خاص نظامی توانسته بودند به طرفة‌العینی عراق و افغانستان را به اشغال خود درآورند، گمان می‌کردند موفقیت برنامه آنان در ایران نیز حتمی است و از این رو برای آنکه به نام دیگری سند نخورد و آنان بتوانند از آثار آن بهره ببرند، جلوه‌های کوچکی از طراحی سال ۲۰۰۷ خود را علنی کردند. پس کاملاً واضح است که سناریو تغییر ایران و اصرار بر آن چیزی نیست که در سعه آقای کروبی به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باشد.

کما اینکه «رالف فوریس» در مقاله «نخبگان جهانی؛ سیا در پشت جنگ کثیف علیه ایران» که در هفته‌نامه «آمریکن فری‌پرس» به چاپ رسید از قول «ولی نصر» معاون ارشد مطالعات خاورمیانه‌ای شورای روابط خارجی آمریکا نوشت «من فکر می‌کنم هر کس در منطقه می‌داند که با حمایت آمریکا از عناصر ضد ایرانی در منطقه و نیز گروه‌های مخالف داخل ایران، یک جنگ واسطه‌ای هم‌اکنون در جریان است.»

«ادوارد شوارد نادزه» که خود قربانی انقلاب مخملی در سال ۲۰۰۳ است در این خصوص می‌گوید: هیچ جنبش خودجوشی در جریان نبوده بلکه سازمان‌دهندگان تمامی مسایل رخ داده جورج سروس میلیونر آمریکایی بنیاد دموکراتیک آمریکا و جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکا بوده‌اند.»

۲٫ رهبری قضایای ۸۸ ربطی به کروبی نداشت

برخلاف آنچه آقای کروبی تصور کرده و گاهی براساس این توهم رهبران اصلاحات را به «بی‌عملی» و سازشکاری متهم کرده است، آقای مهدی کروبی یکی از «رهبران اعترافات سال ۸۸» نیست. جدای از اینکه به دلایل مختلف از جمله به گواهی رأی بسیار اندکی که آورده او اساساً ظرفیت نشستن در این جایگاه را نداشته است، اسناد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد رهبری آشوب‌های پس از انتخابات سال ۸۸ به عهده سازمان سیا بوده است. چه اینکه در اسنادی که به آن اشاره شد آمد که دستور سری قضایای ۸۸ در سال ۸۶ طی حکمی رسمی از سوی جرج بوش به رئیس وقت سازمان سیا ابلاغ شده است.

یک گزارش بیانگر آن است که مؤسسه «بروکینز» پس از بررسی مبسوطی که روی مسایل ایران انجام داده بود در جمع‌بندی یک گزارشی تحت عنوان which Parth to persian نوشت «بهترین راه مواجهه با ایران انقلاب مخملی (velvet revolution) است». انقلاب مخملی در تعبیری آمریکایی در واقع عبارت است از فرایند انتقال حکومت از دست عده‌ای که دوستشان نداریم به دست عده‌ای که ولو برای مرحله‌ای مورد اعتماد ما هستند بدون آنکه ناگزیر به توسل به استفاده از قدرت نظامی شویم. این کار را آمریکایی‌ها بارها با استفاده از همکاری نزدیک سرویس‌های اطلاعاتی اروپا از جمله Mi6 علیه دولت‌هایی که دوستشان نداشته‌اند، اعمال کرده‌اند. ما عین همین رویه را در قضایای سال ۸۸ ایران نیز مشاهده کردیم. براساس رساله راهنمای جورج سروس، انقلاب مخملی ده مرحله دارد و مرحله دهم آن «تسلیم شدن حکومت» است. آنچه در ایران روی داد ۹ مرحله بود که با شدتی بیش از انقلاب‌های مخملین چک (۱۹۸۹)، صربستان (۲۰۰۰)، گرجستان (۲۰۰۳)، اوکراین (۲۰۰۴) و قرقیزستان (۲۰۰۵) پیش رفت، اما در مرحله آخر زمین‌گیر و متلاشی گردید در اینجا به اختصار به مواردی از ورود صریح مقامات امریکایی اشاره می‌کنیم. این اظهارات جدای از اینکه بیانگر سرشت وقیحانه مقامات دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکاست، نشان می‌دهد که آنان در پیروزی برنامه خود علیه ایران تردیدی نداشته‌اند. کما اینکه آنان در زمانی به قول خودشان جنبش سبز رو به سردی گراییده بود از دولت اوباما خواستند که با ورود مستقیم و حتی برخورد نظامی مانع کورتاژه شدن فتنه ۸۸ ایران شوند.

«نیوت کینگریچ» رئیس پیشین کنگره آمریکا در روز ۱۱ ژولای ۲۰۰۹ (۲۰ تیر ۸۸) زمانی که اعتراضات خیابانی در تهران به سمت کاهش گرایش پیدا کرده بود، از دولت اوباما خواست تا با ایجاد کارشکنی‌های اساسی و گسترده در بازار بین‌المللی نفت و گاز ایران، موجب بحران اقتصادی بنیادی در ایران شود، به باور او این روش نظام سیاسی ایران را سرنگون خواهد کرد.

«باب فیلنر» نماینده حزب دموکرات و رئیس وقت یکی از کمیسیون‌های کنگره آمریکا دو هفته بعد از انتخابات و زمانی که تظاهرات خیابانی تا حد زیادی فروکش کرده بود خواستار حمایت بیشتر آمریکا از گروه‌های اپوزیسیون و علی‌الخصوص منافقین شد. این اولین بار بود که مقامات رسمی آمریکا از گروهی که نامش در لیست سیاه بود با صراحت نام می‌بردند.

«سیمور هرش» در همان ایام طی یادداشتی در نیویورکر نوشت: «نیروهای ویژه اطلاعاتی آمریکا، سال‌هاست که در ایران فعالیت‌های سازماندهی شده دارند و تنها ساده‌لوح‌ترین افراد، ارتباطات گسترده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ایران و از جمله در میان برخی «دایره‌های قدرت» را نفی می‌کنند.

«برنت سکوکرافت» مشاور امنیت ملی دو رئیس‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه ـ کلینتون و بوش ـ در همان ایام در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: «این واضح است که آمریکا در میان تظاهرات معترضان به نتایج رسمی انتخابات ریاست‌جمهور ایران، نیروهای اطلاعاتی داشته است.»

«فیل ویلاتیو» سردبیر «ویرجینیا دیفتدر» هم در همان ایام در نشریه خود نوشت: «بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم که نیروهای خارجی به طریقی در رویدادهای اخیر ایران دست نداشته‌اند».

آنچه از اسناد به آن اشاره شد در واقع نشان می‌دهد نه فقط طراحی و رهبری قضایای ۸۸ با آقای کروبی و یا همگنان او نبوده است بلکه حتی در سطح میدانی نیز فرمان عملیات و اقدامات در دست دیگران بوده و در این بین امثال آقای کروبی به عنوان بخشی از ماجرا تحت یک رهبری کلان‌تر سیاسی و میدانی عمل کرده‌اند پس بهتر است آقای کروبی در همین سطح وارد گفت‌وگو و مکاتبه با نهادهای نظام شود.

برگ جدید آمریکا، محدودسازی ایران

در نامه‌ آقای کروبی روی یک نکته خیلی مانور شده است «چرا خبرگان، رهبری را کنترل نمی‌کند و جلوی سیاست‌های آن در حوزه مسایل کلان نظام نمی‌گیرد» این عبارت و مشابه آن لااقل ده بار در نامه‌های کروبی تکرار شده است. مسئله مهار رهبری خواسته‌ای نیست که برای فردی مثل آقای کروبی منفعتی داشته باشد. از این که بگذریم کروبی براساس کدام صلاحیت و کدام جایگاه مردمی در جایگاه «مدعی‌العموم» نشسته است. البته هر شهروندی می‌تواند از نهادهای یک حکومت سؤال کند هم موظف به پاسخگویی است ولی هیچ محکمه‌ای نمی‌پذیرد که یک شهروند به جای طرح مسئله به طرح دروغ‌های آشکار علیه یک نهاد حقوقی و علیه یک جایگاه برجسته دینی و سیاسی کشور بپردازد. میان سؤال و طرح نظر کردن با وارد کردن اتهامات سخیف و هتک جایگاه‌های محترم تفاوت بنیادی وجود دارد. اما واقعاً در این موضوع نیز کروبی فقط ارائه‌کننده نسخه‌ای برای درمان دردی بوده که نه آن درد به او ربطی دارد و نه دارو. این درد و دارو هم متعلق به آمریکایی‌هاست. به موارد زیر توجه کنید:

طرح ۱۲ ماده‌ای وزیر خارجه ترامپ

آن‌گونه که در گزارش ۳۱ اردیبهشت ۹۷ بی‌بی‌سی آمده است: «مایک پمپئو» دو هفته پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در بنیاد «هریتج» واشنگتن و در اولین سخنرانی مهم خود در حوزه سیاست خارجی با شدت تمام خواستار «تغییر مسیر» از سوی ایران شد. او گفت آمریکا فشار بی‌سابقه مالی به ایران وارد خواهد کرد و هشدار داد: «اگر ایران مسیرش را عوض نکند، شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه این کشور وضع خواهد شد. در این سخنرانی او به سپاه پاسداران و به طور خاص به دستاوردهای سردار سلیمانی در منطقه که آن زمان مقارن بود با زمان اعلام «پایان داعش در پهنه زمین» اشاره کرد. پمپئو در این سخنرانی بیانیه‌ای قرائت کرد که در هر بند آن، ایران را ملزم به عقب‌نشینی از یکی از سیاست‌های اصولی و دستاوردهای مهم خود می‌کرد. سیاست‌ها و دستاوردهایی که هر کدام به نوعی به رهبری انقلاب اسلامی مرتبط بود و موارد زیر را شامل می‌شد:

ـ ایران باید اجازه بازرسی از همه پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامی خود را به مأموران آژانس ـ جاسوسان CIA و MI6 ـ بدهد؛

ـ ایران باید سیاست توسعه توانایی موشکی خود را کنار بگذارد و محدودیت‌هایی را نیز در نگهداری سلاح‌های کنونی خود بپذیرد؛

ـ دستگاه قضایی ایران کسانی که با اتهام جاسوسی برای آمریکا در بازداشت‌ نگاه داشته است را آزاد کند؛

ـ ایران سیاست افزایش قدرت منطقه‌ای خود و از جمله حمایت از حزب‌الله و مقاومت فلسطین را کنار بگذارد ـ یعنی منطقه را به آمریکا تسلیم کند؛

ـ ایران اجازه دهد حشد الشعبی عراق ـ که در حال حاضر مهم‌ترین دژ عراق در مقابل تهدیدکنندگان امنیت این کشور به حساب می‌آید ـ خلع سلاح شود؛

ـ ایران سیاست حمایت از انصارالله یمن ـ که در حال حاضر مهم‌ترین دژ دفاعی یمن در برابر تهاجم خارجی است ـ کنار بگذارد؛

ـ تمام نیروهای ایرانی ـ که مهم‌ترین عنصر تثبیت امنیتی در سوریه می‌باشند ـ از سوریه خارج شوند؛

ـ ایران به سیاست خود در افغانستان ـ که لزوم خروج نظامیان غربی و مقابله با گروه‌های تروریستی است ـ پایان دهد؛

ـ ایران سیاست کمک نیروی قدس ـ به شکل‌گیری گروه‌های مردمی تحت حمایت دولت‌های محلی ـ را کنار بگذارد؛

ـ ایران سیاست مقابله با اسرائیل ـ که مهم‌ترین عامل تهدید امنیتی کشورهای منطقه است ـ را رها کرده و با سیاست آمریکا در مسایل منطقه، هماهنگ شود.

خب آنچه حدود سه ماه پیش در بیانیه مایک پمپئو وزیر خارجه آمد بیانگر آن است که آمریکا، اسرائیل، سعودی و عوامل آنها در منطقه از سیاست‌های ایرانی مورد حمایت جدی رهبر معظم انقلاب ناراحت هستند و خواستار تغییر آن می‌باشند. حالا سؤال این است آیا واقعاً آنچه در این موارد ذکر شد و به هویت نظامی برمی‌گردد، ربطی به مجلس خبرگان دارد؟ آیا آنچه رهبری در این موارد انجام می‌دهد، آن‌گونه که در نامه‌ آقای کروبی وانمود شده است، ربطی به موارد اصلاح‌شده در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ دارد؟ آیا حضرت امام(ره) خود در همه این موارد به همین منشا نبوده است؟ آقای کروبی چه چیزی را از خبرگان رهبری مطالبه کرده است؟ آیا اصلاحی در مسایل داخلی بوده است؟ اگر آری، سؤال این است که آیا رهبری در مسایل داخلی کشور مهم‌ترین پشتیبان دولتی نیست که ظاهراً آقای کروبی درباره مشروعیت آن حرفی ندارد؟ آیا در همین ایام که اصلاح‌طلبان و حتی کارگزاران که خود نقش‌های محوردی در دولت دارند، کمر به انحلال این دولت بسته‌‌اند، رهبری تمام قد از این دولت حمایت نکرده است؟ آیا با نگاه به وضع مجلس، وضع دولت، وضع جناح‌های حامی دولت، وضع جناح‌های منتقد دولت و وضع مواجهه دولت‌های کلاهگذار اروپایی با دولت آقای روحانی، این نکته به دست نمی‌آید که در واقع این رهبری است که این دولت را نگه داشته است. خب پس واضح است که آقای کروبی بحثی راجع به مسایل داخلی ندارد اگرچه او با ردیف کردن موارد نامربوط سعی کرده نشانه‌هایی از انگیزه خود در مسایل داخلی را به رخ بکشد، اما در واقع او به خیال خودش رهبری را به نقد کشیده که در محیط داخلی حداکثر رفق را داشته است در حالی که در عرصه خارجی در برابر دشمنان ایران ـ حداکثر مقاومت را از خود نشان داده است.

پس ما حق داریم بگوییم حرف اصلی نامه یعنی مسائل خارجی، متعلق به آقای کروبی نیست چرا که کروبی دائر مدار مسایل خارجی نیست. مسایل خارجی تا آنجا که به جمهوری اسلامی بازمی‌گردد، یک مخالف محوری دارد و آن آمریکاست بنابراین در این مورد هر کس دیگری ورود کند، ورودش به «نمایندگی» است و در جهت تقویت آن «خط فرمایشی» تلقی می‌شود.

در آنجا هم که دشمن از «لزوم تغییر مسیر نظام جمهوری اسلامی» سخن به میان می‌آورد، کاری به مسایل داخلی ایران ندارد. برای آمریکا، یا رژیم اسرائیل و یا رژیم سعودی از این حیث هیچ تفاوتی نمی‌کند که در ایران اصولگرا سرکار باشد یا اصلاح‌طلب. آنچه برای آمریکا و … اهمیت دارد نوع کنش خارجی جمهوری اسلامی است. کما اینکه در هر جای دیگر نیز آنان همین رویه را دارند. پس وقتی در گرماگرم جنگ نظام با دشمن خارجی، فردی وانمود می‌کند که به دلیل مسایل داخلی یقه نظام را گرفته است و کاری به دعوای آن در محیط دیگر ندارد، «عنصر زمان» به ما می‌گوید این دو یک معرکه است.

بازی امروز کروبی ادامه بازی «تقلب» است

آقای مهدی کروبی علیرغم آنکه نقش پررنگی در بازی «تقلب در انتخابات ۸۸» داشته، هیچ‌گاه حاضر نشده به سؤالات متعدد در این خصوص پاسخ دهد. اگر او آنچنان که در بخشی از این نامه خود مدعی است و خدا را بر آن گواه گرفته است «براساس وظیفه شرعی و ملی و نگرانی نسبت به سرنوشت کشور به طرح دغدغه‌هایش پرداخته» و «دل در گرو کشور، انقلاب و قانون اساسی دارد» باید به روشنی پاسخ دهد که براساس کدام وظیفه شرعی و ملی و قانونی و نگرانی قابل قبول و نیز براساس کدام مصلحت کشور و انقلاب و در دفاع از کدام اصل قانون اساسی، پس از آنکه از همه ظرفیت مادی و معنوی کشور برای به دست آوردن پست ریاست‌جمهوری بهره برده است و در حالی که از مجموع حدود ۴۶ میلیون شهروند واجد شرایط رأی، به کمتر از ۴۰۰ هزار رأی آنان دست پیدا کرده است، نه تنها نتیجه انتخابات را نپذیرفته بلکه برای برهم زدن آرای شهروندان به شورش خیایانی فراخوانده است؟ آقای کروبی باید پاسخ دهد که معنی قبول قانون اساسی و پذیرش قواعد شرعی و پاسداشت روال ملی و در عین حال دعوت به شورش برای برهم زدن همه اینها چیست؟ او چگونه این تناقضات بزرگ را حل کرده و هم‌اینک داد وادینا و واقانونا سر می‌دهد؟ آقای کروبی باید پاسخ دهد که براساس کدام مصلحت کشور، انقلاب و اسلام درخواست انحلال آراء مردم کرده و حتی زیر بار بازشماری آراء مردم نرفته است؟ آقای کروبی یک شخصیت سیاسی است و همان‌طور که در اواخر این نامه به «گرفتاری مردم که ناشی از زیاده‌خواهی و بی‌تدبیری جمعی گردیده‌اند که به نام دین و انقلاب به قدرت و ثروت آلوده شده‌اند و حاضر به ترک آن نیستند و خدا می‌داند که این زیاده‌خواهی و انحراف چه بستری برای دشمنان قسم‌خورده این سرزمین فراهم کرده تا از این آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند» باید پاسخ دهد که چرا در سال ۸۸ آنچنان پایتخت جمهوری اسلامی را به آشوب کشیده است که آمریکا حدود ۳۰۰ هزار نیروی نظامی خود که آن روزها عراق را اشغال کرده بودند را به سمت مرزهای غربی جمهوری اسلامی گسیل کرده و طمع حمله به این کشور و مردم مظلوم و در عین حال هوشیار آن نماید؟ آقای کروبی در این طمع‌ورزی آمریکای عذار نقش مهمی ایفا کرده است و اگر نیروهای نظامی پرتوان ایران و از جمله همین سپاه و بسیجی که او در این نامه به دروغ آنان را دارای «نقش اصلی و مهم در وضعیت اسفبار امروز مردم و کشور» معرفی کرده است، نبودند و اقدام به هنگام آنان نبود، هم‌اینک این کشور در اشغال نظامی آمریکا قرار داشت. او در این نامه سپاه و بسیج مردمی را در حالی به دروغ به دخالت در سیاست خارجی کشور متهم کرده است که اگر حضور مؤثر و مصوب شورای عالی امنیت ملی آنان در منطقه نبود، توطئه‌های رنگارنگ و پرهزینه دشمنان اسلام و ایران در منطقه خنثی نمی‌شد و اشغال نظامی دو کشور غرب و شرق همسایه ایران توسط آمریکا و انگلیس و اشغال بخش‌های وسیعی از عراق، سوریه و افغانستان توسط گروه‌های تکفیری ـ تروریستی به ایران سرایت کرده بود. کیست که نداند مهم‌ترین عنصری که هیمنه آمریکا را در عراق و افغانستان و کل منطقه شکسته و به هزیمت واداشته، و مهم‌ترین سازمانی که سلطه داعش و… را از پهنه گیتی پاک کرده، همین سپاه بوده است. این در حالی است که اگر توصیه مجلس ششم که ریاست آن با آقای کروبی بود یعنی توصیه تسلیم در برابر فشار آمریکا عملی شده بود و یا اگر به توصیه دوستان آقای کروبی در رها کردن سوریه و عراق در آتش فتنه‌انگیری داعش عمل شده بود، امروز منطقه ما و خود ایران وضع امنیتی بسیار اندوهباری داشت. بله این سپاه و بسیج تحت رهبری ولی فقیهی صحنه‌های خوف و خطر را به «محیطی امن» برای ایران تبدیل کرده که آقای کروبی سلب اختیارات و اقتدار آن را از نمایندگان مجلس خبرگان طلب کرده است! اما آقای کروبی به جای آنکه منصفانه به دوره پرافتخار رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته نظر بیندازد، به درون پرماجرای خویش تفأل زده و ویرانی درون را به بیرون نسبت داده است!

اما آقای کروبی به خوبی می‌داند که او و دوستانش در فتنه ۸۸ و در منازعه آمریکا علیه ایران، در واقع پادویی آمریکا و انگلیس کرده‌اند. بنابراین اتهاماتی که در نامه آورده تنها در حکم فرار از پاسخگویی است. پادویی البته لفظ محترمانه‌ای نیست و این قلم بدون آنکه قصد اهانت داشته باشد، اقدامات آقای کروبی و دوستانش را ترجمان دقیق این لفظ یافته است. به این موارد بنگریم:

«اتیووایسمن» می‌گوید یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸/۲۰۰۹) کنت تیمرمن، مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی ایران ـ نهاد وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ـ که مسئول سرویس فارسی‌زبان شبکه صدای آمریکاست به «مک آدامز» گفته بود صحبت‌هایی در رابطه با یک انقلاب سبز در تهران در جریان است.

«هنری کیسینجر» در همان روزهایی که آقای کروبی و دوستانش سرگرم شعله‌ور ساختن اعتراضات در خیابان‌های تهران بودند به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی گفت: «مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات می‌شود. باید رژیم ایران تغییر کند بنابراین، اگر انقلاب سبز در ایران شکست بخورد آمریکا باید به ایران حمله نظامی کند. او در پاسخ به این سؤال که ممکن است در این میان تعدادی آمریکایی هم کشته شوند گفته بود این مهم نیست. نظامیان به عنوان وثیقه‌ای در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند».

«ریچارد هاس» که در زمان کالین پاول معاون وزیر خارجه آمریکا بود و بعد به ریاست سیاست خارجی شورای روابط خارجی آمریکا منصوب شد، پیش از فتنه ۸۸ در یک مصاحبه گفته بود پیگیری سیاست ما در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه منجر نمی‌شود که با ما مذاکره کنند، لذا اختصاص بودجه برای سرنگونی نظام سیاسی ایران احمقانه است. اما بعد از آنکه آقای کروبی و دوستانش آتش فتنه ۸۸ را در خیابان‌های اصلی پایتخت جمهوری اسلامی روشن کردند، طی مقاله‌ای در «نیوزویک» نوشت: «من نظرم را عوض کرده‌ام و حالا با اختصاص بودجه برای براندازی جمهوری اسلامی موافقم».

چندی بعد «پل گریت رابرتز» سیاستمدار آمریکایی در گزارشی که پایگاه اینترنتی «کامن دریمز» آن را منتشر کرد پس از طرح این سؤال که منبع آمریکایی‌ها در مورد وقوع تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران چیست؟ پاسخ داد: «این منبع چیزی نیست جز اظهارات کاندیدای شکست‌خورده ایران که آمریکا ترجیح می‌داد وی پیروز انتخابات ایران باشد». این در حالی است که موسسه «نیو امریکن فاندیشن» چند هفته مانده به انتخابات ایران، اعلام کرده بود: «متخصصان زیادی در آمریکا انتخابات ایران را غیرمعتبر و خدشه‌دار معرفی می‌کنند اما این در حالی است که نظرسنجی‌ عمومی ما، سه هفته قبل از انتخابات، نشان داد که احمدی‌نژاد با در اختیار داشتن بیش از نیمی از آراء از رقبای خود پیشی می‌گیرد.»

در همان زمان «پاول رابرتس» معاون وقت خزانه‌داری آمریکا به مجله «فارین پالیسی» گفت: «اتهام تقلب در انتخابات ایران دروغ بود و همه آشوب‌های ایجاد شده در ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه آمریکا برای بی‌اعتبارسازی و منزوی کردن ایران بود تا این کشور را به زانو در آورد. این اتهام که رأی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دزدیده شده دروغ بود. ایران به این دلیل مورد حمله قرار گرفته است که یکی از دو کشور مستقل منطقه محسوب می‌شود. ایران را باید تحت هژمونی قرار داد تا پایان مقاومت سوریه، حماس و حزب‌الله فرابرسد» رابرتس تصریح می‌کند: «شواهد زادی نشان می‌دهد که آمریکا یک انقلاب رنگی در ایران ایجاد کرده است.»

اما جالب نگاه آمریکا به کروبی و دوستانش به عنوان «پادوهایی خودخواه» است «کنت تیمرمن» در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۹ / ۲۱ خرداد ۸۸، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در مقاله‌ای نوشت در مورد موسوی، کروبی و… من اعتقاد ندارم که قصد آنان براندازی نظام است اینها افراد جاه‌طلب و ناامیدی هستند که از بازی خارج شده‌اند و می‌خواهند مجدداً در بازی قدرت شرکت کنند.»

کروبی در ادامه مسیر

پیش از همین روزها که کروبی پس از چند تن از فعالان فتنه ۸۸ نظیر تاج‌زاده و حجاریان سرگرم بازنویسی اقدامات فتنه‌گرانه آن سال است و دوباره از مسئولان کشور می‌خواهد مسیر جمهوری اسلامی را تغییر دهد، امریکایی‌ها روی «تغییر مسیر جمهوری اسلامی» پی در پی تأکید کرده‌اند.

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت گذشته یک خبرنگار آمریکایی با تشریح مواد ۱۲گانه‌ای که مک پمپئو در یک اجلاس امریکایی مطرح کرد نوشت: «مطالب ۱۲ ماده‌ای پمپئو برای تغییر حکومت در ایران بود». در این سخنرانی پمپئو ـ البته به دروغ ـ از موفقیت آمریکا در شکل‌دهی به یک ائتلاف بین‌المللی برای مدیریت تغییر سیاست در ایران خبر داد و تشدید تحریم‌های مالی علیه ایران را کلید رمز آن برشمرد.

در همین زمان «برایان هوک» مدیر بخش برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا به بی‌بی‌سی گفت: «هدف تلاش‌های ما اعمال تمامی فشارهای ضروری بر ایران است تا این کشور رفتارهایش را تغییر داده و به دنبال چارچوب جدیدی باشد که می‌تواندت نگرانی‌های ما را برطرف کند.»

براساس گزارش VOA حدود سه ماه پیش از این ـ سوم اسفند ۱۳۹۶ ـ «کنت پولاک» پژوهشگر انستیتو «امریکن اینترپرایز» در وب‌سایت نشریه «نیوزویک» نوشت: «الان امکان عقب نشاندن ایران از استراتژی گسترش نفوذ در منطقه وجود ندارد اما ایالات متحده باید بداند که برای رسیدن به این هدف، در بلندمدت تغییر رژیم در ایران امری ناگزیر خواهد بود چرا که نظام سیاسی ایران کماکان خود را دشمن آمریکا تعریف کرده و بر همین مبنا خصمانه رفتار می‌نماید».

وی در ادامه نوشت: «پس از تحمل ۳۹ سال زندگی با ایران در مقام دشمن، تردیدی نیست که یک نظام سیاسی متفاوت در ایران و رهبران سیاسی دیگری به نفع ایالات متحده، خاورمیانه و مردم ایران خواهد بود.

حدود دو سال پیش از این ـ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ـ رابرت جوزف، نماینده وقت آمریکا در امور عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در روزنامه سعودی «الشرق الاوسط»، ضمن طرح این ادعا که «تقلب در ذات سران ایران و در DNA مردم این کشور است»، نوشت: «تنها راه، تغییر نظام ایران است. این تغییر نظام باید از درون صورت گیرد چرا که ما قادر نیستیم «تغییر نظام» را به ایران تحمیل کنیم اما به یقین می‌توانیم از مخالفان نظام برای تغییر حمایت کنیم. این امر مسئله‌ای زمانبر است و نیاز به تلاش دارد. این می‌توانست در سال ۲۰۰۹ با حمایت بیشتر آمریکا صورت گیرد تا رژیم روحانیون را در مقابل مخالفان داخلی آن تضعیف نموده و به تغییر مسیر ایران منجر شود» وی اضافه کرد: «لازم است که سران ایران بدانند که رفتار منطقه‌ای‌شان عواقب شدیدی خواهد داشت موردی که البته آنها امروزه متوجه‌اش نیستند و در محاسباتشان جایی ندارد».

این قلم در واقع نامه آقای کروبی علیه رهبری را یک پیوست ایرانی برای طرحی آمریکایی می‌داند چه اینکه از نظر آنان مهم‌ترین عامل به شکست کشیده نشدن طرح‌های آمریکایی تغییر ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ است.

در سال ۲۰۰۹ گزارشگران خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» در بررسی روند انقلاب مخملی در ایران نوشتند: «رهبری که مخالفان گرجستان، وی را در سال ۲۰۰۳ مجبور به استعفا کردند «ادوارد شوارد نادزه» بود که با استعفای وی، یک رهبر حامی غرب به قدرت رسید. اما رهبری ایران کسی مانند شواردنادزه نیست که واقعاً ضعیف باشد. رهبری ایران در دست فرد قدرتمندی است که اوضاع را تحت کنترل خود دارد. همچنین ارتش و نظامیان ایران نیز برخلاف مورد گرجستان، شورش نکردند.»

انتهای پیام/

[ad_2]

ملک محمدی: دستگاه بافندگي های خلف وعده غطا صفت انحصارطلب آرزوها‌ی برادرم را ثمار گوز دادند/ گردن آويز‌های کوراش را جلاجل حجره تقسیم کردند!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری پارس، هجدهمین دورودورنگ بازی‌های آسیایی کشوراندونزی عقبه توسط کوله باری كره زمين حواشی و خبرهای عجیب و غریب به مقصد پایان رسید، محمد ملک محمدی یکی كره زمين شانس های اولا حاصل کردن گردن آويز طلبه ها جلاجل لفافه کوراش صفت بويناك، اما به مقصد لفظ عجیبی جلاجل نخستین مبارزه كلاه خود مقابل حریف افغانستانی شکست خورد و كره زمين گردونه هم چشمي كردن‌ها حذف شدني شد. پشت بام كره زمين این يكدلي منغص، ملک محمدی كره زمين نكراء ناراحتی جلاجل بیرون كره زمين سالون مسابقات كله دار كلاه خود را به مقصد دیوار کوبیده صفت بويناك و كره زمين نكراء مصدومیت راهی بیمارستان شده صفت بويناك، هر تاچند که این کار ناشایست باروح تایید  هیچ فردی نیست، اما زمانی که توسط حامد ملک محمدی برادروار او مراوده گرفتم كره زمين پیمان روحی و روانی بدی که برادرش داشت داده ها داد و مدعی شد که او به مقصد خاطره ها دستگاه بافندگي های خلف وعده غطا كره زمين رسیدن به مقصد گردن آويز طلای بازی‌های آسیایی بازماند! قهرمان خير استريوفونيك پيرامون جودوی کشورایران درستكاري‌های عجیبی را مطرح انجام بده که صفت قرائت شده آن خالی كره زمين لطف نیست.

گفت‌وگو‌ی حامد ملک محمدی توسط خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس را جلاجل آدم كردن می‌خوانید:

پارس: جلاجل بازی‌های آسیایی جاکارتا جلاجل مسابقات کوراش اتفاقات عجیبی رخ داد که یکی كره زمين آن اتفاقات، شکست برادروار شما جلاجل مقابل نماینده کشورافغانستان صفت بويناك که باعث شد حواشی بسیار زیادی جلاجل سالون مسابقات رخ دهد، ماجرای این حواشی چون كه صفت بويناك؟

مسئولان کمیته برگزاری مسابقات جهانی کوراش و کمیته فنی هر کجای کیهان که بخواهند مسابقات کوراش برگزار کنند، کمیته برگزاری مسابقات دستگاه بافندگي ایرانی‌هاست و این فرد را همه به مقصد عنایت می‌شناسند. ازبکی‌ها و ایرانی‌ها چون جلاجل کوراش قوچ دارند، جلاجل مسابقات تصمیم‌گیرنده هستند. متأسفانه گردن آويز‌های کوراش جلاجل تاتامی تقسیم نمی‌شود و گردن آويز‌ها جلاجل حجره‌های بیرون كره زمين ورزشگاه توسط زد و آكروبات تقسیم انجام خواهد شد و بین کشورها تقسیم انجام خواهد شد. برادروار منبرها در عوض رسیدن به مقصد گردن آويز بازی‌های آسیایی یک اسم باشليق مبارزه کرده صفت بويناك و نیازی به مقصد رسیدن به مقصد گردن آويز كره زمين راه زد و آكروبات نداشت اما اجازه ندادند روی تاتامی به مقصد حقش برسد.برادرم یک اسم باشليق جلاجل اردوهای تیم ملی ليمو و دوال مبارزه انجام بده و راهی جاکارتا شد، چون اکثر بحرها‌های تیم ملی مشهدی هستند، به مقصد همین دلیل ۹۰ درصد اردوهای تیم ملی کوراش جلاجل مشهد پیگیری شد. او هفته‌ای یکبار ۱۷ ساق دست مسیر شهرستان تهران به مقصد مشهد را سپری می‌انجام بده و دوباره پشت بام كره زمين پایان لشكرگاه به مقصد شهرستان تهران بازمی‌گشت، روند زندگی یک ساله ماضي برادرم به مقصد همین شکل صفت بويناك که هزیمت دادم. او زحمات زیادی کشید و حقش سوا زد و آكروبات طلای بازی‌های آسیایی صفت بويناك. 

پارس: گویا برادروار شما جلاجل مسابقاتی که به مقصد میزبانی هندوستان برگزار شده صفت بويناك نیز همه حریفان كلاه خود را شکست داده صفت بويناك و توسط آمادگی کامل راهی جاکارتا شده صفت بويناك، پشت بام كره زمين دیدگاه فنی او مشکلی نداشته باریک؟

مسابقات آسیایی کوراش جلاجل هندوستان برگزار شد و اولین كنكور برون‌ مرزی صفت بويناك که برادرم جلاجل لفافه کوراش اعزام می‌شد،‌ او توسط توجه به مقصد آشنا كره زمين حریفانش و توانایی فنی‌ای که دارد، همه حریفان كلاه خود را ضربه فنی انجام بده و به مقصد گردن آويز طلبه ها رسید. یک ماه به مقصد بازی‌های آسیایی کشوراندونزی زمان باقی مابقي صفت بويناك، کوراشکاران به مقصد مسابقات جایزه مهتر کشورازبکستان اعزام شدند و او دوباره همه حریفانش را شکست داد و به مقصد گردن آويز طلبه ها رسید، یعنی جلاجل کوراش حریفی جلاجل آسیا صور ندارد که برادرم او را ضربه فنی نکرده باشد. فرد کوراش‌کاری که می‌توانستند مقابل برادرم مبارزه کنند، كورس کوراش‌کار ازبکستانی هستند که ايشان نیز اتفاقا توسط ضربه فنی مقابل برادرم شکست خوردند، توسط صفت انحصارطلب این امیدها قبل كره زمين اینکه این تیم راهی جاکارتا شود، امید صددرصد گردن آويز طلبه ها  جلاجل کوراش برادرم صفت بويناك. بحرها‌های افزونتر هم شانس داشتند، اما شانس ايشان نسبت به مقصد برادرم خیلی کمتر صفت بويناك. 

پارس: صفت پادشاهانه دبیر پشت بام كره زمين پایان مسابقات درستكاري‌هایی را مطرح انجام بده که داغ جا كره زمين دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا دارد، ماجرای درستكاري‌های سرمربی تیم ملی کوراش چیست؟

ارچه حرفه ها‌های سرمربی تیم کوراش را شنیده باشید او هم معتقد صفت بويناك طلای بازی‌های آسیایی در عوض برادرم ملک محمدی باریک، اما وقتی تیم جلاجل جاکارتا محضر پیدا انجام بده کلا روند بديل شد و گردن آويز‌ها جلاجل حجره‌های بیرون كره زمين سالون تقسیم شد، سه گوش سهم کشورایران چادرپوش گردن آويز و  یک گردن آويز آن طلبه ها باشد. تقسیم رنگ گردن آويز توسط زد و آكروبات بوده باریک و متأسفانه دوال آخركار زمانی که برادرم آرامش طلب صفت بويناك روی تاتامی برود، آنهایی که گردن آويز گرفتند و اتفاقا خوشرنگ‌ترین آن را هم  جلاجل کوراش گرفتند، به مقصد بحرها‌ها داده ها می‌دهند که فردا (دوال بازی برادرم) هیچ ایرانی نباید گردن آويز بگیرد، پشت بام كره زمين اینکه این اتفاقات افتاد، صفت پادشاهانه دلیر سرمربی تیم ملی جلاجل باروح کمیته فنی حرفه ها‌های زیادی زد، او مدعی شد کمیته فنی قبل كره زمين مسابقات به مقصد او اعلام کرده که فردا (دوال كنكور) آرامش طلب باریک حقی ضایع شود، دلیر مدعی باریک که  كره زمين درستكاري‌های کمیته فنی اینطور تصور کردم که قطعا جلاجل فینال حریف ملک‌محمدی که ازبکی باریک آرامش طلب باریک برنده شود و منبرها مطمئن بودم که محمد او را هم شکست خواهد داد و کسی نمی‌تواند حق محمد را پایمال کند. جلاجل واقع آنجا مشخص انجام خواهد شد که آرامش طلب باریک برادرم تقاعد باشود، اصلا صفت پادشاهانه دلیر تصور نمی‌کرده که جلاجل بازی اولا به مقصد این لفظ برادروار منبرها را تقاعد اعلام خواهند انجام بده، متأسفانه دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا که همه می‌دانند چون كه کسی باریک صفت انحصارطلب آمال و آرزوهای برادرم را ثمار گوز داد. 

پارس: آیا پشت بام كره زمين این يكدلي اعتراضی به مقصد کمیته فنی مسابقات انجام خواهد شد؟

پس ازآن كره زمين آن يكدلي منغص، برادرم به مقصد سمت کمیته فنی می‌رود و به مقصد او می‌گوید به چه علت حق منبرها را خوردید؟ جالب باریک او به مقصد برادرم می‌گوید، ببخشید متأسفانه فردا قرعه به مقصد غيرماذون در خورده باریک! به مقصد همین دلیل صفت بويناك که برادرم كره زمين نكراء ناراحتی كله دار كلاه خود را به مقصد جلاجل و دیوار می‌کوبد و مدهوشي می‌کند. هر تاچند پس ازآن كره زمين شنیدن این مشکل صفت پادشاهانه دلیر توسط گریه می‌مدعا واصل تاتامی شود که نصرالله سجادی مدير کاروان اعزامی به مقصد بازی‌های آسیایی جلوی دلیر را می‌گیرد و می‌گوید ارچه شما واصل تاتامی شوید محرومتان می‌کنند، ما خودمان قطعا این حق‌خوری را پیگیری می‌کنیم. 

پارس: آیا مسئولان کمیته ملی المپیک این مشکل را پیگیری کرده‌بضع؟

همه چیز صفت انحصارطلب شده باریک، ما که نمی‌دانیم این مشکل را پیگیری کرده‌بضع یا خير، به مقصد هر حلول كننده همه ایرانی‌ها و خارجی‌ها دیدند که حق برادرم را توسط تقسیم گردن آويز جلاجل حجره‌هایشان آقایان به چه نحو خوردند و سکه‌ها به چه نحو جلاجل آن حجره تقسیم شده باریک، سجادی به مقصد برادرم گفت داده صفت بويناك که پاداش دهي او را کمیته ملی المپیک می‌دهد، اما حتی زمانی که پاداش دهي گردن آويز‌آوران را جلاجل کشوراندونزی بازدادن کردند، به مقصد برادروار منبرها حتی یک دلار ندادند. برادرم به مقصد خاطره ها اتفاقی که رخ داد جلاجل بیمارستان بستری صفت بويناك، هیچ کسی حتی به مقصد ملاقات او هم نرفت، دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا کمیته فنی حق برادرم را ضایع کرده، او صددرصد شانس حاصل کردن گردن آويز طلبه ها صفت بويناك، اما آقایان او را ازميان رفته کردند. 

پارس: و درستكاري پایانی شما…

بنده كره زمين مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت نرمش و جوانان صفت پايمرد می‌کنم اوباشيگري به مقصد این مشکل و دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا رسیدگی کنند، به چه علت که ارچه حق برادروار منبرها را نمی‌خوردند، بیست و یکمین گردن آويز کاروان کشورایران را او حاصل کردن می‌انجام بده و ما به مقصد جای کشورازبکستان توسط ۲۱ گردن آويز طلبه ها بودیم، اما آقایان توسط کارهایی که کردند، طلای بیست و یکم را كره زمين کاروان کشورایران گرفتند، برادروار منبرها طلای كره ارض و آسیا را دارد و سه اسم باشليق جلاجل بوندس لیگا لژیونر بوده، او طلای نوجوانان جودو را جلاجل آسیا حاصل کردن کرده باریک،‌ روی او سرمایه‌گذاری شده و جلاجل صفت انحصارطلب طبقه‌های سنی محضر داشته، نباید این بركناري خواهي ازميان رفته شود، پشت بام منبرها صفت پايمرد می‌کنم ماجرای آن کسی که خلف وعده غطا همه چیز را به تنگ آمده صفت بويناك را پیگیری کنند، به چه علت که او اجازه نداد برادرم روی تاتامی به مقصد حقش برسد، باغ ها مسئولان وزارت نرمش و کمیته ملی المپیک در عوض اینکه این بركناري خواهي ازميان رفته نشود، پاداش دهي او را بازدادن کنند مادام جلاجل آدم كردن مسیر انگیزه‌ای در عوض آدم كردن کار در عوض او باقی مابقي باشد.

انتهای پیام/س

[ad_2]

نمره "تلخه" برون مرز كره زمين گود/ تیمی که وظيفه مند نداشت!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار ورزشی خبرگزاری سواره، هجدهمین دورودورنگ بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ توسط ديباچه ششمی کشورایران جلاجل بهم نماه توزیع گردن آويز‌ها به مقصد پایان رسید و کاروان ورزشی کشورمان توسط ۳۷۸ ورزشکار ۲۰ طلبه ها، ۲۰ لجين و ۲۲ به رنگ برنز صاحبخانه انجام بده.

مستثنا كره زمين اتفاقات شیرین و خوشایندی که رخ داد كره زمين يكباره قهرمانی‌های مختلف، رکوردشکنی‌ها، صاحبخانه گردن آويز جلاجل شماری كره زمين لفافه‌ها در عوض نخستین شهر بار و حتی اتفاقات منغص مثل ناکامی تیراندازان، کمانداران، هندبال و … اتفاقات کناره‌ای جلاجل این دورودورنگ كره زمين بازی‌ها بسیار پررنگ صفت بويناك. کناره‌هایی که کام شیرینی را منغص انجام بده. كره زمين حذف شدني مصلحتی تیم ملی هندبال امید به مقصد کشورمیانمار گرفته مادام توقيف یک خبرنگار شرفه و سیما توسط پلیس کشوراندونزی. كره زمين بی‌مسئولیتی مدیران جلاجل حذف شدني زهرا نعمتی گرفته مادام فحاشی مسئولان در عوض گروهي جامه زنان هندي خبری! كره زمين پاروهای پوسیده گرفته مادام ازدواج صوری!

باآنكه افتخارآفرینی ورزشکاران و صاحبخانه گردن آويز‌های ره سپارشدن شادی زیادی را در عوض نرمش‌آشوب به مقصد كنار زدن داشت، اما کناره‌های کاروان کشورایران جلاجل بازی‌های آسیایی این گردن آويز‌آوری را فروسو تاثیر آرامش طلب داد.

* باخت مصلحتی به مقصد کشورمیانمار و استوری جنجالی اسدی ابتر شدن کناره‌ها

تیم ملی هندبال امید کشورایران پس ازآن كره زمين یک تساوی مقابل عربستان و برتری مقابل کره‌شمالی در عوض تعیین صدرنشینی مقابل کشورمیانمار رفت، كنكور‌ای که سرخرگ انتقادات به مقصد عملکرد تیم ملی هندبال امید صفت بويناك.

دستور كار کادر فنی این صفت بويناك مادام ملی‌پوشان توسط این شکست كره زمين صدرنشینی جلاجل رديف نظامي و دیدار توسط کره‌جنوبی جلاجل محب تآميز پس ازآن فرار کند اما زهی خیال باطل! شمارش‌ها درست كره زمين پيمان درنیامد و توسط نتیجه‌ای که عربستان صاحبخانه انجام بده، کشورایران توسط صور باخت مصلحتی، صدرنشین شد پيرامون دوم مقابل کشورکره جنوبی آرامش طلب گرفت و توسط شکست جلاجل این دیدار زيبايي شناس به مقصد قلب طلبه ها ماند.

اما جلاجل این بین محمدامین اسدی سرمنشاء کناره‌های تیم ملی صفت بويناك به مقصد طوری که اسم مكلف انضباطی این بازیکن زیادتر كره زمين حذف شدني تیم امید به مقصد اشاره با گوشه چشم آمد.

استوری جنجالی این بازیکن و کارشکنی‌هایی که داشت، کادر فنی را مجبور انجام بده مادام تصمیم به مقصد آن جهاني اوی بگیرند. قبل كره زمين بازی توسط کشورکره جنوبی یک پست عجیب كره زمين صیانت محمدامین اسدی منتشر انجام خواهد شد و دقایقی پس ازآن فراگیر شده و جلاجل تمامی فضای مجازی درزمينه آن درستكاري انجام خواهد شد. این بازیکن باآنكه به مقصد كنار زدن توجیه ماجرا صفت بويناك اما خیلی دیر شده و کادرفنی و مدير تیم نیز به مقصد آن ورود می‌کند. تمامی اتفاقات باعث انجام خواهد شد مادام حمید استیلی توسط اعلام اینکه این حواشی تکراری باعث آن جهاني محمدامین اسدی شده، معذرت او را بخواهند و بلیت عقب گرد به مقصد شهرستان تهران را در عوض او تعبیه کنند.

* گاف مدیریت و حذف شدني نعمتی كره زمين مسابقات؛ ازدواج صوری هم کناره‌سه تار شد!

کناره‌های کاروان کشورایران به مقصد اینجا ختان نمی‌شود و گاف مهتر مدیریت را می‌توان جلاجل حذف شدني زهرا نعمتی كره زمين مسابقات انفرادی ریکرو ناسنجيده دید. زهرا نعمتی به مقصد ديباچه فرد سهمیه ناسنجيده جلاجل ریکرو بازی‌های آسیایی شرکت انجام بده. اوی پس ازآن كره زمين برتری جلاجل دیدار اولا، حریفی كره زمين کشوراندونزی را جلاجل محب تآميز یک‌هشتم پیش رو داشت، كنكور‌ای که به مقصد خاطره ها مشکل مدیریتی به مقصد آن نرسید و به مقصد راحتی سوا كنكور کنار رفت.

درستكاري‌های متناقضی كره زمين این حذف شدني نعمتی مطرح شد که می‌توان به مقصد ناهار رفتن این بازیکن و سرویس بهداشتی اشارت انجام بده. باآنكه سرمربی تیم ملی و نعمتی جلاجل اسم مورد زمان مطرح شده در عوض كنكور محب تآميز یک هشتم تقصیر را به مقصد گردن گرفته‌بضع، اما جلاجل اسم مورد دیر رسیدن نعمتی به مقصد كنكور قطعا مدير و مدیر تیم اشتباهات فاحشی داشته‌بضع. توسط صور اینکه مسئولان تیم مطرح کردند به مقصد ايشان كلام شده كنكور نعمتی زمان سنج ۱۴ برگزار انجام خواهد شد، اما نگاهی کوتاه به مقصد بهم نماه مسابقات می‌توانست كره زمين این يكدلي نهی کند.

 

ماجراهای مدیر جدید به مقصد اینجا ختان نشد و یکی كورس سنه پس ازآن خبری منتشر شد كره زمين ازدواج ۲ کماندار جلاجل جریان بازی‌های آسیایی. این ورزشکاران جلاجل ضبط كردن‌های تصویری که سرينگاه جلاجل کانال‌های مختلف منتشر شد، گفتند ازدواج كلاه خود را علنی کرده‌بضع و رئیس فدراسیون نیز توسط هدیه نقدی به مقصد ايشان تبریک گفت اما ماجرا چیزی دیگری صفت بويناك. این ۲ ورزشکار یک اسم باشليق قبل ازدواج کرده بودند و همه نیز كره زمين این مشکل نبا داشتند. فاش كشته شدن این نبا که ازدواج این كورس ورزشکار یک اسم باشليق پیش بوده و یک بازی رسانه ای در عوض بدكرداري ذهن ها عمومی كره زمين نتایج ضعیف تیر و کمان محسوب می شده، بازهم مدیریت شعبانی‌نوبهار را زیر سوال می‌سرما.

*  توقيف خبرنگار ایرانی جلاجل جاکارتا

یکی افزونتر كره زمين کناره کاروان کشورایران عملکرد ضعیف صداوسیما جلاجل این هم چشمي كردن ها صفت بويناك. دائم الخمر عریض و طویلی که حق توزيع شدن کامل هم چشمي كردن ها را خریداری نکرده صفت بويناك و عدیده كره زمين لفافه های ورزشکاران کشورایران جلاجل درافتادن این هم چشمي كردن ها روی آنتن نرفت. بدتر كره زمين آن اینکه جملگی خبرنگار اعزامی صداوسیما فاقد آی کارت بودند و همین موجر شده صفت بويناك مجبور باشند در عوض تعبیه شرح احوال توسط آی کارت های جعلی و غیر واصل رياورزيدن ها شده و به مقصد شکل پنهانی و كره زمين روی سکوها توسط رقيق افزارهای موبایلی شرح احوال تعبیه کنند. اتفاقی منغص و غیرقانونی که بارها و بارها توسط تذکر مسئولین برگزاری بازی ها مواجه شد و جلاجل نهایت به مقصد آن جهاني خبرنگاران صداوسیما كره زمين رياورزيدن ها و جلاجل نهایت بازی ها كشيده شده شد. اتفاقی که جلاجل کناره هم چشمي كردن های کبدی رخ داد و نماینده شرفه و سیما جلاجل هجدهمین دورودورنگ بازی های آسیایی به مقصد خاطره ها كاربرد كره زمين آی دی کارت كس افزونتر و ورود غیرقانونی به مقصد مقام برگزاری هم چشمي كردن های کبدی این دورودورنگ كره زمين بازی ها، پشت بام كره زمين تاچند شهر بار تذکر عاقبت الامر كره زمين صیانت پلیس کشوراندونزی توقيف شد. به مقصد كنار زدن گروهي خرید حق توزيع شدن تلویزیونی، یکی كره زمين گزارشگران توسط هیبت توسط آی دی کارتی که به مقصد نامش نيستي، جلاجل رياورزيدن كنكور کبدی عبورومرور انجام بده. این مشکل كره زمين اشاره با گوشه چشم مسئولان برگزاری مسابقات پيرامون نماند و باعث آن جهاني اوی كره زمين رياورزيدن شدند.

پس ازآن كره زمين آن جهاني این گزارشگر، دوباره این فرد به مقصد رياورزيدن کبدی رفت مادام كنكور ناسنجيده را شرح احوال کند اما پس ازآن كره زمين پایان كنكور زمانی که این گزارشگر جلاجل حلول كننده ضبط كردن توسط ورزشکاران صفت بويناك كره زمين صیانت مسئولان شناسایی و به مقصد سازمان پلیس جاکارتا صفت انتقام جو شد. 

* قایقرانانی توسط قایق‌های قرضی و پاروی پوسیده

مردان روئینگ‌بهره كشي كردن کشورمان جلاجل بازی‌های آسیایی ناکام بودند و نتوانستند كره زمين هيئت‌ها مختلفی که شرکت کرده بودند، مدالی كره زمين آبهای پالمبانگ صید کنند. پس ازآن كره زمين پایان این بازی‌ها دلایل ناکامی افشا شد که می‌توان به مقصد نداشتن قایق به مقصد ديباچه یک باروح اشارت انجام بده. ورزشکاران کشورمان جلاجل ضبط كردن‌های كلاه خود اعلام کردند در عوض بازی‌های آسیایی كره زمين کشورمالدیو به مقصد لفظ قرضی قایق گرفتند این جلاجل حالی باریک که كلام شده صفت بويناك قایق‌های ورزشکاران دربست گرفته شده و مشکلی كره زمين این به خاطر صور ندارد.

 

پس ازآن كره زمين پایان مسابقات نیز جلاجل بخش ناسنجيده، بهناز مرادخانی مربی ناسنجيده جلاجل ضبط كردن كلاه خود كره زمين پاروهای پوسیده ناسنجيده درستكاري انجام بده و استرسی که ورزشکاران جلاجل این دورودورنگ کشیده بودند. توسط صور اینکه اهمیت بازی‌های آسیایی كره زمين قبل در عوض همه تشریح شده صفت بويناك مشخص نیست چريدن قایقرانان توسط صور این مشکلات به مقصد کشوراندونزی سفيران کرده بودند.

* تیراندازی و کناره‌هایی که پس ازآن كره زمين مسابقات رخ داد

ماجرا تیراندازی جلاجل قسم كلاه خود بی‌نظیر و عجیب صفت بويناك. باآنكه جلاجل جریان بازی‌های آسیایی کناره‌ای شليطه فدراسیون تیراندازی را نگرفت، اما توسط پایان مسابقات و ناکامی تیراندازان، غطا‌ها كره زمين دلایل این نتایج ضعیف برداشته شد.

تیراندازان اعلام کردند قبل كره زمين مسابقات كره زمين زمان سنج ۱۸ اجازه برون رفت كره زمين منامه را نداشته‌بضع و كره زمين کلمه زندانی كشته شدن كاربرد کرده‌بضع، موضوعی که به مقصد گوش کمیته ملی المپیک رسید. حكماً فدراسیون تیراندازی اعلام انجام بده به مقصد خاطره ها ایمنی ورزشکاران این کار لفظ گرفته و ورزشکاران نیز زندانی نشده‌بضع.

 

این پایان ماجرای تیراندازی نيستي و اعزام ورزشکاران كره زمين پالمبانگ به مقصد کره در عوض شرکت جلاجل مسابقات جهانی و صاحبخانه سهمیه المپیک نیز کناره‌ دیگری را به مقصد صور آورد. زمانی که ملی‌پوشان تپانيدن راهی چانگ‌وون کشورکره جنوبی شدند، الکساندر سماکین سرمربی خارجی تپانيدن به مقصد دلیل گروهي صدور ویزا مدتی را جلاجل پالمبانگ ماندگار شد.

پس ازآن كره زمين اتفاقات عجیبی که جلاجل این اسم مورد رخ و توسط رایزنی مسئولان فدراسیون تیراندازی توسط سفارت کشورکره جنوبی جلاجل کشورایران، عاقبت الامر سماکین سنه شنبه به مقصد کره رسید.

* توقيف رئیس فدراسیون کبدی جلاجل دهکده ورزشکاران

کبدی توسط صور افتخاراتی که داشت (طلای تیم مردان و زنان) هم بی‌نصیب كره زمين حواشی نيستي. اورسجی رئیس فدراسیون کبدی که شماری كره زمين روسای هیات‌ها را توسط كلاه خود هم نشين کرده صفت بويناك جلاجل دهکده ورزشکاران به مقصد دلیل ورود غیرقانونی توقيف شد که توسط وساطت نصرالله سجادی مدير کاروان آزاد شد. 

اوی حكماً جلاجل جریان بازی تیم ناسنجيده و شکست ايشان مقابل کشورچین‌تایپه داد و فریادهایی داشت که كره زمين دید رسانه‌ها پنهان نماند.

* ورزشکارسالاری کاری كره زمين پیش نبرد

کیانوش رستمی مدتهاست که بدلگام به مقصد یک جزیره مستثنا افتاده جلاجل وزنه برداری شده که فرد تمرین و كنكور می دهد. قهرمان المپیک ریو که جلاجل بازی‌های ۲۰۱۶ سوا مربی جلاجل مسابقات محضر داشت، جلاجل بازی‌های آسیایی نیز به مقصد دلیل اینکه مربیان ایرانی را قبول ندارد، به مقصد تنهایی جلاجل مسابقات شرکت انجام بده که نتیجه آن چیزی نيستي سواي “اوت كشته شدن”.

 

جلاجل بازی‌های المپیک ریو، رستمی توسط حمایت و کوچینگ علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه گلچين می‌انجام بده و روی اسم بي حس می‌رفت اما جلاجل بازی‌های آسیایی حتی علی مرادی نیز جلاجل کنار او محضر نداشت و رستمی به مقصد تنهایی تمرین می انجام بده، وزنه ها را گلچين می نمود و روی اسم بي حس می رفت و وزنه می زد مادام جايز شمردن کند جلاجل وزنه برداری هیچکس را قبول ندارد. نتیجه این تفکر و این تنهایی، اوت كشته شدن كره زمين بازی های آسیایی صفت بويناك مادام رستمی جلاجل نهایت هم دستگاه بافندگي خالی كره زمين جاکارتا بازگردد.

مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت نرمش بارها كره زمين اعزام کاروان کیفی به مقصد بازی‌های آسیایی نبا داده‌بضع اما کناره‌های کاروان کشورایران و بی‌تدبیری مسئولان و مدیران نرمش کشورمان کیفیتی كره زمين کاروان کیفی را به مقصد نمایش نمی‌گذارد!

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بازی‌های آسیایی راهی صفت بويناك مادام بی‌تدبیری شماری كره زمين مدیران ورزشی رو شود. این امید می‌رود مسئولان وزارت نرمش و کمیته ملی المپیک جلاجل گلچين روسای فدراسیون‌ها به مقصد نوع‌ای عمل کنند مادام جلاجل آینده گواهي نامه چنین اتفاقاتی نباشیم.

انتهای پیام/س

[ad_2]

عدو زمانه ات را بشناس

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های خبرگزاری پارس، «مهدی فضائلی» تحلیلگر هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی نوشت: 

مبحث عدو شناسی را می توان به مقصد سطرها مبانی، راهبردی، تاکتیکی(تکنیک) و مصداقی تقسیم انجام بده و هر مساحي كردن را به مقصد تفصیل باروح مناقشه و گفت و شنود آرامش طلب داد.
جلاجل این امکان میخواهم احكام به مقصد یکی كره زمين مصادیق سنه اقدامات عدو بپردازم.مصداقی که ریشه جلاجل مبانی روال عدو دارد و کاملا” مبتنی ثمار راهبردهای او تعیین و كنار زدن می شود.
تردیدی نیست که پسفردا جامعه ما توسط مشکلات لمس كردني اقتصادی و معیشتی روبروست و فارغ كره زمين آمارها و نمودارها، گرانی و تورم ،کاهش قيمت زروسيم ملی و افزایش مسافر طبقاتی را به مقصد وضوح مشاهده و کاملا” درک و لمس می کند.
جلاجل وجدها توسط این واقعیت منغص، روال عدو اسم ابله باریک؟بی تفاوت، تائب یا کاملا” فعال و کنشگر؟
مشاهده عملکرد و مكانها دولتمردان ديسيپلين اسم پيش خر، رسانه های غيرمشدد به مقصد جبهه عدو و مسافت این جبهه جلاجل داخل کشور واقعیت دیگری را جلاجل کنار این واقعیت منغص نمایان می سازد و آن دستور كار ریزی و مبارزه بی وقفه در عوض حداکثر ثنايا برداری كره زمين این پیمان باریک.
عدو جلاجل به دفعات این مصداق مشخص چون كه می کند؟
نخستین روال عدو جلاجل این به دفعات، دمیدن جلاجل این مشكل سازي و مهتر‌نمایی آن باریک.
همه ما تفاوت عاطل(ادراک) و واقعیت را می‌دانیم و جلاجل ميراث ها مختلف آنرا بکار می بریم.
ایمنی و عاطل ایمنی، تنگ راه و عاطل تنگ راه، لهيدگي و ادراک كره زمين لهيدگي و دهها باروح افزونتر لزوم تفکیک واقعیت و عاطل یا ادراک كره زمين آن واقعیت را شيوا می کنند.
این تفاوت هنگامی به مقصد آما واقعیت و هنگامی به مقصد آما عاطل تغییر می‌کند و عوامل متعددی جلاجل این مشكل سازي دست اندازي دارند.
جلاجل به دفعات واقعیت مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، دستور كار عدو، تشدید این مسافر به مقصد آما عاطل كره زمين این واقعیت باریک.
اما اقدام عدو جلاجل این مشکل خاص به مقصد عملیات روانی و مدیریت ادراک مسدود نمی شود.عدو توسط كاربرد كره زمين عوامل نفوذی كلاه خود جلاجل به مقصد هم نواختن بازارگاه و تشدید پیمان نیز فعال باریک؛این چهارمین اقدام عدو جلاجل قطع شده کنونی باریک.
کمیاب یا نایاب و جلاجل نتیجه گران كشته شدن شماری کالاها و اقلام مثل پوشک و موردها شوینده جلاجل مواقع خاص که موجب عصبانی كشته شدن مردم می شود كره زمين يكباره اقدامات واقعی و مکمل عملیات روانی باریک که باغ ها باید نسبت به مقصد آن مشکوک صفت بويناك!
سومین مبارزه عدو را می توان جلاجل تحریک و تهییج مردم به مقصد بیانات های میدانی مشاهده انجام بده.
دی ماه اسم باشليق ماضي و تیرماه اسم باشليق جاری مثال تحرکاتی كره زمين این قسم بودیم که هر تا چه وقت توسط هوشیاری مردم و بیانات های به مقصد وقت گذراني و زيرك سیستم های امنیتی و انتظامی خنثی شد لیکن نباید نسبت به مقصد آن غفلت انجام بده و آنرا صفت انحصارطلب شده حالی.
چهارمین و آخری مبارزه هدفمند عدو جلاجل این زمینه که می‌خواهم به مقصد آن اشاعت کنم، قاتل غلط وام گذاردن جلاجل به دفعات منشا این مشکلات و راه گدازش آن باریک.
جلاجل شرایطی که مردم توسط یک مشکل واقعی ، لمس كردني و فراگیر درگیر هستند، معرفی وزیر ها یک نهاد یا یک مقام به مقصد ديباچه مقصر و در عرض ارائه راه گدازش غلط می تواند بسیار مقعد باشد.
عدو پسفردا مبارزه می کند مقصر موقعیت کنونی را رهبری ديسيپلين معرفی کند و راه گدازش را هم جلاجل بیرون مرزها و صرفا” مرتبط توسط سیاست خارجی ديسيپلين جستجو نماید.
حاکی مقامات رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی، محورهای کاری رسانه های بیگانه و متأسفانه مكانها شماری دلبستگان و احیانا” واپس داخلی به مقصد بیگانگان، مالامال باریک كره زمين چنین القائاتی!
توزیع نابخردانه سکه، تصمیمات غلط جلاجل به دفعات پول بيگانه، سوءاستفاده ها جلاجل ماجرای مندرج سفارش خودرو و تلفن هم محفل، سرگردانی نقدینگی صاحب منصب ای و بدهی های سرگيجه بانکی و دهها باروح ریز و شنيع افزونتر چون كه ربطی به مقصد رهبری و سیاست خارجی ديسيپلين دارد؟
اندکی تاخير و تمركزفكر و پرسشگری حكمت آميز جلاجل آنچه عدو یا رسانه های غيرمشدد به مقصد وضوح می گویند، یا توسط کانال ها و ه های نامعتبر مجازی اشکال و توزیع می شود و یا مسافت داخلی جبهه بیگانه مدعی می شود کافی باریک برخودهموار كردن روال عدو جلاجل این مشکل مبتلابه را به مقصد درستی بشناسیم و جلاجل روبه رو آن بیانات صحیح و به مقصد هنگام داشته باشیم.

** شيوع يافتن همزمان جلاجل فصل نامه جام شهر جم

انتهای پیام/ز

[ad_2]

لو دریان: تعدادی صفت به خاطرسپردني برجام مبارزه می‌کنیم، اما کشورایران هم باید مدعا‌های ما را بشنود

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «ژان ایو لو دریان» به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه دوال چهارشنبه هرچند كره زمين لزوم صفت به خاطرسپردني سازواري هسته‌ای توسط کشورایران درستكاري انجام بده، اما جلاجل عین حلول كننده گفت کشورایران باید مدعا‌های کشورهای غربی را نیز بشنود.

ثمار ازاصل متنی که جلاجل سایت وزارت خارجه کشورفرانسه منتشر شده، لو دریان که فوری جلاجل پاریس جلاجل گردهمایی سفرای کشورفرانسه درستكاري می‌انجام بده، شهر بار افزونتر گفت که کشورایران باید درزمينه اسم مكلف موشکی و شهربان‌ای و در عرض موقعیت دستور كار هسته‌ای کشورایران پشت بام كره زمين اسم باشليق ۲۰۲۵، توسط مغرب گفت‌وگو کند.

اوی گفت: «جلاجل تباني توسط کشورایران، كره زمين مبارزه‌هایمان تعدادی صفت به خاطرسپردني برجام آلات لهو هستید. توسط اجامر به مقصد این مبارزه‌ها آدم كردن می‌دهیم، چراکه مناقشه ثبت كننده بین‌المللی و خودمختاري اروپا بااستعداد باریک. هنوز تا چه وقت اسم مكلف فنی باقی مابقي که باید گدازش شوند، اما اجامر واجب شده صور دارد.»

لو دریان پس ازآن آدم كردن داد: «اما، رژیم کشورایران هم باید وقتی ما درخواستی مطرح می‌کنیم، این مدعا‌ها را بشنود. منبرها این را جلاجل جریان سفری که آبسالان امسال به مقصد شهر تهران داشتم هم مطرح کردم. منبرها آنجا گفتم که ارچه کشورسوریه كره زمين حروف قرمزهای ما رد شدن کند، توسط تبعاتی مواجه انجام خواهد شد. این عواقب هم هم آوازي افتاد.»

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد اشاعت لو دریان، به مقصد يورش موشکی و هوایی فروردین ماه امسال به مقصد کشورسوریه باریک. يورش مشترک آمریکا، کشورفرانسه و انگلیس به مقصد تا چه وقت نقالي كردن كره زمين کشورسوریه پشت بام كره زمين آن لفظ گرفت که کشورهای غربی مدعی شدند جلاجل شهربان «شور شرقی» کشورسوریه كره زمين تسلیحات شیمیایی كاربرد شده باریک.

به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه جلاجل آدم كردن درستكاري‌هایش درزمينه کشورایران، گفت: «منبرها گفتم که اقدامات کشورایران نهایتا ریسک رويارويي و درگیری را افزایش می‌دهد… ما جلاجل راستای منفعل همه، همچنان كره زمين ایجاد یک چارچوبه گفت‌وگوی اجتماع که به مقصد اسم مكلف هسته‌ای پشت بام كره زمين اسم باشليق ۲۰۲۵، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های ثبت كننده‌زدای رژیم کشورایران جلاجل آن شهربان بپردازد، حمایت خواهیم انجام بده.»

جلاجل حالی که جلاجل سازواري هسته‌ای اسم باشليق ۲۰۱۵ کشورایران و رديف نظامي ناميده شده به مقصد ۱+۵ (آمریکا، کشورفرانسه، انگلیس، کشورروسیه، کشورچین و کشورآلمان) اشاعت‌ای به مقصد وطن اختيار كردن شهربان‌ای و موشکی نشده و محدودیت غنی‌سازی کشورایران هم به مقصد ۱۰ اسم باشليق مسدود شده، اما کشورهای اروپایی، جلاجل رأس آن‌ها کشورفرانسه، ماه‌هاست که كره زمين مبارزه تعدادی گفت‌وگو توسط کشورایران درزمينه این هم تراز و هم سان درستكاري می‌کند.

به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه پسفردا پیش كره زمين نشست مشورتی غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلاجل وین کشوراتریش هم اظهاراتی مانند آن مطرح انجام بده و گفت کشورایران كره زمين مذاکره توسط اروپایی‌ها درزمينه هم تراز و هم سان موشکی و شهربان‌ای «راه گریزی» ندارد.

سخنان طلبکارانه جلاجل وین

به مقصد نوشته خبرگزاری کشورفرانسه، او گفت: «کشورایران كره زمين مذاکره درزمينه سه فهمید بااستعداد مایه نگرانی ما، راه گریزی ندارد… واجب شده باریک که گفت‌وگو لفظ گیرد، واجب شده باریک که ایرانی‌ها كره زمين این اسم مكلف آلات لهو باشند.»

سخنان لو دریان جلاجل حالی مطرح انجام خواهد شد که «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوال پنج‌شنبه (۸ شهریور) شهر بار افزونتر تایید انجام بده که کشورایران به مقصد مضمون تعهداتش ذیل سازواري هسته‌ای اسم باشليق ۲۰۱۵ مسئول بوده باریک.

ثمار ازاصل توافقی که سه اسم باشليق پیش جلاجل شهر وین کشوراتریش به مقصد دستگاه بافندگي آمد، کشورایران پذیرفت به مقصد اختصاصی ده اسم باشليق فعالیت‌های هسته‌ای كلاه خود را مسدود کند. جلاجل مقابل، ۱+۵ هم آرامش طلب صفت بويناك تحریم‌های مرتبط توسط هسته‌ای کشورایران را رفع کند. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال توسط «فاجعه‌شهر بار» قرائت این سازواري، كره زمين آن برون مرز شد و جلاجل حلول كننده احیای تحریم‌های رفع‌شده ذیل این توافقنامه باریک.

این جلاجل حالی باریک که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جلاجل برجام به مقصد ديباچه محل بازگشت نظارت ثمار زيبايي اجرای تعهدات هسته‌ای طرفین معرفی شده، تاکنون زیاد كره زمين ۱۰ شهر بار پایبندی کامل کشورایران به مقصد این سازواري را تایید کرده باریک. توسط صور بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، اجرای تعهدات کشورایران آدم كردن دارد و شهر تهران جلاجل حلول كننده رایزنی توسط اتحادیه اروپایی باریک که می‌گوید قصد دارد توسط پایندانی منفعل کشورمالی کشورایران، برجام را صفت به خاطرسپردني کند. كره زمين زمان بيرون رفت آمریکا كره زمين سازواري هسته‌ای، کلان كره زمين شرکت‌های اروپایی كره زمين بیم تحریم‌های آمریکا، بازارگه کشورایران را شهرستان ترک کرده‌بضع.

انتهای پیام/ق

[ad_2]

هم‌پیشه مرموز سیا و ریاض در عوض پنهان نگاه مرتبط بودن وعاء سعودی‌ها جلاجل ۱۱ سپتامبر

[ad_1]

رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره- دفن وزیر ها حقایق ناخوشایند، جنون مردم آزاري‌نمناك كره زمين مقابل گرديدن توسط ايشان باریک. ۱۱ سپتامبر اسم باشليق جاری (۲۰ شهریورماه) مراسم گرامی‌داشت هجوم بردن به مقصد برج‌های دوقلوی تجبر جهانی جلاجل حالی جلاجل شهربان «منهتن جنوبی» نیویورک برگزار خواهد شد که پرسش‌های ناگفته و معماهای گدازش نشده کماکان ثمار بسته اسم باشليق ۲۰۰۱ سایه افکنده‌بضع و مبارزه‌ها در عوض دفن حقایق ناخوشایند درزمينه آن کماکان آدم كردن دارد. 

در عوض خانواده‌های ۲۶۰۶ نفر كره زمين کسانی که خانواده‌هایشان ثمار اجاره دهنده به هدف خوردن كورس هواپیمای مسافربری جلاجل ساق دست‌های ۰۹:۰۳ دقیقه و ۰۹:۳۷ دقیقه صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مقصد برج‌های شمالی و جنوبی اسم آفريدن‌های تجبر جهانی روح باختند، پنهان‌کاری‌هایی که به مقصد خصوصی مقام‌های بلندپایه آمریکایی و سعودی درزمينه این حدثان می‌کنند، اما حاوی معانی دیگری باریک. 

كره زمين میان ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر، ۱۵ نفر شهرنشين عربستان بوده‌بضع

كره زمين میان ۱۹ هواپیماربای حدثان ۱۱ سپتامبر، پانزده نفر شهرستان اهل عربستان بوده‌بضع و روایت‌های رسمی دولت آمریکا كره زمين هم تراز و هم سان مختلف مرتبط توسط این بسته توسط تردیدهای جدی مهندسان و معماران، کارشناسان علوم تخریب، فیزیکدانان و خلبانانی مواجه شده که تحقیقات مستقلی را كره زمين زوایای گوناگون علمی درزمينه آن اعمال داده‌بضع. 

  • کتاب جدید درزمينه ۱۱ سپتامبر

كورس نویسنده جلاجل کتابی که جدیداً درزمينه ۱۱ سپتامبر منتشر کرده‌بضع مبارزه کرده‌بضع توجه عمومی را به مقصد پنهان‌کاری‌ها درزمينه حدثان آن دوال معمابرانگیز تاریخ کیهان، به مقصد خصوصی هم‌پیشه‌های سیا و حاکمیت رژیم سعودی در عوض پنهان‌کاری درزمينه وعاء ریاض جلاجل این واقعه جلب کنند.  

مجله نیوزویک شرح احوال داده «روح دوفی» و «ری ناوسیلسکی»، مولفان کتاب جدید، منافات ناسازگار‌ها و ناراستی‌های موجود جلاجل روایت‌رسمی آمریکا كره زمين حدثان ۱۱ سپتامبر را گزارش ها داده‌بضع. 

توسط آنکه بلد و تعادل ايشان هرگز به مقصد اندازه سایر محققان و پژوهشگران حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر نیست، ايشان هم جلاجل اسم باشليق‌های ماضي مشي‌های ارزشمندی در عوض کشف حقایق پيوسته كاري به مقصد معمای برداشته‌بضع.  

 نیوزویک نوشته دوفی و  ناوسیلسکی اسم باشليق ۲۰۰۹ ضبط كردن‌ جالبی توسط «ریچارد کلارک»، مشاور امور ضدتروریسم جلاجل کاخ سفید جلاجل دولت‌های جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون اعمال دادند.

  • اعترافات مقام اف‌بی‌آی درزمينه ۱۱ سپتامبر

کلارک جلاجل آن ضبط كردن گفت مقام‌های بلندپایه سیا جلاجل زمان حملات ۱۱ سپتامبر كره زمين يكباره «جورج تنت»، رئیس هنگام ولادت این دائم الخمر، دانسته ها اساسی درزمينه توق‌ها و تحرکات القاعده را كره زمين او پنهان کرده بودند. 

کلارک كلام كره زمين يكباره اطلاعاتی که كره زمين او پنهان شده صفت بويناك، ورود كورس شهرنشين عربستانی به مقصد غيرماذون‌های «مخلد المحضار» و «نواف الحازمی» به مقصد آمریکا بوده که كره زمين هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر بوده‌بضع. 

کتاب جدید این كورس نویسنده «سکوت دیده‌بان‌ها: سیا، ان.اس.‌ای و جرائم كلنجار توسط صفت آدم كش» غيرماذون گرفته و جلاجل آن گواه ها حقوقدان‌کننده‌ای درزمينه پنهان‌کاری‌های سیا و سعودی‌ها جلاجل حدثان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ارائه شده باریک. 

  • پنهان کاری سیا

اسم باشليق ۲۰۰۲، جورج تنت، رئیس هنگام ولادت سیا جلاجل یک جلسه شنودن جلاجل کنگره تعزيت دار یاد انجام بده که او اطلاعی كره زمين اینکه تهدیدی قریب‌الوقوع جلاجل کمین آمریکا باریک آگاهی نداشته؛ او مدعی شده صفت بويناك که پیامی که درزمينه تهدید القاعده در عوض سیا فرستادن شده صفت بويناك جلاجل طبقه پیام‌های فوری آرامش طلب نگرفته صفت بويناك و به مقصد همین دلیل «کسی آن پیام را نخوانده صفت بويناك.»

 

این گفتاري تنت ۵ اسم باشليق پس ازآن به مقصد نكراء زیر سوال رفت. اسم باشليق ۲۰۰۷ كورس نماينده مجلس اعيان امریکایی سیا را مجبور کردند به هر حال تحقیقات داخلی این دائم الخمر درزمينه ۱۱ سپتامبر را منتشر کند.

جلاجل آن به هر حال مطلبی درزمينه تحرکات اعضای القاعده و ورود هواپیماربایان به مقصد آمریکا نوشته شده صفت بويناك که کاملاً توسط گفتاري رئیس هنگام ولادت سیا تفاوت داشت: «بین ۵۰ برخودهموار كردن ۶۰ نفر جلاجل سیا ۶ پیامی که حاوی اطلاعاتی درزمينه دانسته ها سفيران این تروریست‌ها صفت بويناك را خوانده بودند.»

نیوزویک نوشته افشای این اسم مكلف که تنت پنهان‌کاری کرده، کلارک را خشمگین انجام بده. او برخودهموار كردن آن زمان به مقصد تنت به مقصد ديباچه دوستی نزدیک و هم‌شغل اعتماد کرده صفت بويناك، اما اکنون اوضاع تغییر کرده صفت بويناك. 

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹، کلارک که كره زمين گروهي توجه رسانه‌ها به مقصد زوایای فهمید ناامید شده صفت بويناك کتابی جلاجل همین به دفعات نوشت که نادیده گرفته شد. جلاجل چنین شرایطی صفت بويناك که دوفی و ناوسیلسکی در عوض ضبط كردن سراغش آمدند و او كره زمين ايشان پيشواز انجام بده.

کلارک جلاجل آن ضبط كردن گفت: «منبرها اختصاصی‌ها فکر می‌کردم که یک یا كورس نفر كره زمين مأموران دفتری و مساحي كردن پایین، اطلاعاتی درزمينه حازمی و محضار جلاجل اختیار داشتند و به مقصد همین دلیل اهمیت اسم مكلف را درک نمی‌کردم. اما ۵۰ نفر كره زمين مأموران سیا این را می‌دانستند و تنت و همه مقام‌های دیگری که به مقصد صفت منسوب به طوس اسلوب مند توسط منبرها درستكاري می‌کردند هم جزو ايشان بودند. کلمات كره زمين توصیف اینکه چون كه حالی داشتم، عاجزند.»

نیوزویک نوشته جلاجل جمعناتمام این اسم باشليق‌ها هنوز مشخص نشده چريدن سیا اطلاعاتی برخودهموار كردن این حد بااستعداد  درزمينه تحرکات اعضای القاعده را كره زمين اف‌بی‌آی پنهان کرده باریک. 

 

  • پنهان‌کاری سعودی‌ها

فهمید عربي زبان‌ای که كورس نویسنده جلاجل کتاب جدید به مقصد آن تاديه شده‌بضع، معماهای آدم كردن‌دار درزمينه همگاني وجود داشتن دولت سعودی توسط هواپیماربایان باریک. 

به مقصد نوشته نیوزویک، روح دوفی و ری ناوسیلسکی جلاجل کتابشان دانسته ها به مقصد‌روزشده‌ای درزمينه آنچه جلاجل اسم باشليق‌های اخیر جلاجل اسم مورد حمایت‌های رژیم سعودی كره زمين القاعده افشا شده ارائه کرده‌بضع. 

جلاجل حالی که جلاجل شرح احوال رسمی دولت آمریکا كره زمين بسته ۱۱ سپتامبر جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ ادعا شده صفت بويناك «هیچ شواهدی درزمينه حمایت دولت عربستان یا مقام‌های ارشد این کشور كره زمين القاعده یافت نشده» شرح احوال به مقصد نكراء سانسورشده‌ای که یک اسم باشليق پس ازآن بازرس کل سیا منتشر انجام بده دریچه‌ جدیدی به مقصد روی تحقیقات درزمينه وعاء رژیم سعودی و پنهان‌کاری‌هایش گشود. 

جلاجل آن شرح احوال اینطور وارد به ذهن صفت بويناك که «چندی عوامل همسو توسط مخالفان جلاجل داخل دولت سعودی» ممکن باریک كره زمين اسامه پي لادن، رهبر القاعده حمایت کرده باشند. تحقیقات بعدی آشکار کرده‌بضع مقام‌هایی جلاجل «وزارت امور اسلامی» سعودی موكدانه به مقصد هواپیماربایان در عوض شغل رسمی جلاجل کالیفرنیا کمک کرده‌بضع. 

افشای همین دانسته ها صفت بويناك که اسم باشليق ماضي مبهوت نفر كره زمين خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر را ترغیب انجام بده جلاجل دادگاهی جلاجل نیویورک كره زمين دولت سعودی راجع وعاء‌آفرینی جلاجل این حملات شکایت کنند. 

«آندرو مالونی»، وکیل یکی كره زمين این خانواده‌ها به مقصد نیوزویک گفت: «بدون شك‌روزی که این هواپیمارباها واصل زبان‌آنجلس شدند، ايشان (سعودی‌ها) می‌دانستند که اینها اندام القاعده هستند. بنابراین، هر قسم بیانیه‌ای كره زمين جانب سعودی‌ها مبنی ثمار اینکه “اوه، ما به مقصد همه سعودی‌ها جلاجل آمریکا کمک می‌کنیم”، کاملاً غلط باریک. ايشان می‌دانستند و سیا هم می‌حالی.»

این وکیل، درستكاري‌هایی هم درزمينه وعاء «يوزپلنگ الثمیری» جلاجل دائم الخمر‌دهی حملات ۱۱ سپتامبر کرده؛ الثمیری، یکی كره زمين اعضای «مسجدی» به مقصد غيرماذون «ملک يوزپلنگ» جلاجل «کالور سیتی» ایالت کالیفرنیا باریک که هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر جلاجل آنجا محضر یافته‌بضع. 

جلاجل شرح احوال اسموسيع ۲۸ ورقه‌ای کنگره آمریکا که اسم باشليق پیش منتشر شد به مقصد وعاء اوی و مسجد «ملک يوزپلنگ» جلاجل دائم الخمر‌دهی حملات ۱۱ سپتامبر به مقصد صفت منسوب به طوس مبسوط اشارت شده باریک. 

مالونی می‌گوید الثمیری اسم باشليق ۲۰۰۳ که كره زمين پروازی كره زمين کشورآلمان واصل زبان‌آنجلس شد به مقصد دلیل ارتباطاتی که توسط رديف نظامي‌های تروریستی داشت، ردگیری شد. او گفت: «ولی او هنوز هم در عوض دولت ریاض کار می‌کند؛ باورتان انجام خواهد شد؟»

انتهای پیام/ 

  

[ad_2]

دولت آقای روحانی شبیه دولت آقای هاشمی‌ نیست/ما به مقصد روحانی کمک کردیم رأی بیاورد

[ad_1]

خبرگزاری سواره-مربوط به حوزه دولت؛ سیده فاطمه موسوی: رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل دیدار توسط اعضای هیأت دولت جلاجل شهریورماه اسم باشليق ۹۲ مهمترین شاخص های دولت اسلامی را صحت اعتقادی و اخلاقی، خدمتگزاري به مقصد خلق، منصفي و توجه به مقصد آن جلاجل کنار ترفیع، صحت اقتصادی و مبارزه توسط لهيدگي، قانون‏ گرایی، حکمت و خردگرایی و توجه به مقصد استعدادها و ظرفیت‏ های درونی کشور برشمردند.

ایشان جلاجل بخشی كره زمين بیاناتشان جلاجل این دیدار تأکید کردند: «شاخص كورسّم، مسأله‏ ی خدمتگزاري به مقصد خلق باریک؛ روحیّه‏ ی خدمتگزاري، که این اظهارداشتن اصلی دولت اسلامی همین خدمتگزاري باریک؛ اصلاً فلسفه‏ ی صور ما مگراين كه این نیست؛ ما وارد به ذهن‏ ایم خدمتگزاري کنیم به مقصد مردم و هیچ‏ چیز نباید ما را كره زمين این ماموریت غافل کند. البتّه ما هر کداممان وابستگی‌هایی داریم، سلیقه‌‌هایی داریم؛ جلاجل زمینه‏ سیاسی، جلاجل زمینه‏ ی هم تراز و هم سان اجتماعی، دوستی‌هایی داریم، دشمنی‌هایی داریم، این‏ ها همه جابجایی باریک؛ اسم ستيزه گر عبارت باریک كره زمين خدمتگزاري؛ نباید بگذاریم این حواشی ثمار روی این اسم ستيزه گر تاثير بگذارد.»

هر ساله هفته اولا شهریورماه، به مقصد مناسبت پردل وجرات كورس دولت ناموس پرور مهتر شورش اسلامی، شهید محمدعلی رجایی رئیس‌خلق و شهید دليل‌الاسلام محمدجواد هنرور بار اول به ‌دست آوردن هفته دولت غيرماذون گرفته باریک.

علت غيرماذون گذاری چنین هفته ای این باریک که دولت شهید رجایی، جلاجل آن دورودورنگ بحرانی، زیاد ترین حد مبارزه و کوشش را در عوض خدمتگزاري به مقصد نيت ها مقدس شورش كره زمين كلاه خود داغ جا داد، مادام آنجا که روح خویش را كله دار آن نهاد.

جلاجل يكم هفته دولت ضبط كردن‌هایی را نقل کرد اولویت‌ها و اقداماتی که دولت باید سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهد اعمال داده‌ایم و ثمار همین ازاصل پای درستكاري‌های حسین کمالی  به ‌دست آوردن اسبق کار و امور اجتماعی کشورایران جلاجل دولت‌های ششم، هفتم و هشتم، نماینده ی مردم شهر تهران جلاجل سه دورودورنگ ی اولا مجلس شورای اسلامی و دبیر کل تشكيلات سياسي اسلامی کار، نشستیم.

زیادتر بخوانید: 

برادروار شهید رجایی: برادرم معتقد صفت بويناك بستگاه كلاه خود را كره زمين آمریکا خواهیم گرفت/نحوه پُست وام گذاردن شهید رجایی به مقصد بيگانگان

بشارتی: کسانی جلاجل دولت باشند که افزایش قیمت گوشت برایشان وجع داشته باشد/دولت مردم را مَمزار بداند

ابتکار: روحانی «وعده‌ها»یی که داد را ثابت شدن کند

بخشی كره زمين محورهای بااستعداد این گفت‌وگو به مقصد گزارش ها زیر باریک:‌

* تنقیح ساختارگرايي اقتصادی جلاجل کشور ما لفظ نگرفته باریک

*دولت آقای روحانی دولت خوش خدمتي كردن باریک و آقای هاشمی هم دولت خوش خدمتي كردن را داشت

*ما به مقصد رئیس‌خلق کمک کردیم که رأی بیاورد

*تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک

*توسط مضارع اقتصادی، رانت‌خواران و کسانی که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود می‌کنند برخورد شود

مشروح ضبط كردن سواره توسط حسین کمالی به مقصد گزارش ها زیر باریک: 

سواره: الان جلاجل چهلمین اسم باشليق پیروزی شورش اسلامی آرامش طلب داریم و برفراز و نشیب‌های زیادی را جلاجل درافتادن این اختصاصی شورش اسلامی گذرانده باریک، توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل هفته دولت آرامش طلب داریم جلاجل حلول كننده موجودي پیمان کشور را به چه طريق ارزیابی کرده و مهمترین اولویت دولت را چون كه می‌دانید؟

جلاجل چهارچوبه یک اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی کار نمی‌کنیم

کمالی: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها تنقیح ساختارگرايي اقتصادی جلاجل کشور ما لفظ نگرفته باریک و هنوز اقتصاد کشور  روی بدون شك پاشنه‌ای می‌چرخد که كره زمين قبل می‌چرخیده باریک. یعنی ما جلاجل چهارچوبه یک اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی کار نمی‌کنیم و جلاجل حقیقت اشکال کشور ما اسم بزرگواري مزیت‌های ملی‌مان تعریف نشده و شکل نگرفته باریک.

بنابراین ارچه باید اصلاحی لفظ بگیرد این تنقیح به مقصد نگاه خشم آلود منبرها باید جلاجل همه بخش‌ها باشد اما تنقیح ساختارگرايي اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و عملیات اجرایی اقتصاد کشور باید فورسرين زیادتر اعمال شود. 

سواره: متولی این تنقیح ساختارها دولت باریک؟ 

کمالی: هر سه قوه و کل ديسيپلين را جلاجل برمی‌گیرد. 

سواره: چريدن توسط صور گذشت این همه اسم باشليق همچنين هم نابسامانی‌ جلاجل مربوط به حوزه‌های اقتصادی را گواهي نامه هستیم و هنوز دستور كار مدونی در عوض انتظام بخشيدن به مقصد اقتصاد صور ندارد؟ در عوض مثال یک دفعه پول بيگانه گران انجام خواهد شد، جلاجل اواخر دولت دهم و یا جلاجل دولت دوازدهم افزایش قیمت دلار را گواهي نامه بودیم اینها را شما کمتجربه كره زمين چون كه می‌دانید؟

جلاجل نسخه غلط همیشه نتایج غلط را انجام خواهد شد مشاهده انجام بده

کمالی: جلاجل نسخه غلط همیشه نتایج غلط را انجام خواهد شد مشاهده انجام بده، فرمولی که الان در عوض اقتصاد کشور صور دارد كره زمين سالیان اسم باشليق و قبل كره زمين پیروزی شورش اسلامی بوده و همیشه این نسخه غلط را داشته‌ایم و جلاجل این نسخه غلط اقتصاد اسم بزرگواري مزیت و مهارت دائم الخمر نیافته باریک و جلاجل هم چشمي كردن‌های بین‌المللی و داخلی هم مبارزه نکرده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان انتظاری غیر كره زمين این داشت. 

باید جلاجل زمینه سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک تنقیح همه جانبه داشته باشیم، هر جایی را که می‌بینیم مشکل صور دارد و کار به مقصد درستی اعمال نمی‌شود مشکلات را رفع کنیم و به مقصد سمت به شدني اوضاع مشي برداریم. جلاجل بخش اقتصاد هم به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص باید مزیت‌های ملی شناسایی شوند و جلاجل آن زمینه‌ها فعالیت‌ها جهاز داده شود. 

سواره: جلاجل حلول كننده موجودي این اقدامات لفظ می‌گیرد؟

کمالی: خیر، لفظ نگرفته باریک. 

 

سواره: چريدن كره زمين ظرفیت‌های داخل کشور كاربرد نمی‌شود؟ 

کمالی: طبیعتاً این فهمید را هم شامل انجام خواهد شد؛ منبرها یک مشكل سازي کلی را مطرح کردم که این فهمید هم به مقصد لفظ جزء شامل آن انجام خواهد شد و معتقدم که کل اقتصاد ما مشکل دارد. 

سواره: آیا دايگي تنقیح باریک؟ 

کمالی: آره؛ باید تنقیح ساختارگرايي اقتصادی ثمار ازاصل مزیت،‌ مهارت و جلاجل چهارچوبه هم چشمي كردن‌های  ملی و بین‌المللی لفظ گیرد. 

سواره:  چون كه کسانی مجری این اقدامات هستند؟ 

کمالی: کل ديسيپلين مجری آن باریک، یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه هر سه جلاجل این قضیه وعاء دارند. 

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود شما تحریم‌ها مادام چون كه اندازه می‌تواند ثمار اقتصاد کشور تأثیر بگذارد؟ 

کمالی: این فهمید نیز جلاجل همین چهارچوبه کلی دايگي ارزیابی و بررسی باریک، یعنی تعاملات ما توسط سایر کشورها،‌قسم گفت‌وگو و قسم کاری که اعمال می‌دهیم و قسم بده و صفت بوستاني‌هایی که توسط سایر کشورها كره زمين دیدگاه سیاسی و اقتصادی داریم دايگي ارزیابی، بررسی و اتخاذ تصمیم باریک.

جلاجل حقیقت ما وقتی می‌خواهیم هر خرجیای را اعمال دهیم باید ببینیم جلاجل روبه رو آن خرجیها چون كه فایده‌هایی را در عوض کشور ایجاد می‌کنیم و ازاصل باید در عوض ما بهره ها ملی باشد

سواره: فهمید برجام به چه نحو؟

کمالی: برجام هم جلاجل همین آيين کلی آرامش طلب می‌گیرد. 

سواره: ارچه بخواهیم جزئی‌نمناك واصل شویم دولت آقای روحانی را كره زمين نگاه خشم آلود مناقشه اقتصاد و وعده‌هایی که جلاجل این زمینه داد به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: منبرها فرضم ثمار این باریک که هیچ‌یک كره زمين دولت‌ها چون كه قبل و چون كه پس ازآن كره زمين شورش نتوانستند تنقیح ساختارگرايي اقتصادی را به مقصد صورتی اعمال دهند مادام یک اقتصاد پویا و شکوفا را داشته باشیم. 

سواره: عاقبت الامر هر کدام كره زمين این دولت‌ها وعده‌هایی دادند سه گوش آقای روحانی می‌گفت طی ۱۰۰ دوال چندی گشایش‌های اقتصادی خواهد داشت؛ یا اینکه اشتهازا ایجاد خواهد انجام بده اما جلاجل  آدم كردن خیلی كره زمين آن وعده‌ها ثمار زمین ماند. 

کمالی: همانطور که گفتم این به مقصد دلیل بدون شك نسخه غلط باریک وروشی که ما جلاجل کشور داریم غلط باریک و به مقصد این دولت یا آن دولت هم پيوسته كاري نمی‌شود، هر کسی هم که باشد توسط این نسخه غلط نتیجه نمی‌گیرد. 

سواره: پشت بام چريدن این وعده‌ها داده شد که می‌توانیم تغییر را اعمال دهیم؟ 

کمالی: این را باید كره زمين كلاه خود ايشان پرسید. 

دولت آقای روحانی شبیه دولت آقای هاشمی‌ نیست

سواره: چندی دولت آقای روحانی را شبیه دولت آقای هاشمی می‌دانند، به مقصد نگاه خشم آلود شما اینگونه باریک؟ 

کمالی: خیر؛ دولت آقای روحانی دولت خوش خدمتي كردن باریک و آقای هاشمی هم دولت خوش خدمتي كردن را داشت. 

سواره: اما افرادی که جلاجل این دولت محضر دارند و اطرافیان آقای روحانی تقریبا بدون شك افرادی هستند که جلاجل دولت سازندگی هم بودند. 

کمالی: خير‌؛ نیست چندی می‌خواهند اینگونه آبستن كردن کنند. آقای روحانی خوش خدمتي كردن وزرایش را گلچين کرده و خیلی كره زمين کسانی که فردا جلاجل این دولت هستند جلاجل دولت آقای هاشمی محضر نداشتند و كليك‌شمارند کسانی که هم جلاجل آن دولت و هم جلاجل این دولت محضر داشتند. 

سواره: جلاجل ماه‌های اخیر گواهي نامه چندی افزایش قیمت‌ها جلاجل زمینه موردها غذایی یا سایر کالاها بودیم، که بخشی كره زمين  آن به مقصد دلیل احتکار چندی كالا صفت بويناك، به مقصد نگاه خشم آلود شما چون كه برخوردی باید توسط این بيگانگان لفظ گیرد؟ 

توسط مضارع اقتصادی و رانت‌خواران برخورد شود

کمالی: عاقبت الامر دولت و ديسيپلين باید جلاجل مجموع توسط مضارع اقتصادی، رانت‌خواران و کسانی که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود می‌کنند برخورد کنند این چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت چراکه خواهان شدن ملت باریک، می‌بایست توسط کسانی که كره زمين موقعیت جدا شدن كاربرد می‌کنند، برخورد شود. 

جلاجل وضعیتی که مردم آرامش طلب دارند و ما به مقصد سمت تحریم پیش می‌رویم کسانی به مقصد كلاه خود اجازه می‌دهند مایحتاج مردم را چون كه كره زمين دیدگاه غذایی و چون كه لوازم خانگی احتکار کرده و یا توسط قیمت‌های بالاتر بفروشند، باید توسط ايشان برخورد شود. چريدن که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود کرده‌بضع و باید یاد بگیرند که حق ندارند توسط مردم اینگونه روال کنند. 

 سواره: شما به مقصد ديباچه یکی كره زمين دبیرکل‌های احزاب اصلا‌ح‌بستگاه، الان اخبار‌تان توسط دولت به مقصد چون كه شکل باریک؟ 

ما به مقصد رئیس‌خلق کمک کردیم که رأی بیاورد

کمالی: ما به مقصد رئیس‌خلق و این دولت کمک کردیم مادام روی کار بیاید و رأی بیاورد. اما اینکه عملکرد دولت مادام چون كه حد می‌تواند رضایت این كلكسيون را مهيا آورده باشد یا خير هنوز به مقصد جمعيت‌بندی نرسیده‌ایم و طی روزها و ماه‌های آینده اظهارنظر خواهد شد. 

سواره: اکنون خیلی كره زمين شخصیت‌های تنقیح‌بستگاه كره زمين اینکه به مقصد روحانی رأی داده‌بضع، تقریر ندامت یا پشیمانی می‌کنند. 

کمالی: ايشان كس هستند اما منبرها چون جلاجل یک كلكسيون آرامش طلب دارم نمی‌توانم اظهارنظر شخصی کنم. 

سواره: یکسال كره زمين حيات تازه يافتن دولت دوازدهم ماضي باریک به مقصد نگاه خشم آلود شما آنچه که دولت باید فراروی كلاه خود آرامش طلب دهد و جلاجل باقی‌مابقي‌ عمرش آن را كنار زدن کند، چیست؟

کمالی: تنقیح طوق‌هایی که ناکارآمد بوده و تاکنون جواب يابي نداده باریک جلاجل همه زمینه‌ها. 

تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک

سواره: شما تغییر اشخاص جلاجل کابینه را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: تنقیح سیاست‌ها، ساختارها و تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک و ارچه دولت تشخیص دهد تعدادی كره زمين مدیران هماهنگی کافی و توانایی در عوض اعمال کار ندارند تغییر ايشان به مقصد آما مملکت باریک و باید اعمال شود اینکه آن را یک پدیده زشت یا دلیل طفره دولت بدانیم ابل باریک. بلکه قوچ دولت جلاجل این باریک که کاستی‌های كلاه خود را فورسرين جاي دنج و منتفي کند. 

سواره: جلاجل حلول كننده موجودي مساحت گرفتن تباني ما توسط کشورهای شهربان را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ توسط توجه به مقصد تحریم‌هایی که آمریکا علیه ما حالت کرده باریک. 

کمالی: تباني ما توسط سایر کشورها چون كه جلاجل شهربان و چون كه جلاجل مساحت گرفتن بین‌الملل بسیار اهمیت دارد و ما باید اخبار كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنیم؛ تحریمی که فردا جلاجل اخبار توسط کشورایران حالت انجام خواهد شد توسط ماضي تفاوت دارد قبلا شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد صفت بويناك  و فردا امریکا باریک و چندی کشورهای افزونتر توسط او همراهی نکردند و جلاجل حقیقت پیمان قدری در عوض کشورایران متفاوت خواهد شد. اما اینگونه نیست که کشورایران نتواند جلاجل روبه رو تحریم‌ها ديرپايي بیاورد و این ابل باریک که آمریکا اینگونه فکر می‌کند. خرجیهای در عوض کشور ما خواهد داشت و حتی در عوض كلاه خود آمریکا هم هزینه خواهد داشت اما مردم مقاومت خواهند انجام بده. 

سواره: مناقشه حذف شدني دلار را به چه طريق ارزیابی می‌کنید که کشورهایی مثل کشورترکیه هم آن را كنار زدن می‌کنند، این اقدام چقدر میتواند كاستن باشد؟ 

کمالی: باید دید که در عوض سایر کشورها چقدر جدی باریک. 

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد جلاجل مناقشه نظارتی هم توسط مشکلاتی مواجه هستیم در عوض مثال جلاجل مناقشه ارائه دلار یا سکه ناهماهنگی‌هایی را گواهي نامه بودیم این فهمید را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: این به مقصد بدون شك سیستم اقتصادی غلط بازمی‌گردد.

انتهای پیام/

[ad_2]